22 TCN 334-06

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

1
535
lượt xem
146
download

22 TCN 334-06

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

22 TCN 334-06. Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô. Quy trình này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công và nghiệm thu lớp móng trong kết cấu áo đường mềm đường ô tô sử dụng vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 22 TCN 334-06

 1. 22 tcn 334-06 Quy tr×nh kü thuËt céng hßa x· héi 22 TCN 334 - 06 thi c«ng vµ nghiÖm thu chñ nghÜa viÖt nam líp mãng cÊp phèi ®¸ d¨m Cã hiÖu lùc tõ Bé giao th«ng vËn t¶i trong kÕt cÊu Êo ®-êng « t« ngµy ......./......./2006 (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 11 /2006/Q§-BGTVT ngµy 20 / 02 /2006 cña Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i) 1 Quy ®Þnh chung 1.1 Ph¹m vi ¸p dông 1.1.1 Quy tr×nh nµy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu kü thuËt vÒ vËt liÖu, c«ng nghÖ thi c«ng vµ nghiÖm thu líp mãng trong kÕt cÊu ¸o ®-êng mÒm ®-êng « t« sö dông vËt liÖu cÊp phèi ®¸ d¨m (CP§D). 1.1.2 C¸c líp mãng b»ng vËt liÖu cÊp phèi tù nhiªn nh-: cÊp phèi sái ong, sái ®á, cÊp phèi sái ®åi, cÊp phèi sái (cuéi) suèi vµ c¸c lo¹i cÊp phèi cã cèt liÖu b»ng xØ lß cao... kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña Quy tr×nh nµy. 1.1.3 Quy tr×nh nµy thay thÕ "Quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu líp cÊp phèi ®¸ d¨m trong kÕt cÊu ¸o ®-êng « t«" 22 TCN 252-98. 1.2 C¸c ®Þnh nghÜa vµ thuËt ng÷ CP§D dïng lµm mãng ®-êng ®-îc chia lµm hai lo¹i: CP§D lo¹i I vµ lo¹i II. 1.2.1 CP§D lo¹i I: lµ cÊp phèi cèt liÖu kho¸ng mµ tÊt c¶ c¸c cì h¹t ®-îc nghiÒn tõ ®¸ nguyªn khai. 1.2.2 CP§D lo¹i II: lµ cÊp phèi cèt liÖu kho¸ng ®-îc nghiÒn tõ ®¸ nguyªn khai hoÆc sái cuéi, trong ®ã cì h¹t nhá h¬n 2,36 mm cã thÓ lµ kho¸ng vËt tù nhiªn kh«ng nghiÒn nh-ng khèi l-îng kh«ng v-ît qu¸ 50% khèi l-îng CP§D. Khi CP§D ®-îc nghiÒn tõ sái cuéi th× c¸c h¹t trªn sµng 9,5 mm Ýt nhÊt 75% sè h¹t cã tõ hai mÆt vì trë lªn. 1.3 Ph¹m vi sö dông cña vËt liÖu CP§D 1.3.1 CP§D lo¹i I ®-îc sö dông lµm líp mãng trªn (vµ mãng d-íi, trªn c¬ së xem xÐt yÕu tè kinh tÕ, kü thuËt) cña kÕt cÊu ¸o ®-êng mÒm cã tÇng mÆt lo¹i A1, A2 theo “Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm” 22 TCN 211-93 hoÆc lµm líp mãng trªn theo “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ mÆt ®-êng mÒm” 22 TCN 274-01. 1
 2. 22 TCN 334-06 1.3.2 CP§D lo¹i II ®-îc sö dông lµm líp mãng d-íi cña kÕt cÊu ¸o ®-êng cã tÇng mÆt lo¹i A1 vµ lµm líp mãng trªn cho tÇng mÆt lo¹i A2 hoÆc B1 theo “Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm” 22 TCN 211-93 hoÆc lµm líp mãng d-íi theo “Tiªu chuÈn thiÕt kÕ mÆt ®-êng mÒm” 22 TCN 274-01. Ghi chó: Khi thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm theo "Qui tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm” 22TCN 211-93 cã thÓ tham kh¶o trÞ sè m« ®un ®µn håi tÝnh to¸n cña vËt liÖu CP§D ë phô lôc A. 2. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi cÊp phèi ®¸ d¨m 2.1 Thµnh phÇn h¹t cña vËt liÖu CP§D 2.1.1 Thµnh phÇn h¹t cña vËt liÖu CP§D ®-îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 1. 2.1.2 ViÖc lùa chän lo¹i CP§D (theo cì h¹t danh ®Þnh lín nhÊt Dmax) ph¶i c¨n cø vµo chiÒu dµy thiÕt kÕ cña líp mãng vµ ph¶i ®-îc chØ râ trong hå s¬ thiÕt kÕ kÕt cÊu ¸o ®-êng vµ chØ dÉn kü thuËt cña c«ng tr×nh: a) CÊp phèi lo¹i Dmax = 37,5 mm thÝch hîp dïng cho líp mãng d-íi; b) CÊp phèi lo¹i Dmax = 25 mm thÝch hîp dïng cho líp mãng trªn; c) CÊp phèi lo¹i Dmax = 19 mm thÝch hîp dïng cho viÖc bï vªnh vµ t¨ng c-êng trªn c¸c kÕt cÊu mÆt ®-êng cò trong n©ng cÊp, c¶i t¹o. B¶ng 1. Thµnh phÇn h¹t cña cÊp phèi ®¸ d¨m Tû lÖ lät sµng % theo khèi l-îng KÝch cì m¾t sµng vu«ng (mm) Dmax = 37,5 mm Dmax = 25 mm Dmax = 19 mm 50 100 - - 37,5 95 - 100 100 - 25 - 79 - 90 100 19 58 - 78 67 - 83 90 - 100 9,5 39 - 59 49 - 64 58 - 73 4,75 24 - 39 34 - 54 39 - 59 2,36 15 - 30 25 - 40 30 - 45 0,425 7 - 19 12 - 24 13 - 27 0,075 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2.2 C¸c chØ tiªu c¬ lý cña vËt liÖu CP§D C¸c chØ tiªu c¬ lý yªu cÇu cña vËt liÖu CP§D ®-îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 2. 2
 3. 22 tcn 334-06 B¶ng 2. C¸c chØ tiªu c¬ lý yªu cÇu cña vËt liÖu CP§D TT ChØ tiªu kü thuËt CÊp phèi ®¸ d¨m Ph-¬ng ph¸p thÝ nghiÖm Lo¹i I Lo¹i II 1 22 TCN 318-04 §é hao mßn Los-Angeles cña cèt  35  40 liÖu (LA), % ≥ 100 2 22 TCN 332-06 ChØ sè søc chÞu t¶i CBR t¹i ®é chÆt Kh«ng K98, ng©m n-íc 96 giê, % quy ®Þnh 3 Giíi h¹n ch¶y (WL), % AASHTO T89-02 (*)  25  35 4 ChØ sè dÎo (IP), % AASHTO T90-02 (*) 6 6 5 ChØ sè PP = ChØ sè dÎo IP x % l-îng  45  60 lät qua sµng 0,075 mm 6 Hµm l-îng h¹t thoi dÑt, % TCVN 1772-87(**)  15  15 7 §é chÆt ®Çm nÐn (Kyc), % ≥ 98 ≥ 98 22 TCN 333-06 (ph-¬ng ph¸p II-D) Ghi chó: Giíi h¹n ch¶y, giíi h¹n dÎo ®-îc x¸c ®Þnh b»ng thÝ nghiÖm víi thµnh phÇn h¹t lät qua (*) sµng 0,425 mm. H¹t thoi dÑt lµ h¹t cã chiÒu dµy hoÆc chiÒu ngang nhá h¬n hoÆc b»ng 1/3 chiÒu dµi; (**) ThÝ nghiÖm ®-îc thùc hiÖn víi c¸c cì h¹t cã ®-êng kÝnh lín h¬n 4,75 mm vµ chiÕm trªn 5 % khèi l-îng mÉu; Hµm l-îng h¹t thoi dÑt cña mÉu lÊy b»ng b×nh qu©n gia quyÒn cña c¸c kÕt qu¶ ®· x¸c ®Þnh cho tõng cì h¹t. 3 C«ng nghÖ thi c«ng líp mãng ®-êng b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m 3.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ thi c«ng 3.1.1 C«ng t¸c chuÈn bÞ vËt liÖu CP§D a) Ph¶i tiÕn hµnh lùa chän c¸c nguån cung cÊp vËt liÖu CP§D cho c«ng tr×nh. C«ng t¸c nµy bao gåm viÖc kh¶o s¸t, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vÒ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c chØ tiªu kü thuËt, kh¶ n¨ng cung cÊp vËt liÖu theo tiÕn ®é c«ng tr×nh lµm c¬ së ®Ó T- vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn nguån cung cÊp vËt liÖu. b) VËt liÖu CP§D tõ nguån cung cÊp ph¶i ®-îc tËp kÕt vÒ b·i chøa t¹i ch©n c«ng tr×nh ®Ó tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c kiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vËt liÖu lµm c¬ së ®Ó T- vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn ®-a vËt liÖu vµo sö dông trong c«ng tr×nh. 3
 4. 22 TCN 334-06 - B·i chøa vËt liÖu nªn bè trÝ gÇn vÞ trÝ thi c«ng vµ ph¶i tËp kÕt ®-îc khèi l-îng vËt liÖu CP§D tèi thiÓu cho mét ca thi c«ng; - B·i chøa vËt liÖu ph¶i ®-îc gia cè ®Ó: kh«ng bÞ cµy xíi, x¸o trén do sù ®i l¹i cña c¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn, thi c«ng; kh«ng bÞ ngËp n-íc, bïn ®Êt hoÆc vËt liÖu kh¸c lÉn vµo; - Kh«ng tËp kÕt lÉn lén nhiÒu nguån vËt liÖu vµo cïng mét vÞ trÝ; - Trong mäi c«ng ®o¹n vËn chuyÓn, tËp kÕt, ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p nh»m tr¸nh sù ph©n tÇng cña vËt liÖu CP§D. 3.1.2 C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng a) TiÕn hµnh kh«i phôc, kiÓm tra hÖ thèng cäc ®Þnh vÞ tim vµ mÐp mãng ®-êng. b) ViÖc thi c«ng c¸c líp mãng CP§D chØ ®-îc tiÕn hµnh khi mÆt b»ng thi c«ng ®· ®-îc nghiÖm thu. Khi cÇn thiÕt, ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra l¹i c¸c chØ tiªu kü thuËt quy ®Þnh cña mÆt b»ng thi c«ng ®Æc biÖt lµ ®é chÆt lu lÌn thiÕt kÕ. c) §èi víi mÆt b»ng thi c«ng lµ mãng hoÆc mÆt ®-êng cò, ph¶i ph¸t hiÖn, xö lý triÖt ®Ó c¸c vÞ trÝ h- háng côc bé. ViÖc söa ch÷a h- háng vµ bï vªnh ph¶i kÕt thóc tr-íc khi thi c«ng líp mãng CP§D. Khi bï vªnh b»ng CP§D th× chiÒu dµy bï vªnh tèi thiÓu ph¶i lín h¬n hoÆc b»ng 3 lÇn cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh Dmax. 3.1.3 C«ng t¸c chuÈn bÞ thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu vµ thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng a) Huy ®éng ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu nh- m¸y r¶i hoÆc m¸y san, c¸c lo¹i lu, «t« tù ®æ chuyªn chë vËt liÖu, thiÕt bÞ khèng chÕ ®é Èm, m¸y ®o ®¹c cao ®é, dông cô khèng chÕ chiÒu dµy..., c¸c thiÕt bÞ thÝ nghiÖm kiÓm tra ®é chÆt, ®é Èm t¹i hiÖn tr-êng... b) TiÕn hµnh kiÓm tra tÊt c¶ c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu nh- hÖ thèng ®iÒu khiÓn chiÒu dµy r¶i cña m¸y r¶i, hÖ thèng rung cña lu rung, hÖ thèng ®iÒu khiÓn thuû lùc cña l-ìi ben m¸y san, hÖ thèng phun n-íc... nh»m b¶o ®¶m kh¶ n¨ng ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu kü thuËt thi c«ng líp vËt liÖu CP§D. c) ViÖc ®-a c¸c trang thiÕt bÞ trªn vµo d©y truyÒn thiÕt bÞ thi c«ng ®¹i trµ ph¶i dùa trªn kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thi c«ng thÝ ®iÓm (kho¶n 3.3). 3.2 C¸c yªu cÇu vÒ thi c«ng líp mãng ®-êng b»ng vËt liÖu CP§D 3.2.1 C«ng t¸c tËp kÕt vËt liÖu vµo mÆt b»ng thi c«ng a) VËt liÖu CP§D, sau khi ®-îc chÊp thuËn ®-a vµo sö dông trong c«ng tr×nh, ®-îc tËp kÕt ®Õn mÆt b»ng thi c«ng b»ng c¸ch: 4
 5. 22 tcn 334-06 - §æ trùc tiÕp vµo phÔu m¸y r¶i hoÆc - §æ thµnh c¸c ®èng trªn mÆt b»ng thi c«ng (chØ ®èi víi líp mãng d-íi vµ khi ®-îc T- vÊn gi¸m s¸t cho phÐp r¶i b»ng m¸y san) víi kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu ph¶i ®-îc tÝnh to¸n vµ kh«ng qu¸ 10 m (kho¶n 3.2.3); - S¬ ®å vËn hµnh cña c¸c xe tËp kÕt vËt liÖu, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu ph¶i ®-îc dùa vµo kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thi c«ng thÝ ®iÓm (kho¶n 3.3). b) CP§D ®· ®-îc vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ thi c«ng nªn tiÕn hµnh thi c«ng ngay nh»m tr¸nh ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng vµ g©y c¶n trë giao th«ng. 3.2.2 Yªu cÇu vÒ ®é Èm cña vËt liÖu CP§D a) Ph¶i b¶o ®¶m vËt liÖu CP§D lu«n cã ®é Èm n»m trong ph¹m vi ®é Èm tèi -u (Wo  2%) trong suèt qu¸ tr×nh chuyªn chë, tËp kÕt, san hoÆc r¶i vµ lu lÌn. b) Tr-íc vµ trong qu¸ tr×nh thi c«ng, cÇn ph¶i kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi ®é Èm cña vËt liÖu CP§D. - NÕu vËt liÖu cã ®é Èm thÊp h¬n ph¹m vi ®é Èm tèi -u, ph¶i t-íi n-íc bæ xung b»ng c¸c vßi t-íi d¹ng m-a vµ kh«ng ®-îc ®Ó n-íc röa tr«i c¸c h¹t mÞn. Nªn kÕt hîp viÖc bæ xung ®é Èm ngay trong qu¸ tr×nh san r¶i, lu lÌn b»ng bé phËn phun n-íc d¹ng s-¬ng g¾n kÌm; - NÕu ®é Èm lín h¬n ph¹m vi ®é Èm tèi -u th× ph¶i r¶i ra ®Ó hong kh« tr-íc khi lu lÌn. 3.2.3 C«ng t¸c san r¶i CP§D a) §èi víi líp mãng trªn, vËt liÖu CP§D ®-îc r¶i b»ng m¸y r¶i. b) §èi víi líp mãng d-íi, nªn sö dông m¸y r¶i ®Ó n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh. ChØ ®-îc sö dông m¸y san ®Ó r¶i vËt liÖu CP§D khi cã ®Çy ®ñ c¸c gi¶i ph¸p chèng ph©n tÇng cña vËt liÖu CP§D vµ ®-îc T- vÊn gi¸m s¸t chÊp thuËn. c) C¨n cø vµo tÝnh n¨ng cña thiÕt bÞ, chiÒu dµy thiÕt kÕ, cã thÓ ph©n thµnh c¸c líp thi c«ng. ChiÒu dµy cña mçi líp thi c«ng sau khi lu lÌn kh«ng nªn lín h¬n 18cm ®èi víi mãng d-íi vµ 15cm ®èi víi líp mãng trªn vµ chiÒu dµy tèi thiÓu cña mçi líp ph¶i kh«ng nhá h¬n 3 lÇn cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh Dmax. d) ViÖc quyÕt ®Þnh chiÒu dµy r¶i (th«ng qua hÖ sè lu lÌn) ph¶i c¨n cø vµo kÕt qu¶ thi c«ng thÝ ®iÓm, cã thÓ x¸c ®Þnh hÖ sè r¶i (hÖ sè lu lÌn) s¬ bé K*r¶i nh- sau:  k max .K yc K *¶ i   kr (1) r 5
 6. 22 TCN 334-06 trong ®ã: lµ khèi l-îng thÓ tÝch kh« lín nhÊt theo kÕt qu¶ thÝ nghiÖm ®Çm nÐn tiªu chuÈn, kmax g/cm3; lµ khèi l-îng thÓ tÝch kh« cña vËt liÖu CP§D ë tr¹ng th¸i rêi (ch-a ®Çm nÐn), kr g/cm3; Kyc lµ ®é chÆt yªu cÇu cña líp CP§D. ®) §Ó b¶o ®¶m ®é chÆt lu lÌn trªn toµn bé bÒ réng mãng, khi kh«ng cã khu«n ®-êng hoÆc ®¸ vØa, ph¶i r¶i vËt liÖu CP§D réng thªm mçi bªn tèi thiÓu lµ 25 cm so víi bÒ réng thiÕt kÕ cña mãng. T¹i c¸c vÞ trÝ tiÕp gi¸p víi vÖt r¶i tr-íc, ph¶i tiÕn hµnh lo¹i bá c¸c vËt liÖu CP§D rêi r¹c t¹i c¸c mÐp cña vÖt r¶i tr-íc khi r¶i vÖt tiÕp theo. e) Tr-êng hîp sö dông m¸y san ®Ó r¶i vËt liÖu CP§D, ph¶i bè trÝ c«ng nh©n l¸i m¸y lµnh nghÒ vµ nh©n c«ng phô theo m¸y nh»m h¹n chÕ vµ xö lý kÞp hiÖn t-îng ph©n tÇng cña vËt liÖu. Víi nh÷ng vÞ trÝ vËt liÖu bÞ ph©n tÇng, ph¶i lo¹i bá toµn bé vËt liÖu vµ thay thÕ b»ng vËt liÖu CP§D míi. ViÖc x¸c lËp s¬ ®å vËn hµnh cña m¸y san, r¶i CP§D ph¶i dùa vµo kÕt qu¶ cña c«ng t¸c thi c«ng thÝ ®iÓm (kho¶n 3.3). g) Ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra cao ®é, ®é b»ng ph¼ng, ®é dèc ngang, ®é dèc däc, ®é Èm, ®é ®ång ®Òu cña vËt liÖu CP§D trong suèt qu¸ tr×nh san r¶i. 3.2.4 C«ng t¸c lu lÌn a) Ph¶i lùa chän vµ phèi hîp c¸c lo¹i lu trong s¬ ®å lu lÌn. Th«ng th-êng, sö dông lu nhÑ víi vËn tèc chËm ®Ó lu nh÷ng l-ît ®Çu, sau ®ã sö dông lu cã t¶i träng nÆng lu tiÕp cho ®Õn khi ®¹t ®é chÆt yªu cÇu. b) Sè lÇn lu lÌn ph¶i ®¶m b¶o ®ång ®Òu ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®iÓm trªn mÆt mãng (kÓ c¶ phÇn më réng), ®ång thêi ph¶i b¶o ®¶m ®é b»ng ph¼ng sau khi lu lÌn. c) ViÖc lu lÌn ph¶i thùc hiÖn tõ chç thÊp ®Õn chç cao, vÖt b¸nh lu sau chång lªn vÖt lu tr-íc tõ 20 – 25cm. Nh÷ng ®o¹n ®-êng th¼ng, lu tõ mÐp vµo tim ®-êng vµ ë c¸c ®o¹n ®-êng cong, lu tõ phÝa bông ®-êng cong dÇn lªn phÝa l-ng ®-êng cong. d) Ngay sau giai ®o¹n lu lÌn s¬ bé, ph¶i tiÕn hµnh ngay c«ng t¸c kiÓm tra cao ®é, ®é dèc ngang, ®é b»ng ph¼ng vµ ph¸t hiÖn nh÷ng vÞ trÝ bÞ låi lâm, ph©n tÇng ®Ó bï phô, söa ch÷a kÞp thêi: - NÕu thÊy cã hiÖn t-îng kh¸c th-êng nh- r¹n nøt, gîn sãng, x« dån hoÆc rêi r¹c kh«ng chÆt... ph¶i dõng lu, t×m nguyªn nh©n vµ xö lý triÖt ®Ó råi míi ®-îc lu tiÕp. TÊt c¶ c¸c c«ng t¸c nµy ph¶i hoµn tÊt tr-íc khi ®¹t ®-îc 80% c«ng lu; 6
 7. 22 tcn 334-06 - NÕu ph¶i bï phô sau khi ®· lu lÌn xong, th× bÒ mÆt líp mãng CP§D ®ã ph¶i ®-îc cÇy xíi víi chiÒu s©u tèi thiÓu lµ 5 cm tr-íc khi r¶i bï. ®) S¬ ®å c«ng nghÖ lu lÌn ¸p dông ®Ó thi c«ng ®¹i trµ cho tõng líp vËt liÖu nh- c¸c lo¹i lu sö dông, tr×nh tù lu, sè lÇn lu ph¶i ®-îc x©y dùng trªn c¬ së thi c«ng thÝ ®iÓm líp mãng CP§D (kho¶n 3.3). 3.2.5 B¶o d-ìng vµ lµm líp nhùa thÊm b¸m a) Kh«ng cho xe cé ®i l¹i trªn líp mãng khi ch-a t-íi nhùa thÊm b¸m vµ ph¶i th-êng xuyªn gi÷ ®é Èm trªn mÆt líp mãng CP§D ®Ó tr¸nh c¸c h¹t mÞn bÞ giã thæi. b) §èi víi líp mãng trªn, cÇn ph¶i nhanh chãng t-íi líp thÊm b¸m b»ng nhùa pha dÇu lo¹i MC-70 (phï hîp víi tiªu chuÈn ASTM D2027) hoÆc nhò t-¬ng nhùa ®-êng lo¹i SS-1h hoÆc CSS-1h (phï hîp víi tiªu chuÈn ASTM D997 hoÆc ASTM D2397). - Tr-íc khi t-íi nhùa thÊm b¸m, ph¶i tiÕn hµnh lµm vÖ sinh bÒ mÆt líp mãng nh»m lo¹i bá bôi, r¸c, vËt liÖu rêi r¹c b»ng c¸c dông cô thÝch hîp nh- chæi, m¸y nÐn khÝ nh-ng kh«ng ®-îc lµm bong bËt c¸c cèt liÖu cña líp mãng; - Khi t-íi nhùa thÊm b¸m, ph¶i ®¶m b¶o vËt liÖu cã nhiÖt ®é lµm viÖc thÝch hîp (kho¶ng 30- 65oC ®èi víi MC70 vµ 25 – 70oC víi SS-1h hoÆc CSS-1h) vµ nhiÖt ®é kh«ng khÝ lín h¬n 8oC; - TiÕn hµnh phun t-íi líp nhùa thÊm b¸m ®ång ®Òu trªn toµn bé bÒ mÆt líp mãng b»ng c¸c thiÕt bÞ chuyªn dông víi ¸p lùc phun tõ 2-5 at víi ®Þnh møc lµ 1,2  0,1 lÝt/m2. c) NÕu ph¶i b¶o ®¶m giao th«ng, ngay sau khi t-íi líp thÊm b¸m, ph¶i phñ mét líp ®¸ m¹t kÝch cì 0,5 cm x1,0 cm víi ®Þnh møc 10  1 lÝt/m2 vµ lu nhÑ kho¶ng 2-3 lÇn/®iÓm. §ång thêi, ph¶i bè trÝ lùc l-îng duy tu, b¶o d-ìng hµng ngµy nh-: tho¸t n-íc bÒ mÆt, bï phô, quÐt g¹t c¸c h¹t ®¸ bÞ v¨ng d¹t vµ lu lÌn l¹i nh÷ng chç cã hiÖn t-îng bÞ bong bËt do xe ch¹y. 3.3 Thi c«ng thÝ ®iÓm 3.3.1 Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng thÝ ®iÓm a) ViÖc thi c«ng thÝ ®iÓm ph¶i ®-îc ¸p dông cho mçi mòi thi c«ng trong c¸c tr-êng hîp sau: - Tr-íc khi triÓn khai thi c«ng ®¹i trµ; - Khi cã sù thay ®æi thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh nh-: lu nÆng, m¸y san, m¸y r¶i; - Khi cã sù thay ®æi vÒ nguån cung cÊp vËt liÖu hoÆc lo¹i vËt liÖu CP§D. 7
 8. 22 TCN 334-06 b) C«ng t¸c thi c«ng thÝ ®iÓm lµ c¬ së ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng ®¹i trµ nh»m b¶o ®¶m ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt, chÊt l-îng vµ kinh tÕ. Do vËy, viÖc thi c«ng thÝ ®iÓm ph¶i ®-a ra ®-îc c¸c th«ng sè c«ng nghÖ tèi -u sau: - S¬ ®å tËp kÕt vËt liÖu, s¬ ®å vËn hµnh cña m¸y san hoÆc m¸y r¶i; - HÖ sè lu lÌn, chiÒu dµy tèi -u cña líp thi c«ng; - S¬ ®å lu lÌn cña mçi lo¹i lu víi thø tù vµ hµnh tr×nh lu, vËn tèc vµ sè lÇn lu qua mét ®iÓm; - C¸c c«ng t¸c phô trî nh- bï phô, xö lý ph©n tÇng vµ c¸c b-íc kiÓm tra, gi¸m s¸t chÊt l-îng vµ tiÕn ®é thi c«ng. c) Toµn bé c«ng t¸c thi c«ng thÝ ®iÓm, tõ khi lËp ®Ò c-¬ng cho ®Õn khi x¸c lËp ®-îc d©y chuyÒn c«ng nghÖ ¸p dông cho thi c«ng ®¹i trµ, ph¶i ®-îc sù kiÓm tra vµ chÊp thuËn cña T- vÊn gi¸m s¸t. 3.3.2 LËp biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng thÝ ®iÓm a) C¸c ph©n ®o¹n ®-îc lùa chän thi c«ng thÝ ®iÓm ph¶i ®¹i diÖn cho ph¹m vi thi c«ng cña mçi mòi thi c«ng vÒ: lo¹i h×nh kÕt cÊu cña mÆt b»ng thi c«ng, ®é dèc däc, dèc ngang, bÒ réng líp mãng... Th«ng th-êng, chiÒu dµi tèi thiÓu cña mçi ph©n ®o¹n thÝ ®iÓm lµ 50 m. b) C¨n cø vµo yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thi c«ng, vÒ tiÕn ®é cung cÊp vËt liÖu, ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ mÆt b»ng, vÒ kh¶ n¨ng huy ®éng trang thiÕt bÞ thi c«ng vµ c¸c yªu cÇu ®· nªu ë kho¶n 3.3.1, tiÕn hµnh lËp Ýt nhÊt 2 s¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng thÝ ®iÓm øng víi 2 ph©n ®o¹n ®· ®-îc lùa chän. c) Khi lËp c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng thÝ ®iÓm ph¶i xem xÐt ®Çy ®ñ c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña c¸c thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn cã, kÕt hîp víi kinh nghiÖm thi c«ng ®· ®-îc tÝch luü vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ vÒ n¨ng lùc thiÕt bÞ, hiÖn tr-êng. Trong s¬ ®å c«ng nghÖ thi c«ng thÝ ®iÓm, ph¶i nªu râ c¸c vÊn ®Ò sau: - Tu©n thñ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3.2.3 khi x¸c ®Þnh s¬ bé chiÒu dµy cña mçi líp vËt liÖu CP§D sau khi r¶i hoÆc san (ban ®Çu cã thÓ t¹m lÊy hÖ sè lu lÌn lµ 1,3). LËp s¬ ®å vËn hµnh cña ph-¬ng tiÖn tËp kÕt, san r¶i vËt liÖu. CÇn x¸c ®Þnh s¬ bé cù ly gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu khi thi c«ng b»ng m¸y san; - Lùa chän vµ huy ®éng c¸c chñng lo¹i lu thÝch hîp; - LËp s¬ ®å lu cho mçi lo¹i lu, trong ®ã nªu râ tr×nh tù lu lÌn, sè l-ît vµ tèc ®é lu qua mét ®iÓm, sù phèi hîp c¸c lo¹i lu...; 8
 9. 22 tcn 334-06 - X¸c lËp s¬ bé c¸c c«ng viÖc phô trî, c¸c b-íc vµ thêi ®iÓm tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c kiÓm tra, gi¸m s¸t cÇn thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng nhÞp nhµng cña d©y truyÒn thi c«ng vµ ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh. 3.3.3 TiÕn hµnh thi c«ng thÝ ®iÓm a) TiÕn hµnh thi c«ng thÝ ®iÓm theo c¸c s¬ ®å c«ng nghÖ ®· lËp trªn c¸c ph©n ®o¹n thÝ ®iÓm kh¸c nhau, ®ång thêi ghi l¹i c¸c sè liÖu c¬ b¶n cña mçi b-íc thi c«ng ®· thùc hiÖn nh-: - Sè l-îng, khèi l-îng vËt liÖu chuyªn chë cña ph-¬ng tiÖn tËp kÕt vËt liÖu ®Õn c«ng tr-êng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu CP§D (®èi víi líp mãng d-íi, khi ®-îc phÐp thi c«ng b»ng m¸y san); - BiÖn ph¸p bæ t-íi n-íc bæ sung ®Ó ®¹t ®-îc ®é Èm trong vµ sau khi san hoÆc r¶i; - Cao ®é tr-íc vµ sau khi san hoÆc r¶i vËt liÖu CP§D; - C¸c hiÖn t-îng ph©n tÇng, l-în sãng, ®é b»ng ph¼ng vµ viÖc bï phô... (nÕu cã); - Tr×nh tù vµo, ra cña c¸c lo¹i lu, sè l-ît vµ vËn tèc lu qua mét ®iÓm; - KÕt qu¶ thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é chÆt, ®é Èm thi c«ng (ë giai ®o¹n cuèi cña qu¸ tr×nh lu lÌn) øng víi sè l-ît ®i qua cña mçi lo¹i lu t¹i vÞ trÝ thÝ nghiÖm; - Cao ®é sau hoµn thiÖn c«ng t¸c lu lÌn líp mãng CP§D; - Thêi gian b¾t ®Çu, kÕt thóc, ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khi thÝ ®iÓm. b) Tõ c¸c sè liÖu ®· thu nhËn, tiÕn hµnh tÝnh to¸n vµ hiÖu chÝnh l¹i c¸c th«ng sè nh-: - HÖ sè r¶i (hÖ sè lu lÌn) Kr¶i ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo c¸c sè liÖu cao ®é trªn cïng mét mÆt c¾t t¹i c¸c ®iÓm t-¬ng øng nh- sau: C § r ¶ i - C § mb K r ¶i  C § lu -C § mb (2) trong ®ã: C§mb lµ cao ®é mÆt b»ng thi c«ng, m; C§r¶i lµ cao ®é bÒ mÆt líp CP§D sau khi r¶i, m; C§lu lµ cao ®é bÒ mÆt líp CP§D sau khi lu lÌn xong (®· ®¹t ®é chÆt yªu cÇu), m. - T-¬ng quan gi÷a sè lÇn lu lÌn (hoÆc c«ng lu) vµ ®é chÆt ®¹t ®-îc; - Sè l-îng ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn tham gia vµo d©y truyÒn, cù ly gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu (nÕu r¶i b»ng m¸y san). 9
 10. 22 TCN 334-06 c) TiÕn hµnh hiÖu chØnh s¬ ®å thi c«ng thÝ ®iÓm ®Ó ¸p dông cho thi c«ng ®¹i trµ. 4 Yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu 4.1 Quy ®Þnh vÒ lÊy mÉu vËt liÖu CP§D phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu chÊt l-îng vËt liÖu vµ líp mãng CP§D 4.1.1 MËt ®é lÊy mÉu, thÝ nghiÖm ®-îc quy ®Þnh trong Quy tr×nh nµy lµ tèi thiÓu. 4.1.2 §Ó phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra nghiÖm thu, khèi l-îng tèi thiÓu lÊy mÉu thÝ t¹i hiÖn tr-êng ®Ó thÝ nghiÖm ®-îc quy ®Þnh t¹i b¶ng 3. B¶ng 3. Yªu cÇu khèi l-îng tèi thiÓu lÊy mÉu lÊy t¹i hiÖn tr-êng Cì h¹t danh ®Þnh lín nhÊt Dmax = 37,5 mm Dmax = 25 mm Dmax = 19 mm Khèi l-îng mÉu tèi thiÓu 125 Kg 100 Kg 75 Kg 4.1.3 MÉu thÝ nghiÖm ®-îc lÊy ph¶i ®¹i diÖn cho l« s¶n phÈm hoÆc ®o¹n ®-îc thÝ nghiÖm, kiÓm tra. Tuú thuéc vµo môc ®Ých kiÓm tra vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ, viÖc lÊy mÉu cã thÓ ®-îc thùc hiÖn theo c¸c ph-¬ng thøc kh¸c nhau vµ tu©n thñ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n sau: a) Khi lÊy mÉu t¹i cöa x¶, ph¶i b¶o ®¶m lÊy trän vÑn toµn bé vËt liÖu x¶ ra, kh«ng ®-îc ®Ó r¬i v·i; b) Khi lÊy mÉu trªn b¨ng t¶i, ph¶i lÊy hÕt vËt liÖu trªn toµn bé mÆt c¾t ngang cña b¨ng t¶i, ®Æc biÖt chó ý lÊy hÕt c¸c h¹t mÞn; c) Kh«ng lÊy mÉu vËt liÖu t¹i cöa x¶ hoÆc trªn b¨ng t¶i cña d©y truyÒn s¶n xuÊt khi d©y chuyÒn míi b¾t ®Çu ca s¶n xuÊt, ch-a æn ®Þnh; d) Khi lÊy mÉu vËt liÖu t¹i c¸c ®èng chøa, víi mçi ®èng, g¹t bá vËt liÖu phÝa trªn th©n ®èng thµnh mét mÆt ph¼ng cã kÝch th-íc kh«ng nhá h¬n 50 cm x 50 cm vµ ®µo thµnh hè vu«ng v¾n sao cho ®ñ khèi l-îng vËt liÖu theo quy ®Þnh thµnh mét hè; ®) Khi lÊy vËt liÖu trªn líp mãng ®· r¶i, ph¶i ®µo thµnh hè th¼ng ®øng vµ lÊy hÕt toµn bé vËt liÖu theo chiÒu dµy kÕt cÊu. 4.2 KiÓm tra, nghiÖm thu chÊt l-îng vËt liÖu C«ng t¸c kiÓm tra, nghiÖm thu chÊt l-îng vËt liÖu CP§D ph¶i ®-îc tiÕn hµnh theo c¸c giai ®o¹n sau: 4.2.1 Giai ®o¹n kiÓm tra phôc vô cho c«ng t¸c chÊp thuËn nguån cung cÊp vËt liÖu CP§D cho c«ng tr×nh 10
 11. 22 tcn 334-06 a) MÉu kiÓm tra ®-îc lÊy t¹i nguån cung cÊp, cø 3.000 m3 vËt liÖu cung cÊp cho c«ng tr×nh hoÆc khi liªn quan ®Õn mét trong c¸c tr-êng hîp sau, tiÕn hµnh lÊy mét mÉu: - Nguån vËt liÖu lÇn ®Çu cung cÊp cho c«ng tr×nh; - Cã sù thay ®æi nguån cung cÊp; - Cã sù thay ®æi ®Þa tÇng khai th¸c cña ®¸ nguyªn khai; - Cã sù thay ®æi d©y truyÒn nghiÒn sµng hoÆc hµm nghiÒn hoÆc cì sµng; - Cã sù bÊt th-êng vÒ chÊt l-îng vËt liÖu. b) VËt liÖu ph¶i tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c chØ tiªu c¬ lý yªu cÇu ®-îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 1, B¶ng 2. 4.2.2 Giai ®o¹n kiÓm tra phôc vô c«ng t¸c nghiÖm thu chÊt l-îng vËt liÖu CP§D ®· ®-îc tËp kÕt t¹i ch©n c«ng tr×nh ®Ó ®-a vµo sö dông a) MÉu kiÓm tra ®-îc lÊy ë b·i chøa t¹i ch©n c«ng tr×nh, cø 1.000 m3 vËt liÖu lÊy mét mÉu cho mçi nguån cung cÊp hoÆc khi cã sù bÊt th-êng vÒ chÊt l-îng vËt liÖu. b) VËt liÖu ph¶i tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c chØ tiªu c¬ lý yªu cÇu quy ®Þnh t¹i B¶ng 1, B¶ng 2 vµ ®ång thêi thÝ nghiÖm ®Çm nÐn trong phßng. 4.3 KiÓm tra trong qu¸ tr×nh thi c«ng Trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng, ®¬n vÞ thi c«ng ph¶i th-êng xuyªn tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, kiÓm tra c¸c néi dung sau: 4.3.1 §é Èm, sù ph©n tÇng cña vËt liÖu CP§D (quan s¸t b»ng m¾t vµ kiÓm tra thµnh phÇn h¹t). Cø 200m3 vËt liÖu CP§D hoÆc mét ca thi c«ng ph¶i tiÕn hµnh lÊy mét mÉu thÝ nghiÖm thµnh phÇn h¹t, ®é Èm. 4.3.2 §é chÆt lu lÌn a) ViÖc thÝ nghiÖm thùc hiÖn theo "Quy tr×nh kü thuËt x¸c ®Þnh dung träng cña ®Êt b»ng ph-¬ng ph¸p rãt c¸t" 22 TCN 13-79 hoÆc tiªu chuÈn AASHTO T191 vµ ®-îc tiÕn hµnh t¹i mçi líp mãng CP§D ®· thi c«ng xong. b) §Õn giai ®o¹n cuèi cña qu¸ tr×nh lu lÌn, ph¶i th-êng xuyªn thÝ nghiÖm kiÓm tra ®é chÆt lu lÌn ®Ó lµm c¬ së kÕt thóc qu¸ tr×nh lu lÌn. Cø 800 m2 ph¶i tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®é chÆt lu lÌn t¹i mét vÞ trÝ ngÉu nhiªn. 4.3.3 C¸c yÕu tè h×nh häc, ®é b»ng ph¼ng 11
 12. 22 TCN 334-06 a) Cao ®é, ®é dèc ngang cña bÒ mÆt líp mãng ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn sè liÖu ®o cao ®é t¹i tim vµ t¹i mÐp cña mÆt mãng. b) ChiÒu dµy líp mãng ®-îc x¸c ®Þnh dùa trªn sè liÖu ®o ®¹c cao ®é tr-íc vµ sau khi thi c«ng líp mãng t¹i c¸c ®iÓm t-¬ng øng trªn cïng mét mÆt c¾t (khi cÇn thiÕt, tiÕn hµnh ®µo hè ®Ó kiÓm tra). c) BÒ réng líp mãng ®-îc x¸c ®Þnh b»ng th-íc thÐp. d) §é b»ng ph¼ng ®-îc ®o b»ng th-íc 3 m theo “Qui tr×nh kü thuËt ®o ®é b»ng ph¼ng mÆt ®-êng b»ng th-íc dµi 3 mÐt” 22 TCN 16-79. Khe hë lín nhÊt d-íi th-íc ®-îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 4. ®) MËt ®é kiÓm tra vµ c¸c yªu cÇu cô thÓ ®-îc quy ®Þnh t¹i B¶ng 4. B¶ng 4. Yªu cÇu vÒ kÝch th-íc h×nh häc vµ ®é b»ng ph¼ng cña líp mãng b»ng CP§D TT ChØ tiªu kiÓm tra Giíi h¹n cho phÐp MËt ®é kiÓm tra Mãng d-íi Mãng trªn 1 Cao ®é -10 mm -5 mm Cø 40 - 50 m víi ®o¹n tuyÕn th¼ng, 20 - 25 m 2 §é dèc ngang  0,5 %  0,3 % víi ®o¹n tuyÕn cong b»ng hoÆc cong ®øng ®o 3 ChiÒu dµy  10 mm  5 mm mét tr¾c ngang. 4 BÒ réng - 50 mm - 50 mm 5 §é b»ng ph¼ng: khe hë Cø 100 m ®o t¹i mét vÞ ≤ 10 mm ≤ 5 mm lín nhÊt d-íi th-íc 3m trÝ. e) C¸c sè liÖu thÝ nghiÖm trªn lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh nghiÖm thu c«ng tr×nh. 4.4 KiÓm tra nghiÖm thu chÊt l-îng thi c«ng 4.4.1 §èi víi ®é chÆt lu lÌn: cø 7.000 m2 hoÆc 1 Km (víi ®-êng 2 lµn xe) thÝ nghiÖm kiÓm tra t¹i 2 vÞ trÝ ngÉu nhiªn (tr-êng hîp r¶i b»ng m¸y san, kiÓm tra t¹i 3 vÞ trÝ ngÉu nhiªn). 4.4.2 §èi víi c¸c yÕu tè h×nh häc, ®é b»ng ph¼ng: mËt ®é kiÓm tra b»ng 20 % khèi l-îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 4.3.3. KT. Bé tr-ëng Thø tr-ëng NguyÔn ViÖt TiÕn 12
 13. 22 tcn 334-06 phô lôc A ChØ dÉn lùa chän trÞ sè m« ®un ®µn håi tÝnh to¸n cña vËt liÖu CP§D Khi thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm theo "Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm” 22TCN 211-93, cã thÓ lÊy trÞ sè m« ®un ®µn håi tÝnh to¸n cña vËt liÖu CP§D nh- sau: CP§D lo¹i I: 2500  Ett  3000 daN/cm2; CP§D lo¹i II: 2000  Ett < 2500 daN/cm2. 13
Đồng bộ tài khoản