intTypePromotion=3

25 đề thi giải toán trên máy tính Casino

Chia sẻ: Nguyễn Trần Hoàng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:55

1
539
lượt xem
240
download

25 đề thi giải toán trên máy tính Casino

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh chuyên về bồi dưỡng giải toán trên máy tính Casino - 25 đề thi giải toán trên máy tính Casino.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 25 đề thi giải toán trên máy tính Casino

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI KHU VỰC GIẢI MÁY TÍNH TRÊN MÁY TÍNH NĂM ĐỀ THI CHÍNH THỨC 2007 Lớp 9 THCS Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 13/03/2007. Bài 1. (5 điểm) a) Tính giá trị của biểu thức lấy kết quả với 2 chữ số ở phần thập phân : N= 321930+ 291945+ 2171954+ 3041975 b) Tính kết quả đúng (không sai số) của các tích sau : P = 13032006 x 13032007 Q = 3333355555 x 3333377777 c) Tính giá trị của biểu thức M với α = 25030', β = 57o30’ ( 1+tgα ) 1+cotg β )+ 1-sin α ) 1-cos β ) � 1-sin 2α ) 1-cos β ( ( 2 ( 2 �( (2 ) M= � 2 2 . � (Kết quả lấy với 4 chữ số thập phân) Bài 2. (5 điểm)Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng (tiền Việt Nam) vào một ngân hàng theo mức kỳ hạn 6 tháng với lãi suất 0,65% một tháng. a) Hỏi sau 10 năm, người đó nhận được bao nhiêu tiền (cả vốn và lãi) ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó. b) Nếu với số tiền trên, người đó gửi tiết kiệm theo mức kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 0,63% một tháng thì sau 10 năm sẽ nhận được bao nhiêu tiền (cả vốn và lãi) ở ngân hàng. Biết rằng người đó không rút lãi ở tất cả các định kỳ trước đó. (Kết quả lấy theo các chữ số trên máy khi tính toán) Bài 3. (4 điểm) Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy) 130307+140307 1+x =1+ 130307-140307 1+x Bài 4. (6 điểm) Giải phương trình (lấy kết quả với các chữ số tính được trên máy) : x+178408256-26614 x+1332007 + x+178381643-26612 x+1332007 = 1 Bài 5. (4 điểm)Xác định các hệ số a, b, c của đa thức P(x) = ax3 + bx2 + cx – 2007 để sao cho P(x) chia hết cho (x – 13) có số dư là 2 và chia cho (x – 14) có số dư là 3. (Kết quả lấy với 2 chữ số ở phần thập phân) Bài 6. (6 điểm) Xác định các hệ số a, b, c, d và tính giá trị của đa thức. Q(x) = x5 + ax4 – bx3 + cx2 + dx – 2007 Tại các giá trị của x = 1,15 ; 1,25 ; 1,35 ; 1,45. Biết rằng khi x nhận các giá trị lần lượt 1, 2, 3, 4 thì Q(x) có các giá trị tương ứng là 9, 21, 33, 45 (Kết quả lấy với 2 chữ số ở phần thập phân) Bài 7. (4 điểm)Tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = a = 2,75 cm, góc C = α = 37o25’. Từ A vẽ các đường cao AH, đường phân giác AD và đường trung tuyến AM. A a) Tính độ dài của AH, AD, AM. b) Tính diện tích tam giác ADM. (Kết quả lấy với 2 chữ số ở phần thập phân) C HD M B Bài 8. (6 điểm) 1
 2. 1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Chúng minh rằng tổng của bình phương cạnh thứ nhất và bình phương cạnh thứ hai bằng hai lần bình phương trung tuyến thuộc cạnh thứ ba cộng với nửa bình phương cạnh thứ ba. 2. Bài toán áp dụng : Tam giác ABC có cạnh AC = b = 3,85 cm ; AB = c = 3,25 cm và đường cao A AH = h = 2,75cm. a) Tính các góc A, B, C và cạnh BC của tam giác. b) Tính độ dài của trung tuyến AM (M thuộc BC) C c) Tính diện tích tam giác AHM. B H M (góc tính đến phút ; độ dài và diện tích lấy kết quả với 2 chữ số phần thập phân. Bài 9. (5 điểm)Cho dãy số với số hạng tổng quát được cho bởi công thức : ( 13+ 3 ) - ( 13- 3 ) n n với n = 1, 2, 3, ……, k, ….. U= n 23 a) Tính U1, U2,U3,U4,U5,U6,U7,U8 b) Lập công thức truy hồi tính Un+1 theo Un và Un-1 c) Lập quy trình ấn phím liên tục tính Un+1 theo Un và Un-1 3 2 5 Bài 10. (5 điểm)Cho hai hàm số y= x+2 (1) và y = - x+5 (2) 5 5 3 a) Vẽ đồ thị của hai hàm số trên mặt phẳng tọa độ của Oxy b) Tìm tọa độ giao điểm A(xA, yA) của hai độ thị (kết quả dưới dạng phân số hoặc hỗn số) c) Tính các góc của tam giác ABC, trong đó B, C thứ tự là giao điểm của đồ thị hàm số (1) và độ thị của hàm số (2) với trục hoành (lấy nguyên kết quả trên máy) d) Viết phương trình đường thẳng là phân giác của góc BAC (hệ số góc lấy kết quả với hai chữ số ở phần thập phân) XA = y YA = B= C= x A= O Phương trình đường phân giác góc ABC : y= 2
 3. ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THI TOÁN 9 THCS Bài 1. (5 điểm) 1 điểm a) N = 567,87 1 điểm b) P = 169833193416042 1 điểm Q = 11111333329876501235 2 điểm c) M = 1,7548 Bài 2.(5 điểm) a) Theo kỳ hạn 6 tháng, số tiền nhận được là : Ta = 214936885,3 đồng 3 điểm b) Theo kỳ hạn 3 tháng, số tiền nhận được là : Tb = 211476682,9 đồng 2 điểm Bài 3. (4 điểm) 4 điểm x = -0,99999338 Bài 4. (6 điểm) 2 điểm X1 = 175744242 2 điểm X2 = 175717629 2 điểm 175717629 < x
 4. 2. Tính toán (4 điểm) 0,5 điểm B = 57o48’ 0,5 điểm C = 45o35’ 0,5 điểm A = 76o37’ 0,5 điểm BC = 4,43 cm 1 điểm AM = 2,79 cm 1 điểm SAHM = 0,66 cm2 Bài 9 (5 điểm) a) U1 = 1 ; U2 = 26 ; U3 = 510 ; U4 = 8944 ; U5 = 147884 1 điểm U6 = 2360280 ; U7 = 36818536 ; U8 = 565475456 b) Xác lập công thức : Un+1 = 26Un – 166Un-1 2 điểm c) Lập quy trình ấn phím đúng 26 Shift STO A x 26 - 166 x 1 Shift STO B Lặp lại dãy phím x 26 - 166 x Alpha A Shift STO A x 26 - 166 x Alpha B Shift STO B 2 điểm Bài 10 (5 điểm) a) Vẽ đồ thị chính xác 1 điểm 39 5 b) x A = 0,5 điểm =1 34 34 105 3 yA = =3 0,5 điểm 34 34 c) B = α = 30o57’49,52" 0,25 điểm 0,5 điểm o C = β = 59 2’10,48" A = 90o 35 d) Viết phương trình đường phân giác góc BAC : ( 2 điểm ) y = 4x - 17 Hướng dẫn chấm thi : 1. Bảo đảm chấm khách quan công bằng và bám sát biểu điểm từng bài 2. Những câu có cách tính độc lập và đã có riêng từng phần điểm thì khi tính sai sẽ không cho điểm 3. Riêng bài 3 và bài 5, kết quả toàn bài chỉ có một đáp số. Do đó khi có sai số so với đáp án mà chỗ sai đó do sơ suất khi ghi số trên máy vào tờ giấy thi, thì cần xem xét cụ thể và thống nhất trong Hội đồng chấm thi để cho điểm. Tuy nhiên điểm số cho không quá 50% điểm số của bài đó. 4. Khi tính tổng số điểm của toàn bài thi, phải cộng chính xác các điểm thành phần của từng bài, sau đó mới cộng số điểm của 10 bài (để tránh thừa điểm hoặc thiếu điểm của bài thi) 5. Điểm số bài thi không được làm tròn số để khi xét giải thuận tiện hơn. 4
 5. Lời giải chi tiết Bài 1 (5 điểm) a) Tính trên máy được :N = 567,8659014 ≈ 567,87 b) Đặt x = 1303 ; y = 2006 ta có P = (x .104 + y)(x .104 + y + 1) Vậy P = x2.108 + 2xy .104 + x .104 + y2 + y Tính trên máy rồi làm tính, ta có : x.10 8 = 169780900000000 4 2xy.10 = 52276360000 x.104 = 13030000 y2 = 4024036 y = 2006 P = 169833193416042 Đặt A = 33333, B = 55555, C = 77777 ta có : Q = (A.105 + B)(A.105 + C) = A2.1010 + AB.105 + AC.105 + BC Tính trên máy rồi làm tính, ta có : A2.10 10 = 11110888890000000000 5 AB.10 = 185181481500000 AC.105 = 259254074100000 B.C = 4320901235 Q = 11111333329876501235 4 4 1+cosαsin β hoặc tính trực tiếp M = 1,754774243 ≈ 1,7548 c) Có thể rút gọn biểu thức M= cosαsinβ Bài 2 (5 điểm) a) - Lãi suất theo định kỳ 6 tháng là : 6 x 0,65% = 3,90% 10 x 12 - =20 kỳ hạn 10 năm bằng 6 Áp dụng công thức tính lãi suất kép, với kỳ hạn 6 tháng và lãi suất 0,65% tháng, sau 10 năm, số tiền cả vốn lẫn lãi là : 20 � 3,9 � � = 214936885,3 đồng Ta =10000000 � 1+ � 100 � b) Lãi suất theo định kỳ 3 tháng là : 3 x 063% = 1,89% 10 x 12 =40 kỳ hạn 10 năm bằng 6 Với kỳ hạn 3 tháng và lãi suất 0,63% tháng, sau 10 năm số tiền cả vốn lẫn lãi là : 40 � 1,89 � � = 21147668,2 đồng Ta =10000000 � 1+ � 100 � Bài 3 (4 điểm)Đặt a = 130307, b = 140307, y = 1 + x (với y ≥ 0), ta có : a + b y = 1+ a − b y � a + b y − a − b y = 1 ( )( ) Bình phương 2 vế được : a + b y + a − b y − 2 a − b y = 1 2 2 ( 2a − 1) 2 � 2a − 1 = 2 a − b y � a − b y= 2 2 2 2 4 ( 2a − 1) � � 2 4a − 1 2 Tính được y = � − �b = a2 : 4b 2 4 � � � � 5
 6. 4a − 1 4a − 4b 2 − 1 x = y −1 = −1 = 4b 2 4b 2 4 x 130307 - 4 140307 2 - 1 Tính trên máy : x = = −0,99999338 4 = 140307 2 Bài 4 (6 điểm)Xét từng số hạng ở vế trái ta có : ( ) 2 x + 178408256 - 26614 x+1332007 = x + 1332007 − 13307 Do đó : � x + 178408256 − 26614 x + 1332007 �= x + 1332007 − 13307 � � Xét tương tự ta có : � x + 178381643 − 26612 x + 1332007 �= x + 1332007 − 13306 � � Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình sau : x + 1332007 − 13307 + x + 1332007 − 13306 = 1 Đặt y = x + 1332007 , ta được phương trình : |y – 13307| + |y – 13306| = 1 (*) + Trường hợp 1 : y ≥ 13307 thì (*) trở thành (y – 13307) + (y – 13306) = 1 Tính được y = 13307 và x = 175744242 + Trường hợp 2 : y ≤ 13306 thì (*) trở thành –(y – 13307) – (y – 13306) = 1 Tính được y = 13306 và do đó x = 175717629 + Trường hợp 3 : 13306 < y < 13307, ta có x + 1332007 < 13307 13306 < ⇒ 175717629 < x < 175744242 Đáp số : x1 = 175744242 x2 = 175717629 Với mọi giá trị thỏa mãn điều kiện : 175717629 < x < 175744242 (Có thể ghi tổng hợp như sau : 175717629 ≤ x ≤ 175744242) Bài 5 (4 điểm)Ta có : P(x) = Q(x)(x – a) + r ⇒ P(a) = r Vậy P(13) = a.133 + b.132 + c.13 – 2007 = 1 P(3) = a.33 + b.32 + c.3 – 2007 = 2 P(14) = a.143 + b.142 + c.14 – 2007 = 3 +2197.a + 169b + 13.c = 2008 + Tính trên máy và rút gọn ta được hệ ba phương trình : +27a + 9b + 3c = 2009 +2744 + 196b + 14c = 2010 + Tính trên máy được :a = 3,693672994 ≈ 3,69;b = –110,6192807 ≈ –110,62;c = 968,2814519 ≈ 968,28 Bài 6 (6 điểm)Tính giá trị của P(x) tại x = 1, 2, 3, 4 ta được kết quả là : 11+a-b+c+d-2007=9 +a-b+c+d=2015 (1) 132+16a-8b+4c+2d-2007=21 +16a-8b+4c+2d=1996 (2) 1 + 1 1 + 1243+81a-27b+9c+3d-2007=33 +81a-27b+9c+3d=1797 (3) 11024+256a-64b+16c+4d-2007=45 +256a-64b+16c+4d=1028 (4) 1 + Lấy hai vế của phương trình (1) lần lượt nhân với 2, 3, 4 rồi trừ lần lượt vế đối vế với phương trình (2), phương trình (3), phương trình (4), ta được hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn : - -14a+6b-2c=2034 - - -78a+24b+6c=4248 - -252a+60b-12c=7032 - Tính trên máy được a = -93,5 ; b = -870 ; c = -2972,5 và d = 4211 Ta có P(x)=x5 – 93,5x4 + 870x3 -2972,5x2+ 4211x – 2007 6
 7. Q(1,15) = 66,15927281 ≈ 66,16 A Q(1,25) = 86,21777344 ≈ 86,22 Q(1,35) = 94,91819906 ≈ 94,92 Q(1,45) = 94,66489969 ≈ 94,66 Bài 7 (4 điểm) C B a) Dễ thấy BAH = α ; AMB = 2α ; ADB = 45o + α HD M Ta có : AH = ABcosα = acosα = 2,75cos37 25’ = 2,184154248 ≈ 2,18 (cm) o acosα 2, 75cos37o 25' AH AD = = = =c 203425437 2, 20(cm) 2, sin(45o + α ) sin(45o + α ) sin 82o 25' acosα 2, 75cos37o 25' AH AM = = = =c 26976277 2, 26(cm) 2, sin 2α ) sin 2α sin 74o50 ' 1 ( HM − HD ) . AH b) S ADM = 2 HM=AH.cotg2α ; HD = AH.cotg(45o + α) 12 2 ( ) a cos α cotg2α − cotg(45o + α ) Vậy : S ADM = 2 1 ( ) S ADM = 2, 752 cos 2 37o 25' cotg74o 50' − cotg82o 25' 2 = 0,32901612 ≈ 0,33cm2 Bài 8 (6 điểm) a2 2 1. Giả sử BC = a, AC = b, AB = c, AM = ma.Ta phải chứng minh:b2 + c2 = ma + 2 A Kẻ thêm đường cao AH (H thuộc BC), ta có: 2 a � � AC = HC + AH 2 b = � + HM � + AH2 2 2 2 2 c b 2 � � ma 2 a � � AB2 = BH2 + AH2 2 c2 = � − HM � + AH2 C 2 � � B H2M 2 2 a a 2 + 2(HM2 + AH2). Nhưng HM2 + AH2 = AM2 = ma Do đó b2 + c2 = 2 ma + Vậy b2 + c2 = (đpcm) 2 2 2. h 2, 75 3 B = 57o47’44,78” a) sin B = = c 3, 25 h 2, 75 3 C = 45o35’4,89”; A = 180o – (B+C) A= 76o37’10,33” b) sin C = = b 3,85 BH = c cos B; CH = b cos C B BC = BH + CH = c cos B + b cos C BC = 3,25 cos 57o48’ + 3,85 cos 45o35’ = 4,426351796 3 4,43cm 2(b 2 + c 2 ) − BC 2 1 + AM2 = 2(a 2 + b 2 ) − BC 2 = 2,791836751 = 2,79cm 2 b) AM = 2 4 1 1 1 � � c) SAHM = AH(BM – BH) = .2,75 � 4, 43 − 3.25 cos 57 48' � 0,664334141 = 0,66cm2 o = 2 2 2 � � Bài 9 (5 điểm) a) U1 = 1 U5 = 147884 U2 = 26 U6 = 2360280 7
 8. U3 = 510 U7 = 36818536 U4 = 8944 U8 = 565475456 b) Đặt Un+1 = a.Un + b.Un-1 � = a.26 + b.1 � + b = 510 510 26a �� Theo kết quả tính được ở trên, ta có: � 8944 = a.510 + b.26 510a + b 26 = 8944 � � Giải hệ phương trình trên ta được: a = 26,b = -166 Vậy ta có công thức: Un+1 = 26Un – 166Un-1 c) Lập quy trình bấm phím trên máy CASIO 500MS: Ấn phím: 26 Shift STO A x 26 - 166 x 1 Shift STO B Lặp lại dãy phím x 26 - 166 x Alpha Shift STO A A x 26 - 166 x Alpha Shift STO B B Bài 10 (5 điểm) a) Xem kết quả ở hình bên b) 3 12 5 x+ = − x +5 5 5 5 3 35 y=4x - 39 5 17 � xA = =1 3 34 34 A 3 5 3 12 34 3 yA = − + 5 = 3 5 y= x + 3 34 y=- x+5 5 5 3 3 B c ) tgα = � α = 30o 57'49,52" -4 5 3 39 5 tgβ = − � β = 59o 2'10,48" 34 -2 3 � α + β = 90o � A = 90o c) Phương trình đường phân giác góc BAC có dạng y = ax + b Góc hợp bởi đường phân giác với trục hoành là γ , ta có: γ = 1800 − ( 45o + β ) = 75o57'49,52" Hệ số góc của đường phân giác góc BAC là tgγ =g 3,99999971 4, 00 �5 3� A � ;3 � 1 Phương trình đường phân giác là y = 4x + b (3) vì �34 34 � 3 39 35 = 4� + b � − thuộc đường thẳng (3) nên ta có: 3 34 34 17 35 Vậy đường phân giác góc BAC có phương trình là y = 4 x − 17 8
 9. kú thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2005­2006 së GD&§T H¶i d¬ng líp 9 THCS Thêi gian lµm bµi 150 phót §Ò chÝnh thøc         §Ò bµi  (thÝ sinh lµm trªn giÊy thi)  13 2 5 1 1 15,2.0,25 − 48,51 : 14,7  − − : 2 .1 =  44 11 66 2  5 Bµi 1 (6 ®iÓm)Gi¶i ph¬ng tr×nh: 3,145 x − 2,006 3,2 + 0,8(5,5 − 3,25) Tr¶ lêi:     x = 8,586963434  Bµi 2 (6 ®iÓm)Theo B¸o c¸o cña ChÝnh phñ d©n sè ViÖt Nam tÝnh ®Õn  th¸ng 12 n¨m 2005 lµ 83,12 triÖu ngêi, nÕu tØ lÖ t¨ng trung b×nh hµng  n¨m lµ 1,33%. Hái d©n sè ViÖt nam vµo th¸ng 12 n¨m 2010 sÏ lµ bao  nhiªu? Tr¶ lêi: D©n sè ViÖt Nam ®Õn th¸ng 12­2010: 88796480 ngêi ∧ Bµi 3 (11 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC, AB = 7,071cm, AC = 8,246 cm, gãc  A =  59 0 02'10" 1) TÝnh diÖn tÝch cña tam gi¸c ABC. 2) TÝnh b¸n kÝnh ®êng trßn néi tiÕp tam gi¸c ABC. 3) TÝnh chu vi nhá nhÊt cña tam gi¸c cã ba ®Ønh n»m trªn ba c¹nh cña  tam gi¸c ABC. Tr¶ lêi: 1) DiÖn tÝch tam gi¸c ABC: 24,99908516 (4 ®iÓm) 2) B¸n kÝnh ®êng trßn néi tiÕp tam gi¸c ABC: 2,180222023 (3 ®iÓm) 3) Chu vi nhá nhÊt cña tam gi¸c 11,25925473 (4 ®iÓm) Bµi 4 (6 ®iÓm)T×m sè tù nhiªn n tho¶ m∙n ®¼ng thøc        [ 1] + [ 2 ] + [ 3 ] + ... + [ n ] = 805    ([x] lµ sè nguyªn lín nhÊt kh«ng vît qu¸ x) Tr¶ lêi:   n  = 118 Bµi 5 (6 ®iÓm)Cho d∙y sè (  u n ) ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 1 1                  u1 = 1  ;  u 2 = 2  ;  u n + 2 = 3u n +1 − 2u n víi mäi  n ∈ N * . TÝnh  u 25 ? 2 3 Tr¶ lêi:    u 25  = 13981014 sin 3 α − 3 cos 3 α + sin 2 α cos α − 2 cos α Bµi 6 (7, 0 ®iÓm)Cho  tgα = 1,5312 . TÝnh   A = cos 3 α + cos 2 α sin α − 3 sin 3 α + 2 sin α Tr¶ lêi:   A = ­1,873918408 79 x 2 + 1990 x + 142431 Bµi 7 (8, 0 ®iÓm) Cho hai biÓu thøc  P =  ;   Q =  x 3 − 5 x 2 + 2006 x − 10030 ax + b c + x + 2006 x − 5 2  1) X¸c ®Þnh a, b, c ®Ó  P = Q víi mäi x ≠  5. 2) TÝnh gi¸ trÞ cña  2005 P khi  x = . 2006 Tr¶ lêi: 1) a = 3 ; b = 2005 ; c = 76 (4 ®iÓm) 2005               2) P = ­ 17,99713  ; khi  x =  (4 ®iÓm) 2006 9
 10. së GD&§T H¶i d¬ng Kú thi chän häc sinh giái gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio  §Ò chÝnh thøc líp 9 ­ N¨m häc 2004­2005 ***@*** Thêi gian lµm bµi 150 phót =============  x = 0,3681 y; x > 0; y > 0 Bµi 1(2, 0 ®iÓm)   Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh:   x + y = 19,72 2 2 Bµi 2(2, 0 ®iÓm)  Khi ta chia 1 cho 49. Ch÷ sè thËp ph©n thø 2005 sau dÊu  phÈy lµ ch÷ sè nµo?  Bµi 3(2, 0 ®iÓm)Mét ngêi göi 10 triÖu ®ång vµo ng©n hµng trong thêi gian 10  n¨m víi l∙i suÊt 5% mét n¨m. Hái r»ng ngêi ®ã nhËn ®îc sè tiÒn nhiÒu h¬n hay  5 Ýt h¬n bao nhiªu nÕu ng©n hµng tr¶ l∙i suÊt  % mét th¸ng. 12 Bµi 4(3, 0 ®iÓm)  D∙y sè un ®îc x¸c ®Þnh nh sau: u0 = 1; u1 = 1; un+1= 2un ­ un­1  + 2, víi n = 1, 2, … 1) LËp mét qui tr×nh bÊm phÝm ®Ó tÝnh un; 2) TÝnh c¸c gi¸ trÞ cña un ,  khi n = 1, 2, …,20. Bµi 5(2, 0 ®iÓm)T×m gi¸ trÞ chÝnh x¸c cña 10384713. Bµi 6(2, 0 ®iÓm) Cho ®a thøc P(x) = x4 +5x3 ­ 3x2 + x ­ 1. TÝnh gi¸ trÞ cña  P(1,35627).  Bµi 7(2, 0 ®iÓm)Cho h×nh thang c©n ABCD (AB lµ c¹nh ®¸y nhá) vµ hai ®êng chÐo  AC, BD vu«ng gãc víi nhau, AB =15,34 cm, AD =BC =20,35cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh  thang c©n ABCD vµ c¹nh ®¸y CD. Bµi 8(3, 0 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC (A = 900), AB = 3,74 , AC = 4,51; 1) TÝnh ®êng cao AH, vµ tÝnh gãc B theo ®é phót gi©y; 2) §êng ph©n gi¸c kΠtõ A c¾t BC t¹ D. TÝnh AD vµ BD. Bµi 9(2, 0 ®iÓm)    Cho P(x) = x3 + ax2 + bx ­ 1 7− 5 1) X¸c ®Þnh sè h÷u tØ a vµ b ®Ó x =    lµ nghiÖm cña P(x); 7+ 5 2) Víi gi¸ trÞ a, b t×m ®îc h∙y t×m c¸c nghiÖm cßn l¹i cña P(x). _________________ Híng dÉn vµ ®¸p ¸n ®Ò thi gi¶i to¸n trªn m¸y casio líp 9 Bµi 1: x ≈  1, 518365287 ; y = 4, 124871738 Bµi 2: 1 chia cho 49 ta ®îc sè thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn chu kú gåm 42 ch÷  sè 0,(020408163265306122448979591836734693877551) vËy ch÷ sè 2005 øng víi ch÷  sè d khi chia 2005 cho 42; 2005=47.42+31 do ®ã ch÷ sè 2005 øng víi ch÷ sè thø  31 lµ sè 7. Bµi 3: Gäi sè a lµ tiÒn göi tiÕt kiÖm ban ®Çu, r lµ l∙i suÊt, sau 1 th¸ng: sÏ  lµ a(1+r) … sau n th¸ng sè tiÒn c¶ gèc l∙i A = a(1 + r)n  ⇒ sè tiÒn sau 10  5 10 n¨m: 10000000(1+ )  = 162889462, 7 ®ång 12 Sè tiÒn nhËn sau 10 n¨m (120 th¸ng) víi l∙i suÊt 5/12% mét th¸ng: 5 )120 = 164700949, 8 ®ång ⇒ sè tiÒn göi theo l∙i suÊt 5/12%   10000000(1 +  12.100 mét th¸ng nhiÒu h¬n: 1811486,1 ®ång Bµi 4fx500MS : (SHIFT)(STO)(A)( × )2(­)1(SHIFT)(STO)(B) lÆp l¹i (× )2(­)(ALPHA)(A)(+)(SHIFT)(STO)(A)(× )2(­)(ALPHA)(B)(+)2(SHIFT)(STO)(B) 10
 11. 2) u1= 1, u2=3, u3 =7, u4 =13, u5 =21, u6 =31,  u7 =43, u8 =57,  u9 =73, u10 =91,  u11 =111,  u12 =133, u13 =157,  u14 =183, u15 =211,  u16 = 241, u17 =273 , u18 =  307,  u19 =343, u20 =381. Bµi 5: 10384713 = (138.103+471)3 tÝnh trªn giÊy céng l¹i:  10384713  =1119909991289361111 Bµi 6: f(1,35627) = 10,69558718 Bµi 7: C¹nh ®¸y lín 24, 35 cm; S = 393, 82cm2 1 1 1 AB BD = + = ;AH ≈  2, 879 ; B ≈ Bµi 8: Sö dông   vµ ®êng ph©n gi¸c  2 2 2 AC CD AH AB AC 50019,55, ;. 1 1 2 , (sö dông ph¬ng ph¸p diÖn tÝch);AD ≈  2,8914 ; BD ≈ + = Chøng minh  AB AC AD 2, 656 1 − x 2 − ax =6+ 35 ­(6­ 35 )2 ­ a(6­ 35 ) Bµi 9: x = 6­ 35 ⇒ b =  x (a+13) = b+6a+65 = 0 ⇒ a = ­13 ; b =13 ⇒ P(x) =x3­13x2+13x­1 (x­1)(x2­12x+1) = 0 ⇒ x = 1 ; x ≈  0,08392 vµ x ≈  11,916 UBND huyÖn cÈm giµng ®Ò thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio Phßng gd&®t  n¨m häc 2006­2007 ­­­***­­­ Thêi gian : 150 phót (kh«ng kÓ giao ®Ò) C©u 1(1®) T×m x biÕt: � 1� � 2 2 � � 2 11 5 � 1 1 15, � + 0, 2 � 3, − 567. 1 − � � − − � 25 125. 1 .1 � 5 11 ­390,2316312 5 4� � � 3 7 11� 46 � � = 9, + 0, ( 5, − 3, ) 0, 2) − 2, (x 007 2 7 65 25 C©u 2(1,5®) a)Cho ph¬ng tr×nh x3+x2­1=0 cã mét nghiÖm thùc lµ x1.  a)2009,498575 TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc  b)63;­10; ­10,88386249; P = 3 x1 + 10x1 + 13 + x1 + 2006 8 57,88376249. b)Gi¶i ph¬ng tr×nh : (x­90)(x­35)(x+18)(x+7)=­ 1008x2(lÊy 6 ch÷ sè thËp ph©n) C©u 3(2®) 5994,83710745 a)Cho   f(x)   =   2x6­4x5+7x4­11x3­8x2+5x­2007.   Gäi   r1  vµ   r2  lÇn   lît   lµ   sè   d  cña   phÐp   chia   f(x)   cho   x­1,12357   vµ  x+0,94578. TÝnh B=0,(2006)r1­3,(2007)r2. b)Cho f(x) = x5+x2+1 cã 5 nghiÖm lµ x1, x2, x3, x4, x5 vµ  P(x) = x2­7. TÝnh P(x1)P(x2)P(x3)P(x4)P(x5). C©u 4(1,5®) 1200;500;300 Ngêi ta b¸n 2 con tr©u, 5 con cõu  ®Ó  mua 13 con  lîn th×  cßn thõa 1000 ®ång. §em b¸n 3 con tr©u , 3 con   lîn råi mua chÝn con cõu th×  võa ®ñ. Cßn nÕu b¸n 6 con   cõu,   8   con   lîn   ®Ó   mua   5   con   tr©u   th×   cßn   thiÕu   500   ®ång. Hái mçi con cõu, con tr©u, con lîn gi¸ bao nhiªu? 0,296162102 C©u 5(1®) a) Cho   gãc   nhän   a   sao   cho   cos2a   =0,5678.   TÝnh   : 11
 12. 15241578749590 ( ) ( ) 521 s n a 1 + cos a + cos a 1 + si a 2 3 2 3 i n A= ( 1+ t a) ( 1+ cot a) 1 + cos4a 3 3 an b) TÝnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ cña 1234567892 C©u 6(2®) Cho nh×nh vu«ng ABCD cã   ®é  dµi c¹nh lµ  a= 3 11 + 3 7 .  Gäi I lµ trung ®iÓm cña AB. §iÓm H thuéc DI sao cho gãc   AHI = 90o.  a)TÝnh diÖn tÝch tam gi¸c CHD. Tõ   ®ã  suy ra diÖn  tÝch tø gi¸c BCHI. b)Cho I tïy  ý  thuéc AB, M tïy  ý  thuéc BC sao cho   423644304721 gãc MDI = 45o. TÝnh gi¸ trÞ  lín nhÊt cña diÖn tÝch tam  gi¸c DMI. C©u 7(1®) Cho   f(x)   =(1+x+x4)25=a0+a1x+a2x2+…+a100x100.   TÝnh   chÝnh   x¸c  gi¸ trÞ cña biÓu thøc A=a1+a3+a5+…+a99   Së gd&®t h¶i d¬ng ®Ò thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2005­2006 Phßng gd&®t cÈm giµng Thêi gian : 150 phót ­­­***­­­ (kh«ng kÓ giao ®Ò) C©u 1(1®) TÝnh A = 20052005.20062006 A=4022834446220 30                   3 3 3 B= + + 0, 2005) 0, 2005) 0, 2005) ( 0( 00( B=1660,68719551 12 C©u 2(2®) T×m x biÕt  3 0, 3)+ 0, 384615)+ ( ( x 13 = 50   a) 0, 3)+ 13 0( 85 1 X= 30 6 � ( 2, + 5:6, ) . � 4� 25 7 � 1 3 9 � � b) 5 :� :1, + 8, . 6 − �=1   x3 4. � � 7 � 8. 0125 + 6, � 14 7� 0, 9� X=­20,384 C©u 3(2®) Cho c¸c ®a thøc F(x)= x4+5x3­4x2+3x+a                               G(x)=­3x 4+4x3­3x2+2x+b;  H(x)=5x5­x4­6x3+27x2­54x+32 12
 13. a=­ a)T×m a, b ®Ó F(x) vµ G(x) cã nghiÖm chung lµ x=0,25 0,58203125 b)Sö  dông c¸c phÝm nhí, lËp quy tr×nh bÊm phÝm t×m sè   d trong phÐp chia Q(x) cho 2x+3.  b=­ C©u 4(2®) Cho u1=a; u2=b; un+1=Mun+Nun­1. LËp quy tr×nh bÊm  0,3632815 phÝm tÝnh un vµ tÝnh u13; u14; u15 víi a=2; b=3; M=4; N=5. 150,96875 C©u 5(2®) Cho h×nh thang ABCD(AB//CD) cã  112;  29o15'D 60o 45' ;  . TÝnh AD;BC vµ ®êng  A B A 2, , 2 B 511;CD 5, C cao cña ht C©u 6(1®)  Cho h×nh th∙ng c©n ABCD cã hsi ®êng chÐo vu«ng gãc, ®¸y  nhá   AB=13,724;   c¹nh   bªn   21,   827.   TÝnh   diÖn   tÝch   h×nh   th∙ng( chÝnh x¸c ®Õn 0, 0001) Së gd&®t h¶i d¬ng ®Ò thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2004­2005 Phßng gd&®t cÈm giµng Thêi gian : 150 phót ®Ò chÝnh thøc (kh«ng kÓ giao ®Ò) C©u1(3®): TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau 26 A= −1  3 : ( 0,2 − 0,1) ( 34,06 − 33,81) x 4  + 2 : 4 27 + a) A =  26 :    2,5 x( 0,8 + 1,2 ) 6,84 : ( 28,57 − 25,15)  3 21 −293 C= 450 1 33 214 b) C =  [ 0, (5) x0, (2)] : (3 : ) − ( x 2 ) : 3 25 533 C©u2(3®):    a)TÝnh gi¸ trÞ cña x tõ ph¬ng tr×nh sau: X=­11,33802463 x x 4+ = 1 1 1+ 4+ 1 1 2+ 3+ 1 1 3+ 2+ 4 2 b)T×m c¸c sè tù nhiªn a vµ b biÕt r»ng: 329 1 = 1 1051 3+ A=7;b=9 1 5+ 1 a+ b C©u3(2®):     Cho P(x) = x4  + 5x3  ­ 4x2  + 3x ­ 50. Gäi r1  13
 14. lµ  phÇn d  cña phÐp chia P(x) cho x ­ 2 vµ  r2  lµ  phÇn   d  cña   phÐp   chia   P(x)   cho   x   ­   3.   ViÕt   quy  R1=139; r2=­556 tr×nh tÝnh r1 vµ r2 sau ®ã t×m BCNN(r1;r2) ? C©u4(2®):   U25= 75025  Cho Un+1 = Un + Un­1 , U1 = U2 = 1. TÝnh U25 C©u5(2®):  Cho  ®a thøc P(x) = x3  + ax2  + bx + c.  9 BiÕt P(1) = ­15; P(2) = ­15; P(3) = ­9. a) T×m sè d khi chia P(x) cho x – 4 ? 1 −28 b) T×m sè d khi chia P(x) cho 2x + 3 ? 8 C©u6(2,5®):Cho tam gi¸c vu«ng ABC cã  AB =  4 3 ; AC  0,5 =   3 4 . Gäi  M , N , P thø tù   lµ  trung   ®iÓm  cña  BC ; AC vµ AB. TÝnh tû sè chu vi cña ∆ MNP vµ chu  vi cña ∆ ABC ? ( ChÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n) C©u7(4®):   A=82436; b=4; a)T×m   c¸c   sè   tù   nhiªn   a,   b,   c,   d,   e   biÕt  C=2;d=1;e=18 20032004 1 = a+ 1 243 b+ 1 c+ 45o 1 d+ Theo th¸ng: e 120 1 1 � 5� b)Cho  si = ;i = 1000. 1 +2 nx s ny 1647,01 . TÝnh x+y? � 1200 � � � 5 10 C©u8(2®):   Theo n¨m: Mét ngêi göi tiÕt kiÖm 1000  ®« trong 10 n¨m  1000.1 +0 05) 10 ( 0, 1628,89 víi l∙i suÊt 5% mét n¨m. Hái ngêi  ®ã nhËn  ®îc sè  tiÒn nhiÒu h¬n hay  Ýt h¬n nÕu ng©n hµng tr¶ l∙i  5 %   mét   th¸ng   (   Lµm   trßn   ®Õn   hai   ch÷   sè   thËp   12 ph©n sau dÊu phÈy) Së gd&®t h¶i d¬ng ®Ò thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2003­2004 Phßng gd&®t cÈm giµng Thêi gian : 150 phót ­­­***­­­ (kh«ng kÓ giao ®Ò) C©u 1(3®) TÝnh :  ( 1986 )( ) − 1992 19862 + 3972 − 3 . A=1987 2 1987 A= 1983. 1985. 1988. 1989 1 � − 6, ) :6, + 9, .� ( 7 35 5 899.. . � �12,8 B=5/24 B= � �1 1 � 2:36 + 15 :0, − 1, 1, 25 8333.. . .�1 �4 � C©u 2(2®)  11/24 14
 15. �7 5� 2 � 30 − 8318 � 3 85 :2 a)TÝnh 2,5% cña  � � 9/8 0,04 �7 17 � 2 � 55 − 6 110 � 3 8 :2 � � b)TÝnh 7,5% cña  � 3� 7 2 � − 20 �1 8 : 4,946576969 5 � � +83249x + 16571y = 108249 C©u 3(2®) Cho hÖ  ph¬ng tr×nh  + . TÝnh  =16571x = 41751 − 83249y 6180,067 x y C©u   4(3®)   Cho   u0=1;   u1=3;   un+1=un+un­1.   TÝnh   un  víi   n   =  1;2;3;…; 10. 12,19578794 C©u 5(3®) Mét ngêi muèn r»ng sau 8 th¸ng cã 50000 ®« ®Ó  x©y nhµ. Hái r»ng ngêi  ®ã  ph¶i göi vµo ng©n hµng mçi  th¸ng mét sè  tiÒn (nh nhau) bao nhiªu biÕt l∙i xuÊt lµ  O A = 3 10; O B = 3 5; 0,25% 1 th¸ng? OC = 3 2 C©u 6(5®)  a) Cho   tam   gi¸c   ABC   cã   gãc   B   =   450,   gãc     C=60o,  A=1111=11.1 01 BC=5cm. TÝnh chu vi tam gi¸c ABC. b) Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã  AB=9cm, BC =15cm.   Chøng   minh   r»ng   :   b¸n   kÝnh   ®êng   trßn   ngo¹i   tiÕp  tam gi¸c ABC lµ  mét sè  nguyªn. Gäi t©m  ®êng trßn  ngo¹i tiÕp tam gi¸c ABC lµ O. TÝnh OA, OB, OC. C©u   7(2®)   Cho   sè   tù   nhiªn   a= 2 2 2 + + . Sè  nµo sau  ®©y lµ  0,19981998.. 0, . 019981998.. 0, . 0019981998.. . íc nguyªn tè cña sè ®∙ cho: 2; 3; 5; 7 ; 11. ®Ò thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio Së gd&®t h¶i d¬ng n¨m häc 2004­2005 Phßng gd&®t cÈm giµng Thêi gian : 150 phót ®Ò dù bÞ 1 (kh«ng kÓ giao ®Ò) C©u1(3®): TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc 4  2 4 0,8 :  − 1,25  1,08 −  : 4 5 25  7 +  + (1,2 x0,5) : a) A =  1 5 1 2 5 0,64 −  6 − 3 .2 25 9 4  17 15
 16. 111 222 1+ ++ 2+ + + 3 9 27 x 91919191 3 9 27 : b) B =  182 x 44 4 11 1 80808080 4− + − 1− + − 7 49 343 7 49 343 1 33 214 c) C =  [ 0, (5) x0, (2)] : (3 : ) − ( x 2 ) : 3 25 533 C©u2(2®): T×m x biÕt: �� 3�1� 1� � �� − 4 2 � 003 � 3 − 20 � 2 � x :0, 0, .1 1 � � � �� a) � − :62 + 17, 0137 = 1301 81:0, � �1� 2 �1 � 20 �1 �3 20 − 2, � :5 � 88 + 2 55 �8 � 65 . 4 1, . � � � � �� �  13 2 5 1 1 −− : 2  x1 15,2 x0,25 − 48,51 : 14,7  44 11 66 2  5 = b) 1  x 3,2 + 0,8 x 5 − 3,25  2  C©u(3®):   a) LËp quy tr×nh ®Ó gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh sau: 1,341x − 4,216 y = −3,147  8,616 x + 4,224 y = 7,121 b) Hai sè  cã  tæng b»ng 9,45583 vµ  cã  tæng nghÞch  ®¶o b»ng 0,55617.  T×m 2 sè ®ã ? ( chÝnh x¸c ®Õn 5 ch÷ sè thËp ph©n) C©u4(2®):       Cho P(x) = x4  + 5x3  ­ 4x2  + 3x ­ 50. Gäi r1  lµ  phÇn d  cña phÐp  chia P(x) cho x ­ 2 vµ  r2  lµ  phÇn d  cña phÐp chia P(x) cho x ­ 3.  ViÕt quy tr×nh tÝnh r1 vµ r2 sau ®ã t×m BCNN(r1;r2) ? C©u5(2®):D©n sè  x∙ A hiÖn nay cã  10000 ngêi.  Ngêi ta dù   ®o¸n sau 2  n¨m d©n sè  x∙ A lµ  10404 ng êi. Hái trung b×nh hµng n¨m d©n sè  x∙ A   t¨ng bao nhiªu phÇn tr¨m ? C©u6(2®): Cho h×nh thang ABCD (AB//CD) cã ®êng chÐo BD hîp víi BC mét  gãc b»ng gãc DÂB. BiÕt  AB = a = 12,5cm ; DC = b = 28,5cm. TÝnh: a) §é dµi cña ®êng chÐo BD ? b) TØ sè gi÷a diÖn tÝch ∆ ABD vµ diÖn tÝch ∆ BCD ? C©u7(2®):   Tø gi¸c ABCD cã  I lµ  giao  ®iÓm cña hai  ® êng chÐo. TÝnh AD biÕt  r»ng AB = 6; IA = 8; IB = 4;  ID = 6. C©u8(2,5®):  LËp quy tr×nh  ®Ó  t×m c¸c phÇn tö  cña tËp hîp A. BiÕt A lµ  tËp   hîp c¸c íc sè d¬ng cña 60 . C¸c kh¼ng ®Þnh sau ®©y ®óng hay sai: a) 7∈A                      b) 15∈A                   c)  30∉A C©u9(1,5®):   Cho Un+1 = Un + Un­1 , U1 = U2 = 1. TÝnh U25 ( Nªu râ sè lÇn thùc hiÖn phÐp  lÆp) ? 16
 17. Së gd&®t h¶i d¬ng ®Ò thi gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh casio n¨m häc 2004­2005 Phßng gd&®t cÈm giµng Thêi gian : 150 phót ®Ò dù bÞ 2 (kh«ng kÓ giao ®Ò) C©u1(3®): TÝnh gi¸ trÞ cña c¸c biÓu thøc sau  3 : ( 0,2 − 0,1) ( 34,06 − 33,81) x 4  + 2 : 4 + a) A =  26 :    2,5 x( 0,8 + 1,2 ) 6,84 : ( 28,57 − 25,15)  3 21 b) B = (6492 + 13x1802)2 ­ 13x(2x649x180)2 11 + c) D =  0,3( 4) + 1, (62) : 14 7 − 2 3 : 90 11 0,8(5) 11 6 5 4 3 2 1 d)  C  =   7 − + − + − +   ( ChÝnh x¸c  ®Õn 6 ch÷  sè  2 3 4 5 6 7 thËp ph©n) C©u2(3®):    a)TÝnh gi¸ trÞ cña x tõ ph¬ng tr×nh sau: x x 4+ = 1 1 1+ 4+ 1 1 2+ 3+ 1 1 3+ 2+ 4 2 b)T×m c¸c sè tù nhiªn a vµ b biÕt r»ng: 329 1 = 1 1051 3+ 1 5+ 1 a+ b C©u3(2®):     NÕu F = 0,4818181... lµ  sè  thËp ph©n v« h¹n tuÇn hoµn víi  chu kú  lµ  81. Khi F  ®îc viÕt l¹i díi d¹ng ph©n sè  th×  mÉu lín  h¬n tö lµ bao nhiªu? C©u4(2®):    Cho ®a thøc P(x) = x3 + ax2 + bx + c. BiÕt P(1) = 1; P(2) =  4; P(3) = 9. H∙y viÕt quy tr×nh ®Ó tÝnh P(9) vµ P(10) ? C©u5(2®): Cho ®a thøc P(x) = x3 + ax2 + bx + c. BiÕt P(1) = ­15;  P(2) = ­15; P(3) = ­9. a) T×m sè d khi chia P(x) cho x – 4 ? b) T×m sè d khi chia P(x) cho 2x + 3 ? C©u6(2,5®):   Mét ngêi hµng th¸ng göi vµo ng©n hµng mét sè  tiÒn lµ 5.000  ®« la víi l∙i suÊt lµ 0,45% th¸ng. Hái sau mét n¨m ngêi Êy nhËn  ®îc bao nhiªu tiÒn c¶ gèc lÉn l∙i ? C©u7(2®):   TÝnh c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt biÕt r»ng ®êng vu«ng gãc kΠ tõ  mét  ®Ønh  ®Õn mét  ®êng chÐo chia  ®êng chÐo  ®ã  thµnh hai  ®o¹n  th¼ng cã ®é dµi lµ 9 cm vµ 16 cm ? C©u8(2®):   17
 18. Cho tam gi¸c vu«ng ABC cã AB =  4 3 ; AC =  3 4 . Gäi M , N , P  thø tù  lµ  trung  ®iÓm cña BC ; AC vµ  AB. TÝnh tû  sè  chu vi cña  ∆ MNP vµ chu vi cña ∆ ABC ? ( ChÝnh x¸c ®Õn 6 ch÷ sè thËp ph©n) C©u9(1,5®):   Cho Un+1 = Un + Un­1 , U1 = U2 = 1. TÝnh U25  ( Nªu râ sè lÇn thùc hiÖn  phÐp lÆp)? Phßng GD & §T Bè tr¹ch K× thi chän häc sinh giái líp 9 Kho¸ ngµy: 4 /7/2008 M∙ ®Ò: 01 M«n thi: Gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh cÇm tay Thêi gian 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian   giao ®Ò)       C¸c quy ®Þnh vµ l  ý:    u    ­ §Ò thi gåm 10 bµi, ThÝ sinh lµm bµi vµo tê giÊy thi.  ­ ThÝ sinh ®îc sö dông c¸c lo¹i m¸y tÝnh sau: Casio fx220; fx500A; fx500MS;  fx570MS;  fx500ES; fx570ES; ­ NÕu kh«ng cã chØ ®Þnh g× kh¸c th× víi c¸c sè gÇn ®óng ®îc quy ®Þnh chÝnh  x¸c ®Õn 5 ch÷ sè thËp ph©n. §Ò bµi  Bµi 1: (5 ®iÓm) Tính giá trị của biểu thức(chØ ghi kÕt qu¶):    A = 321930 + 291945 + 2171954 + 3041975 (x + 5y)(x − 5y) �5x − y 5x + y � B= +2 � 2 + 5xy x − 5xy �Với x = 0,987654321; y =  0,123456789   x 2 + y2 x � � Bµi 2: (5 ®iÓm) T×m UCLN cña 40096920, 9474372 vµ 51135438 Bµi 3: (5 ®iÓm) (chØ ghi kÕt qu¶): 5584 1 =a + 1 1051 b+ 1 a) Tìm các số tự nhiên a, b, c, d, e biết: c+ 1 d+ e b) Tính giá trị của x từ phương trình sau � �� 3 4� 4 1� � : �0,5 − 1 7 x 5 � − 1, 25 1,8�� + 3 2 � x 2 � 7 3� � � � �� � � = 5,2 : � − � 2,5 3 �1 3 � 4� � 15, 2 x 3,15 − : � 4 + 1,5 0,8 � 2 4 2 4 �2 4 � Bµi 4: (5 ®iÓm) a) Một người vay vốn ở một ngân hàng với số vốn là 50 triệu đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất 1,15% trên tháng, tính theo dư nợ, trả đúng ngày qui định. Hỏi hàng tháng, người đó phải đều đặn trả vào ngân hàng một khoản tiền cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu để đến tháng thứ 48 thì người đó trả hết cả gốc lẫn lãi cho ngân hàng? b) Nếu người đó vay 50 triệu đồng tiền vốn ở một ngân hàng khác với thời hạn 48 tháng, lãi suất 0,75% trên tháng, trên tổng số tiền vay thì so với việc vay vốn ở ngân hàng trên, việc vay vốn ở ngân hàng này có lợi gì cho người vay không? 3 + ax 2 + bx + c Bµi 5: (5 ®iÓm) Cho ña thöùc P(x) = x a) Tìm a , b , c bieát raèng khi x laàn löôït nhaän caùc giaù trò 1,2 ; 2,5 ; 3,7 thì P(x) coù giaù trò töông öùng laø 1994,728 ; 2060,625 ; 2173,653 b) Tìm soá dö r cuûa pheùp chia ña thöùc P(x) cho 12x – 1 c) Tìm giaù trò cuûa x khi P(x) coù giaù trò laø 1989 Bµi 6: (5 ®iÓm) Cho daõy soá saép xeáp thöù töï U1 , U2 , U3 ,……… ,Un ,Un+1,…… bieát U5 = 588 ; U6 = 1084 ; Un+1 = 3Un - 2 Un-1 . Tính U1 ; U2 ; U25 18
 19. Bµi 7: (5 ®iÓm) Cho đa thức Q(x) = ( 3x2 + 2x – 7 )64. Tính tổng các hệ số của đa thức chính xác đến đơn vị. Bµi 8: (5 ®iÓm)  Cho x1000 + y1000 = 6,912; x2000 + y2000 = 33,76244 Tính A = x3000 + y3000 Bµi 9: (5 ®iÓmCho tam giac ABC đều có cạnh bằng 1. Trên cạnh AC lấy các điểm D, E sao cho ∠ ABD ́ = ∠ CBE = 20 . Gọi M là trung điểm của BE và N là điểm trên cạnh BC sao BN = BM. Tính tổng diên tich hai ̣́ 0 ́ ́ tam giac BCE và tam giac BEN. � 1� 1 1� 1 1 1� � 1 1 1 1� � � Bµi 10:(5 ®iÓm) Tính S = �+ �1 + + �1 + + + � �+ + + + ... + � hính xác đến 1 ... 1 c � � � 2� 2 3� 2 3 4� � 2 3 4 10 � � � 4 chữ số thập phân. Phßng GD & §T Bè tr ¹ch ®¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm K× thi chän häc sinh giái l í p 9 M· ®Ò 01 Kho¸ ngµy: 4 /7/2008 M«n thi: Gi¶i to¸n trªn m¸y tÝnh cÇm  tay Bµi 1: (5 ®iÓm; mçi ý cho 2,5 ®iÓm) Tính giá trị của biểu thức(chØ ®iÒn kÕt qu¶): A = 567,86590    B  = 10,125 Bµi 2: (5 ®iÓm) (Nªu ®îc c¬ së lý thuyÕt vµ c¸ch gi¶i 2 ®iÓm; KÕt qu¶ 3 ®iÓm) D o  aùy  m caøisaün  öông  r nh  n  aûn    ch t ì ñô gi phaân  á  ân  a  so ne t duøng  öông  r nh  ch t ì naøy  eå   ñ Aa a =         toáigi ûn)  >  Ö SCLN (A;B) =   nhaát ( SCLN ) có    Ta : t m   ôùc  á  ìÖ so chung ôùn  l  Ö (  a = b Bb A    ÷a f  f  A Á n 9474372   40096920  =   ñöôï         Ta  c :6987   29570 = > Ö SCLN   ûa  cu 9474372  vaø 40096920 l      aø 9474372 ÷  6987          =  1356 Ta  ñaõ  bi át : Ö SCLN ( e a ; b  ; c ) =  Ö SCLN ( SCLN ( a  ; b  ) ; c ) D o ñoù  chæ  caàn  t m   Ö . ì Ö SCLN (1356  ;51135438  ) A Á n 1356 f      51135438  = .  ñöôï    f 75421       Ta  c :2    aø :1356 ÷  2     678 Keát l än   SCLN   ûa   ua :Ö cu 9474372   40096920  ;  vaø 51135438l         =    5584 1 =5+ 1 1051 3+ 1 Bµi 3: (5 ®iÓm) a) Ta có 5+ 1 7+ 9 a=5 b=3 c=5 d=7 e=9 b) x = −903,4765135 Bµi 4: (5 ®iÓm) a) Gọi số tiền vay của người đó là N đồng, lãi suất m% trên tháng, số tháng vay là n, số tiền phải đều đặn trả vào ngân hàng hàng tháng là A đồng. � m� - Sau tháng thứ nhất số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là: N �+ 1 � A đồng. – � 100 � - Sau tháng thứ hai số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là: 2 � m� � m� � m �– A[ �+ m � ồng. 1+ 1+ 1 � A = N �+ 1 [N � � A ]� – – +1]đ � � � � 100 � � 100 � � 100 � 100 � � - Sau tháng thứ ba số tiền gốc còn lại trong ngân hàng là: 2 3 2 � m �– A[ �+ m � �+ m � A = N � m �– A[ � m �+ �+ m � đồng 1 1 1 {N �+ 1+ 1+ 1 +1]} � – +1] � � � �� � � � � � � 100 � � 100 � � 100 � � 100 � � 100 � � 100 � Tương tự : Số tiền gốc còn lại trong ngân hàng sau tháng thứ n là : n −1 n −2 n � m �– A[ � m � + � m � +...+ �+ m � đồng. 1 N �+ �+ � �+ 1 1 1 +1] � � � � � 100 � 100 � 100 � � 100 � � � 19
 20. � m� Đặt y = �+ 1 �thi ta có số tiền gốc còn lại trong ngân hàng sau tháng thứ n sẽ là: , � 100 � Nyn – A (yn-1 +yn-2 +...+y+1). Vì lúc này số tiền cả gốc lẫn lãi đã trả hết nên ta có : Ny n ( y − 1) Ny n Nyn = A (yn-1 +yn-2 +...+y+1) ⇒ A = = y n −1 + y n − 2 + ... + y + 1 yn −1 Thay bằng số với N = 50 000 000 đồng, n = 48 tháng, y = 1,0115 ta có : A = 1.361.312,807 đồng. b) Nếu vay 50 triệu đồng ở ngân hàng khác với thời hạn như trên, lãi suất 0,75% trên tháng trên tổng số tiền vay thì sau 48 tháng người đó phải trả cho ngân hàng một khoản tiền là: 50000000 + 50000000 x 0,75% x 48 = 68 000 000 đồng. Trong khi đó vay ở ngân hàng ban đầu thì sau 48 tháng người đó phải trả cho ngân hàng một khoản tiền là: 1.361.312,807 x 48 = 65 343 014,74 đồng. Như thế việc vay vốn ở ngân hàng thứ hai thực sự không có lợi cho người vay trong việc thực trả cho ngân hàng. Bµi 5: (5 ®iÓm)  5.a: Thay lần lượt các giá trị x = 1,2 ; x =2,5 ; x=3,7 vào đa thứcP(x) = x3+ax2 + c ta được hệ 1,44a + 1,2b + c = 1993  6,25a + 2,5b + c = 2045 Giải hệ phương trình ta được 13,69a + 3,7b + c = 2123  a=10 ; b=3 ; c = 1975 5.b: Số dư của phép chia P(x) =x3+10x2+3x+1975 cho 2x+5 chính là giá trị P(-2,5) của đa thức P(x) tại x=-2,5. ĐS ; 2014,375 5.c: Giải phương trình P(x) =x3+10x2+3x+1975= 1989 hay x3+10x2+3x-14 =0 a) x=1 ; x= -9,531128874 ; x= -1,468871126 3U n − U n +1 U n −1 = Bµi 6: (5 ®iÓm) Ta có nên U 4 = 340 ; U 3 = 216 ; U 2 = 154 ; 2 U 1 = 123 ; Và từ U 5 = 588 ; U 6 = 1084 ; U n+1 = 3U n - 2 U n-1 ta có U 25 = 520093788 Bµi 7: (5 ®iÓm) Tổng các hệ số của đa thức Q(x) là giá trị của đa thức tại x = 1. Gọi tổng các hệ số của () 2 đa thức là A, ta có : A = Q(1) = ( 3+2-7)64 = 264. Để ý rằng : 264 = 232 = 42949672962 . Đặt 42949 = X, 67296 = Y, ta có : A = ( X.105 +Y)2 = X2.1010 + 2XY.105 + Y2 . Tính trên máy kết hợp với giấy ta có: X2.1010 = 1 8 4 4 6 1 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2XY.105 = 578059180800000 Y2 = 4528751616 A =18446744073709551616  µi 8: (5 ®iÓ   B m) Ñaët a = x 1000 , b = y 1000 .Ta coù : a + b = 6,912 ; a 2 + b 2 = 33,76244 Khi ñoù : a 3 + b 3 = (a + b) 3- 3ab(a + b) = (a + b) 3- 3. . − ( a 2 + b2 ) ( a + b) 2 ⋅ ( a + b) 2 Ñaùp soá : A = 184,9360067 Bµi 9: (5 ®iÓm) Kẻ BI ⊥ AC ⇒ I là trung điểm AC. A Ta có: ∠ ABD = ∠ CBE = 200 ⇒ ∠ DBE = 200 (1) ∆ ADB = ∆ CEB (g–c–g) ⇒ BD = BE ⇒ ∆ BDE cân tại B ⇒ I là trung điểm DE. D mà BM = BN và ∠ MBN = 200 I ⇒ ∆ BMN và ∆ BDE đồng dạng. E 2 S � �1 BM ⇒ BMN = � �= S BED � � 4 BE M 1 C ⇒ SBNE = 2SBMN = S BDE = SBIE B N 2 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản