intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

26 chuẩn mực kế toán Việt Nam - bản tiếng Việt

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:246

2.318
lượt xem
877
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là file word, có đầy đủ 26 chuẩn mực kế toán do Bộ Tài Chính ban hành trong 5 đợt, thích hợp với các bạn làm kế toán, kiểm toán, hoặc những ai quan tâm đến kế toán. File được thiết kế theo link nội bộ, rất thuận tiện cho việc nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam - bản tiếng Việt

 1. HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam - QuyÕt ®Þnh Sè: 149/2001/Q§-BTC ngµy 31/12/2001 (4CM) - QuyÕt ®Þnh Sè: 165/2002/Q§-BTC ngµy 31/12/2002 (6CM) - QuyÕt ®Þnh Sè: 234/2003/Q§-BTC ngµy 30/12/2003 (6CM) - QuyÕt ®Þnh Sè: 12/2005/Q§-BTC ngµy 15/02/2005 (6CM) - QuyÕt ®Þnh Sè: 100/2005Q§-BTC ngµy 28/12/2005 (4CM) TT Tªn chuÈn mùc M· sè QuyÒn 1. ChuÈn mùc chung 01 II 2. Hµng tån kho 02 I 3. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 03 I 4. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 04 I 5. Thuª tµi s¶n 06 II 6. ¶ nh h ëng cña viÖc thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i 10 II 7. Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c 14 I 8. Hîp ®ång x©y dùng 15 II 9. Chi phÝ ®i vay 16 II 10. B¸o c¸o l u chuyÓn tiÒn tÖ 24 II 11. BÊt ®éng s¶n ®Çu t 05 III 12. KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu t vµo C«ng ty liªn kÕt 07 III 13. Th«ng tin tµI chÝnh vÒ nh÷ng kho¶n vèn gãp liªn doanh 08 III 14. Tr×nh bµy b¸o c¸o tµI chÝnh 21 III 15. B¸o c¸o tµI chÝnh hîp nhÊt vµ kÕ to¸n kho¶n ®Çu t vµo 25 III C«ng ty con 16. Th«ng tin vÒ c¸c bªn liªn quan 26 III 17. Thuế thu nhập doanh nghiệp 17 IV 18. Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức 22 IV tài chính tương tự 19. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm 23 IV 20. Báo cáo tài chính giữa niên độ 27 IV 21. Báo cáo bộ phận 28 IV 22. Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót. 29 IV 23. Hợp nhất kinh doanh 11 V 24. Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng 18 V 25. Hợp đồng bảo hiểm 19 V 26. Lãi trên cổ phiếu 30 V C¬ quan ban hµnh chuÈn mùc kÕ to¸n, kiÓm to¸n lµ Bé Tµi chÝnh. HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ChuÈn mùc sè 02
 2. hµng tån kho Quy ®Þnh chung 01. Môc ® Ých cña chuÈn m ùc nµy lµ quy ® Þnh vµ híng dÉn c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ ng ph¸ p kÕ to¸ n hµng tån kho, gåm: X¸ c ® Þnh gi¸ t rÞ vµ kÕ to¸ n hµng t ån kho vµo chi phÝ; Ghi gi¶m gi¸ t rÞ hµng tån kho cho phï hîp víi gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®- îc vµ ph¬ ng ph¸ p t Ýnh gi¸ t rÞ hµng tån kho lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸ n vµ lËp b¸o c¸o t µi chÝnh. 02. ChuÈn mùc nµy ¸p dông cho kÕ to¸n hµng tån kho theo nguyªn t¾c gi¸ gèc trõ khi cã chuÈn mùc kÕ to¸n kh¸c quy ®Þnh cho phÐp ¸p dông ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c cho hµng tån kho. 03. C¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®îc hiÓu nh sau: Hµng tån kho: Lµ nh÷ng tµi s¶n: (a) §îc gi÷ ®Ó b¸n trong kú s¶n xuÊt, kinh doanh b×nh th êng; (b) §ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang; (c) Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc cung cÊp dÞch vô. Hµng tån kho bao gåm: - Hµng hãa mua vÒ ®Ó b¸n: Hµng hãa tån kho, hµng mua ®ang ®i trªn ®êng, hµng göi ®i b¸n, hµng hãa göi ®i gia c«ng chÕ biÕn; - Thµnh phÈm tån kho vµ thµnh phÈm göi ®i b¸n; - S¶n phÈm dë dang: S¶n phÈm cha hoµn thµnh vµ s¶n phÈm hoµn thµnh cha lµm thñ tôc nhËp kho thµnh phÈm; - Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô tån kho, göi ®i gia c«ng chÕ biÕn vµ ®· mua ®ang ®i trªn ®êng; - Chi phÝ dÞch vô dë dang. Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc: Lµ gi¸ b¸n íc tÝnh cña hµng tån kho trong kú s¶n xuÊt, kinh doanh b×nh th êng trõ (-) chi phÝ íc tÝnh ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ íc tÝnh cÇn thiÕt cho viÖc tiªu thô chóng.
 3. Gi¸ hiÖn hµnh: Lµ kho¶n tiÒn ph¶i tr¶ ®Ó mua mét lo¹i hµng tån kho t¬ng tù t¹i ngµy lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. Néi dung chuÈn mùc X¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho 04. Hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ gèc. Tr êng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. gi¸ gèc hµng tån kho 05. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: Chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. Chi phÝ mua 06. Chi phÝ mua cña hµng tån kho bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho. C¸c kho¶n chiÕt khÊu th ¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng mua do hµng mua kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt ®îc trõ (-) khái chi phÝ mua. Chi phÝ chÕ biÕn 07. Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt, nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuyÓn hãa nguyªn liÖu, vËt liÖu thµnh thµnh phÈm. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp, th êng kh«ng thay ®æi theo sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt, nh chi phÝ khÊu hao, chi phÝ b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ xëng,... vµ chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp, th êng thay ®æi trùc tiÕp hoÆc gÇn nh trùc tiÕp theo sè l îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, nh chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu gi¸n tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng gi¸n tiÕp. 08. Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm ®îc dùa trªn c«ng suÊt b×nh th êng cña m¸y mãc s¶n xuÊt. C«ng suÊt b×nh th -
 4. êng lµ sè lîng s¶n phÈm ® ¹t ®îc ë møc t rung b× nh t rong c¸c ® iÒu kiÖn s¶n xuÊt b× nh t hêng. - Tr êng hîp møc s¶n phÈm t hùc t Õ s¶n xuÊt ra cao h¬ n c«ng suÊt b× nh t h êng t h× chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ® Þnh ®îc ph© n bæ cho mçi ® ¬ n vÞ s¶n phÈm t heo chi phÝ t hùc t Õ ph¸ t sinh. - Tr êng hîp møc s¶n phÈm t hùc t Õ s¶n xuÊt ra t hÊp h¬ n c«ng suÊt b× nh t hêng t h× chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ® Þnh chØ ®îc ph© n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ® ¬ n vÞ s¶n phÈm t heo møc c«ng suÊt b× nh t hêng. Kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ph© n bæ ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt , kinh doanh t rong kú. Chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ® æi ®îc ph© n bæ hÕt vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ® ¬ n vÞ s¶n phÈm t heo chi phÝ t hùc t Õ ph¸ t sinh. 09. Tr êng hîp mét quy t r× nh s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm t rong cïng mét kho¶ng t hêi gian m µ chi phÝ chÕ biÕn cña mçi lo¹i s¶n phÈm kh«ng ®îc ph¶n ¸ nh mét c¸ch t¸ ch biÖt, t h× chi phÝ chÕ biÕn ®îc ph© n bæ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm t heo t iªu t høc phï hîp vµ nhÊt qu¸ n gi÷ a c¸c kú kÕ to¸ n. Tr êng hîp cã s¶n phÈm phô, t h× gi¸ t rÞ s¶n phÈm phô ®îc t Ýnh t heo gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc vµ gi¸ t rÞ nµy ®îc t rõ (-) khái chi phÝ chÕ biÕn ® · t Ëp hîp chung cho s¶n phÈm chÝnh. Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c 10. Chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c tÝnh vµo gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c ngoµi chi phÝ mua vµ chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho. VÝ dô, trong gi¸ gèc thµnh phÈm cã thÓ bao gåm chi phÝ thiÕt kÕ s¶n phÈm cho mét ®¬n ®Æt hµng cô thÓ. Chi phÝ kh«ng tÝnh vµo gi¸ gèc hµng tån kho 11. Chi phÝ kh«ng ®îc tÝnh vµo gi¸ gèc hµng tån kho, gåm: (a) Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh kh¸c ph¸t sinh trªn møc b×nh th êng; (b) Chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho trõ c¸c kho¶n chi phÝ b¶o qu¶n hµng tån kho cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo vµ chi phÝ b¶o qu¶n quy ®Þnh ë ®o¹n 06; (c) Chi phÝ b¸n hµng; (d) Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp.
 5. Chi phÝ cung cÊp dÞch vô 12. Chi phÝ cung cÊp dÞch vô bao gåm chi phÝ nh©n viªn vµ c¸c chi phÝ kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô, nh chi phÝ gi¸m s¸t vµ c¸c chi phÝ chung cã liªn quan. Chi phÝ nh©n viªn, chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn b¸n hµng vµ qu¶n lý doanh nghiÖp kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ cung cÊp dÞch vô. ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho 13. ViÖc tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho ®îc ¸p dông theo mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: (a) Ph ¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh; (b) Ph ¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn; (c) Ph ¬ng ph¸p nhËp tr íc, xuÊt tr íc; (d) Ph ¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr íc. 14. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh ®îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã Ýt lo¹i mÆt hµng hoÆc mÆt hµng æn ®Þnh vµ nhËn diÖn ®îc. 15. Theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung b×nh cña tõng lo¹i hµng tån kho t ¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt trong kú. Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®îc tÝnh theo thêi kú hoÆc vµo mçi khi nhËp mét l« hµng vÒ, phô thuéc vµo t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. 16. Ph¬ng ph¸p nhËp tr íc, xuÊt tr íc ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®îc mua tr íc hoÆc s¶n xuÊt tr íc th× ®îc xuÊt tr íc, vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cßn tån kho. 17. Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr íc ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®îc mua sau hoÆc s¶n xuÊt sau th× ®îc xuÊt tr íc, vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt tr íc ®ã. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho.
 6. gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc vµ lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 18. Gi¸ t rÞ hµng tån kho kh«ng t hu håi ® ñ khi hµng t ån kho bÞ h háng, lçi t hêi, gi¸ b¸ n bÞ gi¶m , hoÆc chi phÝ hoµn t hiÖn, chi phÝ ® Ó b¸ n hµng t¨ ng lªn. ViÖc ghi gi¶m gi¸ gèc hµng tån kho cho b»ng víi gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc lµ phï hîp víi nguyªn t¾c t µi s¶n kh«ng ®îc ph¶n ¸ nh lín h¬ n gi¸ t rÞ t hùc hiÖn íc t Ýnh tõ viÖc b¸ n hay sö dông chóng. 19. Cuèi kú kÕ to¸ n n¨ m, khi gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc cña hµng t ån kho nhá h¬ n gi¸ gèc t h× ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng t ån kho. Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc lËp lµ sè chªnh lÖch gi÷ a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬ n gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc cña chóng. ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc t hùc hiÖn t rªn c¬ së tõng m Æt hµng tån kho. §èi víi dÞch vô cung cÊp dë dang, viÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng t ån kho ®îc t Ýnh t heo tõng lo¹i dÞch vô cã møc gi¸ riªng biÖt. 20. ViÖc íc t Ýnh gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc cña hµng tån kho ph¶i dùa t rªn b»ng chøng t in cËy hÓ hñy bá ph¶i dùa vµo gi¸ t rÞ t rong hîp ® ång. NÕu sè hµng ® ang tån kho lín h¬ n sè hµng cÇn cho hîp ® ång t h× gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc cña sè chªnh lÖch gi÷ a hµng ® ang tån kho lín h¬ n sè hµng cÇn cho hîp ® ång ®îc ® ¸nh gi¸ t rªn c¬ së gi¸ b¸ n íc t Ýnh. 22. Nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô dù t r÷ ® Ó sö dông cho môc ® Ých s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng ®îc ® ¸nh gi¸ t hÊp h¬ n gi¸ gèc nÕu s¶n phÈm do chóng gãp phÇn cÊu t¹o nªn sÏ ®îc b¸ n b»ng hoÆc cao h¬ n gi¸ t hµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm . Kh i cã sù gi¶m gi¸ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô m µ gi¸ t hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cao h¬ n gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc, t h× nguyªn liÖu, v Ët liÖu, c«ng cô, dông cô t ån kho ®îc ® ¸nh gi¸ gi¶m xuèng b»ng víi gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc cña chóng. 23. Cuèi kú kÕ to¸ n n¨ m t iÕp t heo ph¶i t hùc hiÖn ® ¸nh gi¸ m íi vÒ gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc cña hµng tån kho cuèi n¨ m ® ã. Tr êng hîp cuèi kú kÕ to¸ n n¨ m nay, nÕu kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng t ån kho ph¶i lËp t hÊp h¬ n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng t ån kho ® · lËp ë cuèi kú kÕ to¸ n n¨ m t r íc t h× sè chªnh lÖch lín h¬ n ph¶i ®îc hoµn nhËp (Theo quy ® Þnh ë ® o¹n 24) ® Ó ® ¶m b¶o cho gi¸ t rÞ cña hµng tån kho ph¶n ¸ nh t rªn b¸o c¸o t µi chÝnh lµ t heo gi¸ gèc (nÕu gi¸ gèc nhá h¬ n gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc) hoÆc t heo gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc (nÕu gi¸ gèc lín h¬ n gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc). ghi nhËn chi phÝ 24. Khi b¸n hµng tån kho, gi¸ gèc cña hµng tån kho ®· b¸n ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú phï hîp víi doanh thu liªn quan ®Õn chóng ®îc
 7. ghi nhËn. TÊt c¶ c¸c kho¶n chªnh lÖch gi÷a kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp ë cuèi niªn ®é kÕ to¸n n¨m nay lín h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi niªn ®é kÕ to¸n n¨m tr íc, c¸c kho¶n hao hôt, mÊt m¸t cña hµng tån kho, sau khi trõ (-) phÇn båi th êng do tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n g©y ra, vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ph©n bæ, ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú. Tr êng hîp kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc lËp ë cuèi niªn ®é kÕ to¸n n¨m nay nhá h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi niªn ®é kÕ to¸n n¨m tr íc, th× sè chªnh lÖch lín h¬n ph¶i ®îc hoµn nhËp ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh. 25. Ghi nhËn gi¸ t rÞ hµng tån kho ® · b¸ n vµo chi phÝ t rong kú ph¶i ® ¶m b¶o nguyªn t¾c phï hîp gi÷ a chi phÝ vµ doanh t hu. 26. Tr êng hîp mét sè lo¹i hµng t ån kho ®îc sö dông ® Ó s¶n xuÊt ra t µi s¶n cè ® Þnh hoÆc sö dông nh nhµ xëng, m¸ y m ãc, t hiÕt bÞ t ù s¶n xuÊt t h× gi¸ gèc hµng t ån kho nµy ®- îc h¹ch to¸ n vµo gi¸ t rÞ t µi s¶n cè ® Þnh. Tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh 27. Trong b¸o c¸o tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy: (a) C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông trong viÖc ®¸nh gi¸ hµng tån kho, gåm c¶ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho; (b) Gi¸ gèc cña tæng sè hµng tån kho vµ gi¸ gèc cña tõng lo¹i hµng tån kho ®îc ph©n lo¹i phï hîp víi doanh nghiÖp; (c) Gi¸ trÞ dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho; (d) Gi¸ trÞ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho; (e) Nh÷ng tr êng hîp hay sù kiÖn dÉn ®Õn viÖc trÝch lËp thªm hoÆc hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho; (f) Gi¸ trÞ ghi sæ cña hµng tån kho (Gi¸ gèc trõ (-) dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho) ®· dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. 28. Tr êng hîp doanh nghiÖp tÝnh gi¸ trÞ hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr íc th× b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶i ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hµng tån kho tr×nh bµy trong b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n víi:
 8. (a) Gi¸ t rÞ hµng t ån kho cuèi kú ®îc t Ýnh t heo ph¬ ng ph¸ p nhËp t r íc, xuÊt t r íc (nÕu gi¸ t rÞ hµng tån kho cuèi kú t Ýnh t heo ph¬ ng ph¸ p nhËp t r íc, xuÊt t r íc nhá h¬ n gi¸ t rÞ hµng t ån kho cuèi kú t Ýnh t heo ph¬ ng ph¸ p b× nh qu© n gia quyÒn vµ gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc); hoÆc Víi gi¸ t rÞ hµng tån kho cuèi kú ®îc t Ýnh t heo ph¬ ng ph¸ p b× nh qu© n gia quyÒn (nÕu gi¸ t rÞ hµng tån kho cuèi kú t Ýnh t heo ph¬ ng ph¸ p b× nh qu© n gia quyÒn nhá h¬ n gi¸ t rÞ hµng tån kho cuèi kú t Ýnh t heo ph¬ ng ph¸ p nhËp t r íc, xuÊt t r íc vµ gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc); hoÆc Víi gi¸ t rÞ hµng tån kho cuèi kú ®îc t Ýnh t heo gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc (nÕu gi¸ t rÞ hµng t ån kho cuèi kú t Ýnh t heo gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc nhá h¬ n gi¸ t rÞ hµng tån kho t Ýnh t heo ph¬ ng ph¸ p nhËp t r íc, xuÊt t r íc vµ ph¬ ng ph¸ p b× nh qu© n gia quyÒn); hoÆc (b) Gi¸ t rÞ hiÖn hµnh cña hµng tån kho cuèi kú t¹i ngµy lËp b¶ng c© n ® èi kÕ to¸ n (nÕu gi¸ t rÞ hiÖn hµnh cña hµng t ån kho t¹i ngµy lËp b¶ng c© n ® èi kÕ to¸ n nhá h¬ n gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc); hoÆc víi gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc (nÕu gi¸ t rÞ hµng t ån kho cuèi kú t Ýnh t heo gi¸ t rÞ t huÇn cã t hÓ t hùc hiÖn ®îc nhá h¬ n gi¸ t rÞ hµng tån kho cuèi kú t Ýnh t heo gi¸ t rÞ hiÖn hµnh t¹i ngµy lËp b¶ng c© n ® èi kÕ to¸ n). 29. Tr×nh bµy chi phÝ vÒ hµng tån kho trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc ph©n lo¹i chi phÝ theo chøc n¨ng. 30. Ph©n lo¹i chi phÝ theo chøc n¨ng lµ hµng tån kho ®îc tr×nh bµy trong kho¶n môc “Gi¸ vèn hµng b¸n” trong b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, gåm gi¸ gèc cña hµng tån kho ®· b¸n, kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, c¸c kho¶n hao hôt mÊt m¸t cña hµng tån kho sau khi trõ (-) phÇn båi th êng do tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n g©y ra, chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ®îc ph©n bæ. * * *
 9. HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ChuÈn mùc sè 03 tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (Ban hµnh vµ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh) qUY §ÞNH CHUNG 01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nµy lµ quy ®Þnh vµ híng dÉn c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®èi víi tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) h÷u h×nh, gåm: Tiªu chuÈn TSC§ h÷u h×nh, thêi ®iÓm ghi nhËn, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ban ®Çu, chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ sau ghi nhËn ban ®Çu, khÊu hao, thanh lý TSC§ h÷u h×nh vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 02. ChuÈn mùc nµy ¸p dông cho kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh, trõ khi cã chuÈn mùc kÕ to¸n kh¸c quy ®Þnh cho phÐp ¸p dông nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c cho TSC§ h÷u h×nh. 03. Tr êng hîp chuÈn mùc kÕ to¸n kh¸c quy ®Þnh ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh vµ ghi nhËn gi¸ trÞ ban ®Çu cña TSC§ h÷u h×nh kh¸c víi ph¬ng ph¸p quy ®Þnh trong chuÈn mùc nµy th× c¸c néi dung kh¸c cña kÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh vÉn thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña chuÈn mùc nµy. 04. Doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông chuÈn mùc nµy ngay c¶ khi cã ¶nh hëng do thay ®æi gi¸ c¶, trõ khi cã quy ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ h÷u h×nh theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc. 05. C¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®îc hiÓu nh sau: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh: Lµ nh÷ng tµi s¶n cã h×nh th¸i vËt chÊt do doanh nghiÖp n¾m gi÷ ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh. Nguyªn gi¸: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc TSC§ h÷u h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n ®ã vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. KhÊu hao: Lµ sù ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao cña TSC§ h÷u h×nh trong suèt thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n ®ã.
 10. Gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao: Lµ nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh ghi trªn b¸o c¸o tµi chÝnh, trõ (-) gi¸ trÞ thanh lý íc tÝnh cña tµi s¶n ®ã. Thêi gian sö dông h÷u Ých: Lµ thêi gian mµ TSC§ h÷u h×nh ph¸t huy ®îc t¸c dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh, ®îc tÝnh b»ng: (a) Thêi gian mµ doanh nghiÖp dù tÝnh sö dông TSC§ h÷u h×nh, hoÆc: (b) Sè lîng s¶n phÈm, hoÆc c¸c ®¬n vÞ tÝnh t ¬ng tù mµ doanh nghiÖp dù tÝnh thu ®îc tõ viÖc sö dông tµi s¶n. Gi¸ trÞ thanh lý: Lµ gi¸ trÞ íc tÝnh thu ®îc khi hÕt thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n, sau khi trõ (-) chi phÝ thanh lý íc tÝnh. Gi¸ trÞ hîp lý: Lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cã thÓ ®îc trao ®æi gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸. Gi¸ trÞ cßn l¹i : Lµ nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh sau khi trõ (-) sè khÊu hao luü kÕ cña tµi s¶n ®ã. Gi¸ trÞ cã thÓ thu håi: Lµ gi¸ trÞ íc tÝnh thu ®îc trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n, bao gåm c¶ gi¸ trÞ thanh lý cña chóng. néi dung chuÈn mùc Ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh 06. Tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh: C¸c tµi s¶n ®îc ghi nhËn lµ TSC§ h÷u h×nh ph¶i tháa m·n ®ång thêi tÊt c¶ bèn (4) tiªu chuÈn ghi nhËn sau: (a) Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông tµi s¶n ®ã; (b) Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy; (c) Thêi gian sö dông íc tÝnh trªn 1 n¨m; (d) Cã ®ñ tiªu chuÈn gi¸ trÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 07. KÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh ®îc ph©n lo¹i theo nhãm tµi s¶n cã cïng tÝnh chÊt vµ môc ®Ých sö dông trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, gåm:
 11. (a) Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc; (b) M¸y mãc, thiÕt bÞ; (c) Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, thiÕt bÞ truyÒn dÉn; (d) ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý; (e) Vên c©y l©u n¨m, sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm; (f) TSC§ h÷u h×nh kh¸c. 08. TSC§ h÷u h×nh thêng lµ bé phËn chñ yÕu trong tæng sè tµi s¶n vµ ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thÓ hiÖn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, v× vËy, viÖc x¸c ®Þnh mét tµi s¶n cã ® ghi nhËn lµ TSC§ h÷u h×nh hay lµ mét kho¶n chi phÝ s¶n îc xuÊt, kinh doanh trong kú sÏ cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®Õn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 09. Khi x¸c ®Þnh tiªu chuÈn thø nhÊt (quy ®Þnh t¹i môc a ®o¹n 06) cña mçi TSC§ h÷u h×nh, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh møc ®éch¾c ch¾n cña viÖc thu ® lîi Ých kinh îc tÕ trong t¬ng lai, dùa trªn c¸c b»ng chøng hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm ghi nhËn ban ®Çu vµ ph¶i chÞu mäi rñi ro liªn quan. Nh÷ng tµi s¶n sö dông cho môc ®Ých ®¶m b¶o an toµn s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc b¶o vÖ m«i tr êng mÆc dï kh«ng trùc tiÕp ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ nh c¸c TSC§ kh¸c nhng chóng l¹i cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp trong viÖc ®¹t ® c¸c lîi Ých kinh tÕ îc nhiÒu h¬n tõ c¸c tµi s¶n kh¸c. Tuy nhiªn, c¸c tµi s¶n nµy chØ ® ghi nhËn lµ TSC§ îc h÷u h×nh nÕu nguyªn gi¸ cña chóng vµ c¸c tµi s¶n cã liªn quan kh«ng vît qu¸ tæng gi¸ trÞ cã thÓ thu håi tõ c¸c tµi s¶n ®ã vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cã liªn quan. VÝ dô, mét nhµ m¸y hãa chÊt cã thÓ ph¶i l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ vµ thùc hiÖn quy tr×nh chøa vµ b¶o qu¶n hãa chÊt míi ®Ó tu©n thñ yªu cÇu vÒ b¶o vÖ m«i tr êng ®èi víi viÖc s¶n xuÊt vµ l u tr÷ hãa chÊt ®éc. C¸c tµi s¶n l¾p ®Æt liªn quan ®i kÌm chØ ® h¹ch to¸n lµ îc TSC§ h÷u h×nh nÕu kh«ng cã chóng doanh nghiÖp sÏ kh«ng thÓ ho¹t ®éng vµ b¸n s¶n phÈm hãa chÊt cña m×nh. 10. Tiªu chuÈn thø hai (quy ®Þnh t¹i môc b ®o¹n 06) cho viÖc ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh thêng ®· ® tháa m·n v× nguyªn gi¸ tµi s¶n ® x¸c ®Þnh th«ng qua mua s¾m, trao îc îc ®æi, hoÆc tù x©y dùng. 11. Khi x¸c ®Þnh c¸c bé phËn cÊu thµnh TSC§ h÷u h×nh, doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông c¸c tiªu chuÈn TSC§ h÷u h×nh cho tõng trêng hîp cô thÓ. Doanh nghiÖp cã thÓ hîp nhÊt c¸c bé phËn riªng biÖt kh«ng chñ yÕu, nh khu«n ®óc, c«ng cô, khu«n dËp vµ ¸p dông c¸c tiªu chuÈn TSC§ h÷u h×nh vµo tæng gi¸ trÞ ®ã. C¸c phô tïng vµ thiÕt bÞ phô trî thêng ® coi lµ tµi s¶n l u ®éng vµ ® h¹ch to¸n vµo chi phÝ khi sö dông. C¸c phô tïng îc îc chñ yÕu vµ c¸c thiÕt bÞ b¶o tr× ® x¸c ®Þnh lµ TSC§ h÷u h×nh khi doanh nghiÖp íc îc tÝnh thêi gian sö dông chóng nhiÒu h¬n mét n¨m. NÕu phô tïng vµ thiÕt bÞ b¶o tr× chØ ® dïng g¾n liÒn víi TSC§ h÷u h×nh vµ viÖc sö dông chóng lµ kh«ng thêng îc xuyªn th× chóng ® h¹ch to¸n lµ TSC§ h÷u h×nh riªng biÖt vµ ® khÊu hao trong îc îc thêi gian Ýt h¬n thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ h÷u h×nh liªn quan.
 12. 12. Trong tõng t r êng hîp cô t hÓ, cã t hÓ ph© n bæ tæng chi phÝ cña t µi s¶n cho c¸c bé phËn cÊu t hµnh cña nã vµ h¹ch to¸ n riªng biÖt cho mçi bé phËn cÊu t hµnh. Tr êng hîp nµy ®îc ¸ p dông khi tõng bé phËn cÊu t hµnh t µi s¶n cã t hêi gian sö dông h÷ u Ých kh¸ c nhau, hoÆc gãp phÇn t¹o ra lîi Ých kinh t Õ cho doanh nghiÖp t heo nh÷ ng t iªu chuÈn quy ® Þnh kh¸ c nhau nªn ®îc sö dông c¸c t û lÖ vµ c¸c ph¬ ng ph¸ p khÊu hao kh¸ c nhau. VÝ dô, mét t h© n m¸ y bay vµ ® éng c¬ cña nã cÇn ®îc h¹ch to¸ n t hµnh hai TSC§ h÷ u h× nh riªng biÖt, cã t û lÖ khÊu hao kh¸ c nhau, nÕu chóng cã t hêi gian sö dông h÷ u Ých kh¸ c nhau. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ ban ®Çu 13. TSC§ h÷u h×nh ph¶i ®îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ban ®Çu theo nguyªn gi¸. x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh trong tõng tr êng hîp TSC§ h÷u h×nh mua s¾m 14. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua s¾m bao gåm gi¸ mua (trõ (-) c¸c kho¶n ®îc chiÕt khÊu th ¬ng m¹i hoÆc gi¶m gi¸), c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn l¹i) vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®a tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông, nh: Chi phÝ chuÈn bÞ mÆt b»ng; Chi phÝ vËn chuyÓn vµ bèc xÕp ban ®Çu; Chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö (trõ (-) c¸c kho¶n thu håi vÒ s¶n phÈm, phÕ liÖu do ch¹y thö); Chi phÝ chuyªn gia vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c. §èi víi TSC§ h÷u h×nh h×nh thµnh do ®Çu t x©y dùng theo ph¬ng thøc giao thÇu, nguyªn gi¸ lµ gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®Çu t x©y dùng, c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c vµ lÖ phÝ tr íc b¹ (nÕu cã). 15. Tr êng hîp mua TSC§ h÷u h×nh lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt th× gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ph¶i ®îc x¸c ®Þnh riªng biÖt vµ ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh. 16. Tr êng hîp TSC§ h÷u h×nh mua s¾m ®îc thanh to¸n theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, nguyªn gi¸ TSC§ ®ã ®îc ph¶n ¸nh theo gi¸ mua tr¶ ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n vµ gi¸ mua tr¶ ngay ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ theo kú h¹n thanh to¸n, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh (vèn hãa) theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n “Chi phÝ ®i vay”. 17. C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh, nh: Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, chi phÝ s¶n xuÊt chung, chi phÝ ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ kh¸c... nÕu kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua s¾m vµ ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông th× kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh. C¸c kho¶n lç ban ®Çu do m¸y mãc kh«ng ho¹t ®éng ®óng nh dù tÝnh ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú.
 13. TSC§ h÷u h×nh tù x©y dùng hoÆc tù chÕ 18. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh tù x©y dùng hoÆc tù chÕ lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña TSC§ tù x©y dùng, hoÆc tù chÕ céng (+) chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö. Tr êng hîp doanh nghiÖp dïng s¶n phÈm do m×nh s¶n xuÊt ra ®Ó chuyÓn thµnh TSC§ th× nguyªn gi¸ lµ chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã céng (+) c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn viÖc ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. Trong c¸c tr êng hîp trªn, mäi kho¶n l·i néi bé kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña c¸c tµi s¶n ®ã. C¸c chi phÝ kh«ng hîp lý, nh nguyªn liÖu, vËt liÖu l·ng phÝ, lao ®éng hoÆc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c sö dông vît qu¸ møc b×nh th êng trong qu¸ tr×nh tù x©y dùng hoÆc tù chÕ kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh. TSC§ h÷u h×nh thuª tµi chÝnh 19. Tr êng hîp ®i thuª TSC§ h÷u h×nh theo h×nh thøc thuª tµi chÝnh, nguyªn gi¸ TSC§ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc kÕ to¸n “Thuª tµi s¶n”. TSC§ h÷u h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi 20. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ h÷u h×nh kh«ng t ¬ng tù hoÆc tµi s¶n kh¸c ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ h÷u h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®em trao ®æi, sau khi ®iÒu chØnh c¸c kho¶n tiÒn hoÆc t ¬ng ®¬ng tiÒn tr¶ thªm hoÆc thu vÒ. 21. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ h÷u h×nh t ¬ng tù, hoÆc cã thÓ h×nh thµnh do ®îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét tµi s¶n t ¬ng tù (tµi s¶n t ¬ng tù lµ tµi s¶n cã c«ng dông t ¬ng tù, trong cïng lÜnh vùc kinh doanh vµ cã gi¸ trÞ t ¬ng ®¬ng). Trong c¶ hai tr êng hîp kh«ng cã bÊt kú kho¶n l·i hay lç nµo ®îc ghi nhËn trong qu¸ tr×nh trao ®æi. Nguyªn gi¸ TSC§ nhËn vÒ ®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®em trao ®æi. VÝ dô: ViÖc trao ®æi c¸c TSC§ h÷u h×nh t ¬ng tù nh trao ®æi m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, c¸c c¬ së dÞch vô hoÆc TSC§ h÷u h×nh kh¸c. TSC§ h÷u h×nh t¨ng tõ c¸c nguån kh¸c 22. Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh ®îc tµi trî, ®îc biÕu tÆng, ®îc ghi nhËn ban ®Çu theo gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu. Tr êng hîp kh«ng ghi nhËn theo gi¸ trÞ hîp lý ban ®Çu th× doanh nghiÖp ghi nhËn theo gi¸ trÞ danh nghÜa céng (+) c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®a tµi s¶n vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. Chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu
 14. 23. C¸c chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu TSC§ h÷u h×nh ®îc ghi t¨ng nguyªn gi¸ cña tµi s¶n nÕu c¸c chi phÝ nµy ch¾c ch¾n lµm t¨ng lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai do sö dông tµi s¶n ®ã. C¸c chi phÝ ph¸t sinh kh«ng tháa m·n ®iÒu kiÖn trªn ph¶i ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú. 24. C¸ c chi phÝ ph¸ t sinh sau ghi nhËn ban ® Çu TSC§ h÷ u h× nh ®îc ghi t¨ ng nguyªn gi¸ cña t µi s¶n nÕu chóng t hùc sù c¶i t hiÖn t r¹ng t h¸ i hiÖn t¹i so víi t r¹ng t h¸ i t iªu chuÈn ban ® Çu cña t µi s¶n ® ã, nh: (a) Thay ® æi bé phËn cña TSC§ h÷ u h× nh lµm t¨ ng t hêi gian sö dông h÷ u Ých, hoÆc lµm t¨ ng c«ng suÊt sö dông cña chóng; (b) C¶i t iÕn bé phËn cña TSC§ h÷ u h× nh lµm t¨ ng ® ¸ng kÓ chÊt l îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra; (c) ¸p dông quy t r× nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt m íi lµm gi¶m chi phÝ ho¹t ® éng cña t µi s¶n so víi t r íc. 25. Chi phÝ vÒ söa ch÷ a vµ b¶o dìng TSC§ h÷ u h× nh nh»m môc ® Ých kh«i phôc hoÆc duy t r× kh¶ n¨ ng ® em l¹i lîi Ých kinh t Õ cña t µi s¶n t heo t r¹ng t h¸ i ho¹t ® éng t iªu chuÈn ban ® Çu ®îc t Ýnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt , kinh doanh t rong kú. 26. ViÖc h¹ch to¸ n c¸c chi phÝ ph¸ t sinh sau ghi nhËn ban ® Çu TSC§ h÷ u h× nh ph¶i c¨ n cø vµo tõng t r êng hîp cô t hÓ vµ kh¶ n¨ ng t hu håi c¸c chi phÝ ph¸ t sinh sau. Kh i gi¸ t rÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷ u h× nh ® · bao gåm c¸c kho¶n gi¶m vÒ lîi Ých kinh t Õ t h× c¸c chi phÝ ph¸ t sinh sau ® Ó kh«i phôc c¸c lîi Ých kinh t Õ tõ t µi s¶n ® ã sÏ ®îc t Ýnh vµo nguyªn gi¸ TSC§ nÕu gi¸ t rÞ cßn l¹i cña TSC§ kh«ng vît qu¸ gi¸ t rÞ cã t hÓ t hu håi tõ t µi s¶n ® ã. Tr êng hîp t rong gi¸ m ua TSC§ h÷ u h× nh ® · bao gåm nghÜa vô cña doanh nghiÖp ph¶i bá t hªm c¸c kho¶n chi phÝ ® Ó ®a t µi s¶n vµo t r¹ng t h¸ i s½n sµng sö dông t h× viÖc vèn hãa c¸c chi phÝ ph¸ t sinh sau còng ph¶i c¨ n cø vµo kh¶ n¨ ng t hu håi chi phÝ. VÝ dô khi m ua mét ng«i nhµ ® ßi hái doanh nghiÖp ph¶i söa ch÷ a t r íc khi sö dông t h× chi phÝ s÷ a ch÷ a ng«i nhµ ®îc t Ýnh vµo nguyªn gi¸ cña t µi s¶n nÕu gi¸ t rÞ ® ã cã t hÓ t hu håi ®îc tõ viÖc sö dông ng«i nhµ t rong t ¬ ng lai. 27. Tr êng hîp mét sè bé phËn cña TSC§ h÷ u h× nh ® ßi hái ph¶i ®îc t hay t hÕ t hêng xuyªn, ®îc h¹ch to¸ n lµ c¸c TSC§ ® éc lËp nÕu c¸c bé phËn ® ã t háa m ·n ® ñ bèn (4) t iªu chuÈn quy ® Þnh cho TSC§ h÷ u h× nh. VÝ dô m¸ y ® iÒu hßa nhiÖt ® é t rong mét ng«i nhµ cã t hÓ ph¶i t hay t hÕ nhiÒu lÇn t rong suèt t hêi gian sö dông h÷ u Ých cña ng«i nhµ ® ã t h× c¸c kho¶n chi phÝ ph¸ t sinh t rong viÖc t hay t hÕ hay kh«i phôc m¸ y ® iÒu hßa ®îc h¹ch to¸ n t hµnh mét t µi s¶n ® éc lËp vµ gi¸ t rÞ m¸ y ® iÒu hoµ khi ®îc t hay t hÕ sÏ ®îc ghi gi¶m . X¸c ®Þnh gi¸ trÞ sau ghi nhËn ban ®Çu
 15. 28. Sau khi ghi nhËn ban ®Çu, trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ h÷u h×nh ®îc x¸c ®Þnh theo nguyªn gi¸, khÊu hao luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. Tr êng hîp TSC§ h÷u h×nh ®îc ®¸nh gi¸ l¹i theo quy ®Þnh cña Nhµ níc th× nguyªn gi¸, khÊu hao luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i ph¶i ®îc ®iÒu chØnh theo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ l¹i. Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ h÷u h×nh ®îc xö lý vµ kÕ to¸n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. KhÊu hao 29. Gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao cña TSC§ h÷u h×nh ®îc ph©n bæ mét c¸ch cã hÖ thèng trong thêi gian sö dông h÷u Ých cña chóng. Ph ¬ng ph¸p khÊu hao ph¶i phï hîp víi lîi Ých kinh tÕ mµ tµi s¶n ®em l¹i cho doanh nghiÖp. Sè khÊu hao cña tõng kú ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú, trõ khi chóng ®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ cña c¸c tµi s¶n kh¸c, nh : KhÊu hao TSC§ h÷u h×nh dïng cho c¸c ho¹t ®éng trong giai ®o¹n triÓn khai lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu thµnh nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh (theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc TSC§ v« h×nh), hoÆc chi phÝ khÊu hao TSC§ h÷u h×nh dïng cho qu¸ tr×nh tù x©y dùng hoÆc tù chÕ c¸c tµi s¶n kh¸c. 30. Lîi Ých kinh tÕ do TSC§ h÷u h×nh ®em l¹i ®îc doanh nghiÖp khai th¸c dÇn b»ng c¸ch sö dông c¸c tµi s¶n ®ã. Tuy nhiªn, c¸c nh©n tè kh¸c, nh: Sù l¹c hËu vÒ kü thuËt, sù hao mßn cña tµi s¶n do chóng kh«ng ®îc sö dông th êng dÉn ®Õn sù suy gi¶m lîi Ých kinh tÕ mµ doanh nghiÖp íc tÝnh c¸c tµi s¶n ®ã sÏ ®em l¹i. Do ®ã, khi x¸c ®Þnh thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ h÷u h×nh ph¶i xem xÐt c¸c yÕu tè sau: (a) Møc ®é sö dông íc tÝnh cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n ®ã. Møc ®é sö dông ®- îc ®¸nh gi¸ th«ng qua c«ng suÊt hoÆc s¶n lîng dù tÝnh; (b) Møc ®é hao mßn phô thuéc vµo c¸c nh©n tè liªn quan trong qu¸ tr×nh sö dông tµi s¶n, nh: Sè ca lµm viÖc, viÖc söa ch÷a vµ b¶o dìng cña doanh nghiÖp ®èi víi tµi s¶n, còng nh viÖc b¶o qu¶n chóng trong nh÷ng thêi kú kh«ng ho¹t ®éng; (c) Hao mßn v« h×nh ph¸t sinh do viÖc thay ®æi hay c¶i tiÕn d©y truyÒn c«ng nghÖ hay do sù thay ®æi nhu cÇu cña thÞ tr êng vÒ s¶n phÈm hoÆc dÞch vô do tµi s¶n ®ã s¶n xuÊt ra; (d) Giíi h¹n cã tÝnh ph¸p lý trong viÖc sö dông tµi s¶n, nh ngµy hÕt h¹n hîp ®ång cña tµi s¶n thuª tµi chÝnh. 31. Thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ h÷u h×nh do doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chñ yÕu dùa trªn møc ®é sö dông íc tÝnh cña tµi s¶n. Tuy nhiªn, do chÝnh s¸ch qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp mµ thêi gian sö dông h÷u Ých íc tÝnh cña tµi s¶n cã thÓ ng¾n h¬n thêi gian sö dông h÷u Ých thùc tÕ cña nã. V× vËy, viÖc íc tÝnh thêi gian sö dông h÷u Ých cña mét TSC§ h÷u h×nh cßn ph¶i dùa trªn kinh nghiÖm cña doanh nghiÖp ®èi víi c¸c tµi s¶n cïng lo¹i.
 16. 32. Ba ph¬ ng ph¸ p khÊu hao TSC§ h÷ u h× nh, gåm: - Ph ¬ ng ph¸ p khÊu hao ®êng t h¼ ng; - Ph ¬ ng ph¸ p khÊu hao t heo sè d gi¶m dÇn; vµ - Ph ¬ ng ph¸ p khÊu hao t heo sè lîng s¶n phÈm . Theo ph¬ ng ph¸ p khÊu hao ®êng t h¼ ng, sè khÊu hao hµng n¨ m kh«ng t hay ® æi t rong suèt t hêi gian sö dông h÷ u Ých cña t µi s¶n. Theo ph¬ ng ph¸ p khÊu hao t heo sè d gi¶m dÇn, sè khÊu hao hµng n¨ m gi¶m dÇn t rong suèt t hêi gian sö dông h÷ u Ých cña t µi s¶n. Ph ¬ ng ph¸ p khÊu hao t heo sè lîng s¶n phÈm dùa t rªn tæng sè ® ¬ n vÞ s¶n phÈm íc t Ýnh t µi s¶n cã t hÓ t¹o ra. Ph ¬ ng ph¸ p khÊu hao do doanh nghiÖp x¸ c ® Þnh ® Ó ¸ p dông cho tõng TSC§ h÷ u h× nh ph¶i ®îc t hùc hiÖn nhÊt qu¸ n, t rõ khi cã sù t hay ® æi t rong c¸ch t høc sö dông t µi s¶n ® ã. Doanh nghiÖp kh«ng ®îc t iÕp tôc t Ýnh khÊu hao ® èi víi nh÷ ng TSC§ h÷ u h× nh ® · khÊu hao hÕt gi¸ t rÞ nhng vÉn cßn sö dông vµo ho¹t ® éng s¶n xuÊt , kinh doanh. Xem xÐt l¹i thêi gian sö dông h÷u Ých 33. Thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ h÷u h×nh ph¶i ®îc xem xÐt l¹i theo ®Þnh kú, th êng lµ cuèi n¨m tµi chÝnh. NÕu cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ trong viÖc ®¸nh gi¸ thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n th× ph¶i ®iÒu chØnh møc khÊu hao. 34. Trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§, khi ®· x¸c ®Þnh ch¾c ch¾n lµ thêi gian sö dông h÷u Ých kh«ng cßn phï hîp th× ph¶i ®iÒu chØnh thêi gian sö dông h÷u Ých vµ tû lÖ khÊu hao cho n¨m hiÖn hµnh vµ c¸c n¨m tiÕp theo vµ ®îc thuyÕt minh trong b¸o c¸o tµi chÝnh. VÝ dô: Thêi gian sö dông h÷u Ých cã thÓ ®îc kÐo dµi thªm do viÖc c¶i thiÖn tr¹ng th¸i cña tµi s¶n vît trªn tr¹ng th¸i tiªu chuÈn ban ®Çu cña nã, hoÆc c¸c thay ®æi vÒ kü thuËt hay thay ®æi nhu cÇu vÒ s¶n phÈm do mét m¸y mãc s¶n xuÊt ra cã thÓ lµm gi¶m thêi gian sö dông h÷u Ých cña nã. 35. ChÕ ®é söa ch÷a vµ b¶o dìng TSC§ h÷u h×nh cã thÓ kÐo dµi thêi gian sö dông h÷u Ých thùc tÕ hoÆc lµm t¨ng gi¸ trÞ thanh lý íc tÝnh cña tµi s¶n nhng doanh nghiÖp kh«ng ®îc thay ®æi møc khÊu hao cña tµi s¶n. Xem xÐt l¹i ph¬ng ph¸p khÊu hao 36. Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ h÷u h×nh ph¶i ®îc xem xÐt l¹i theo ®Þnh kú, th - êng lµ cuèi n¨m tµi chÝnh, nÕu cã sù thay ®æi ®¸ng kÓ trong c¸ch thøc sö dông tµi s¶n ®Ó ®em l¹i lîi Ých cho doanh nghiÖp th× ®îc thay ®æi ph¬ng ph¸p khÊu hao vµ møc khÊu hao tÝnh cho n¨m hiÖn hµnh vµ c¸c n¨m tiÕp theo.
 17. Nh îng b¸n vµ thanh lý TSC§ h÷u h×nh 37. TSC§ h÷u h×nh ®îc ghi gi¶m khi thanh lý, nhîng b¸n. 38. L·i hay lç ph¸t sinh do thanh lý, nh îng b¸n TSC§ h÷u h×nh ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp víi chi phÝ thanh lý, nhîng b¸n céng (+) gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh. Sè l·i, lç nµy ®îc ghi nhËn lµ mét kho¶n thu nhËp hay chi phÝ trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú. Tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh 39. Trong b¸o c¸o tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy theo tõng lo¹i TSC§ h÷u h×nh vÒ nh÷ng th«ng tin sau: (a) Ph ¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh; (b) Ph ¬ng ph¸p khÊu hao; Thêi gian sö dông h÷u Ých hoÆc tû lÖ khÊu hao; (c) Nguyªn gi¸, khÊu hao luü kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i vµo ®Çu n¨m vµ cuèi kú; (d) B¶n ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh (PhÇn TSC§ h÷u h×nh) ph¶i tr×nh bµy c¸c th«ng tin: - Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh t¨ng, gi¶m trong kú; - Sè khÊu hao trong kú, t¨ng, gi¶m vµ luü kÕ ®Õn cuèi kú; - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh ®· dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè cho c¸c kho¶n vay; - Chi phÝ ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n dë dang; - C¸c cam kÕt vÒ viÖc mua, b¸n TSC§ h÷u h×nh cã gi¸ trÞ lín trong t- ¬ng lai. - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh t¹m thêi kh«ng ®îc sö dông; - Nguyªn gi¸ cña TSC§ h÷u h×nh ®· khÊu hao hÕt nh ng vÉn cßn sö dông; - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh ®ang chê thanh lý;
 18. - C¸c thay ®æi kh¸c vÒ TSC§ h÷u h×nh. 40. ViÖc x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p khÊu hao vµ íc tÝnh thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ h÷u h×nh lµ vÊn ®Ò hoµn toµn mang tÝnh chÊt xÐt ®o¸n. V× vËy, viÖc tr×nh bµy c¸c ph¬ng ph¸p khÊu hao ¸p dông vµ thêi gian sö dông h÷u Ých íc tÝnh cña TSC§ h÷u h×nh cho phÐp ngêi sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh xem xÐt møc ®é ®óng ®¾n cña c¸c chÝnh s¸ch do ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp ®Ò ra vµ cã c¬ së ®Ó so s¸nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 41. Doanh nghiÖp ph¶i tr×nh bµy b¶n chÊt vµ ¶nh hëng cña sù thay ®æi íc tÝnh kÕ to¸n cã ¶nh hëng träng yÕu tíi kú kÕ to¸n hiÖn hµnh hoÆc c¸c kú tiÕp theo. C¸c th«ng tin ph¶i ®îc tr×nh bµy khi cã sù thay ®æi trong c¸c íc tÝnh kÕ to¸n liªn quan tíi gi¸ trÞ TSC§ h÷u h×nh ®· thanh lý hoÆc ®ang chê thanh lý, thêi gian sö dông h÷u Ých vµ ph¬ng ph¸p khÊu hao. * * *
 19. HÖ thèng chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam ChuÈn mùc sè 04 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh (Ban hµnh vµ c«ng bè theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§-BTC ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 cña Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh) Quy ®Þnh chung 01. Môc ®Ých cña chuÈn mùc nµy lµ quy ®Þnh vµ híng dÉn c¸c nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) v« h×nh, gåm: Tiªu chuÈn TSC§ v« h×nh, thêi ®iÓm ghi nhËn, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ban ®Çu, chi phÝ ph¸t sinh sau ghi nhËn ban ®Çu, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ sau ghi nhËn ban ®Çu, khÊu hao, thanh lý TSC§ v« h×nh vµ mét sè quy ®Þnh kh¸c lµm c¬ së ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 02. ChuÈn mùc nµy ¸p dông cho kÕ to¸n TSC§ v« h×nh, trõ khi cã chuÈn mùc kÕ to¸n kh¸c quy ®Þnh cho phÐp ¸p dông nguyªn t¾c vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c cho TSC§ v« h×nh. 03. Mét sè TSC§ v« h×nh cã thÓ chøa ®ùng trong hoÆc trªn thùc thÓ vËt chÊt. VÝ dô nh ®Üa compact (trong tr êng hîp phÇn mÒm m¸y tÝnh ®îc ghi trong ®Üa compact), v¨n b¶n ph¸p lý (trong tr êng hîp giÊy phÐp hoÆc b»ng s¸ng chÕ). §Ó quyÕt ®Þnh mét tµi s¶n bao gåm c¶ yÕu tè v« h×nh vµ h÷u h×nh ®îc h¹ch to¸n theo quy ®Þnh cña chuÈn mùc TSC§ h÷u h×nh hay chuÈn mùc TSC§ v« h×nh, doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo viÖc x¸c ®Þnh yÕu tè nµo lµ quan träng. VÝ dô phÇn mÒm cña m¸y vi tÝnh nÕu lµ mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi víi phÇn cøng cña m¸y ®ã ®Ó m¸y cã thÓ ho¹t ®éng ®îc, th× phÇn mÒm nµy lµ mét bé phËn cña m¸y vµ nã ®îc coi lµ mét bé phËn cña TSC§ h÷u h×nh. Tr êng hîp phÇn mÒm lµ bé phËn cã thÓ t¸ch rêi víi phÇn cøng cã liªn quan th× phÇn mÒm ®ã lµ mét TSC§ v« h×nh. 04. ChuÈn mùc nµy quy ®Þnh vÒ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, ®µo t¹o nh©n viªn, thµnh lËp doanh nghiÖp, nghiªn cøu vµ triÓn khai. C¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu vµ triÓn khai híng tíi viÖc ph¸t triÓn tri thøc, cã thÓ t¹o thµnh mét tµi s¶n thuéc d¹ng vËt chÊt (vÝ dô vËt mÉu), nhng yÕu tè vËt chÊt chØ cã vai trß thø yÕu so víi thµnh phÇn v« h×nh lµ tri thøc Èn chøa trong tµi s¶n ®ã. 05. TSC§ v« h×nh thuª tµi chÝnh sau khi ®îc ghi nhËn ban ®Çu, bªn thuª ph¶i kÕ to¸n TSC§ v« h×nh trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh theo chuÈn mùc nµy. C¸c quyÒn trong hîp ®ång cÊp phÐp ®èi víi phim ¶nh, ch¬ng tr×nh thu b¨ng video, t¸c phÈm kÞch, b¶n th¶o, b»ng s¸ng chÕ vµ b¶n quyÒn thuéc ph¹m vi cña chuÈn mùc nµy. 06. C¸c thuËt ng÷ trong chuÈn mùc nµy ®îc hiÓu nh sau:
 20. Tµi s¶n: Lµ mét nguån lùc: (a) Doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®îc; vµ (b) Dù tÝnh ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai cho doanh nghiÖp. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: Lµ tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i vËt chÊt nh ng x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ vµ do doanh nghiÖp n¾m gi÷, sö dông trong s¶n xuÊt, kinh doanh, cung cÊp dÞch vô hoÆc cho c¸c ®èi t îng kh¸c thuª phï hîp víi tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ v« h×nh. Nghiªn cøu: Lµ ho¹t ®éng t×m kiÕm ban ®Çu vµ cã kÕ ho¹ch ®îc tiÕn hµnh nh»m ®¹t ®îc sù hiÓu biÕt vµ tri thøc khoa häc hoÆc kü thuËt míi. TriÓn khai: Lµ ho¹t ®éng øng dông nh÷ng kÕt qu¶ nghiªn cøu hoÆc tri thøc khoa häc vµo mét kÕ ho¹ch hoÆc thiÕt kÕ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm míi hoÆc ®îc c¶i tiÕn mét c¸ch c¬ b¶n tr íc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt hoÆc sö dông mang tÝnh th ¬ng m¹i c¸c vËt liÖu, dông cô, s¶n phÈm, c¸c quy tr×nh, hÖ thèng hoÆc dÞch vô míi. Nguyªn gi¸: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã ®îc TSC§ v« h×nh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n ®ã vµo sö dông theo dù tÝnh. KhÊu hao: Lµ viÖc ph©n bæ cã hÖ thèng gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao cña TSC§ v« h×nh trong suèt thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n ®ã. Gi¸ trÞ ph¶i khÊu hao: Lµ nguyªn gi¸ cña TSC§ v« h×nh ghi trªn b¸o c¸o tµi chÝnh, trõ (-) gi¸ trÞ thanh lý íc tÝnh cña tµi s¶n ®ã. Thêi gian sö dông h÷u Ých: Lµ thêi gian mµ TSC§ v« h×nh ph¸t huy ®îc t¸c dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh, ®îc tÝnh b»ng: (a) Thêi gian mµ doanh nghiÖp dù tÝnh sö dông TSC§ v« h×nh; hoÆc (b) Sè lîng s¶n phÈm, hoÆc c¸c ®¬n vÞ tÝnh t ¬ng tù mµ doanh nghiÖp dù tÝnh thu ®îc tõ viÖc sö dông tµi s¶n. Gi¸ trÞ thanh lý: Lµ gi¸ trÞ íc tÝnh thu ®îc khi hÕt thêi gian sö dông h÷u Ých cña tµi s¶n, sau khi trõ (-) chi phÝ thanh lý íc tÝnh. Gi¸ trÞ cßn l¹i: Lµ nguyªn gi¸ cña TSC§ v« h×nh sau khi trõ (-) sè khÊu hao luü kÕ cña tµi s¶n ®ã. Gi¸ trÞ hîp lý: Lµ gi¸ trÞ tµi s¶n cã thÓ ®îc trao ®æi gi÷a c¸c bªn cã ®Çy ®ñ hiÓu biÕt trong sù trao ®æi ngang gi¸.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2