285 câu trắc nghiệm giao động điều hòa - con lắc lò xo của môn vật lý

Chia sẻ: Le The Bang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
116
lượt xem
37
download

285 câu trắc nghiệm giao động điều hòa - con lắc lò xo của môn vật lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu1: Chu kì dao dộng điều hoà là: A.Khoảng thời gian vật đi từ li độ cực đại âm đến li độ cực đại dương B.Thời gian ngắn nhất vật có li độ như cũ C. Là khoảng thời gian mà toạ độ, vận tốc, gia tốc lại có giá trị và trạng thái như cũ D. Cả ba câu trên đều đúng Câu 2: Pha ban đầu của dao động điều hoà: A. Phụ thuộc cách chọn gốc toạ độ và gốc thời gian B. Phụ thuộc cách kích thích vật dao động C. Phụ thuộc năng lượng truyền cho vật...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 285 câu trắc nghiệm giao động điều hòa - con lắc lò xo của môn vật lý

 1. PHÇN i : DAO §éNG §IÒU HOµ Vµ CON L¾C Lß XO C©u1: Chu k× dao déng ®iÒu hoµ lµ: A.Kho¶ng thêi gian vËt ®i tõ li ®é cùc ®¹i ©m ®Õn li ®é cùc ®¹i d¬ng B.Thêi gian ng¾n nhÊt vËt cã li ®é nh cò C. Lµ kho¶ng thêi gian mµ to¹ ®é, vËn tèc, gia tèc l¹i cã gi¸ trÞ vµ tr¹ng th¸i nh cò D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u 2: Pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hoµ: A. Phô thuéc c¸ch chän gèc to¹ ®é vµ gèc thêi gian B. Phô thuéc c¸ch kÝch thÝch vËt dao ®éng C. Phô thuéc n¨ng lîng truyÒn cho vËt ®Ó vËt dao ®éng D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng C©u3: Chän c©u ®óng: A. Dao ®éng tuÇn hoµn lµ dao ®éng mµ vÞ trÝ cña vËt ®îc lÆp l¹i nh cò sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau B. Dao ®éng tù do lµ nh÷ng dao ®éng chØ phô thuéc ®Æc tÝnh cña hÖ, kh«ng phô thuéc vµo yÕu tè bªn ngoµi. C. Dao ®éng cìng bøc lµ nh÷ng dao ®éng ®îc duy tr× do t¸c dông cña mét ngo¹i lùc biÕn ®æi D. Dao ®éng dîc duy tr× mµ kh«ng cÇn t¸c dông cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn gäi lµ sù tù dao ®éng C©u4: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã vËn tèc b»ng kh«ng khi vËt ë: A. VÞ trÝ c©n b»ng B. VÞ trÝ li ®é cùc ®¹i C. VÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng D. VÞ trÝ mµ lùc t¸c dông vµo vËt b»ng 0. C©u5: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ®éng n¨ng b»ng ba lÇn thÕ n¨ng khi vËt cã li ®é: 1 A. ± 0,5A B. ± 0,5 2 A C. ± 0,5 3 A D. ± A 3 C©u6: N¨ng lîng cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ: A. TØ lÖ víi biªn ®é dao ®éng. B. B»ng thÕ n¨ng khi vËt ë vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i C. B»ng ®éng n¨ng khi vËt ë vÞ trÝ biªn ®é d¬ng D. B»ng thÕ n¨ng khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng C©u7: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ, c©u nµo sau ®©y ®óng: A. Khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng vËn tèc b»ng 0, gia tèc b»ng 0 B. Khi vËt ®i qua vÞ trÝ biªn ®é vËn tèc b»ng 0, gia tèc b»ng 0 C. Khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng vËn tèc b»ng 0, gia tèc b»ng cùc ®¹i D. Khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng vËn tèc b»ng cùc ®¹i, gia tèc b»ng 0. C©u8: Gia tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ b»ng 0 khi: A. VËt ë hai biªn B. VËt ë vÞ trÝ cã vËn tèc b»ng kh«ng C. Hîp lùc t¸c dông vµo vËt b»ng kh«ng D. Kh«ng cã vÞ trÝ nµo gia tèc b»ng kh«ng C©u9: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng khi vËt cã li ®é: A. ± A B. ± 0,5 2 A C. ± 0,5A D. 0 C©u10: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ: Thêi gian ng¾n nhÊt vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ cã li ®é cùc ®¹i lµ 0,1s. Chu k× dao ®éng cña vËt lµ A. 0,05s B. 0,1s C. 0,2s D. 0,4s C©u11: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ: Thêi gian ng¾n nhÊt vËt ®i tõ vÞ trÝ cã li ®é A/2 ®ªn vÞ trÝ cã li ®é A lµ 0,2s. Chu k× dao ®éng cña vËt lµ: A. 0,12s B. 0,4s C. 0,8s D. 1,2s C©u12: VËn tèc trung b×nh cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ (víi chu k× T=0,5s) trong nöa chu k× lµ: A. 2A B. 4A C. 8A D. 10A C©u13: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh: x=4sin20 Π t (cm). Qu·ng ®êng vËt ®i ®îc trong 0,05s ®Çu tiªn lµ: A. 8cm B. 16cm C. 4cm D. Gi¸ trÞ kh¸c Π C©u14:VËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh x=2sin(4 Π t + ) . Qu·ng ®êng vËt ®i trong 0,125s lµ: 6 A. 1cm B. 2cm C. 4cm D.Gi¸ trÞ kh¸c `` Π C©u15: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh x=4sin(20t - ) . VËn tèc cña vËt sau khi ®i quang ®- 6 êng s=2cm kÓ tõ khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng lµ: A. 40cm/s B. 60cm/s C. 80cm/s D. Gi¸ trÞ kh¸c Π C©u16: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh x=sin( Π t - ) . Thêi gian vËt ®i qu·ng ®êng S=5cm 6 kÓ tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng lµ:
 2. 1 1 1 1 A. s B. s C. s D. s 4 2 6 12 Π C©u17: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh x=5sin(10 Π t - ) . Thêi gian vËt ®i qu·ng ®êng 2 S=12,5cm kÓ tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng lµ: 1 2 1 1 A. s B. s C. s D. s 15 15 30 12 C©u 18: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A=5cm, tÇn sè f= 4 Hz. VËn tèc cña vËt khi nã cã li ®é x= 3 cm lµ: A. ± 2Π cm/s B. ± 16Π cm/sC. ± 32Π cm/s D. ± 64Π cm/s C©u19: Con l¾c lß xo n»m ngang: Khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng ngêi ta truyÒn cho nã vËn v=31,4 cm/s theo ph- ¬ng ngang ®Ó vËt dao ®éng ®iÒu hoµ. BiÕt biªn ®é dao ®éng lµ 5cm, chu k× dao ®éng cña con l¾c lµ: A. 0,5s B1s C. 2s D.4 s C©u20: Con l¾c lß xo treo theo ph¬ng th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ, thêi gian vËt nÆng ®i tõ vÞ trÝ thÊp nhÊt ®Õn vÞ trÝ cao nhÊt lµ 0,2s. TÇn sè dao ®éng cña con l¾c lµ: A. 2Hz B. 2,4Hz C. 2,5Hz D.10Hz C©u21: Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ, gia tèc cña vËt nÆng lµ: A. a=- ω .x2 B. a= ω 2.x2 C. a= ω 2.x2 A. a=- ω 2.x C©u22: Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ, ë vÞ trÝ c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 4cm vËn tèc cña vËt nÆng b»ng 0 vµ lóc nµy lß xo kh«ng biÕn d¹ng. LÊy Π 2 =10, g=10m/s2.VËn tèc cña vËt khi ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng lµ: A. 2 Π cm/s B. 5 Π cm/s C. 10 Π cm/s D. 20 Π cm/s C©u23: BiÓu thøc nµo sau ®©y dïng ®Ó tÝnh n¨ng lîngtrong dao ®éng ®iÒu hoµ cña vËt: 1 A. E= k.A (trong ®ã k lµ ®é cøng cña lß xo, A lµ biªn ®é cña dao ®éng) 2 1 B. E= m. ω .A2 ( trong ®ã ω lµ tÇn sè gãc, A lµ biªn ®é cña dao ®éng) 2 1 C. E= m. ω A (trong ®ã ω lµ tÇn sè gãc, A lµ biªn ®é cña dao ®éng) 2 1 D. E= m. ω 2.A2 (trong ®ã ω lµ tÇn sè gãc, A lµ biªn ®é cña dao ®éng) 2 C©u24: Chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo t¨ng 2 lÇn khi: A. Khèi lîng cña vËt nÆng t¨ng gÊp 2 lÇn B. Khèi lîng cña vËt nÆng t¨ng gÊp 4 lÇn C. §é cøng cña lß xo gi¶m 2 lÇn D Biªn ®é dao ®éng t¨ng 2lÇn C©u25: N¨ng lîng dao ®éng cña con l¾c lß xo gi¶m 2 lÇn khi: A. Khèi lîng cña vËt nÆng gi¶m 2 lÇn B. Khèi lîng cña vËt nÆng gi¶m 4 lÇn C. §é cøng cña lß xo gi¶m 2 lÇn D. Biªn ®é dao ®éng gi¶m 2 lÇn C©u26: Khi con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ, biªn ®é dao ®éng cña con l¾c phô thuéc vµo: A. Khèi lîng cña vËt nÆng vµ ®é cøng cña lß xo B. C¸ch chän gèc to¹ ®é vµ thêi gian C. VÞ trÝ ban ®Çu cña vËt nÆng D. N¨ng lîng truyÒn cho vËt nÆng ban ®Çu C©u27: Chän c©u ®óng trong nh÷ng c©u sau ®©y: A. Dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ mét dao ®éng tù do B. ChuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ mét dao ®éng ®iÒu hoµ C. VËn tèc cña vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ngîc pha víi gia tèc cña vËt D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng. C©u28: Lùc c¨ng d©y cña con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ ë vÞ trÝ cã gãc lÖch cùc ®¹i lµ: A. T=mgsin α B. T=mgcos α C. T=mg α ( α cã ®¬n vÞ lµ rad) D. T=mg(1- α 2 ) ( α cã ®¬n vÞ lµ rad) C©u29: BiÓu thøc tÝnh n¨ng lîng con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é S0 lµ: A. E= mgh0 (h0 lµ ®é cao cùc ®¹i cña vËt so víi vÞ trÝ c©n b»ng) mg 2 1 B. E= .S0 (l lµ chiÒu dµi cña d©y treo) C. E= m ω 2S02 ( ω lµ tÇn sè gãc) 2l 2 D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng. C©u30: §èi víi con l¾c lß xo n»m ngang dao ®éng ®iÒu hoµ: A. Träng lùc cña tr¸i ®Êt t¸c dông lªn vËt ¶nh hëng ®Õn chu k× dao ®éng cña vËt B. Biªn ®é dao ®éng cña vËt phô thuéc vµo ®é gi·n cña lß xo ë vÞ trÝ c©n b»ng C. Lùc ®µn håi t¸c dông lªn vËt còng chÝnh lµ lùc lµm cho vËt dao ®éng®iÒu hoµ D. Khi lß xo cã chiÒu dµi cùc tiÓu th× lùc ®µn håi cã gi¸ trÞ nhá nhÊt. C©u31: §èi víi con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ: A. Lùc ®µn håi t¸c dông lªn vËt khi lß xo cã chiÒu dµi ng¾n nhÊt cã gi¸ trÞ nhá nhÊt
 3. B. Lùc ®µn håi t¸c dông lªn vËt khi lß xo cã chiÒu dµi cùc ®¹i cã gi¸ trÞ lín nhÊt C. Lùc ®µn håi t¸c dông lªn vËt còng chÝnh lµ lùc lµm vËt dao ®éng ®iÒu hoµ D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng. C©u32: Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng th¼ng ®øng cã tØ sè gi÷a lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu lµ 3. Nh vËy: A. ë vÞ trÝ c©n b»ng ®é gi·n lß xo b»ng 1,5 lÇn biªn ®é B. ë vÞ trÝ c©n b»ng ®é gi·n lß xo b»ng 2 lÇn biªn ®é C. ë vÞ trÝ c©n b»ng ®é gi·n lß xo b»ng 3 lÇn biªn ®é D. ë vÞ trÝ c©n b»ng ®é gi·n lß xo b»ng 6 lÇn biªn ®é C©u33: Con l¾c lß xo dao ®éng theo ph¬ng ngang: Lùc ®µn håi cùc ®¹i t¸c dông vµo vËt lµ 2N vµ gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 2 m/s2. Khèi lîng vËt nÆng b»ng: A. 1kg B. 2kg C. 4kg D. Gi¸ trÞ kh¸c C©u34: ChiÒu dµi cña con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ biÕn ®æi tõ 20cm ®Õn 40cm, khi lß xo cã chiÒu dµi 30cm th× : A. Pha dao ®éng cña vËt b»ng kh«ng B. Gia tèc cña vËt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i C. Lùc t¸c dông vµo vËt b»ng mét nöa gi¸ trÞ lùc ®µn håi t¸c vËt D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai. C©u35: ChiÒu dµi tù nhiªn cña con l¾c lß xo treo theo ph¬ng th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ lµ 30cm, khi lß xo cã chiÒu dµi lµ 40cm th× vËt nÆng ë vÞ trÝ thÊp nhÊt. Biªn ®é cña dao ®éng cña vËt lµ: A. 2,5cm B. 5cm C. 10cm D. Gi¸ trÞ kh¸c C©u36: Cho g=10m/s2. ë vÞ trÝ c©n b»ng lß xo treo theo ph¬ng th¼ng ®øng gi·n 10cm, thêi gian vËt nÆng ®i tõ lóc lß xo cã chiÒu dµi cùc ®¹i ®Õn lóc vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng lÇn thø hai lµ: A. 0,1Π s B. 0,15Π s C. 0,2Π s D. 0,3Π s C©u37: Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng: A. Cã tÇn sè thay ®æi theo thêi gian B. Cã biªn ®é phô thuéc cêng ®é lùc cìng bøc C. Cã chu k× b»ng chu k× cña ngo¹i lùc cìng bøc D. Cã n¨ng lîng tØ lÖ víi biªn ®é ngo¹i lùc cìng bøc C©u38: §èi víi dao ®éng ®iÒu hoµ, ®iÒu g× sau ®©y sai: A. N¨ng lîng dao ®éng phô thuéc c¸ch kÝch thÝch ban ®Çu B. VËn tèc ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng C. Lùc håi phôc cã gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng D. Thêi gian vËt ®i tõ vÞ trÝ biªn nµy sang biªn kia lµ 0,5T C©u39: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ khi ®i tõ vÞ trÝ biªn ®é d¬ng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng th×: A. Li ®é cña vËt gi¶m dÇn nªn gia tèc cña vËt cã gi¸ trÞ d¬ng B. Li ®é cña vËt cã gi¸ trÞ d¬ng nªn vËt chuyÓn ®éng nhanh dÇn C. VËt ®ang chuyÓn ®éng nhanh dÇn v× vËn tèc cña vËt cã gi¸ trÞ d¬ng D. VËt ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m vµ vËn tèc cña vËt cã gi¸ trÞ ©m C©u40: Sù céng hëng x¶y ra khi: A. Biªn dé dao ®éng cña vËt t¨ng lªn khi cã ngo¹i lùc t¸cdông B. TÇn sè cña lùc cìng bøc b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ C. Lùc c¶n cña m«i trêng rÊt nhá D. C¶ ba ®iÒu trªn C©u41: Khi mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ, ®¹i lîng nµo sau ®©y thay ®æi: A. Gia tèc B. ThÕ n¨ng C. VËn tèc D. C¶ ba ®¹i lîng trªn C©u42: Sù céng hëng c¬: A. Cã biªn ®é t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ khi lùc ma s¸t qu¸ lín B. X¶y ra khi vËt dao ®éng cã ngo¹i lùc t¸c dông C. Cã lîi v× lµm t¨ng biªn ®é vµ cã h¹i v× tÇn sè thay ®æi D. §îc øng dông ®Ó lµm ®ång hå qu¶ l¾c C©u43: Dao ®éng cña ®ång hå qu¶ l¾c lµ dao ®éng: A. Cìng bøc B. tù do C. sù tù dao ®éng D. T¾t dÇn C©u44: Biªn ®é cña sù tù dao ®éng phô thuéc vµo: A. N¨ng lîng cung cÊp cho hÖ trong mçi chu k× B. N¨ng lîng cung cÊp cho hÖ ban ®Çu C. Ma s¸t cña m«i trêng D. C¶ 3 ®iÒu trªn C©u45: TÇn sè cña sù tù dao ®éng A. VÉn gi÷ nguyªn nh khi hÖ dao ®éng tù do B. Phô thuéc n¨ng lîng cung cÊp cho hÖ C. Phô thuéc c¸ch kÝch thÝch dao ®éng ban ®Çu D. Thay ®æi do ®îc cung cÊp n¨ng lîng tõ bªn ngoµi C©u46: Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ khi cã gãc lÖch cùc ®¹i nhá h¬n 100 lµ v×: A. Lùc c¶n cña m«i trêng lóc nµy nhá B. Quü ®¹o cña con l¾c ®îc coi lµ th¼ng C. Biªn ®é dao ®éng ph¶i nhá h¬n mét gi¸ trÞ cho phÐp D. C¶ ba lÝ do trªn C©u47: ThÕ n¨ng cña con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ A. §¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt á vÞ trÝ biªn ®é B. Cùc ®¹i khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng C. Lu«n lu«n kh«ng ®æi v× quü ®¹o cña con l¾c ®ù¬c coi lµ th¼ng D. Kh«ng phô thuéc gãc lÖch cña d©y treo con l¾c
 4. C©u48: §em con l¾c ®¬n lªn ®é cao h so víi mÆt ®Êt th×: A. Chu k× dao ®«ng nhá cña con l¾c t¨ng lªn B. Chu k× dao ®«ng nhá cña con l¾c gi¶m xuèng C. chu k× dao ®éng nhá cña con l¾c kh«ng ®æi D. C¶ 3 ®iÒu trªn ®Òu cã thÓ x¶y ra C©u49: Hai con l¾c ®¬n ®Æt gÇn nhau dao ®éng nhá víi chu k× lÇn lît lµ 1,5s vµ 2s trªn hai mÆt ph¼ng song song. T¹i thêi ®iÓm t nµo ®ã c¶ hai con l¾c ®Òu qua vÞ trÝ c©n b»ng theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh. Thêi gian ng¾n nhÊt ®Ó hiÖn tîng trªn lÆp l¹i lµ: A. 3s B. 4s C. 5s D.6s C©u50: Khi khèi lîng vËt nÆng cña con l¾c ®¬n t¨ng lªn 2 lÇn th× A. Chu k× dao ®éng cña con l¾c t¨ng lªn 2 lÇn B. N¨ng lîng dao ®éng cña con l¾c t¨ng lªn 2 lÇn C. TÇn sè dao ®éng cña con l¾c kh«ng ®æi D. Biªn ®é dao ®éng t¨ng 2 lÇn Π C©u51: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh: S=2sin( Πt − ) cm. T¹i t=0, vËt nÆng cã 6 A. Li ®é s= 1cm vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d¬ng B. Li ®é s= 1cm vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m C. Li ®é s= -1cm vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d¬ng D. Li ®é s= -1cm vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m. Π C©u52: Mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh: S=2sin(2 Πt − ) cm. Sau khi vËt ®i ®îc 2 qu·ng ®êng 1,5 cm th× : A. VËt cã ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng B. VËt cã vËn tèc b»ng 6,28 cm/s C. VËt ®ang chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng D. Gia tèc cña vËt cã gi¸ trÞ ©m C©u53: Hai dao ®éng cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cã biªn ®é lÇn lît lµ 3cm vµ 4cm.BiÕt ®é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ 900, biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng trªn lµ: A. 1cm B. 5cm C. 7cm D. Gi¸ trÞ kh¸c C©u54: Hai dao ®éng cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cã biªn ®é b»ng nhau.BiÕt ®é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ 1800, biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng trªn lµ: A. 0cm B. 5cm C. 10cm D. Gi¸ trÞ kh¸c C©u55: Hai dao ®éng cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cã biªn ®é lÇn lît lµ 1,2cm vµ 1,6cm, biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng trªn lµ2cm. §é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ : Π Π A. 2k Π B. (2k+1) Π C. (k+1) D. (2k+1) (k∈ Z) 2 2 C©u56: Hai dao ®éng cïng ph¬ng, cïng tÇn sè, cã biªn ®é lÇn lît lµ 2cm vµ 6cm, biªn ®é cña dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng trªn lµ 4cm. §é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ : Π Π A. 2k Π B. (2k-1) Π C. (k-1) D. (2k+1) (k∈ Z) 2 2 C©u57: Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè f, thÕ n¨ng cña con l¾c sÏ biÕn thiªn víi tÇn sè: A. f ' =0,5f B. f ' =f C. f ' =2f D. f ' =4f 1 C©u58: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ: chän gèc thêi gian lóc vËt cã vËn tèc v=+ vmax vµ ®ang cã li ®é d¬ng th× pha 2 ban ®Çu cña dao ®éng lµ: Π Π Π Π A. ϕ = B. ϕ = C. ϕ = D. ϕ = 6 4 3 2 C©u59: Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ, ë vÞ trÝ c©n b»ng lß xo gi·n 3cm. Khi lß xo cã chiÒu dµi cùc tiÓu lß xo bÞ nÐn 2cm. Biªn ®é dao cña con l¾c lµ: A. 1cm B. 2cm C. 3cm D. 5cm C©u60: Con l¾c lß xo cã ®é cøng k= 100N/m treo th¼ng ®øng dao ®éng ®iÒu hoµ, ë vÞ trÝ c©n b»ng lß xo gi·n 4cm. ®é gi·n cùc ®¹i cña lß xo khi dao ®éng lµ 9cm. Lùc ®µn håi t¸c dông vµo vËt khi lß xo cã chiÒu dµi ng¾n nhÊt b»ng: A. 0 B. 1N C. 2N D. 4N C©u 61: C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña dao ®éng ®iÒu hoµ lµ: A Biªn ®é vµ tÇn sè B. TÇn sè va pha ban ®Çu C. Bíc sãng vµ biªn ®é D, VËn tèc vµ gia tèc C©u 62: Gäi x lµ li ®é, k lµ hÖ sè tØ lÖ. Lùc t¸c dông lµm vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã d¹ng: A. F= k.x B.F=-k.x C. F=-k.x2 D. F=k.x2 2Π Π C©u63: VËt dao ®éng diÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh x= Asin( t- ) cm: T 2 VËn tèc cña vËt cã ®é lín cùc ®¹i t¹i thêi ®iÓm nµo:
 5. A. t= 0,25T B. t= 0,5T C. t=0,6T D. t=0,8T C©u 64:Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hßa theo ph¬ng ngang, vËn tèc cña vËt b»ng 0 khi: A. Lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn B. VËt cã li ®é cùc ®¹i C. Lùc t¸c dông vµo vËt b»ng 0 D. C¶ 3 c©u trªn ®Òu ®óng C©u 65: KÝch thÝch ®Ó cho con l¾c dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng ngang víi biªn ®é 5cm th× vËt dao ®éng víi tÇn sè 5 Hz. Treo lß xo trªn theo ph¬ng th¼ng ®øng råi kÝch thÝch ®Ó nã dao ®éng ®iÒu hoµ v¬i biªn ®é 3cm th× tÇn sè dao ®éng cña vËt: A. 3Hz B. 4Hz C. 5Hz D. Kh«ng tÝnh ®îc C©u66: Hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng cïng tÇn sè,cïng biªn ®é. Tæng li ®é x=x1+x2 cña hai dao ®éng lu«n b»ng kh«ng khi: A. §é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ ∆ϕ = 2n Π (n lµ sè nguyªn) B. §é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ ∆ϕ = (2n+1) Π (n lµ sè nguyªn) C. §é lÖch pha cña hai dao ®éng lµ ∆ϕ = (n+0,5) Π (n lµ sè nguyªn) D. Kh«ng x¶y ra C©u67: Mét con l¾c ®¬n ®îc g¾n vµo mét thang m¸y. Chu k× dao ®éng cña con l¾c khi thang m¸y ®øng yªn lµ T. Khi thang m¸y chuyÓn ®éng r¬i tù do th× chu k× cña con l¾c nµy lµ A. 0 B. T C. 0,1 T D. V« cïng lín C©u68: Khèi lîng vµ b¸n kÝnh cña mét hµnh tinh lín h¬n khèi lîng vµ b¸n kÝnh cña Tr¸i §Êt 2 lÇn. Chu k× dao ®éng cña con l¾c ®ång hå trªn tr¸i ®Êt lµ T. Khi ®a con l¾c nµy lªn hµnh tinh th× chu k× dao ®éng cña nã lµ(bá qua sù thay ®æi vÒ chiÒu dµi cña con l¾c): A. T ' = 2T B. T ' = 2 T C. T ' = 0,5T D. T ' = 4T Π C©u69: Mét vËt chuyÓn ®éng theo ph¬ng tr×nh x= -sin(4 Πt − ) ( ®¬n vÞ lµ cm vµ gi©y). H·y t×m c©u tr¶ 3 lêi ®óng trang c¸c c©u sau ®©y: A. VËt nµy kh«ng dao ®éng ®iÒu hoµ v× cã biªn ®é ©m Π B. VËt nµy dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 1cm vµ pha ban ®Çu lµ − 3 2Π C. VËt nµy dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 1cm vµ pha ban ®Çu lµ − 3 2Π D. VËt nµy dao ®éng víi chu k× 0,5s vµ cã pha ban ®Çu lµ 3 C©u70: §Ó chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n t¨ng lªn gÊp ®«i th×: A. CÇn t¨ng chiÒu dµi lªn 2 lÇn B. CÇn gi¶m chiÒu dµi 2 lÇn C. CÇn t¨ng chiÒu dµi lªn 4 lÇn D. CÇn gi¶m chiÒu dµi 4 lÇn C©u71: ë ®é cao h so víi mÆt ®Êt gia tèc r¬i tù do cña mét vËt lµ: A. g= GM R2 B. g= GM (R2-h2) C. g=GM (R+h)2 D. g= GM (R2+h2) C©u72: ë ®é cao h( nhiÖt ®é b»ng víi nhiÖt ®é ë mÆt ®Êt) muèn cho chu k× cña con l¾c ®¬n kh«ng thay ®æi ta cÇn: A. Thay ®æi biªn ®é dao ®éng B. Gi¶m chiÒu dµi con l¾c C. Thay ®æi khèi lîng vËt nÆng D. C¶ 3 thay ®æi trªn C©u 73: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ: Gäi t1 lµ thêi gian ng¾n nhÊt vËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn li ®é x= 0,5Avµ t2 lµ thêi gian ng¾n nhÊt vËt ®i tõ vÞ trÝ li ®é x= 0,5A ®Õn biªn. Ta cã: A. t1= t2 B. t1=2 t2 C. t1= 0,5t2 D. t1= 4t2 C©u 74: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ trªn quü ®¹o dµi 10cm, khi qua vÞ trÝ c©n b»ng cã vËn tèc 31,4cm/s, tÇn sè dao ®éng cña vËt lµ: A. 3,14Hz B. 1Hz C. 15,7Hz D. 0,5Hz C©u 75: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ: A. Gia tèc cùc ®¹i khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng. B. Gia tèc cña vËt lu«n híng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng C. Gia tèc cña vËt lu«n ngîc pha víi vËn tèc D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u76: Trong dao ®éng ®iÒu hoµ: A. VËn tèc cña vËt cùc ®¹i khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng B. VËn tèc cña vËt luon híng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng C. VËn tèc cña vËt lu«n ngîc pha víi li ®é D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai. C©u77: Lùc t¸c dông lªn vËt dao ®éng ®iÒu hoµ lµ lùc: A. §µn håi B. Cã ®é lín kh«ng ®æi vµ lu«n cïng chiÒu chuyÓn ®éng
 6. C. Cã ®é lín thay ®æi theo li ®é cña vËt vµ lu«n híng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng D. C¶ ba c©u trªn ®Òu sai 2Π C©u78: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ trªn quü ®¹o dµi 4cm, khi pha dao ®éng lµ vËt cã vËn tèc lµ v= -62,8 3 cm/s. Khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng vËn tèc cña vËt lµ: A. 12,56 cm/s B.3,14 cm/s c. 25,12 cm/s D.6,28 3 cm/s C©u79: VËt cã khèi lîng m= 0,5kg dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè f= 0,5 Hz.Khi vËt cã li ®é 4cm th× cã vËn tèc v=9,42 cm/s. Lùc håi phôc cùc ®¹i t¸c dông lªn vËt lµ: A. 25N B. 2,5N C. 0,25 N D. 0,5N C©u80: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã vËn tèc cùc ®¹i lµ 1,256 m/s vµ gia tèc cùc ®¹i lµ 80 m/s2. LÊy Π 2 = 10 , g= 10 m/s2. Chu k× vµ biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ: A. T= 0,1s ; A=2cm B. T= 1s ; A=4cm C. T= 0,01s ; A=2cm D.T= 2s ; A=1cm C©u81: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn déng ®iÒu hoµ víi ph¬ng tr×nh x=2sin2 Π t ( x ®o b»ng cm vµ t ®o b»ng gi©y). VËn tèc cña vËt lóc t= 1/3 s kÓ tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng lµ: 3 A. cm/s B. 4 Π 3 cm/s C. 6,28 cm/s D. KÕt qu¶ kh¸c 2 Π C©u82: Mét vËt dao ®éng theo ph¬ng tr×nh x= 5cos( ωt − )+1 (cm,s) 3 Π A.VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A= 5 cm vµ pba ban ®Çu lµ ϕ = − 3 Π B.VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A= 5 cm vµ pba ban ®Çu lµ ϕ = 6 Π C.VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é A= 4 cm vµ pba ban ®Çu lµ ϕ = 3 D. VËt nµy kh«ng dao ®éng ®iÒu hoµ v× :ph¬ng tr×nh dao ®éng kh«ng cã d¹ng x= Asin ( ωt + ϕ ) C©u83: Mét con l¾c lß xo gåm lß xo cã ®é cøng k m¾c vµo vËt cã khèi lîng m th× hÖ dao ®éng víi chu k× T= 0,9s. NÕu t¨ng khèi lîng cña vËt lªn 4 lÇn vµ t¨ng ®é cøng cña lß xo lªn 9 lÇn th× chu k× dao ®éng cña con l¾c nhËn gÝa trÞ nµo sau ®©y: A. T’= 0,4 B. T’= 0,6 C. T’= 0,8 D. T’= 0,9 C©u84: Mét vËt dao ®éng xung quanh vÞ trÝ c©n b»ng, däc theo trôc xOx’. Cã li ®é tho¶ m·n 4 Π 4 Π ph¬ng tr×nh sau ®©y: x= sin(2 Πt + )+ sin(2 Πt + ) (cm;s) Biªn ®é vµ pha ban 3 6 3 2 ®Çu cña dao ®éng lµ: Π Π Π 8 2Π A. A= 4cm ; ϕ = − B. A= 2cm ; ϕ = C. A= 4 3 cm ; ϕ = D. A= cm ; ϕ = 3 3 6 3 3 C©u85: biªn ®é dao ®éng vµ pha ban ®Çu phô thuéc vµo: A. C¸ch kÝch thÝch dao ®éng vµ c¸ch chän hÖ to¹ ®é vµ gèc thêi gian B. C¸c ®Æc tÝnh cña hÖ C. VÞ trÝ ban ®Çu cña vËt D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u86: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ, biÕt khi vËt cã li ®é x1= 6cm th× vËn tèc cña nã lµ v1= 80cm/s; khi vËt cã li ®é lµ x2= 5 3 cm th× vËn tèc cña nã lµ v2= 50cm/s. TÇn sè gãc vµ biªn ®é cña dao ®éng lµ: A. ω = 10 (rad/s); A=10cm B. ω = 10 Π (rad/s); A=3,18cm C. ω = 8 2 (rad/s); A=3,14cm D. ω = 10 Π (rad/s); A=5cm C©u87: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T= 0,5s, biªn ®é A=2cm Chon gèc thêi gian lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x=- 2 cm theo chiÒu d¬ng cña trôc to¹ ®é. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π 3Π A. x= 2sin( Πt + ) (cm) B. x= 2sin( Πt + ) (cm) 4 4 5Π Π C. x= 2sin( 2Πt + ) (cm) D. x= 2sin( 2Πt − ) (cm) 4 4 C©u88: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ thùc hiÖn 10 dao ®éng trong 5s, khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng nã cã vËn tèc 62,8cm/s. Chän gèc thêi gian lóc vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x=2,5 3 cm; vµ ®ang chuyÓn ®éng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng . Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: 2Π Π A. x= 5sin( 4Πt + ) (cm) B. x= 20sin( Πt + ) (cm) 3 3
 7. Π 2Π C. x= 5sin( 4Πt + ) (cm) D. x= 20sin( 2Πt + ) (cm) 3 3 Π C©u89: VËt dao ®éng trªn quü ®¹o dµi 2cm, khi pha cña dao ®éng lµ vËt cã vËn tèc v=6,28cm/s. Chän gèc 3 thêi gian lóc vËt cã li ®é cùc ®¹i ©m. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π A. x= 2sin( 4Πt + ) (cm) B. x= sin( 4Πt + ) (cm) 2 2 Π Π C. x= 2sin( Πt − ) (cm) D. x= sin( 4Πt − ) (cm) 2 2 C©u90: VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè f= 0,5Hz. T¹i t=0, vËt cã li ®é x=4cm vµ vËn tèc v=+12,56 cm/s. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π A. x= 4 2 sin( Πt + ) (cm) B. x= 4sin( 4Πt + ) (cm) 4 4 3Π Π C. x= 4 2 sin( Πt + ) (cm) D. x= 4sin( 4Πt + ) (cm) 4 2 C©u91: vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T= 1s. Lóc t=2,5s, vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x=-5 2 (cm) vµ víi vËn tèc v=-10 Π 2 (cm/s). Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π A. x=10sin( Πt − ) (cm;s) B. x=10sin( 2Πt + ) (cm;s) 4 4 3Π 3Π C. x=5 2 sin( Πt + ) (cm;s) D. x=5 2 sin( Πt − ) (cm;s) 4 4 C©u92: Mét chÊt ®iÓn dao ®éng däc theo trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ: x=6sin20 Π t cm.VËn tèc trung b×nh cña chÊt ®iÓm trªn ®o¹n tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ cã li ®é 3cm lµ: A. 360cm/s B. 120 Π cm/s C. 60 Π cm/s D. 40cm/s C©u93: Mét chÊt ®iÓn dao ®éng däc theo trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ : x=4sin4 Π t cm.VËn tèc trung b×nh cña chÊt ®iÓm trong nöa chu k× ®Çu tiªn lµ: A. 32cm/s B.8cm/s C. 16 Π cm/s C. 64 cm/s Π C©u94: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng däc theo trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ: x=2sin(2 Π t - ) cm. Thêi gian 2 ng¾n nhÊt vËt ®i tõ lóc b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt cã li ®é x= 3 cm lµ: A. 2,4s B. 1,2s C. 5/6 s D. 5/12 s Π C©u95: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc Ox.Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ: x=5sin(8 Π t - ) cm. Thêi 6 gian ng¾n nhÊt vËt ®i tõ lóc b¾t ®Çu dao ®éng ®Õn lóc vËt cã li ®é x= 2,5cm lµ: A. 3/8 s B.1/24 s C. 8/3 s D. §¸p ¸n kh¸c C©u 96: §å thÞ x(t) cña mét dao ®éng ®iÒu hoµ cã d¹ng nh h×nh vÏ díi ®©y. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π A. x=4sin( 0,4t + ) (cm;s) B. x=4sin( 0,4Πt − ) (cm;s) 2 2 Π Π C. x=4sin( 5Πt + ) (cm;s) D.x= 8sin(10 Π t - ) (cm;s 2 2 C©u97: Mét con l¾c lß xo dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi chu k× lµ 0,4s. Khi hÖ ë tr¹nh th¸i c©n b»ng, lß co dµi 44cm. §é dµi tù nhiªn cña lß xo lµ: A.34cm B. 30cm C. 40cm D. 38cm Π C©u98: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh : x=4sin( 5Πt + ) cm thêi gian ng¾n nhÊt vËt 2 ®i tõ lóc b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn khi vËt ®i dîc qu·ng ®êng S= 6cm lµ: A. 0.15 s B. 2/15 s C. 0, 2 s D. 0,3 s C©u99: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc Ox. Π Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ: x=8sin( 2Πt − ) (cm;s). 2 Sau thêi gian t=0,5s kÓ tõ lóc vËt b¾t ®Çu dao ®éng , qu·ng ®êng vËt ®· ®i lµ:
 8. A. 8cm B. 12cm C. 16cm D. 20cm Π C©u100: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ däc theo trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ : x=3sin( 10t + ) 6 (cm;s) .Sau kho¶ng thêi gian t =0,157s, kÓ tõ lóc vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng , qu·ng ®êng vËt ®i ®îc lµ: A. 1,5cm B. 4,5cm C. 4,1cm D. 1,9cm C©u101: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi ph¬ng tr×nh x=Asin( ωt + ϕ ). BiÕt trong kho¶ng thêi gian t=1/30 s ®Çu A 3 tiªn, VËt ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn vÞ trÝ cã li ®é x= theo chiÒu d¬ng,. Chu k× dao ®éng cña vËt lµ: 2 A. 0,2s B. 5s C. 0,5s D. 0,1s Π C©u102: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ doc theo trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ : x=5sin( 10Πt − ) 6 (cm;s) . T¹i thêi ®iÓm t vËt cã li ®é x=4cm th× t¹i thêi ®iÓm t ' =t+0,1s vËt sÏ cã li ®é lµ :A.4cm B.3cm C.-4cm D.-3cm 5Π C©u103: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ doc theo trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ : x=10sin( 2Πt + ) 6 (cm;s) . T¹i thêi ®iÓm t vËt cã li ®é x=6cm vµ ®ang chuyÓn ®éng theo chiÒu d¬ng, sau ®ã 0,25s vËt cã li ®é lµ A. 6cm B. 8cm C. -6cm D. -8cm C©u104: Dao ®éng tù do lµ : A. Dao ®éng phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña hÖ vµ c¸c yÕu tè bªn ngoµi B. Dao ®éng chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña hÖ vµ kh«ng phô thuéc vµo c¸c yÕu tè bªn ngoµi C. Dao ®éng cã biªn ®é kh«ng pô thuéc vµo c¸ch kÝch thÝch dao ®éng D. Kh«ng cã c©u nµo ®óng C©u105: Trong c¸c trêng hîp sau ®©y, trêng hîp nµo con l¾c ®¬n dao ®éng tù do(xÐt con l¾c ®¬n dao ®éng nhá) A. Con l¾c ®¬n treo trªn trÇn thang m¸y ®ang chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc a B. Con l¾c ®¬n treo trªn trÇn xe ®ang chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu trªn ®êng n»m ngang víi gia tèc a C. Con l¾c ®¬n treo trªn trÇn mét m¸y bay ®ang chuyÓn ®éng ®Òu trªn ph¬ng ngang D. Kh«ng cã trêng hîp nµo trong ba trêng hîp trªn C©u106: XÐt con l¾c lß xo trªn ph¬ng ngang (bá qua mäi ma s¸t vµ søc c¶n), dïng lùc keo F kÐo vËt rra khái VTCB mét ®o¹n b»ng x0 råi bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ, chän ®¸p ¸n SAI : A. Lùc t¸c dông lµm cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ lµ lùc ®Çn håi cña lß xo B. Lùc t¸c dông lµm cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ lµ lùcF C. Dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ dao ®éng tù do D. Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc vµo ®é lín cña lùc kÐo F C©u107: VËt cã khèi lîng m=200g, g¾n vµo mét lß xo cã ®é cøng k. Con l¾c nµy dao ®éng víi tÇn sè f=10Hz. LÊy Π 2= 10; g=10 m/s2. §é cøng cña lß xo b»ng A. 800 N/m B. 800 Π N/m C. 0,05 N/m D. 15,9 N/m :C©u108: Mét lß xo gi·n thªm 2,5 cm khi treo vËt nÆng vµo. LÊy Π 2= 10; g=10 m/s2 Chu k× dao ®éng cña con l¾c b»ng: A. 0,28s B. 1s C. 0,50s D. 0,316s C©u109: Mét lß xo , nÕu chÞu t¸c dông cña lùc kÐo 1N th× nã gi·n thªm1cm. Treo vËt nÆng 1kg vµo con l¾c råi cho nã dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng. Chu k× dao ®éng cña vËt lµ: A. 0,314s B. 0,628s C. 0,157s D. 0,5s C©u110: Mét vËt khèi lîng m g¾n vµo mét lß xo treo th¼ng ®øng, ®Çu cßn l¹i g¾n cè ®Þnh vµo ®iÓm O . Kich thÝch ®Ó vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng th¼ng ®øng, f=3,18 Hz, vµ chiÒu dµi cña con lÊc lß xo ë VTCB lµ 45cm. LÊy g=10 m/s2; Π = 3,14 ChiÒu dµi tù nhiªn cña con l¾c lß xo lµ: A. 40cm B. 35cm C. 37,5cm D. 42,5cm C©u111: Mét con l¾c lß xo, vËt nÆng khèi lîng m dao ®éng víi chu k× T, muèn cho chu k× dao ®éng cña con l¾c t¨ng lªn gÊp ®«i th× ta ph¶i thay vËt b»ng vËt cã khèi l¬ng m’ cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. 2m B. 0,5m C. 2 m D. 4m C©u112: Mét con l¾c lß xo treo theo ph¬ng th¼ng ®øng. KÐo vËt ra khái VTCB mét ®o¹n 3cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. Hßn bi thùc hiÖn 50 dao ®éng mÊt 20s. TØ sè lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ cùc tiÓu t¸c dông lªn vËt lµ: A. 7 B. 5 C. 4 D. 3 C©u113: Con l¾c lß xo cã ®é cng k vµ vËt nÆng m=0,3 kg .LÊy Π 2= 10; g=10 m/s2 Tõ VTCB O ta kÐo vËt nÆng ra mét ®o¹n 3cm, khi th¶ ra ta truyÒn cho nã vËn tèc 16 Π cm/s híng vÒ VTCB .VËt dao ®éng víi biªn ®é 5cm. §é cøng k lµ:
 9. A. 30 N/m B. 27 N/m C. 40N/m D. kh¸c C©u114:Con l¾c lß xo m= 200g ; chiÒu dµi cña con l¾c lß xo ë VTCB lµ 30cm. VËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè gãc 10 rad/s. Lùc håi phôc t¸c dông vµo vËt khi lß xo cã chiÒu dµi 33cm lµ: A. 0,33 N B. 0,3N C.0,6 N D. kh«ng tÝnh ®îc C©u115: Con l¾c lß xo k= 40 N/m, dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng th¼ng ®øng víi tÇn sè gãc lµ 10 rad/s. Chän gèc to¹ ®é ë VTCB O, chiÒu d¬ng híng lªn vµ khi v=0 th× lß xo kh«ng biÕn d¹ng. Lùc ®µn håi t¸c dông vµo vËt khi vËt ®ang di lªn víi vËn tèc v=+ 80 cm/s lµ: A. 2,4 N B. 2 N C.1,6 N D. Kh«ng tÝnh ®îc C©u116:Con l¾c lß xo th¼ng ®øng,vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh x=4sin( ωt ). Trong qu¸ tr×nh dao ®éng cña vËt, tØ sè gi÷a lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ lùc phôc håi cùc ®¹i lµ 2. LÊy Π 2= 10; g=10 m/s2.TÇn sè dao ®éng cña vËt lµ: A. 1Hz B. 0,5 Hz C. 2,5 Hz D. 5Hz C©u117: Con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng , khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng lß xo gi·n mét ®o¹n lµ 10cm, LÊy Π 2= 10; g=10 m/s2. Chän trôc Ox th¼ng ®øng, gèc O t¹i vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt . N©ng vËt lªn c¸ch vÞ trÝ c©n b»ng 2 3 cm. Vµo thêi ®iÓm t=0, truyÒn cho vËt vËn tèc v=20cm/s cã ph¬ng th¼ng ®øng híng lªn trªn. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π 4Π 4Π A. x= 2 3 sin(10t+ ) cm B. x= 4sin(10t- ) cm C. x= 2 3 sin(10t+ ) cm D. x= 4sin(10t+ ) 3 3 3 3 cm C©u118: Mét con l¾c lß xo n»m ngang (k=40N/m ; m=100g) dao ®éng ®iÒu hoµ theo theo ph¬ng n»m ngang trªn ®oan AB= 8cm. Chän gèc to¹ ®é O ë vÞ trÝ c©n b»ng, chiÒu d¬ng híng tõ O ®Õn B, gèc thêi gian lóc vËt t¹i B. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π Π Π A. x= 4sin(20t+ ) cm B. x= 8sin(20t- ) cm C. x= 4sin(10 Π t- ) cm D. x= 8sin(10 Π t+ ) 2 2 2 2 cm C©u119: Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng : m=250g, k=100N/m. KÐo vËt xuèng theo ph¬ng th¼ng ®øng ®Õn vÞ trÝ lß xo gi·n 7,5cm råi th¶ nhÑ cho vËt dao ®éng. Chän gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng, trôc to¹ ®é th¼ng døng , chiÒu d¬ng híng lªn trªn, gèc thêi gian lóc th¶ vËt. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt cã d¹ng: Π Π Π Π A. x= 7,5sin(20t+ ) cm B. x= 5sin(20t- ) cm C. x= 4sin(20t- ) cm D. x= 7,5sin(20t- ) cm 2 2 2 2 C©u120: Cho con l¾c lß xo nh h×nh vÏ. Chän gèc to¹ ®é O ë vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt. VËt cã thÓ dao ®éng däc theo trôc Ox. §a vËt vÒ vÞ trÝ mµ lß xo kh«ng biÕn d¹ng råi th¶ nhÑ ®Ó vËt dao ®éng kh«ng vËn tèc ban ®Çu, cho vËt dao ®éng víi ω = 10rad / s . Gèc thêi gian lóc th¶ vËt th× ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π A. x= 10sin(10t+ ) cm B. x= 10sin(10t- ) cm C. x= 10sin(10t) cm D. Bµi cho thiÕu d÷ 2 2 liÖu C©u121: Mét con l¾c lß xo dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi tÇn sè 4,5Hz.Trong qu¸ tr×nh dao ®éng,chiÒu dµi cña lß xo biÕn ®æi tõ 40cm ®Õn 56cm.Chän gèc thêi t=0 lóc lß xo cã chiÒu dµi 52cm, gèc to¹ ®é 0 trïng víi vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt chiÒu d¬ng híng lªn trªn. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π 5Π 7Π Π A. x= 16sin(9 Π t+ ) cm B. x= 8sin(9 Π t+ ) cm C. x= 8sin(9 Π t+ ) cm D. x= 8sin(9 Π t- ) 6 6 6 6 cm C©u122: Mét con l¾c lß xo m=100g ;k=10N/m dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng ngang, khi vËt ®i qua vÞ trÝ c©n b»ng nã cã vËn tèc b»ng 20cm/s. Chän gèc to¹ ®é O ë VTCB gèc thêi gian lóc vËt qua VTCB theo chiÒu d- ¬ng th× ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π A. x= 4sin(10t+ ) cm B. x= 2sin(10t) cm C. x= 0,5sin(10t) cm D. x= 2sin(10t- ) cm 2 2 C©u123: Mét con l¾c lß xo trªn mÆt ph¼ng nghiªng nh h×nh vÏ. LÊy π 2=g= 10; cho α =300 N©ng vËt lªn vÞ trÝ ®Ó lß xo kh«ng biÕn d¹ng råi bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T= 0,4s. ®é gi·n cña lß xo ë vÞ trtrÝ c©n b»ng lµ: A. 4cm B. 1,25cm C. 2cm D.5cm k α O x C©u124: Mét con l¾c lß xo m= 100g; k=10N/m treo trªn mÆt ph¼ng nghiªng mét gãc α nh h×nh vÏ. Cho α = 300 lÊy g=10 m/s2N©ng vËt ®Õn vÞ trÝ ®Ó lß xo gi·n mét ®o¹n 3cm råi bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ Chän gèc to¹ ®é lµ vÞ trÝ c©n b»ng cña vËt, gèc thêi gian lµ lóc bu«ng vËt. Ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ:
 10. π π A. x=2sin (10t + ) cm B.x=3sin(10t+ ) cm 2 2 π π C. x=5sin (10t - ) cm D. x=5sin (10t - ) cm 2 2 C©u 125: Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, cïng tÇn sè f=10Hz vµ cã biªn ®é Π lÇn l]ît lµ 7cm vµ 8cm. Biªt hiÖu sè pha cña hai dao ®éng thµnh phÇn lµ rad. VËn tèc cña vËt khi vËt cã li 3 ®é 12cm lµ: A. 314cm/s B. 100cm/s C. 157cm/s D. 120 Π cm/s C©u126:Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ m= 500g víi ph¬ng tr×nh x= 2sin(10 Π t) cmN¨ng lîng dao ®éng cña vËt lµ: A. 0,1J B. 0,01N C. 0,02 N D. §¸p ¸n kh¸c C©u127: Con l¾c lß xo cã m= 0,4 kg ; k=160 N/m dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng th¼ng ®øng. BiÕt khi vËt cã li ®é 2cm th× vËn tèc cña vËt lµ 40cm/s. N¨ng lîng dao ®éng cña con l¾c nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. 0,032J B. 0,64N C. 0,064 N D. 1,6J C©u128: Con l¾c lß xo m= 1kg dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 4cm. §éng n¨ng cña vËt khi vËt cã li ®é x= 3cm lµ: A. 0,1N B. 0,0014N C. 0,007N D. §¸p ¸n kh¸c C©u129: Mét con l¾c lß xo m=1kg dao ®éng ®iÒu hoµ trªn mÆt ph¼ng ngang. Khi vËt cã vËn tèc v=10cm/s th× cã thÕ n¨ng b»ng 3 ®éng n¨ng. N¨ng lîng dao ®éng cña con l¾c lµ: A. 0.03J B. 0.0125J C.0.04J d. 0.02J C©u130: Mét con l¾c lß xo th¼ng ®øng. ë vÞ trÝ c©n b»ng , lß xo gi·n 9cm. Cho con l¾c dao ®éng, ®éng n¨ng cña nã ë li ®é 3cm lµ 0.032J LÊy Π 2=g= 10. Biªn ®é cña dao ®éng lµ: A. 4cm B. 3cm C. 5cm D. 9cm C©u131: Mét chÊt ®iÓm dao ®éng trªn trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ x=sin20t ( cm) VËn tèc cña chÊt ®iÓm khi ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng cã ®é lín b»ng : A. 10 2 cm B. 20cm C. 10cm D. 4,5 cm C©u132: Mét chÊt ®iÓ 2 c m dao ®éng trªn trôc Ox. Ph¬ng tr×nh dao ®éng lµ x=2in10t ( cm). Li ®é x cña chÊt ®iÓm khi ®éng n¨ng b»ng 3 lÇn thÕ n¨ng cã ®é lín b»ng : A. . 2cm B. 2 cm C. 1cm D. 0.707 cm C©133: Mét con l¾c lß xo dao ®éng theo ph¬ng ngang . VËn tèc cùc ®¹i cña vËt lµ 96cm/s. BiÕt khi x=4 2 cm th× thÕ n¨ng b»ng ®éng n¨ng. Chu k× cña con l¾c lµ: A. 0.2s B. 0.32s C. 0.45s D. 0.52s C©u134:Mét con l¾c ß xo treo th¼ng ®øng : vËt nÆng cã khèi lîng m=1kg. Tõ vÞ trÝ c©n b»ng kÐo vËt xuèng díi sao cho lß xo gi·n ®o¹n 6cm råi bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ víi n¨ng lîng lµ 0.05J. LÊy Π 2= 10; g=10 m/s2.Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ: A. 2cm B. 4cm C. 6cm D. 5 cm C©u135: Con l¾c lß xo m=100g , chiÒu dµi tù nhiªn l0=20cm, treo th¼ng ®øng. Khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng th× lß xo dµi 22,5cm. KÝc Dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè 2Hz h thÝch ®Ó con l¾c dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng. ThÕ n¨ng cña vËt khi lß xo cã chiÒu dµi 24,5cm lµ: A. 0.04J B. 0.02J C.0.008J d. 0.08J C©u136: Mät con l¾c lß xo th¼ng ®øng m=0.2kg; l o=30cm dao ®éng ®iÒu hoµ. Khi lß xo cã chiÒu dµi l=28cm th× vËn tèc b»ng 0 vµ lóc ®ã lùc ®µn håi cã ®é lín F=2N. N¨ng lîng dao ®éng cña vËt lµ: A. 1.5J B. 0.08J C.0.02J d. 0.1J C©u137: §éng n¨ng cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh: x=Asin2 Π t sÏ: A. Dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè 2Hz B. Dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè 1Hz C. Dao ®éng ®iÒu hoµ víi tÇn sè 2 Hz D. Kh«ng dao ®éng ®iÒu hoµ C©u138: Hai lß xo cã ®é cøng k1=30N/m; k2 =60N/m, ghÕp nèi tiÕp nhau. §é cøng t¬ng ®¬ng cña hai lß xo nµy lµ: A. 90 N/m B. 45 N/m C. 20 N/m D. 30 N/m C©u139: Tõ mét lß xo cã ®é cøng k=300N/m, l0 C¾t lß xo ®i mét ®o¹n lµ lo 4 . §é cøng cña lß xo b©y giê lµ: A. 400 N/m B. 1200N/m C. 225 N/m D. 75 N/m C©u140: Cho mét lß xo dµi OA=l0=50cm,k0=2N/m. Treo lß xo th¼ng ®øng ,O cè ®Þnh. Mãc qu¶ nÆng m=100g vµo ®iÓm C trªn lß xo. Cho qu¶ nÆng dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi chu k× 0,628s th× chiÒu dµi l= OC lµ: A. 40cm B. 30cm C. 20cm D. 10 cm
 11. C©u141: Ban ®Çu dïng 1 lß xo treo vËt M t¹o thµnh con l¾c lß xo dao ®éng víi biªn ®é A. Sau ®ã lÊy hai lß xo gièng hÖt nhau nèi tiÕp thµnh lß xo dµi gÊp ®«i, treo vËt M vµo vµ kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi c¬ n¨ng nh cò. Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c míi lµ : A. 2A B. 2 A C. 0.5 A D. 4A C©u142: Ban ®Çu dïng 1 lß xo treo vËt M t¹o thµnh con l¾c lß xo dao ®éng víi tÇn sè f. Sau ®ã lÊy hai lß xo gièng hÖt nhau ghÐp song song , treo vËt M vµo vµ kÝch thÝch cho vËt dao ®éng víi c¬ n¨ng nh cò. TÇn sè dao ®éng cña hÖ lµ: A. 2f B. 2 f C. 0.5 f D.§¸p ¸n kh¸c L1, k1 L2, k2 C©u143: HÖ hai lß xo nh h×nh vÏ k1=3k2; m=1.6kg. Thêi gian ng¾n nhÊt vËt ®i tõ VTCB ®Õn vÞ trÝ biªn ®é lµ: t= 0.314s . §é cøng cña lß xo l1 lµ: A. 20 N/m B. 10 N/m C. 60 N/m D. 30 N/m C©u 144: Mét c¬ hÖ ®ang ë tr¹ng th¸i c©n b»ng nh h×nh vÏ. BiÕt k2= 3k1vµ lß xo L1 bÞ gi·n ®o¹n lµ ∆ l1= 3cm th× lß xo L2sÏ: A. BÞ gi·n ®o¹n 1cm B. BÞ nÐn ®o¹n 1cm L1, k1 m C.BÞ gi·n ®o¹n 3cm D. BÞ nÐn ®o¹n 3cm. C©u145: Cho mét c¬ hÖ nh h×nh vÏ k1= 60N/m; k2= 40N/m khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng lß xo 1 bÞ nÐn ®o¹n 2cm. Lùc ®µn håi t¸c dông vµo vËt khèi vËt x cã li ®é x=1cm b»ng: A. 1N B. 2,2N C. 3,4N D. §¸p ¸n kh¸c L1, k1k2 m L2, C©u146: Cho hai lß xo cã ®é cøng lµ k1 vµ k2 Khi hai lß xo ghÐp song song råi m¾c 2Π x vËt M= 2kg th× dao ®éng víi chu k× T= s 3 3T2, k2 L Khi hai lß xo ghÐp nèi tiÕp råi m¾c vËt M= 2kg th× dao ®éng víi chu k× T ' = . §é cøng cña hai lß xo lµ : 2 A. 30 N/m; 60N/m B. 10N/m ; 20N/m C. 6N/m ; 12N/m D. §¸p ¸n kh¸c C©u147: Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ, thÕ n¨ng cña con l¾c tÝnh b»ng c«ng thøc: A. Et = 0,5 m ω 2A2 B. Et= 0,5 mgl α 2 C. Et = 0,5 m ω 2s2 D. C¶ ba c«ng thøc trªn ®Òu ®óng C©u148: XÐt con l¾c ®¬n: Dïng lùc F kÐo vËt ra khái VTCB sao cho d©y treo hîp víi ph¬ng th¼ng ®øng gãc α 0 råi bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ. Lùc t¸c dông lµm cho con l¾c dao ®éng ®iÒu hoµ lµ: A. Lùc F B. Lùc c¨ng d©y T C. Lùc thµnh phÇn Psin α cña träng lùc P D. Hùp lùc cña träng lùc P vµ lùc c¨ng T C©u 149: T¹i mét n¬i trªn mÆt ®Êt: Con l¾c cã chiÒu dµi l1 dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T1= 0,8s , con l¾c l1 + l2 dao ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T = 1s. Chu k× con l¾c cã chiÒu dµi l2 lµ A. 0.2s B. 0.4s C. 0.6s D. 1.8s C©u150: Mét con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi 99cm dao ®éng víi chu k× 2s t¹i n¬i cã gia tèc träng trêng g lµ bao nhiªu: A. 9.8m/s2 B. 9.76m/s2 C. 9.21m/s2 D. 10m/s2 C©u151: Hai con l¾c ®¬n dao ®éng t¹i cïng mét n¬i víi chu k× lÇn lît lµ 1,6s vµ 1,2s . Hai con l¾c cã cïng khèi lîng vµ cïng biªn ®é. TØ lÖ n¨ng lîng cña hai dao ®éng lµ T1/ T2 lµ : A. 0.5625 B. 1.778 C. 0.75 D. 1.333 C©u152: Hai con l¾c ®¬n dao ®éng t¹i cïng mét n¬i víi chu k× lÇn lît lµ 2s vµ 1s . Hai con l¾c cã khèi lîng m1 = 2m2 vµ cïng biªn ®é. TØ lÖ n¨ng lîng cña hai dao ®éng lµ T1/ T2 lµ: A. 0.5 B. 0.25 C. 4 D. 8 C©u153: Trong mét kho¶ng thêi gian, mét con l¾c thùc hiÖn 15 dao ®éng. Gi¶m chiÒu dµi ®i 16cm th× ttrong khoang thêi gian ®ã nã thùc hiÖn 25 dao ®éng. ChiÒu dµi ban ®Çu cña con l¾c lµ : A. 50cm B. 25cm C. 40cm D. 20cm C©u154: Mét con l¾c ®¬n cã chu k× lµ 2s t¹i Acã gia tèc träng trêng lµ gA = 9.76m/ s2. §em con l¾c trªn ®Õn B cã gB = 9.86m/s2. Muèn chu k× cña con l¾c vÉn lµ 2s th× ph¶i: A. T¨ng chiÒu dµi 1cm B. Gi¶m chiÌu dµi 1cm 2 C. Gi¶m gia tèc träng trêng g mét lîng 0,1m/s D. Gi¶m chiÒu dµi 10cm C©u155: Hai con l¾c ®¬n cã hiÖu chiÒu dµi lµ 30cm , trong cïng mét kho¶ng thêi gian con l¾c I thùc hiÖn 10 dao ®éng, con l¾c II thùc hiÖn 20 dao ®éng. ChiÒu dµi cña con l¾c thø I lµ: A. 10cm B. 40cm C. 50cm D. 60cm C©u156: ë ®é cao h (coi nhiÖt ®é kh«ng ®æi)so víi mÆt ®Êt muèn chu k× cña con l¾c kh«ng ®æi th× : A. Thay ®æi biªn ®é dao ®éng B. Gi¶m chiÒu dµi cña con l¾c
 12. C. Thay ®æi khèi lîng cña vËt nÆng D. C¶ ba yÕu tè trªn C©u157: ë ®é cao so víi mÆt ®Êt ngêi ta thÊy chu k× cña con l¾c kh«ng ®æi v× A. ChiÒu dµi con l¾c kh«ng thay ®æi B. Gia tèc träng trêng g kh«ng thay ®æi C. ChiÒu dµi con l¾c gi¶m vµ g t¨ng D. ChiÒu dµi con l¾c gi¶m vµ g gi¶m C©u158: Khi ®em con l¾c tõ Hµ NéI vµo thµnh phè Hå CHÝ MINH. BiÕt ë hµ néi nhiÖt ®é thÊp h¬n nhiÖt ®é ë thµnh phè hå chÝ minh , ngêi ta thÊy chu k× cña con l¾c ®¬n kh«ng thay ®æi lµ v×: A. ChiÒu dµi cña con l¾c kh«ng ®æi B. Gia tèc träng tr¬ng kh«ng ®æi C. ChiÒu dµi con l¾c vµ g t¨ng D. ChiÒu dµi con l¾c gi¶m vµ g gi¶m C©u159: Con l¾c ®¬n cã chu k× 2s. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng , gãc lÖch cùc ®¹i cña d©y treo lµ 0.04 rad. Cho r»ng quü ®¹o chuyÓn ®éng lµ th¼ng, chän gèc thêi gian lóc vËt cã li ®é 0.02rad vµ ®ang ®i vÒ vÞ trÝ c©n b»ng, ph¬ng tr×nh dao ®éng cña vËt lµ: Π Π A. α = 0.04sin ( Π t + ) ( rad) B. α = 0.04sin ( Π t - ) ( rad) 6 6 5Π 7Π C. α = 0.04sin ( Π t + ) ( rad) C. α = 0.04sin ( Π t + ) ( rad) 6 6 C©u160: Con l¾c ®¬n dao ®éng víi chu k× T=1.5s, chiÒu dµi cña con  =1m. Trong qu¸ tr×nh dao ®éng, gãc lÖch cùc ®¹i cña d©y treo con l¾c lµ 0.05 rad. §é lín vËn tèc khi vËt cã gèc lÖch lµ 0.04rad b»ng : A. 9 Π cm/s B. 3 Π cm/s C.4 Π cm/s D. 1.33 Π cm/s C©u 161: Con l¾c ®¬n A(m=200g;  =0.5m) khi dao ®éng v¹ch ra 1 cung trßn cã thÓ coi nh mét ®o¹n th¼ng dµi 4cm. N¨ng lîng dao ®éng cña con l¾c A khi dao ®éng lµ: A. 0.0008J B. 0.08J C. 0.04J D. 8J C©u162: Mét con l¾c ®¬n ( m=200g;  =0.8m ) treo t¹i n¬i cã g= 10m/s2. KÐo con l¾c ra khái vÞ trÝ c©n b»ng gãc α 0 råi th¶ nhÑ kh«ng vËn tèc ®Çu, con l¾c dao ®éng ®iÒu hoµ víi n¨ng lîng E= 3,2. 10-4 J. Biªn ®é dao ®éng lµ: A. S0 = 3cm B. S0 = 2cm C. S0 = 1,8cm D. S0 = 1,6cm C©u163: Mét con l¾c ®¬n cã l= 20cm treo t¹i n¬i cã g= 9.8m/s 2. KÐo con l¾c khái ph¬ng th¼ng ®øng gãc α = 0.1 rad vÒ phÝa ph¶i, råi truyÒn cho nã vËn tèc 14cm/s theo ph¬ng vu«ng gãc víi sîi d©y vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lµ: A. 2cm B. 2 2 cm C. 2 2 cm D. 4cm C©u164: Mét con l¾c ®¬n cã l= 61.25cm treo t¹i n¬i cã g= 9.8m/s 2. KÐo con l¾c khái ph¬ng th¼ng ®øng ®o¹n s= 3cm ,vÒ phÝa ph¶i, råi truyÒn cho nã vËn tèc 16cm/s theo ph¬ng vu«ng gãc víi sîi d©y vÒ vÞ trÝ c©n b»ng. Coi ®o¹n trªn lµ ®o¹n th¼ng. VËn tèc cña con l¾c khi vËt qua VTCB lµ: A. 20cm/s B. 30cm/s C. 40cm/s D. 50cm/s C©u165: Mét con l¾c ®¬n dµi 2cm treo t¹i n¬i cã g= 10m/s 2. KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc α 0 =600 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. VËn tèc cña vËt khi vËt qua VTCB lµ: A. 5m/s B. 4.5m/s C. 4.47m/s D. 3.24 m/s C©u166: Mét con l¾c ®¬n dµi 1m treo t¹i n¬i cã g= 9.86m/s2. KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc α 0 =900 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. VËn tèc cña vËt khi vËt qua vÞ trÝ cã α =600 lµ: A. 2m/s B. 2.56m/s C. 3.14m/s D. 4.44 m/s C©u167: Mét con l¾c ®¬n dµi 0.5m treo t¹i n¬i cã g= 9.8m/s2. KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc α 0 =300 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. VËn tèc cña vËt khi ®éng b»ng 2 thÕ n¨ng lµ: A. 0.94m/s B. 2.38m/s C. 3.14m/s D. Kh«ng tÝnh ®îc C©u168: Mét con l¾c ®¬n: KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc α 0 =450 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. Gãc lÖch cña d©y treo khi ®éng n¨ng b»ng 3 thÕ n¨ng lµ: A. 220 B. 22.50 C. 230 D. Kh«ng tÝnh ®îc C©u169: Mét con l¾c ®¬n: KÐo con l¾c lÖch khái VTCB gãc α 0 = 18 0 råi th¶ kh«ng vËn tèc ban ®Çu. Gãc lÖch cña d©y treo khi ®éng n¨ng b»ng thÕ n¨ng lµ: A. 90 B. 60 C. 30 D. Kh«ng tÝnh ®îc C©u170: Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ, lùc c¨ng cña d©y: A. Lµ lùc lµm cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ B. Cã gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt qua VTCB C. Cã gi¸ trÞ b»ng 0 khi vËt ë vÞ trÝ biªn D. C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng C©u 171: Mét vËt cã khèi lîng m= 100g thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng . Hai dao ®éng Π Π cã ph¬ng tr×nh lµ x1 =5sin(20t + ) cm x2 = (20t - ) cm . N¨ng lîng dao ®éng cña vËt lµ: 2 2 A. 0.25J B. 0.098J C. 0.196J D. 0.578J C©u172: Cho hai dao ®éng ®iÒu hoµ sau: x1 = 3sin4 Π t (cm) vµ x2= 4cos4 Π t (cm). Dao ®éng tæng hîp c¶u hai dao ®éng trªn lµ :
 13. 37Π 53Π A. x= 5sin (4 Π t + ) cm B. x= sin (4 Π t ) cm C. x= 7sin (4 Π t ) cm D. x= 5sin (4 Π t + ) cm 180 180 Π Π C©u173: cho hai dao ®éng ®iÒu hoµ sau x1 =8sin(10 Π t + ) cm x2 = 8sin(10 Π t - ) cm 3 6 Dao ®éng tæng hîp cña hai dao ®éng trªn lµ: Π Π A. x =8sin(10 Π t + ) cm B. x = 8 2 sin(10 Π t + ) cm 2 12 Π Π C.x =8 2 sin(10 Π t - ) cm D. x = 16sin(10 Π t + ) cm 12 4 C©u174: Nãi vÒ dao ®éng ®iÒu hoµ cña mét vËt mÖnh ®Ò nµo sau ®©y ®óng: A. Li ®é c¶u vËt dao ®éng ®iÒu hoµ biÕn thiªn theo mét ®Þnh luËt d¹ng sin hoÆc cosin B. Chu k× cña dao ®éng phô thuéc c¸ch kÝch thÝch cña ngo¹i lùc C. ë vÞ trÝ biªn, vËn tèc cña vËt triÖt tiªu D. C¶ Avµ C C©u175: Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ, mÖnh ®Ò nµo sau ®©y sai: k A: Ph¬ng tr×nh vi ph©n x”= - ω 2 x víi ω = B. Li ®é x= Asin( ω t+ ϕ ) m C. VËn tèc v= ω Acos( ω t+ ϕ ) D. Gia tèc a= ω 2 A sin( ω t+ ϕ ) C©u176: Chän mÖnh ®Ò ®óng trong c¸c mÖnh ®Ò sau ®©y: A. Gia tèc cña mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã g¸i trÞ cùc ®¹i khi vËt ë vÞ trÝ biªn vµ triÖt tiªu ë vÞ trÝ c©n b»ng B. VËn tèc ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng vµ triÖt tiªu ë vÞ trÝ biªn C. VÐc t¬ vËn tèc ®æi chiÒu khi vËt qua vÞ trÝ c©n b»ng D. C¶ A vµ B ®Òu ®óng C©u177: Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ, khi vËt ë li ®é x th× vËn tèc vµ tÇn sè gãc nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y: k k A. v= ω 2 víi ω = B v= ω 2 víi ω = 2 2 A− x m A −x m k k C. v= ω víi ω =2 Π D. v= ω víi ω = 2 2 2 2 A −x m A −x m C©u178: Trong qu¸ tr×nh dao ®éng cña con l¾c lß xo, mÖnh ®Ò nµo sau ®©y sai: A. Lùc håi phôc lu«n lu«n híng vÒ vÞ trÝ c©n b»ng B. Gi¸ trÞ lùc c¨ng cña lß xo x¸c ®Þnh theo biÓu thøc τ = -kx C. Khi vËt ë vÞ trÝ c©n b»ng th× träng lùc c©n b»ng víi lùc håi phôc D. C¶ Bvµ C ®Òu sai C©u179: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é dao ®éng lµ A vµ n¨ng lîng lµ E. Khi biªn ®é dao ®éng cña con l¾c t¨ng gÊp 3, mÖnh ®Ò nµo sau ®©y ®óng: A. N¨ng lîng dao ®éng t¨ng 3 lÇn B. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña ®éng n¨ng t¨ng 3 lÇn, cßn gi¸ trÞ cùc ®¹i cña thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo gi¶m 3 lÇn C. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo t¨ng 3 lÇn, cßn gi¸ trÞ cùc ®¹i ®éng n¨ng cña vËt gi¶m 3 lÇn D. C¶ A,B,C ®Òu sai C©u180: Mét con l¾c lß xo gåm vËt cã khèi lîng m= 120g, lß xo cã ®é cøng k= 12N/m. Treo lß xo theo ph¬ng th¼ng ®øng råi kÝch thÝch cho vËt dao ®éng ®iÒu hoµ Chu k× vµ tÇn sè cña dao ®éng nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y: 2 A. Chu k× T= s vµ tÇn sè f= 2Hz B.Chu k× T= 2Π s vµ tÇn sè f= 2Hz Π Π 5 10 C. Chu k× T= s vµ tÇn sè f= Hz D. Chu k× T= 2Π 2 s vµ tÇn sè f= Hz 5 Π 2 ∗ Mét con l¾c lß xo treo theo ph¬ng th¼ng ®øng. Lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn l = 30cm. K=40N/m vËt m= 0 200g KÝch thÝch cho vËt dao ®éng, lß xo cã chiÒu dµi cùc ®¹i lµ 45cm . Tr¶ lêi c¸c c©u hái 194 , 195. Chän chiÒu d¬ng híng xuèng díi : C©u181: Biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ: A. 10cm B. 5cm C. 15cm D. 7,5cm C©u182:Li ®é cña vËt cã gi¸ trÞ bao nhiªu khi lß xo cã chiÒu dµi tù nhiªn A. 0 B. 5cm C. – 5 cm D. – 7,5 cm C©u183: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 4 cm. X¸c ®Þnh li ®é cña vËt ®Ó ®éng n¨ng cña vËt vµ thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo cã gi¸ trÞ b»ng nhau: A. x= ± 2cm B. x= ± 2 cm C x= ± 2 2 cm D. x= ± 2cm.
 14. C©u184: Mét con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é 12 cm. X¸c ®Þnh li ®é cña vËt ®Ó ®éng n¨ng cña vËt b»ng 3lÇn thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo: A. x= ± 6cm B. x= ± 3cm C x= ± 9cm D. x= ± 6 2 cm. ∗ c¸c c©u hái 185, 186: ®éng ®iÒu hoµ víi chu k× T= 1 s. N¨ng lîng dao ®éng lµ 20mJ. VËt nÆng m= 800g Tr¶ lêi Mét co l¾c lß xo dao C©u185: Biªn ®é dao ®éng cña vËt cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. 2,5cm B. 5cm C. 2,5 2 cm D. 2cm C©u186: TÝnh vËn tèc cña vËt khi thÕ n¨ng ®µn håi cña lß xo b»ng 2 lÇn ®éng n¨ng cña vËt : A. 4m/s B. 1,66m/s C. 12,9m/s D. 16,6m/s ∗ MétTr¶ lêidao ®éng hái 187; 188 ph¬ng tr×nh x=4sin 4 Π t (cm;s) vËt c¸c c©u ®iÒu hoµ theo C©u187: X¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®Ó vËt chuyÓn ®éng theo chiÒu d¬ng víi vËn tèc lµ v= vmax/2 T 5T T A. t= + kT B. t= + kT C. t= + kT D. C¶ A vµ B 6 6 3 C©u188: X¸c ®Þnh thêi ®iÓm ®Ó vËt chuyÓn ®éng theo chiÒu ©m cña trôc to¹ ®é víi vËn tèc lµ v= vmax/2 T T 2T A. t= + kT B. t= + kT C. t= + kT D. C¶ A vµ C 3 6 3 ∗ MétvËt cã khèi xo dao ®éng theokÐo vËt th¼ngtrÝ c©nLß xo híng xuèng mét ®o¹n 5cm råi bu«ng nhÑ ®Ó k=40N/m, con l¾c lß lîng m=200g. Ta ph¬ng tõ vÞ ®øng. b»ng cã khèi lîng kh«ng ®¸ng kÓ vµ cã ®é cøng vËt dao ®éng . LÊy g=10m/s2 Tr¶ lêi c¸c c©u hái 189; 190 C©u189: lùc phôc håi t¸c dông lªn vËt ë c¸c vÞ trÝ biªn ®é cã cêng ®é bao nhiªu( gäi B lµ vÞ trÝ biªn ë díi VTCB vµ C lµ vÞ trÝ biªn trªn VTCB). A. FB =FC = 2N B. FB =2N ; FC = 0 C. FB = 4N; FC = 0 D. FB = 4N ; FC = 2N C©u190: Gi¸ trÞ cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lùc ®µn håi cña lß xo nhËn gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. τ max =2N; τ min= 2N B. τ max =4N; τ min= 2N C. τ max =2N; τ min= 0 D. τ max =4N; τ min= 0N ∗ mét l¾c dao lß xo cã ®éc¸c c¸ch m¾c®©y: nÆng khèi lîng m treo theo ph¬ng th¼ng ®øng. Ta kich thÝch cho con con l¾c ®éng theo cøng k sau víi vËt KÐo vËt tõ VTCB híng xuèng mét ®o¹n lµ a råi: 1. Bu«ng nhÑ cho vËt dao ®éng, gäi chu k× dao ®éng lµ T1 2. TruyÒn cho vËt vËn tèc v0, th¼ng ®øng, híng lªn trªn, gäi chu k× dao ®éng lµ T2 3. TruyÒn cho vËt vËn tèc v0, th¼ng ®øng, híng xuèng, gäi chu k× dao ®éng lµ T3 Tr¶ lêi c¸c c©u hái 191; 192 C©u191: Mèi liªn hÖ gi÷a cac chu k× T1, T2, T3 tho¶ m·n hÖ thøc nµo sau ®©y: A.T1 T2 C. T2=T3= T1 D. T2=T3 A2 C. A1= A2=A3 D.A2=A3>A1 ∗ Hai convµo conxol¾c lß xocøng k chukk×cãdao ®éng cña nhiªnlµb»ng1,2 s M¾c vËt m l¾c lß cã ®é k th× vµ 1 chiÒu dµi tù 2 vËt T = nhau 1 1 M¾c vËt m vµo con l¾c lß xo k2 th× chu k× dao ®éng cña vËt lµ T2= 1,6s Tr¶ lêi c¸c c©u hái 193; 194 sau ®©y C©u193: m¾c song song hai lß xo trªn thµnh mét hÖ lß xo cã chiÒu dµi b»ng chiÒu dµi ban ®Çu th× chu k× dao ®éng cña hÖ lµ: A. 1,4s B. 2,8s C. 0,4s D. 0,96s C©u194: m¾c nèi tiÕp hai lß xo trªn thµnh mét hÖ lß xo cã chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu dµi ban ®Çu th× chu k× dao ®éng cña hÖ lµ: A. 2s B. 2,8s C. 1s D. 1,4s ∗ Mét chÊt ®iÓm dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh: x= 3 2 sin(10 Π t+ Π 3 ) (cm; s) Tr¶ lêi c¸c c©u hái 195;196; 197 C©u195: MÖnh ®Ò nµ sau ®©y lµ ®óng A. Biªn ®é dao ®éng lµ A= 3cm B. Chu k× dao ®éng lµ T=5s Π C. Pha cña dao ®éng lµ D. TÊt c¶ ®Ìu sai 3 C©u196: ë thêi ®iÓm t1=0,1 s th× pha cña dao ®éng vµ li ®é cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y:
 15. 4Π 3 6 A. Pha cña dao ®éng lµ vµ li ®é lµ x=- cm 3 2 4Π B. Pha cña dao ®éng lµ vµ li ®é lµ x=4,5cm 3 Π C. Pha cña dao ®éng lµ vµ li ®é lµ x=4,5cm 3 Π A. Pha cña dao ®éng lµ vµ li ®é lµ x=- 4,5cm 3 C©u197: ë thêi ®iÓm t2= 1/60s, vËn tèc vµ gia tèc cña vËt cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. v=0 vµ a= 300 Π 2 2 cm/s2 B. v= 30 Π 2 cm/s vµ a= - 300 Π 2 2 cm/s2 C. v=- 30 Π 2 cm/s vµ a= 0 D. v=0 vµ a= -300 Π 2 2 cm/s2 ∗ Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng. M¾c vµo mét vËt cã khèi lîng m th× lß xo gi·n ra 12cm råi hÖ thèng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng. Khi n©ng vËt tõ VTCB híng lªn 2cm th× lùc ®µn håi t¸c dông vµo vËt cã g¸i trÞ lµ 2N. Tr¶ lêi c¸c c©u hái 198; 199 C©u198: §é cøng cña lß xo cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. 20N/m B. 100N/m C. 200N/m D. 40N/m C©u199: Chu k× dao ®éng cña con l¾c cã gi¸ trÞ nµo sau ®©y: A. 6,88s B. 0,688s C. 0,62s D. 6,2s ∗ Mét con l¾c lß xo treo th¼ng ®øng k= 50N/m; m=500g. Ta truyÒn cho con l¾c n¨ng lîng 40mJ ®Ó kÝch thÝch con l¾c dao ®éng :(Tr¶ lêi c¸c c©u 200; 201; 202) C©u200: §é gi·n cña lß xo khi hÖ ë tr¹ng th¸i c©n b»ng vµ biªn ®é cña dao ®éng nhËn gi¸ trÞ nµo díi ®©y: A. 10cm vµ 8cm B. 10cm vµ 4cm C. 8cm vµ 10cm D. 8cm vµ 4cm C©u201: §éng n¨ng cña vËt cã gi¸ trÞ nµo khi vËt ë VTCB vµ vÞ trÝ x=2cm A. ë x0=0, cã E® max= 40.10-3 J B. ë x1 = 2cm, cã E® max = 30.10-3 J C. ë x0= 0, cã E® max = 0 D. Avµ B C©u202: Lùc håi phôc t¸c dông lªn vËt cã gi¸ trÞ nµo khi vËt ë VTCB vµ vÞ trÝ biªn A.ë vÞ trÝ c©n b»ng F0= 2N B. ë vÞ trÝ biªn FB= 2N C. ë vÞ trÝ c©n b»ng F0 = 0 D. B vµ C t Π Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng tr×nh cña gia trèc lµ:A= - 2 sin( − )(cm/s2;s). Tr¶ lêi c©u 203; 2 2 204; 205 C©u203: X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vËt cã li ®é x=4cm 6Π 10Π 3Π 6Π 3Π 10Π 6Π 5Π A. t1= s ; t2= s B. t1= s ; t2= s C. t1= s ; t2= s D. t1= s ; t2= s 4 4 4 4 4 4 4 4 C©u204: X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vËt qua vÞ trÝ cã li ®é x= 2 2 cm theo chiÒu d¬ng: 4Π 8Π 2Π A. s B. s C. Π s D. s 3 3 3 C©u205: Dao ®éng kh«ng tho¶ m·n mÖnh ®Ò nµo sau ®©y: A. Biªn ®é dao ®éng lµ A= 4 2 cm B. Chu k× dao ®éng lµ T=4 Π s Π C. Pha cña dao ®éng lµ ( − ) 2 D. Gi¸ trÞ cùc ®¹i cña vËn tèc lµ 2 2 cm/s Câu206/ Một dao động điều hoà x = A sin(ωt + φ), ở thời điểm t = 0 li độ x = A/2 và đi theo chiều âm thì φ b ằng a. π /2 rad b. 5 π /6 rad c. π /6 rad d. π /3 rad Câu 207/ Một dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí x = 10 cm vật có vận t ốc 20. π 3 cm/s. Chu kì dao động của vật là: a. 0,1 s b. 1 s c. 5 s d. 0,5 s Câu208/ Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 4sin(10 π t + π /6) cm. Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu? a. x = 2 cm, v = - 20. π 3 cm/s, vật di chuyển theo chiều âm
 16. b. x = 2 cm, v = 20. π 3 cm/s, vật di chuyển theo chiều dương c. x = 2 3 cm, v = 20. π cm/s, vật di chuyển theo chiều dương d. x = - 2 3 cm, v = 20. π cm/s, vật di chuyển theo chiều dương Câu 209/ Ứng với pha dao động π /6 rad, gia tốc của một vật dao động điều hoà có giá trị a = -30 m/s 2. Tần số dao động là 5 Hz. Li độ và vận tốc của vật là: a. x = 6 cm, v = 60. π 3 cm/s b. x = 3 cm, v = 30. π 3 cm/s c. x = 6 cm, v = -60. π 3 cm/s d. x = 3 cm, v = -30. π 3 cm/s Câu 210/ Con lắc lò xo dao động với biên độ 6 cm. Thế năng của hệ bằng 1/3 động năng t ại vị trí a. x = ± 2 2 cm b. x = ± 3 2 cm c. x = ± 2 cm d. x = ± 3 cm Câu 211/ Gắn một vật nặng vào lò xo được treo thẳng đứng làm lò xo dãn ra 6,4 cm khi vật nặng ở vị trí cân bằng. Cho g = 10 m/s2. Chu kì dao động là: a. 0,50 s b. 2 s c. 0,2 s d. 5 s Câu 212/ Một vật dao động điều hoà có phương trình x = 4sin(2 π t + π /4) cm. Lúc t = 0,25 s, li độ và vận tốc của vật là: a. x = 2 2 cm, v = 4 π 2 cm/s b. x = -2 2 cm, v = 8 π 2 cm/s c. x = -2 2 cm, v = -4 π 2 cm/s d. x = 2 2 cm, v = -4 π 2 cm/s Câu 213/ Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m dao động với biên độ A = 5 cm. Khi v ật n ặng cách v ị trí cân bằng 4 cm, nó có động năng là: a. 0,041 J b. 0,009 J c. 0,025 J d. 0,0016 J Câu 214/ Một vật dao động điều hoà biên độ 4 cm, tần số 5 Hz.Khi t = 0,vận tốc của vật đạt giá trị cực đ ại và chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ. Phương trình dao động của vật là: a. x = 4sin(10 π t + π ) cm b. x = 4sin(10 π t - π /2) cm c. x = 4sin(10 π t + π /2) cm d. x = 4sin10 π t cm Câu 215/ Một chất điểm có khối lượng m = 500g dao động điều hoà với chu kì T= 2 s. Năng lượng dao đ ộng của nó là E = 0,004J. Biên độ dao động của chất điểm là: a. 2 cm b. 16 cm c. 4 cm d. 2,5 cm Câu 216/ Lần lượt gắn hai quả cầu có khối lượng m1 và m2 vào cùng một lò xo. Khi treo m 1 hệ dao động với chu kì T1= 0,6 s, Khi treo m2 hệ dao động với chu kì T1= 0,8 s. Khi gắn đồng thời m 1 ,m2 vào lò xo trên thì chu kì dao động của hệ là: a. T=0,7 s b. T=0,2 s c. T= 1,4 s d. T=1 s Câu 217/ Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng. Từ vị trí cân bằng,kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 3 cm rồi thả nhẹ,chu kì dao động của vật là 0,5s.Nếu từ vị trí cân bằng,kéo v ật xu ống m ột đo ạn 6 cm, thì chu kì dao động của vật là: a. 0,2 s b. 0,5 s c. 0,3 s d. 1 s Câu 218/ Phương trình dao động của con lắc là x = 4sin(2 π t + π /2) cm. Thời gian ngắn nhất khi hòn bi qua vị trí cân bằng là a. 0,75 s b. 0,25 s c. 0,5 s d. 1,25 s Câu 219/ Một con lắc lò xo treo thẳng đứng,k= 100 N/m. Ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4 cm,truyền cho v ật năng l ượng 0,125 J. Cho g=10 m/s2. Chu kì và biên độ dao động của vật là: a. T=0,4 s, A= 4 cm b. T=0,2 s, A= 2 cm c. T=0,4 s, A= 5 cm d. T=0,5 s, A= 4 cm Câu 220/ Một vật dao động điều hoà với tàn số góc ω=10 5 rad/s. Tại thời điểm t=0 vật có li độ x=2 cm và có vận tốc -20 15 cm/s. Phương trình dao động của vật là: a. x = 4 sin(10 5 t + 5 π /6) cm b. x = 4 sin(10 5 t - 5 π /6) cm c. x = 2 sin(10 5 t - π /6) cm d. x = 2 sin(10 5 t + π /6) cm Câu 221/ Một con lắc lò xo có khối lượng m = 2 kg dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 0,6 m/s. Lúc vật qua vị trí x = 3 2 cm thì động năng bằng thế năng. Biên độ và chu kì của hệ là: a. A = 3 cm, T = π /5 s b. A = 6 2 cm, T = 2 π /5 s c. A = 6 cm, T = π /5 s d.A = 6 cm, T = 2 π /5 s Câu 222/ Một con lắc lò xo có khối lượng m = 2 kg dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Vận tốc có độ lớn cực đại bằng 0,6 m/s. Cho. gốc toạ độ tại vị trí cân bằng,gốc thời gian lúc vật qua vị trí x = 3 2 cm theo chiều âm và tại đó động năng bằng thế năng. Phương trình dao động của vật là: a. x = 6 2 sin(10t + 3 π /4) cm b. x = 6 sin(10t + π /4) cm
 17. c. x = 6 2 sin(10t + π /4) cm d. x = 6 sin(10t + 3 π /4) cm Câu 223/ Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox, vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8 cm/s và gia t ốc cực đại là 2 m/s2.Biên độ và chu kì dao động của vật là: a. A = 2 cm, T = 0,2 s b. A = 20 cm, T = 2 s c. A = 10 cm, T = 1 s d. A = 1 cm, T = 0,1 s Câu 224/ Một con lắc lò xo có m=400g, k=40N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ. Ch ọn g ốc toạ độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuông,gốc thời gian lúc thả vật thì phương trình dao động của v ật là: a. x = 10 sin(10t + π /2) cm b. x = 5 sin(10t - π /2) cm c. x = 5 sin(10t + π /2) cm d. x = 10 sin(10t - π /2) cm Câu 225/ Một chất điểm dao động điều hoà x = 4 sin(10t + φ) cm. Tại thời điểm t=0 thì x=-2cm và đi theo chi ều dương của trục toạ độ,φ có giá trị: a. 7 π /6 rad b. π /3 rad c. 5 π /6 rad d. π /6 rad Câu 226/ Một con lắc lò xo có k=40N/m dao động điều hoà với biên độ A=5cm. Động năng của qu ả cầu ở v ị trí ứng với li độ 3cm là: a. 0,032 J b. 40 J c. 0,004 J d. 320 J Câu 227/ Một lò xo có k=20N/m treo thẳng đứng. treo vào lò xo một vật có khối lượng m=200g. Từ vị trí cân b ằng, đưa vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ.Lấy g=10m/s2. Chiều dương hướng xuống. Giá trị cực đại của lực phục hồi và lực đàn hồi là: a. Fhpmax = 1 N, Fđhmax = 3 N b. Fhpmax = 2 N, Fđhmax = 3 N c. Fhpmax = 1 N, Fđhmax = 2 N d. Fhpmax = 2 N, Fđhmax = 5 N Câu 228/ Trong một phút vật nặng gắn vào đầu lò xo thực hiện đúng 40 chu kì dao động với biên độ 8 cm. Giá trị lớn nhất của vận tốc là: a. vmax= 18,84 cm/s b. vmax= 75,36 cm/s c. vmax= 24 cm/s d. vmax= 33,5 cm/s Câu 229/ Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = 2 sin(20 π t + π /2) cm. Khối lượng vật nặng là 100g. Chu kì và năng lượng của vật là: a. T = 0,1 s, E = 7,89.10-3 J b. T = 1 s, E = 7,89.10-3 J c. T = 0,1 s, E = 78,9.10-3 J d. T = 1 s, E = 78,9.10-3 J Câu 230/ Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = 2 sin(20 π t + π /2) cm. Vật qua vị trí x=+1 cm vào những thời điểm: a. t = ±1/30 + k/5 b. t = ±1/60 + k/10 c. t = ±1/20 + 2k d. t = ±1/40 + 2k Câu 231/ Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = 4 sin(0,5 π t - π /3) cm. Vật qua vị trí x=2 3 cm theo chiều âm của trục toạ độ vào thời điểm: a. t = 2 s b. t = 4 s c. t = 1/3 s d. t = 3/4 s Câu 232/ Một vật m=1kg được gắn vào hai lò xo có khối lượng không đáng kể,có độ cứng k 1=10N/m, k2=15N/m, trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Chu kì dao động của hệ là: a. T = 1,256 s b. T = 31,4 s c. T = 12,56 s d. T = 3,14 s Câu 233/ Treo vật m vào lò xo thì nó dãn ra 25 cm.Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống theo ph ương th ẳng đ ứng m ột đoạn 20 cm rồi buông nhẹ.Chọn gốc toạ độ là vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống,g ốc th ời gian lúc th ả vật.Phương trình chuyển động của vật là a. x = 20 sin2 π t cm b. x = 20 sin(2 π t - π ) cm c. x = 10 sin(2 π t + π ) cm d. x = 10 sin2 π t cm Câu 234/ Một vật có khối lượng 250g treo vào lò xo có độ cứng 25 N/m. Từ vị trí cân bằng, người ta truyền cho v ật vận tốc 40 cm/s theo phương lò xo.Chọn t=0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm.Phương trình dao đ ộng của v ật là: a. x = 8 sin(10t - π ) cm b. x = 4 sin(10t - π ) cm c. x = 4 sin(10t + π ) cm d. x = 8 sin(10t + π ) cm Câu 235/ Một vật có khối lượng 250g treo vào lò xo có độ cứng 25 N/m. Từ vị trí cân bằng, người ta truyền cho v ật vận tốc 40 cm/s theo phương lò.Vận tốc của vật tại vị trí mà ở đó thế năng bằng hai lần đ ộng năng có giá tr ị là: a.v = 80/3 cm/s b. v = 40/3 cm/s c. v = 80 cm/s d. v = 40/ 3 cm/s Câu 236/ Một vật m = 1 kg treo vào lò xo có độ cứng k = 400 N/m. Quả cầu dao động điều hoà với cơ năng E = 0,5 J theo phương thẳng đứng. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình dao động là: a. lmax = 35,25 cm, lmin = 24,75 cm b. lmax = 35 cm, lmin = 24 cm c. lmax = 37,5 cm, lmin = 27,75 cm d. lmax = 37 cm, lmin = 27 cm Câu 237/ Một vật m = 1 kg treo vao lò xo có độ cứng k = 400 N/m. Quả cầu dao động điều hoà với cơ năng E = 0,5 J theo phương thẳng đứng. Vận tốc của quả cầu ở thời điểm mà lò xo có chiều dài 35 cm là: a. v = ±50 3 cm/s b. v = ±5 3 cm/s c. v = ±2 3 cm/s d. v = ±20 3 cm/s Câu238/ Trong cùng một khoảng thời gian, con lắc thứ nhất thực hiện 10 chu kì dao động, con lắc th ứ hai thực hi ện 6 chu kì dao động.Biết hiệu số chiều dài dây treo của chúng là 48 cm.Chiều dài dây treo của m ỗi con l ắc là: a. l1 = 42 cm, l2 = 90 cm b. l1 = 79 cm, l2 = 31 cm c. l1 = 20 cm, l2 = 68 cm d. l1 = 27 cm, l2 = 75 cm
 18. Câu 239/ Một con lắc đơn có khối lượng m = 1 kg và độ dài dây treo l = 2 m.Góc lệch cực đ ại của dây so v ới đ ường thẳng đưng α = 100 = 0,175 rad. Cơ năng của con lắc và vận tốc vật nặng khi nó ở vị trí thấp nhất là: a. E = 29,8 J, vmax = 7,7 m/s b. E = 2,98 J, vmax = 2,44 m/s c. E = 2 J, vmax = 2 m/s d. E = 0,298 J, vmax = 0,77 m/s Câu 240/ Một con lắc dao động ở nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s 2 với chu kì T = 2 s trên quỹ đạo dài 20 cm.Thời gian để con lắc dao động từ vị trí cân bằng đến vị trí có li độ s = s o/2 là: a. t = 1/2 s b. t = 1/6 s c. t = 5/6 s d. t = 1/4 s Câu 242/ Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 0,05 kg treo vào đầu một sợi dây dài l = 2 m,ở n ơi có g = 9,81 m/s2. Bỏ qua ma sát. Kéo cquar cầu lệch khỏi vị trí cân bằng góc αo= 30 0 . Vận tốc và lực căng dây tại vị trí cân bằng là: a. v = 2,62 m/s, T = 0,62 N b. v = 1,62 m/s, T = 0,62 N c. v = 0,412 m/s, T = 13,4 N d. v = 4,12 m/s, T = 1,34 N Câu 243/ Một con lắc có chiều dài l, quả nặng có khối lượng m. Một đầu lò xo treo vào điểm cố định O,con lắc dao động điều hoà với chu kì 2s. Trên phương thẳng đứng qua O, người ta đóng một cây đinh t ại I(OI= l /2 )sao cho đinh chận một bên của dây treo. Lấy g = 9,8 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là: a. T = 1,7 s b. T = 2 s c. T = 2,8 s d. T = 1,4 s Câu 244/ Một con lắc đơn có dây treo dài l = 0,4 m. Khối lượng vật là m = 200 g. lấy g = 10 m/s2. B ỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây lệch góc α = 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng dây treo là 4 N thì v ận t ốc có giá trị là: a. v = 2,82 m/s b. v = 1,41 m/s c. v = 5 m/s d. v = 2 m/s Câu245/ Một con lắc đơn có chiều dài l1dao động với chu kì T1 = 1,2 s, Con lắc có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1,6 s.Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l1 + l2 là: a. 2,8 s b. 2 s c. 4 s d. 0,4 s Câu246/ Một con lắc đơn có chiều dài l1dao động với chu kì T 1 = 1,2 s, Con lắc có độ dài l2 dao động với chu kì T2 = 1,6 s.Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l1 - l2 là: a. 1,12 s b. 1,05 s c. 0,4 s d. 0,2 s Câu247/ Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q = 5,56.10 -7 C, được treo vào một sợi dây mảnh dài l = 1,40 m trong điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10.000 V/m,t ại n ơi có g = 9,79 m/s2. Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc: a. α= 600 b. α= 100 c α= 200 d. α= 300 Câu248/ Một con lắc đơn gồm một dây treo l = 0,5 m, vật có khối lượng m = 40 g mang điện tich q = -8.10 -5 C dao động trong điện trường đều có phương thẳng đứng có chiều hướng lên và có cường độ E = 40 V/ cm, t ại n ơi có g = 9,79 m/s2.Chu kì dao động của con lắc là: a. T = 1,05 s b. T = 2,1 s c. T = 1,5 s d. T = 1,6 s Câu249/ Một con lắc đơn gồm một dây treo l = 0,5 m, vật có khối lượng m = 40 g mang điện tich q = -8.10 -5 C dao động trong điện trường đều có phương thẳng đứng có chiều hướng xuống và có cường độ E = 40 V/ cm, t ại n ơi có g = 9,79 m/s2.Chu kì dao động của con lắc là: a. T = 2,4 s b. T = 3,32 s c. T = 1,66 s d. T = 1,2 s Câu250/ Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn dài 1,5 m treo trên trần của thang máy đi lên nhanh d ần đ ều v ơi gia t ốc 2,0 m/s2 là:(lấy g = 10 m/s2 ) a. T = 2,7 s b. T = 2,22 s c. T = 2,43 s d. T = 5,43 s Câu251/ Một con lắc đơn gồm quả cầu có m = 20g được treo vào dây dài l= 2m. Lấy g = 10 m/s 2.Bỏ qua ma sát. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng α = 30 0 rồi buông không vận tốc đầu. Tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng là a. v0 = 2,3 m/s b. v0 = 4,47 m/s c. v0 = 5,3 m/s d. v0 = 1,15 m/s Câu252/ Một con lắc đơn gồm quả cầu có m = 20g được treo vào dây dai l= 2m. Lấy g = 10 m/s 2.Bỏ qua ma sát.Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng α = 30 0 rồi buông không vận tốc đầu.Lực căng dây ở vị trí biên và vị trí cân bằng là: a. Tmin= 0,1 N, Tmax= 0,22 N b. Tmin= 2,5 N, Tmax= 3,4 N c. Tmin= 0,25 N, Tmax= 0,34 N d. Tmin= 0,17 N, Tmax= 0,25 N Câu253/ Người ta đưa một đồng hồ quả lắc từ mặt đất lên độ cao h = 3,2 km. Cho bán kính Trái Đất R = 6400 km, Mỗi ngày đồng hồ chạy chậm: a. 4,32 s b. 23,4 s c. 43,2 s d. 32,4 s Câu254/ Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở 300C. Biết hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 2.10-5 K-1. Khi nhiệt độ hạ xuống đến 10oC thì mỗi ngày nó chạy nhanh: a. 17,28 s b. 1,73 s c. 8,72 s d. 28,71 s Câu255/ Một đồng hồ quả lắc chạy đúng ở mặt đất và nhiệt độ 30 oC.(Biết R = 6400 km,α = 2.10-5 K-1.) Đưa đồng hồ lên đỉnh núi cao 3,2 km có nhiệt độ 10 oC thì mỗi ngày nó chạy chậm: a. 2,6 s b. 62 s c. 26 s d. 6,2 s Câu256/ Trong một dao động thì: a. Li độ, vận tốc, gia tốc biến thiên điều hoà theo thời gian và có cùng biên độ b. Vận tốc tỷ lệ thuận với thời gian c. Lực phục hồi cũng là lực đàn hồi d. Gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng và tỷ lệ với li độ
 19. Câu257/ Pha của dao động được dùng để xác định: a. Trạng thái dao động b. Biên độ dao động c. Tần số dao động d. Chu kỳ dao động Câu258/ Một vật dao động điều hoà, câu khẳng định nào sau đây là đúng? a. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng b. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0 c. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0 d. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại Câu259/ Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x = Asin(ωt + π /2)cm. Gốc thời gian được chọn từ lúc: a. Chất điểm có li độ x = -A b. Chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương c. Chất điểm có li độ x = +A d. Chất điểm đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm Câu260/ Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x = Asin(ωt + π /4)cm. Gốc thời gian được chọn từ lúc: a. Chất điểm đi qua vị trí có li độ x = A 2 /2 theo chiều âm b. Chất điểm đi qua vị trí có li độ x = A/2 theo chiều dương c. Chất điểm đi qua vị trí có li độ x = A/2 theo chiều âm d. Chất điểm đi qua vị trí có li độ x = A 2 /2 theo chiều dương Câu261/ Tìm phát biểu sai: a. Cơ năng của hệ luôn luôn là hằng số b. Cơ năng của hệ bằng tổng động năng và thế năng c. Thế năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vị trí d. Động năng là một dạng năng lượng phụ thuộc vào vận tốc Câu262/ Chọn câu đúng: a. Trong dao động điều hoà lực phục hồi luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ b. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hoà chỉ khi biên độ nhỏ c. Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do d. Năng lượng của vật dao động điều hoà không phụ thuộc vào biên độ của hệ Câu263/ Trong dao động điều hoà, vận tốc biến đổi a. Sớm pha π /2 so với li độ b. Trễ pha π /2 so với li độ c. Cùng pha với li độ d. Ngược pha vơi li độ Câu264/ Đối với một chất điểm dao động cơ điều hoà với chu kì T thì: a. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì 2T b. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 c. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian nhưng không điều hoà d. Động năng và thế năng đều biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T Câu265/ Một vật tham gia vào hai dao động điều hoà cùng phương, cùng t ần số thì: a. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu s ố pha của hai dao động thành phần b. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số c. Dao động tổng hợp của vật là một dao động điều hoà cùng tần số, cùng biên độ d. Dao động tổng hợp của vật là một dao động tuần hoàn cùng tần số, có biên độ phụ thuộc vào hiệu s ố pha của hai dao động thành phần Câu266/ Đối vơi một vật dao động cưỡng bức : a. Chu kì dao động phụ thuộc vào vật và ngoại lực b.Biên độ dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực c. Chu kì dao động chỉ phụ thuộc vào ngoại lực d. Biên độ dao động không phụ thuộc vào ngoại lực Câu267/ Chọn câu sai. Năng lượng của một vật dao động điều hoà: a. Bằng thế năng của vật khi qua vị trí biên b. Biến đổi tuần hoàn theo thời gian với chu kì T c. Luôn luôn là một hằng số d. Bằng động năng của vật khi qua vị trí cân bằng Câu268/ Dao động cơ học điều hoà đổi chiều khi: a. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu b. Lực tác dụng có độ lớn cực đại c. Lực tác dụng bằng không d. Lực tác dụng đổi chiều Câu269/ Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc vào: a. Khối lượng của con lắc b. Điều kiện kích thích ban đầu cho con lắc dao động c. Biên độ dao động của con lắc d. Chiều dài dây treo con lắc Câu270/ Dao động tự do là dao động có: a. Chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài b. Chu kì phụ thuộc vào đặc tính của hệ và không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài c.Chu kì phụ thuộc vào đặc tính của hệ d. Chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài Câu271/ Chọn câu đúng. Động năng của dao động điều hoà a. Biến đổi tuần hoàn với chu kì T b. Biến đổi tuần hoàn với chu kì T/2 c. Biến đổi theo hàm cosin theo t d. Luôn luôn không đổi
 20. Câu272/ Gia tốc trong dao động điều hoà a. Luôn luôn không đổi b. Đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng c. Biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2 d. Luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ Câu273/ Đối với một chất điểm dao động điều hoà với phương trình:x = Asin(ωt + π /2) thì vận tốc của nó a. Biến thiên điều hoà với phương trình v = Aωsin(ωt + π ) b. Biến thiên điều hoà với phương trình v = Aωsin(ωt + π /2) c. Biến thiên điều hoà với phương trình v = Aωsinωt d. Biến thiên điều hoà với phương trình v = Aωsin(ωt +3 π /2) Câu274/ Chọn câu sai: a. Biên độ dao động cưỡng bức biến thiên theo thời gian b. Dao động cưỡng bức là dao động dưới tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn c. Dao động cưỡng bức là điều hoà d. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức Câu275/ Chọn câu đúng. Trong dao động điều hoà thì li độ, vận tốc, gia tốc là các đại lượng biến đổi theo thời gian theo quy luật dạng sin có: a. Cùng pha ban đầu b. Cùng pha c. Cùng biên độ d. Cùng tần số góc Câu276/ Dao động tắt dần là dao động có : a. Biên độ thay đổi liên tục b. Biên độ giảm dần do ma sát c.Có ma sát cực đại d. Chu kì tăng tỉ lệ với thời gian Câu277/ Dao động duy trì là dao đông tắt dần mà người ta đã: a. Làm mất lực cản của môi trường đối với vật chuyển động b. Cung cấp cho vật một phần năng lượng đúng bằng năng lượng của vật bị tiêu hao trong từng chu kì c. Kích thích lại dao động sau khi dao động bị tắt hẳn d. Tác dụng vào vật một ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian Câu278/ Trong trường hợp nào dao động của con lắc đơn được coi như dao động điều hoà: a. Chiều dài sợi dây ngắn b. Biên độ dao động nhỏ c. Không có ma sát d. Khối lượng quả nặng nhỏ Câu279/ Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi a. Trễ pha π /2 so với vận tốc b. Ngược pha với vận tốc c. Sớm pha π /2 so với vận tốc d. Cùng pha với vận tốc Câu280/ Chọn câu đúng. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có : a. Giá trị cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha π /2 b.Giá trị cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha c. Giá trị bằng tổng biên độ của hai dao động thành phầ d. Giá trị cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha Câu281/ Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc a. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật b. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật c. Hệ số lực cản tác dụng lên vật dao động d. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu282/ Một vật dao động điều hoà theo thời gian có phương trình x = A sin(ωt + φ) thì động năng và thế năng cũng dao dộng điều hoà với tần số: a. ώ = 2ω b. ώ = ω/2 c. ώ = 4ω d. ώ = ω Câu283/ Một vật dao động điều hoà theo thời gian có phương trình x = A sin(ωt + φ). Gọi T là chu kì dao động của vật. Vật có vận tốc cực đại khi: a. Vật qua vị trí biên b. t = T/4. c. t = T/4. d. Vật qua vị trí cân bằng Câu284/ Chọn câu đúng. Chu kì dao động của con lắc lò xo phụ thuộc vào a. Cấu tạo của con lắc lò xo b. Biên độ dao động c. Cách kích thích dao động d. Gia tốc trọng trường Câu285/ Hai dao động điều hoà có cùng pha dao động. Điều nào sau đây là đúng khi nói về li độ của chúng. a. Luôn luôn cùng dấu b. Luôn luôn bằng nhau c.Luôn luôn trái dấu d. Có li độ bằng nhau nhưng trái dấu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản