intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

40 năm ứng dụng công nghệ tin học vào các quá trình Thông tin – Thư viện tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Chia sẻ: Kequaidan Kequaidan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
2
lượt xem
0
download

40 năm ứng dụng công nghệ tin học vào các quá trình Thông tin – Thư viện tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày quá trình trong 40 năm ứng dụng công nghệ tin học vào các quá trình Thông tin – Thư viện tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội với các thành tựu và các thách thức trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 40 năm ứng dụng công nghệ tin học vào các quá trình Thông tin – Thư viện tại Viện Thông tin Khoa học Xã hội

 1. 40 N¡M øNG DôNG C¤NG NGHÖ TIN HäC VµO C¸C QU¸ TR×NH TH¤NG TIN - TH¦ VIÖN T¹I VIÖN TH¤NG TIN KHOA HäC X· HéI Ng« thÕ long(*) T ù ®éng hãa ho¹t ®éng th«ng tin - th− viÖn lµ mét tiÕn tr×nh tÊt yÕu phÇn lín häc t¹i n−íc ngoµi, cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ m¸y tÝnh vµ hai sinh viªn tèt nghiÖp chuyªn ngµnh m¸y trong viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn tõ th− viÖn truyÒn thèng tíi th− viÖn hiÖn ®¹i, tÝnh vÒ lµm nßng cèt cho Phßng. Mét cho nªn tõ nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp nh©n tè quan träng t¹o ®iÒu kiÖn kh¶ ViÖn Th«ng tin KHXH, c«ng t¸c tù ®éng thi cho c«ng t¸c nµy lµ sù trî gióp kü hãa c¸c ho¹t ®éng th«ng tin - th− viÖn thuËt cña ViÖn Th«ng tin KHXH thuéc ®· ®−îc ViÖn quan t©m ®Æc biÖt. N¨m ViÖn Hµn l©m KHXH Liªn X« (INION) 1980, nh÷ng b¸o c¸o kÕt qu¶ sau khi vµ c¸c c¬ quan th«ng tin - th− viÖn tham quan, kh¶o s¸t t¹i Céng hoµ d©n thuéc c¸c viÖn hµn l©m c¸c n−íc CHDC chñ §øc vµ Liªn X« cña c¸c ®oµn c«ng §øc, Hungary, Bungari... vµ hÖ thèng t¸c cho thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i cã mét Th«ng tin KHXH thuéc c¸c n−íc XHCN phßng riªng biÖt chÞu tr¸ch nhiÖm c«ng (MISON), ®Æc biÖt cña nhãm chuyªn viÖc nµy. ñy ban KHXH ViÖt Nam (tªn viªn thiÕt kÕ vµ x©y dùng HÖ tù ®éng gäi cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam hãa tÝch hîp (AIS MISON). MÆt kh¸c, giai ®o¹n 1967-1990) ®· ra quyÕt ®Þnh trong khu«n khæ hîp t¸c gi÷a c¸c n−íc thµnh lËp Phßng Tù ®éng hãa c¸c qu¸ thuéc khèi SEV, qua Trung t©m Th«ng tr×nh th«ng tin thuéc ViÖn Th«ng tin tin khoa häc kü thuËt quèc tÕ (MCNTI) KHXH, tõ mét bé phËn cña Phßng vµ ®Çu mèi lµ ViÖn Th«ng tin Khoa häc NghiÖp vô. kü thuËt Trung −¬ng; mét ®−êng truyÒn qua vÖ tinh vµ ®µi mÆt ®Êt Hoa Sen ®· Lóc nµy, ë ViÖt Nam chØ cã hai thiÕt lËp mét cÇu nèi gi÷a ViÖn Th«ng thµnh phè cã c¸c m¸y tÝnh thÕ hÖ thø tin KHXH vµ INION;( cho phÐp ng−êi ba: t¹i Hµ Néi víi hÖ m¸y EC cña céng dïng tin ViÖt Nam ®−îc tiÕp cËn víi ®ång c¸c n−íc XHCN, vµ t¹i Thµnh phè nguån th«ng tin phong phó h¬n trong Hå ChÝ Minh víi hÖ m¸y IBM cña Mü ®Ó AIS MISON vµ truyÒn ngay kÕt qu¶ t×m l¹i sau ngµy thèng nhÊt ®Êt n−íc. C¸n bé cña Phßng ®−îc tuyÓn chän tõ nh÷ng (*) KSC., Nguyªn Tr−ëng phßng Phßng Tin häc c¸n bé lµm c«ng t¸c th«ng tin, th− viÖn, hãa, ViÖn Th«ng tin KHXH.
 2. 48 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 tin cho ng−êi yªu cÇu. Tuy nhiªn, do quèc d©n... §©y lµ nh÷ng yÕu tè th«i nhiÒu khã kh¨n vÒ kinh phÝ, thêi gian thóc viÖc t¸i lËp Phßng Tù ®éng hãa c¸c tiÕp cËn m¸y tÝnh... nªn kÕt qu¶ kh«ng qu¸ tr×nh th«ng tin thuéc ViÖn Th«ng ®−îc nhiÒu nh− mong ®îi. Trong giai tin KHXH. Trong bèi c¶nh thuËn lîi, ®o¹n nµy, víi sù trî gióp cña c¸c gi¶ng ®Þnh h−íng c«ng t¸c cña Phßng lóc nµy viªn c¸c tr−êng ®¹i häc t¹i Hµ Néi vµ lµ: b¾t ®Çu tõ tin häc hãa c¸c qu¸ tr×nh Thµnh phè Hå ChÝ Minh, ViÖn ®· tæ ®¬n lÎ trong ho¹t ®éng th«ng tin - th− chøc c¸c líp häc ng¾n ngµy víi nh÷ng viÖn, tiÕn tíi x©y dùng mét hÖ thèng tù néi dung thiÕt thùc ®· trang bÞ cho c¸n ®éng hãa c¸c thao t¸c liªn hoµn ®Ó bé cña Phßng nh÷ng tri thøc cÇn thiÕt qu¶n lý, tæ chøc l−u gi÷, t×m kiÕm, phæ ®Ó lµm viÖc. Ngoµi ra, Phßng còng ®· biÕn vµ trao ®æi th«ng tin mang ®Æc thï tham gia vµo c¸c c«ng viÖc chung cña riªng cña lÜnh vùc KHXH&NV trong nhãm chuyªn viªn AIS MISON, c¸c héi ViÖn Th«ng tin KHXH vµ trong toµn bé nghÞ khoa häc, c¸c cuéc trao ®æi t− vÊn, c¸c c¬ quan th«ng tin, th− viÖn thuéc qua ®ã gióp c¸n bé lµm quen víi c«ng ñy ban KHXH ViÖt Nam. Mét m¹ng viÖc vµ n©ng cao n¨ng lùc c«ng t¸c. §©y l−íi c¸c CSDL t¹i c¸c ViÖn chuyªn lµ mét h×nh thøc ®µo t¹o rÊt hiÖu qu¶ ngµnh vµ CSDL tÝch hîp t¹i ViÖn th«ng qua nh÷ng viÖc lµm thùc tÕ. Th«ng tin KHXH cÇn ®−îc x©y dùng ®Ó phôc vô chung cho c¸c nhu cÇu th«ng Sù tan r· cña hÖ thèng XHCN vµ sù tin cña ñy ban KHXH ViÖt Nam vµ cña sôp ®æ cña Liªn X« (cuèi nh÷ng n¨m c¶ n−íc, cã kh¶ n¨ng truy cËp tíi c¸c 1980, ®Çu nh÷ng n¨m 1990) ®· lµm mÊt nguån lùc d¹ng sè hãa, tiÕn tíi hßa ®i nh÷ng kh¶ n¨ng thùc hiÖn tin häc nhËp víi thÕ giíi. hãa ho¹t ®éng th«ng tin KHXH theo ®Þnh h−íng ®· chän. C«ng viÖc t¹m Sau khi ñy ban KHXH ViÖt Nam ngõng, c¸n bé Phßng Tù ®éng hãa c¸c trang bÞ nh÷ng chiÕc m¸y vi tÝnh ®Çu qu¸ tr×nh th«ng tin ®−îc ph©n t¸n sang tiªn cho ViÖn Th«ng tin KHXH vµ c¸c phßng chuyªn m«n kh¸c chê c¬ héi Phßng Tù ®éng hãa c¸c qu¸ tr×nh th«ng t¸i lËp. tin ®−îc t¸i lËp, víi sù gióp ®ì cña ViÖn C«ng nghÖ Vi ®iÖn tö thuéc ViÖn C«ng Nh÷ng n¨m sau ®ã, c«ng nghÖ tin nghÖ Quèc gia trong viÖc ®µo t¹o c¸n bé häc ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn v−ît bËc c¶ vµ hç trî vÒ c«ng nghÖ, thêi gian ®Çu, phÇn cøng lÉn phÇn mÒm. Nh÷ng chiÕc nh÷ng m¸y vi tÝnh ®Çu tiªn (cßn ë thÕ m¸y tÝnh cång kÒnh ®· ®−îc thay b»ng hÖ XT, AT 286) ®· ®−îc sö dông cho nh÷ng m¸y tÝnh c¸ nh©n. MÆt kh¸c, c«ng t¸c chÕ b¶n, nhê ®ã chÊt l−îng in ViÖt Nam ®· b−íc vµo thêi kú ®æi míi, c¸c tµi liÖu th«ng tin cña ViÖn ®· thay tiÒm n¨ng vÒ tµi chÝnh, kü thuËt ®· ®æi ®¸ng kÓ, vµ ngay sau ®ã ®· hç trî ®−îc c¶i thiÖn, xu thÕ tin häc hãa ®· trë lín cho c«ng t¸c kÕ to¸n, v¨n th− l−u thµnh b¾t buéc t¹i c¸c c¬ quan th«ng tin tr÷. §©y ®−îc coi lµ b−íc lµm quen víi - th− viÖn trªn thÕ giíi, còng nh− trong c«ng nghÖ míi - c«ng nghÖ tin häc. n−íc; nhu cÇu hßa nhËp quèc tÕ vµ ®Æc biÖt lµ chÝnh s¸ch cña Nhµ n−íc trong Tõ n¨m 1993, khi nguån lùc m¸y viÖc −u tiªn ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tÝnh lín h¬n víi cÊu h×nh m¹nh h¬n vµ tin trong mäi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ Phßng ®−îc t¨ng c−êng c¸n bé cã ®ñ
 3. 40 n¨m øng dông c«ng nghÖ tin häc... 49 n¨ng lùc ®Ó tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi, ViÖt, c¸c bµi b¸o, t¹p chÝ, qu¶n lý bæ ho¹t ®éng cña Phßng ®· trë l¹i víi ®óng sung s¸ch, qu¶n lý b¹n ®äc... ®· ®−îc chøc n¨ng cña m×nh: tin häc hãa c¸c qu¸ x©y dùng vµ cËp nhËt liªn tôc. §Æc biÖt, tr×nh ho¹t ®éng th«ng tin - th− viÖn CSDL “Th− môc th«ng b¸o s¸ch míi trong ViÖn Th«ng tin KHXH vµ trong nhËp” lµ sù tËp d−ît ban ®Çu cho Trung t©m KHXH&NV Quèc gia (tªn ph−¬ng thøc lµm viÖc míi: hîp lùc x©y gäi cña ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam dùng nguån lùc chung trong ph¹m vi giai ®o¹n 1993-2004). Tõ nh÷ng chiÕc toµn Trung t©m víi sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp m¸y ®¬n lÎ ®· tiÕn tíi hßa m¹ng côc bé vô cña ViÖn Th«ng tin KHXH. C¸c (LAN) trong ph¹m vi ViÖn Th«ng tin CSDL trªn ®Òu ®· ®−îc chuyÓn ®æi tõ KHXH vµ víi nh÷ng trang bÞ míi ®ñ phÇn mÒm CDS-ISIS trong m«i tr−êng m¹nh ®Ó tæ chøc mét m¹ng diÖn réng DOS sang m«i tr−êng Windows. C¸c (WAN) trong ph¹m vi c¸c viÖn thuéc CSDL toµn v¨n còng b¾t ®Çu ®−îc x©y Trung t©m KHXH&NV Quèc gia. C¸c dùng thö nghiÖm. §Ó thùc hiÖn ®−îc héi nghÞ th«ng tin - th− viÖn trong toµn c«ng viÖc trªn, ViÖn Th«ng tin KHXH Trung t©m KHXH&NV Quèc gia ®· ®· b−íc ®Çu x©y dùng c¸c chuÈn hãa vÒ ph¶n ¸nh tõng b−íc ph¸t triÓn c«ng viÖc c¸c tr−êng cho CSDL th− môc (dùa trong ph¹m vi Trung t©m: tõ x©y dùng trªn c¬ së m· hãa c¸c tr−êng cña Trung nhËn thøc chung vÒ tin häc hãa c«ng t¸c t©m Th«ng tin t− liÖu khoa häc vµ c«ng th«ng tin, th− viÖn (Héi nghÞ lÇn thø nghÖ Quèc gia), tæ chøc c¸c khãa häc nhÊt t¹i B·i Ch¸y, Qu¶ng Ninh n¨m ng¾n ngµy vÒ h−íng dÉn sö dông m¸y 1994) ®Õn thèng nhÊt quy ®Þnh kü thuËt tÝnh, vÒ phÇn mÒm CDS-ISIS, vÒ ®iÒn phèi hîp chung (Héi nghÞ lÇn thø hai t¹i phiÕu nhËp tin, vÒ ®Þnh tõ khãa... Suèi Hai, Hµ T©y n¨m 1996), hîp lùc ®Ó Nh÷ng ho¹t ®éng ®ã ®· dÇn tõng b−íc x©y dùng nguån lùc chung (Héi nghÞ lÇn n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé thø ba t¹i Tam §¶o, VÜnh Phóc n¨m th«ng tin, th− viÖn cña ViÖn Th«ng tin 2000) vµ mét sè ®Ò ¸n ph¸t triÓn ho¹t KHXH nãi riªng, c¸c th− viÖn thuéc ®éng th«ng tin - th− viÖn KHXH (Héi Trung t©m nãi chung. nghÞ lÇn thø t− t¹i Cöa Lß, NghÖ An n¨m 2005), ®æi míi ho¹t ®éng Th«ng tin Trong c«ng t¸c c¸n bé, ViÖn Th«ng - Th− viÖn ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt tin KHXH ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn cÇn Nam (Héi nghÞ lÇn thø n¨m t¹i Cöa Lß, thiÕt ®Ó ph¸t triÓn c¸n bé, cô thÓ lµ cö NghÖ An n¨m 2014). hai c¸n bé cã n¨ng lùc sang Liªn bang Nga vµ Céng hoµ SÐc ®µo t¹o tiÕn sÜ vÒ C¸c CSDL mang ®Æc thï riªng cña c«ng nghÖ th«ng tin trong lÜnh vùc ViÖn Th«ng tin KHXH nh− H−¬ng −íc, th«ng tin, th− viÖn. Còng cÇn nãi thªm ThÇn tÝch, ThÇn s¾c, B¶n ®å, ¶nh t− liÖu r»ng, trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm ®· ®−îc thiÕt kÕ vµ x©y dùng, b−íc ®Çu vô nÆng nÒ trªn, sù nç lùc cña c¸c c¸n mang l¹i nh÷ng tiÕn bé vÒ chÊt cho ho¹t bé Phßng Tù ®éng hãa c¸c qu¸ tr×nh ®éng th«ng tin - th− viÖn. Sau ®ã, cïng th«ng tin lµ rÊt ®¸ng ghi nhËn. Hä ®· víi viÖc cËp nhËt th−êng xuyªn CSDL kh«ng chØ ph¶i tù ®µo t¹o ®Ó cã kh¶ tµi liÖu míi, mét lo¹t c¸c CSDL nh− n¨ng tiÕp cËn víi c«ng nghÖ míi, mµ s¸ch Latinh, håi cè CSDL s¸ch tiÕng cßn ph¶i truyÒn ®¹t l¹i nh÷ng kiÕn
 4. 50 Th«ng tin Khoa häc x· héi, sè 4.2015 thøc thu nhËn ®−îc cho c¸c c¸n bé kh¸c 2007 cña TS. §Æng Thanh Hµ vµ KSC. trong ViÖn, còng nh− trong Trung t©m. Ng« ThÕ Long; “X©y dùng CSDL toµn NhiÒu líp häc vÒ c«ng nghÖ th«ng tin v¨n Tin nhanh b»ng phÇn mÒm Green ®· ®−îc Trung t©m giao cho ViÖn Tone” n¨m 2008 cña NguyÔn Duy Th«ng tin KHXH tæ chøc cho c¸c c¸n bé Tháa;...… lµm c«ng t¸c th− viÖn t¹i c¸c viÖn thuéc Trung t©m. Tõ nh÷ng n¨m 2000, viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ®Ó tiÕn hµnh tin häc hãa Néi dung c¸c ®Ò tµi khoa häc cÊp ®· cã nhiÒu c¬ héi thuËn lîi h¬n: nguån ViÖn Th«ng tin KHXH vµ cÊp ViÖn kinh phÝ dµnh cho viÖc mua s¾m trang KHXH ViÖt Nam (tªn gäi cña ViÖn Hµn thiÕt bÞ ®−îc më réng; mét hÖ thèng l©m KHXH ViÖt Nam giai ®o¹n 1990- thiÕt bÞ trang bÞ cho m¹ng LAN t¹i ViÖn 1993; 2004-2012) cña Phßng Tù ®éng Th«ng tin KHXH ®· ®−îc thùc hiÖn vµ hãa c¸c qu¸ tr×nh th«ng tin ®Òu tËp ®−a vµo vËn hµnh; mét tæ hîp kü thuËt trung vµo viÖc øng dông c«ng nghÖ cho mét m¹ng WAN cña ViÖn KHXH th«ng tin trong c¸c ho¹t ®éng cña ViÖn ViÖt Nam do tæ chøc KOIKA (Hµn Quèc) vµ ®· ®−îc triÓn khai nh−: “ThiÕt kÕ vµ tÆng còng ®−îc chuyÓn giao cho ViÖn x©y dùng CSDL H−¬ng −íc vµ ThÇn Th«ng tin KHXH qu¶n lý; dÞch vô email tÝch, ThÇn s¾c” n¨m 1995 cña NCV. còng ®−îc khai th¸c ®Ó phôc vô cho viÖc NguyÔn V¨n Héi; “T×nh h×nh øng dông giao tiÕp c«ng viÖc. c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c th«ng tin - th− viÖn t¹i ViÖn Th«ng tin C«ng viÖc x©y dùng mét bé tõ khãa KHXH vµ c¸c phßng th«ng tin, t− liÖu, chung vÒ KHXH vµ KHNV còng ®−îc th− viÖn thuéc Trung t©m KHXH&NV dµnh kinh phÝ thÝch øng ®Ó triÓn khai. Quèc gia” n¨m 1996 cña NCV. Bïi Nh− ViÖc nghiªn cøu c¸c chuÈn hãa biªn môc Nga; “X©y dùng CSDL toµn v¨n c¸c bµi còng ®· ®−îc ®Ò cËp. t¹p chÝ Th«ng tin KHXH” n¨m 1998 cña TS. §Æng Thanh Hµ vµ KSC. Ng« C¸c c¸n bé cña ViÖn còng ®· tham ThÕ Long; “Thö nghiÖm x©y dùng gia vµ cã tham luËn t¹i nhiÒu héi th¶o CSDL tÝch hîp b»ng phÇn mÒm CDS- quèc tÕ vµ trong n−íc vÒ øng dông c«ng ISIS for Windows trªn m¹ng LAN” nghÖ th«ng tin trong c¸c ho¹t ®éng n¨m 1999 cña TS. §Æng Thanh Hµ; th«ng tin - th− viÖn. B»ng kinh phÝ cña “Thö nghiÖm liªn kÕt CSDL tÝch hîp Nhµ n−íc hoÆc tõ nguån tµi trî quèc tÕ, víi CSDL qu¶n lý b¹n ®äc trªn m¹ng ViÖn còng ®· tæ chøc cho nhiÒu ®oµn LAN” n¨m 2000 cña KSC. Ng« ThÕ c¸n bé ®i lµm viÖc, trao ®æi, häc tËp vµ Long; “Biªn so¹n tµi liÖu NhËp biÓu ghi dù c¸c héi nghÞ ë c¸c n−íc vÒ tù ®éng th− môc CSDL dïng ch−¬ng tr×nh hãa c¸c ho¹t ®éng th«ng tin - th− viÖn CDS-ISIS víi c¸c nh·n tr−êng cña nh− ë Malaysia, Singapore, Thailand, MARC21 (Tµi liÖu h−íng dÉn nghiÖp CHDCND Lµo, Trung Quèc, Canada, vô trong c¸c th− viÖn thuéc ViÖn Céng hoµ SÐc,v.v... NhiÒu chuyªn gia KHXH ViÖt Nam)” n¨m 2002 cña TËp n−íc ngoµi nh− Canada, Ph¸p, Hoa thÓ Phßng; “X©y dùng CSDL ¶nh t− Kú,v.v... còng ®· ®Õn trao ®æi vÒ nghiÖp liÖu cña ViÖn Th«ng tin KHXH” n¨m vô víi ViÖn trong lÜnh vùc nµy.
 5. 40 n¨m øng dông c«ng nghÖ tin häc... 51 N¨m 2013, ViÖn Th«ng tin KHXH Theo ®ã, víi viÖc ®æi tªn tõ Phßng ®· ®−îc ViÖn Hµn l©m KHXH ViÖt Nam Tù ®éng hãa c¸c qu¸ tr×nh th«ng tin cÊp kinh phÝ mua PhÇn mÒm th−¬ng thµnh Phßng Tin häc hãa (n¨m 2005), m¹i cã b¶n quyÒn Millennium cña vµ viÖc x©y dùng c¸c CSDL do c¸c phßng Innovative Interfaces. §©y lµ phÇn mÒm chuyªn m«n ®¶m nhiÖm, c«ng viÖc cã ®Çy ®ñ c¸c ph©n hÖ, tÝnh n¨ng nh− chÝnh cña Phßng cho ®Õn nay lµ tiÕp cËn OPAC, bæ sung, biªn môc, l−u th«ng, víi c«ng nghÖ míi vµ ®¶m b¶o kü thuËt qu¶n lý Ên phÈm ®Þnh kú, b¸o c¸o thèng cho hÖ thèng m¸y tÝnh cña ViÖn Th«ng kª. Millennium hç trî hoµn tin KHXH, thùc hiÖn mét trong nh÷ng toµn MARC21, AACR2, DDC vµ c¸c tiªu nhiÖm vô ®· ®−îc ViÖn Hµn l©m KHXH chuÈn quèc tÕ vÒ th− viÖn, cã kh¶ n¨ng ViÖt Nam giao cho ViÖn Th«ng tin ho¹t ®éng víi sè l−îng biÓu ghi lín, liªn KHXH, cô thÓ lµ: “øng dông thµnh tùu kÕt qua cæng Z39.50 vµ viÖc nhËp, xuÊt c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng tµi liÖu theo l« víi tÖp tin theo chuÈn th«ng tin - th− viÖn. T− vÊn vµ h−íng ISO 2709. HiÖn nay, b¹n ®äc trªn toµn dÉn nghiÖp vô, ®iÒu phèi ho¹t ®éng tin cÇu cã thÓ t×m kiÕm tµi liÖu th«ng qua häc hãa th− viÖn trong toµn ViÖn Hµn m¹ng Internet. l©m KHXH ViÖt Nam” 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản