intTypePromotion=1
ADSENSE

48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực -p3

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

154
lượt xem
71
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên tắc 9: Chiến thắng bằng hành động chứ không bằng lý luận Bất kỳ vinh quang tạo bợ nào mà bạn đạt được thông qua lý luận cũng chỉ là thứ chiến thắng phải trả bằng cái giá quá đắt. Sự oán giận và ác tâm mà bạn đã khuấy lên sẽ dai dẳng hơn việc đối phương tạm thời thay đổi ý kiến. Muốn người khác nhất trí với mình, bạn hãy hành động cụ thể mà không hề nói lời nào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực -p3

 1. ..r, d h^ F^ X YlYsJsJ\s s E;E'y!.8.t€€ :Y ,5;;:riEE's l€ s sNrS r S-:Y HE;".;E:H:F F i 7 - Es € € : $ t tr$s: ' :S:Ssi $i i^n \ ,:ssit i S\tYv Ei'3.:.,3iA uo.FE .l=hooFr*==€:4 vS ti ;€,Stiis;s S' :gHs€e-r,g €EE!=_,[€€€ lEsirts$t5$$3Sii\ E,H,Ie.F:9"3j'9 j:-E"5 c s 'E;E;F a [ I6= i; \ l si'Yi$|$Sssi,r r c Er : 'SIisus $ -Scc:9'noa=:s'',t E:E.3:.E'E',l^1 ;r ssIii.$ E':E€€E;3'g €; H :EFE€E l: S sitI*t is!l{ 'F .:\ =Ea etrE>i5i g $ Fs$$. t i =e : € g g9 5 i s*t G, E 5 :;E;E€€,H l9 s: i =; e s ;: E j!' .. o s. s s FfEggff.g$Fg €'€F fi$g$ f t {r '5 { € ;:; g s: El : .€E'reg#;:gssf€ ;s : s a \tr 5f$3;;E Ef HrE€gFEEEgfiE*f Ef fE€g€fg fE g gggig gg E i$gfigFF sE;! €F €iEY3EEH;$E;sE ; EEF i Ff gEFs; q3FgiEiEg EE g ?5Es ; E :.d s ^ F fEFE '|u€EF,F a $€gEi€;;€;:,g HT €H €'s E -$
 2. $ z .ii rFl Z'> 'l v.^ z'?'- ',{ \d I+1 (J F ''iFZ ,t o\ F Z ,< ..fr :E o HriZ z Ji Z 'Y U D
 3. iiEgiE€EigFEiF glEi€ggggEEEE iiEgi,gggggggg gggigg FEE,,,*E *'E.g$ii $ ' $EE€E'Eg si EgE,f;{€Eg e€;:E: :s;T n S i 'f,F'€ 5 :s;F:!€: ,Fnr;ei.:Es 3':E;3'F ; g':# I * E tt€E:s:; $ gEE:tetE#E": E ; s5srFEs;Ex€ E$ EHg;FgF; En;*ju$H g e:fl:F; s ;;E 3 t ;;;it€H :siE €E €E;*iE;;u ,?s iesB.:x-€E s $ gf ; $p;i.S::3 r 5 ;E€;€'*; ,*=EEE E g; ; F ; ss;s s: 2: F ::;'sar;€f lge i:t E EE€ s = sE;i ug;F;5E: 6 =: ':s: H EEg ; l * s€;g*€iE rriruuFE:EEgE r
 4. ggiig;ggii g€-;i.ggiigg giii€Eiiggi $i€ggEEE ggggsgis iE.g €;ggggigs gE€gSE€gi$ig gEF $ e ;E E 5g;!Et:tsE:' . ! gE€F€ S isc*Fg'iE$€EEgi*;F tE-E=eE3;iE!.;gE E tlst;il$ggi$€rlliEg gff5 ga*;E:. s FiEF E ;'ss€,tu giE i ; 5g! u FE,EggE3 FegFgEEgiE.iE 3;EgEg s
 5. $ii$g€gggfgE s ;tete igggelt ;!gigE f;iEF*iE '-€EE*ts=gei F EEEEEEEEEg iEiiBiE,gtEg?€
 6. E E€sE$ B5a;*iE.gEiFHHSEE ssi*ggitE $€EisiE€ Efi*ilg Exig:giggEtElgg a Ei3fl€ gEEfiEEEEqEE sE gtsgqfi'rsEtr;fiE;ar;$ $ i f €€$ E E li:?iEE fi 'it s aiEEi iii €E E f E E s ie;e;t .rE e ;E '€tE e € sE:i € ,:E EH :Q : .E,e€ I ,E a : E € Fg .Hg€, $E E H : s. !r. ^ t ha'F C r .i : ;iE*eiiE;€g gE*EEE€ $ s "f BerEii 'H t Ei€i t €E€€5Efi' g E€a EEEi;t,lfHE '\l t I s E : r*:;;n;,eEE H oo \ 3 ;; s: iEi.EE E s€EtF r E;if"EiiE H s'*?E gifE H .g€EET'e $ Eg; * €ies .BH f,F,=.E ;, eFseHta H*lE?err$ gE: p*i $ lE'; i Egs#{E s#€EEggs €€ii EE €;E:c*# i i H €€glg '$=*;:s H qs!; ; : AE ; E3 'it E: ;€ E FiF.E €q .EHB :; E { TE.tfc;E ':;F;- :5E€EE€EE eH
 7. g f iEsE6€E#E3'3 s $ 3;s i is : g HE 6E i.EEgg El u i E,* ,s EiEg*EE: : e;;;;.f€';;; €g g f l I 13;i;F E'E*gi*igtgg'5:E 's. !p ;{ i j llI9iitxsl :p { ;i=gt=*itEiiEig$ffi s i ;s .s t b; € ;€ a g;* s { !p ,p t 6 € -F'EE.Ffi.En s H:'EFEE : u$s$*tsiii;sI€E;'E 's * t sts$i.$Igigglggg \t" siSsti Itii i S ulig$.S$;iA:E€i€Es:si . 1$s$ sissE;giF $$ss $si;:i i gtgiiig siisi EggigiE '$t5i* N N g Iei,u€s: s a5pEIg EsE€5EE: C\ rO r-l
 8. LO r-{ \o o2 ,4 U I \
 9. D- gE g iigiE Eli EgEggE:EEEgg iE.; FlggiiiiiiE; igiE.tg,lgE i ;*t€;€egggiElillE' Egflt€;E sEEE ; $ i!giEiE€ tg!€iEE i Ftgii: I.iig s !ilgErE' igg fu g $iEE E { H ;$;g*i.E€€.€€E €;g;fg ggAfl3c; € $ ;EE.€E r;FsqE*sg€siEsE $ g gE€E ;e: t gt l 3E .,3 ;€t FEEFE5Eg ? g-,!.;i*';csg;f ;€i Hssf e E i i€F€Ft; E Fe€5sr 5 $ sFE.;i5if '^Eg: $EgF€ :*;.?iE FEgs €Ei; F.sEE;ffg;.f€HgfiiE E
 10. ;"lgeai€i€g€$E€g- F{ 'iE H d €t€EEi:E ut;;ii€Eci€t;:,i * i E E€E -eEt:il:EirEEE gtI3s s:€g5;;f = :=€ g:€ng gg'EFE€'i€F ,3e :; $ sE t g gg€ = o Eb gEEi i EiIiEiIESgI igE€E ii ii s FEc€i*EgIiEEEiHE f;-*f E \ci' * €;; ;€E s E H ',:€E; ; I eI B 'ES5 $ E€ { €€: €EgEE E s EiEg FfiE;gg!€F s : E-E€ E g s gg;uIEeglgE:.E;EE t s E;;E e;ggggs ;EtlES$$i oo \t E{EsEfiflE €ifi! iE gsE EiiEEgEii gg:giEisE ** t;.EEigg E ; iE*E f; EsE;gi';sEigEi€EE; i E c 3* E oo
 11. iiFiEiigggiF€Eg ggiiigglilgglggE r tt€Es;;$t*gf6glg i!E.$gg-eEg.ge€ ii$Ei;s€.EFgggi ggggi*9gegl-gig gggigg g gsggft gi€gi F Erus
 12. EE.I€gE€EiEitE EF.E iEEiFgigigFFg Eggfg iggg sli iFletlr*:r8,, ; ! E;E3E E'E5!*g3'gi€E *t€Eg * sEssE u:.$ €:;EsE;igEr;:€;$E ::Fs E ' .*@"--'kr!r l:r t! tlll:lll-!llr!t !!rwqr..ir6>.. *=€=.=;Eggggg g*i3giiigcif!!gelt; ga iggEgc llEE i;qgigigE ** :ag* g FE* g =igt.gg gggi;i Eti**.**** : EE iggFg g'gg€ E iii€s E
 13. gg'$ g IJ: ?-{ q ,!'Fg sS \ N ' Ig€.9 r='^iN : \,.s t . E:s€ N ',S\ S , \ tIr sSs A ; g'50< . sl:S\ tss s :"\s;.'\R E e.E* :,N-N ' Ri:\NNSS E Aiei $ {$t$!sN$S s:;i E "iSS -,$$\ EFi:; $s *l,$s$NNsNs Nl$r ls$NRNI.It EEEHg E d;s'* \sN i st$:e$N q - i,\ s'a'S .S'^ i' A E : E; : E 5 ,}A s NN * ;lqr; s i iis { { - \, rN N s \ S \ H9= 3P! .: H gE.;€F * 2 € $ .Fr s Fl gE.EEEF s €g3Bfffg EiEEFi s v t EE:iE5E;.E€ EE:;*;TfifE g EE t .: * gEEigg eggt?E iiggi;g€i oo \F E; iE iiiii':t€€fi EtE iE *t,E E E E'1t gi e s ;lfEE*EE iI i{E Eg: i Ee:g;; ;F;E FE g : E ;.EE. gEE t E; a'r*Eiis $ E E;E EFEEHgEE Ei EE€ EEE s
 14. gu ! ,f'qlf,3'H,EE;f":€E€:E; gEH:H':€E * €€ryEEE;:gE = E E e :E F =;s:==5e; i €EE " -= g$EgF'Eii€'i.E{€g€E; E sE'$Hi;Fs f ,i:;!€igsgF g us €,s1Fg€ : s D,i o ,,EE,g ;Eii l ,r:s.E E E i $ J;€8.i._tE 3 : € E FE ; B 'E s 5 s:;;€ H d€ EI * ?EHnx45$F€5;;;gE3€E : ; "g : E .5Eq::Hf " =E€H€€,H=€ g € t .E.gE l ;'E$E: € EEEc6p;i*EE E E =rg€FtgEF'EFE€gg.E*;H$ us ; : Esst,iE;E ! !;EEq!EH.liE €} fri €EFEEFi:HFiF€€;i:€: EF gz ; = EEEE'E€ s EFe€FEt;€g : F \i ^s.$.si sI N",r U '{ Sii ,:s vz $N N.t.s (J r= -. rd r$ Ys i F r\ z-< O.C' RS$\"i ,arl A=) $$ st s V F-'r {ssi N z Qp. ,Y,.sN r= N's Fr A O-'. ;$ i{ss J .Y \ '\ ! t'l - p. oo \ H
 15. EEEEEiEgE.Eg EIgE.iIEE{Eg:gE gfiig€€ b E:;€FE€f:i;$H..s€€= : Egi r s '), R : 5 I s ,l.gE : g:€ 5.;?B€$'s'sdH=siEf t :gaEEEgE€gEE "B t EE;E€:E;iE;::E:u :r s g5gg €Eg.g \t a*r FE€iE=E;iEi;F: tE.gli€g g ggEgEEEEgg€e EE;#.rifEfEEs ti:€iEE.; E:.EEssiE;.Ea; r !Ei€ Fi{; 2 € qE sitsE E€€E s=; *;EfiE:fEEg€s 3-tE€ @
 16. ietalE.*=Ns,'*q€ igggiglgg€igEg€ g siSss i g;f €ii€isii FEE:EEs 3 Eii€iEEgIg fl' isis! iiEEEE A stl- :*gE;; sEggg;iE .l;gi3FEE i , a :*4er gEiIgI-EgiEi€igE iiiiggiiigiiigi.iggii fr;:EeE lgEggg ee;3€ee: p;g,i; Eg;Ei€$'*EE€gE*3E n;iE
 17. SiEEig3EeEEE ii,€glgi i;'gligi,'Eg** i ggiiFiiE.gEi*,s*' i gggi* *gigE'gggggggi E€ E'ig
 18. b€c 00:6 F 6b v E n tr* 4 E5,iis ; $ 5gE* lEEEF€Ei.IggE i;;; : eE:igEEfl ;'E iEit;;t!a; e;*ii EsEgsr:;*:,fEF;gE€ i i EE iqEit E EEss:i:€ u3 g€aEE HI E*.Eg iggi;ueEg; l ggggit €| E gE $€!i$ Egl Fe€.FEF;;f EgE' iiiiiiggg 1**F s * {:. ss:'€*:Ea'3 F \ :R E€EE s t r ;aE *Fg€ fE$€,i:t* ee E€* t fi s g€,3 g6Egs, E:,i Ei€:r q ",sr sgEa E€ ! s co lEge€E'tpEE€€E \f *g;li.3 iiE $ iEtq ggs*** iE'};U;€e ietE:i tff=sEc€r ;EEEE gg3g ggE gEEE EgEEEEE iiEgi* st 5=85 E .FEEEEil€T 3 'g*E€ € EE:€ h- F-{
 19. F Hg?$;-., : 3"5E I $$s${.is.$$si$ig '$isss$$isF$i$s ls$slsiisitt,ggiiii F ggEigEEi€i€ glggggiI illggagg E;liggi'
 20. t- t-{ bA \ u\d v, s $vN :\\:$-Siif : s s\ . \si . Vs i \ \ : S ! ) v * \ \ , \ $ ;N U iSssiRi S \< zE .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2