intTypePromotion=1

5 chỉ dẫn giải tỏa căng thẳng

Chia sẻ: Nam Kaka | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
40
lượt xem
5
download

5 chỉ dẫn giải tỏa căng thẳng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết 5 chỉ dẫn giải tỏa căng thẳng sau đây sẽ giúp các bạn biết một số cách để giải tỏa những căng thẳng để lấy lại những cân bằng trong cuộc sống như tìm nguyên nhân việc gây căng thẳng, đơn giản hóa cuộc sống, chế độ dinh dưỡng, thể dục và ngủ đủ giấc,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 chỉ dẫn giải tỏa căng thẳng

5 chỉ dẫn sau giúp bạn giải tỏa căng thẳng để lấy lại cuộc sống cân bằng.<br /> <br /> 1. Từ đâu gây căng thăng cho cuôc sông cua ban?<br /> ̉ ̣ ́ ̉ ̣<br /> <br /> Biết được gốc rễ của điều nay se giup ban nhân ra đâu m<br /> ̀ ̃ ́ ̣ ̣ ới la nguyên nhân chinh gây <br /> ̀ ́<br /> ́ ực cho ban đê tim cach giai quyêt. Đôi khi ban th<br /> ra ap l ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ường hay nhâm lân gi<br /> ̀ ̃ ữa qua ́<br /> ̀ ́ ̀ ̣<br /> nhiêu vân đê trong cuôc sông ma không biêt đâu m<br /> ́ ̀ ́ ới la h<br /> ̀ ướng đê ban x<br /> ̉ ̣ ử ly vân đê.<br /> ́ ́ ̀<br /> <br /> 2. Đơn gian hoa cuôc sông<br /> ̉ ́ ̣ ́<br /> <br /> Tim ra <br /> ̀ ưu thê cua ban va lam nh<br /> ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ững gi ban cho la đung đăn va phu h<br /> ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ợp với năng lực, sở <br /> ̉ ̣ ̀ ̉ ̣<br /> thich cua minh. Điêu quan trong la phai hoc cach noi “không” v<br /> ́ ̀ ̀ ́ ́ ới những điêu qua s<br /> ̀ ́ ức <br /> vơi b<br /> ́ ản thân. Hay giao công viêc đo lai cho ng<br /> ̃ ̣ ́ ̣ ười khac nêu ban thây no không thich <br /> ́ ́ ̣ ́ ́ ́<br /> hợp với mình.<br /> <br /> 3. Chế độ dinh dưỡng, thể dục và ngủ đủ giấc <br /> <br /> Cơ thê không đ<br /> ̉ ược cung câp đây đu chât dinh d<br /> ́ ̀ ̉ ́ ưỡng cũng la môt trong nh<br /> ̀ ̣ ững nguyên <br /> ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ể chất lân tinh thân. Điêu nay se xay ra t<br /> nhân khiên ban bi stress ca vê măt th ̃ ̀ ̀ ̀ ̃ ̉ ương tự <br /> ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ̣ ường xuyên se giup ban tăng<br /> nêu ban không ngu đu giâc. Bên canh đo, viêc tâp thê duc th ̃ ́ ̣  <br /> cương kha năng chiu đ<br /> ̀ ̉ ̣ ựng cua c<br /> ̉ ơ thê đê giai quyêt nh<br /> ̉ ̉ ̉ ́ ưng căng thăng trong cuôc sông.<br /> ̃ ̉ ̣ ́<br /> <br /> ̣ ̣<br /> 4. Hoc cach châp nhân nh<br /> ́ ́ ững thứ không thê thay đôi <br /> ̉ ̉<br /> <br /> ̉ ̉<br /> Nêu đa không thê thay đôi nh<br /> ́ ̃ ững điêu không mong muôn trong cuôc sông cua ban, hay <br /> ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ̃<br /> ̣ ̣<br /> hoc cach châp nhân no: tâm s<br /> ́ ́ ́ ự vơi ban be vê nh<br /> ́ ̣ ̀ ̀ ững điêu ma ban đang phai chiu đ<br /> ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ựng <br /> ̣ ̀ ́ ̉ ́ ược lời khuyên hợp ly, tao thoi quen ghi lai nh<br /> hoăc tim đên bac si tâm ly đê co đ<br /> ́ ́ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ững suy <br /> ̃ ̀ ̉ ́ ̉ ̉<br /> nghi va cam xuc cua ban thân, đuc k ́ ết kinh nghiêm va tim kiêm nh<br /> ̣ ̀ ̀ ́ ững cơ hôi khac, tăng<br /> ̣ ́  <br /> cương kha năng chiu đ<br /> ̀ ̉ ̣ ựng.<br /> <br /> 5. Cuôi cung, hãy t<br /> ́ ̀ ự giai toa ap l<br /> ̉ ̉ ́ ực cho ban thân b<br /> ̉ ằng nhưng điêu đ<br /> ̃ ̀ ơn gian nhât<br /> ̉ ́<br /> <br /> Đó có thể là: tâp môt sô bai tâp thê duc đ<br /> ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ơn gian nh<br /> ̉ ư yoga, đi bô..., danh th<br /> ̣ ̀ ời gian cho <br /> ̣ ̣<br /> viêc đi du lich, kham pha thiên nhiên, noi chuyên v<br /> ́ ́ ́ ̣ ới ban be, nghe nh<br /> ̣ ̀ ững thê loai nhac <br /> ̉ ̣ ̣<br /> ̣ ̀ ̉ ̀<br /> êm diu. Danh 20 phut môi ngay đê lam bât c<br /> ̀ ́ ̃ ́ ứ thứ gi ma ban muôn và đ<br /> ̀ ̀ ̣ ́ ừng quên môi  ̃<br /> ̀ ươi nhiêu h<br /> ngay c ̀ ̀ ơn nữa nhé!<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2