50 mẹo sử dụng Windows XP (I)

Chia sẻ: Nguyen Van TUan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

2
687
lượt xem
464
download

50 mẹo sử dụng Windows XP (I)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có rất nhiều tuỳ chọn điều chỉnh trong Windows XP mà có thể sửa đổi để cải thiện cách thức làm việc của hệ điều hành, tăng tốc độ của máy tính và làm cho chúng trở nên dễ dàng sử dụng hơn. Windows XP là hệ điều hành kế tục của cả Windows 2000 Professional và Windows Me, và là hệ điều hành đầu tiên của Microsoft hướng đến người tiêu dùng được xây dựng trên nhân và kiến trúc của Windows NT....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 50 mẹo sử dụng Windows XP (I)

 1. 50 mẹo sử dụng Windows XP (I)
 2. JAN 10, 2008 50 m o s d ng Windows XP (I) Có r t nhi u tùy ch n i u ch nh trong Windows XP mà có th s a i c i thi n cách th c làm vi c c a h i u hành, tăng t c c a máy tính và làm cho chúng tr nên d dàng s d ng hơn. Trong bài vi t sau, xin gi i thi t n các b n 50 th thu t khác nhau, ư c hư ng d n theo t ng bư c m iv n có th th c hi n ư c d dàng và thích h p ngay c v i nh ng ngư i m i làm quen v i máy tính. Nh ng th thu t liên quan n toàn b h i u hành Windows, internet, email và nh ng ph n c ng khác nhau c a máy tính. M t s th thu t b n s ph i s d ng n m t s b ng i u khi n riêng. làm m i th tr nên ơn gi n, chúng tôi khuyên b n hãy chuy n Control Panel v d ng Classic View. B n có th làm i u này b ng cách vào Control Panel, trong danh m c góc trên bên click vào Control Panel và ch n “Switch to classic View”. N u b n không nhìn th y tùy ch n này nghĩa là b n ang s d ng tùy ch n này và không c n ph i s a l i gì khác. 1. T m bi t chi c k p gi y và nh ng hình nh hư ng d n: Khi b n s d ng Microsoft Office thì kèm theo ó thư ng là m t bi u tư ng chi c k p gi y ho c m t bi u tư ng nào ó làm nhi m v giúp b n. Nh ng công c giúp này có th h u ích nhưng chúng th m chí cũng r t khó ch u. g b chúng, hãy vào Control Panel và click vào Add or Remove Programs. Ch m t lát danh sách các ph n m m có trong máy b n hi n ra. B n hãy click lên Microft Office trong danh sách ó và ch n Change, ti p t c ch n tùy ch n “Add or Remove Features” và nh n Ok.
 3. ánh d u vào h p tho i Choose advanced customization or applocations và ch n Next. Ti p t c ánh d u vào tùy ch n “Office Shared Features” và click vài bi u tư ng chi c ĩa c nh bên “Office Assistant” và ch n “Not Available” t th c ơn s xu ng. Cu i cùng click vào Update công vi c ư c th c hi n. Bây gi , b n s không c m th y phi n khi m i l n vào Microsoft Office u xu t hi n nh ng bi u tư ng hư ng d n ó n a. 2. Thay i cách th c các bi u tư ng ư c hi n th bên trong Folder: Trong c a s c a My Computer ho c b t kỳ m t folder nào, click View t thanh Menu và ch n m t tùy ch n b t kỳ t th c ơn s xu ng. - Tùy ch n Icons là tùy ch n măc inh. - Tùy ch n List s hi n th các incon nh hơn. - Tùy ch n Tiles s hi n th thu c tính c a các folder và các file. - Tùy ch n Thumbnails có th dùng xem trư c xem các folder ang ch a gì. - Tùy ch n Details hi n th tương t khi s d ng List, nhưng thêm vào ó s kèm theo chi ti t c a các folder và các file trong ó.
 4. 3. i u ch nh kích c các bi u tư ng : ôi khi các bi u tư ng quá bé khi n cho b n không nhìn rõ các bi u tư ng. B n có th làm cho chúng có kích thư c to hơn b ng cách vào Control Panel và ch n “Display”, ti p t c ch n tab “Appreance”. Click vào nút “Effect”. Trong h p tho i xu t hi n ra ti p theo ó, ánh d u vào “Use large icon” và nh n Ok. 4. Thay i hình n n Desktop : Nh ng hình n n áng yêu s làm cho Desktop thêm duyên dáng. thay i hình n n, b n vào Control Panel và ch n Display (ho c click chu t ph i vào kho ng tr ng trên Desktop, ch n Properties). T i c a s m i hi n ra, b n ch n Tab “Desktop”. n ây, b n có th ch n t danh sách nh ng hình n n có s n ra m t hình làm n n, ho c b n có th t s d ng hình n n c a mình b ng cách nh n nút “Browse” và ch n n m t b c hình mà b n có trên ĩa c ng.
 5. i v i các máy có c u hình y u, b n có th ch n l a không hi n th hình n n b ng cách ch n None trên u c a danh sách và nh n Ok xác nh n nh ng ch n l a c a b n. 5. D n d p Desktop : G b nh ng shorcut không dùng n theo t ng bư c b ng cách vào Control Panel và ch n Dislay như trên, ti p n ch n tab “Desktop” và click vào “Customize Desktop”. Cu i cùng click vào “Clean Desktop Now” và làm theo hư ng d n.
 6. 6. Khóa thanh Taskbar : ôi khi b n trong lúc rê chu t, b n vô tình kéo theo thanh Taskbar n m t ví trí không theo ch ích c a b n. Và ưa nó v v trí ban u ôi lúc không ơn gi n và m t nhi u th i gian. B n có th g n ch t thanh Taskbar (thanh n m bên dư i c a Windows) t i m t v trí c nh b ng cách click chu t ph i lên thanh Taskbar và ch n Lock Taskbar. i u này s ngăn nó di chuy n m t cách tình c . 7. G b font ch : M t s chương trình có s n nh ng font riêng c a nó, nhưng ôi khi chúng không th c s h u ích. b b t nh ng font này, b n có th vào Control Panel, ch n “Fonts”. M t c a s ch a nh ng font ch b n ang có trong máy s hi n ra. B n có th click úp vào nh ng Fonts có trong máy xem chúng như th nào, và n u có nh ng font b n không c n n, có th ch n xóa nó i. Ph i ch c
 7. ch n r ng ch xóa i nh ng font ch không c n thi t, không ang s d ng và không ư c xóa nh ng font ch ch a nh ng bi u tư ng mà Windows ang s d ng. 8. Con tr chu t : S h u m t con tr chu t màu mè có th s ng nghĩnh nhưng nó có th làm làm cho máy tr nên ch m ch p. thay i ki u cách c a con tr chu t, vào Control Panel, click vào “Mouse” và ch n n tab “Pointers”. T i ây b n có th ch n nh ng bi u tư ng tr chu t ư c s p xép theo danh sách t trên xu ng. N u ã ch n ư c con tr thích h p, nh n Ok. B n có th ch n “None” chuy n con tr v d ng m c nh. 9. T o danh sách kh i ng nhanh m t chương trình : nhanh chóng s d ng nh ng chương trình yêu thích, kéo và th bi u tư ng c a chúng n thanh Quick Lauch góc ph i c a thanh Toolbar, n m k bên ph i c a nút Start. N u b n không th nhìn th y chúng, có th click chu t ph i trên thanh Taskbar, ch n Properties và ánh d u vào tùy ch n “Show Quick Launch”. Bây gi b n có thê kéo và th nh ng bi u tư ng c a chương trình vao ây và có th s d ng chúng nhanh chóng ch b ng m t cú click chu t. 10. Nhóm các chương trình trên thanh Taskbar : Ch y nhi u chương trình cùng lúc có th d n n thanh Taskbar tr nên l n x n. ơn gi n hóa m i th c, nhóm nh ng chương trình có cùng thu c tính l i v i nhau thành m t nhóm b ng cách click chu t ph i lên thanh Taskbar và ch n “Properties”.
 8. T i c a s m i hi n ra, b n ch n “Group similar taskbar buttons” và nh n Ok. Bây gi nh ng chương trình có chung thu c tính v i nhau s ư c nhóm chung v i nhau và s ơn gi n hơn s d ng. Ngu n Ph m Th Quang Huy
 9. JAN 10, 2008 50 m o s d ng Windows XP (II) Bài vi t s gi i thi u 10 m o khai thác t i a h i u hành thông d ng nh t hi n nay c a Microsoft. Có th nh ng th thu t này là r t quen thu c v i nh ng ngư i s d ng máy tính lâu năm, nhưng hy v ng nó s r t có ích i v i nh ng ai bư c u làm quen v i máy tính. 11. S d ng nh ng chương trình nh t nh cho các nh d ng file nh t nh: Nh ng chương trình mà Windows s d ng m nh ng d ng file c thù có th thay i b ng cách click chu t ph i lên file mu n m , và ch n Open with, r i ti p t c ch n “Choose Program …”, cu i cùng ch n chương trình t danh sách m i hi n ra. b o m r ng toàn b nh ng file khác cũng thu c nh d ng này s ư c m b ng chương trình ã ch n, ánh d u vào tùy ch n Always use the selected program to open this kind of file trư c khi nh n Ok.
 10. 12. Thi t l p Windows t ng th c hi n công vi c khi ưa ĩa CD và DVD vào: M My Computer, ti p t c click chu t ph i lên bi u tư ng c a ĩa CD-Rom, ch n Properties và click vào tab “Auto Play”. Ti p theo, ch c nh d ng file t danh sách hi n ra và ch n m t công vi c t danh sách th hai bên dư i Windows th c thi. Cu i cùng nh n Ok. ng v i n i dung c a ĩa CD, m i nh d ng file khác nhau s ư ch i u hành t ng x ly’ khác nhau. 13. Xóa nh ng chương trình không c n thi t: Nhi u chương trình có th ư c g b b ng cách s d ng công c g b ư c cung c p b i chính chương trình ó. Tuy nhiên ôi khi nh ng ti n ích này g p v n gì ó ho c b n không th tìm ra nó âu, b n có th s d ng ti n ích g b chương trình c a Windows, b ng cách vào Control Panel, click vào “Add or Remove Programs”, ti p theo tìm n chương trình mà b n mu n g b trong danh sách m i hi n ra, click vào “Remove” và làm theo hư ng d n.
 11. 14. T t ti ng n t modem dial up: Ngày nay, chúng ta ã quá quen thu c v i ADSL, nhưng không ph i ai cũng có i u ki n s d ng ADSL vì v n ư ng dây, nên v n còn r t nhi u ngư i s d ng modem dial up. Ti ng chuông c a modem dial up thông báo cho ta bi t k t nôi ã ư c th c hi n, nhưng ôi khi chúng l i gây phi n ph c và m . t t chúng i, b n vào Control Panel, click vào Network Connection, click chu t ph i vào bi u tư ng k t n i Internet và ch n Properties, ti p theo nh n vào Configure, sau ó b tùy ch n m c “Enable modem speaker” và click Ok. 15. B xác nh n xóa: M i khi b n xóa m t file ho c m t thư m c nào ó, Windows s h ib n xác nh n r ng b n có mu n xóa file hay thưc m c ó vào thùng rác không. ôi khi nh ng xác nh n th a này làm b n khó ch u n u b n c ph i l p i l p l i m t ng tác là ch n Yes. ng ng nh ng yêu c u xác nh n này, click chu t ph i lên bi u tư ng Recycle Bin (bi u tư ng thùng rác) và ch n Properties. Ti p theo b tùy ch n m c “Display delete confirmation dialog” và nh n Ok. 16. B thông báo l i c a Microsoft N u Windows phát hi n m t v n nào ó v i m t chương trình, m t h p tho i s xu t hi n báo cho b n r ng n u b n mu n
 12. g i thông báo l i này cho Microsoft hay không. ng ng s xu t hi n này, click chu t ph i lên My Computer và ch n Properties. Ti p theo click vào tab “Advanced” và click vào Error Reporting. Cu i cùng là ánh d u vào tùy ch n “Disable error reporting” và nh n Ok. 17. T t thông báo khi in: N u b n in tài li u thông qua m ng network, Windows s thông báo cho b n m i l n tài li u ư c in. k t thúc nh ng thông báo gây phi n ph c này, vào Control Panel, ch n “Printers and faxes”. T th c ơn c a file, ch n Server Properties và click vào tab Advanced, cu i cùng b tùy ch n m c “Show informational notifications for local printers” và “Show informational notifications for network printers”, cu i cùng nh n Ok. 18. Windows hi n th nh d ng file: Windows luôn luôn n i 3 ký t m r ng c a file, ví d jpg, mp3… m i th ph c t p, nhưng nó có th h u d ng bi t file nào thu c nh d ng gì. hi n th nh ng nh d ng file này, b n vào Control Panel, ch n Folder Options (ho c vào My Computer, click Tools trên thanh công c và ch n Folder Options) Sau ó ch n n tab View, và b i tùy ch n “Hide extensions for known file types” và nh n OK.
 13. 19. T t thông báo g i thông tin v Microsoft: Khi m t chương trình b l i, Windows thông thư ng s yêu c u b n có g i thông tin v Microsoft giúp s a l i các l i ó hay không? Thư ng thì nó vô h i (nh ng thông tin b n g i không th nh n ra b n ang dùng Windows có b n quy n hay không), tuy nhiên chúng thư ng gây phi n ph c. t t thông báo này i, b n vào Control Panel, ch n System, sau ó ch n tab Advanced, b m vào nút Error Reporting button, cu i cùng click vào “Disable error reporting” và nh n OK. 20. Thay i nh ng chương trình ư c n p khi kh i ng: M t s chương trình s t ng m khi máy tính ư c b t. thêm vào hay b i các chương trình này, b n vào start, ch n Run và gõ msconfig vào h p tho i Run. M t c a s m i hi n ra, b n ch n n tab Startup. T i ây danh sách các chương trình s oc kh i ng cùng h th ng s hi n ra. thêm m t chương trình m i, b n tick vào chương trình ó ho c b i thì b n b i tùy ch n trư c chương trình ó, nh n OK và kh i ng l i máy.
 14. Ngu n Ph m Th Quang Huy
 15. JAN 10, 2008 50 m o s d ng Windows XP (II) Bài vi t s gi i thi u 10 m o khai thác t i a h i u hành thông d ng nh t hi n nay c a Microsoft. Có th nh ng th thu t này là r t quen thu c v i nh ng ngư i s d ng máy tính lâu năm, nhưng hy v ng nó s r t có ích i v i nh ng ai bư c u làm quen v i máy tính. 11. S d ng nh ng chương trình nh t nh cho các nh d ng file nh t nh: Nh ng chương trình mà Windows s d ng m nh ng d ng file c thù có th thay i b ng cách click chu t ph i lên file mu n m , và ch n Open with, r i ti p t c ch n “Choose Program …”, cu i cùng ch n chương trình t danh sách m i hi n ra. b o m r ng toàn b nh ng file khác cũng thu c nh d ng này s ư c m b ng chương trình ã ch n, ánh d u vào tùy ch n Always use the selected program to open this kind of file trư c khi nh n Ok.
 16. 12. Thi t l p Windows t ng th c hi n công vi c khi ưa ĩa CD và DVD vào: M My Computer, ti p t c click chu t ph i lên bi u tư ng c a ĩa CD-Rom, ch n Properties và click vào tab “Auto Play”. Ti p theo, ch c nh d ng file t danh sách hi n ra và ch n m t công vi c t danh sách th hai bên dư i Windows th c thi. Cu i cùng nh n Ok. ng v i n i dung c a ĩa CD, m i nh d ng file khác nhau s ư ch i u hành t ng x ly’ khác nhau. 13. Xóa nh ng chương trình không c n thi t: Nhi u chương trình có th ư c g b b ng cách s d ng công c g b ư c cung c p b i chính chương trình ó. Tuy nhiên ôi khi nh ng ti n ích này g p v n gì ó ho c b n không th tìm ra nó âu, b n có th s d ng ti n ích g b chương trình c a Windows, b ng cách vào Control Panel, click vào “Add or Remove Programs”, ti p theo tìm n chương trình mà b n mu n g b trong danh sách m i hi n ra, click vào “Remove” và làm theo hư ng d n.
 17. 14. T t ti ng n t modem dial up: Ngày nay, chúng ta ã quá quen thu c v i ADSL, nhưng không ph i ai cũng có i u ki n s d ng ADSL vì v n ư ng dây, nên v n còn r t nhi u ngư i s d ng modem dial up. Ti ng chuông c a modem dial up thông báo cho ta bi t k t nôi ã ư c th c hi n, nhưng ôi khi chúng l i gây phi n ph c và m . t t chúng i, b n vào Control Panel, click vào Network Connection, click chu t ph i vào bi u tư ng k t n i Internet và ch n Properties, ti p theo nh n vào Configure, sau ó b tùy ch n m c “Enable modem speaker” và click Ok. 15. B xác nh n xóa: M i khi b n xóa m t file ho c m t thư m c nào ó, Windows s h ib n xác nh n r ng b n có mu n xóa file hay thưc m c ó vào thùng rác không. ôi khi nh ng xác nh n th a này làm b n khó ch u n u b n c ph i l p i l p l i m t ng tác là ch n Yes. ng ng nh ng yêu c u xác nh n này, click chu t ph i lên bi u tư ng Recycle Bin (bi u tư ng thùng rác) và ch n Properties. Ti p theo b tùy ch n m c “Display delete confirmation dialog” và nh n Ok. 16. B thông báo l i c a Microsoft N u Windows phát hi n m t v n nào ó v i m t chương trình, m t h p tho i s xu t hi n báo cho b n r ng n u b n mu n
 18. g i thông báo l i này cho Microsoft hay không. ng ng s xu t hi n này, click chu t ph i lên My Computer và ch n Properties. Ti p theo click vào tab “Advanced” và click vào Error Reporting. Cu i cùng là ánh d u vào tùy ch n “Disable error reporting” và nh n Ok. 17. T t thông báo khi in: N u b n in tài li u thông qua m ng network, Windows s thông báo cho b n m i l n tài li u ư c in. k t thúc nh ng thông báo gây phi n ph c này, vào Control Panel, ch n “Printers and faxes”. T th c ơn c a file, ch n Server Properties và click vào tab Advanced, cu i cùng b tùy ch n m c “Show informational notifications for local printers” và “Show informational notifications for network printers”, cu i cùng nh n Ok. 18. Windows hi n th nh d ng file: Windows luôn luôn n i 3 ký t m r ng c a file, ví d jpg, mp3… m i th ph c t p, nhưng nó có th h u d ng bi t file nào thu c nh d ng gì. hi n th nh ng nh d ng file này, b n vào Control Panel, ch n Folder Options (ho c vào My Computer, click Tools trên thanh công c và ch n Folder Options) Sau ó ch n n tab View, và b i tùy ch n “Hide extensions for known file types” và nh n OK.
 19. 19. T t thông báo g i thông tin v Microsoft: Khi m t chương trình b l i, Windows thông thư ng s yêu c u b n có g i thông tin v Microsoft giúp s a l i các l i ó hay không? Thư ng thì nó vô h i (nh ng thông tin b n g i không th nh n ra b n ang dùng Windows có b n quy n hay không), tuy nhiên chúng thư ng gây phi n ph c. t t thông báo này i, b n vào Control Panel, ch n System, sau ó ch n tab Advanced, b m vào nút Error Reporting button, cu i cùng click vào “Disable error reporting” và nh n OK. 20. Thay i nh ng chương trình ư c n p khi kh i ng: M t s chương trình s t ng m khi máy tính ư c b t. thêm vào hay b i các chương trình này, b n vào start, ch n Run và gõ msconfig vào h p tho i Run. M t c a s m i hi n ra, b n ch n n tab Startup. T i ây danh sách các chương trình s oc kh i ng cùng h th ng s hi n ra. thêm m t chương trình m i, b n tick vào chương trình ó ho c b i thì b n b i tùy ch n trư c chương trình ó, nh n OK và kh i ng l i máy.
 20. Ngu n Ph m Th Quang Huy
Đồng bộ tài khoản