500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG HỢP DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

0
510
lượt xem
120
download

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG HỢP DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Trong lịch sử dựng nƣớc của dân tộc ta, nhà nƣớc đầu tiên đƣợc thành lập là nhà nƣớc nào ? a. Âu Việt b. Lạc Việt c. Văn Lang d. Âu Lạc 2. Truyền thuyết "Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vƣơng" ra đời trong triều đại nào ? a. Hùng Vƣơng b. An Dƣơng Vƣơng c. Mai Hắc Đế d. Hai Bà Trƣng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG HỢP DÀNH CHO ĐOÀN VIÊN

 1. www.thanhnienvietnam.net 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC TỔNG HỢP 1. Trong lịch sử dựng nƣớc của dân tộc ta, nhà nƣớc đầu tiên đƣợc thành lập là nhà nƣớc nào ? a. Âu Việt b. Lạc Việt c. Văn Lang d. Âu Lạc 2. Truyền thuyết "Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vƣơng" ra đời trong triều đại nào ? a. Hùng Vƣơng b. An Dƣơng Vƣơng c. Mai Hắc Đế d. Hai Bà Trƣng 3. Ngƣời dựng nên nƣớc Âu Lạc là ai ? a. Đinh Bộ Lĩnh b. Lí Bí c. Thục Phán d. Hùng Vƣơng 4. Cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu (Triệu Thị Trinh) nhằm chống lại triều đại phong kiến nào ? a. Phong kiến nhà Tấn b. Phong kiến nhà Ngô c. Phong kiến nhà Thục d. Phong kiến nhà Ngụy 5. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do ai lãnh đạo ? a. Lý Thƣờng Kiệt phá tan quân Tống. b. Trần Hƣng Đạo phá tan quân Nguyên. c. Ngô Quyền đánh bại quân Nam Hán. d. Ngô Quyền đánh bại quân Đông Hán. 6. Ngƣời có công dẹp nạn cát cứ, thống nhất đất nƣớc vào năm 967 là ai ? a. Lê Hoàn b. Lý Công Uẩn c. Đinh Bộ Lĩnh d. Lý Thƣờng Kiệt 7. Hoa Lƣ đƣợc chọn làm kinh đô của nƣớc ta từ thời nào ? a. Lê Hoàn b. Lý Thái Tổ c. Lê Thái Tổ d. Đinh Bộ Lĩnh 8. Nƣớc ta đƣợc chính thức mang tên Đại Việt vào thời nào, năm bao nhiêu ? a. Thời Đinh (968) b. Thời Tiền Lê (980) c. Thời Lý (1009) d. Thời Lý (1054) 9. Nền giáo dục đại học Việt Nam xem nhƣ đƣợc bắt đầu từ thời điểm nào và với sự kiện gì ? a. Vào năm 1075, khi nhà Lý mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn nhân tài. b. Dƣới thời Lê Thánh Tông với sự ra đời bộ Luật Hồng Đức. c. Vào năm 1070, với việc nhà Lý dựng Văn Miếu mở Quốc Tử Giám. d. Thời Tây Sơn, sau khi lập lại nền thống nhất đất nƣớc. Page 1 of 51
 2. www.thanhnienvietnam.net 10. Lý Thƣờng Kiệt đã sáng tác bài thơ "Nam Quốc Sơn Hà" trong dịp nào ? a. Kháng chiến chống quân xâm lƣợc Tống lần 1. b. Kháng chiến chống quân xâm lƣợc Tống lần 2. c. Dời đô về Thăng Long. d. Nhậm chức phụ quốc Thái Úy, nắm toàn bộ binh quyền trong triều để chống giặc. 11. Câu nói đanh thép "Đầu tôi chƣa rớt xuống đất, xin bệ hạ đừng lo" là của ai ? a. Trần Hƣng Đạo b. Trần Quang Khải c. Trần Thủ Độ d. Trần Bình Trọng 12. Tác giả bộ binh pháp nổi tiếng "Binh thƣ yếu lƣợc" của nƣớc ta là ai ? a. Lê Lợi b. Nguyễn Trãi c. Trần Hƣng Đạo d. Lý Thƣờng Kiệt 13. Trần Bình Trọng là ngƣời đã nêu câu nói bất hủ nào ? a. "Xin bệ hạ hãy chém đầu thần trƣớc rồi hãy hàng" b. "Bao giờ hết cỏ nƣớc Nam mới hết ngƣời Nam đánh Tây" c. "Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông" d. "Ta thà làm ma nƣớc Nam chứ không thèm làm Vƣơng đất Bắc" 14. Tác giả và tên gọi bộ lịch sử dân tộc đầu tiên của nƣớc ta là ai ? a. Lê Văn Hƣu với Đại Việt sử ký toàn thƣ. b. Lê Văn Hƣu với Đại Việt sử ký. c. Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký toàn thƣ. d. Ngô Sĩ Liên với Đại Việt sử ký. 15. Bộ Luật Hồng Đức - một công trình lập pháp lớn của thời hậu Lê - đƣợc xây dựng và ban hành dƣới thời nào ? a. Lê Thái Tổ b. Lê Thái Tông c. Lê Thánh Tông d. Lê Nhân Tông 16. Chiến thắng có ý nghĩa lớn lao của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong năm 1875 là chiến thắng gì ? a. Hạ thành Quy Nhơn b. Chiếm đất Gia Đinh c. Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút d. Giải phóng Quảng Ngãi và Phú Yên 17. Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Quang Trung vào thời điểm nào ? a. Sau khi đại phá quân Thanh. b. Khi dừng lại ở Nghệ An để bổ sung lực lƣợng lên đƣờng ra Bắc. c. Trƣớc khi kéo quân lên đƣờng ra Bắc. d. Trong buổi tiệc khao quân ở Tam Điệp trƣớc Tết Nguyên Đán. 18. Tác giả của bộ Thƣợng Kinh ký sự, nhà y học lỗi lạc của Việt Nam thế ký XVIII là ai ? a. Tuệ Tĩnh c. Lê Quý Đôn b. Ngô Nhân Tĩnh d. Lê Hữu Trác 19. Ngƣời làm nên chiến công đốt cháy tàu Hy Vọng của Pháp trên sông Nhật Tảo là ai ? a. Trƣơng Định c. Thủ Khoa Huân b. Thiên Hộ Dƣơng d. Nguyễn Trung Trực 20. Danh hiệu Bình Tây Đại Nguyên Soái của Trƣơng Định là do ai đặt ra ? Page 2 of 51
 3. www.thanhnienvietnam.net a. Triều đình phong b. Nhân dân suy tôn c. Nguyễn Đình Chiểu phong tặng d. Kẻ thù kính phục gọi 21. Thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Hƣơng Khê là ai ? a. Nguyễn Quang Bích b. Phan Đình Phùng c. Đinh Công Tráng d. Tống Duy Tân 22. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy là ai ? a. Nguyễn Thiện Thuật b. Hoàng Hoa Thám c. Nguyễn Quang Bích d. Phan Đình Phùng 23. Ngƣời khởi xƣớng phong trào đƣa thanh niên ra nƣớc ngoài học tập là ai ? a. Phan Chu Trinh với phong trào Duy Tân. b. Nguyễn Thái Học với Việt Nam Quốc dân Đảng. c. Lƣơng Văn Can với Đông kinh Nghĩa thục. d. Phan Bội Châu với phong trào Đông Du. 24. Đám tang Phan Châu Trinh đƣợc tổ chức trọng thể vào năm nào, ở đâu ? a. Năm 1926 tại Quảng Nam b. Năm 1925 tại Sài Gòn c. Năm 1925 tại Quảng Nam d. Năm 1926 tại Sài Gòn 25. Trƣớc khi Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, Nguyễn An Ninh là ngƣời đã khởi xƣớng và tổ chức phong trào gì ? a. Phong trào Đông Dƣơng đại hội. b. Tân Việt Cách mạng Đảng. c. Phong trào Hội kín. d. Nam đồng thƣ xã. 26. Nguyễn Thái Học là lãnh tụ của tổ chức nào ? a. Tâm Tâm xã b. Tân Việt Cách mạng Đảng c. Việt Nam Quốc dân Đảng d. Đại Việt dân xã Đảng 27. Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì ? a. Đảng Cộng sản Đông Dƣơng b. Đảng Cộng sản Việt Nam c. Đông Dƣơng Cộng sản đảng d. An Nam Cộng sản Đảng 28. Tham dự hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có mặt các đại biểu của tổ chức nào ? a. Cả 3 tổ chức Cộng sản ở 3 miền đất nƣớc : Đông Dƣơng Cộng sản Đảng (ĐDCSĐ), Đông Dƣơng Cộng sản Liên đoàn (ĐDCSLĐ), An Nam Cộng sản Đảng (ANCSĐ). b. ĐDCSĐ và ĐDCSLĐ c. ĐDCSĐ và ANCSĐ d. ĐDCSLĐ và ANCSĐ 29. Nguyên nhân chủ yếu nào làm bùng lên cao trào cách mạng 1930 / 1931 ? a. Thực dân Pháp tăng cƣờng vơ vét, bóc lột nhân dân ta. Page 3 of 51
 4. www.thanhnienvietnam.net b. Lòng yêu nƣớc nồng nàn căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp đồng bào. c. Anh hƣởng của phong trào Cách mạng thế giới. d. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam với đƣờng lối chính trị đúng đắn. 30. Trong cao trào Cách Mạng 1931 / 1931, chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh đƣợc thành lập bằng cách nào ? a. Do nhân dân bầu cử b. Ban chấp hành nông hội xã quản lý chính quyền dƣới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng. c. Chi bộ Đảng tại các địa phƣơng đồng thời nắm chính quyền. d. Công nhân các nhà máy lân cận về nông thôn quản lý chính quyền. 31. Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dƣơng đƣợc tổ chức vào thời gian và địa điểm nào ? a. Tháng 3 / 1935 tại MaCao (Trung Quốc) b. Tháng 7 / 1935 tại MaCao (Trung Quốc) c. Tháng 3 / 1935 tại ngoại thành Hà Nội d. Tháng 7 / 1935 tại ngoại thành Hà Nội 32. Ngay sau đại hội lần thứ I, Tổng Bí thƣ của Đảng Cộng sản Đông Dƣơng là ai ? a. Đ/c Trần Phú b. Đ/c Hồng Phong c. Đ/c Hà Huy Tập d. Đ/c Trƣờng Chinh 33. Trong cao trào cách mạng 1936 - 1939, sự kiện mở đầu cho phong trào đấu tranh rộng lớn của quần chúng là sự kiện gì ? a. Sự ra đời của ủy ban hành động ở nhiều địa phƣơng. b. Cuộc đón tiếp của Chính phủ Pháp. c. Cuộc vận động lập ủy ban trù bị của Đông Dƣơng Đại hội. d. Việc triệu tập Đông Dƣơng Đại hội. 34. Một tác phẩm chính trị đƣợc phổ biến rộng rãi trong cao trào 1936 - 1939 giới thiệu chủ nghĩa Mác - Lê Nin và chính sách của Đảng là tác phẩm nào ? a. Bản án chế độ thực dân Pháp b. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản c. Đề cƣơng văn hóa Việt Nam d. Vấn đề dân cày 35. Chủ trƣơng chuyển hƣớng chỉ đạo chiến lƣợc Cách mạng của Đảng ta sau cao trào 1936 - 1939 đƣợc đánh dấu bằng sự kiện nào ? a. Đảng rút vào hoạt động bí mật từ cuối năm 1939. b. Nhật nhảy vào Đông Dƣơng cùng thực dân Pháp thống trị nƣớc ta c. Mặt trận Việt Minh đƣợc thành lập d. Hội nghị Trung ƣơng Đảng lần thứ 6 36. Đảng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ cách mạng 1930 - 1945 là gì ? a. Giải phóng dân tộc b. Giải phóng dân tộc và ruộng đất cho nông dân c. Khởi nghĩa vũ trang d. Đấu tranh giành quyền dân chủ 37. Mặt trận Việt Minh có tên gọi đầy đủ là gì ? a. Việt Nam Cách mạng đồng chí hội b. Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội c. Việt Nam Độc lập đồng minh d. Việt Nam thanh niên Cách mạng đồng chí hội 38. Đại diện cao nhất của Chính phủ lâm thời vào tiếp nhận lễ thoái vị của Vua Bảo Đại tại Huế là ai ? Page 4 of 51
 5. www.thanhnienvietnam.net a. Tôn Đức Thắng b. Nguyễn Lƣơng Bằng c. Trần Huy Liệu d. Cù Huy Cận 39. Chủ tịch ủy ban khởi nghĩa Nam bộ trong Cách mạng tháng 8 năm 1945 là ai ? a. Thái Văn Lung b. Trần Văn Giàu c. Huỳnh Văn Tiểng d. Phạm Ngọc Thạch. 40. Nam bộ kháng chiến bắt đầu ở Sài Gòn vào ngày tháng năm nào ? a. 23/11/1940 c. 23/9/1945 b. 23/11/1945 d. 02/9/1945 41. Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào ? a. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. b. Cuộc binh biến Đô Lƣơng. c. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn. d. Cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội. 42. Lực lƣợng vũ trang ra đời từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, sau đó đƣợc thống nhất lại với tên gọi là gì ? a. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân b. Cứu quốc dân c. Việt Nam giải phóng quân d. Vệ quốc Đoàn 43. "Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ" câu nói ấy là của ai ? a. Chỉ thị kháng chiến kiến quốc của Trung ƣơng Đảng b. Thƣ của Hồ Chủ Tịch gửi đồng bào Nam bộ c. Quyết định kháng chiến của xứ ủy Nam bộ d. Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh 44. Hồ Chủ Tịch thay mặt cả nƣớc tặng danh hiệu "Thành đồng Tổ quốc" cho đồng bào Nam bộ vào thời điểm nào ? a. Vừa bắt đầu kháng chiến (9/1945) b. Cuối năm 1945 c. Đầu năm 1946 d. Đầu tháng 2 năm 1946 45. Có một tổ chức chính trị đứng trong mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dƣơng vận động thành lập vào giữa năm 1944 nhằm tập hợp lực lƣợng trí thức, sinh viên học sinh, tƣ sản dân tộc…, tổ chức đó là gì ? a. Hội văn hóa cứu quốc Việt Nam b. Đảng dân chủ Việt Nam c. Đảng xã hội Việt Nam d. Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác 46. Tháng 4/1945, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu quốc quân đƣợc hợp nhất với tên gọi : a. Vệ quốc đoàn b. Việt Nam giải phóng quân c. Việt nam Cứu Quốc quân d. Quân đội Nhân dân Việt Nam 47. Đại hội Quốc dân chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 đƣợc tổ chức tại đâu ? Page 5 of 51
 6. www.thanhnienvietnam.net a. Tân Trào b. Pắc pó c. Cao bằng d. Hà Đông 48. Nơi nào diễn ra cuộc mít ting lớn giành chính quyền tại Hà Nội trong CMTT 1945 ? a. Quảng trƣờng Ba Đình b. Dinh Toàn quyền Đông Dƣơng c. Quảng trƣờng Nhà hát lớn d. Vƣờn Bách thảo 49. Lệnh tổng tuyển cử để bầu ra Chính phủ chính thức của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đựơc công bố vào thời điểm nào ? a. Ngay trong tháng 9/1945 b. Tháng 10/1945 c. Tháng 11/1945 d. Tháng 12/1945 50. Sau thành công của cuộc tổng tuyển cử, cuộc họp đầu tiên của Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa diễn ra vào ngày tháng năm nào ? a. 10/01/1946 b. 25/02/1946 c. 2/03/1946 d. 15/03/1946 51. Đồng tiền Việt Nam đã đƣợc Quốc hội nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết định cho lƣu hành trong cả nƣớc lần đầu tiên trong cả nƣớc vào ngày tháng năm nào ? a. 01/1946 b. 04/1946 c. 11/1946 d. 9/1946 52. Ở miền Nam, với sự giúp đỡ của quân Anh, cuộc gây hấn của quân Pháp nhằm tái xâm lƣợc nƣớc ta đã chính thức mở đầu bằng sự kiện nào ? a. Phá hoại cuộc mít tinh mừng độc lập của quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn 02/09/1945. b. Đánh úp trụ sở UBND Nam Bộ và Cơ quan tự vệ TP Sài Gòn c. Yêu cầu ta thả hết lực lƣợng vũ trang và tù binh Pháp d. Chiếm đóng bến cảng Sài Gòn làm nơi dừng chân cho quân xâm lƣợc 53. Bản tạm ƣớc 14/09/1946 đƣợc Chính phủ ta ký với Chính phủ Pháp nhằm mục đích gì ? a. Gạt bỏ quân đội Tƣởng Giới Thạch, tranh thủ hoà hoãn với Pháp để chuẩn bị kháng chiến. b. Kéo dài thời gian hoà hoãn để củng cố và phát triển thêm lực lƣợng. c. Tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh. d. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến Nam bộ. 54. Bản Hiến pháp đầu tiên của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đƣợc Quốc hội thông qua vào thời điểm nào ? a. Tháng 3/1946 b. Tháng 6/1946 c. Tháng 8/1946 d. Tháng 10/1946 55. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng ta đƣợc tiến hành vào thời gian và địa điểm nào ? a. Tháng 2/1951 tại Cao Bằng. b. Tháng 3/1951 tại Cao Bằng. Page 6 of 51
 7. www.thanhnienvietnam.net c. Tháng 2/1951 tại Tuyên Quang. d. Tháng 3/1951 tại Tuyên Quang. 56. Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân ta đƣợc tiến hành thành mấy đợt ? a. 2 đợt b. 3 đợt c. 4 đợt d. Không phân chia thành từng đợt cụ thể 57. Tại Đại hội Đảng lần thứ II (1951), Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ? a. Đảng Cộng sản Việt Nam b. Đảng Cộng sản Đông Dƣơng c. Đảng Lao động Việt Nam d. Đảng Xã hội Việt Nam 58. Bài hát Nhạc Rừng của nhạc sỹ Hoàng Việt có nội dung phản ánh cuộc sống gian khổ nhƣng lạc quan trong kháng chiến chống Pháp ở đâu ? a. Núi rừng Việt Bắc b. Núi rừng Tây Nguyên c. Miền Đông Nam bộ d. Miền Tây Nam bộ. 59. Hiệp định Genève về Đông Dƣơng đƣợc ký kết vào thời điểm nào ? a. Sau ngày Pháp thất bại ở Điện Biên Phủ. b. Sau ngày đình chiến 20/7/1954 c. Trong lúc ta tấn công Điện Biên Phủ d. Khi Pháp buộc phải kết thúc chiến tranh Đông Dƣơng 60. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi hoàn toàn vào thời điểm nào ? a. Sáng 7/5/1954 b. Trƣa 7/5/1954 c. Chiều 7/5/1954 d. Tối 7/5/1954 61. Trƣởng phái đoàn ta tham dự Hội nghị Genève về lập lại hoà bình cho Đông Dƣơng là ai ? a. Hồ Chí Minh b. Tôn Đức Thắng c. Phạm Văn Đồng d. Nguyễn Duy Trinh 62. Ngày toàn quân Pháp cuối cùng rút khỏi nƣớc ta, miền Bắc đƣợc hoàn toàn giải phóng là ngày nào ? a. 20/7/1954 b. 10/10/1954 c. 16/5/1955 d. 22/5/1955 63. Tuyến đƣờng vận tải chiến lƣợc phục vụ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đƣợc phƣơng Tây đặt tên là đƣờng gì ? a. Đƣờng 559. b. Đƣờng mòn Hồ Chí Minh. c. Đƣờng Trƣờng Sơn. d. Đƣờng chiến lƣợc Bắc - Nam. 64. Chủ tịch Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là ai ? a. Đ/c Phạm Hùng. b. Luật sƣ Trịnh Đình Thảo. c. Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ. Page 7 of 51
 8. www.thanhnienvietnam.net d. Kiến trúc sƣ Huỳnh Tấn Phát. 65. "Nhắm thẳng quân thù mà bắn" là lời hô bất tử của ai ? a. Nguyễn Văn Trỗi ở pháp trƣờng b. Nguyễn Viết Xuân trên trận địa. c. Phạm Tuân trong cuộc chiến đấu cùng B52 Mỹ d. Chị Út Tịch trong một trận chiến đấu 66. Trận thắng Mỹ đầu tiên trong cuộc kháng chiến ở miền Nam là trận nào ? a. Trận Núi Thanh (cuối năm 1965) b. Trận Vạn Tƣờng (cuối năm 1965) c. Cuộc bẻ gãy trận càng Jonetion City của Mỹ (1965 - 1966) d. Trận Ấp Bắc (đầu năm 1963). 67. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ta đƣợc tổ chức vào thời điểm nào a. Tháng 6/1960 b. Tháng 9/1960 c. Tháng 10/1960 d. Tháng 12/1960 68. Nguyên nhân chủ yếu nào buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc vào ngày 1/1/1968 ? a. Mỹ thất bại nặng ở cả hai miền Nam Bắc. b. Miền Bắc đã bắn rơi và phá hủy hàng máy bay ném bom của Mỹ. c. Miền Nam đánh bại hoàn toàn chiến lƣợc "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ. d. Dƣ luận thế giới phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh xâm lƣợc của Mỹ. 69. Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ 2 vào thời điểm nào ? a. Đầu năm 1972 b. 4/1972 c. 10/1972 d. 12/1972 70. Cột mốc nào đánh dấu bƣớc phát triển nhảy vọt của Cách mạng miền Nam để chuyển từ thế giữ gìn lực lƣợng sang thế tiến công ? a. Hội nghị Trung ƣơng Đảng lần thứ 15, xác định con đƣờng phát triển của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. b. Sự ra đời của Đảng Nhân dân cách mạng miền Nam. c. Phong trào Đồng Khởi nổ ra mạnh mẽ trên toàn miền Nam. d. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đƣợc thành lập. 71. Tháng 1/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo CM miền Nam đã đƣợc thành lập với tên gọi là gì ? a. Trung ƣơng Cục miền Nam. b. Xứ ủy Nam bộ c. Xứ ủy Nam kỳ d. Đảng nhân dân cách mạng miền Nam 72. Bạn hãy cho biến thời điểm thống nhất các lực lƣợng vũ trang cách mạng thành quân giải phóng miền Nam ? a. 20/12/1960 b. 02/01/1961 c. 15/01/1961 d. 15/02/1961 73. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam làm phá sản về cơ bản "Chiến lƣợc chiến tranh đặc biệt" của Mỹ - Ngụy ? a. Đồng Xoài (Biên Hòa) Page 8 of 51
 9. www.thanhnienvietnam.net b. Bình Giã (Bà Rịa) c. An Lão (Bình Định) d. Ba Gia (Quảng Ngãi) 74. Ngày 15/10/1964 đã đi vào lịch sử đấu tranh của nhân dân miền Nam với sự kiện ? a. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ. b. Cuộc biểu tình lớn của 70 vạn quần chúng Sài Gòn làm rung chuyển chế độ Ngụy. c. Ngƣời công nhân thợ điện Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn. d. Hòa thƣợng Thích Quảng Đức tự thiêu. 75. Trong cuộc đọ sức trực tiếp với Mỹ, chiến thắng nào có ý nghĩa mở đầu cho cao trào thi đua đánh Mỹ trong toàn quân toàn dân miền Nam ? Vạn Tƣờng a. Đắc Tô b. Khe Sanh - Đƣờng 9 c. Lộc Ninh 76. Chiến lƣợc "Việt nam hóa chiến tranh" đƣợc Mỹ bắt đầu thực hiện dƣới đời Tổng thống nào của Mỹ ? a. Eisenhower b. Kennedy c. Jonhson d. Nixon 77. Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10/1974 đã quyết định nơi nào là hƣớng tiến công chủ yếu ở miền Nam trong năm 1975 ? a. Tây Nguyên b. Trị Thiên c. Đông Nam Bộ d. Tây Nam Bộ 78. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định chính thức đƣợc mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày tháng năm nào ? a. 08/04/1975 b. 12/04/1975 c. 14/04/1975 d. 25/04/1975 79. Lá cờ chiến thắng của cách mạng đƣợc kéo lên phủ Tổng thống Ngụy trong ngày 30/04/1975 vào lúc nào ? a. 9h30' b. 10h45' c. 11h30' d. 11h 80. Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung trong cả nƣớc sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam đƣợc tổ chức vào ngày tháng năm nào ? a. 02/09/1975 b. 06/01/1976 c. 25/04/1976 d. 20/07/1976 81. Quốc hội lấy tên nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam bắt đầu từ thời gian nào ? a. 30/03/1975 b. 02/09/1975 c. 30/4/1976 d. 02/7/1976 Page 9 of 51
 10. www.thanhnienvietnam.net 82. Miền Nam nƣớc ta hoàn toàn giải phóng vào ngày tháng năm nào ? a. 30/03/1975 b. 01/05/1975 c. 02/05/1975 d. 03/05/1975 83. Tại sao ngày 26/03/1931 đƣợc quyết định lấy làm ngày kỉ niệm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ? a. Đó là ngày thống nhất các tổ chức Đoàn trong phạm vi toàn quốc. b. Đó là ngày Hội nghị TW Đảng đề ra "Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động" c. Là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định chính thức thành lập Đoàn. d. Đó là ngày TW Đảng đề ra nhiệm vụ "Cần kíp tổ chức ra thanh niên cộng sản Đoàn". 84. Hội nghị BCH TW Đảng tháng 3/1937 đã quyết định thành lập một đoàn thể cách mạng của thanh niên với tên gọi là gì ? a. Đoàn Thanh niên Cứu quốc b. Đoàn Thanh niên Phản đế c. Đoàn Thanh niên Dân chủ d. Đoàn Thanh niên Cộng sản 85. Để tập hợp lực lƣợng chuẩn bị khởi nghĩa giành Chính quyền trong Cách mạng tháng 8, lực lƣợng Thanh niên Tiền phong Nam bộ đã chính thức ra mắt vào thời điểm nào ? a. 03/1945 b. 05/1945 c. 06/1945 d. 07/1945 86. Đầu năm 1946, TW Đảng chủ trƣơng thành lập một tổ chức tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, công chức, thanh niên các tôn giáo, các dân tộc… tên gọi của tổ chức đó là gì ? a. Liên đoàn Thanh niên Việt Nam b. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam c. Đoàn Thanh niên Cứu quốc d. Thanh niên khai trí 87. Tại sao ngày 9/1/1950 đã trở thành ngày học sinh-sinh viên toàn quốc ? a. Đó là ngày thành lập Đoàn học sinh Sài Gòn-Chợ Lớn. b. Đó là ngày thành lập Liên đoàn học sinh-sinh viên Việt Nam. c. Đó là ngày Đoàn học sinh Sài Gòn-Chợ Lớn ra hoạt động công khai. d. Đó là ngày diễn ra cuộc biểu tình tuần hành của học sinh-sinh viên Sài Gòn-Chợ Lớn. 88. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đoàn đƣợc tổ chức vào thời gian và địa điểm nào ? a. Tháng 2/1950 tại Hà Nội b. Tháng 5/1950 tại Hà Nội c. Tháng 2/1950 tại Thái Nguyên d. Tháng 5/1950 tại Thái Nguyên 89. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đƣợc đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào năm nào ? a. 1950 b. 1955 c. 1960 d. 1969 90. Bạn hãy cho biết thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đoàn ? a. Cuối năm 1954 b. Cuối năm 1955 Page 10 of 51
 11. www.thanhnienvietnam.net c. Cuối năm 1956 d. Cuối năm 1957 91. Bạn hãy cho biết thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đoàn ? a. 03/1961 b. 04/1961 c. 05/1961 d. 06/1961 92. Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đƣợc vinh dự mang tên Bác Hồ kính yêu vào thời điểm nào ? a. 10/1969 b. 12/1969 c. 03/1970 d. 05/1970 93. Phong trào "Ba sẵn sàng" của ĐVTN miền Bắc đƣợc TW Đoàn phát động vào thời điểm nào ? a. 1961 b. 1963 c. 1965 d. 1967 94. Phong trào "Năm xung phong" của ĐVTN miền Nam đƣợc phát động trong dịp nào ? a. Đại hội lần thứ 3 Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. b. Đại hội lần thứ 1 Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách Mạng miền Nam. c. Đại hội lần thứ 4 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. d. Đại hội lần thứ 2 Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách Mạng miền Nam. 95. Đảng Cộng Sản Việt Nam là sự kết hợp giữa các yếu tố nào ? a. Phong trào yêu nƣớc của nhân dân VN với sự giúp đỡ của Quốc tế Cộng sản. b. Chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân đang phát triển mạnh. c. Chủ nghĩa MácLênin với phong trào CN và phong trào yêu nƣớc. d. Phong trào công nhân VN với sự hoạt động tích cực của Nguyễn Ái Quốc. 96. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng diễn ra vào thời điểm nào ? a. 12/1975 b. 05/1976 c. 9/1976 d. 12/1976 97. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng xác định nhiệm vụ hàng đầu của Cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới là gì ? a. Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội. b. Bảo vệ tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa. c. Xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN d. Đẩy mạnh cải tạo XHCN 98. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng diễn ra vào thời điểm nào ? a. 06/1986 b. 08/1986 c. 10/1986 d. 12/1986 99. Nguyễn Thái Bình là một tấm gƣơng hy sinh vì nƣớc, trƣớc lúc hy sinh anh là ? a. Một Đoàn viên TNCS b. Một thanh niên yêu nƣớc. c. Một chiến sĩ biệt động d. Một cán bộ của phong trào SVHS miền Nam Page 11 of 51
 12. www.thanhnienvietnam.net 100. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam là một tổ chức tập hợp "Thanh niên Việt Nam từ 18 đến 22 tuổi muốn tranh đấu chống Pháp đuổi Nhật" đƣợc thành lập lúc nào ? a. Tại hội nghị lần thứ 8 của TW Đảng tháng 5/1941. b. Sau CMT8 thành công c. Vào thời điểm khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ. d. Vào thời điểm khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ. 101. Các nhiệm vụ chính của toàn dân đƣợc Hồ Chủ tịch đề ra trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ là gì ? a. 3 sẵn sàng, 5 xung phong b. Chống giặt đói, giặt dốt, giặt ngoại xâm c. Tăng cƣờng sản xuất, đẩy lùi nạn đói d. Toàn dân cố gắng đóng góp vào công cuộc kiến quốc và chống giặc ngoại xâm. 102. "Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nƣớc, không chịu làm nô lệ". Xuất xứ của câu nói này? a. Tuyên ngôn độc lập b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến c. Lời kêu gọi Nam bộ kháng chiến d. Lời thề của chiến sỹ quân nhân Nam kỳ trong ngày Nam bộ kháng chiến. 103. Sau thắng lợi của hiệp định Genève, ban chấp hành TW Đảng đã hƣởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thƣơng chiến tranh bằng những phong trào nào ? a. 3 sẵn sàng, 5 xung phong b. Ngày thứ 7 lao động kiến thiết Tổ quốc c. Toàn dân thực hiện sạch làng, tốt ruộng d. Phải quan tâm đến việc xây dựng và khôi phục lại nƣớc nhà. 104. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam đƣợc đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào thời điểm nào ? a. Ngày 13/5/1955 b. Tháng 8/1954 c. Ngày 19/10/1955 d. Năm 1957 105. Ngày 25/8/1963, một cuộc biểu tình của 5.000 SVHS tại chợ bến Thành đã làm dấy lên phong trào đấu tranh sôi sục của tuổi trẻ miền Nam. Một nữ sinh đã ngã xuống trong cuộc vùng lên này, trở thành biểu tƣợng cho ngọn lửa sức sống của tuổi trẻ. Đó là ai ? a. Phi Yến b. Quách Thị Trang c. Nguyễn Thị Minh Khai d. Lê Thị Hồng Gấm 106. Phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tuổi trẻ hai miền Nam Bắc trong kháng chiến chống Mỹ những năm 1960 là phong trào gì ? a. Dẻo tay cày hay tay súng b. 3 sẳn sàng, 5 xung phong c. Vai trăm cân, chân ngàn dặm d. Tất cả vì miền Nam thân yêu 107. Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên đƣợc mang tên Bác Hồ kính yêu từ ngày tháng năm nào ? a. Tháng 3/1970 b. Tháng 9/1969 c. 1976 d. Đầu năm 1970. 108. Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh đƣợc đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng ? a. Lần thứ 4 họp từ ngày 14 đến 20/12/1976 b. Lần thứ 3 họp từ ngày 14 đến 20/12/1976 c. Lần thứ 4 họp từ ngày 17 đến 22/10/1979 Page 12 of 51
 13. www.thanhnienvietnam.net d. Lần thứ 3 họp từ ngày 03 đến 10/02/1980 109. Tên gọi đầu tiên của Thành đoàn thời kỳ chống Mỹ là gì ? a. Khu Đoàn b. Thành Đoàn c. Ban vận động Thanh niên d. Ban cán sự Thanh niên. 110. Lớp huấn luyện Cán bộ Thanh niên đầu tiên của thời kỳ chống Mỹ do khu ủy Sài Gòn-Gia Định trực tiếp tổ chức tại đâu ? a. Căn cứ An Phú Đông b. Căn cứ Dƣơng Minh Châu c. Căn cứ Rừng Già-Rừng Xanh (Trảng Bàng - Tây Ninh) d. Căn cứ rừng Sác 111. Trong phiên toà ngày 24/5/1962, địch kết án tử hình 4 đồng chí Lê Hồng Tƣ, Lê Quang Vịnh, Huỳnh Văn Chính, Lê Văn Thành về việc mƣu sát đại sứ Mỹ Nolting. Bạn hãy cho biết hiện nay đ/c nào còn sống ? a. Tất cả các đồng chí này đều đã là liệt sỹ b. Tất cả đều còn sống c. Chỉ có đ/c Lê Hồng Tƣ còn sống d. Chỉ có đ/c Lê Hồng Tƣ, Lê Quang Vịnh còn sống 112. Đồng chí Trần Quang Cơ (Tám Lƣợng) hy sinh trong trƣờng hợp nào ? a. Bị địch bắt và xử tử hình b. Bị địch bắt và tra tấn đến chết ở bốt Bà Hòa c. Địch phát hiện và tấn công vào căn cứ ban cán sự HSSV ở Mỹ Hạnh - Đức Hòa - Long An. d. Bệnh nặng mất trên đƣờng đi công tác. 113. Trận đầu ra quân đánh Mỹ bằng vũ trang của Thành đoàn là trận nào ? a. Vụ đặt mìn giết Mc Namara của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi. b. Vụ tấn công tòa đại sứ Mỹ (cũ) ở đƣờng Hàm Nghi làm phó đại sứ Alexis Jonhson bị thƣơng. c. Vụ giết tên Wiliam Thomas, chuyên viên cao cấp của không quân Mỹ tại đƣờng Ngô Thời Nhiệm và vụ ném thủ pháo vào xe đại sứ Mỹ Nolting. d. Vụ "làm thịt" lính Mỹ trên đƣờng phố sau khi anh công nhân Nguyễn Văn Bảy bị lính Mỹ đánh chết. 114. Câu nói "Tôi rất tiếc không đủ lựu đạn để giết chết những tên cầm đầu bọn xâm lƣợc" trƣớc tòa án địch ngày 24.5.1962 là câu nói của ai ? a. Trần Quang Cơ b. Lê Quang Vịnh c. Võ Thị Thắng d. Lê Hồng Tƣ 115. Tổng đoàn học sinh Sài Gòn-Gia Định, trung tâm công khai của phong trào HSSV Sài Gòn-Gia Định đƣợc thành lập vào năm nào ? Do ai làm chủ tịch ? a. 15/10/64 do học sinh Nguyễn Chơn Trung làm chủ tịch b. 1950 do học sinh Nguyễn Văn Ơn làm chủ tịch c. 1970 do học sinh Lê Văn Nuôi làm chủ tịch d. 1972 do học sinh Lê Văn Nghĩa làm chủ tịch 116. Danh hiệu "Anh hùng mìn gạt" đƣợc dùng để chỉ một anh hùng lực lƣợng vũ trang, đứa con của đất thép thành đồng, ngƣời đã nghiên cứu ra vũ khí chế tạo đánh xe tăng Mỹ. Bạn cho biết đó là ai ? a. Phạm Văn Cội b. Phạm Văn Hai c. Tô Văn Đực. d. Lê Minh Xuân. 117. Đồng chí Hồ Hảo Hớn, Bí thƣ khu đoàn Sài Gòn-Gia Định 1965-1967 hy sinh trong trƣờng hợp nào ? a. Bị địch phục kích bắn chết trên đƣờng vào nội thành công tác năm 1968. b. Bị địch bắt đày ra Côn Đảo và chết trong chuồng cọp năm 1970. c. Bị địch bắt và tra tấn đến chết ở bốt Bà Hòa-Chợ Lớn năm 1967. d. Bị bom đánh vào chiến khu Dƣơng Minh Châu năm 1969. 118. Trong phong trào SVHS thời chống Mỹ, tên gọi "Tam giác sắt" ám chỉ khu vực nào ? Page 13 of 51
 14. www.thanhnienvietnam.net a. Ngã 7 Lý Thái Tổ - Bàn Cờ - Vƣờn Chuối. b. Đại học Văn khoa - Dƣợc khoa - Nông lâm c. Mật khu Hố Bò Củ Chi - Căn cứ Thạnh An Sông Bé - Chiến khu Dƣơng Minh Châu Tây Ninh. d. Ngã 3 biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào. 119. Bài hát "Ngƣời mẹ Bàn Cờ" của nhạc sĩ sinh viên Trần Long Ẩn ra đời trong phong trào nào ? a. Chống Lonnol tàn sát Việt Kiều. b. Chống quân sự hóa học đƣờng. c. Đốt xe Mỹ. d. Chống văn hóa nô dịch lai căn mất gốc. 120. Phần thƣởng cao quý nhất mà Đảng và Nhà nƣớc đã tặng cho Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh từ trƣớc đến nay là gì ? a. Huân chƣơng độc lập hạng II, danh hiệu anh hùng lực lƣợng vũ trang. b. Huy chƣơng Giải phóng, Huân chƣơng Quyết thắng. c. Huân chƣơng Sao vàng. d. Huy chƣơng Vì thế hệ trẻ. 121. Tiếng bom Sa diện là hành động hào hùng của ngƣời thanh niên yêu nƣớc. Bạn hãy cho biết đó là ai? a. Lƣơng Ngọc Quyến b. Hà Tùng Mậu c. Lê Hồng Sơn d. Phạm Hồng Thái. 122. Anh hùng La Văn Cầu trong kháng chiến chống Pháp đã có hành động dũng cảm nhƣ thế nào ? a. Lấy thân mình làm giá súng b. Lấy thân mình chèn pháo c. Chặt một cánh tay bị thƣơng để tiếp tục chiến đấu d. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai 123. Văn nghệ báo chí SVHS là một hình thức đấu tranh rất sôi nổi phong phú của tuổi trẻ TP thời chống Mỹ mang đậm tính chiến đấu và tính dân tộc. Xin cho biết tên của một vũ khúc nổi tiếng với hình tƣợng nƣớc Việt Nam hình chữ S đƣợc kết thành bởi những chiếc nón lá của các nữ diễn viên mặc áo dài tứ thân ? a. Vũ khúc Mẹ Việt Nam b. Vũ khúc Tiếng trống hào hùng c. Vũ khúc Việt Nam quê hƣơng ta d. Vũ khúc Mơ ngày hòa bình 124. Góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại ngày 34/04/1975, Thành đoàn đã có hơn 200 liệt sĩ hi sinh trong nhiều trƣờng hợp khác nhau. Trong đó có đồng chí hy sinh vì pháo địch ngay tại cửa ngõ Thành phố trong ngày Thành phố sắp đƣợc giải phóng. Tên của anh đã đƣợc đặt cho một cơ sở in lớn của Thành phố. Đó là : a. Đ/c Nguyễn Sơn Hà b. Đ/c Bùi Minh Trực c. Đ/c Lê Quang Lộc d. Đ/c Trần Triệu Luật. 125. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày tháng năm nào ? Tại đâu ? a. 19/5/1900 tại Làng Kim Biên - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An. b. 19/5/1890 tại Làng Kim Biên - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An. c. 19/5/1890 tại Làng Hoàng Trù - huyện Nam Đàn - tỉnh Nghệ An d. 19/5/1890 tại Làng Kim Biên - huyện Nam Đàn - tỉnh Hà Tĩnh. 126. Năm 1910 trên đƣờng từ Quy Nhơn vào Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành dừng lại ở đâu? làm gì ? a. Phan Rang - dạy học. b. Phan Thiết - liên lạc với các sĩ phu yêu nƣớc. c. Phan Thiết - dạy học. d. Quy Nhơn - dạy học. 127. Từ Cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc vào ngày tháng năm nào? Khi ấy ngƣời bao nhiêu tuổi ? a. 6/5/1911 - 21 tuổi. b. 5/6/1911 - 21 tuổi. Page 14 of 51
 15. www.thanhnienvietnam.net c. 6/5/1911 - 20 tuổi. d. 5/6/1911 - 23 tuổi. 128. Trong thời gian từ 1917 đến 1921 tại Pháp Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập, tham gia và đƣợc đề cử vào những tổ chức nào? a. Đảng xã hội Pháp. b. Hội những ngƣời Việt Nam yêu nƣớc. c. Đảng Cộng sản Pháp. d. Tất cả đều đúng. 129. "Bản án chế độ thực dân Pháp" của chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản tiếng Pháp xuất bản đầu tiên, tác giả ký tên là gì? a. Nguyễn Tất Thành b. Hồ Chí Minh. c. Nguyễn Ái Quốc. d. Nguyễn Văn Ba. 130. Trong thời gian bị giam ở Quảng Tây (Trung Quốc) Bác Hồ đã sáng tác tập thơ nổi tiếng nào? a. Ngục Trung nhật ký. b. Lên núi. c. Cảnh rừng Việt Bắc. d. Thăm Khúc phụ. 131. "Vì lợi ích mƣời năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng ngƣời". Bác Hồ đã nói câu này trong thời gian nào?. a. Thăm và nói chuyện tại lớp học chính trị của các giáo viên cấp II, III toàn miền Bắc ngày 13/9/1958. b. Thăm và nói chuyện với lớp đào tạo cán bộ mẫu giáo tháng 9/1959. c. Nói chuyện với Đoàn nhân dịp 26/3/1966. d. Thăm và nói chuyện tại Đại hội lần 3 của Đoàn thanh niên lao động Việt Nam 24/3/1961. 132. Câu nói nổi tiếng đã trở thành chân lý "Không có gì quý hơn độc lập tự do" đƣợc Bác Hồ nói trong thời gian nào? a. 7/7/1946 b. 17/7/1966. c. 17/6/1956 d. 17/6/1966. 133. Bác Hồ đƣợc bầu làm chủ tịch nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào?. a. Khóa I - 1946. b. Khóa I - 1947 c. Khóa I - 1945. d. Khóa I - 1944. 134. Đại hội Quốc dân (8/1945) đã bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm: a. Chủ tịch Đảng. b. Chủ tịch Quốc hội lâm thời nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. c. Chủ tịch Ủy ban dân tộc giải phóng. d. Tổng bí thƣ BCH TW Đảng. 135. " Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công". Hai câu thơ trên đƣợc chủ tịch Hồ Chí Minh nói lần đầu tiên vào dịp: a. Hội nghị hợp nhất mặt trận Liên Việt - Việt Minh 3/1951. b. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng 1/1960. c. Thƣ gởi phụ nữ toàn quốc nhân kỉ niệm 50 năm ngày quốc tế phụ nữ. d. Đại hội thanh niên tích cực lao động XHCN. 136. Bác Hồ viết tuyên ngôn độc lập tại: a. Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Ngang - Hà Nội. b. Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Quạt - Hà Nội. c. Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Buồm - Hà Nội. d. Gác 2 nhà số 48 phố Hàng Gai - Hà Nội. 137. Quận 2 và quận 9 đƣợc thành lập vào năm nào : a. 1996. Page 15 of 51
 16. www.thanhnienvietnam.net b. 1997. c. 1998 d. 1999. 138. Chợ Bến Thành ngày nay đƣợc xây dựng và khánh thành từ ngày tháng năm nào? a. 28/3/1912. b. 28/3/1913. c. 28/3/1914 d. 28/3/1915 139. Một ngƣời Thầy của đất Gài Gòn có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nƣớc là: a. Trịnh Hoài Đức. b. Nguyễn Đình Chiểu. c. Lê Quí Đôn. d. Võ Trƣờng Toản 140. Có 1 trƣờng thi ở Sài Gòn dành cho các thí sinh từ Bình Thuận trở vào, cứ 3 năm tổ chức 1 kỳ thi gọi là "Thi hƣơng", trƣờng thi đó hiện nay là: a. Nhà thiếu nhi thành phố b. Trƣờng Cao Đẳng Sƣ Phạm c. Nhà văn hóa thanh niên d. Trƣờng Cao Đẳng Sân Khấu Nghệ Thuật 141. Bến Nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi tìm đƣờng cứu nƣớc 1911 ở đây còn có một địa danh nổi tiếng của TP.HCM. Bạn hãy cho biết địa danh đó là gì và xây dựng từ năm nào? a. Công trƣờng Mê Linh - 1900. b. Bến Bạch Đằng - 1900 c. Cột cờ Thủ Ngữ - 1900. d. Bến Khánh Hội - 1900. 142. Tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đƣợc thành lập vào ngày tháng năm nào; bản tuyên bố này đƣợc ký kết ở đâu?. a. 8/8/1964 - tại Manila. b. 8/8/1965 - tại Jakarta. c. 8/8/1966 - tại Kualalupur d. 8/8/1966 - tại Bangkok. 143. Chân dung bức tƣợng đồng Bác Hồ với thiếu nhi đặt trƣớc Ủy Ban Nhân dân thành phố hiện nay là của tác giả : a. Họa sĩ Diệp Minh Châu b. Họa sĩ Ca Lê Thắng c. Họa sĩ Huỳnh Công Nhân. d. Họa sĩ Thẫm Đức Tụ. 144. "... Những đoàn quân đẹp tựa thiên thần, đạp đỉnh Trƣờng Sơn, vƣợt sóng Cửu Long tiến về thành phố. Đêm lảnh lót tiếng ca quan họ, nghe ngọt ngào giọng hát cải lƣơng, hò mái đẩy ngân nga dìu dặt, giọng bài chòi tha thiết nhớ thƣơng. Mừng họp mặt bốn phƣơng dũng sĩ, quê hƣơng ta ra ngõ gặp anh hùng...". Đó là trích đoạn của bài văn bia tại : a. Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. a. Nghĩa trang liêt sĩ 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. b. Đền Bến Dƣợc - Củ chi c. Nghĩa trang liệt sĩ Trƣờng Sơn. 145. Sài gòn đƣợc chính thức đổi tên là Thành Phố Hồ Chí Minh vào thời gian nào : a. 30/4/1976. b. 01/5/1976. c. 02/7/1976. d. 02/9/1976. 146. Chùa Một cột ở Hà Nội - một di tích văn hoá lịch sử cuả dân tộc đƣợc xây dựng dƣới thời : a. Tiền Lê b. Lý Page 16 of 51
 17. www.thanhnienvietnam.net c. Trần d. Hậu Lê 147. Bộ chỉ huy chiến dịch giải phóng Saì Gòn đóng căn cứ đầu tiên tại : a. Chiến khu rừng Sác (Cần Giờ) b. Sóc Tà Thiết (Lộc Ninh) c. Củ Chi. d. 18 thôn vƣờn trầu. 148. Đền thờ Quốc tổ, nơi tƣởng niệm các vua Hùng đặt tại : a. Thảo cầm viên Thành Phố b. Bảo tàng lịch sử thành phố c. Khu du lịch văn hoá Suối Tiên d. Cả 3 câu trên đều sai 149. Vào thế kỷ thứ 13, ai là ngƣời có công đầu đánh đuổi quân xâm lƣợc Nguyên Mông: a. Trần Thủ Độ. b. Trần Quang Khải. c. Trần Hƣng Đạo. d. Trần Quốc Toản. 150. Dƣới đây có một tác phẩm không phải của Nam Cao, đó là: a. Đôi mắt. b. Vợ chồng A Phủ. c. Lão Hạc. d. Chí Phèo. 151. "Hoàng Lê Nhất Thống Chí" là tác phẩm của ai ? a. Khuyết danh. b. Ngô Gia Văn Phái. c. Nguyễn Dữ. d. Nguyễn Trãi. 152. Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX diễn ra: a. Từ ngày 18 tháng 4 năm 2001 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001. b. Từ ngày 19 tháng 4 năm 2001 đến ngày 22 tháng 4 năm 2001. c. Từ ngày 20 tháng 4 năm 2001 đến ngày 23 tháng 4 năm 2001. d. Từ ngày 21 tháng 4 năm 2001 đến ngày 24 tháng 4 năm 2001. 153. Mục tiêu "Đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp đến năm 2020" đƣợc xác định trong dịp nào? a. Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII. b. Hội nghị đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam giữa nhiệm kỳ VII. c. Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VIII. d. Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX. 154. Theo các văn kiện của đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX thì nƣớc ta phấn đấu đến năm 2010, nhịp độ tăng tổng sản phẩm trong nƣớc bình quân là: a. Tăng gấp 1,5 lần với năm 2000. b. Tăng nhiều nhất gấp đôi so với năm 2000. c. Tăng gấp đôi so với năm 2000. d. Tăng ít nhất gấp đôi so với năm 2000. 155. Nhiệm vụ trung tâm của chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001 - 2010) là: a. Phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. b. Phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Page 17 of 51
 18. www.thanhnienvietnam.net c. Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trƣờng. d. Phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và bảo vệ môi trƣờng. 156. Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX là đại hội của: a. Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới. b. Giàu mạnh, Công bằng, Dân chủ, Văn minh. c. Phát triển, Đoàn kết, Dân chủ, Cải cách. d. Trí tuệ, Công bằng, Dân chủ, Đổi mới. 157. Theo đánh giá tổng quát của Đảng trong các văn kiện trình đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX về kết quả thực hiện tình hình kinh tế-xã hội qua 5 năm (1996-2000) là: a. Những thành tựu đạt đƣợc trong 5 năm qua đã tận dụng tối đa tiềm năng và khả năng phát triển. Tuy nhiên, tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều mặt khó khăn, yếu kém. b. Những thành tựu đạt đƣợc trong 5 năm qua vẫn còn thấp so với sự phát triển trong khu vực. Tuy vậy, tình hình kinh tế-xã hội đã từng bƣớc đƣợc cải thiện và tiến bộ đáng kể. c. Những thành tựu đạt đƣợc trong 5 năm qua vẫn còn thấp so với tiềm năng và khả năng phát triển. Tình hình kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều mặt khó khăn, yếu kém. d. Những thành tựu đạt đƣợc trong 5 năm qua tƣơng đƣơng so với tiềm năng và khả năng phát triển. Tình hình kinh tế-xã hội từng bƣớc đƣợc cải thiện và phát triển. 158. Theo đánh giá của văn kiện đại hội Đảng lần IX thì cuối năm 2000 ngành xuất khẩu nông, lâm, ngƣ nghiệp đã tạo đƣợc 3 mặt hàng chủ lực: a. Gạo, cà phê và dầu thô. b. Gạo, hạt điều và hàng thủy sản. c. Gạo, tiêu và hàng thủy sản. d. Gạo, cà phê và hàng thủy sản. 159. Theo đánh giá của văn kiện đại hội Đảng lần IX, từ năm 1995 đến năm 2000, sản lƣợng của một số sản phẩm quan trọng tăng nhanh. Điển hình nhƣ: a. Sản lƣợng dầu thô gấp 2.1 lần, điện gấp 1.8 lần, thép cán gấp hơn 3 lần, xi - măng gấp hơn 2 lần, vải các loại gấp 1.5 lần, giấy các loại gấp 1.7 lần. b. Sản lƣợng dầu thô gấp 2 lần, điện gấp 3 lần, thép cán gấp hơn 3.5 lần, xi - măng gấp hơn 2.5 lần, vải các loại gấp 2.5 lần, giấy các loại gấp 1.9 lần. c. Sản lƣợng dầu thô gấp 2.5 lần, điện gấp 2.6 lần, thép cán gấp hơn 3.3 lần, xi - măng gấp hơn 2.2 lần, vải các loại gấp 1.5 lần, giấy các loại gấp 2 lần. d. Sản lƣợng dầu thô gấp 2.4 lần, điện gấp 2.3 lần, thép cán gấp hơn 2.9 lần, xi - măng gấp hơn 2.8 lần, vải các loại gấp 1.9 lần, giấy các loại gấp 2 lần. 160. Theo đánh giá tình hình kinh tế-xã hội đất nƣớc trong 5 năm qua (1996-2000) của văn kiện đại hội Đảng lần IX thi cơ cấu các ngành kinh tế đã từng bƣớc chuyển dịch theo hƣớng công nghiệp hóa - hiện đại hóa: tỷ trọng nông lâm ngƣ nghiệp trong GDP đã giảm từ 27.2% xuống còn 24.3%; Công nghiệp và xây dựng từ 28.7% tăng lên 36.6% và dịch vụ từ 44.1% xuống còn 39.1%. Kết quả này đã: a. Đạt đƣợc mục tiêu đề ra trong đại hội Đảng lần thứ VIII. b. Vƣợt đƣợc mục tiêu đề ra trong đại hội Đảng lần thứ VIII. c. Vẫn chƣa đạt đƣợc mục tiêu đề ra trong đại hội Đảng lần thứ VIII. d. Đạt đƣợc một số ít mục tiêu đề ra trong đại hội Đảng lần thứ VIII. 161. Một trong những giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 5 năm (2001-2005) là: a. Tích cực hội nhập kinh tế khu vực, mở rộng kinh tế đối ngoại có chọn lọc. b. Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế có chọn lọc, mở rộng kinh tế đối ngoại. c. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, mở rộng tối đa kinh tế đối ngoại. d. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, mở rộng kinh tế đối ngoại. 162. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII diễn ra vào thời gian nào? a. Từ ngày 18 tháng 12 năm 2000 đến 22 tháng 12 năm 2000. Page 18 of 51
 19. www.thanhnienvietnam.net b. Từ ngày 19 tháng 12 năm 2000 đến 23 tháng 12 năm 2000. c. Từ ngày 20 tháng 12 năm 2000 đến 24 tháng 12 năm 2000. d. Từ ngày 21 tháng 12 năm 2000 đến 25 tháng 12 năm 2000. 163 Theo văn kiện đại hội Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần VII thì tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu ngƣời năm 2000 là: a. 1360 USD. b. 1365 USD. c. 1370 USD. d. 1375 USD. 164. Định hƣớng đến năm 2005 thì tổng sản phẩm nội địa (GDP) bình quân đầu ngƣời tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phải đạt là: a. 1800 USD. b. 1900 USD. c. 2000 USD. d. 2100 USD. 165. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí minh thành phố Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 diễn ra trong thời gian nào ? a. Từ ngày 24/3 - 26/3/2001. b. Từ ngày 28/4 - 30/4/2001. c. Từ ngày 17/5 - 19/5/2001. d. Từ ngày 01/ 6 - 03/6/2001. 166. Chƣơng trình công tác Đoàn & phong trào thanh thiếu niên TP. Hồ chí minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 có mấy nhiệm vụ cơ bản ? a. Có 3 nhiệm vụ cơ bản. b. Có 4 nhiệm vu cơ bản c. Có 6 nhiệm vụ cơ bản. d. Có 7 nhiệm vụ cơ bản. 167. Khẩu hiệu hành động của thanh thiếu niên TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 là: a. Thanh niên thành phố rèn luyện nhân cách, trau dồi lý tƣởng, nâng cao kiến thức, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. b. Thanh niên thành phố tích cực học tập, rèn luyện nhân cách, trau dồi lý tƣởng, năng động, sáng tạo, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. c. Thanh niên thành phố rèn luyện nhân cách, nâng cao trình độ, trau dồi lý tƣởng, năng động, xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. d. Thanh niên thành phố rèn luyện nhân cách, trau dồi lý tƣởng, năng động, sáng tạo, xung kích đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. 168. Chƣơng trình hành động cách mạng của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 là: a. Chƣơng trình: Mƣu sinh lập nghiệp, Khuyến học - tài năng; Tuổi trẻ về nguồn; Tuổi trẻ giữ nƣớc; Công tác xã hội; khỏe vì nƣớc và Vi đàn em. b. Chƣơng trình: Vì sự phát triển của thanh niên; Xung kích vì Tổ Quốc, vì cộng đồng; Vi đàn em; Mƣu sinh lập nghiệp; Công tác xã hội và khỏe vì nƣớc. c. Chƣơng trình: Vì sự phát triển của thanh niên; Xung kích vì Tổ Quốc, vì cộng đồng; Vi đàn em; Khuyến học tài năng; Mƣu sinh lập nghiệp và Công tác xã hội. d. Chƣơng trình: Vì sự phát triển của thanh niên; Xung kích vì Tổ Quốc, vì cộng đồng và Vi đàn em. 169. Dự án của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 là: a. Tham gia thực hiện chƣơng trình 3 giảm; Tham gia hỗ trợ 18 phƣờng xã nghèo; Chăm sóc và giáo dục Page 19 of 51
 20. www.thanhnienvietnam.net trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tham gia thực hiện trật tự văn minh đô thị b. Tham gia thực hiện chƣơng trình 3 giảm; Tham gia hỗ trợ 18 phƣờng xã nghèo; Chăm sóc & giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Xây dựng trung tâm hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên thành phố (tại Cần Giờ). c. Tham gia thực hiện chƣơng trình 3 giảm; Phổ cập THCS cho thanh niên; Tham gia hỗ trợ 18 phƣờng xã nghèo; Chăm sóc & giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. d. Tham gia thực hiện chƣơng trình 3 giảm; Xây dựng 90% phƣờng xã có tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Chăm sóc & giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tham gia thực hiện trật tự văn minh đô thị. 170. Công trình thanh niên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 là: a. Xây dựng trung tâm hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên thành phố (tại Cần Giờ); Phổ cập THCS cho thanh niên ( chỉ tiêu vận động 100.000 thanh niên đi học và 10.000 tốt nghiệp phổ thông cơ sở ) và tìm 200.000 việc làm cho thanh niên. b. Xây dựng trung tâm hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên thành phố (tại Cần Giờ); Phổ cập THCS cho thanh niên ( chỉ tiêu vận động 100.000 thanh niên đi học và 10.000 tốt nghiệp phổ thông cơ sở )và tiếp tục thực hiện công trình 1.000 phòng học. c. Xây dựng trung tâm hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên thành phố (tại Cần Giờ); Phổ cập THCS cho thanh niên( chỉ tiêu vận động 100.000 thanh niên đi học và 10.000 tốt nghiệp phổ thông cơ sở ) và giúp vốn cho thanh niên vay 50 tỷ đồng. d. Xây dựng trung tâm hoạt động dã ngoại thanh thiếu niên thành phố (tại Cần Giờ) và Phổ cập THCS cho thanh niên( chỉ tiêu vận động 100.000 thanh niên đi học và 10.000 tốt nghiệp phổ thông cơ sở ) 171. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 đề ra chỉ tiêu tìm việc làm cho thanh niên là: a. Tìm100.000 việc làm cho thanh niên. b. Tìm150.000 việc làm cho thanh niên. c. Tìm 200.000 việc làm cho thanh niên. d. Tìm 250.000 việc làm cho thanh niên. 172. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 đề ra chỉ tiêu giúp vốn cho thanh niên là: a. Giúp vốn cho thanh niên vay 30 tỷ đồng. b. Giúp vốn cho thanh niên vay 35 tỷ đồng. c. Giúp vốn cho thanh niên vay 40 tỷ đồng. d. Giúp vốn cho thanh niên vay 50 tỷ đồng. 173. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 đề ra chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới là: a. Phát triển 150.000 đoàn viên mới. b. Phát triển 200.000 đoàn viên mới. c. Phát triển 250.000 đoàn viên mới. d. Phát triển 300.000 đoàn viên mới. 174. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 đề ra chỉ tiêu: a. Xây dựng 80 % phƣờng xã có tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cƣ. b. Xây dựng 85 % phƣờng xã có tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cƣ. c. Xây dựng 90 % phƣờng xã có tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cƣ. d. Xây dựng 100 % phƣờng xã có tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh trên địa bàn dân cƣ. 175. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh lần VII nhiệm kỳ 2001 - 2005 đề ra chỉ tiêu: Page 20 of 51
Đồng bộ tài khoản