500 CÂU TRẮC NGHIỆM HOÁ 12

Chia sẻ: Le Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

0
583
lượt xem
329
download

500 CÂU TRẮC NGHIỆM HOÁ 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về trắc nghiệm hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 500 CÂU TRẮC NGHIỆM HOÁ 12

 1. 500 c©u tr¾c nghiÖm hãa häc Câu 1. Kim loại Na được làm chất chuyền nhiệt trong các lò hạt nhân là do: (1). Na dẫn nhiệt tốt. (2). Na có tính khử mạnh (3). Na có tính nóng chảy. A.(3) B.(1) và (3) C.(2 ) và (3) D.(1). Câu 2. Điều chế Na kim loại, người ta thường dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau: 1) Điện phân dung dịch NaCl. 2) Dùng K cho tác dụng với dung dịch NaCl. 3) Điện phân NaCl nóng chảy. 4) Khử Na2O bằng CO A. cách 3 B. cách 1 C. cách 1 và 3 D. cách 4 Câu 3.100ml dung dịch A chứa AgNO3 0,06M và Pb(NO3)20,05M tác dụng vừa đủvới 100ml dung dịch B chứa NaCl 0,08M và KBr.Tính nồng độ mol của KBr trong dung dịch B và khối lượng chất kết tủa tạo ra trong phản ứng giữa hai dung dịch A và B. Cho biết AgCl, AgBr, PbCl2 và PbCl2 đều ít tan. A.0,08M, 2,607g B.0,08M, 2,5g C.0,07M, 2,2g D.0,09M, 2g Câu 4.Trong nhóm IA (từ Li đến Cs) chọn kim loại mất điện tử khó nhất và kim loại mất điện tử dễ nhất. Hãy chọn kết quả đúng. A.(Li,Rb) B.(Na,Cs) C.(Na,Rb) D.(Li,Cs) Câu 5. Một hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng HTTH có khối lượng là 10,6g. Khi tác dụng với Cl2 dư cho ra hộn hợp hai muối nặng là 31,9g. Xác định A, B và khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp trên. Cho Li = 7, Na = 23,K = 39 A.Na,K ;mNa = 6g mK = 4,6g B.Li,Na; MLi =1,4g,mNa =9,2g C.Na,K; mNa=2,3g,mK=8,3g D.Li,Na;mLi=0,7g,mNa=9,9g Câu 6. Xác định kim loại M biết rằng M cho ra ion M2+ có cấu hình của Ar trong bảng HTTH: A.Ca. B.K C.Cu D.Mg Câu 7. cho các phát biểu sau: 1) tất cả cac kim loại kiềm và kiềm thổ đều phản ứng mạnh với nước kim loại. 2) một số kim loại kiềm nhỏ hơn nước 3) kim loại kiềm là kim loại có tính khử mạnh nhất . 4) kim loại kiềm có tỉ trọng và nhiệt độ nóng chảy và nhỏ hơn kim loại kiềm thổ cùng chu kì . Những phát biểu đúng là: A. 1,2 B. 2,3 C.1,2,3 D.2,3,4 Câu 8.cho 10g một kim loại kiềm thổ tác dụng với nước thu được 6,11 lít khí hiđro(đo ở 250C và 1atm). Hãy xác định tên kim loại đó. A.Mg B.Ca C. Ba D.Zn Câu 9.Dung dịch A chứa MgCl2 và BaCl2. Cho 200ml dung dịch A tác dụng vói dung dịch NaOH dư cho kết tủa B. Nung kết tủa B đến khối lượng không đổi dược chất rắn C có khối lượng 6g. Cho 400ml dung dịch A tác dụng với dung dịch H2SO4 dư cho kết tủa D có khối lượng là 46,6g. Tính nồng độ mol của MgCl2 và BaCl2 trong dung dịch A lần lượt là: A. 0,075M và 0,05M B.0,75M và 0,5M C. 0,5M và 0,75M D. 0,5M và 0,075M Caâu   . Chaát naøo sau ñaây khoâng laøm xanh ñöôïc quyø tím: 10 A. Anilin. B. Metyl amin. C. Amoniaêc. D. Natri axetat. Câu 11.Các phát biểu nào sau đây về độ cứng của nước. 1) Có thể loại hết độ cứng của nước bằng dung dịch H2SO4 2) Độ cứng vĩnh cửu do các muối clorua, sunfat Ca và Mg 3) Có thể loại hết độ cứng của nước bằng dung dịch NaOH 4) Độ cứng tạm thời do Ca(HCO3)2,Mg(HCO3)2. Phát biểu đúng là: A. 1,2 B. 2,4 C.1,3 D. 3,4 Câu 12. Các phát biểu sau.Chọn các biểu đúng. 1) Đun sôi nước ta chỉ loại được nứơc cứng tạm thời 2) Có thể dùng HCl để loại độ cứng của nước. 3) Có thể dùng Na2CO3 để loại cả hai độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu.
 2. 4) Có thể dùng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để loại độ cứng tạm thời của nước A. 2,3,4 B. 2,3 C. 1,3,4 D.1,3 Câu 13. Hoà tan hoàn toàn 6,75g một kim loại M chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit cần 500ml dung dịch HCl 1,5M. M là kim loại nào sau đây: (biết hóa trị của kim loại trong khoảng từ I đến III) A.Fe B.Al C.Ca D.Mg Câu 14. Cho 416g dung dịch BaCl2 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 27,36g muối sunfat kim loại X.Công thức phân tử muối sunfat của kim loại X là công thức nào sau đây. A.CuSO4 B.Al2(SO4)3 C.Fe2(SO4)3 D.Cr2(SO4)3 Câu 15. Hãy cho biết cặp hoá chất nào dưới đây có thể tác dụng được với nhau: 1) kẽm vào dung dịch CuSO4 (2) Đồng vào dung dịch AgNO3 (3). Kẽm vào dung dịch MgCl2 (4). Nhôm vào dung dịch MgCl2 (5) Sắt vào H2SO4 đặc, nguội (6). Hg vào dung dịch AgNO3 A.1,2,6,5 B.2,3,5,6,4 C.1,2,6 D.1,2,6,4 Câu 16.Có hỗn hợp 3 chất rắn Mg, Al, Al2O3.Nếu cho 9g hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ sinh ra 3,36 lít H2 (đktc). Nếu cho 1 lượng hỗn hợp như trên tác dụng với dung dịch HCl Dư sinh ra 7,84 lít hiđro (đktc).Tính số gam từng chất trong hỗn hợp ban đầu và thể tích NaOH 2M cần dung ở trên. A.Al 2,7g ;Mg 4,8g; Al2O3 1,5g; VNaOH 64,7ml B. Al 1,5g; Mg 4,8g;Al2O3 2,7g; VNaOH 64,7ml C.Al 5,4g; Mg 2,4g; Al2O3 1,2g; VNaOH 65ml D.Al 2,7 g; Mg 2g; Al2O3 1g; VNaOH 65ml Câu 17.Cho dung dịch các muối sau: Na2SO4, BaCl2, Al2(SO4)3, Na2CO3, dung nào làm quỳ tím hoá đỏ. A. Al2(SO4)3 B.Na2SO4 C. BaCl2 D. Na2CO3 Caâu   . Dd pheânol khoâng p.öù ñöôïc vôùi chaát naøo sau ñaây: 18 A. Natri vaø NaOH. B. Nöôùc broâm C. Dd NaCl D. Hoãn hôïp HNO3 vaø H2SO4 ñaëc. Câu 19.Có dung dịch muối nhôm Al2(NO3)3 lẫn tạp chất Cu(NO3)2.Có thể dùng chất nào sau đây để làm sạch muối nhôm ? A.Mg B.Al C.AgNO3 D.Dung dịch AgNO3 Câu 20. Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 sẽ có hiện tượng gì ? A.Có kết tủa nhôm cacbonat. B.Có kết tủa Al(OH)3 C.Có kết tủa Al(OH)3 sau đó kết tủa tan trở lại. D.Dung dịch vẫn còn trong suốt Câu 21. Để điều chế muối FeCl2 có thể dùng phương pháp nào trong các phương pháp sau đây: A.Fe + Cl2 → FeCl2 B.FeCl3 + Fe → FeCl2 C.Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O D.Fe + MgCl2 → FeCl2 + Mg Caâu   . Nung noùng hoãn hôïp goàm Al vaø Fe2O3 coù khoái löôïng laø 2,95 gam 22 cho p.öù xaûy ra hoaøn toaøn. Chaát raén sau p.öù hoaø tan trong NaOH dö thaáy thoaùt ra 1,008 lit H2 ( ñktc). % khoái löôïng cuûa Al vaø Fe2O3 trong hoãn hôïp ban ñaàu: A. %Al ≈ 45,76%, %Fe2O3 ≈ 54,24% B. %Al ≈ 37%, % Fe2O3 ≈ 63% C. %Al ≈ 29%, %Fe2O3 ≈ 71% D. %Al ≈ 42%, %Fe2O3 ≈ 58%. Câu 23.Trong 3 oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4, oxit nào tác dụng với HNO3 cho ra kh í : A.FeO B.Fe2O3 C.Fe3O4 D.FeO và Fe3O4 Cau 24.Hoà tan hoàn toàn 14,24 gam một hỗn hợp sắt và oxit FexOy vào dung dịch HCl dư, thì thu được 2,24 lít khí H2 ở đktc .Nếu đun hỗn hợp trên khử bằng H2 thì thu được 2,16 g H2O. % khối lượng của FexOy, v à công thức phân t ử của FexOy A. 87,5%, FeO B.60,7% ,FeO C. 60,7% , Fe2O3 D.85 % ,Fe2O3 Câu 25.Một hỗn hợp gồm Ag,Cu ,Fe có thể dung hoá chất nào sau đây để tinh chế Ag : A.dug dịch HCl. B.Dung dịch CuNO3)2 C.Dung dịch AgNO3 D.dung dịch H2SO4 đậm đặc Câu26. Một oxit kim loại M có hoá trị là n. Biết thành phần trăm khối lượng oxi chiếm 30%.Vậy M là kim loại nào sau đây :
 3. A.Ca B.Mg C.Fe D.Al Câu 27.Xác định công thức phân tử của rượu đơn chức A có 60% khối lượng cácbon trong phân tử: A.CH4O B.C2H6O C.C3H8O D.C4H10O Câu 28. So sánh các rượu sau,theo độ tan trong nước nào sau đây là đúng: A.etanol>butanol>pentanol B.pentamol>butanol>etanol C.pentanol>etanol>butanol D.etanol>pentanol>butanol Câu 29: Để có được rượu etylic tuyệt đối hoàn hảo không có nước từ dung dịch rượu 950 trong các phương pháp sau : 1) Dùng sự chưng cất phân đoạn để tách rượu ra khỏi nước (rượu etylic sôi ở 78 0C,nước ở 1000C) 2) Dùng Na 3) Dùng H2SO4 đặc để hút hết nước . A.1 B.1,2,3 C.1,2 D.2,3 Câu 30.Sắp xếp các chất sau theo thứ tự nhiệt độ sau tăng dần : A.metanol> etanol>propanol> butanol B. metanol< etanol< propanol< butanol C. etanol> metanol> propanol> butanol D. propanol> etanol> metanol> butanol Caâu   : Khi ñun noùng 2-meâtyl buten -2 vôùi H2O ( H2SO4 loaõng ) thì trong 31 s.phaåm thu ñöôïc chaát chieám tæ leä cao nhaát coù teân goïi: A. 2-metyl –butanol -2. B. 3-metyl-butanol -2.C. 2-metylbutanol -3. D. 3-metyl-butanol-3. Câu32.Tìm công thức phân tử của : - Rượu đơn chức X có tỉ khối hơi so với etan bằng 2 - Axit hữu cơ Y mà tỉ khối hơi của X so với Y gần bằng 2/ 3 A.X : C3H7OH; Y: C3H7COOH B.X: C2H5OH; Y : C3H7COOH C.X: C3H7OH; Y: C2H5COOH D.X: C2H5OH; Y: C2H5COOH Câu 33. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no đơn chức A, B đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy 0,2 mol X cần 10,08 lít O2 đktc.Xác định công thức phân tử và số mol của A và B. A.0,1mol CH3OH, 0,1mol C2H5OH B.0,01 mol CH3OH, 0,01 mol C2H5OH C.0,1mol C3H7OH, 0,1mol C2H5OH D.0,02mol CH3OH, 0,02mol C2H5OH Caâu   . Chaát X naøo sau ñaây thoûa maõn ñieàu kieän: a mol X p.öù ñöôïc vôùi a 34 mol NaOH, a mol X p.öù vôùi Na cho a mol H2. OH OH CH2OH CH2OH A. B. C. D. OH OH CH2OH. Câu 35. Một hỗn hợp X gồm 2 rượu no đơn chức A, B đồng đẳng kế tiếp có khối luợng là 15,2 g .X tác dụng Na dư cho ra 3,36 lít đktc.Xác định CTPT và số mol của A,B A.0,2mol C2H5OH; 0,1mol C3H7OH B.0,1mol C2H5OH; 0,2mol C3H7OH C.0,2mol C4H9OH; 0,1mol C3H7OH D.0,1mol C3H7OH; 0,2mol C4H9OH Câu 36. Một hỗn hợp Y gồm 2 rượu no đơn chức A, B có nhiều hơn A một nguyên tử C.12,7g hỗn hợp X bị khử nước hoàn toàn cho ra 9,1g hỗn hợp anken.Xác định công thức và số mol A và B.Biết B có tỉ khối với không khí bé hơn ba A.0.15mol C3H7OH; 0,05mol C4H9OH B.0,05mol C2H5OH; 0,15mol C4H9OH C.0.08mol C3H7OH; 0,12mol C5H11OH D.0,1mol C3H7OH; 0,1mol C5H11OH Câu 37. Để phân biệt giữa phenol và rượu benzilic C 6H5-Ch2OH,ta cso thể dùng thuốc thử nào sau đây: 1. Na 2. dd NaOH 3. Nước Br2 A.1. B.1,2 C.2,3 D.2 Câu 39. Bổ sung dãy phản ứng sau: C6H6  C6H5NO2  C6H5NH2  C6H2Br3NH2 (1) → (2) → (3) → A.(1) HNO3 (H2SO4đ,n), (2)H (Fe/HCl), (3) Br2 B. (1) H2SO4 , (2) H , (3) Br2
 4. C.(1) AgNO3 ,(2) H(Fe/HCl), (3) Br2 D.(1) HNO3 ,(2) H (Fe/HCl) ,(3) HBr Câu 40. Hãy chọn câu đúng Al4C3  CH4  CH3Cl  CH3NH2  CH3NH3Cl  CH3NH2  (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6) → CH3NH3SO4H A.(1) Cl2, (2) HCl, (3)NH3, (4) HCl, (5) NaOH, (6) H2SO4 B.(1)HCl, (2) Cl2, (3)NH4OH, (4) HCl, (5) NaOH, (6) H2SO4 C.(1) HCl, (2) Cl2, (3)NH3, (4)HCl, (5)NaOH, (6) H2SO4 D.(1) HCl, (2) Cl2, (3)NH3, (4)Cl2, (5)NaOH, (6) H2SO4 Câu 41.Cho 1,52g hỗn hợp amin dơn chức no tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl, thu được 2,98g muối.Công thức phân tử và số mol hỗn hợp ban đầu tương ứng là: A. C2H5NH2, C3H7NH2, và 0,04mol. B.CH3NH2, C3H7NH2, và 0,02mol. C. CH3NH2, C2H5NH2, và 0,03mol D.CH3NH2, C2H5NH2, và 0,04 mol. + Cl2 Câu 42.Cho biết các chất A,B,C trong dãy chuyển hoá sau : C2H6  as → A + CuO  B  + NaOH,t o → to → C A.(A) C2H5Cl , (B)C2H5OH, (C) CH3 CHO. B. (A) C2H6Cl, (B) C2H5OH, (C) CH3 CHO. C. .(A) C2H5Cl , (B)C2H5OH, (C) HCHO. D. .(A) C2H5Cl, (B) C2H5ONa, (C) CH3CHO. Câu 43.Bổ sung dãy biến hoá sau: + CuO C2H5OH  A  B  C  HCHO. → → to to NO → → to 6000 -800o C A.(A) CH3CHO, (B) CH3COONa, (C) C2H4, (D) HCHO B. (A) CH3 CHO, (B) CH3COONa, (C) CH4, (D) HCHO C. (A) CH3CHO, (B) HCOONa, (C) CH4 , (D) HCHO D. (A) C2H5COOH, (B) CH3COONa, (C) CH4 , (D) HCHO Câu 44.Một hỗn hợp X gồm 2 ankanal đồng đẳng kế tiếp bị Hiđro hoá hoàn toàn ra hỗn hợp 2 rượu có khối lượng lớn hơn khối lượng của X là 1 g.X đốt cháy cho ra 41,8g CO 2.Xác định CTCT và số mol của A và B trong X. A.0,05mol C3H6O, 0.45 mol C2H4O B.0,15mol C2H4O, 0,35mol C3H6O C.0,05mol CH2O, 0,45mol C2H4O D.0,45mol CH2O, 0,05mol C2H4O Câu 45. Chất nào có nhiệt độ sôi cao nhất ? A.C2H5OH B.CH3COOH C. CH3CHO D.C2H6 Câu 46. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : CH4  HCHO  HCOONH4  HCOONa  H2 (1) → (2) → (3) → (4) → 5 CH3Cl  CH3OH  HCOOH (6) → (7) → A.(1) O2, (2) AgNO3/NH3, (3) NaOH, (4) NaOH, CaO (5) HCl, (6) NaOH, (7) O2 B. (1) O2, (2) Ag2O/NH3, (3) Na, (4) NaOH, CaO (5) Cl2 , (6) NaOH, (7) O2 C.(1) O2, (2) AgNO3/NH3, (3) NaOH, (4) NaOH, CaO (5) Cl2, (6) NaOH, (7) O2 D. (1) O2, (2) Ag2O/NH3, (3) NaCl, (4) NaOH, (5) Cl2 ,(6) NaOH, (7) O2 Câu 47. Hợp chất nào sau đây là este (1).CH3-CH2-Cl (2).CH3-CH2-ONO2 (3).HCOOCH3 A.(3) B. (1), (3). C. (2), (3) D. (1), (2), (3). Câu 48.Một este được tạo bởi một axit đơn no và rượu đơn no, d A/CO2 = 2. Xác định công thức phân tử chất A. A.C3H6O2 B.C4H6O2 C. C5H10O2 D.tất cả đều sai. H+ Câu 49. Cho phản ứng este h óa: RCOOH + R’OH ← RCOOR’ + H2O.  → to Để phản ứng este hoá có hiệu suất phản ứng cao hơn ( cho nhiều este hơn,), ta nên chọn cách nào sau đây? 1. Tăng nhiệt độ 2. Thêm H+ xúc tác
 5. 3. Dùng nhiều axit hay rượu hơn 4.Bổ sung OH- xúc tác. A.3. B.1,2 C.2,4 D.4 Câu 50. Trong các CTPT sau, C4H10O2, C3H6O3, C3H8O3, C3H6O2, Công thức nào ứng với rượu đa chức đã no. A. C4H10O2, C3H8O3 B. C3H6O3, C3H7O2 C. C4H10O2, C3H6O3 D. C3H7O2, C4H10O2 Câu 51. Cho 4 kim loại Mg, Al, Zn, Cu.Chọn kim loại có tính khử yếu hơn H2. A.Mg, Zn. B.Al, Zn C. Cu. D.Al, Mg Caâu   . Hiñrat hoùa 8,4 gam etylen vôùi hieäu suaát ñaït 80% thì seõ thu ñöôïc 52 bao nhieâu gam röôïu? A. 13,8 gam B. 6.72 gam C. 11,04 gam. D. 10.05gam. Câu 53. Cho các chất sau: NaCl, Ca(OH)2. , Na2CO3 , HCl.Chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời. A.Ca(OH)2, Na2CO3 B. NaCl, Ca(OH)2 C. NaCl, HCl. D. Na2CO3, HCl. Câu 54. Ngâm 16,6g hỗn hợp bột gồm 2 kim loại Al và Fe trong dung dịch HCl dư.Phản ứng xong ta thu được 11,2 lít khí hiđro đktc. Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp đầu lần lượt là: A. 5,4g, 11,2 g B.11,2g, 5,4g C. 6,2g, 5,4g D. 5,4g, 6,2g Câu 55.Cho một lá nhôm (đã làm sạch lớp oxit ) vào 250ml dung dịch AgNO3 0,24M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy lá nhôm ra rửa sạch, làm sạch thấy khôi lượng lá nhôm tăng thêm 2,97g. Nồng độ Al(NO3)3 và AgNO3 sau phản ứng là: (thể tích của dung dịch thay đổi kh ông đáng kể) A. 0,04M và 0,12M B. 0,12M và 0,05M C. 0,24M và 0,08M D.0,09M và 0,08M Câu 56.Trong các oxit sau: CuO, Al2O3, SO2 . Chất X chỉ tác dụng với Bazơ, Chất Y chỉ tác dụng với axit. Chất X và Y lần lượt là: A. SO2, CuO B. CuO, Al2O3 C. SO2, Al2O3 D. CuO , SO2 Câu 57. Cho 1g sắt clorua chưa rõ hoá trị của sắt vào dung dịch AgNO3 dư,người ta được 1 chất kết tủa trắng, sau khi sấy khô chất kết tủa, khói kết tủa trắng có khối lượng 2,65g.Xác định CTPT của muối sắt . A.FeCl2 B.FeCl C.FeCl3 D.không xác định được Câu 58.Hoà tan 10g hỗn hợp Fe và Fe2O3 bằng mọt lượng dung dịch HCl vừa đủ thu được 11,2 lít H 2 và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với NaOH dư.Lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn. Khối luợng chất răn thu được. A. 11,2 gam. B. 13,2 gam C. 12,3 gam. D. 12,1 gam. Câu 59. Hỗn hợp A gồm Fe3O4, Al2O3 , Fe. Cho A tan trong NaOH dư được hỗn hợp chất rắn A1, dung dịch B1, khí C1. Khí C1 (dư) cho tác dụng với A đun nóng đựoc hỗn hợp chất rắn A 2 .Hãt xác định các chất có trong A1,B1,C1,A2. A.(A1 : Fe3O4, Fe) ; (B1 : NaAlO2) ; (C1 : H2) ; (A2: Fe, Al , Al2O3) B. (A1 : Fe3O4, Fe) ; (B1 : NaAlO2 , NaOH dư) ; (C1 : H2) ; (A2: Fe,Al , Al2O3) C. (A1 : Fe3O4, Fe) ; (B1 : NaAlO2, NaOH dư) ; (C1 : H2) ; (A2: Fe, Al2O3) . D. (A1 : Fe3O4, Fe) ; (B1 : NaAlO2 , NaOH dư) ; (C1 : H2) ; (A2: Fe,Al , Al2O3) Câu 60.Cho m g Fe vào một bình có V= 8,96 lít O2 đktc.Nung cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn lượng O2 đã phản ứng hết. Phản ứng cho ra 1 oxit duy nhất FexOy và khối lượng m của Fe đã dùng. A.Fe3O4 ;16,8g B.FeO ; 16,8g C.Fe2O3 ; 16,8g D.Fe3O4 và 33,6 gam. Câu 61. Bổ sung chuỗi phản ứng sau: C2H6  C2H5Cl  C2H5OH  C2H5ONa. (1) → (2) → (3) → C6H6  C6H5Br  C6H5OH  C6H5ONa (4) → (5) → (6) → A. (1) Cl2, (2) H2O, (3) Na, (4) Br2 , (5) Na, (6) NaOH B. (1) Cl2, (2) NaOH, (3) Na, (4) Br2 , (5) NaOH, (6) Na
 6. C. (1) NaCl, (2) NaOH, (3) Na, (4) Br2, (5) NaOH, (6) Na D. (1) Cl2, (2) NaOH, (3) Na, (4) HBr, (5) NaOH, (6) Na to 1500o C Caâu   . Cho caùc p.öù: 62 (X) + ddNaOH → (Y) + (Z).  (T)  (Q) → + H2 to                                   (Y) + NaOH raén → (T)↑ + (P).                    (Q) + H2O →  xt (Z). Chaát X laø chaát naøo sau ñaây: A. HCOO-CH=CH2.B. CH3COO-CH=CH2. C. CH3COOCH=CH2. D. CH3COOC2H5. Câu 63. Tìm phát biểu đúng trong các biểu sau: 1) C2H5OH tan trong nước theo bất cứ tỉ lệ nào. 2) C4H9OH tạo được liên kết với hiđro với nước nên tan trong nướ c theo bất cứ tỉ lệ nào. 3) Liên kết hiđro giữa các phân tử rượu làm cho rượu có nhiệt độ sôi cao bất thường A. (1),(3) B.2,3 C.3 D.1,2,3. Câu 64. Một ete R1-O-R2 được điều chế từ sự khử nước hỗn hợp hai ruợu R1OH và R2OH. Đốt cháy 0,1mol ete thu được 13,2g CO2.Xác định CTPT của 2 rượu biết R2 = R1 + 14. A.C2H5OH,C3H7OH B.CH3OH, C2H5OH C.C3H7OH, C4H9OH D. C4H9OH,C5H11OH Câu 65. Một hỗn hợp X gồm 2 phenol A,B hơn kem nhau một CH2 . Đốt cháy hết X thu được 83,6g CO2 và 18g H2O. Tổng số mol A và B và thể tích H2(đktc) cần để bão hoà hết hỗn hợp X. A.0,3 mol, 13,44 lít B. 0,2mol, 13,44 lít C.0,3mol, 20,16lít D. 0,4mol, 22,4lít Câu 66. Trong phát biểu sau,phát biểu nào sai : 1) C2H5OH và C6H5OH đều phản ứng dễ dàng với HBr. 2) C2H5OH có tính axit yêu hơn C6H5OH 3) C2H5ONa và C6H5ONa phản ứng hoàn toàn nước cho trở lại C2H5OH và C6H5OH. A.1 B.2 C.3 D.1,3 Caâu  67 . Laáy 0,94 gam hoãn hôïp goàm hai anñeâhit ñôn chöùc no trong daõy ñoàng ñaúng cho taùc duïng heát vôùi dd AgNO3/NH3 ( ñun noùng) thu ñöôïc 3.24 gam Ag. CT phaân töû cuûa hai anñeâhit laø: A. CH3CHO vaø HCHO. B. C2H5CHO vaø C3H7CHO C. CH3CHO vaø C2H5CHO D. C3H7CHO vaø C4H9CHO. Câu 68. Để phân biệt giữa benzen,phenol,stiren,trong 3 phản ứng sau có thể dùng phản ứng nào? 1) Dug dịch H2SO4 (2) Dung dịch NaOH (3).nước Br2 A.1 B.2 C.1,2,3 D.3 Câu 69.Một hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức đồng đẳng kế tiếp phản ứng vừa đủ với 0,1lít dung dịch H2SO4 1M cho ra 1 hỗn hợp hai muối có khối lượng 20,2g. Xác định CTPT và khối lượng của mỗi amin. A.4,5g C2H5NH2; 5,9g C3H7NH2 B. 4,5g C3H7NH2 5,9g C2H5NH2 C.3,1g CH3NH2; 4,5g C2H5NH2 D.4,5g CH3NH2; 3,1g C2H5NH2 Câu 70. Hiđrat hoá hoàn toàn 1,56g một ankin A thu được 1 anđehit B.Trộn B với một anđehit đơn chức C. Thêm nước để được 0,1lít dung dịch D (chứa Bvà C) với tổng nồng độ mol là 0,8M.Thêm từ từ dung dịch AgNO3/NH3 dư vào dung dịch D và đun nóng thu được 21,6g Ag kết tủa. Xác định CTPT và số mol của B và C trong dung dịch D. A.(B)0,06mol CH3CHO ; (C) HCHO 0,02mol B.(B) 0,02mol CH3CHO ; (C) HCHO 0,06mol C.(B) 0,06mol CH3CHO ; (C) HCHO 0,03mol D.(B) 0,03mol CH3CHO, (C) HCHO 0,06mol Câu 71. Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với : A.AgNO3/NH3 B.Na C.Cu(OH)2/NaOH D.Tất cả đều đúng. Câu 72. Hoá hơi hoàn toàn 2,3g một hợp chất hữu cơ chứa C,H O được thể tích hơi bằng thể tích của 2,2g CO2 đo ở cùng điều kiện. và A có khả năng tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/ NH3 Xác định CTPT. A.CH3CHO. B.CH3COOH C.HCOOH D.CHO-CH2-CH2-CHO
 7. Câu 73. Muốn trung hoà 6,72g một axit hữu cơ đơn chức A thì cần dùng 200gam dung dịch NaOH 2,24%.Tìm A. A.CH3COOH B.HCOOH C.C2H5COOH D.CH3CHO Câu 74. Muốn đốt cháy hoàn toàn 2,96g một este đơn chức no E thì cần dùng 4,48g O2.Xác định E. A.C2H4O2 B.C3H6O2 C.C4H8O2 D.C5H10O2 Câu 75. Cho 13,2g este đơn chức no E tác dụng hết với 150ml dung dịch NaOH 1M thu được 12,3g muối. E là: A.HCOOCH3 B.CH3COOH3 C.HCOOC2H5 D.CH3COOC2H5 Câu 76. Đốt cháy một rượu đa chức X thu dược H2O và CO2 có tỉ lệ mol l à 3:2. X là: A.C2H5OH B.C2H6O2 C.C4H10O2 D.C3H8O2 Câu 77.Cho Glixerin tác dụng vứoi HNO3, dư, đậm đặc tạo thành hợp chất Y . CTPT Y A.C3H5(NO2)3 B.C3H5OH(NO3)2 C.C3H5(OH)2NO3 D.C3H5(ONO2)2 Câu 78. Cu(OH)2 tan đựoc trong glixerin là do : A.Glixerin có tính axit B.Glixerin có H linh động C.Tạo phức đồng D.Tạo liên kết Hiđro Câu 79. Lipit là : A. Este của axit béo và rượu đa chức . B. Hợp chất hữu cơ chứa C,H,O,N. C. Este của axit béo và glixerin. D. Tất cả ý trên đều đúng Caâu   . Tæ khoái cuûa moät este so vôùi hiñroâ laø 44. Khi thuyû phaân este ñoù 80 taïo neân hai hôïp chaát. Neáu ñoát chaùt cuøng moät löôïng moãi hôïp chaát taïo ra seõ thu ñöôïc cuøng moät theå tích CO2 cuøng nhieät ñoä vaø aùp suaát. CTCT tho goïn cuûa este laø CTCT naøo döôùi ñaây? A. HCOOCH3. B. CH3COOCH3 C. CH 3COOC2H5 D. C2H5COOCH3. Câu 81. Để phân biệt giữa hexan, glixerin và glucôzơ, ta dùng thuốc thử gì? 1) Dùng Na (2) Dùng Cu(OH)2 (3). Dung dịch AgNO3/NH3 A. Dùng cả 3 chất trên. B.Dùng Cu(OH)2 C. Dung dịch AgNO3/NH3 D. Dùng Cu(OH)2, Dung dịch AgNO3/NH3 Câu 82.Các phát biểu sau liên quan đến gluxit, phát biểu nào sai : 1) Khác với glucozơ (chứa nhóm anđêhit),frutozơ (chứa nhóm xeton) không cho phản ứng tráng gương. 2) Saccarozơ là đisacarit của glucozơ nên Saccarozơ cũng cho ph ản ứng tr áng gương nh ư glucozơ. 3) Tinh bột chứa nhiều nhóm OH nên tan nhiều trong nước. A.2,3 B.1,2 C.1 D.tất cả đều sai. Câu 83.bổ sung chuỗi phản ứng sau: (C6H10O5)n  C6H12O6  C2H5OH  C2H4  C2H5Cl  C2H4  (-CH2- (1) → (2) → (3) → (4) → (5) → (6) → CH2-)n A.(1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4đ, (4) HCl, (5) KOH, (6) trùng hợp. B. (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4đ, (4)Cl2, (5) KOH, (6) trùng hợp. C. (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4đ, (4) HCl, (5) H2O, (6) trùng hợp D. (1) H2O, (2) lên men, (3) H2SO4đ, (4) NaCl, (5)KOH, (6)trùng hợp. Caâu  84 . Moät röôïu no coù phaân töû khoái laø 92. Khi cho 4.6 gam röôïu treân taùc duïng vôùi Na cho ra 1.68 lít khí H2 (đktc). Vaäy soá nhoùm chöùc OH trong phaân töû röôïu treân laø bao nhieâu: A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Câu 85.Tên gọi nào sai với công thức tương ứng: A.CH2 –COOH (alanin) B.CH3 –CH– COOH (axit α- aminopropionic) NH2 NH2
 8. C.CH2- CH2- CH2-CH2- CH2 COOH axit caproic D. HOOC- CH2- CH2-CH-COOH axit α- aninoglutaric NH2 NH2 Câu 86.Hợp chất nào sau đây là amino axit : A.CH3-CH2-NH-CH2-COOH B.H2N-CH2-COOH C.CH2-CH2-CH2-OH D.CH3-CH-CH2-CHO NH2 NH2 Câu 87.Cho các chất sau: MgO, HCl, NaOH,KCl chất nào sau đây khong tac dụng với aminoaxit : A. KCl B. MgO, HCl C.NaOH D. MgO, HCl, NaOH,KCl Câu 88. So sánh nhiệt độ nóng chảy và độ tan trong nước của etylamin và glixin NH2-CH2-COOH A. Glixin có nhiệt độ nóng chảy cao hơn etylamin.Cả hai tan trong nước. B. Hai chất có nhiệt độ nóng chảy ngang nhau vì đều có 2C cả hai đều tan trong nước. C. Glixin có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn etylamin.Glixin tan ít còn etylamin tan nhiều trong nước. D. Cả hai đều có nhiệt độ nóng chảy thấp và ít tan trong nước Câu 89. Đốt cháy hoàn toàn 0,05mol G thu được 6,6g CO 2 , 3,15g H2O và 560 ml N2 đktc. CTPT của G. A.CH=CH-COOH B.CH2-CH2- COOH NH2 NH2 C. NH2 D.CH2-CH2-CH2-COOH CH3 - C - COOH NH2 NH2 Câu 90. 1 mol amino axit Y tác dụng vừa đủ với 2 mol NaOH. 1 mol amino axit Y tác dụng vừa đủ với 1 mol HCl. Đốt cháy 1 mol Y thu được 99 gam nước. A.HOOC-CH-CH2-CH2-CH2-COOH B .HOOC-CH-CH2-CH2 - COOH NH2 NH2 C. CH2-CH2-CH2-COOH D. CH2-CH=CH-COOH NH2 NH2 Caâu   . Ñeå nhaän bieát dd Glucozô, dd Fructoâzô, dd saccarozô, dd CH3CHO, thì 91 ta caàn söû duïng caùc chaát naøo trong caùc chaát sau ñaây: Nhoùm caùc chaát ñöôïc söû duïng ñeå nhaän bieát laø: Nhoùm 1: Cu(OH)2, H2SO4, AgNO3/NH3. Nhoùm 2: AgNO3/NH3, Cu(OH)2, NaOH. Nhoùm 3: Na, AgNO3, H2SO4 loaõng. A. nhoùm 1. B. Nhoùm 2. C. Nhoùm (1), (2). D. Nhoùm (1), (2), (3). Caâu   . Saccarozo coù theå taùc duïng vôùi chaát naøo sau ñaây: 92 A. H2/Ni . to. Cu(OH)2 ñung noùng. C. Cu(OH)2 ñun noùng, dd AgNO3/NH3, t .o B. Cu(OH)2 ñun noùng, CH3COOH/ H2SO4 ñaëc, to. D. H2/Ni, to. CH3COOH/ H2SO4 ñaëc, to.
 9. Câu 93.Cho 250ml dung dịch A chứa Na2CO3 và NaHCO3 khi tác dụng với H2SO4 dư cho ra 2,24 lít CO2 đktc.Cho 500ml dung dịch A với dug dịch BaCl2 dư cho ra 15,76g kết tủa.Nồng độ mol của Na2CO3 và NaHCO3 l ần lượt là: A. 0,16M, 0,24M B. 0,24M, 0,16M C. 0,18M, 0,24MD. D. 0,24M, 0,18M Câu 94.Thêm vài giọt phenol phtalein, vào dung dịch các muối sau : (NH 4)2SO4; K3PO4, KCl, K2CO3. Dung dịch nào không làm cho phenol phtalein chuy ển màu. A.K3PO4, KCl B.(NH4)2SO4, KCl C.KCl, K2CO3 D.K3PO4, KCl Câu 95. Cho 3,04g hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng với HCl được 4,15g muối clorua. Hãy tính số gam của NaOH và KOH làn l ượt l à: A. 1,12g, 1,92g B. 0,8gam và 2,24 gam C. 1,82g, 2g D. 2g, 1,82g Câu 96. nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch KOH ,nếu cho3,9g Kali tác dung với 101,8g nước. Biết khối lượng ri êng của dung dịch sau phản ứng là 1,056g/ml. A. 1M, 5,3% B. 1 M, 4,5% C. 3M, 5,3% D.2M, 6% Câu 97.Chọn 4 oxit MgO,Cr2O3,BeO,Mn2O7,chọn axit chỉ phản ứng được với bazơ và oxit chỉ phản ứng được với axit. A. Mn2O7, MgO B. Cr2O3, BeO C. Cr2O3, BeO D. BeO, Cr2O3 Caâu 98. 400 ml d.dòch KOH vaøo 250ml dd AlCl3 2M thì thu ñöôïc 23,4 gam keát tuûa. Noàng ñoä cuûa KOH ba ñeàu ñem duøng laø: A.2,25M hay 4,25M B. 2,25M hay 3,75M C.2,25M hay 5,35M D. Keát quaû khaùc. Caâu 99. Cho 1 mol Al p.öù vôùi dd HNO3 thì thaáy thoaùt ra chaát khí duy nhaát. Tæ leä giöõa soá mol HNO3 ñoùng vai troø laøm moâi tröôøng vaø vai troø chaát oxi hoaù laø: A. 4:1 B. 1:4 C. 3:2 D. 3:1 Caâu 100. Hoãn hôïp X goàm hai muoái A2CO3 vaø B2CO3 coù khoái löôïng laø 7,14 gam. Cho hoãn hôïp X p.öù vôùi löôïng dö dd H2SO4 thì thaáy thoaùt ra 896 ml khí ( 00C vaø 2 atm). A, B laø hai KL kieàm coù hai chu kyø lieân tieáp trong baûng heä thoáng tuaàn hoaøn, ( MA < MB). KL A vaø B laàn löôït laø: ( Cho bieát Li = 9; Na = 23; K = 39; Rb = 85, Cs = 133). A. Li vaø Na B. Na vaø K C. K vaø Rb D. Rb vaø Cs Caâu 101. Trong phaûn öùng: Cu + H O             Cu(NO3)2    +   NO  N 3  +H2O Heä soá caân baèng (moïi heä soá ñaõ caân baèng ñeàu ôû daïng soá nguyeân, vaø toái giaûn) cuûa HNO 3 vaø NO laàn löôït laø: A. 8 vaø 2 B. 6 vaø 2 C. 4 vaø 2 D. 4 vaø 1 Caâu 102. Ñoä pH cuûa dung dòch Na2CO3 coù theå ñaùnh giaù töông ñoái laø: A. >7 B.
 10. Caâu 105. Cho saét taùc duïng vôùi dung dòch axit clohiñric ñöôïc khí X; Nhieät phaân Kali nitrat thu ñöôïc khí Y; coøn khí Z thu ñöôïc do phaûn öùng cuûa kali pemanganat vôùi hoãn hôïp (NaCl vaø H 2SO4 ñaëc). Choïn A. Y, Z laø: Cl2 X, H2, NO, B. H2, NO2, Cl2 C. H2, N2, HCl D. H2, O2, Cl2 Caâu 106. Moät soá quaëng saét khi hoøa tan trong HNO3 ñaäm ñaëc thì thu ñöôïc khí maøu naâu ñoû, caùc quaëng ñoù laø: A. FeS, FeS2, Fe3O4, FeCO3 B. FeS, Fe2O3, FeCO3, Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)3, FeO, Fe2O3, FeS D. FeS2, FeO, Fe2O3, Fe3O4 Caâu 107. Hoãn hôïp A goàm FeS2 vaø FeCO3 vôùi soá mol baèng nhau vaøo bình chöùa löôïng khoâng khí gaáp ñoâi löôïng phaûn öùng. Sau khi phaûn öùng xong ñöa veà nhieät ñoä ban ñaàu thì tyû leä cuûa aùp suaát tröôùc vaø sau phaûn öùng laø: A. 1:1 B. 1:2 C. 2:1 D. 1:3 Caâu 108. Fe taùc duïng ñöôïc vôùi chaát naøo döôùi ñaây cho muoái saét (III) Clorua? A. HCl B. Cl2 C. NaCl D. CuCl2 Caâu 109. Hoøa tan moät oxit kim loaïi hoùa trò II baèng 1 löôïng vöøa ñuû dd HNO3 10% thu ñöôïc dd muoái coù noàng ñoä 18,471%. KL ñoù laø: A. Mg B. Ba C. Be D. Ni Caâu 110. Hoøa tan 1,8 gam muoái sunfat cuûa kim loaïi thuoäc phaân nhoùm chính nhoùm II trong nöôùc, roài pha loaõng cho ñuû 50 ml dung dòch. Ñeå phaûn öùng heát dung dòch naøy caàn 20 ml dung dòch BaCl 2 0,75M. Coâng thöùc phaân töû vaø noàng ñoä mol/l cuûa muoái sunfat laø : A. CaSO4 . 0,2M B. MgSo4 . 0,02M C. MgSO4 . 0,3M D. SrSO4 . 0,03M Caâu 111. Cho 29 gam hoãn hôïp goàm 1 kim loaïi kieàm thoå vaø oxit cuûa noù coù tæ leä mol 1 :1 taùc duïng vôùi dung dòch HCL dö thu ñöôïc 41,6 gam muoái khan. Tìm kim loaïi M ? A. Ca B. Sr C. Ba D. Mg Caâu 112. Nhaän bieát : glucozô, glixerin, anñehit axetic vaø röôïu etylic coù theå duøng moät thuoác thöû sau : A. HNO3 B. Cu(OH)2/NaOH C. AgNO3/NH3 D. Dung dòch Broâm Caâu 113 . Moät hiñrocacbon X coù coâng thöùc daïng (CH)n. Bieát 1 mol X phaûn öùng vöøa ñuû vôùi 4 mol H2 hoaëc vôùi 1 mol Br2 trong dung dòch broâm. Teân goïi cuûa X laø : A. Vinyl axetilen B. Stiren C. Etylbenzen D. A, B ñeàu ñuùng Caâu 114. Axit piric saûn phaåm cuûa phaûn öùng giöõa caùc chaát naøo sau ñaây : A. Phenol vaø HNO3 ñaëc ( coù maët H2SO4 ñaëc, t0 ). B. Phenol vaø NaOH C. Phenol vaø brom D. Phenol vaø anñehit fomic. Caâu 115. Ñieàu cheá phenol (1) töø CH4 (2) thì coù caùc chaát trung gian laø Natri phenolat (3), phenyl clorua (4), benzen (5) vaø axetilen (6). Sô ñoà thích hôïp laø : A. (2) ( (3) (5) (6) (4) (1) B. (2) B (6) (5) ( 4) (3) (1) C. (2) C (5) (3) (4) (6) (1) D. (2) D ( 4) (6) (3) (5) (1) Caâu 116. Hôïp chaát höõu cô X khi ñun nheï vôùi dd AgNO3/NH3 (duøng dö) thu ñöôïc saûn phaåm Y, Y taùc duïng vôùi dd HCl hoaëc dd NaOH ñeàu cho 2 khí voâ cô A, B. Vaäy X laø: (1) HCHO (2) HCOOH (3). HCOONH4 A. (1). B. (1),(2) C. (2), (3) D. (1),(2), (3). Caâu 117. X laø anñeâhit. Cöù 1 theå tích hôi X taùc duïng ñöôïc vôùi toái ña 2 theå tích H2 (ôû cuøng ñk nhieät ñoä vaø aùp suaát) taïo saûn phaåm Y. Cöù 1 mol Y taùc duïng heát vôùi kali kim loaïi thì thu ñöôïc soá mol H2 baèng soá mol Y. X thuoäc daõy ñoàng ñaúng vôùi chaát naøo sau ñaây? A. Fomanñeâhit B. Glioxal C. Anñehit acrylic D. Benzanñehit
 11. Caâu  118 . Ñeå ñieàu cheá 45 gam axit lactic töø tinh boät qua con ñöôøng leân men lactic, hieäu suaát thuûy phaân tinh boät vaø len men lactic töông öùng laø 90% vaø 80%. Khoái löôïng tinh boät caàn duøng laø A. 50 g B. 56,25 g C. 56 g D. 60 g Caâu 119. Thuûy phaân etyl metyl oxalat trong moâi tröôøng axit thu ñöôïc toái ña bao nhieâu chaát höõu cô? A. 2 B. 3 C.4 D.5 Caâu 120. Bieâåu naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng ? A. Anilin laø bazo yeáu hôn NH3 B. Anilin khoâng laøm ñoåi maøu giaáy quyø tím aåm C. Anilin td ñöôïc vôùi dd axit vì treân N coøn dö ñoâi electron töï do D. Nhôø coù tính bazo, anilin td ñöôïc vôùi dd Br2 Caâu 121. Saép xeáp caùc chaát sau theo thöù tö ï t ính bazo taêngH5:NH2,  NH 3, C6 CH3NH2, (CH3)2NH A. C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH B. NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH C. CH3NH2 < C6H5NH2 < C6H5NH2 < NH3 D. (CH3)2NH < C6H5NH2 < CH3NH2 < NH3 Caâu 122. Cao su Buna – S coù coâng thöùc laø: A. ( - CH2 – CH = CH – CH2 - )n B. [ - CH2 - CH(C6H5) - ]n C. [ -CH2 - C(COOCH3) - ]n D. [ - CH2 – CH = CH CH2 – CH - CH2 - ] CH3 C6H5 Caâu 123. Ngaâm moät caây ñinh Fe trong 200 ml dd CuSO4. Sau khi p.öù keát thuùc laáy ñinh saét ra khoûi dd, röûa nheï, laøm khoâ thaáy khoái löôïng cuûa ñinh Fe taêng theâm 1.6 gam. Noàng ñoä ban ñaàu cuûa dd CuSO4 laø bao nhieâu? A. 1M B. 0.5M C. 2M D. 1.5M Caâu 124 . Tìm ñònh nghóa sai: A. Chaát oxi hoùa laø chaát coù khaû naêng nhaän elect ron B. Chaát khöû laø chaát coù khaû naêng nhaän elect ron C. Söï oxi hoùa laø quaù tr ì nh nhöôøng elect ron D. Chaát khöû laø chaát coù khaû naêng nhöôøng elect ron Caâu 125.Tìm caâu sai: A. Tính chaát hoùa hoïc cô baûn cuûa caùc halogen laø t ính oxi B. Trong caùc hôïp chaát hoùa hoïc , halogen chæ theå hieän soá oxi hoùa ( - 1) vì chuùng laø nhöõng chaát oxi hoùa maïnh. C. Thaønh phaàn vaø t ính chaát cuûa caùc hôïp chaát cuûa halogen laø töông tö ï nhau. D. Flo laø phi kim coù t ính oxi hoùa maïnh nhaát. Caâu 126. Tính   axit  giaûm   daàn  trong   daõy   axit   halogen   hiñric   nhö   A. HF > HBr > HCl > HI B. HI > HBr > HCl > HF C. HCl > HBr > HI > HF D. HF > HCl > HBr > HI Caâu 127. Xeùt cuï theå qua 2 sô ñoà phaûn öùng hoùa hoïc sau (1) H2O2  +  KI    (2) H2O2  +  Ag2O  O Ta coù keát luaän ñuùng nhaát veà tính chaát cuûa H2O2 laø : A. Hiñro peoxi t chæ coù t ính oxi hoùa. B. Hiñro peoxi t khoâng coù t ính oxi hoùa khoâng coù t ính khöû. C. Hiñro peoxi t chæ coù t ính khöû D. Hiñro peoxi t vöøa coù t ính oxi hoùa, vöøa coù t ính khöû. Caâu 128.  Caên cöù vaøo sô ñoà phaûn öùng naøo trong caùc SÑPÖ sau   ñeå coù theå KL ozon coù tính oxi hoùa maïnh hôn oxit ?
 12. (1) Ag + O 3 → (2) KI + O3 (3) 3O2 UV 2O3 A. (1) vaø (2) B. (2) vaø (3) C. (3) vaø (4) D. Caû (1), (2) vaø (3) Caâu 129. Theo   Brontsted,   ñònh   nghóa   axit,   bazo   naøo   sau   ñaây   laø   ñuùng: A. Axit laø chaát coù khaû naêng tao H + khi tan trong H2O. B. Axit laø chaát coù khaû naêng taùc dungnj vôùi axit taïo H2; bazo laø chaát coù khaû naêng td vôùi axit taïo muoái. C. Axit laø chaát coù khaû naêng cho proton ; bazo laø chaát coù khaû naêng nhaän proton. D. Caû A, C ñeàu ñuùng. Caâu 130. Ñeå chöùng toû söï coù maët cuûa ion NO 3 trong dd chöùa caùc   ion: NH4+, Fe3+, NO3 , ta duøng? A. DD NaOH B. KL Cu vaø vaøi gioït dd H 2SO4 loaõng. C. DD AgNO3 D. DD BaCl2 Caâu 131 . Ñeå nhaän bieát caùc dd muoái sau: Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3,  NH4NO3, MgCl2  FeCl2.  Chæ duøng  1 dd  laøm thuoác thöû thì choïn thuoác   thöû naøo? A. NaOH B. Ba(OH) 2 C. BaCl2 D. AgNO3 Caâu 132. Taùch Ag ra khoûi hoãn hôïp boä goàm Ag, Al, Cu, Fe vôùi   khoái löôïng Ag khoâng ñoåi, coù theå duøng chaát naøo sau ñaây ? A. Dung dòch muoái saét (III) dö. B. Dung dòch AgNO 3 dö C. Dung dòch CuCl2 dö. D. Dung dòch muoái saét (II) dö. Caâu 133 . Ion Na+ bò khöû trong caùc tröôøng hôïp naøo sau ñaây: 1) Ñieän phaân NaOH noùng chaûy (4). Cho Na 2CO3 td vôùi dd HCl 2) Ñieän phaân NaCl noùng chaûy (5). Cho NaOH vaøo dd NH4Cl 3) Ñieän phaân dd NaCl. A. 1, 3 B. 1, 4 C. 2, 3 D. 1, 2 Caâu 134. Nung   noùng   100g   hoãn   hôïp   Na2CO3  vaø   NaHCO3  cho   ñeán   khi   khoái   löôïng   khoâng   thay   ñoåi   nöõa,   ñem   caân   chaát   raén   thu   ñöôïc   thaùy naëng 69g. Xaùc ñònh thaønh phaàn % cuûa moãi chaát trong hoãn   hôïp ñaàu ? A. 42% Na CO3 vaø 58% NaHCO3 2 B. 84% Na2CO3 vaø 16% NaHCO3 C. 50% Na2CO3 vaø 50% NaHCO3 D. 68% Na2CO3 vaø 32% NaHCO3 Caâu 135 . Haøm löôïng cuûa KL A trong muoái cacbonat laø 40%, vaäy   haøm löôïng cuûa KL ñoù trong muoái photphat laø: A. 38,7% B. 19,35% C. 25,6% D. 42,35% Caâu 136. Cho caáu hình electron cô baûn cuûa ion M2+  laø [ Ar ]3d6.  Tìm vò trí cuûa X trong baûng HTTH? A. OÂ 26, chu kì 3, phaân nhoùm chính nhoùm VI . B. OÂ 26, chu kì 4, phaân nhoùm chính nhoùm I I . C. OÂ 26, chu kì 4, phaân nhoùm phuï nhoùm I I . D. OÂ 26, chu kì 4, phaân nhoùm phuï nhoùm VI I I . Caâu 137. … … … … … … laø saûn phaåm :……… … … ….. cuûa …… … … … … … ………… … …… … … … ….. Haõy ñieàn vaøo choã troáng: A. Caosubuna ; ñoàng truøng hôïp; butañien 1- 3 C. Caosu iso pren ; truøng hôïp l butañien 1- 3 vaø isopren. B. Caosubuna –S ; ñoàng truønghôïp; butañien- 3 vaø st i r en . D.Caosu th ieân nhieân; ñoàng truøng hôïp ; i so pren . Caâu 138. chaát naøo sau ñaây khi truøng hôïp coù khaû naêng cho caosu:
 13. (1). CH 2 = CH- CH=CH-CH3 (2). CH2=CH- CH2 - CH =CH2 (3). CH2=C=CH2. (4). CH2=CH - CH = CH2. A).(1), (2), (4) B).(4) C).(1), (4). D).(2),(4). Caâu  139 . Coù boán dung dòch: Natri clorua, röôïu eâtylic, axit axetic, kalisunfat ñeàu coù noàng ñoä 0,1 mol/lít. Khaû naêng daãn ñieän cuûa caùc dung dòch ñoù taêng daàn theo thöù töï naøo trong thöù töï sau: A. NaCl < C2H5OH < CH3COOH < K2SO4. B. C2H5OH
 14. Caâu  150 . Cho Ca vaøo H2O, Suïc khí CO2 vaøo dd A ñöôïc dd B vaø keát tuûa C. Nung noùng dd B thaáy coù khí thoaùt ra.Vaø caùc p.öù hoaù hoïc sau: (1). Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 to (5). Ca(HCO3)2 → CaCO3 +  CO2 + H2O. (2). 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (6). CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 (3). Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O. 7). CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O to (4). CaCO3 → CaO + CO2.  Thöù     töï p.öù  hoaù  hoïc xaûy   naøo   ra  sau   ñaây   laø ñuùng . A. (1), ( 2), (7), (4). B. (1), (7), (6), (4). C. (1), (7), (6), (5) D. (1), (3), (6), (5). Caâu   151 . Cho Al nguyeân chaát vaøo dd NaOH thì Al bò oxi hoaù ñeán heát. Tìm phaùtbieåu ñuùng. A. NaOH laø chaát Oxi hoaù Al laø chaát khöû. C. nöôùc laø chaát Oxi hoaù, Al laø chaát khöû. B. Al laø chaát oxi hoùa, NaOH laø chaát khöû. D. Nöôùc laø moâi tröôøng, Al laø chaát khöû. Caâu  152 . Phöông trình hoaù hoïc naøo sau ñaây ñaõ vieát khoâng ñuùng. to to A. 3 Fe + 2O2 → Fe3O4.  B. 2Fe + 3Cl2 → FeCl3.  to to C. 2Fe + 3I2 → 2FeI3  D. Ffe + S → FeS.  Caâu  153 . Hieän töôïng naøo sau ñaây moâ taû khoâng ñuùng. A. Theâm NaOH vaøo dd FeCl3 maøu vaøng naâu, xuaát hieän maøu ñoû naâu. B. Theâm moät ít boät Fe vaøo löôïng dö dd AgNO3 thaáy xuaát hieän dd maøu xanh nhaït. C. Theâm Fe(OH)3 maøu ñoû naâu vaøo dd H2SO4 thaáy hình thaønh dd vaøng naâu. D. Theâm Cu vaøo dd Fe(NO3)3 thaáy dd chuyeån töø maøu vaøng sang maøu xanh. Caâu  154 . Coù ba loï ñöïng ba hoãn hôïp Fe, FeO ; Fe + Fe2O3; FeO vaø Fe2O3. Giaûi phaùp laàn löôït duøng caùc thuoác thöû naøo döôùi ñaây ñeå nhaän bieát ñöôïc caû 3 hoãn hôïp treân: A. Duøng dd HCl sau ñoù theâm NaOH vaøo dd thu ñöôïc. B. Duøng H2SO4 ñaäm ñaëc, sau ñoù theâm NaOH vaøo dd thu ñöôïc. C. Dd HNO3 ñaäm ñaëc, sau ñoù theâm NaOH vaøo dd thu ñöôïc. D. Theâm dd NaOH, sau ñoù theâm tieáp H2SO4 ñaëc. Caâu   155 . Dd chöùa 3.25 gam muoái clorua cuûa moät KL chöa bieát p.öù vôùi dd AgNO3 dö thaát taùch ra 8.61 gam keát tuûa traéng. CT cuûa muoái clorua KL laø CT naøo sau ñaây: A. MgCl2 B. CuCl2 C. FeCl2 D. FeCl3. Caâu  156 . Dd chöùa 0.2 mol NaOH taùc duïng vôùi 0.15 mol CO2. Dd sau p.öù coù: A. NaOH, Na2CO3. B. NaHCO3 C. Na2CO3 D. NaHCO3 vaø Na2CO3. Caâu   157 . Hiñrat hoùa 8,4 gam etylen vôùi hieäu suaát ñaït 80% thì seõ thu ñöôïc bao nhieâu gam röôïu? A. 13,8 gam B. 6.72 gam C. 11,04 gam. D. 10.05gam. Caâu  158 . Coù 2 loï maát nhaõn chöùa dd röôïu n- propilic vaø dd iso propylic. Coù theå p. bieät chuùng baèng thuoác thöû naøo döôùi ñaây.
 15. (1). CuO. (2). AgNO3/NH3. (3). Cu(OH)2/OH- (4). Na (5). nöôùc broâm. A. (1), (2). B. (1), (3). C. (1),(4) D. (A), (B) ñuùng. Caâu  159 . Coù bao nhieâu amin baäc 1 coù coâng thöùc phaân töû C4H11N? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu  160 . Este E chaùy cho mol H2O = mol CO2. E laø: A. Este chöa no. B. Este ña chöùc. C. este ñôn chöùc no. D. este cuûa pheânol. Caâu  161 . Chieàu taêng daàn nhieät ñoä soâi naøo döôùi ñaây laø ñuùng: A. HCOOH < CH3OH < HCHO. C. HCOOCH3 < CH3COOH < C2H5COOH. B. C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH. D. CH3OH< CH3Cl
 16. bình 2 taêng b gam, vaø thu ñöôïc m gam keát tuûA. Trong nhöõng nhaän ñònh döôùi ñaây nhaän ñònh naøo khoâng ñuùng. A. Trong thí nghieäm, thaáy coù keát tuûa xuaát hieän chöùng toû coù C trong hôïp chaát höõu cô ban ñaàu. B. Xaùc ñònh khoái löôïng cuûa cacbon trong hôïp chaát höõu cô ban ñaàu m baèng bieåu thöùc: mc = .12(gam) . 100 C. a, b chính laø khoái löôïng cuûa H2O, vaø CO2 trong hôïp chaát höõu cô ban ñaàu. D. Xaùc ñònh khoái löôïng cuûa Hiñroâ trong hôïp chaát höõu cô ban ñaàu a baèng bieåu thöùc: mH = . 9 Caâu  171 . Trong moät phaân nhoùm chính (IA, IIA, IIIA) theo chieàu taêng daàn cuûa ñieän tích haït nhaân : A. Naêng löôïng ion hoaù giaûm daàn C. Tính KL giaûm daàn. B. Ñoä aâm ñieän taêng daàn. D. Khaû naêng nhöôøng e giaûm daàn, Caâu  172 . Cho Cu KL vaøo caùc dd MgCl2, FeCl3, AgNO3. Soá p.öù hoaù hoïc xaûy ra laø: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu  173 . Oxit naøo khi cho vaøo oáng nghieäm chöùa dd HNO3 ñaëc, noùng thì coù khí thoaùt rA. A. Fe2O3. B. MgO. C. Fe3O4 D. CuO. Caâu   174 . Chieàu bieán thieân tính oxi hoaù vaø tính khöû trong daõy ñieän hoaù laø: A. Tính oxi hoaù taêng, tính khöû taêng. C. Tính oxi hoaù giaûm, tính khöû taêng. B. Tính oxi hoaù giaûm, tính khöû giaûm. D. Tính oxi hoùa taêng, tính khöû giaûm. Caâu  175 . Cho  caùc  nhaän   xeùt  sau  ñaây . (1). Trong nhoùm IA baùn kính nguyeân töû taêng daàn, naêng löôïng ion hoaù taêng daàn. (2). KL trong : nhoùm IA, nhoùm IIA ñeàu tan trong nöôùc vaø taïo thaønh dd bazô, giaûi phoùng khí hiñroâ. (3). Khi nhoû töø töø dd NaOH vaøo dd Ca(HCO3)2 coù keát tuûa xuaát hieän ñaït ñeán giaù trò cöïc ñaïi vaø khoâng tan trong NaOH dö. (4). KL kieàm coù tính khöû maïnh neân coù khaû naêng ñaåy ñöôïc KL ñöùng sau noù ra khoûi dd muoái. Nhaän xeùt naøo sau ñaây laø khoâng ñuùng: A. (1) , (2) , (3) . B. (2) , (3) , ( 4 ) C. (1) , (2) , (4) . D. (1) , (2) , (3) , (4) Caâu 176. Ñeå laøm meàm nöôùc cöùng ta ïm thôøi ( dd X ) ngöôøi ta duøng caùch naøo sau ñaây? (1). Ñun noùng ddX. (3). Cho dd X p.öù vôùi Na2CO3 dö. (2). Cho dd X p.öù vôùi Ca(OH)2 dö. (4). Cho dd X p.öù vôùi Na3PO4 dö. A. Caùch (1, 2). B. Caùch (1, 2, 3). C. Caùch (1, 3,4). D. ( Caùch 1,2,3,4). Caâu  177 . Troän 100 ml dd Ba(OH)2 0,5M vôùi 100 ml dd KOH 0.5M ñöôïc dd X. Noàng ñoä mol/lít cuûa ion OH- trong dd laø:
 17. A. 0.25M B. 0.5M C. 1.5M D. 0.75M. Caâu  178 . Caùc ion naøo sau ñaây ñeàu coù caáu hình electron laø 1s22s22p6. A. Na+ , Ca2+, Al3+. B. K+, Ca2+, Mg2+. C. Na+ , Mg2+, Al3+. D. Ca , Mg , Al . 2+ 2+ 3+ Caâu  179 . Cho 0.001 mol NH4Cl vaøo 100 dd NaOH coù pH = 12 vaø ñun soâi sau ñoù laøm nguoäi. Theâm vaøo moät ít phenol phtaleâin, dd thu ñöôïc coù maøu gì: A. Xanh. B. hoàng. C. Tím D. Khoângmaøu. Caâu  180 . Fe taùc duïng ñöôïc vôùi nhoùm chaát loûng naøo sau ñaây: A. HCl, H2O, NaOH. B. ZnCl2, HCl, H2O. C. HCl, FeCl3, AgNO3. D. ZnCl2, HCl, NaOH. Caâu  181 . 4 gam oxit saét p.öù heát vôùi 52.14 ml dd HCl 10% ( d = 1.05g/ml). Coâng thöùc cuûa oxit saét ñoù laø: A. Fe3O4 B. Fe2O3 C. FeO D. CuO. Caâu  182 . Moät dd coù chöùa a mol Ca , b mol Mg , c mol Cl , d mol HCO3-. Bieåu 2+ 2+ - thöùc lieân heä cuûa a, b, c, d. A. 2a + 2b = c + d. B. a + b = 2c + 2d. C. 2a + b = 2c + d. D. a + b = c + d. Caâu  183 . Cho 25,2 gam Fe taùc duïng vôùi 1400 ml dd HNO3 1M ta thu ñöôïc dd A vaø khí NO, Coâ caïn dd A thu ñöôïc muoái coù khoái löôïng laø: A. 24.2 gam. B. 84,3 gam C. 84,7 gam D. 41,7 gam. Caâu  184 . Nhaän xeùt naøo döôùi ñaây laø khoâng ñuùng cho p.öù oxi hoaù heát 0.1mol FeSO4 baèng KMnO4 trong H2SO4? A. Dd tröôùc p.öù coù maøu tím hoàng. C. Löôïng KMnO4 caàn duøng laø 0.02 mol. B. Dd sau p.öù coù maøu vaøng. D. Löôïng H2SO4 caàn duøng laø 0.18 mol. Caâu  185 . Duøng khí CO ñeå khöû Fe(III) Oxit, raén coøn laïi sau phaûn öùng coù theå coù nhöõng chaát naøo? A. Fe B. Fe vaø FeO C. Fe, FeO, Fe3O4. D. Fe, FeO, Fe3O4 vaø Fe2O3. Caâu  186 . Hoãn hôïp boät Fe, Al, Al2O3. Neáu ngaâm 16.1 gam hoãn hôïp trong dd NaOH laáy dö thoaùt ra 6.72 lít khí (đktc) vaø moät chaát raén khoâng tan. Loïc laáy chaát raén vaø ñem hoøa tan trong HCl 2M thì caàn duøng ñuùng 100 ml dd HCl. Thaønh phaàn % khoái löôïng cuûa moãi chaát trong hoãn hôïp laø bao nhieâu? A. 35.54% Al – 34.78% Fe – 29.68%Al2O3. C. 34.45%Al – 38.47%Fe – 27.08%Al2O3. B. 33.54%Al = 33.78%Fe – 32.68%Al2O3. D. 32.68%Al ; 33.78%Fe – 33.54% Al2O3. Caâu  187 . Cho hoãn hôïp Na vaø Al vaøo trong nöôùc coù khí H2 thoaùt rA. Vaäy khí H2 thoaùt ra laø do. A. Hiñroâ trong nöôùc ñaõ bò khöû bôûi Na giaûi phoùng ra H2 phaân töû. B. Hiñroâ trong nöôùc ñaõ bò khöû bôûi Al giaûi phoùng ra H2 phaân töû. C. Hiñroâ trong nöôùc ñaõ bò khöû bôûi Na vaø Al giaûi phoùng ra H2 phaân töû. D. Hiñroâ trong nöôùc vaø hiñroâ trong NaOH bò Na vaø Al khöû giaûi phoùng ra H2 phaân töû. Caâu  188 . Cho Na (dö) vaøo dd:…………… coù hieän töôïng xaûy ra: ……………………… Choïn caâu nhaän xeùt ñuùng.
 18. A. AlCl3 - Taïo keát tuûa keo traéng vaø keát tuûa tan daàn. Khoâng coù khí thoaùt rA. B. (NH4)2SO4 - Coù khí thoaùt ra laøm xanh giaáy quyø tím aåm. C. FeCl2 - Taïo keát tuûa naâu ñoû, coù boït khí thoaùt rA. D. MgSO4 - Taïo keát tuûa traéng xanh, coù boït khí thoaùt rA. Caâu  189 . Cho sô ñoà sau: Caùc p.öù trong sô ñoà xaûy ra hoaøn toaøn. 15 gam X ( Al vaø Mg)  dd Y  keát tuûa Z → 16 gam raén Y. → HCl vua du NaOH du → to  % khoái löôïng cuûa Mg trong hoãn hôïp X. A. 64%. B. 66,66% C. 72% D. 32%. Caâu  190 . Ñeå phaân bieät dung dòch caùc loï maát nhaõn chöùa caùc dd Na2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, ZnSO4 coù theå duøng thuoác thöû naøo trong soá caùc thuoác thöû sau: A. Dd NaOH vaø dd BaCl2. C. dd NaOH vaø nöôùc amoniaêc. B. nöôùc amoniaéc vaø dd BaCl2. D. dd Ba(OH)2 vaø dd HCl. Caâu  191 . Phaân tích 1 chaát höõu cô X coù daïng CxHyO ta ñöôïc mc + mH = 1.75mO. Coâng thöùc ñôn giaûn cuûa X laø: A.  2O. CH B. CH3O. D. C2H4O. D. C2H6O. Caâu  192. Hôïp chaát höõu cô X coù chöùa C, H, O coù MX = 68. 13.6 gam X taùc duïng vöøa ñuû vôùi 300 ml dd AgNO3 2M/ NH3 thu ñöôïc 43.2 gam Ag, Coâng thöùc cuûa X laø: A. HC ≡ CH-CHO. B. OHC –CHO. C. CH ≡ C –CH2 – CHO. D. CH2 =CH=CH-CHO. Caâu  193 . Cho sô ñoà chuyeån hoaù sau ñaây: X  Y  C2H2. Chaát X → (1) → (2) khoâng phuø hôïp vôùi sô ñoà treân laø: A. C3H8. B . C2H4. C . C2H5OH. D . Al4C3. Caâu  194. Chaát löôõng tính laø chaát: A. Khoâng coù caû tính axit laãn bazô. C. Khoâng tan trong bazô nhöng tan trong axit. B. laøm ñoåi maøu giaáy quyø tím thaønh ñoû vaø xanh. D. Tan caû trong bazô laàn axit. Caâu  195 . Nguyeân töû 27 X Xcoù caáu hình electron: 1s22s22p63s23p1. Haït nhaân cuûa nguyeân töû X coù : A. 13 nôtron vaø 14 proâtoân. B. 13 proâtoân vaø 14 nôtron. C. 14 notron vaø 13 electron. D.. 13 nôtron vaø 13 proâtoân. Caâu  196 . Khi nhieät phaân muoái nitrat, daõy muoái nitrat naøo ñeàu cho saûn phaåm laø oxit KL: A. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2. B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, Mg(NO3)2. C. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3. D. Gg(NO3)2, AgNO3, KNO3. Caâu  197 . Cho pöù: FeCl2 (dd) + KMnO4 + HCl → FeCl3 + MnCl2 + KCl + H2O. Toång heä soá sau khi caân baèng laø: A. 39 B. 25 C. 29 D. 32 Caâu  198 . Trong moät dd coù chöùa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol NO3-. Neáu a = 0.01; c = 0.01 , d = 0.03 thì : A. b = 0.02 B. b = 0.01 C. b = 0.03 D. b = 0.04
 19. Caâu   199 . Cho hoãn hôïp khí X goàm N2, NO, NH3 hôi nöôùc ñi qua bình chöùa P2O5 thì coøn laïi hoãn hôïp Y chæ goàm 2 khí. 2 khí ñoù laø A. N2 vaø NO B. NO vaø NH3 C. NH3 vaø hôi nöôùc. D. N2 vaø NH3. Caâu  200 . Trong dd coù chöùa caùc cation K+, Ag+, Fe2+, Ba2+ vaø moät ainon. Anion ñoù laø: A. Cl- B. SO42- C. NO3- D. CO32-. Caâu   201 . Daõy ñoàng ñaúng cuûa röôïu eâtylic coù coâng thöùc chung laø: A. CnH2n+1OH . ( n ≥ 1). B. CnH2n-1 OH ( n ≥ 3). C. CnH2n+2 –x (OH)x ( n ≥ x, x>1). D. CnH2n-7OH ( n ≥ 6). Caâu   202 . Cho 18.4 gam hoãn hôïp goàm pheânol vaø axit axetic taùc duïng vöøa ñuû vôùi 100 ml dd NaOH 2,5M. Phaàn traêm theo soá mol cuûa pheânol trong hoãn hôïp laø: A. 14.49%. B. 51.08% C. 40%. D. 18,49%. Caâu   203 . Ñoát chaùy hoaøn toaøn m gam amin maïch hôû ñôn chöùc, sau pöù thu ñöôïc 5.376 lít CO2 vaø 1.344 lít khí N2 vaø 7.56 gam H2O ( caùc theå tích ño ôû ñieàu kieän tieâu chuaån). Amin treân coù CTPT laø: A. C3H7N. B. C2H5N C. CH5N D. C2H7N. Caâu  204 . Anñehit coù theå tham gia pöù traùng göông vaø pöù vôùi hiñroâ ( Ni, to) . A. Chæ theå hieän tính khöû. B. Khoâng theå hieän tính khöû vaø tính oxi hoaù. C. Theå hieän caû tính khöû vaø tính oxi hoaù. D. Chæ theå hieän tính oxin hoaù. Caâu  205 . ñeå trung hoaø 4.44 gam moät axit cacboxilic ( thuoäc daõy ñoàng ñaúng cuûa axit axetic) caàn duøng 60 ml dd NaOH 1M. CTPT cuûa axit ñoù laø: A. C3H7 COOH. B. C2H5COOH. C. CH3COOH. D. HCOOH. Caâu  206 . Chaát vöøa taùc duïng vôùi Na, vöøa taùc duïng vôùi NaOH laø: A. CH3CH2COOCH3. B. CH3CH2CH2COOH. C. HCOOCH2CH2H3 D. CH3COOCH2CH3. Caâu   207 . Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät este no ñôn chöùc thì theå tích CO2 sinh ra luoân baèng theå tích cuûa khí O2 caàn cho pöù ôû cuøng ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát. teân goïi cuûa este laø: A. Metyl axetat. B. Proâpyl fomiat. C. etyl axetat. D. Meâtyl fomiat. Caâu  208 . Cho caùc chaát sau: (X). HO-CH2-CH2-OH. (Y). CH3-CH2-CH2- OH. Z). CH3-CH22-O-CH3. (T). HO-CH2-CH(OH)-CH2-OH. Soá löôïng chaát hoaø tan ñöôïc Cu(OH)2 ôû nhieät ñoä phoøng. A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu  209 . Cho m gam Glucozô leân men thaønh röôïu etylic vôùi hieäu suaát 80%. Haáp thuï hoaøn toaøn khí CO2 sinh ra haáp thuï vaøo dd nöôùc voâi trong laáy dö thu ñöôïc 20 gam keát tuûA. Giaù trò cuûa laø: A. 4 B. 22,5 C. 14.4 D. 11.25. Caâu  210 . Cho sô ñoà chuyeån hoaù sau: Tinh boät  X  Y  Axit axetic. X → → → vaø Y laàn löôït laø: A. Röôïu eâtylic vaø axit axetic. B. Glucozô, anñeâhit axetic. C. Glucozô, etyl axetat. D. Glucozô, röôïu etylic. Caâu  211 . Ñeå chöùng minh aminoaxit laø hôïp chaát löôõng tính ta coù theå duøng pöù cuûa chaát naøy vôùi : A. Dd HCl vaø dd NaOH C. Dd KOH vaø dd NH3. B. Dd KOH vaø CuO. D. dd NaOH vaø dd NH3.
 20. Caâu  212 . Cho caùc polime sau: ( -CH2-CH-)n; (-CH2-CH=CH-CH2-)n, (-NH-CH2-CO-)n. Coâng thöùc moânme ñeå khi truøng hôïp hoaëc truøng ngöng taïo ra caùc polime treân laø: A. CH2=CH2; CH3-CH=CH-CH3; NH2-CH2-CH2-COOH. B.CH2=CH2; CH2=CH- CH=CH2; NH2-CH2-COOH. C. CH2=CH2; CH3-CH=C=CH2; NH2-CH2-COOH. D.CH2=CHCl; CH3- CH=CH-CH3, CH3-CH(NH2)-COOH. Caâu  213 . Trong caùc loaïi tô sau: (1). [-NH-(CH2)6-NH-OH-(CH2)4-CO-]n. (2). [-NH- (CH2)5-CO-]n (3). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tô nilon 6-6 laø: A. (1). B. (2). C. (3). D. Moät CTCT khaùc. Caâu  214 . Daõy goàm caùc dd coù theå taùc duïng vôùi Cu(OH)2 laø: A. Glucozô , glixerin, anñeâhit fomic , natri axetat. C. Glucôzô, glixerin, mantozô, axit axetic. B. Glucozô, glixerin, mantozô, röôïu etylic. D. Glucozô, glixerin, mantozô, natri axetat. Caâu  215 . Coù theå duøng Cu(OH)2 ñeå phaân bieät ñöôïc caùc chaát trong nhoùm: A. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2. B. CH3COOH, C2H3COOH. C. C3H5(OH)3 vaø C12H22O11 ( saêccarozow) D. C3H7OH vaø CH3CHO. Caâu  216 . Moät hoãn hôïp X goàm meâtanol, etanol vaø pheânol coù khoái löôïng 81,2 gam. Cho 1/2X taùc duïng hoaøn toaøn vôùi Na taïo ra 7,483 lít khí hiñroâ ( ño ôût 27oC vaø 750mmHg). ½ X coøn laïi pöù vöøa heát vôùi 300 ml dd NaOH 1M. Thaønh phaàn % theo khoái löôïng cuûa caùc chaát trong hoãn hôïp laø: A. 16,67% ; 33,33%; 50%. B. 11.07%; 23.88% vaø 65.05% C . 7.25% ; 15.75% vaø 77.00% D. 17.01%, 28.33%, 54.66% Caâu  217 . Chaát khoâng pöù vôùi Na laø: A. CH3COOH. B. CH3CHO C. HCOOH D. C2H5OH. Caâu  218 . Chaát thôm khoâng pöù ñöôïc vôùi Na laø: A. C6H5CH2OH. B. C6H5NH3Cl. C. p-CH3C6H4OH. D. C6H5OH. Caâu  219 . ñeå taùch rieâng töøng chaát töø hoãn hôïp benzen, anilin, phenol ta chæ caàn duøng caùc hoaù chaát ( duïng cuï, ñieàu kieän thí nghieäm ñaày ñuû) laø: A. dd broâm, dd NaOH, khí CO2. B. Dd broâm, dd HCl, khí CO2. C. Dd NaOH, dd HCl, khí CO2. D. Dd NaOH, Dd HCl vaø dd Na2CO3 Caâu  220 . Cho caùc chaát : CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, CH3OH. Chaát coù nhieät ñoä soâi cao nhaát laø: A. CH3COOH. B. CH3CHO C. C2H5OH. D. CH3OH. Caâu  221 . Nhuùng moät thanh Cu vaøo 200 ml dd AgNO3 1M khi pöù xaûy ra hoaøn toaøn, toaøn boä Ag taïo ra baùm ra thanh Cu, khoái löôïng thanh Cu seõ: A. Taêng 21.6 gam B. Taêng 15.2 gam C. taêng 4.4 gam D. Giaûm 6.4 gam. Caâu  222 . Daõy KL naøo sau ñaây ñaõ ñöôïc xeáp theo chieàu taêng daàn tính khöû: A. Al, Mg, Ca, K. B. K, Ca, Mg, Al. C. Al, Mg, K, CA. D. Ca, K, Mg, Al. Caâu  223 . Ñeå ñieàu cheá caùc KL Na, Mg, Ca trong coâng nghieäp ngöôøi ta duøng caùch naøo trong caùc caùch sau: A. Ñieän phaân dd muoái clorua baõo hoøA. B. Duøng H2 hoaëc CO khöû oxit KL töông öùng ôû nhieät ñoä cao. C. Duøng KL K cho taùc duïng vôùi dd muoái Clorua töông öùng. D. Ñieän phaân noùng chaûy muoái clorua khan töông öùng.
Đồng bộ tài khoản