500 câu trắc nghiệm Lý 12 ôn thi TN và ĐH

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:61

0
86
lượt xem
37
download

500 câu trắc nghiệm Lý 12 ôn thi TN và ĐH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '500 câu trắc nghiệm lý 12 ôn thi tn và đh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 500 câu trắc nghiệm Lý 12 ôn thi TN và ĐH

 1. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm PhÇn 1: Dao ®éng­ sãng  c¬ häc C©u 1. Gia tèc trong dao ®éng ®iÒu hoµ cùc ®¹i khi :   A. vËn tèc dao ®éng cùc ®¹i.          B. vËn tèc  dao ®éng b»ng kh«ng.   C. dao ®éng qua vÞ trÝ c©n b»ng.     D. tÇn sè dao  ®éng lín. C©u 2. Dao ®éng t¾t dÇn cã ®Æc ®iÓm :   A. biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian.     B. n¨ng l­ îng dao ®éng b¶o toµn.   C. chu k× dao ®éng kh«ng ®æi.             D. vËn  tèc biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian. C©u 3. dao ®éng lµ dao ®éng  tù do :   A. dao ®éng cña con l¾c lß xo.             B. dao  ®éng cña con l¾c ®ång hå.   C. dao ®éng cña cµnh c©y tríc giã.     D. dao ®éng  cña dßng ®iÖn xoay chiÒu. C©u 4. Hai sãng nµo cã thÓ  giao thoa ®îc víi nhau ?   A. sãng c¬ däc vµ sãng c¬ ngang.         B. sãng n­ íc vµ sãng ©m.   C. sãng ©m vµ sãng ®iÖn tõ.                   D.  sãng trªn d©y ®µn khi bÞ g¶y. C©u 5. Mét sãng trßn trªn mÆt níc cã ®Æc ®iÓm ?   A. biªn ®é sãng kh«ng ®æi.  B. tÇn sè sãng kh«ng ®æi.   C. vËn tèc sãng gi¶m khi ra xa nguån.       D. bíc  sãng thay ®æi khi ra xa nguån. C©u 6. ®é to cña ©m tai c¶m gi¸c ®îc phô thuéc vµo :   A. cêng ®é ©m.  B. cêng ®é vµ tÇn sè ©m.   C. tÇn sè ©m.  D. ©m s¾c cña ©m. C©u 7. ¢m cña ngêi ph¸t ra nghe kh¸ to v× :   A.thanh qu¶n rang m¹nh.  B. do khoang miÖng vµ mòi.   C. tÇn sè ©m kh¸ cao.  D. kh«ng khÝ truyÒn dÉn sãng ©m tèt. C©u 8. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ®îc lµ do :   A. kh«ng bÞ m«I trêng c¶n trë.                 B.  qu¸n tÝnh vµ lùc ®iÒu hoµ t¸c dông vµo vËt.   C. ®îc cung cÊp n¨ng lîng ®Çu.              D. Th­ êng xuyªn cã ngo¹i lùc t¸c dông. C©u 9. Dao ®éng c¬ cìng bøc lµ lo¹i dao ®éng : GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 1
 2. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm   A.X¶y ra do t¸c dông cña ngo¹i lùc.  B.TÇn sè dao ®éng lµ tÇn så cña ngo¹i lùc.   C.Cã biªn ®é phô thuéc vµo tÇn sè ngo¹i lùc.  D.®iÒu hßa.     C©u 10. Tæng hîp hai dao ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng,  cïng tÇn sè, cïng biªn ®é a th× dao ®éng cã biªn ®é  a(th)=a       th× 2 dao ®éng thµnh phÇn cã ®é lÖch pha  lµ : A. B. B. D. C©u 11. Hai con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI  l1, l2 kh¸c l1  dao ®éng cïng chu k× T1=0.6 (s), T2=0.8(s) ®îc cïng  kÐo lÖch gãc α0 vµ bu«ng tay cho dao ®éng. Sau thêi  gian ng¾n nhÊt bao  nhiªu th× 2 con l¾c l¹i ë tr¹ng  th¸I nµy. ( bá qua mäi c¶n trë).   A. 2(s).                                 B 2.4(s).   C. 2.5(s).                              D.4.8(s). C©u 12. con l¾c lß xo dao ®éng víi chu k× T= π (s), ë  li ®é x= 4 (cm/s) th× biªn ®é dao ®éng lµ :   A. 2(cm)                              B.  2   (cm).   C. 3(cm)                               D. kh«ng  ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 13. dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=¸in(ω t +  ϕ).vËn tèc cùc ®¹i lµ vmax=8π(cm/s) vµ gia tèc cùc ®¹i  a(max)= 16π 2(cm/s2), th× biªn ®é dao ®éng lµ:   A. 3 (cm).                             B. 4 (cm).   C. 5 (cm).                             D. kh«ng  ph¶i kÕt qu¶ trªn. C©u 14. con l¾c lß xo dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng  cã n¨ng lîng toµn phÇn  E=2.10­2 (J)lùc ®µn håi cña lß  xo F(max)=2(N).Lùc ®µn håi cña lß xo khi ë vÞ trÝ c©n  b»ng lµ F= 2(N). Biªn ®é dao ®éng sÏ lµ :   A. 2(cm).                                B.3(cm).   C.4(cm).                                 D.kh«ng  ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 15. ë mét n¬I thÝ nghiÖm, con l¾c ®¬n cã chiÒu  dµI l1 th× dao ®éng víi chu ki T1=0.3 (s). con l¾c ®¬n  cã chiÒu dµI l2 th× dao ®éng víi chu k× T2=0.4(s). chu  k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu  dµI l=l1+l2 lµ :    A.0.8(s).             B. 0.6(s).    C.0.5(s).             D. kh«ng ph¶I c¸c kÕt qu¶  trªn. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 2
 3. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 16. Con l c l  xo dao ® éng ® øng. ¾ ß  Nõu dï  vËt m1  ng th× chu k× dao ®éng lµ T1=0.6(s). nÕu dïng vËt m2 th×  chu k× dao ®éng lµ T2=0.8 (s). nÕu dïng vËt m=m1+m2  th× chu k× dao ®éng lµ :    A.3(s)                          B.2(s)    C.1(s)                          D. kh«ng ph¶I c¸c  kÕt qu¶ trªn. Cau 17. con l¾c lß so ®ang dao ®éng trªn ph¬ng th¼ng  ®øng th× cho gi¸ treo con l¾c ®I lªn nhanh dÇn ®Òu  theo ph¬ng th¼ng ®øng víi gia tèc a khi ®ã :   A.VTCB thay ®æi.                   B. biªn ®é  dao  ®éng thay ®æi.   C. chu k× dao ®éng thay ®æi.   D. c¸c yÕu tè trªn  ®Òu kh«ng thay dæi. C©u 18. Trong dao ®éng ®iÒu hoµ khi ®éng n¨ng gi¶m ®I  2 lÇn so víi ®éng n¨ng max th× : A.thÕ n¨ng ®èi víi vÞ trÝ c©n b»ng t¨ng hai lÇn.  B.  li ®é dao ®éng t¨ng 2 lÇn  C. vËn tèc dao ®éng gi¶m  lÇn    D. Gia tèc dao ®éng t¨ng 2 lÇn. C©u 19. vËn tèc trung b×nh mét dao ®éng ®iÒu hoµ  trong thoi gian dµI :    A. 16cm/s                            B.20 cm/s.    C. 30 cm/s                           D. kh«ng ph¶I  kÕt qu¶ trªn.                  BiÕt ph¬ng tr×nh dao ®éng trªn lµ :  x=4.sin 2πt(cm). C©u 20. Hai sãng kÕt hîp giao thoa víi nhau trong  kh«ng khÝ : V©n cùc ®¹i thø nhÊt cã ∆d=0.8(m) th× v©n  cùc ®¹i thø 11 cã  ∆d’= 1 (m).Bíc sãng lµ :   A. 6 (cm).                             B. 4(cm)  C.  2 (cm).                             D. kh«ng  ph¶I c¸c kÕt qu¶ trªn. C©u 21. trong qu¸ tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ th× :   A. Gia tèc lu«n cïng híng víi vËn tèc.     B. Gia tèc lu«n híng vÒ VTCB vµ tû lÖ víi ®é dêi.   C. Gia tèc dao ®éng cïng pha víi li ®é.   D. ChuyÓn ®éng cña vËt lµ biÕn ®æi ®Òu. C©u 22. Dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh  x=8sin(10π+π/6)(cm) th× gèc thêi gian :    A. Lóc dao ®éng ë li ®é x0=4(cm)               GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 3
 4. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm    B . Lµ tuú  chän.    C . Lóc dao ® éng ë li  ® é 0=4(cm) vµ híng chuyÓn   x ®éng theo chiÒu d¬ng.     D. Lóc b¾t ®Çu dao ®éng. C©u 23. Hßn bi ve l¨n trªn m¸ng cong lµ mét cung trßn  nhá rÊt nh½n b¸n kÝnh R. M¸ng ®Æt sao cho t©m m¸ng ë  trªn cao vµ r¬I vµo trung ®iÓm cña m¸ng. Bá qua mäi  c¶n trë th× : A.Hai hßn bi dao ®éng ®iÒu hoµ. B.Hai hßn bi dao ®éng tù do. C.Hai hßn bi dao ®éng t¾t dÇn. D.Kh«ng ph¶I c¸c dao ®éng trªn. C©u 24. Con l¾c ®¬n ®îc coi lµ dao ®éng ®iÒu hoµ  nÕu : A.D©y treo rÊt dµI so víi kÝch thíc vËt. B. Gãc lÖch cùc ®¹i nhá h¬n 100. C.Bá qua ma s¸t vµ c¶n trë cña m«I trêng. D.C¸c ý trªn. C©u 25. Chu k× dao ®éng cña con l¾c lß xo phô thuéc  vµo : A.Biªn ®é dao ®éng. B.Gia tèc träng trêng t¸c ®éng vµo con l¾c. C.Gèc thêi gian vµ trôc to¹ ®é kh«ng gian. D.Nh÷ng ®Æc tÝnh cña con l¾c lß xo. C©u 26. Gãc pha ban ®Çu cña dao ®éng ®iÒu hoµ phô  thuéc vµo : A.Gèc thêi gian. B.Gèc thêi gian vµ hÖ trôc to¹ ®é kh«ng gian. C.VËn tèc cùc ®¹i cña dao ®éng. D.TÇn sè cña dao ®éng. C©u 27. BiÓu thøc vµ ph¬ng tr×nh dao ®éng ®iÒu hoµ lµ  : A.Gièng nhau. B.Kh¸c nhau. C.Gèc to¹ ®é ë vÞ trÝ c©n b»ng th× gièng nhau. D.Gèc thêi gian ë VTCB th× gièng nhau C©u 28. Con l¾c lß dao ®éng ®iÒu hoµ trªn ph¬ng ngang  th× : A.Lùc ®iÒu hoµ lµ lùc ®µn håi. B.Lùc ®iÒu hoµ lµ hîp lùc ®µn håi vµ träng lùc. C.Lùc ®iÒu hoµ lµ träng lùc. D.Kh«ng ph¶I c¸c ý trªn. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 4
 5. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 29. H× nh ch i u cña chÊt ® i Õ Óm chuyÓ n ® éng trßn  ® Òu  trªn  quü ® ¹ o b¸n kÝnh R l  m ét ªn  ®êng th¼ ng trong  m Æ t  ph¼ ng quü ® ¹ o cã ph¬ ng tr× nh d¹ng :   A . x= Rsi (ω t ϕ)                         B .  n + x= Rcosω t.   C . x= x0+Rsinω t                           D. Cã thÓ  1 trong c¸c ph¬ng tr×nh trªn. C©u 30. Hai dao ®éng ®iÒu hoµ gièng nhau khi :   A. Cïng tÇn sè.                            B. Cïng  biªn ®é.   C. Cïng pha.                                D. TÊt  c¶ c¸c ý trªn. C©u 31. Trong 1 dao ®éng ®iÒu hoµ : A.VËn tèc gi¶m dÇn th× gia tèc gi¶m dÇn. B.Gia tèc lu«n ngù¬c pha víi li ®é. C. VËn tèc nhanh pha h¬n li ®é π/2 D.Gia tèc, vËn tèc vµ li ®é dao ®éng víi c¸c tÇn sè  vµ pha kh¸c nhau C©u 32. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ ph¶I mÊt ∆t=0.025  (s) ®Ó ®I tõ ®iÓm cã vËn tèc b»ng kh«ng tíi ®iÓm tiÕp  theo còng nh vËy, hai ®iÓm c¸ch nhau 10(cm) th× biÕt  ®îc :   A. Chu k× dao ®éng lµ 0.025 (s)                  B.  TÇn sè dao ®éng lµ 20 (Hz)   C. Biªn ®é dao ®éng lµ 10 (cm).                 D.  Pha ban ®Çu lµ π/2 C©u 33. VËt cã khèi lîng 0.4 kg treo vµo lß xo cã  K=80(N/m). Dao ®éng theo ph¬ng th¼ng ®øng víi biªn ®é  10 (cm). Gia tèc cùc ®¹i cña vËt lµ :   A. 5 (m/s2)                      B.  10 (m/s2)   C. 20 (m/s2)                    D.  ­20(m/s2) C©u 34. VËt khèi lîng m= 100(g) treo vµo lß xo K=  40(N/m).KÐo vËt xuèng díi VTCB 1(cm) råi truyÒn cho  vËt vËn tèc 20 (cm/s) híng th¼ng lªn ®Ó vËt dao ®éng  th× biªn ®é dao ®éng cña vËt lµ : A. B. B. D. C©u 35. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l dao ®éng víi chu  k× T trong träng trêng tr¸I ®Êt g. Nõu cho con l¾c  nµy vµo trong thang m¸y chuyÓn ®éng ®Ó träng lîng  gi¶m 2 lÇn th× chu k× dao ®éng cña con l¾c lóc nµy sÏ  : GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 5
 6. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm   A . gi  2 l n .                       B . T¨ng  ¶m Ç l n. Ç   C . Kh«ng ® æ i.                       D . KÕ t qu¶ kh¸c  kÕ t qu¶ trªn . C©u 36. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc  nhá. Chu k× cña nã kh«ng ®æi khi nµo ?   A. Thay ®æi chiÒu dµI cña con l¾c.              B.  Thay ®æi khèi lîng vËt nÆng.   C. T¨ng biªn ®é gãc ®Õn 300.  D. Thay ®æi gia tèc träng trêng. C©u 37. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ víi biªn ®é gãc  α0. Th× c¬ n¨ng cña nã lµ :   A. mgl(1­cosα0)/2.                      B. mgl(1­ cosα0).   C. mgl(1+cosα0).                        D. mgl α02. C©u 38. con l¾c lß xo gåm vËt m, g¾n vµo lß xo ®é  cøng K=40N/m dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng ngang, lß  xo biÕn d¹ng cùc ®¹i lµ 4 (cm).ë li ®é x=2(cm) nã cã  ®éng n¨ng lµ :   A. 0.048 (J).                       B. 2.4 (J).   C. 0.024 (J).                       D. Mét kÕt qu¶  kh¸c. C©u 39. Biªn ®é dao ®éng cìng bøc kh«ng phô thuéc vµo  : A.Pha ban ®Çu cña lùc tuÇn hoµn t¸c dông vµo vËt. B.Biªn ®é ngo¹i lùc tuÇn hoµn. C.TÇn sè ngo¹i lùc tuÇn hoµn. D.Lùc c¶n m«I trêng t¸c dông vµo vËt. C©u 40. Biªn ®é dao ®éng tæng hîp cña 2 dao ®éng ®iÒu  hoµ cïng ph¬ng cïng tÇn sè kh«ng phô thuéc vµo: A.Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø nhÊt. B.Biªn ®é dao ®éng thµnh phÇn thø 2. C.Dé lÖch pha gi÷a 2 dao ®éng. D.TÇn sè c¸c dao ®éng thµnh phÇn. C©u 41. Sãng ngang lµ sãng : A.Lan truyÒn theo ph¬ng ngang. B.C¸c phÇn tö sãng dao ®éng trªn ph¬ng ngang. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 6
 7. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C .C¸cc phÇn tö  sãng dao ® éng vu«ng gãc víi  ph¬ ng  truyÒ n. D .Lan truyÒ n trong  chÊt khÝ. C©u 42. Sãng c¬ lan truyÒn trong m«I trêng :   A. Ch©n kh«ng.  B. C¸c m«I trêng.   C. M«I trêng khÝ chØ cã sãng däc.             D.  M«I trêng r¾n vµ láng chØ cã sãng ngang. C©u 43. Khi cã sãng dõng trªn 1 sîi d©y ®µn håi th× : A.Sãng tíi vµ sãng ph¶n x¹ ngõng lan truyÒn. B.C¸c ®iÓm trªn d©y ngõng chuyÓn ®éng. C.Trªn d©y cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i xen kÏ nh÷ng  ®iÓm kh«ng dao ®éng. D.Trªn d©y chØ cã ®iÓm dao ®éng cùc ®¹i C©u 44. Hai song giao thoa ë mét m«I trêng khi : A.Chóng lan truyÒn ngîc chiÒu nhau. B.Chóng dao ®éng cïng pha t¹i mäi ®iÓm chóng gÆp  nhau. C.2 nguån sãng cã cïng biªn ®é. D.2 nguån sãng cïng tÇn sè vµ cïng pha. C©u 45. Ph¬ng tr×nh sãng t¹i mét ®iÓm trong m«I trêng  cã sãng truyÒn qua cã d¹ng nµo ?   A. u=asinω (t+ϕ).                      B.  u=asinω (t­d/λ).   C. u=asin2π(t/T­d/λ).               D. u=  asinω (t+d/λ). C©u 46. Dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch LC  ®ãng kÝn khi  tô ®∙ tÝch ®iÖn lµ :  A. Dao ®éng tù do.                   B. Dao ®éng  ®iÒu hoµ.  C. Dao ®éng cìng bøc.           D. Sù tù dao ®éng. C©u 47. C©u nãi nµo kÕt luËn sai vÒ dao ®éng ®iÖn tõ  trong m¹ch dao ®«ng LC lý táng ? GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 7
 8. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm A .N ¨ng lî  cña m ¹ ng ch dao ® éng gåm n¨ng lî  ® i n tr ­ ng Ö êng tõ  tËp  trung  ë tô  ® i n vµ n¨ng lî  tõ  tr êng  Ö ng tËp  trung  ë cuén c¶m . B .N ¨ng lî  ® i n tr êng vµ n¨ng lî  tõ  tr êng dao  ng Ö ng ® éng cï  tÇ n sè víi  dßng ® i n xoay ch i u ch¹y  qua  ng Ö Ò cuén c¶m . C .Khi n¨ng lî  ® i n tr êng gi  th×  n¨ng lî  tõ  tr ­ ng Ö ¶m ng êng t¨ng  vµ ngù¬ c l ¹i. D .ë m äi thê i ® iÓm n¨ng lî  dao ® éng ® i n tõ  trong   ng Ö m¹ ch LC kh«ng ® æ i . C©u 48. Sãng ®iÖn tõ lµ : A.Sãng lan truyÒn trong c¸c m«I trêng ®µn håi. B.Sãng cã ®iÖn trêng vµ tõ trêng dao ®éng cïng pha  cïng tÇn sè. C.Sãng cã hai thµnh phÇn ®iÖn trêng vµ tõ trêng dao  ®éng cïng ph¬ng. D.Sãng cã n¨ng lîng tû lÖ víi b×nh ph¬ng cña tÇn sè. C©u 49. M¹ch LC trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy  tr× khi ho¹t ®éng lµ : A.Nguån ph¸t sãng ®iÖn tõ. B.M¹ch dao ®éng hë. C.Nguång dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi mäi tÇn sè. D.Nguån dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi tÇn sè riªng  cña m¹ch LC. C©u 50. Dßng ®iÖn xoay chiÒu ®i qua tô ®iÖn lµ do : A.C¸c h¹t mang ®iÖn tù do dao ®éng tõ b¶n cùc nµy  sang b¶n cùc kia. B.Trong tô cã mét ®iÖn tõ trêng biÕn thiªn cïng tÇn  sè víi nguån ®iÖn xoay chiÒu. C. ChÊt ®iÖn m«i cña tô dÉn ®iÖn xoay chiÒu D.Trong tô ®iÖn cã mét dßng ®iÖn sinh ra nhê sù dÞch  chuyÓn cã híng cña c¸ ®iÖn tÝch. Chän c©u sai . C©u 51. Trong mét dao ®éng ®iÒu hoµ th× : A.Biªn ®é phô thuéc vµo n¨ng lîng kÝch thÝch ban  ®Çu. B. ThÕ n¨ng ë li ®é x lu«n b»ng kx2/2. C.Pha ban ®Çu phô thuéc vµo gèc thêi gian vµ chiÒu  d¬ng trôc to¹ ®é. D.Li ®é, vËn tèc, gia tèc dao ®éng cïng tÇn sè. C©u 52. Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trong träng trêng  tr¸I ®Êt th× : GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 8
 9. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm A . B i  ® é ªn  kh«ng phô thuéc vµo khèi lî  vËt nÆ ng. ng E.TÇn sè kh«ng phô thuéc bi  ® é. ªn F.TÇn sè chØ phô thuéc vµo ® Æ c tÝnh cña con l c. ¾ G .Bá qua c¶n trë  vµ bi  ® é ªn  nhá th×  dao ® éng ® i u  Ò hoµ. C©u 53.  A. Tæng hîp  dao ®éng ®iÒu hoµ lµ 1 dao ®éng ®iÒu  hoÇ. B.Bá qua c¶n trë vµ trong giíi h¹n ®µn håi th× con  l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ. C.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n trªn mÆt ®Êt lµ dao ®éng  tù do. D.®ång hå qu¶ l¾c treo têng ch¹y ®óng vÒ mïa hÌ th×  sÏ ch¹y sai vÒ mïa ®«ng. C©u 54.  A.VËn tèc truyÒn sãng lµ vËn tèc chuyÓn ®éng cña  ph©n tö m«I trêng khi sãng truyÒn qua. B.Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch hai ®iÓm dao ®éng cïng pha  gÇn nhau. C.TÇn sè sãng lµ tÇn sè dao ®éng cña nguån ph¸t  sãng. D.N¨ng lîng sãng t¹i mçi ®iÓm tû lÖ víi b×nh ph¬ng  biªn ®é sãng t¹i ®ã. C©u 55.  A.Sãng ®iÖn tù lan truyÒn kh«ng cÇn nhê vµo m«I tr­ êng. B.Sãng ®iÖn tõ lµ sù lan truyÒn 1 ®iÖn tõ trêng biÕn  thiªn theo  thêi gian. C. Bíc sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f trong mét m«I trêng  lµ λ=c/f. D.N¨ng lîng sãng tû lÖ víi luü thõa bËc 4 cña tÇn  sè. C©u 56.  A.Sãng ©m, sãng siªu ©m, h¹ ©m cã cïng b¶n chÊt vËt  lý. B.Sãng ©m, siªu ©m, h¹ ©m cã ®Æc tÝnh sinh lý kh¸c  nhau. C.Trong mét m«I trêng sãng siªu ©m truyÒn nhanh h¬n  sãng ©m. D.Trong mét m«I trêng bíc sãng ©m lín h¬n bíc sãng  siªu ©m. C©u 57. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 9
 10. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm A .C¸c sãng t¹o  ra  l  do sù l  truyÒ n dao ® éng. µ an B .VËn tèc  truyÒ n sãng trong  c¸c m «I tr êng kh¸c nhau  th×  kh¸c nhau. C .Nguån dao ® éng ® øng di  ra  sãng däc, nguån dao  nh ® éng ngang si  ra  sãng ngang. nh D .M «I tr êng r n truyÒ n ®î  c¶ songs däc vµ sãng  ¾ c ngang. C©u 58.  A.¢m võa cã ®Æc tÝnh sinh lý võa cã ®Æc tÝnh vËt lý. B.¢m cã ®Æc tÝnh sinh lý do cÊu t¹o cña tai ngêi. C.Nh¹c ©m lµ dao ©m ®µn, nh¹c ph¸t ra. D. ¢m tai nghe ®îc ph¶i cã ®é to nhá nhÊt lµ 0 (dB). C©u 59.  A.N¨ng lîng t¹i mçi ®iÓm cña sãng c¬ gi¶m dÇn khi ra  xa nguån. B.Sãng cã tÝnh chÊt tuÇn hoµn theo thêi gian vµ  kh«ng gian. C. 2 ®iÓm trªn 1 ph¬ng truyÒn sãng c¸ch nhau d th×  dao ®éng lÖch pha gãc ϕ=2πd/λ. D. Trong mét m«i trêng sãng cã tÇn sè cµng cao th×  truyÒn ®I cµng nhanh. C©u 60. A.2 sãng kÕt hîp th× giao thoa ®îc víi nhau. B.2 nguån sãng gièng nhau khi cã cïng biªn ®é vµ tÇn  sè. C.Giao thoa lµ 1 ®Æc tÝnh cña qu¸ tr×nh sãng. D.2 sãng kÕt hîp truyÒn ngîc chiÒu nhau trªn 1 ph¬ng  th× t¹o ra sãng dõng.                                         Chän c©u tr¶  lêi ®óng. C©u 61. trªn 1 d©y ®µn cã sãng dõng th× chiÒu dµI cña  d©y lµ :   A. λ/4.                           B. λ/2.   C. nλ/2                          D. nλ. C©u 62. ¢m s¾c lµ ®Æc tÝnh sinh lý gióp ngêi ta ph©n  biÖt ®îc :   A. C¸c ©m kh¸c nhau.              B. C¸c ©m cïng  tÇn sè.   C. C¸c ©m cïng ®é to.             D. C¸c ©m cïng ®é  cao vµ ®é to. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 10
 11. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 63. Tai ngêi ph© n Ö t ®î  c¸c © m cï  tÇ n sè,   bi c ng cï  ® é ng  to  l  do : a` A .C«ng suÊt c¸c nguån © m kh¸c nhau. B .Cêng ® é m t¸c  dông vµo ta i kh¸c nhau.  © C .¢m s¾ c c¸c nguån © m kh¸c nhau. D .C¸c nguån © m c¸ch  ta i kho¶ng kh¸c nhau C©u 64.  A.Giao thoa lµ sù tæng hîp c¸c sãng. B.TÇn sè dao ®éng lµ sè chu k× trong 1 gi©y. C.Biªn ®é dao ®éng cña con l¾c lß xo cµng nhá th×  chu k× dao ®éng cµng ng¾n. D. ë cïng 1 n¬i con l¾c ®¬n dao ®éng trong ch©n kh«ng  víi chï lín h¬n khi dao ®éng trong kh«ng khÝ. C©u 65.  A.Bíc sãng lµ kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng  pha. B. Nh÷ng ®iÓm trªn 1 songs trßn c¸ch t©m sãng kλ th×  dao ®éng cïng pha víi nguån. C. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng cïng pha trªn 1  tia sãng lµ (k+1/2) λ D. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®iÓm dao ®éng ngîc pha trªn 1  tia sãng lµ kλ. C©u 66.  A.Cêng ®é ©m lín h¬n th× tai c¶m gi¸c thÊy ©m to  h¬n. B.¢m cã tÇn sè cµng cao th× nghe cµng thanh. C.¢m cã tÇn sè 10(Hz) nghe trÇm h¬n ©m cã tÇn sè 100  (Hz). D.Nãi chung nghe giäng n÷ thÝch h¬n nghe giäng nam C©u 67. HiÖn tîng céng hëng c¬ lµ : A.HiÖn tîng mét dao ®éng cìng bøc cã biªn ®é lín. B.HiÖn tîng x¶y ra khi lùc cìng bøc cã tÇn sè b»ng  tÇn sè dao ®«ng riªng cña hÖ dao ®éng. C.HiÖn tîng biªn ®é ®îc t¨ng cêng. D.HiÖn tîng dao ®éng cìng bøc trong m«I trêng kh«ng  cã c¶n trë. C©u 68. C©u nµo sai ? A.Dao ®éng duy tr× x¶y ra kh«ng do lùc  t¸c dông. B.C¸c dao ®éng tù do ®Òu t¾t dÇn. C.Mäi dao ®éng ®iÒu hoµ ®Òu cã chu k× x¸c ®Þnh. D.C¸c dao ®éng tuÇn hoµn lµ ®iÒu hoµ. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 11
 12. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 69. M øc cêng ® é m nµo ® ã  ©  t¨ng  thªm  20 (dB ) th×   cêng ® é m ® ∙  ©  t¨ng  l  : ªn   A . 10 l n .                         B . 100 l n . Ç Ç   C . 1000 l n .                     D . kÕ t qu¶ kh¸c. Ç C©u 70. Ph¬ng tr×nh sãng lan truyÒn trªn ph¬ng Ox lµ  u=2sin(0,02πx+4πt)(cm). X lµ to¹ ®é tÝnh b¨ng (cm)  th× :   A. Bíc sãng λ=10 (cm).                    B. TÇn sè  f=20 (Hz).   C. VËn tèc sãng v=200(cm/s)             D. Li ®é  sãng lµ 2 (cm). C©u 71. M¹ch dao ®éng lý tëng : C=50 µF, L=5mH. HiÖu  ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai ®Çu b¶n cùc tô lµ 6(v) th×  dßng ®iÖn cùc ®¹i ch¹y trong m¹ch lµ :   A. 0.6 (A).                         B. 0.7 (A).   C. 0.06 (A).                       D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 72. M¹ch dao ®éng lý tëng LC, khi dïng tô C1 th×  tÇn sè lµ f1=30 kHz, khi dïng tô C2 th× tÇn sè riªng  f2=40 kHz. Khi dïng tô C1 vµ C2 ghÐp song song th× tÇn  sè dao ®éng riªng lµ :   A. 24 kHz.                                    B. 38  kHz.   C. 50 kHz.                                    D.  KÕt qu¶ kh¸c. C©u 73. M¹ch dao ®éng lý tëng LC. HiÖu ®iÖn  thÕ cùc  ®¹i ë hai b¶n tô lµ Umaxth× gi¸ trÞ dßng ®iÖn qua m¹ch  lµ Imax b¨ng bao nhiªu ? A. B. B. D. C©u 74. M¹ch chän sãng trong m¸y thu thanh cã L=5.10­6  (H),  C=2.10­8(F),R=0 th× thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng  b»ng bao nhiªu ?   (c=3.10­8(m/s), π 2=10)   A. 590 (m).                                B. 600  (m).   610 (m).                                     D. KÕt  qu¶ kh¸c. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 12
 13. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 75. M ¹ ch dao ® éng l  tëng LC . C= 0. ý 5 µF, hi u ® i n  Ö Ö thÕ  cùc ® ¹i trªn  2 b¶n tô  l  6 (v) th×  n¨ng lî  ® i n  µ ng Ö tõ  cña m ¹ch dao ® éng l  : µ ­6   A . 8.10 (J).                                B.  ­6 9.10 (J).   C. 9.10­7(J).                                D. KÕt  qu¶ kh¸c. C©u 76. M¹ch dao ®éng LC : L= 1,6.10­4(H), C=8µF, R≠0.  Cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt p=0,625 (mW) th× duy  tr× hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i ë hai b¶n cùc tô lµ  Umax=5(v). §iÖn trë thuÇn cña m¹ch lµ :   A. 0,1 (Ω).                      B. 1 (Ω).   C. 0,12 (Ω).                    D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 77. M¹ch dao ®éng lý tëng LC : C=2,5(µF), L=10­ 4 (H). chän lóc t=0 th× Imax=40(mA) th× biÓu thøc ®iÖn  tÝch trªn hai b¶n cùc tô lµ :   A. q=2.10­9sin(2.10­7t).  B. q=2.10­9sin(2.10­7t+π/2).   C. q=2.10­9sin(2.10­7t­π/2).                      D.  KÕt qu¶ kh¸c. C©u 78. Sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=3(MHz) truyÒn trong  thuû tinh cã n=1.5 th× bíc sãng lan truyÒn lµ :   A. 40 (m).                             B. 70 (m).   C. 50 (m).                             D. kÕt qu¶  kh¸c. C©u 79. sãng ®iÖn tõ cã tÇn sè f=300(MHz) lµ :   A. Sãng dµi.                         B. sãng trung.   C. Sãng ng¾n                       D. Sãng cùc  ng¾n. C©u 80. Nguyªn t¾c ph¸t sãng ®iÖn tõ lµ ph¶i : A.Dïng m¹ch dao ®éng LC dao ®éng ®iÒu hoµ. B.§Æt nguån xoay chiÒu vµo 2 ®Çu m¹ch LC. C.KÕt hîp m¹ch chän sãng LC víi anten.  D.KÕt hîp  m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× víi  anten C©u 81. Trong m¸y ph¸t dao ®éng ®iÖn tõ duy tr× th×  bé phËn ®iÒu khiÓn viÖc cung cÊp n¨ng lîng bï cho  m¹ch LC lµ bé phËn nµo ? A.Trandito.        B.Cuén L’ vµ tô C’ GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 13
 14. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C .Nguån ® i n kh«ng ® æ i Ö . D .M ¹ch dao ® éng LC . C©u 82. C©u nãi nµo kh«ng ®óng :  A.Dao ®éng cña con l¾c lß xo lµ mét l dao ®éng tù  do. B.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ 1 dao ®éng tù do. C.Dao ®éng cña con l¾c ®¬n lµ mét dao ®éng t¾t dÇn. D.Dao ®éng cña con l¾c ®ång hå treo têng lµ sù t ù  dao ®éng. C©u 83. Mét vËt dao ®éng ®iÒu hoµ cã ph¬ng tr×nh x=  10sin(π/2­2πt). NhËn ®Þnh nµo kh«ng ®óng ? A.Gèc thêi gian lóc vËt ë li ®é x=10 B.Biªn ®é A=10 C.Chu k× T=1(s) D. Pha ban ®Çu ϕ=­π/2. C©u 84. Dao ®éng cã ph¬ng tr×nh x=8sin(2πt+π/2) (cm),  nã ph¶i mÊt bao lau ®Ó ®i tõ vÞ trÝ biªn vÒ li ®é  x1=4(cm) híng ngîc chiÒu d¬ng cña trôc to¹ dé:   A. 0,5 (s)                              B. 1/3 (s)   C. 1/6 (s)                              D. KÕt qua  kh¸c. C©u 85. C©u nãi nµo kh«ng ®óng vÒ dao ®éng ®iÒu hoµ : A. Thêi gian dao ®éng ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ra biªn  b»ng thêi gian ®i ngîc l¹i. B. Thêi gian ®i qua VTCB 2 lÇn liªn tiÕp lµ 1 chu k×. C.T¹i mçi li ®é cã 2 gi¸ trÞ cña vËn tèc. D.Gia tèc ®æi dÊu th× vËn tèc cùc ®¹i C©u 86. Con l¾c ®on l=1(m). Dao ®éng trong träng tr­ êng g=π 2(m/s2); khi dao ®éng cø d©y treo th¼ng ®øng  th× bÞ víng vµo 1 c¸I ®inh ë trung ®iÓm cña d©y. Chu  k× dao ®éng cña con l¾c sÏ lµ :   A. 2 (s).                                   B. 3  (s).   C. (1+…) (s).                          D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 87. Con l¾c ®¬n g¾n trªn xe «t« trong träng trêng  g, «t« chuyÓn ®éng víi a=g/… th× ë VTCB d©y treo con  l¾c lËp víi ph¬ng th¼ng ®øng gãc α lµ:   A. 600                                     B. 450   C. 300                                     D. KÕt  qu¶ kh¸c. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 14
 15. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C©u 88. Con l c ® ¬n ¾  : khèi lî  vËt nÆ ng m = 0, ng 1 (kg ),   0 dao ® «ng víi  bi  ® é ªn  gãc  α = 6   trong träng trêng  2 2 g=π (m/s ) th× søc c¨ng cña d©y lín nhÊt lµ : A. B. B. D. C©u 89. Con l¾c to¸n : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao ®éng  trong träng trêng g=9,8(m/s2) khi kh«ng ®îc cung cÊp  n¨ng lîng bï th× sau 5 chu k×  biªn ®é gãc gi¶m tõ 50  xuèng 40. DÓ duy tr× dao ®éng th× c«ng suÊt bé m¸y  cung cÊp n¨ng lîng cho nã lµ :   A.  C©u 90. Con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hoµ trong thang m¸y  ®øng yªn, khi thang m¸y ®i lªn nhanh dÇn th× ®¹i lîng  vËt lý nµo kh«ng thay ®æi : A. Biªn ®é                  B. Chu k× C. C¬ n¨ng D. TÇn sè gãc. C©u 91. Con l¾c lß xo dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph¬ng  th¼ng ®øng trong thang m¸y ®øng yªn, khi thang m¸y ®i  lªn nhanh dÇn ®Òu, ®¹i lîng vËt lý nµo thay ®æi : A. VTCB. B. Chu k× C. C¬ n¨ng  D.  Biªn ®é. C©u 92. Con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi l=0,25 (m) thùc hiÖn  6 dao ®éng bРtrong 12(s). khèi lîng con l¨c m=1/ (5π 2) (kg) th× trong lîng cña con l¾c lµ :    A. 0,2 (N)                                B. 0,3  (N)    C. 0,5 (N)                                D. KÕt  qu¶ kh¸c. C©u 93. Trong cïng 1 kho¶ng thêi gian, con l¾c ®¬n cã  chiÒu dµi l1 thùc hiÖn ®îc 10 dao ®éng bÐ, con l¾c  ®¬n cã cã chiÒu dµI l2 thùc hiªn ®îc 6 dao ®éng  bÐ.  HiÖu chiÒu dµi hai con l¾c lµ 48(cm) th× t×m ®îc :    A. l1=27(cm) vµ l2=75(cm)                     B.  l1=75(cm) vµ l2=27(cm)    C. l1=30(cm) vµ l2=78(cm)                     D.  KÕt qu¶ kh¸c. C©u 94. Con l¾c to¸n dao ®éng bРë trªn mÆt ®Êt cã  nhiÖt ®é t10, ®a con l¾c nµy lªn ®é cao h th× chu k×  dao ®éng bРvÉn kh«ng ®æi. C©u nãi nµo ®óng ? A. ë ®é cao h nhiÖt ®é nhá h¬n t10. B. ë ®é cao h nhiÖt ®é lín h¬n t10. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 15
 16. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm C. ë ®é cao h gia tèc träng trêng gi¶m. D. ë ®é cao h d©y treo vµ gia tèc träng trêng cïng  gi¶m n lÇn. C©u 95. ChÊt ®iÓm khèi lîng m=0,01(kg) dao ®éng ®iÒu  hoµ trªn mét ®o¹n th¼ng 4(cm) víi tÇn sè f=5(Hz). t=0  chÊt ®iÓm qua vÞ trÝ c©n b»ng theo chiÒu d¬ng cña quü  ®¹o. Hîp lùc t¸c dông vµo chÊt ®iÓm lóc t=0,95(s)  lµ :   A.  C©u 96. Con l¾c ®¬n cã qu¶ cÇu b»ng s¾t dao ®éng bР víi chu k× T. §Æt nam ch©m hót con l¾c víi lùc F th×  nã dao ®éng víi chu k× T’=1.1T. Lùc F híng theo ph¬ng  :   A. §øng th¼ng lªn trªn.                          B.  §øng th¼ng xuèng díi.   C. Híng ngang.  D. Mét ph¬ng kh¸c. C©u 97. D©y treo con l¾c ®¬n bÞ ®øt khi søc c¨ng T >  2P. Víi bbiªn ®é gãc α b»ng bao nhiªu th× d©y ®øt ë  VTCB ?   A. 300                              B. 600   C. 450                              D. KÕt qu¶  kh¸c. C©u 98. §Æt con l¾c ®¬n dµi lu«n dao ®éng vøi chu k×  T  gÇn 1 con l¾c ®¬n kh¸c cã chu k× dao ®éng T1=2(s).  Cø sau Δt=200(s) th× tr¹ng th¸i dao ®éng cña hai con  l¾c l¹i gièng nhau. Chu k× dao ®éng lµ :   A.  C©u 99. chu k× dao ®éng cña con l¾c ®¬n cã chiÒu dµi  l1, gia tèc  träng tr¬ng g1 lµ T1; Chu k× dao ®éng cña  con l¾c ®¬n cã chiÒu dµI l2, gia tèc träng trêng  g2=g1/n lµ T2 b»ng :   A.  C©u 100. Con l¾c ®¬n dao ®éng trong mét toa xe ®øng  yªn víi chu k× T. chu k× dao ®éng sÏ thay ®æi khi nµo  ? A.Toa xe chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lªn cao. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 16
 17. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm B .Toa xe chuyÓ n ® éng th¨nggr ® Òu  xuèng thÊp . C .Toa xe chuyÓ n ® éng th¼ ng ® Òu theo ph¬ ng ngang. D .Toa xe chuyÓ n ® éng trßn  ® Òu trªn  m Æ t  ph¼ ng ngang. C©u 101. BiÓu thøc nµo kh«ng ph¶i c¬ n¨ng cña con l¾c  ®¬n chiÒu dµI l dao ®éng víi ph¬ng tr×nh : α = α 0sinω t.    A. w=mv2/2 + mgl(1­cos α)                      B.  w=mgl(1­cos α)    C. w=mgl(cos α ­cos α 0)  D.mgl α 02/2 PhÇn 2: dßng ®iÖn xoay chiÒu C©u 102. C©u nãi nµo kh«ng ®óng : A.Dßng ®iÖn cã cêng ®é biÕn ®æi tuÇn hoµn theo thêi  gian lµ dßng ®iªn xoay chiÒu. B.Dßng ®iÖn biÕn thiªn ®iÒu hoµ theo thêi gian lµ  dßng xoay chiÒu. C.Dßng ®iÖn xoay chiÒu cïng tÇn sè cña hiÖu ®iÖn thÕ  2 ®Çu m¹ch. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 17
 18. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm D .D ßng ® i n xoay ch i u phæ bi n cã tÇ n sè 50( z) vµ  Ö Ò Õ H 60( z). H C©u 103. C©u nµo ®óng ? A.Dßng ®iÖn xoay chiÒu lu«n lÖch pha víi hiÖu ®iÖn  thÕ hai ®Çu m¹ch. B.Dßng ®iÖn hiÖu dông b»ng nöa gi¸ trÞ cùc ®¹i cña  nã. C.Dßng ®iÖn tøc thêi chØ ®o ®îc b¨ng ampe kÕ. D.Dßng ®iÖn cùc ®¹i trong ®o¹n m¹ch kh«ng cã ®iÖn  trë thuÇn cã thÓ ®¹t v« cïng khi thay ®æi tÇn sè. C©u 104. C©u nµo ®óng ? A.Cêng ®é dßng xoay chiÒu ch¹y qua mét ®o¹n m¹ch  I=u/R. B.Cêng ®é dßng xoay chiÒu ®¹t cùc ®¹i th× m¹ch tiªu  thÞ cã c«ng suÊt cùc ®¹i. C.Dßng ®iÖn xoay chiÒu cã t¸c dông ho¸ häc. D.Cêng ®é dßng xoay chiÒu hiÖu dông lµ mét kh¸I niÖm  lý thuyÕt kh«ng cã thùc. C©u 105. C©u nµo kh«ng ®óng ? A. HÖ sè c«ng suÊt cña m¹ch ®iÖn xoay chiÒu cosϕ=R/Z. B. BiÕt hÖ sè c«ng suÊt vÉn cha biÕt ®îc ϕ =(I,U). C.HÖ sè c«ng suÊt cña cuén d©y kh«ng thuÇn c¶m kh¸c  kh«ng. D.HÖ sè c«ng suÊt phô thuéc vµo tÇn sè dßng ®iÖn  xoay chiÒu qua m¹ch. C©u 106. BiÓu thøc tÝnh c«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch xoay  chiÒu nµo kh«ng ®óng ?   A. P=UIcosϕ.                            B.  P=U0I0cosϕ/2.   C. P=I2Zcosϕ                            D. P=U2R/Z2 C©u 107. Trong ®o¹n m¹ch kh«ng ph©n nh¸nh x¶y ra hiÖn  tîng céng hëng ®iÖn khi nµo ? C©u nµo kh«ng ®óng ? A. TÇn sè nguån xoay chiÒu b»ng tÇn sè dao ®éng riªng  cña m¹ch  ω 2=1/LC.  B. §o¹n m¹ch cã R vµ ZL=ZC. C. §o¹n m¹ch kh«ng cã R vµ ZL=ZC. D.TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu b»ng tÇn sè cña nguån  xoay chiÒu. C©u 108. C©u nµo sai ? A.C«ng suÊt tøc thêi cña dßng ®iÖn xoay chiÒu dao  ®éng kh¸c tÇn sè víi dßng ®iÖn xoay chiÒu. GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 18
 19. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm B .Trong 1(s) dßng xoay ch i u cã 50 l n  b»ng kh«ng  Ò Ç th×  tÇn sè dßng ® i n l  50( z). Ö µ H C .D ßng xoay ch i u cã tÇn sè cµng cao th×  ® i Ò  qua tô   cµng dÔ . D .Cuén c¶m  c¶n trë  dßng xoay ch i u l  do hi n tî   Ò µ Ö ng c¶m  øng ® i n tõ . Ö C©u 109. §o¹n m¹ch xoay chiÒu RLC m¾c nèi tiÕp. BiÕt  ZL=2ZC vµ ZC=R th× hÖ sè c«ng suÊt trong ®o¹n m¹ch  lµ :   A. 0.5                            B.  C©u 110. GhÐp 1 tô ®iÖn cã ZC=50(Ω) nèi tiÕp víi yÕu  tè nµo ®Ó cêng ®é dßng ®iÖn qua nã trÔ pha hiÖu ®iÖn  thÕ 2 ®Çu ®o¹n m¹ch gãc π/4 : A. Cuén thuÇn c¶m cã ZL=50(Ω)  B. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) C. §iÖn trë thuÇn R=50(Ω) nèi tiÕp víi cuén thuÇn c¶m  ZL=100(Ω) D.Kh«ng cã c¸ch nµo C©u 111. §o¹n m¹ch xoay chiÒu nèi tiÕp cã i sím pha  h¬n hiÖu ®iªn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch. Gãc 0
 20. Chúng tôi tuyển sinh các lớp 9, 10, 11, 12 các ngày trong tuần. Các em có thể học tại nhà theo nhóm hoặc cá nhân, hoặc học tại trung tâm 40 học sinh/ 1lớp. Cung cấp tài liệu, đề thi trắc nghiệm   C . 500 vßng/phót.                                D .  KÕ t qu¶ kh¸c. C©u 114. C©u nµo nãi ®óng vÒ dßng ®iÖn xoay chiÒu 3  fa ? A.Dßng 3 pha lµ hÖ thèng 3 dßng xoay chiÒu 1 fa. B.Dßng 3 fa t¹o bëi m¸y dao ®iÖn 3 fa. C.Dßng 3 fa cã thÓ ®îc sinh ra bëi 3 m¸y dao ®iÖn 1  fa. D.C¸c c©u nãi trªn ®Òu ®óng. C©u 115. C©u nãi nµo sai ? A. PhÇn øng m¸y dao ®iÖn 3 fa cã 3 cuén d©y gièng  nhau ®Æt lÖch nhau 1200 trªn mét vßng trßn. B.PhÇn øng cña m¸y dao ®iÖn 3 fa gäi lµ stato. C.Stato cña m¸y dao ®iÖn 3 fa vµ ®éng c¬ ®iÖn 3 fa  hoµn toµn gièng nhau vÒ nguyªn t¾c. D.C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai. C©u 116. Trong m¹ch ®iÖn 3 fa cã t¶i ®èi xøng, khi c­ êng ®é dßng ®iÖn ë 1 fa cùc ®¹i th× dßng ®iÖn ë 2 fa  cßn l¹i cã cêng ®é nµo lµ ®óng ?   A. B»ng kh«ng.                          B. B»ng 1/2  cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ ngîc  chiÒu víi dßng ®iÖn trªn.   C. B»ng 1/2  cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i vµ cïng  chiÒu víi dßng ®iÖn trªn.   D. KÕt qu¶ kh¸c. C©u 117. C©u nµo nãi ®óng ? A.§éng c¬ dÞ bé 3 fa ho¹t ®éng dùa trªn hiÖn tîng  c¶m øng ®iÖn tõ vµ viÖc sö dông tõ trêng quay. B.VËn tèc quay cña r«to lµ vËn tèc cña tõ trêng  quay. C.Tõ trêng quay dao ®éng víi tÇn sè cña nguån xoay  chiÒu. D.Nh∙n ®éng c¬ ghi 10Kw th× ®éng c¬ tiªu thô c«ng  suÊt ®iÖn lµ 10Kw. C©u 118. Dßng xoay chiÒu dïng phæ biÕn h¬n dßng 1  chiÒu trong thùc tÕ v× sao ? A.DÔ biÕn ®æi hiÖu ®iÖn thÕ. B.S¶n xuÊt dÔ h¬n. C.Dßng ®iÖn cã thÓ sinh ra c«ng suÊt lín. D.C¸c ý trªn ®Òu ®óng. C©u 119. Mét ®i«t m¾c nèi tiÕp víi 1 ®iÖn trë thuÇn  R=100(Ω) (§iÖn trë ®i«t bá qua). §Æt hiÖu ®iªn thÕ  GV: Trần Hải Nam – Tell: 01662 843844 – TT luyện thi Tầm Cao Mới – 0532 478138 - 01684356573 20
Đồng bộ tài khoản