7 Đề kiểm tra môn Toán lớp 10

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
190
lượt xem
54
download

7 Đề kiểm tra môn Toán lớp 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh tham khảo 7 đề kiểm tra môn Toán lớp 10. Để giúp bạn thêm phần tự tin trước kì kiểm tra và giúp cho các bạn em củng cố kiến thức cũ đã học để chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đạt được điểm cao hơn nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 7 Đề kiểm tra môn Toán lớp 10

 1. DANH SÁCH TOÁN CÁC TRƯ NG TRƯ NG PTDL HERMANN GMEINER Năm h c: 2006 -2007 KI M TRA CHƯƠNG VI Môn: i s 10 - Th i gian: 45 phút Ph n I: Tr c nghi m khách quan (3 ) Câu 1: (0,5 ) cho góc x tho mãn 90o
 2. KI M TRA 1 TI T Môn : I S 10 Ph n I: Tr c nghi m (3 i m ): HÃY CH N CÂU TR L I ÚNG C A CÁC CÂU SAU ÂY: 2 x − y = 3 Câu 1: Nghi m c a h phương trình  là : x + y = 3 a./ ( 2 ; -1 ) b./ ( -1 ; 2 ) c./ ( 2 ; 1 ) d./ ( 1 ; 2 ) x2 8 Câu 2 : i u ki n c a phương trình : = là : x−2 x−2 a./ x≠2 b./ x≥2 c./ x 2 Câu 3 : T p nghi m c a phương trình : 2 x − 3 = x − 3 là : a./ T = {6, 2} b./ T = {2} c./ T = {6} d./ T = ∅ Câu 4 : T p h p nghi m c a phương trình là: a/ { 0 ; 2 } b/ { 0 } c/ {1} d/ ∅ Câu 5 : Cho phương trình 3x - 8 = 2( x - 12 ) + x + 16 a) Phương trình vô nghi m b) Phương trình vô s nghi m c) Phương trình có nghi m x > 0 d) Phương trình có 1 nghi m Câu 6: Cho h phương trình: mx − 2 y = 1  3 x + 2 y = 3 Xác nh m h vô nghi m a) m< 3 b) m > 3 c) m = 3 d) m = 3 Ph n II : T Lu n ( 7 i m ) : Câu 1 : (2 ) Gi i và bi n lu n phương trình : m 2 ( x − 1) = mx − 1 theo tham s m Câu 2 : (2 ) Gi i phương trình : 3x + 4 − x = 3 Câu 3 : (3 ) M t s t nhiên g m 3 ch s . bi t r ng l y t ng các ch s c a s ó thì ư c 27 , và n u l y t ng c a ch s hàng trăm và ch s hàng ơn v thì ư c s g p ôi ch s hàng ch c . Hơn n a , n u l y hai l n ch s hàng trăm mà tr i ch s hàng ch c thì ư c ch s hàng ơn v . Hãy tìm s ó . ***********************
 3. TRƯ NG H CÔNG NGHI P TP HCM TT GIÁO D C THƯ NG XUYÊN KI M TRA H C KỲ I TH I GIAN: 90' CHƯƠNG TRÌNH: PHÂN BAN CƠ B N I.PH N TR C NGHI M: (3 i m) Bài 1: ( 1 i m) Cho: (1) A U B (3) A \ B (5) A ⊄ B (2) A I B (4) A ⊂ B M i bi u Ven dư i ây tương ng v i m t khái ni m trên. Hãy vi t tương ng các phép toán. B A A B A B a) b) c) A B A B d) e) Bài 2: (1 i m) Hãy khoanh tròn vào các t p h p r ng: { A = x ∈ R / x2 − x + 1 = 0 } { B = x ∈ Q / x2 − 4 x + 2 = 0 }  1 2x − 3 C = x ∈ N / x + =   x+2 x−2  4   7 D = [1;2] I  ;3  I  − 1;  3   5 E = (1;5] \ (− 3;5) Bài 3: (1 i m) Hãy khoanh tròn vào các kh ng nh úng. a) Parabol y = − x 2 + 4 x − 1 có nh I (2;3) b) Parabol y = − x 2 + 4 x − 1 ngh ch bi n trong kho ng (-3; 0). c) Parabol y = x 2 + 2 x + 2 nh n x = -1 làm tr c i x ng. d) Parabol y = x 2 − 2 x ng bi n trong ngh ch bi n trong
 4. x2 − x e) Hàm s y= là hàm s ch n. 1 − x2 II. PH N LU N: (7 i m) Bài 1: (1 i m) Tìm mi n xác nh c a các hàm s sau: 1− x x2 a) y= b) y = x( x 2 + 1) 1− x Bài 2: ( 1 i m) Gi i các h phương trình sau: 3 2 17  2x + y = 1 4 x + 3 y = 3 a)  b)  − 2 x + ( 2 − 1) y = 2 5 3   x − y = 11 2 5 2 Bài 3: ( 2 i m) Cho hàm s y = x − 4 x + 3 (1) a) V th hàm s (1). b) V i giá tr nào c a m thì ư ng th ng: y = mx + m - 1 c t th (1) t i 2 i m phân bi t. Bài 4: ( 2 i m) Trong m t ph ng to Oxy cho các i m A(-2; 1), B(1; 3), C(3; 2). a) Tính dài các c nh và ư ng trung tuy n AM c a tam giác ABC. b) Ch ng minh t giác ABCO là hình bình hành. Bài 5: ( 1 i m) Cho t giác ABCD, E là trung i m AB, F là trung i m CD. Ch ng minh: 2 EF = AC + BD H T
 5. Trư ng THPT NGUY N CÔNG TR BÀI KI M TRA 1 TI T- CHƯƠNG 03 Ban Cơ B n I. PH N TR C NGHI M: (3 i m) Khoanh tròn ch m t ch cái in hoa trư c m t câu tr l i úng: Câu 1: Phương trình x 4 + 9 x 2 + 8 = 0 A. Vô nghi m; B. Có 3 nghi m phân bi t; C. Có 2 nghi m phân bi t; D. Có 4 nghi m phân bi t; Câu 2: Phương trình x −1 + x − 2 = x − 3 A. Vô nghi m; C. Có úng 1 nghi m; B. Có úng 2 nghi m; D. Có úng 3 nghi m; Câu 3: V i giá tr nào c a m thì phương trình x 2 − 2mx + 144 = 0 có nghiêm: A. m
 6. THPT PHAN ĂNG LƯU KI M TRA 1 ti t Chương 2 ( 45’) Ph n I. Tr c nghi m khách quan (3 ) Khoanh tròn câu tr l i úng: → → Câu 1: (0.5 ). Cho tam giác u ABC có c nh b ng a. Tích vô hư ng AB . AC là: a) a2 b) –a2 a2 a2 c) d) – 2 2 → → Câu 2: (0,5 ). Trong mp t a Oxy, Cho A(-3;0); B(2;1); C(-3;4). Tích AB . AC là: a) 4 26 b) 4 c) -4 d) 9 Câu 3: (0.5 ).Cho tam giác ABC vuông t i A, AB=a, BC=2a. → → Tích vô hư ng AB . BC b ng a) 2a2 b) –a2 c) – 3a2 d) a2 Câu 4 : (0.5 ). Cho tam giác ABC có AB=3,2; AC=5,3; BC=7,1.thì: a) Góc A tù b) Góc B tù b) Góc C tù d) C 3 góc A, B, C u nh n. → → a2 3 Câu 5 : (0.5 ). Cho hình thoi ABCD có c nh b ng a, bi t AB . AD = .S o góc B c a 2 hình thoi là a) 3000 b) 6000 c) 15000 d) 12000 → → → → Câu 6: (0.5 ). Cho =(-2;3), =(4;1). Côsin c a góc gi a 2 vectơ a + b và a − b là 1 2 a) b) − 5 2 5 2 2 c) − d) 10 10 Ph n II. Tr c nghi m t lu n (7 ) Câu 1 (3 ) : Cho tam giác ABC có AB=3, AC=7, BC=8 a) Tính s o góc B b) M là chân ư ng trung tuy n và H là chân ư ng cao k t B c a tam giác ABC. Tính dài o n th ng MH Câu 2: (2 ) Trong mp Oxy cho A(-1, 2); B(4, 3), C(5, -2). → → a) Tính BA . BC . H i tam giác ABC là tam giác gì? Tính di n tích tam giác này. b) Tìm t a i m D ABCD là hình vuông. → → → → → → Câu 3: (1 ) Cho a =5; b =3; a + b =7. Tính a− b .
 7. a Câu 4: (1 ) Cho tam giác ABC có dài 3 c nh a, b, c th a: b -c = . 2 1 1 1 Ch ng minh r ng = − (v i ha, hb, hc là 3 ư ng cao c a tam giác ABC v t các 2ha hb hc nh A, B, C)
 8. TRƯ NG THPT THANH A KI M TRA I S 10 BAN A Th i gian: 45 phút. I. PH N TR C NGHI M: ( 3 ) 1. Nghi m c a b t phương trình: x2 − 9 ≤ 0 là a) x = ±3 b) x ≤ ±3 c) x ≤ −3 ho c x ≥ 3 d) − 3 ≤ x ≤ 3  x2 − 4 x + 3 > 0  2. T p nghi m c a h b t phương trình:  là ( x + 2 )( x − 5 ) < 0  a ) (1;3) b) ( −2;1) ∪ ( 3;5 ) c) ( −2; 5) d ) ( 3; 5) 3. T p các giá tr c a m phương trình: x2 − 4 ( m + 1) x + m(m − 5) = 0 ( m là tham s ) có nghi m là:  1  1  a )  −4; −  b) ( −∞; −4 ) ∪  − ; +∞   3  3   1   1 c) ( −∞; −4 ] ∪  − ; +∞  d )  −4; −   3   3 4. V i giá tr nào c a m thì t p nghi m c a b t phương trình sau là R ? x2 − mx + m + 3 > 0 a ) m < −2 ho c m > 6 b) − 2 < m < 6 c) m < −6 ho c m > −2 d ) − 6 < m < −2 II. PH N T LU N: (7 ) 2 + 7 x − 15 x2 1. Gi i b t phương trình: ≥0 3 x2 − 7 x + 2 2. Cho b t phương trình: ( m − 2 ) x2 + 2 ( 2 m − 3 ) x + 5m − 6 > 0 (m là tham s ) Tìm m b t phương trình trên vô nghi m. 3. Gi i b t phương trình: ( 2 − 7 x + 3 x2 ) 3 − 5 x − 2 x2 ≥ 0 . H T
 9. TRƯ NG THPT VÕ TH SÁU KI M TRA 45 PHÚT A- TR C NGHI M :3 ( m i câu 0.5 ) r uuu uuu uuu uuu r r r r 1-/ Cho 4 i m A , B , C , D . Tính : u = AB + DC + BD + CA 2 uuu r uuur r uuu r a) AC b) AC c) 0 d) 2AC 3 uuuu uuur uuuu r r 2-/ Cho tam giác ABC , có bao nhiêu i m M th a : MA + MB + MC = 1 a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ vô s 3-/ Cho tam giác ABC có G là tr ng tâm , M là trung i m c nh BC . Ch n h th c sai uuur uuuu r r uuur uuu uuu r r r a) MB + MC = 0 b) GA + GB + GC = 0 uuur uuu uuu r r uuur uuu uuu uuuu r r r c) OA + OB + OC = 3OG vôùi moïi O d) AB + AC = AM 4-/ Cho 3 i m ABC . Trong các m nh sau tìm m nh úng uuu uuu uuu r r r r a/ AB + BC = AC b/ AB + BC + CA = 0 uuu uuu r r uuu r uuu r uuu uuu uuu r r r c/ AB = BC ⇔ AB = BC d/ AB − CA = BC 5-/ Cho hình bình hành ABCD , có M là giao i m c a 2 ư ng chéo . Trong các m nh sau tìm m nh sau tìm m nh sai uuu uuu uuu r r r uuu uuur uuu r r a/ AB + BC = AC b/ AB + AD = AC uuur uuur uuuu r uuuu uuur uuuu uuuu r r r c/ BA + BC = 2BM d/ MA + MB = MC + MD 6-/ Cho tam giác ABC . G i M và N l n lư t là trung i m c a AB và AC . Trong các m nh sau tìm m nh sai uuur uuuur uuu r uuur a/ AB = 2AM b/ AC = 2NC uuur uuuu r uuur 1 uuu r c/ BC = −2MN d/ CN = − AC 2 B- TR C NGHI M T LU N :( 7 ) 1-/ Cho 4 i m A , B , C , D b t kỳ . G i E , F l n lư t là trung i m AB , CD Ch ng minh uuu uuu uuur uuu r r r uuur uuu r uuu r a)AB + CD = AD − BC ; AD + BC = 2EF uuu uuu uuu uuur r r r b)AB − CD = AC − BD uur uur uu uuu r r 2-/ Cho ABC , hãy d ng i m I th a : IA − IB + 2IC = AB uur uu r uur uur r 3-/ Cho . G i I , J là hai i m th a: IA = 2IB vaø 3JA + 2JC = 0 Ch ng minh IJ qua tr ng tâm G c a ∆ABC ' H T .
 10. TRƯ NG THPT DL H NG C KI M TRA 45' MÔN TOÁN L P 10 PH N 1: Tr c nghi m khách quan 1 Câu 1: (0,5) T p xác nh c a hàm s y = 1 − x + 3 là: x +1 a) D = (-1; 1) b) D = (-1; 1] c) D = (-∞; 1] \ {-1} d) D = (-∞; -1] ∪ (1; +∞ ) Câu 2: (0,5) Cho hàm s (P) : y = ax 2 + bx + c Tìm a, b, c bi t (P) qua 3 i m A(-1; 0), B( 0; 1), C(1; 0). a) a = 1; b = 2; c = 1. b) a = 1; b = -2; c = 1. c) a = -1; b = 0; c = 1. d) a = 1; b = 0; c= -1. Câu 3: (0,5) Cho hàm s y = x 2 + mx + n có th là parabol (P). Tìm m, n parabol có nh là S(1; 2). a) m = 2; n = 1. b) m = -2; n = -3. c) m = 2; n = -2. d) m= -2; n = 3. Câu 4: (0,5) Cho hàm s y = 2 x 2 − 4 x + 3 có th là parabol (P). M nh nào sau ây sai? a) (P) i qua i m M(-1; 9). b) (P) có nh là S(1; 1). c) (P) có tr c i x ng là ư ng th ng y = 1. d) (P) không có giao i m v i tr c hoành. PH N 2: T lu n Câu 5: (8 i m) Cho hàm s a) Khào sát và v th hàm s v i m = 2 (tương ng là ( P2 )). B ng th , tìm x y ≥ 0, y ≤ 0. b) Dùng th , hãy bi n lu n theo k s nghi m c a phương trình: | x 2 + 2 x − 3 |= 2k − 1. c) Vi t phương trình ư ng th ng i qua nh c a ( P2 ) và giao i m c a ( P2 ) v i tr c tung. d) Xác nh m ( Pm ) là parabol. Tìm to qu tích nh c a parabol ( Pm ) khi m thay i. e) Ch ng minh r ng ( Pm ) luôn i qua m t i m c nh, tìm to i mc nh ó. H T
 11. Ki m tra 1 ti t - is Ph n I : Tr c nghi m khách quan ( 3 ) Khoanh tròn ch m t ch cái in hoa ng trư c m t câu tr l i úng 1 Câu1 : T p xác nh c a hàm s y = f ( x ) = x − 1 + là: 3− x A. (1;3) , B. [1;3] , C. (1;3] , D. [1;3) 2 Câu 2: nh c a Parabol y = x – 2x +2 là : A. I(-1;1) B. I(1;1) C. I(1;-1) D. I(1;2) Câu 3 : Hàm s y = 2x2 – 4x + 1 A) ng bi n trên kho ng (-∞ ; 1 ) B) ng bi n trên kho ng ( 1 ;+∞ ) C) Ngh ch bi n trên kho ng ( 1 ;+∞ ) D) ng bi n trên kho ng ( -4 ;2 ) Ph n II : T lu n : ( 7 ) Câu 5 ( 2 ) :Tìm mi n xác nh và xét tính ch n l c a hàm s sau : 2 y= x +1 + x −1 3 Câu 6 ( 1,5 ): Xét s bi n thiên c a hàm s : y = trên ( 2 ; +∞ ) 2−x Câu 7 : (1,5 ) a)Tìm Parabol y = ax2 + bx + 2 bi t r ng Parabol ó i qua i m A(3 ; -4) và 3 có tr c i x ng x = − . 2 ( 2 ) b) Kh o sát và v th hàm s v a tìm ư c câu a). -H t-
 12. TRƯ NG THPT NGUY N TRUNG TR C KI M TRA MÔN TOÁN KH I 10 ( 45 phút) N i dung ki m tra : " Phương trình ư ng tròn. " Phương trình ti p tuy n c a ư ng tròn. PH N I : TR C NGHI M KHÁCH QUAN (3 i m). 1. ư ng tròn (C): x2 + y2 + 2x - 4y - 4 = 0 có tâm I, bán kính R là : A. I(1 ; -2) , R = 3 B. I(-1 ; 2) , R = 9 C. I(-1 ; 2) , R = 3 D. M t k t qu khác. 2. Cho A(1 ; -2), B(0 ; 3) . Phương trình ư ng tròn ư ng kính AB là: A. x2 + y2 + x - y + 6 = 0 2 2  1  1 B.  x −  +  y −  = 6  2  2 2 2 C. x + y - x - y + 6 = 0 D. x2 + y2 - x - y - 6 = 0 3. ư ng tròn tâm A(3 ; -4) i qua g c t a có phương trình là: A. x2 + y2 = 5 B. x2 + y2 = 25 C. (x - 3)2 + (y + 4)2 = 25 D. (x + 3)2 + (y - 4)2 = 25 4. ư ng tròn tâm I(2 ; -1), ti p xúc ư ng th ng ∆ : x - 5 = 0 có phương trình là: A. (x - 2)2 + (y + 1)2 = 3 B. x2 + y2 - 4x + 2y - 4 = 0 C. (x + 2)2 + (y - 1)2 = 9 D. M t k t qu khác. 5. ư ng tròn qua 3 i m A(-2 ; 0) , B(0 ; 2) , C(2 ; 0) có phương trình: A. x2 + y2 = 2 B. x2 + y2 + 4x - 4y + 4 = 0 C. x2 + y2 - 4x + 4y = 4 D. x2 + y2 - 4 = 0 6. Ti p tuy n t i i m M(3 ; -1) thu c ư ng tròn (C): (x + 1)2 + (y - 2)2 = 25 có phương trình là: A. 4x - 3y - 15 = 0 B. 4x - 3y + 15 = 0 C. 4x + 3y + 15 = 0 D. M t k t qu khác. PH N II: T LU N (7 i m). Trong m t ph ng t a Oxy cho ư ng tròn (C): x2 + y2 + 4x - 2y - 11 = 0 và i m A(2 ; 0). a) Ch ng minh i m A n m ngoài (C). b) Vi t phương trình ti p tuy n c a (C) bi t ti p tuy n song song v i ư ng th ng có phương trình : 3x + 4y + 1 = 0. c) Vi t phương trình ti p tuy n c a (C) bi t ti p tuy n i qua i m A.
 13. CÁC TR C NGHI M KHÁCH QUAN Bài 1 Cho phương trình: mx 2 − 2(m + 2)x + m − 1 = 0 .Phương trình có hai nghi m phân bi t khi và ch khi tham s m th a i u ki n: 4 A. m< − , m ≠ 0 B. m ≠ 0 5 4 4 C. m < − D. m > − , m ≠ 0 5 5 Bài 2 Cho phương trình: (x − 1)(x 2 − 4mx − 4) = 0 .Phương trình có ba nghi m phân bi t khi: A. m ∈ R B. m ≠ 0 3 3 C. m ≠ D. m ≠ − 4 4 Bài 3 Cho phương trình: mx 2 + x + m = 0 . T p h p t t c các giá tr c a m phương trình có hai nghi m âm phân bi t là:  1   1 1 A.  − ; 0  B.  − ;   2   2 2  1 C. (0 ; 2) D.  0;   2 Bài 4 Phương trình mx 2 − mx + 1 = 0 có nghi m khi và ch khi: A. m < 0 hoaëc m ≥ 4 B. 0 ≤ m ≤ 4 C. m ≤ 0 hoaëc m ≥ 4 D. 0 < m ≤ 4 Bài 5 Cho phương trình x 4 + x 2 + m = 0 . Kh ng nh nào sau ây là úng: 1 A. Phương trình có nghi m ⇔m≤ 4 B. Phương trình có nghi m ⇔m≤0 C. Phương trình có nghi m duy nh t ⇔ m = −2 D. Phương trình luôn vô nghi m v i m i m. Bài 6 4 T p h p nghi m c a phương trình 2 − x + = 2 là: 2−x +3 A. { 0 ; 2 } B. { 0 } C. { 1 } D. ∅ Bài 7 T p h p nghi m c a phương trình | x 2 − 4x + 3 | = x 2 − 4x + 3 là: A. ( −∞;1) B. [1;3] C. ( −∞;1] ∪ [3; +∞ ) D. ( −∞;1) ∪ (3; +∞ ) Bài 8 Phương trình - x 4 + ( 2 − 3)x 2 = 0 có: A. 1 nghi m B. 2 nghi m C. 3 nghi m D. 4 nghi m
 14. TRƯ NG THPT M C ĨNH CHI KI M TRA MÔN TOÁN L P 10 ( BAN CƠ B N) TH I GIAN LÀM BÀI : 45 PHÚT I.CÁC CÂU H I TR C NGHI M: Trong m i câu sau , hãy ch n ch cái ng trư c phương án úng. 1) Cho tam giác ABC u có c nh b ng 1. Tích vô hư ng b ng : 1 3 3 A. 2 B. C. D. 2 2 4 −> −> 2) Cho hình ch nh t ABCD có c nh AB b ng 1, c nh BC =2. Tích vô hư ng AB . AC b ng : 5 A. 1 B. 2 C. D. 5 2 3) Cho tam giác ABC có AB = 5 , AC = 8 , góc BAC = 60o. Di n tích tam giác ABC b ng : A. 20 B. 40 3 C. 20 3 D. 10 3 4) Trong m t ph ng có h tr c t a Oxy, cho tam giác ABC có A (0;3),B(2,-2),C(7;0). A. Tam giác ABC vuông cân. B. Tam giác ABC u. C. Tam giác ABC vuông t i A. D. Tam giác ABC cân t i C. 5) Cho hai vectơ ngư c hư ng và khác vec tơ không. −> −> −> −> A. a . b = a . b −> −> −> −> B a. b = − a . b −> −> −> −> C. a . b = − a b −> −> D. a . b = −1 6) Cho tam giác ABC có AB = 5 , AC = 8 , BC = 7 . Góc BAC b ng : A. 30o B. 45o C. 120o D. 60o II.PH N T LU N Câu 1: ( 3 i m) Cho hình thoi ABCD có c nh AB = a và góc ABC = 120o. Tính các tích vô hư ng sau : −> −> −> −> AB . AC ; AD . CD . Câu 2: ( 4 i m) Trong m t ph ng có h tr c t a Oxy, cho hai i m A (1 ; 3 ) , B ( 5 ; -1 ). a) Tìm t a giao i m I c a AB v i tr c Ox. b) Tìm t a i m C thu c tr c Oy sao cho IC vuông góc v i AB. c) Tính di n tích tam giác ABC. H T
 15. TRUNG TÂM GDTX CHU VĂN AN KI M TRA 1 TI T - HÌNH H C 10 - CHƯƠNG III. 1/ ư ng th ng (d) i qua 2 i m A(1; -2) và B(3;3) có phương trình t ng quát là : a) 5x + 2y - 1 = 0 b) 2x + 5y + 8 = 0 c) 5x -2y - 9 = 0 d) 2x - 5y -1 2 = 0 2/ Cho (d1) : x - 2y + 1 = 0 và (d2): 3x - y - 2 = 0 . S o c a góc gi a 2 ư ng th ng (d1) và (d2 ) là : a) 300 b) 450 c) 600 d) 900 3/ Cho 2 i m A(2 ;3) và B(4; 7) . Phương trình ư ng tròn ư ng kính AB là : a) x2 + y2 + 6x + 10y + 29 = 0 b) x2 + y2 - 6x - 10y + 29 = 0 2 2 c) x + y - 6x - 10 y - 29 = 0 d) x2 + y2 + 6x + 10y - 29 = 0 4/ Cho elip (E) : 9x2 + 25y2 = 225 . Tìm m nh sai trong các m nh sau : a) (E) có nh A2(5;0) b) (E) có t s c) (E) có dài tr c nh b ng 3 d) (E) có tiêu c b ng 8 5/ Cho ư ng tròn (C) có phương trình : x2 + y2 - 6x + 2y + 6 = 0 a) Tìm t a tâm và bán kính (C) . b) Vi t phương trình ti p tuy n v i (C) t i A(3;1) c) nh m ư ng th ng (d) : x + y + m = 0 ti p xúc v i (C). 6/ Tìm t t c các giá tr c a m sao cho (Cm) : x2 + y2 + 2 (m + 2)x - 2 ( m + 4) y + 34 = 0 là phương trình c a m t ư ng tròn . -H t-
 16. TRUNG TÂM GDTX THANH NIÊN XUNG PHONG KI M TRA MÔN I S L P 10 Th i gian làm bài: 45 phút Ph n I: T lu n (7 i m) Câu 1 (2 i m): Vi t phương trình d ng y = ax + b c a các ư ng th ng: a) i qua hai i m A(2;-1) và B(5;2). 1 b) i qua i m C(2;3) và song song v i ư ng th ng y = – x.. 2 Câu 2 (3 i m): Cho hàm s y = 3x2 - 2x + 1 a) L p b ng bi n thiên và v th (C) c a hàm s . b) Tìm t a giao i m c a th (C) và ư ng th ng (d): y = 3x - 1. Câu 3 (2 i m): Xét tính ch n, l c a các hàm s sau: a) y = 3x + 5 b) y = 2x2 + 1 1 c) y = d) y = x x Ph n II: Tr c nghi m khách quan (3 i m) Câu 1 (0,5 i m): Ch n m nh úng trong các m nh sau: A. th c a hàm s ch n nh n tr c hoành làm tr c i x ng. B. th c a hàm s l nh n tr c tung làm tr c i x ng. C. th c a hàm s ch n nh n tr c tung làm tr c i x ng. D. th c a hàm s l nh n tr c hoành làm tr c i x ng. Câu 2 (0,5 i m): x + 1  (x ≥ 2) Cho hàm s y =  2 x − 2 (x < 2)  Giá tr c a hàm s ã cho t i x = -1 là: A. -3 B. -2 C. -1 D. 0 Câu 3 (0,5 i m): Giao i m c a parabol (P): y = -3x2 + x + 3 và ư ng th ng (d): y = 3x - 2 có t a là: A. (1;1) và ( ;7) B. (-1;1) và (- ;7) C. (1;1) và (- ;7) D. (1;1) và (- ;-7) Câu 4 (0,5 i m): Hàm s y = - x2 + 2x + : A. ng bi n trên kho ng (- ∞ ;2). B. Ngh ch bi n trên kho ng (- ∞ ;2). C. ng bi n trên kho ng (2;+ ∞ ). D. Ngh ch bi n trên kho ng (2;+ ∞ ). Câu 5 (0,5 i m): Parabol (P): y = x2 - 4x + 3 có nh là: A. I(2;1) B. I(-2;1) C. I(2;-1) D. I(-2;-1) Câu 6 (0,5 i m): 1 T p xác nh c a hàm s y = 2x − 3 + là: 1 − 2x
 17.  1 3 3   1 A.  ;  B.  ; +∞  C. ∅ D.  −∞;  .  2 2 2   2 *****
 18. TRƯ NG TRUNG H C TH C HÀNH HSP KI M TRA 1 TI T Môn: i s 10 N i dung: chương III – PHƯƠNG TRÌNH VÀ H PHƯƠNG TRÌNH Ph n I: TR C NGHI M Câu 1: (1.5 ) N i m t dòng c t trái v i m t dòng c t ph i ư c các m nh úng. A. Phương trình: 2ax – 1 = 0 vô nghi m khi 1. a = 3 B. Phương trình: –x2 + ax – 4 = 0 có nghi m khi 2. a = -1 (1 − a ) x − ( a − 1) y = 2  2 C. H :  có vô s nghi m khi: 3.a = 0  ( a + 1) x + y = −1 4. a = 5 Câu 2: (0.5 )Phương trình: 5 x − 3 − 4 x = 4 + 3 − 5 x có t p nghi m là: 3 A. S = {-1} B. S =   5   3 C. S = ∅ D. S = −1;   5 2 x − 3 y = 1 Câu 3: (0.5 ) Nghi m c a h phương trình  là: 3 x + 4 y = 10 1  A.  ;1 B. (1; 2) 2  C. (-1; 2) D. (2; 1) Câu 4: (0.5 ) (2; -1; 1) là nghi m c a h phương trình sau:  x + 3 y − 2 z = −3 2 x − y − z = 1   A. 2 x − y + z = 6 B. 2 x + 6 y − 4 z = −6 5 x − 2 y − 3z = 9 x + 2 y = 5   3 x − y − z = 1  x + y + z = −2   C.  x + y + z = 2 D. 2 x − y + z = 6 x − y − z = 0 10 x − 4 y − z = 2   Ph n II: T LU N Câu 1: (2 )Gi i phương trình sau: 5 x + 2 = 3x + 1 . Câu 2: (2 )Gi i và bi n lu n phương trình sau theo tham s m: x −3 =3 mx + 2 Câu 3: (3 ) chuy n 6307 quy n sách vào thư vi n, nhà trư ng ã huy ng t ng c ng 70 nam sinh c a 3 l p 10A1, 10A2, 10A3. Trong bu i lao ng này, thành tích t ư c c a m i l p như sau: • M i nam sinh l p 10A1 ã chuy n ư c 86 quy n sách. • M i nam sinh l p 10A2 ã chuy n ư c 98 quy n sách. • M i nam sinh l p 10A3 ã chuy n ư c 87 quy n sách. Cu i bu i lao ng, th y hi u trư ng ã tuyên dương l p 10A2 vì tuy ít hơn l p 10A1 ba nam sinh nhưng l i chuy n ư c nhi u sách nh t. H i s nam sinh c a m i l p là bao nhiêu? H T
 19. TRƯ NG THPT Chuyên LÊ H NG PHONG KI M TRA môn IS Th i gian làm bài : 45 phút PH N 1 : TR C NGHI M ( 3 i m ) Câu 1. ( 0,5 i m ) Trong các th c a các hàm s b c hai y = ax2 + bx + c dư i ây Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Kh ng nh nào v d u c a các h s a, b, c sau ây là úng ? (A). Hình 1 : a > 0 , b> 0 , c < 0 (B). Hình 2 : a> 0 , b > 0 , c > 0 (C). Hình 3 : a < 0 , b < 0 , c > 0 (D). Hình 4 : a < 0 , b < 0 , c < 0 Câu 2. ( 0,5 i m ) Hàm s nào sau ây ng bi n trong kho ng ( - 1 ; 1 ) 2 (A). y = x - 2 (B). y = x2 - 4x + 1 (C). y = x2 - 2x + 3 (D). y = - x2 + 3x - 2 Câu 3. ( 0,5 i m ) 2 2 Hàm s y = − x + 4 x + 1 . Kh ng nh nào sau ây là úng ? 3 (A). Hàm s ng bi n trong kho ng (3;+ ∞ ) . (B). Hàm s ng bi n trong kho ng ( -3;+ ∞ ) (C). Hàm s ngh ch bi n trong kho ng (4;5) (D). Hàm s ngh ch bi n trong kho ng (2;4) Câu 4. ( 0,5 i m ) x 2 − 1 ( x ≤ 2) Cho hàm s y = f(x) =  . x + 1 ( x > 2) Trong 5 i m có t a sau ây, có bao nhiêu i m thu c th c a hàm s f ?
 20. M (0;-1) , N( -2;3), E(1;2) , F( 3;8) , K( -3;8 ) (A). 1 (B). 2 (C). 3 (D). M t áp s khác. Câu 5. ( 0,5 i m )  x2 + 1  ( x ≤ 2) Cho hàm s f(x) =  2 . H i có bao nhiêu i m thu c th c a hàm  x − 8 x + 17 ( x > 2)  s f có tung b ng 2 ? (A). 2 (B). 3 (C). 1. (D). 4 Câu 6. T a nh c a parabol (P) : y = (m2 – 1)x2 + 2(m + 1 )x + 1 v i m ≠ ± 1 là i m : 2 2 1 1 (A). ( , ) (B). ( , ) m −1 m −1 1− m 1− m 2 2 1 2 (C ). ( , ) (D). ( , ) 1− m 1− m 1− m 1− m PH N 2 :T LU N ( 7 i m) Câu1. (1 ) Cho hàm s y = x2 + bx + c . Tính b và c bi t r ng hàm s t giá tr nh nh t b ng -1 khi x = 1. Câu2. (1,5 ) V th , l p b ng bi n thiên và xét tính ch n l c a hàm s sau ây : y = x ( x - 2) Câu3. (2 ) Cho hàm s y = x2 – mx + m – 2 có th là parabol (Pm). a) Xác nh giá tr c a m sao cho (Pm) i qua i m A(2;1). b) Tìm t a i m B sao cho th (Pm) luôn i qua B, dù m l y b t c giá tr nào. Câu4. ( 2,5 ) Cho hàm s y = x2 – 4x + 3 (P) a) V th (P) b) Xét s bi n thiên c a hàm s trong kho ng (0; 1). c) Xác nh giá tr c a x sao cho y ≤ 0 . d) Tìm GTLN, GTNN c a hàm s trên o n [0;3].

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản