intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

A genetic Algorithm Tutorial

Chia sẻ: Ledung Ledung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

177
lượt xem
36
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Genetic Algorithms are a family of computational models inspired by evolution.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: A genetic Algorithm Tutorial

 1. â 6nР—™n6ŸYU¿‘6n4›§@‡‘‡‡44E–4nU¿§4hš¦Ânn—™¤‘‘–¦e‘¦@›£‘–ŸIË¡n˜™n66ž4!›šn‘—‘6U4Uî ¢Ÿ ½ Π Ñ –ž   £ – ¡š § £–  Ä Ã– à Ÿ ˜ —– Ä – Ƨ ¡  à ¢ ¢  Ÿ § ™˜– –ž ¿ —§ eh6¦EÁI‡‡44E–£©q—C‡˜—6Ÿ¦@–I4n£R‘@n4‡‘–‘6ž©n™‡6n4‡‘¦6!6Ÿ™n4¦—Ä6h4n ¦4§I6Ÿn˜h4–‘E–Y4E–¦Â Ç –š§ £ ¡š § § ™ £ ™ Á Á ¢§ і — –˜§  —– Ÿ˜ £ Ÿ˜§ – ÁŸ — ˜§ ™ ¢Ÿš– à — — ™ š £ £ £ ˜§ ¡˜ – Ÿ ¢ à £ — ™˜ Á Á —§ ™ ¡ ™ Ÿ  ™˜ —–ž § ¢  – ¡ ½Ÿ – §£   – ç   Ä § 4¦nc‘ÃIU4E–6§¦ÍÄÌ6Ÿn4›§Â6Ÿ¦I¿4@›£í¢n˜n66ž4§s›šn‘–‘6!¤Un‘–n˜©n˜Òƒ!6ž4n¦@‘6eŸn!U8—ß ÇÖ ìããâ ¤ £ Ÿ Õ ¡ ™ Ÿ § ™˜– —–ž § ™ —Ÿ —§ – ¡˜ Ÿ ™ § ™ ‡e66‘3eE–eCÍëË¢n˜n66ž4sš›n‘‘6c4‘š›64‘š©n!n˜!¿n4q¢n Á ¿Á4§¤EŸ›£4©q¢n˜n66ž4›šn‘‘6§ž—™‘ÃI¢e—©4hš¦466Y4‘š›n‘n6‘ns‘hš4™¤©›»µheeº ¹6ݤ›·8¶‡¦hº  Á § £ ¡ ™ Ÿ § ™˜– —–ž – Ÿ ™ £– —§Æ ç § ™˜– Ÿ– ¡˜ ˜ —– – ê Ç ¼ ¶‘  µ ´ 6‡›·ee‡§¦›»§6q‘–¦4§¦!›£™n—¤n)4nn‘Жkn§–¦™™I4¦™Å6Ÿ¦6Ÿ™n4›§™n46!6@‘Y£6™3¦4›§6@á ¹Ý ¶ ´ ´ Ý· µ £§   Á Á ¡˜ ™ Ÿ˜ Ö   ½–  Ä ™ Ñ ˜§ ¡ Ñ — £ — ˜  §Æ £§ – Ñ § ¤ à — Ÿ ¿ Ä Ã– Ÿ ˜  à Ÿ – ¡˜ Ÿ˜ ™ § ™ Á      – ¡ ™–  Á Á§ £ ¢ ¡  Ÿ  ™˜– —–ž   ½   – q4hš¦ÂÃnn—™`‘–I¢!nInI¿n4q¢n {6Ÿ§¿‘–6EŸ£{‘n˜‘™£4–™4{qn˜™n66ž4§©š›n‘‘6{6Пé¿n6Ÿ‘¡n˜ —nE˜›£™‘InæƒsE˜eI!4§¦nIE–6‘q–nCnE˜£©›£©8˜¤‡e4e‘@¤66à4@W¤ž e–ͦ—4›§6@潃s£‡—‘¦nE˜eÄ ž ™ è– – ¡˜ ½Ÿ £ Ÿ ¢ ˜ ¡˜ £§š ¡˜ ™ ™ ß ÇÖ åä ã⠞ —Ÿ – ç Ç Ç Õ Ã Ÿ á Ÿ ˜ – à  £ ¿ à — Ö åä ãâ à — Ÿ á ¡Ÿà ¿ ֘§ ™ £– ™ —§ Ö  Ÿ  ™  à § Ÿ˜   ½   ¼ ¶‘  ¹Ý µ ´ ¦4§Ye4e‘nÕq¦4›§6@§—66Ä©4n4ežnE˜4eƁ—Iæ44hš¦Ãnn˜—‘–ŸI¢©!nW£‡‘Жk–nR›»µheeº 6!›·8¶‡¦hº  µ ¤ — ™˜§˜– Á – ˜ ™  § ß Ç£ —§– ¢ ˜ £§ ¡ ¶‘  ¹Ý  ´ º  –˜ – ¡˜ ¤ £ £ – ¦›»™c6Ÿn4‡‘n n‘n˜—™©hš›nnE˜£¤8—ehež—™44IUŸYEÑ!6¦Þ¼›»µheeº 6¤›·¶8µ‡¦hÜ¢n‘nqnCeE–¦—‘E–qI¢6EŸ£ —§E–£¦4‘4–¦ÄIh6‡nE˜£¦4§e¿4§¦6Ÿn‘n˜—!›£Ü¢n˜n66ž4q›šn‘–‘6U‡½ƒ)6ŸnÁnhn£4ÃI4›§h›šnn4¦!›£YÈ ™ §š ˜š§  Ä  — ™˜ —– ™ ™ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž § Ÿ — ™˜ ™ š –     ™˜ § Á ™ ¡ Çc6Ÿn4›§Â6Ÿ¦ÁY‘nnhš©–nnYh4–¦EÁ4n§n˜™I4–Ûk–¿4‘›šE¿Y›£q6ŸnÂ6EŸ£ڃŸInn£4e6žnqYÈ — ™˜ Á ˜ —–    ¡˜ Ÿ˜ ˜š £–  ¡ ™ Ñ Ã — É Ã § ™ Á ˜ ™ — ™˜  § ½ Ù£ – — à Ÿ Ÿ Ø – ¡ h¦6Ÿn˜Â6EŸ{‘n6eŸ¦sn4I‡š›™ÑW4I6EŸeI6n ‡©E–eŸnq4§¦n©4h¦Ãn‘nnØUnC4h¦4¦¡‡s–n6I—‘eÆ6s–n4§ Ç£ — ™  £  – Ÿ Á – § ¡ ™ ¡ £– ¢ £ Ÿ ¢Ÿ ¡š £ ¡˜ — ¡˜ ٖš  Ÿ  Á–  Ÿ˜ £–š —§ š  Ÿ ¢ – ™ž   ‘–6n ÁW‘6n4‡˜C–n@n˜©6Ÿn˜Â6EŸ£W‘nn‘¦™§`‘E–4n ‘n s‡›š™£4I6EŸeŸI6n‡™E–enW4¦¡n{‘§™™§!‡¦E©—™ ¢  ğ ˜–ž § ¡˜ Ÿ — ™   –˜˜– Ä ˜ — £– Á– ¡ ™ ¡ Ñ – ¢ £ ¢Ÿ  ¡š £ Ÿ ¡˜ ˜§ ˜ ¿ Ñ ¡š £ £ ™ ™ ˜  Á – ™˜  Ÿ  Á– £–˜§ § —§ £– ˜   £ £– ¡˜ £– § §Æ– —– ¡˜ – — × Ç£– £ Ÿ   ¡ 4–n˜—nn6Ÿ¦Á6Ÿ{eƁnhš¦Ãn‘n Y4n4‘šŸ4qæ4™4n nhš¦nnE˜sE–4nY4n˜4¦Â46‘q‘n{@Wh4I¢6EŸeI¢6Ÿn‡š §6æ4‡ {¿4‘›š™E¿Í˜zƒ6Ÿn4›§6Ÿ¦Á{!n˜™W£¦—6‘–¦¥¢n˜n66ž4Y›š™n‘—‘6{‹ƒŸs6Ÿn˜4‡e‘–‘–I¢™!@œ Ö ¢Ÿ —§ § Á Õ ½Ÿ — ™˜  Á § ¡ ™ Ñ ™ž Ä ¡ ™ Ÿ § ˜– –ž § ½ — ™ §˜ — ¢  Á — Ç Ã§ Ÿ Ä – Â Ô ™ à Á§ —– – Æ £ ™ Ÿ § ˜– —–ž ™ ¡ Ÿ˜ ¢  Ä   Á 36en {n˜™e™›£I4–™Á4§‘‘–¦Äse‘§¦¡Cq¢¡n˜n66ž4{›š™n‘‘6q¡‡›š™ÑnW£q‘–6ŸnÒ½ƒŸ 6—4‡™–nI6ž6Ÿn˜46h£‡‘‘ÓI¢n˜66Ÿnhš¦—нÒ6©4Y‘–™‘nИƒŸ@–n4Cqn˜n66ž4™›š™n‘—‘@Wc6Ÿn4q¢n6Пρ—™ –ž §  ¡˜ ¡  ¡ §¤  – ™ ™ ÁŸ — ™˜ £§ Ö Ñ Æ —– ½  § £ ¢ ¡ ™ Ÿ § ˜– – • Ç — ™˜§   ½ 4‘›šn˜nhšYen‘E–4n™n`6{EŸ£c4n nhš¦nnE˜YE–4–¡n@n˜`‡6n4‡‘–¦6{6Ÿn˜4¦—Ä6h4–n{¿Á4©¦—4™nnh¦ÂnnE˜@‡4à § ™ ™  – Æ  £–  Á Ÿ˜ £§ £– ˜   £ £ ˜ Ÿ £ Ÿ˜§  ÁŸ — ™ § ™ ¢Ÿš    Á § à § –  ˜š   £ §˜§ – ̖ ¢ £ Ÿ ¢Ÿ ¡š  Á § —Ÿ ¢  ğ Á ™š § Ÿ˜ — ˜  £ ™ —–˜Ÿ Á § – Ÿš —– £ ¢ ¡ ™ Ÿ  6Î™Í‘I6EŸeI6n ‡–I¢E™£§6ˑ–6n šÊ—Éh4–¦EÁ£§Un)6Ÿ™n6EŸY4›§n˜‘n6¦§qÃh¦‘{qn˜n 66ž4§ –E4YvÇc6Ÿn˜Â6e‘Å4n ™EÁ£¦—›£‘–ÃI{4§¦6Ÿn4‡˜ÂI6ŸhÀƒŸ)¿I¢4§„½¾en 4qs›»µheeº @¸¤›·8¶‡¦h{³ £– ¡ È — ™ Ÿ Ɩ ¿ Ä Ã– ™  Ÿ ¢  — ™˜§ Á ¢ š ½ ™ § – § “ ¼ ¶‘  ¹ µ ´ «I‘C@¤¤¯§YWq«Wª © ®² ¬ ± ° ® ­ ¬ £ ¡ ™ Ÿ  œ  § § ¤ ¡š §– ¥ ¤£ ¢ ™ Ÿ  œ ™ – —– • ”“ ‘    q¢n˜n66ž@c‘–4‡4W¨c‡‡ 44e¦hq¡n˜n66ž@{›šn˜‘‘@C44’neW6Žh!Œ u gf ji ˜p qp ji ”qf qil p f jp‚ f ˜li p ‚p p p ˜ pl g –i p w – †eE“t˜h”44trk@l—h”‡e‡4r‹k‡—l•4e‘‡@eE“˜ ~ C—–x6esuCn4…|x!h}4tfjx4o‡6‚t‰hj6q‡nhEpW4‹yjjxWW4i u gfp ˜ up p ˜ p j ” ‚p w ”o g – u gf ji pq f – ˜i‚ q j ˜ gfp ‡Ep4‡eE“Yi©‡eE“El–YeE“™6‚tdltqŠhW‡tpƒ‡EpgWEp‘i`©eE“t˜h”44trkCl—h”˜‡e‡p4r ~ cq4tfh”‘eed4 ~f ki‡—l”h‡Ep4‡eE“˜ e“Ws†etqy”•s‘Ei–!e‘—i•E}‡p666IE“n‘ih8ps—lh”‡e‡4™hEp‘nEg8˜tdyjyj‡f8–—kmki—h”g4EfeEd{eW{†‡©eE“t˜h”44trjki p ’ r j} u p q j g }‰“ ‰ˆ lg – ˜p qpr – ˜i – ” ji j ˜ ˜ p “ ’ – u gf ˜p p g j jpl j jig q jp‚ f u q ”j jig } r ” j ” u g ji ˜p p f – g —lh”‡eq‡4rc‘—i•tdyjxn…xtpyjkn‘i}Y‚‘i3—–x6es@‚‘—i„j—–4xtpyjkn‘i@etqƒ‚tdltq€‡–©eE“t˜h”4f4trk`l—h”‡eq‡4r ~ ©Eu4 ~f ji˜qp g }|p g –i jp –i u gf i ˜p qpr ji ” f qil p ˜ – pofl j g ˜ ˜ ”“ kn6‡suth”‡p•x{Ep4fsuY4zyjxWwY4veE“t˜h”44trjks—lh”‡e‡4mk‡—l•q4e‘‡©eE“Cng‡4‘nmki—h”4EfeEd™—–•W’ ‘hh‡3!ƒ † ‰ˆ†… „ €5 1D y 7 S b‚5c6D364g 7H H V€gVUYFE548DBCA x w3c`csqG YX8B8787 HIG D42 H i vutr p ag F Bg 5 X 5 1 h8D462`8fBC§de6D36D`T H bc62 7H IG D`5 P 431 Q ¤0UYE5WTU6D CR3IG 1 H a X D2 5 5V X BV 25 S Q PH FE548DC&@877643¤0 7 B A 9 5221 ¨ ¦ % )(©'&$ " ¨  #!¦  ©¦§¥¤¢ ¡ ¨ ¢ £  
 2. ¡ Ç — ™˜ ž  –  – ¡˜ ½Ÿ – ™˜ ˜ — –  Á– £ — £ – ¢ £ ™ c6Ÿnhš¦—н‡—™¿n‘æ—snzƒ{eƁn4§‡‘E–£4n‘n sE–¦‘E–sI6ŸE§—Y›£™ 6Ÿn44Ón‘nhn›£™s–n@4§¦n˜C4I¢EÂn6IEŸ›£4™8˜ßCc6ŸE™›£h4n zƒŸ¦‘e‘–4n E™£4s¡nqn˜™@n6{n@E˜¦hÂrÃ6§ — ™˜§ ™˜– š à ¡˜ ˜ ¡ £– ££§ § Ç — ™š– Á ½ – Æ Ã– – à – ˜ ¡ ™ Ñ ˜  Á˜ Ÿ – ¡˜ £ q ns–ÄE™ne¦ÁY˜@e4q¢!nI6Ÿn˜Â6EŸ4n§6ž6Ÿ‘–C4–›Ã4n 6Ÿn44Ӂn‘nhšn›£Ãs¡n™˜4¦neE–£‡6hšÒƒ¤h4IEÂn£6§ Ÿ˜  ££ Ÿ ™ – Χ Ÿ˜ — ™  £–  ¡  — £ ™ Ɵ Á — ™˜§ ™˜–  ™ – ˜ § ¡˜ ¤   Ÿ ½Ÿ £– ¢ £ ›£YÈ`ÇU‘–6nÁC4›§h›šnn4§¦{™6Ÿ`›£™!6Ÿn44Ón‘nhn›£™ÃC›£™n‘–nW¦6—™n6hš!¿4¦nh6{n 4W‡‘–n‘I4‡4¦Á ™ ¡ ¢  ğ     ™˜  Á § ˜ — — ™˜§ ™˜– š ¡˜ — ¡˜ £ Ÿ  ˜ —Ÿ § ˜š§ – § £  ˜– ¢§ § – ¡ Ç£ § –˜– š à pâ ¡ ™ Ñ – —§  § ™§ ğ Ñ ¤  ˜ ¢  §  – Á ™ pâ ¡ ™ Ñ ¤ Á ¢§ n˜ „½ß§h4–Â46Æ!n‘nhn›£™¤¢ ¡ PÅn˜™I6ž4‡q—4‡˜6–Yc‘‘–n‘–I4§‡4¦Á©‘¦{£‡˜ħPn˜™3e–I4葖  Ÿ i ½Ÿ   Ñ Á – ¢ £ Ÿ˜ — £–  Ÿš — ™˜§ ™˜– š – ¡˜ ½Ÿ –ž —   – ¡˜ § ¡˜ à —§ ¤ — ™ £ ½ ™ ™ 6Ç ¡ ƒ™‘–Y4Ÿ¦{I6EŸIn™£æ6Ÿ¦EÁ4nn6hq6Ÿn44Ón‘nhn›£™Ã!nzƒ©64§‡sn@˜4¦nq¦4¦c6ŸE¡6„§‹n 6Ÿn Á § —§ Ö ™˜– š à – § £  Ä ™ §Æ ¡˜ ˜§ ¡ £ —§– ¢ ¡ È Ç£ ž   £ ™ Ä ¿ Ö — £–  – – —§ R4—™¤4‘Ón‘nhn›£™§n44–4›§n46q–n4¦n˜©¦44I©›£™YÅhe—™nnE˜˜eÄe4n˜‘E–4nÁ‘n q¦Ä4‘š £ –˜– ¢§  Á ™˜ — £– Á– £ Ä ™ § – ¡ ˜ ¡˜ ™ ç § ™ Á ˜ ™ ˜§ ˜ — ™˜ Á ¢ ££§ £  – ¡ ‡‘n‘I4‡4§¦sž—n‘E–4n ‘n C4–4›§n46Æ@n˜Y4§¦nC›£™–6q¢©¿4‘›šE¿W›£™4¦¡n6ŸnIEÂn6™E˜‡ÛÉæYÈ Ç £§ ™ Á £§ Ÿ˜ Ö   ½   £ ™˜ ¢ £ ™  ™ §Æ —–– – h›£E™6‡E˜›£‘–Y6In4nn‘Жk–nW4–I¢n‘–I6EŸ™›£Y£4–Ä4›§n46I‘‘YEј‘¦Ä 6Ÿnh6‡‘n˜—©–n6eE¿‚˜™—I6hš ¢n˜n66ž4s›šn‘–‘6ž©nq8—@3è4¦I·6›§Äsnڃ@Án6©n˜™‘Ó¢—I¢ — ™˜š§ – ™ ¡˜¤  ¢ ¢Ÿ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– – ¡˜ ß Ç Ÿ Ä š  – ¡˜ ½Ÿ ˜  ˜ Ÿ – ¡ – ™ ™ ™  Ÿ – ™ è§ ¢ Ÿ  – àŸ Ö – —Ÿš 6ChÓI¢™4qsn˜C‘‡6!—™©4n‘›ÃE™£¦6h{–¦Ä`E˜£¦`‡‘n‘I4‡4§¦™n˜‹ƒW£‡h4Ê¥{4—Ä6h{nC4¦n!‡¦E£  ¢ £ –˜– ¢§  Á – ¡ ½Ÿ ˜š– ¤– Ö ™ ¢Ÿš – ¡˜ ˜§ ¡˜ ¡š £ — ™˜š§ – ™ – § –  È Ç£ Ä ™ §   ¡˜Ÿ – ¡˜ ¢Ÿ — ™˜  ™ Ö  £ – Ä —§ ¡ ™ Ñ  Ä ™  ¦6Ÿnh6‡‘n˜—In4qn‘–¡Y§h4–4›§n46Æ©‘–n6InË6n Ð½ 6Ÿn4›§6EŸ›£e—™U4eƁ6EŸq¦e4‘še‡›š¡™I–4›§n4§6Æ ˜ —– à — Á– ™ — £  –˜– ¢§  Á ¡š§– ˜§– ˜ Ÿ˜ ££ Ÿ ˜Ÿ — ‘¦‘–¦‘恗4§!6§!‘n‘I4‡4§¦e‡64!44nnUnq–ÄE™ne¦Á!6©£›™©˜™4¦¡n@4–™I¢™)‘nИƒŸUEŸ›£4!›£YÈ ˜§ ˜ £ Á —– ½ § ™¡ ‘44—™6—Yn4§W4§¦n˜¦q‘–6n sn˜™{4–n‘hš¦6hšYn4{¿4‘›š™E¿¦qn˜n66ž4C›š™n‘—‘6ۃ3‡‘E–¦`E˜e§î Ç §– —Ÿ –  ˜ ¡ £ ¢ ğ Á ¡ ™ Ñ Ã — – —Ÿ – § § Á ˜ £ ¢ ¡ ™ Ÿ § ˜– –ž ½Ÿ £  £  £ Ÿ ÇÖ Y ecd Yca Õ W — ™˜ ½ – ¢ £ ֖ ™ è§ ¢   Õ – ™ ¢ Ÿ ™ Ñ – Ñ ¤£ ¢ –˜ § — ™ ™ §  ‡ghfcfefePPbVb`YX6Ÿnhš¦—ÐÂæI6EŸW4‘ÓI¢™4q™6͟s‘‚Ó™I¢—™I!n˜§E¡›£™sYehqn‘nc4¦6Ÿn˜Ã6‡n˜ –  ¢ ß Ç Á  – ¢ – ™ ™ ÁŸ Ÿ˜ £§ £ £ –˜– ¢§  Á   §Æ – ¡˜ £ ˜ ™ § Ÿž ¡ È Ç ¢  Ÿ n6ŸIq8—™‘˜Ân˜6Ÿ{I6EŸ£{‘ÓI¢n˜6n™6IEŸ™‡‘n‘I4‡4§¦™£¦6Ÿ™n46sn@˜‘E–IŸnY›£`4e6©–YWU‘–Ä6n Á 6Ÿn44ÓI¢n˜6Ÿ!–n@4eÆ6EŸ{ež—nn‘E–£{‘n‘I4‡4§¦ÚƒŸq6Ÿn4§¦—6hs4›§h›šn˜n4¦ÁI`‘Y¥4Ÿ—™n4‘›š¦—™ — ™˜§ ™ ™ Á ¡˜ £–  £ £ ™˜˜  –˜– ¢§  Á ½ — ™˜ ™ Ä ¢Ÿš     ™  § § – Ñ Ñ ¡ ž ˜§ ™ à 6Ÿnh¦—нé6Ÿn4§¦Â46‘–U4§¿I4–n n‘n ©–Â46@›£q4Ÿ¦q‡6§›©n˜Òƒ{n6q¿6©nUV‡‘–n‘I4‡4¦Á — ™˜š — ™˜ §Æ —§ Ä Ã — ˜– §Æ § ™ è Ä Îš  Ä – ¡ ½Ÿ ˜  Á˜ Ÿ  —Ÿ – ¡˜ £  ˜– ¢§ § ˜ —– – ™ ™ — £– Á–   ™ Ÿ  —Ÿš ½Ÿ £ ™  £ § ¡ ™ Ñ è Ä Îš  Ä § £§ ¢  ğ  Á š £ ™ ˜ ¡ ™ ‘n‘ÊT¤éž—n˜‘E–4n ‘nW›£4›§Ã36nn˜6hmƒW4–n‘E–©In˜™!4Ÿ¦!‡6›§{Y6v‘–6ns§I¡‡¦EÂё–ÆW6žI¢ – R Ç Ÿ   ½Ÿ – £§– ¢ – ¢ £  Ÿ £ Ÿ – ™ ™ ¢ Ÿ  Ÿ¤ ɟ Á £§ ¡š £ ˜–   ˜ – ¢ £ – ™ è§ ¢ ˜ – ¡ ¤S‘6nn‘–ÛƒCn EÂ64IWI6EŸW6`E˜ehšWhÓ¢™—I@n˜`66‘˜Ûƒn c6!‡¦EÂW‘6žn4§‡WI6EŸ`‘Ӂ™I¢4q@Ÿnc ‘n˜ Ì™‘`4–4›§n46‹ƒŸC‘E–s™‘ÓI¢n˜6`E˜£¦™–Y@n‘™¥‘–6nÁ©6Ÿn4§4ӁI¢™n6W‘–n‘I¢4‡ 4¦{Y ‘›ÃE™¦—6CQ – £  Ä ™ §Æ ½ ˜ £ § – ™ ™ ÁŸ  ¢ Ñ – – ¡ Ñ ¢ ğ  — ™˜ ™ ˜ ÁŸ   ˜– § § Á § – £ Ÿ Ç — ™˜ — ½ — ™˜ §Æ – ¡˜ à § ž ™ à Ÿš —– ¢  Ä   – ˜ ˜ – à —– Á– c6Ÿnhš¦ÂÐï6Ÿn4§¦Â46‘–snq¦—4I—h¦‘v‘–6ŸnÁs¡nWIP—‘¦‘¦‘à ‘–6n In4©4¦n@q¢n˜n66ž4§!›šn‘‘6{E˜eI¢ ƒ@‡˜‘–6Ÿ¦I6h¤—4q¢qYEѧ¿6n 4§In‘n˜§¿4¦EÂ{H ¢  ğ Á – § ˜§ ¡˜ £ ¡ ™ Ÿ  ™˜– —–ž £ Ÿ ½Ÿ £ — — Á ¢Ÿš ™§ Ÿ ˜  —Ÿ – – – ¡ § £ %GF"CB@A48621764#!2')'#!" 3 ED 9 ! & 5! 3 1 0 (  & % $  ¨© ¨ Ç — ™˜§ —– ¢  Á ™    § Á –  ™ – £ ž ™ à š h£¦6Ÿn4‡˜h‘–I¢c‘–4§‡4¦Ã4‘Ӂ™4§›hš4¦EÁ!—¦Âh¦—™ h›£‘I64§¦6Ÿn4‡˜ÂI6h{n4§¦6Ÿn˜Â6e‘–sæ43q¢n˜n66ž4§W›šn‘—‘6žÏƒ3q¢n6ŸÐmeƁ™n4¦n‘–n˜4c‘e4Ÿh4›§n6Ÿnn˜ ¤ – à Ÿ ¢ — ™˜§ Á ¢Ÿš ¿  — ™ Ÿ Æ —§ £ ¡ ™ Ÿ  ™˜– – ½Ÿ £   ½ – ˜§ —  §  – Æ š  ™  ˜  – ¡˜ ½Ÿ — ™˜š £ –– ¡˜ £  È Ç Ã Á – Ɩ à ¢ ¡ ™ Ÿ  ™˜– —–ž – ¡˜ ½Ÿ  à ¢ š§ – —§ n‡ƒ£¦6Ÿnh4E–¤‘n nqE˜6›§U–¡Y¥34–¦6Ÿ‘e‘q£›™ n˜n66ž4§U›šn‘‘6Un‡ƒ@‘–ŸII˜h6è‘R4eä 6Ÿnh4E–q—Iæ4I4n‘–›ÃE™£¦6h™›£v‘n6‘n{q‘–‡ns–n˜zƒ#E¢£›h›šn˜™nhzk–™n©!§6Ÿnhš4E–§—8W34n‘›ÃE™¦6Ÿhš — ™˜š £ ™ —§ Ö  —Ÿš ™ ¢– Ÿ– ¡˜ § ¢ ¡š£ ¡ ½Ÿ ™ ™  š ½   Ä § ¦ — ™˜ £ ß Ç Ã– – £ — – §  Á ¢§£ — Á  Á —Ÿ £˜š– ¤– ™ ¡˜ — £˜ Ä § ¿ § ™ Ä å — ™˜ £ ß Ç Ã ££ š ™ à –  n4§ž—™I4nI–4›§n‘–¦¿¡e6{‡h4Ê¥s ‘–n¤Ã¦4§©‡‘–¦4§¦¡Á4en 4¦—qe6Ÿnhš4E–e—8q34E–n¦Âhn›£qn4§ £ Ÿ˜§  ÁŸ  – Æ ££ Ÿ š   ¡˜Ÿ —§ — ™ £ ½ Á– £ Ä Á– § – Á – Æ Ã  § ¢– Ÿ– ¡˜ § – ¡š£ ¡˜ ‡6n4‡‘–¦6Y‘e4EŸnenhY‘–n6Iæ4q6ŸE¡6„§À‘nE˜I¿‘nE˜£©I—™!Ã4¦6Ÿ‘e‘–s–n4v‘n6‘n@q¢‘‡n{–nm½ƒŸ £¦6ŸE™‡‘eY£¦6Ÿn46£6Ÿnh4E–§8—C34hš¦ÂÃnn˜—sn4{‡6n4‡‘–¦6ŸY‘eÆ4EŸnenhšs›šE™6¦{–I6EŸ§¦4I4–n6Ÿ‘Y›£™ — £ – Æ Â ™ §Æ ¢ — ™˜š £ ß Ç Ã– Ÿ  ™ – § £ Ÿ˜§  Á  – ££ Ÿ  £§ Ä ¢ £ à —§ à    Á è– —™I4n£s4›§n‘–¦Á¡zƒ@–Áhš¦—n Ásn©q6Ÿnh4E–§8—`34–Y‘–™‘nY›£vn˜™n66ž4{›šn˜‘‘6c4‘›š64§‘!§ ž Á ¢§ – — Á  ¿ ½Ÿ ™ ™ – ¡˜ ì — ™˜š £ ß Ç Ã Ñ Æ–  ™ ¢ ¡  Ÿ § ™ – —–ž § ™ —Ÿ — š ¡ 6Ÿnh4EI8Whq¢n˜n66ž4@›šn‘–‘6žsn@n4›§‘n Y4§¦nW‡˜‘hš¦6h@š›E6¦C6¦‘YC66Ÿn˜44Ӂ™I¢™n6—W£64›Ã™ — ™˜š –£ —ß Ç£ ¡ ™  Ÿ  § ™˜ —– Ÿ˜ –˜ – ˜ ¡˜ £ Á– — Ÿš ™£ § Ä £ § – Ñ £ § — ™ § ˜ Á Ÿ ™ § – š›™E6¦Whš¦Ânn—™©n6Ÿ¦@n@6Ÿn44ÓI¢n˜6ŸÏƒŸs6ŸE™n£¦hn›£™6‘e‘–¤Ñ4Ÿ@n‘eY§©n˜™3¦—6‘¦e4›§n6Ÿnn˜CYÈ £§ Ä – à Ÿ ˜ ¡˜ Ä Ÿ˜ — ™˜§ ™ ™ Á ½ — £ š ݖ Æ   ¿ – Æ ¡ ™ Ñ £ ™ž– Ä ™  ˜  – ¡ Ç – ¡ Ÿ Ñ — £  ¡š  £ ¿ Ä £ ¢ à —§ à ŸŸ  – à — ™ 3ۑÛÉ –n˜!n˜ ‘–C‡‘–‡‡4§4E–4–n IÃ4E–¦E›£™Iq¦4qenE˜£‡‘¦ÂE›£I¢ ‘‘¦W4I¢n‘I6EŸse‘§¦q‡š›™Ñc6ŸE™‡‘eƁ—™6§‡š¦EÂ3h‘›š™6nC‡‘eÆ4hIEŸ£›4W4§›n6nnsYYeE–64{eÆn4›§‘n  —–– Ä £– ™˜– ¢ £ – Æ ¡ ¡ ™ ¡ ¤ — £ – ™ £§ ¡ £ ¤£ ÁŸ˜ £ – Ÿš §  ™ Ÿ˜ ˜ – ¡ È Ç £§– – ™˜ – n˜™Y4›§n‘n4q!£›nRn6EŸ£¦4en‘–64n4n4‘›šnE˜›£™¡6EŸ§n6Iq¡nÞ4Ÿ4ÅÛ6E¡£I˜8RÇ84›§n 6nn˜§n˜ ¡ ™ Ñ  ™ –˜§ ¢ ™ ¡˜ Ä  ħ Ÿ˜   疠 ֘§ ™ Á £ – Ÿ ¢ – ˜ Ñ §  Ÿ ß  ™ Ÿ˜  – ¡ ¡ž Ÿ ¡ П ¿ ¡ £§ £ ¡ ™ Ÿ  ™˜– —–ž ¡ Ä £ Á–š —Ÿš £§ – ¡ £§ ž — š – ™ ˜ Ÿ 66n n˜Un6YÑU‘–n˜s6{q¢n˜n66ž4§!›šn‘‘6U恗™‘–¦{‡˜‘h¦6h›š™E6¦Än˜)EÁ6‡6¤4§‘¤›Ã‘ÛÉ曣¡nqn˜ і — £ —–  £ ˜ ¡˜ ¿§ Ñ § ¡ £ ™ £ ¡ ™ Ÿ  ™˜ —–ž — £   ˜ ™    ˜ ˜ ™ ˜ Ÿ § Ÿž – ¡ ‘C‡˜‘ænE˜Y4§¦n‘™{q‡š¦EÂI—`q¢n˜n66ž4§@›šn‘–‘6C˜‘E–4–nÁ©ŸnW›£¦4›§™n6ŸnÂnW£›¡nm½ƒ34e6{YÈ Ç Ÿ Ÿ˜ — ™˜§ ™ ™ ÁŸ £§ £ ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜– —–ž ™ – £  –˜ ™ § ™ Á h›£6enI6Ÿn44ÓI¢n˜6Y6™qn˜n66ž4{›šn‘‘6q—Ã4nE˜4–n‘n—!¿4‘›šE¿˜ – § —§ Ö — ™ Ÿ — ™˜§ Á§ –  £ – ¡š § £–  £ ¡ ½Ÿ ¿ — î Ç – ˜š–  – Á  ˜ —– ™ – Á – — n4æ4)4n˜‘–n6)6Ÿn4‘›š™Á4Un4§!‡‘‡‡44E–4nqE–4–n˜ ƒe4§U)eeƁ™nh4¦EÁ£‡‘¦C4§‡‘I¢n‘¦è‘4§
 3. ì –ž   § ½ — ™˜§ – ¢ —– Ä ¡š § £  Ÿ ¡š § £ ¢Ÿ —§ — ¡˜¤ –š§ £   £ – ¡ ½Ÿ – £ – ¡˜ Ÿ˜ š– £– 6n4›§™ÊƒŸ{6Ÿn4‡‘I‘{¿s‡‡44E–W6©‡‡44E–¥6æ4‡ ©‘–n4eh6¦ÁE©¡‡š‡4§4E–™n˜ÏƒC‘ӁE™™n@nc˜h4¦EÁ4n  n˜™{E–‡4§¦EÁ£{n4v‘–6n s§©n˜©n£¦6Ÿn˜Â6EŸqÃe6nØ ƒŸ`‘–¦{nC6§©6ŸC6™˜4¦¡nW›£Y—™6¦@YÈ ¡ ™ Ñ £  – § ¢ ğ Á Ÿ Ù — ™  £ Ÿ Ÿž ½   Ä ¢  — – ¡˜ £ ž —  £§ § ˜ ™ ˜ Ÿ Á – ¡ yÙ34nn4§‡E˜£—n˜n‘6@E˜¦hÂq ¦qÛ6YY›£E™£¿4¦4©n˜ Ç Ã–˜  ž ™ ˜–ž £ – Ä  Ÿ Ñ § —§ – ¡ ‡¦4§ —½Í™Õe4¦qž™–nhš¦—E™s4n4‡Uæ6h4E–ehš›Á©4@4e4I@n£4¡‡q—™nÁI6he—‘‘¦¤Ã6¦!E–‡‘eÆ— ¤Ö ¿ — ž —§ Ä Ä ¡˜ – £ £–˜§  —Ÿš £ Ÿ ™ ˜§ £– Ɵ ¢ £ – š ž ˜  ¢Ÿš –– Ä § ¡ £ – ™ – ¡˜ ™ £ ¢Ÿ˜§ ¡  ¤˜š ½ ß Ç  Ä Â — –ž      ™ ™ §Ø ™ ˜ ˜§ ˜ £ ˜§ —Ÿ £ ne—©q6n4§–n˜Y4§ —½™W‘h6„§¾8—¤‘‘–¦¢q6n4›§U¿E£¦6Ÿh›šÛn U‡§£›™©›£¡n!4¦¡n!4–n4‡E˜£6nE˜¦—™ÅR Ç # # ! $$ ' # )$# ! '($# # ¦â U£– Ɵ ¢ p ½Ÿ – ç ¢ ™ – ¢§ § § ¡ à —§ ¦â – Ä ˜ – Ɵ ¢  ££ Ÿ ‡Ö ¡ a Ö ¡ Õ a P`V4e4IIp P⠃UÁ©6q@›£!I4ež©˜4¦n˜U¦4qPq¦qŸnse4I!–ÄE™ne¦Á ‡64`4W6nh6„§½ —™‡š¦4‡ WeÆnh4Ê¥Y–nc4I¢EÂn6§`›£™Y8ÈChn4¡‡!—`¦6Ÿn˜4‡6ÛÉÏ6hš‡ 4eŸ¦Y–Ä™Ene¦Û½ƒŸ ¡š§– ˜§  Ÿ˜š ž ¡ —§ Ä – ™˜š– ¤– ¡˜ £– ££ ¡ Õ Ç££– š ™ £ — ™ §  ž —Ÿ à § Ä ££ Ÿ Á –š§ £ ¡š § £ ¡ ½ – – ™˜š– ¤ – ¡ ½Ÿ — ™˜§ ™ èŸ Á à Ÿ Ÿž § # # $$! h6¦EÁ©‡‡44E–Y–n˜ÛƒŸW‘ÓE™£CeÆnh4Ê¥–Cn˜Ïƒs6Ÿn4q¢4n Á4§!e6™c£›™ ¡ 4¦n`6c‡—6Ÿ¦cÖ ¡ PâI ¡ ã6‘nÕ ˜§ ¡˜ ˜ Ÿ £˜ ™ Á p ãâ 6nE˜¦—Åe‘ÓE™£Y›£™nmƒ@h6§¦EÁ£!mƒ6Ÿn44Ón‘nh6‡4§¦‡s–6ŸW4eƁ6Yh¦‘6ž™‘n˜8—¦4›§hÊɗnn@œq6Î6e¦Än‘n˜ —Ÿ £ ™ R Ç – ¡˜ ½Ÿ –š § ½Ÿ — ™˜§ ™ –˜š§  ¡š — £– ™ž –š —– – ß ™š ™˜  —Ÿ Ÿ Ÿ ˜ è– § & n6nhš¦Ânn—›šE™n6›§híí h6§¦EÁ)‡‡44E–4n4›§hšEŸn6§–n©£›UžvÑ4@eh£‡˜ÄUp p ¢ ƒ¤—Ÿh¦‘)4§ ¿ Ÿ˜ à Ÿ ˜ ™ ££ š œ –š £ ¡š § £ ֘ ™ ££§ ¡˜ ™ ™ Ä Ÿ á Ç ™ ½Ÿ ž ™Ã š—– — %  n˜™í‘–6n Is‘–›ÃE™£¦6CQh™ n{h4–¦EÁ4n Un˜™I¿4›§n˜‘–6¦‘{@4n6ž ¡ 6ŸE™n£4nÁ‘!¡n3eE–£‡6Ÿhš ¡ ™ Ñ ¢ ğ Á §   —Ÿ Ç Ÿ˜ ˜š £– ¡ ™ Ñ  ™ — —Ÿ Á è– £ џ  — £ –  è– – ˜ ¤    $ # " ! ½ )‚Öe6n4›§qEŸn˜™e¤Ã¦—6EŸ!6—{4eŸà ¡ h‡4›§6Ÿà ¡ ¿‘n4q¢è4nÁ4{›£™§66‘â)—{4n4‡e¥¤4–n˜@H × Ç –ž   £ – Â Ô Â £ ˜Ÿ £– ¤£   –˜§ ™ Ÿ  Á § ìã㠙 £–˜§˜ à ™ — – ¡ ½ ˜ Ė  — ™˜ ¡ ˜ ¡˜ —– ¢Ÿ ¢ §   ½ ™ —Ÿ Õ Ã– § – ¢  — – Ä —§ ¡ ™ Ñ š§ n˜ ƒŸ{‘ÃY4§¦6Ÿn4§¦—!–n˜s4§¦n™˜‘I6IIs6П—n‘d  –›ÃE™£¦6C6Q!Ç34n˜4‡ ‘I‘–¦¤4‘šU‡›š¡™–h6¦EÁ£ s‡‘E–4n ‘n@‘–4qE¢§‡š¦qž—™n¿@!Ç344‘n4s£¦6Ÿnh¦н E˜4–ns ‘6žn4›§©˜4¦¡n‘–n64§¤¿4¦Ä6n Á § £˜ — £– Á–    § £ ¡  ¢ ¡˜ — œ Ö Ö– — – § — ™˜š — £ ˜ –   § ˜ –  ž  ħ Ÿ ›Ã6YÑY‡‘–‡‡44E–4n@E˜eIqæ4Un6ž‘–§—™‡˜™p @E˜64–{4!n 4@¦6Ÿ™nh¦н E˜£4n™E˜eŸIe¿4‡ ‘‘@•  Ÿ £  ¡š § £–  £ Ÿ ¢ —§ ¡˜ —  ™ £ Ä ì £§ ˜§ – § £ — ˜š — –˜ £ ¢ ¤ § – —– Ç Âš  ¡  — £ — ™ Ì ™ ¡˜ ½Ÿ  –  Ÿ – ¡ £  Á ¢ e–¦Äh‡‘–¦Á¿34§¦6ŸE™¦‘–I¢Ã8W ›£n҃Y£‡‘—n6hš©n˜C4–I4§n£ ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– – Ç Âš  Á ¡ § £ ¢  ½ —  n˜n66ž4©›šn‘–‘6ž!¡YÈse–¦Äh‡‘–¦¿I@qn6Пéæ4§ ¡ ›£™!h6¦EÁ£U‡š‡4§4E–n˜ ƒ©–‘ӁE™!n˜38 n6—‘– –š§ ¡   £ – ¡ ½Ÿ £ – ¡ c ¡˜ž ½ƒ§—™hš¦‘–§—nnE˜£!˜™q!6iXž—™hš¦‘Ë‘–6nI–n¤—¤4–E¦Âs£‡˜Ä ƒ{‘¦Ä—In˜§nU4n4›§‘n  Ÿ ž à Ÿ — ž ™  Ä §  Ÿ Ç Ã Ÿ —– ¢ ğ  Á ¡˜ ™ à £ ™ ½Ÿ  – ¢  – ¡ Ÿ˜ ֘ – ›£Ih6§¦EÁ)‡‡44E–q–n˜ ƒI‘ÓE™qn`‘44–—™6Ÿs›£s‡‘n‘I4‡4¦¤‘‘YEё¦¤6Ÿ™nh6§‡‘n˜—Inq—IEÂn{œ ™ –š £ ¡š § £ ¡ ½Ÿ – £ – ¡˜ ¤ §  — — ™ £ –˜– ¢§ § Á —–– ˜– Ä — ˜š  – ™ – ¡˜ ž ™ ¢ ££ £@ BF& %)BF& ! @   © ¨© ¨ Ç£ ™  £ hež—nnE˜Ip p ¡ ¿6Ÿzƒ§6Ÿn4§›Â6¦Á!{6Пڣ¦—6Ÿ™n4§‡‘‘6ž!p 忁‘n˜4q¢4ŸnÁ4!¦I›Ã6ŸYÑ — ½Ÿ — ™˜  ÁŸ §   ½ ˜  – —– – § ™è   Á§ –Ä Â ›£Yh£¦6Ÿn4§¦Â46‘qp p p P¤Ÿ§n˜{44e!â!‘e4@4e4‡˜{˜¤‘–n3c6Ÿ™n4¦Â46‘e—4§çns 6!©4e4§‡˜ ™ ¡ È Ç — ™˜ §Æ– ¤ pâ à Ÿ  §– ¿  – Ɵ £– Χ ™ — ¡˜ ¤ — ˜§ §Æ– § Ÿ Ÿ˜ Ÿ ¡ â £– Î ˜™m½„C34n4§¦Â46‘–{–¦q‘n˜CE˜£¦—n EÁ‹rŸY ‘nIæ4§ehš¦Ân‘n §6Ÿ™n4›§6¦{nzƒ`£‡‘¦!‘I¢sYÈ ß Ç Ã–˜ §Æ Ä —– ¡  ¢ ž ™ £ ¤ ™– ¡˜ — ¤ – à Ÿ  Á– — ˜   ÁŸ Á – ¡˜ ½Ÿ  – Ä ¢– – ¡ h›£E™6¦c4§¦6Ÿn4‡‘‘6s§6Chn4§¦I—™6348§q4h6§›‘n C›£§6Ÿn4§›6¦{¡n6e–n6ŸIn ‘¡nnc6Ÿ™n4›§Á6¦Á Ç £§ Ä  — ™˜§ – —–ž § —Ÿ ֘  Á ™  Ÿ  Õ Ã–š  Á– ™ — ™˜   ÁŸ Á – ˜¤   ¢ – ˜   i Ç — ˜   Ÿ ›£nsž—n4§¦Â46‘–‹ƒCE˜ehš{n˜W‡ hš¦—W˜eh£¦6Ÿn˜Â6EŸ34›§n˜‘n6Ÿ¦‹ƒŸI6Ÿn4§›6¦{I¡n˜™Wn6Y#n˜n 66ž4§ ™ ¡˜ ™˜ §Æ ½Ÿ £ Ÿ – ¡ £  ™ ™ ¤ — ™  £  ™ —–˜ Á ½ — ™˜   ÁŸ Á § ™ Ñ £ П Ñ ¢ ¡ ™ Ÿ  ›šn‘‘6™Yhš¦—eWhq¢n˜n66ž4§W›šn‘–‘6`6ŸÐҖEÂn›£™©4@E–eŸ¦@¿n4›§h›š™nn 4¦Á@‘qc˜`‘3n‘I{—6Ÿn44ÓI¢ ™˜– —–ž § – ™ ¥ Ç£ ¡ ™ Ÿ  ™˜ —–ž   ½ £ —§ £ Á     ˜ § ¿§ ¢ ™ ˜  Ĥ à Ÿ ¡˜– ¢ ™˜§ ™ Ìn6q¿4{6П½ –nn¿4‘›š™E¿™›£™›£™¡Y@‘E˜6„§‡¿‘eÆn4›§‘n©–¦IEŸ›£4™E˜¦Â§6Ÿnh¦ÂÐé6Ÿn4¦Â4§6‘©YÈ ™˜ ÁŸ —§    ˜ § Á ˜ ™ È Ç £ ½ – ™˜ –  Ä § £ ¢ — ™˜š — ½ — ™˜§  Ɩ – ¡ ¤ ¤ §§ LJe ‘3enn‘nE˜£¦‘Жkn@§Ã¦4I‡›šnn4§¦‘n˜™`i ¤½ 68šÕ¤E¿›£6Iæ4s–n4q¢è4nÁ4™›£™4–6‘n˜4‡nE˜c6n n—6ŸhÚ½ƒŸ Ö ãâ ¤ –˜˜– — ½–  • —§ Î ™ ˜ ÁÓ Ç Ç ™Ÿ — —§ ˜§ ™ Ÿ  Á § ™ £ ™ž– §  £ Ÿ ˜ š 6Ÿn4§¦Â46‘–s—n˜EÂ4n™–næ4I6Ÿ™E¡6„§æ4n˜I¢™s—©4–I4n{¦`E˜¦Â@h6¦EÁ£sn˜4‡E˜£@ne¤h4E–6‘I‡¦E£ — ™˜ §Æ ž ™ £–  ¡˜ —§ — £ ½ Ö ™ § ™ à Á ¢§£ – Ä £ ¢ –š§ – § – ¡˜ £ £§š ¡š 8—qe6‘n4‡nE˜™6nn˜6hšæƒËn6П½ÀI6EŸ!‘ÓI¢n˜6§n¤4E–£¦{›£™Ë¡n˜™n66ž4›š™n‘—‘6q§–IEÂn{§Çh4–n4‡E˜£ ß Ç ¿ž–˜§  £ Ÿ  —Ÿ ½Ÿ ¢  – ¢ £ – ™ ™ ÁŸ Ÿ˜ à  ¢  Ÿ § ˜– –ž ¢ ££ œ £ ˜§ –Ä™EneŸ¦ÁmƒW‘–¦¢—@6n4›§©¿4§›n˜‘–6Ÿ¦Á‘I4zƒ{–6Ÿ!4I—™{¦—4‘v‘nE˜E¿sn@–n‘™—6Ÿn4§‘›š™4§  ££ ½Ÿ   Ä Â –ž    ™ — — è– —§ ½Ÿ — ¿ —§ – Ä §š ¢– £ £ – ¡˜  – ¡ Ñ ™˜  Á Á Ÿ ˜ —Ÿš   —Ÿš ¤ Á ¢ è–   i Ç — ™˜ §Æ–  ™˜   Ÿ – § ™ Ÿ  Á § —§  —Ÿ ˜ — £–  Á   ¿§ 6nn6hq§©‘–›ÃE™£¦6h¦e–I4§‘s6Ÿ£c6Ÿn4§¦Â46‘W4›§nn4§¦Ás6!n˜4q¢è4nÁ4e4¤¿6{‘E–4n‘–nq‘q¢ à —§ à £ Ä – —§ ¢  ½  Á Ä ¿§ ¢ — ™˜ §Æ– ¡˜ ¤£ £§š  – ¡˜Ÿ ß Ç — ™   £ § ž ™ – Ɩ ¦4R4E–6§¦§hš¦4qn6П‘–¦¤–¦)‘qÅ6Ÿn4§¦Â46‘¤–n@h4E–6‘q‘n6R—8'c6Ÿn˜4›§¢E™)e—Á6Ÿ‘e‘à – Ÿ ™ £– ™˜– ¢ £ —§š — ™˜ — — ™˜ §Æ– —§ ž Á – Æ Ã ¤ à —§ ¡  – ¡˜Ÿ – ¡˜ — Ç ™ ™ š£– eÆ6eƁ—™‘I¢n‘I6EŸ)4‘)6Ÿnhš¦н 6Ÿn4§¦Â46‘e4q—™6Ÿ‘e‘–C3¦4¦©‘n6ne@קc—6Ÿn˜Án hn4à ‘–6n ÁCn˜ÛƒŸ`n4¦Á36©‘eÆ6{¿4§¦E£¦3›£s6Ÿnhš¦—н 6Ÿn4§¦Â46ƑC¡n4eEÂn›£™—hY¡n'6ŸnРz›ÃE™{œ ¢  ğ – ¡ ½ ˜ § £§ —– ™ž   ™ — ™˜ — ™˜ § – – ˜¤ – £ ™ ž ™ à Ÿš – ˜ ¢ ½ – £ Çc6Ÿnhš¦—н‡6Ÿn4§¦Â46‘C–nʃ©6žE™4–™–n˜ÛƒWn4§¦ÁY–¦{n˜{4n‘ÛE™¦6hš©¿4¦E¦c›£3q‘–6Ÿn@—Ÿh!‡¦E£ — ™˜ — ™˜ §Æ– ¡˜ ½Ÿ — £ à ¡ ½Ÿ ˜  Ä Ÿ Ö – £ —Ÿ § £  ™ £ ¢  Ä   Á ž ™ à š ¡š —Ɓ6e¥Yh4–Â46C‘n‘I4‡4§¦ÁzƒŸY‘E–c4e‘–©q—Y˜EÂ4nYež—nnE˜qn 4¦—34™˜4¦n˜EŸ{h›š™EÑ!4n—‘E–4n ‘n  ž ™ Ÿ Ç£ §Æ  –˜– ¢§  ½ ˜ £ § ž § ™ £–  £ ™  £ ¿ § ™ Ä § § ¡ £ – ™ ˜ ֘ £– Á– – Ä ¿§ £ ™˜˜  –˜– ¢§  Á – ¢ £   ¤ — ™˜ §Æ–  ££ Ÿ Á  Ÿ  ½– à § ¤ — ™ §  Ɩ Ÿ ¦U‘q¢©ež—nn‘E–£!‘n‘I4‡4§¦I6EŸ6ŸCc6Ÿn4§¦Â46‘q–ÄE™ne¦!E˜£‡6YÑ©˜Â4§„kUYc6Ÿn˜4¦Â4§6‘U—e—™  £–  ¿§ ¢ — –˜˜ Á Ä ¿ §££–š  ¥ ¦ ¤ ¤ ¤ È Ç£ § –˜–  ™ à ¥ ˜EÂ4nI‘q@£¦n‘nn4§¦@˜™§n4nn4h4–——I ¢ –¡Y{h4–Â46Æ©n‘nhšn›£q ¢ p ¡ ½ƒW4§‡6Ÿn§s6П½ 4Ÿh{›£n˜Ÿ  ˜ ˜   £–à š ™¡ ¢ £ ˜™e6ž4‡!›£™n!‘e4h)n!‡˜™§6§E˜64–44‘—§¤'EÇ YX–Ä4›§n 46q–I6EŸenÃ46žE™n£6§¤¦Ä4‘š Â Ä ¤ – —§  ¡˜  – Ɵš Ÿ˜ £ Ä ââ £§  ˜§ ֖ – R  ™ §Æ ¢ £ Ÿ˜ – — £ – —§ ‡›š™{4–Â46!n‘nhn£›Up p ¡ e¿nh6§‘n4n‘–n˜ —½s4¦™Ñ¦e–ÁI4‘s6bǑ˜hï !–n6I@4I6Ÿh4¦Ä ¡ ™ ¡ Ñ £ §Æ –˜– š ™ à ⠝˜š è– – § –  ¡ ™ ˜§ ¡ ¤  ¢§ è–  Ÿ i  š ™ à  Ÿ ¢ £– ¢ š–  ¡ – £ ™ à Ÿš ¡˜ — ¡˜ £ § ½Ÿ ˜ £ – ˜š è– —§ —Ÿ – Î ˜  —Ÿ —§š   ˜ ¢  § Á – ÂEn›£§ž—™hI–ne‘–n{4–Â46Æ ƒ©‘E–In˜™—ÛÉ h6§‘e4)6e4§‡U¿6e4‘s‘–n‘–I4§‡4¦I¢6EŸ£ „½ß
 4. ¢ ‡s{E¥Ë¢n˜n66ž@{›šn‘–‘@s–I¢eI™6I6Ÿn4‡hI‘–I¢{›šE™6¦Y£›n˜nC£‡‘–Ðkn™e6 ‘n§žn‘¦›Ã6@• ÇÖ œ • Õ ¡ ™ Ÿ  œ ™˜ —– • Á ™ ¥ § £§ — ™˜§˜ —– ¢ Á ™ £§ Ä ™ ¡ Ÿ˜   ½–  Ö ã ãâÕ  – Ä Ÿ ¤ § Un˜n66ž4!›šn‘–‘6I§ ƒŸU6Ÿnh4‘–n¤—¤6Ÿn4‡‘–‘6–6{4nn˜™nE˜¦6h)6Ÿn˜4›§6¦sè‘¡nqn˜ Ç ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž ½ — ™˜ š– è– ¡˜ ™ — ™˜§  —–ž —Ÿ £–˜  £ —Ÿš — ™   ÁŸ Á ˜ – — – ˜ Ÿ — ™˜ Á Á ˜ —–  š ¡˜ ¢Ÿ ž ™Ÿž ½Ÿ ££–š Ÿ Á È ´ µ ¹ 1 ` ` b ´ – ¡ – §   Ÿ — ˜   Ÿ 6Ÿn4›§Â6Ÿ¦™‘nn h©–nÞ6nР½ —66zƒ@n4hn s–¡YYÇe›8¶6‚Ýea0¡µ4c¦In˜sn˜44–nhšIn˜§6Ÿ™n4›§Á6¦Á –˜ ™ Ö ¢ –˜ – ¡˜ Ÿ˜ à Á – § — ™˜§˜  ¢ —§ — ™˜ Ä ¢Ÿ –  —– ¡ È Ç ´ µ ¹ 1 ` ` ¶ ’ ¼ µ n4›§4In‘n—™snn4–™Á4§!n4q6Ÿn4‡qæ4I6Ÿn4§¦—™6hš4nq‘YYe›¶86݂ea0REµ6›Ýenh‘hE›´¶ 4™n44nhsn6Ÿn4›§Â6¦Á`‘nn h™nsns4–™Á4§W›£s6Ÿnh4–‘eYÇe›8¶6݂ea0Xh‡h1 ©n©n˜™™ÑW‡˜n4‡E˜£ —§ –˜§– š Ÿ˜ — ™˜  ÁŸ ˜ —–  š – ¡˜ Ÿ˜ à Á ™ — ™˜š – ¥ ´ µ ¹ 1 ` ` µ ´ ‘‘ · – ¡˜ ¡ £  § 8˜Uhn4hšn q64‡E˜UŸYEÑq!6§ ¢n˜n66ž4›šn‘–‘6I–n˜æƒ¤6Ÿ™nh4–‘n#‘–§ŸnCнρÁ‘s›£©8˜ß ß Ç££– Ÿ Á –ž§ £ ˜ § £ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž ¡ ½Ÿ — ˜ š è– – ¡˜ Ñ ™ Æ ˜  – ¡ ™ ÇÖ ãã⠞  Ä Ÿ — ™˜š  £ —– ¢ — Ÿ˜ £§ ¡š £ ¤£ à Ÿ ˜ ¢ ž  Á §£ ¿ Ä Ö ã ‡ep 6‘c¤n‘–¦›Ã6@E•ÕU6Ÿnh4–‘E–@˜‘I4§¦n 6nY6§‡¦E¦h¡n‘–I©—™I¢4nq™ 6Ÿ™e6 ã‘â ¤ § § ¤ e‘–n˜™ÅR U 6 ‘e‘‘e4™PY§6Ÿn4›§Â6Ÿ¦ÁC–n˜©—©Î4‡cy£WX—nnE˜{!6©4E–6¦Ä©46žE™£n6™¦{ŸE›£4§!4‘`£n4n˜`i ¤ ¿  ¡ å ãâ ¤ – Χ Õ — ™˜ Á ¡ ™ —§  ž ™  £ § —Ÿ à £§ Ö — £§ – Ä  —§š £– — ™ Ç — ™ ˜ Á Á ¡ ˜ ™ £ ™   £ ¡ ˜  ½ Ÿ — ™ ˜  § Æ – – ž §   – Æ § – ¡ ˜ QH à — § T ž ™   £ ¡ ™ Ñ Ã – ˜ š £ c6Ÿn4›§Â6Ÿ¦s–nq—™ež—nnE˜©–nc4§Úƒ§6Ÿn4§¦Â46‘s64‡‘e‘©nY›£™UV¦4CU—nn˜EUn˜™q4n4›§™hEŸn£6§ ¢ ¢ 6Ÿn4§¦Â46‘–©–n˜Y›£™` Sn‘–™URPI H¡2q4–—Ûk–@›£™n4–n˜ÛɅU¡n˜n66ž4sš›n‘‘6`4‘›š64‘©¡n§8—ß — ™ ˜  § Æ ¡ H –   ¡ Ñ QH I ¿ Ä Ã É Ã ™ £ £ — ¤ ¢ ™   Ÿ § ™ ˜ – — – ž § ™ — Ÿ — § š – ˜ Ç — ™˜   ÁŸ Á ˜ —    š – ¡˜ ½Ÿ £  Ä –  – c6Ÿn4§›6¦Y‘–nnh©nzƒW‡‘–¦¢‘I¢™‘¡n˜6Ÿ n©h4–¦EÁ4n¤n˜™¤4–—Ûk–s£‘™Ñ4§©›£3‘‘e‘–Y4Ÿ¡Wž—nnE˜£!4§¦n˜ ƒsn£4nÛÀY§—™nnE˜£!‘n6U4潃Ÿ Ÿ˜ ˜š £–  ¡ ™ Ñ Ã É Ã ¿§  ™ ¤ – Æ Ñ ¤ ™  ˜ ¡ ½Ÿ £ – —˜ É – ¡ È Ç ž    – ¡˜Ÿ ¿ —§ 6Ÿn4§¦Â46‘–sn˜zƒ™‘–摖¦‘–恗C›£™Y‡‘n‘I4‡4§¦zƒ™‘E–£!ž—™n‘E–£4n‘n!—nnE˜£!ڃq6Ÿn4¦Â46‘–sYÈ — ™˜ §Æ – ¡ ½Ÿ ˜ — — Á ™ £ –˜– ¢§  Á ½Ÿ ˜ § ˜ — –  Á–  ž ™  § ½Ÿ — ™˜§ §Æ – ¡ h4–n˜™—nn6Ÿ¦Á6IeÆnhš¦ÂÃn ‘n  ƒ6Ÿn4‘Ÿ44§¤n—Ihš¦4q¢n6ŸÐ‘¦Á ƒŸInEÂ6§4–I˜4¦n©q¢n 6Пh½¦4‡n˜ Ç£ ™ ˜  ÁŸ – ™˜ Ÿ Á– ½Ÿ — ™˜§š § — Ÿ˜ ™ – —§   ½ – ½ –  £ ¢ § ¡˜ £ £ —§  e›¶8h·´6G‡n¦8´µÒG¡YÈWh‡‘n‘I4‡4§¦Á҃ŸY‘E–@4›§h›šnn4§¦Á©nYhš4¦EÁ4–nqn˜™{h¦4q¢n6ŸÐ‘–¦z½ƒ@n EÂ64I¢ ´ µ 14 ““ ' – Ç£ –˜– ¢§  ½ ˜ £    ™˜  § Ÿ˜ ˜ – £   ¡ ™ Ñ –š —§   ½  Á Ÿ – £§– ™4›Ã™4n cAe›8¶h·64F4E)8¶hnŠCDA©6cAe›8¶h·´69e›8¶6216‘0In¤84›§n6nnY›£¡nI—8WÇU¡n˜n6Ÿ6ž4{›šn˜‘‘–6ž § £– Ɵ Á @ ´ µ ´ 1  µ· B   Ÿ @ ´ µ 14 ´ µÝ ¹Ý) – ¡˜ ™ Ÿ˜ ˜ ™ ˜ ß ¢ ™  § ™ – — ¤§4E–£¦qe›8¶h·68‡n¦8´µÒ7–nUæ4§e›8¶h·´65e›8¶6216‘0¤n˜U‘‘YEё¦UE¡£›6—™nE˜›£§ŸnCÐÂkE–¦@›£™ § ¿ Ä Ã Â ´ µ ´ 14 ““ ' ¡˜ —§ ´ µ 14 ´ µÝ ¹Ý) – ¡ —–– ˜– Ä ™ ž ™ à ˜  ½ £  ˜c‘‘e‘–Y4@á§e¿4464§¦‡‡‘n˜—¤4E–£¦@4I¢n‘I6EŸqn4‡n¦8´µÒ3¦4¤e›¶86126‘0 ½ƒe6Ÿ™n˜6qYÈ ™ ¤ – Æ ÑŸ Ç Ä§–ž — ¡š – ™ à  £– ™˜– ¢ £ – § ““ ' à —§ ´ µÝ ¹Ý) Ÿ — Ÿ — – ¡ Ç §Æ ““ µ § à — ££§ —§ ֘§ §Æ– – ¡˜ ž ™ £ ¡š – ¤ — ˜   Ÿ e–Â46™‡n¦8´Ò'(§4–6žE™n6§Ã¦4q4n4¦Â46‘q—‘nY›£™—n nE˜q‡6§4¦c6Ÿ™n4›§Á6¦Á 4›§n˜—™§4I—n44nh@‘nИ½ ™e¿I6æ4‡q4n4‡‘–‘6™›£™U6Ÿn4›§6¦c4›§n˜—sn@£4E–6‘@E˜eI¢§8—{LJ6e ã‘⠝ ™ ™ —§ ž ™˜§– š  – œ Ç  ¢Ÿ —§  ֘§  —–ž — ™˜  ÁŸ Á ™ ™ ™ – ¡˜ £§š £ Ÿ ß Öä ¤ § ‘‘ʤ §¦‡šE¥¤4I6EŸeI6n ‡‡R§Ce¿‘eÆn4§¦n‘n˜4@‘6e4e‘{3¦—4›§6@á8Ù4¦E¿6‘6žnR§I6)n˜e4–nn‘Жkn  ¤ – ¡ Õ Ù– ¢ £ Ÿ ¢Ÿ ¡šØ ¤ – ™˜ — – § ¤ Ÿ Ö åä ãâ ¤ à Ÿ Õ – Á ˜Ÿ —– Ø £§ Ÿ à    ½– £4I¢n‘I6EŸ!›£™U—nnE˜)‡6§C&Çž—Ãhš¦‘– ‘–6nI–nUn!£¦6¦ÁE4n n6hš)‡š›™Å$n6‘–惟U—n nE˜£ – ™˜– ¢ £ ž ™  £ ¡š % ™ Ÿ — ¢ ğ  Á ¡˜ Ÿ˜ à —Ÿ £–  Ÿ ¡ ™ ¡ Ñ # ¡˜ž —  ½ ž ™ n4¦—™©§©–¦Ä¦™q6Ÿn4›§Â6Ÿ¦ÁY›£n˜zƒ`‘–¦‘II‡64Þ¢n˜n66ž4@š›n‘‘634‘š›6—4‘©nI8—Cc—6Ÿ™n4›§ ¿ § Ä ™ Ñ — ™˜ Á ™ ¡ ½Ÿ   Ä ¢– ¢ ¡š§– ¡ ™ Ÿ § ™˜– —–ž § ™ —Ÿ §š – ¡˜ ß Ç ˜ Ì ÁŸ Á  ™ ™ —§ –˜§  —–ž Ÿ˜ ™ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž — ½Ÿ — ™˜ ˜ – ¢  Á ™ – ¡˜ Á– £ £  – ¡ 6¦c4›§n˜™—U4!n4‡‘–‘6n™›£í¢n˜n66ž4s›šn‘–‘6q¿4§ ƒ6Ÿn4§‡—‘‘–I¢©nq—™U‘nE˜{˜E‡ÛÉ YÈ !"¡‘™ 4Cs¦§©±4¤«I®U¥©§¥£ ¤ ¬² ­ ®  ±² ¬ « ¦  ² « ¨ ¦ ¤ ¢ Ç£ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž ¡ ™ Ñ ¡˜– ž ™ ™ è – ™ ¢Ÿš ˜§ ¡˜ £ ¢ ¡  Ÿ  ™  Ä ¿ ¡ hq¢n˜n66ž4{›šn‘–‘6qn˜™Y£ÃŸn‘I¢©—nE˜›£‘–@—Ä6h{4¦nCqn˜™n66ž4§q›Ãnq¡n˜™™Ñ n6Y™‡‘–‡‡44E–4n ©I6EŸ`3æ4§¦{‘–n6Ÿ©nU@שc6Ÿn4‘›š™Á4s4¦¡n{6ПÒ6enq6Ÿn˜44Ӂ™I¢nÁ6{E˜4¦Ä!n˜ П Ñ £  ¡š § £– – ¢ £ ¤ — ¡   ¡˜ – ¡˜ — Ç — ™˜§ Á§ ˜§ ˜   ½ Ÿ Ÿ˜ — ™ § ™˜ Ÿ £– – ¡ – Ä ˜ — ¿§ ¡ ™ Ÿ  ™˜– —–ž — ¡˜ ¢ ğ  š ™š £ §   ½ à Ÿ ˜ ¢ — ˜ ™ ˜ ÁŸ Ö  š– ¦{6ŸI‘q¢ ¢n˜n66ž4§s›šn‘‘6U‘–n¤U‘–6nÁsʗÉh4–¦EÁs6ŸÐï¡n‘–Iq6Ÿ™n4§4ӁI¢™n6I4‘Ó™4›§™h4¦EÁ£ à Ÿ Ÿž § £ ™ è – – ¡ ß §  —–ž ¿ –  e6I@‡E˜›£‘–!n‘n˜Ò„½©8Ç4‡‘–‘6qn‘eÆs˜ÄsE˜£¦Â6n !n4§33n˜‘I¢§4§4YÑIs63hqn˜n6Ÿ6ž4©›šn˜‘‘@• ğ –  ¤ à Ÿ ¡ – Î – § £§ ¤£ ¢ ¡ ™  § ™ – —– Ç34–™Á4§–¦Ä©6žIsq¢n˜n66ž4q›šn‘–‘6že‡š›™Ñ¤n˜sq‘–6n惩£4E–n6›§hš‘E–£4nÁ‘nqq¢™n6Ÿ™4‘Ÿ à  Á§ ˜ ¡ ™ ¢ £ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– ¡ ™ ¡ Ÿ £ ¢ ğ  Á ½Ÿ ££  ˜ — –  –  § ˜ Á §š –Án˜¢¤n˜™Ñs£¦6Ÿnh¦—н 6§Y‘–Ys6§©£¦6Ÿnhš¦нÀ–4›§n˜‘n‘ʤT¦6`h¦ÂYqc6Ÿ™n4qn6Пρ—s‘–Ã6‡ 6ž  ™  ¡ ™ — ™˜š £  Ñ £ — ™˜ — Ä ™ —– – ™ à —Ÿ — ¤£ ¡ È Ç — ˜§ ¢  ½ ™ ˜ — ™ § –E¦s6Ÿs4eŸ©4§¦n§Ãn‘I¤‡‡44E–£Y4§¦6Ÿ6I©6§U4–¦Änhn4e‘–nИƒŸn 4{qn˜n66ž4!š›n‘—‘@' 6en˜ £  ˜ — £– à ˜ ¡˜ Ÿ ¡˜– ¢ ¡š §  Ä ž § £ à ™ š£– à — ½ – § £ ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜– – • Ÿ Ÿ & 6Ÿn44ÓI¢n˜6Ÿe4§!6§¤‘›§{q¢n˜n66ž4!›šn‘–‘6žUI–6n ©4§¦ÅR£c¡‡‡ 44E–£4n ©¦6Ÿ™n4§‡‘¦6¤¦4{‘›šn4q¢ — ™˜§ ™ ™ Á — £ ¿ Á £ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– Ÿ à Ÿ ˜ ¡ Ç š § – £ — ˜  – ÁŸ à —§ £ ™˜§ ̑n4q)—™¤4–¦6Ÿ‘e‘–‘‘–¦Ie‘§¦4§¦ns£Ÿn‘Ie6Ÿn44ÓI¢n6U¿4q§–n4q–n‘¡nCeE–‡Â6Ÿhš ½ × – ¡˜§ ¢ à Á – Æ Ã —– Ä – Æ ¡ ˜ ¡˜ à ¡˜– ¢ — ™˜§ ™ ™˜ ÁŸ —§ ¢  §  – ˜ ¤ £  Ç Ã–  £ ™ ™ ˜ ¡˜ ¢  ğ Á ¡˜  ħ — ™ Á ¢ ££ Ñ ½ – ˜ –  – Χ ™ £ §š– 34eÆ6EŸž—‘–¦ÄY›£@4§¦nޑ–6n s–n@˜6Ÿ¦4™£¦6Ÿn˜IEÂn6§ ‘Ж‡¿‘eƁ™n4›§‘nC£4e4q¢™˜sE–¦4‘4¦Ä 8¿˜I6hshš¦‘6ž™‘n˜8—ß`4›§hʗÉnn@œ!nU—™!nßn‘I§44YnØ6¤™4™n‘–Iڃ@n£6›§h!nIn˜ ™ —  ¢ ¢Ÿš – —– –  ™š ™˜  – ¡˜ Ù£ ¡˜– ¢ Χ– Ñ £§ — џ — Î £ à Ÿ ¡˜ ¢ ½Ÿ £ š – ¡˜ Ÿ £ ž —  Ä ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– ¤££ – ¡˜ – Ɩ Ç Ã Á ¢§£ Ä ™ Ñ –š§ £ – ¡˜ ™ £ ™Ÿ – — ˜§ Ñ e6Ÿ‘–¦Þ¢n˜n66ž4sš›n‘–‘6ž!§hn4–‘nn‘e‘@ ¡34–I4n!–¦3™©h6¦EÁ©nq—™‡˜—6¦Á ё@4¦¡™Ò½ƒŸ £qn‘nq—Y6›§™@4›§h›šnn4§¦Á©©hš¦Ânn—I4‘恗™Yq¢n˜n66ž4{›š™n‘‘–@™eh6¦EÁ§¡‡‡ 44E–£!nq—™™6eŸ™˜™ ¢ –˜ ™ £ Ä    ™˜  § – à Ÿ ˜ ™ ֖ £ ¡ ™ Ÿ § ˜– — • Ç –š§ £ š § – ¡˜ £ Ο – – ¡ —§ — ™  £  –˜˜ Ä   ½ Ο  ™ Ñ ½Ÿ £ ¢ – ™ £ ™ Ä ¢ £ £ £ Ÿ n‘™Ñ©Ã¦4`£¦6Ÿn˜Â6EŸW‘nn‘–¦W6Пm£6eŸ`˜)4Ÿ¡Ûƒ3qn‘n˜©—c6›§Y–I6ŸEc4E–e¦ÁI¢™©¡‡‡ 44E–#6¦4‡!4¦n˜ š § £ ¢Ÿ à —§  —§ ¡  – ¡˜Ÿ ¡š § £ ¿ — ¤ —   ¡˜Ÿ ¡˜ — ‘n6‡‡44E–I4§3æ4§¦¡C‘–n6@–nI@×CÇž—™Æ6EŸv‘–6nm½ƒ#¢n6ПÛ4‘›š™nh6§‡{™6W›£{–h6¦EÁI‡‡44E–£  £ ¢ ğ  Á Ÿ   ½ § ˜š   Á § ˜Ÿ — ™ š§ £ ¡š §
 5. å Çc6Ÿn4›§Â6Ÿ¦@n4›§™4In‘n˜—s–nI—ž—™nnE˜£©6Ÿ!—h6›§҃{h¦—4¦‡I¢ yåe b@£6¦¡ — ™˜ Á Á –˜ Ö ¢ – ™ ¡˜ ™   – — ž ™š  Á ½Ÿ –š § ¡š p § § ' ¢ ¢ yåe p RI H ƒcn4–n˜ÛÚ§!n˜™™ž—nnE)`e¿6hš©Ã¦6h4E™{ž—h6›§ϽƒCh¦4¦¡‡@¦ yìe p ¦£4eÆ™‘h4–ns‘¡ns¦4§ QH ½ Ÿ £ £ — É ¡ ™ Ñ ™   ˜ £ œ Ç Á Ÿ — Ÿ š – £ § ™ š  Á Ÿ – š — § š § – –š   —– ˜ à — ' ¢ ¤c6Ÿn4›§Â6Ÿ¦@n4›§™4In‘n˜—s–n˜§—q6h©s4h6›§¦ yìe â Q H I H§n˜™—n nE˜I§e–ÁI4§‘@ 6i WQ H I H — ™˜ Á Á –˜ Ö ¢ – ™ ¡ ™ ¿ ÁŸš â £–š Á ¡ ™ Ñ ž ™ £ ¤  ¢ è– Ÿ Ç ¢ ½ƒ§6Ÿnn6Ÿ¦34§¦6Ÿnh6‡Ð ½ –n!n—™æ6Ÿ¦EÁ4nn6hE¿˜™™4§¦6n©§¡n˜™Ñ§6Ÿ™n4›§6¦Y–n4›§™4I¢n‘n—snI—™ Ÿ — ™˜  Á  — ™˜š§ ¡˜ Ÿ˜ ž — £–  Ÿš Ä ÄŸ  Á § ™ — ˜   ÁŸ Á ˜ Ö  –˜ ™ – ¡˜ ¢ £ ™ Á Ÿ š  — ™ ™ à § – š Á — ¡ Ö Ç â — ¡ £ £  QH H ¡ ™ Ñ £ Ÿ ˜ ž ™ à  š Õ £ ž ™   £  œ Ç — ˜   Ÿ 4–6h34§¦6Ÿn˜Ã6{h6›§‘–n˜`ep 6U4§¦n˜Wn4–qRPI Un˜™@E–e¡ns—¦Âh¦—Í™@e—nnE˜@Yc6Ÿ™n4›§Á6¦Á –˜ ™ Ö ¢ –˜ ™ ¡˜ ™ ֚ Á ˜š– à –  ™  £ ˜§ ¡˜ ½Ÿ £ ™ ÁŸš —§ ¢ Ÿ ¡ –˜ ™ à ™  – Ä ¢  ™ ¡ n4›§4In‘n—@–nI—!4h6›§©¿nh4n ™{n4§!ž—nnE˜™4¦nmƒC4–6h!¿4qÅÑ4W£4n4§‘›š¦—W‘¦—W›£n˜ ¢ ½ƒq6Ÿnn6Ÿ¦ÁY‘6‘n˜—{–n˜¤p 6¤4§¦n˜Y‘n44n6žC›£URI H n‘–™`S—™nnE˜q¡‡64Y6i"yÙ—™I¢4n{›šnE˜£6¦¡‡ŸnE˜£ Ÿ — ™ ˜     – ž – ™ ¡ Ç â — ¡   – ˜ § –   ™ QH –   ¡ Ñ T ž   £ š § –   Ÿ Ç ž  Á § £ ™ § š  ‘¦—4q‘nnØ{›£`4–Â46Wn4–n˜ÛÉ 4nh4–¦‘™–n©‡‡4qs¿‘E–eŸhš@n6I¢™C4¦nW£n4hŸn©6Ÿn˜h4–‘E–Åœ – à ™§ ¢–  ™ £ §Æ ££ — ֘š Á è– ¡˜ ¡š˜§ ¢  £  – Ÿ ™ Ñ ˜§ ¡˜ £–š   Á — ™ š  £ Ç — ™˜  ÁŸ Á –˜ Ö ¢ – ™ ¡˜ Ÿ˜ Ù —– ¢–š  Á–  ™ Ñ ž  ¢§ ™ £§ ¡š Ÿ £ ž £ c6Ÿn4§›Â6¦@n4§™4In‘n˜—s–ncÛÉÀn@‡˜‘I‘h6›§‘nq¡n˜™!—™ÁI4n£s›šn˜E6¦‡nE˜‡Ø¤—E™¦Â ‘–Ee‡šsn4Y›£4§¦›Ã™Æ™¦—e8¤‘‘–™{nn‘–6ns–n˜©ž———™EÁI¿4n˜44¦‘–nY¡hn£4—nÛÒ£‡˜!n™£¦—6¦EÁ4n n6Ÿhš — £ Ÿ ¡ – §   à ™ – ¡ Ñ –˜˜  Ÿ  ¡ ™ £ Ö §– Á   ¿ Y Ç£ – ˜ É ™ Ÿ˜ à Ÿ £–   ¿4§¦6Ÿnn6Ÿ¦6nÁs4§¦nh6§¦EÁqU¿§4n˜‘E–4n ‘n@›£W4§¦›Ã™Æ™¦—U¡‡64!–n‘™c¤8‘‘™!–nn‘–Â6nI§§n—6Ÿ  — ™˜  ÁŸ  ˜ ¡˜ –š £ § Ä Ã– — £– Á–  ™   à ™ š§–  – ¡ Ñ –– ¡ Ñ ˜˜  Ÿ  Ÿ˜ —4q@6U6Ÿn4›§Â6¦Á©–n˜R‘–ÆY˜6žI©–¤7c6Ÿnh4–‘E–qŸÃInY‘™ÒƒY‘¦Ä§©n4§!n ‘YÈ ž ™ Á Á§ ¢ £§ — ™˜  ÁŸ ¡ Ñ ™ ¡ ™ ¢ R Ç — ™˜š  £ Ÿ˜ £ ¿§ Ñ ½Ÿ  – ¢ — –  – – ¡ hn4–n˜Ûځ ‘–nn§6Ÿnn6Ÿ¦6n ÁY›£§6Ÿn4‡‘–‘6™n4›§™4In‘n—™snq—™I4h6›§Áq¦—4C¦4–n4§‘›š™¤e– 8ÇÍ™Õ Ç££ — É ™ ¡˜ Ÿ˜ — ™˜  ÁŸ ™ — ™˜§  —–ž –˜ Ö ¢ –˜ – ¡˜ ֚  à § Ö Ã ˜  Á Â Ã Ç 4–6h{n4§6Ÿn4›§Â6Ÿ¦ÁW‘nnhšs–n—™Cež—nnE˜™4§¦n˜©E¿˜™™4¦6n{n#n˜™n66ž4@›šn‘‘–6¦4§‘›š—64‘š à ™ ÁŸš – § — ™˜ Á ˜ —–    ¡˜ £ ™  £ ˜ ¡ ħ ğ  Á – ¡˜ ¢ ¡  Ÿ § ™˜– — ž  ™ Ÿ —§ – ¡ ˜ ß Ç Â Ÿ à ™     § š ™ — ™ ˜ š  ¤ — ™ ˜ Á — –    š ¡ ˜ ™ £ ž ™   – ¡ ˜ §   ½ QH H ™ ˜   § ¢ nq8—C‘˜6I4–nn4‘™›£I6Ÿnh4–‘E–£¦c6Ÿn4›§Â6Ÿ¦ÁY˜‘nn h©–nq—™e—nnE˜£©n34{6ПéRIP Sž—n4›§h›š4‘š  ‘n˜Ð½ œCc6Ÿn4›§Â6Ÿ¦e4›§n˜—™Y–nsEŸ›£4`›£™!6Ÿn4›§Â6Ÿ¦`˜‘nn h™n!6Ÿn˜4‡‘‘6WE˜£‡ÛÚ¡n©—8Cc6Ÿ™n4›§Á6¦Á – Ç — ™˜ Á Á  ™ ™ ¡˜ § — ™˜ Á Á —–  š – ¡˜ — ™ § – —–ž   É – ˜ ß Ç — ˜   Ÿ ˜ —–  š ¡˜ ¢Ÿ — ™˜  ÁŸ –˜ ™ Ö ¢ – ™ ¡ ½Ÿ — ™˜š   £ —Ÿš – ¡  – £ —Ÿ £  É ™ Ñ ‘nn h–nË6nР½ 6Ÿn4›§Â6¦Ásn4›§4In‘n˜—!–n˜ ƒU6Ÿnh¦nn˜E¦6hn˜s‘ÛE™¦6hšsE˜‡Ûz™!–¤R ¤‘) “ ‘· ‘ µ Ý ¹ ``Ý  ´ · » ¥h4A‘“‡4n‘shE€4 q’n͍¶‚¦A0©hB e݇ï´We‡“ µ ´ µ µ 1 ´ µ ¹ 1 ` µ ¶ ’ ¼‘ ¶ 6´8¡e›8¶68Ýe"¤§e›8¶6‚Ýea0` E6›ÝenhhEµ›´@¦›»µY X‡“s8µCh’neI´›sŽ‚©eeeÝn{›“6‚hs’n¦eyº‘‡4ݙhUe‡· 1 » ‘ ‘ ¶ ¹ ¼’ ´ ‘ µ ¹“  ´ ¶““ B ´Ý Ž µ µ·Ý4 ´ ´ µ· ¹“ º ¶‘1’ µ ¹“ ´·Ý ’Ý h¦›»sE@hek5h¨©¤§e›8¶hn‡4§6›´hA§›“6‚h@µhhekC e¤8µ›´¶¤n¦eyº‘‡“4e6›´hhB 46›´h‘8h!ce»‡‡Am' “‚3¦ ’ ´ ¶“ Ý º ¶ “º ¶ µ“ “  “ ‘1º ¶ » ¥44Ý` e›8¶6´›‘Se‡n‡¤’eI44Ý»§e›8¶hn‡4q¤8µ›´)Wee)he¢£n‘BU“‚e›¶86nh¦h!¦™¡I §–nÂ6ž`i ¤“ » ´ µÝ ¶B ¼ ·‘ ´ Ý “ ` ´ µ· ¹“ Ý ¶ ´   ’ ´ ‘ ¶ ´ µÝ‘ ´ º  ´   â   ™ Generation t + 1 Generation t Generation t Next Intermediate Current Offspring-B (2 X 4) String 4 String 4 Offspring-A (2 X 4) String 2 String 3 Offspring-B (1 X 2) String 2 String 2 Offspring-A (1 X 2) String 1 String 1 (Crossover) (Duplication) Recombination Selection
 6. ¦ § џ ¡ ™ è– Ÿ˜ Ö — £– à £ —– ž § § – Æ £ £ Á – Æ Ã Ã — Ÿ á ¤“ ¼ µ“Ž   ¹ ¶· µ‘ ¸ ´ ¹ ‘ #4§—4›§Á‘qnq46žE™4{‡˜‘I¢6n4W4‡‘e‘E–@¦6Ÿ‘e‘–U¦4›§6@chshEh‘3Q6›Ý‘Ú' 8¶‡{I’eÝW6Ýn1 Iµ Ý G ´ ¶µ Ý ` Ý ’ ¸ ¤ Î Ÿ Ä å ä ã ⠙££  ™ — Ç Î  Ÿ Ñ W à —  Ÿ — ¡ Ÿ Ÿ ˜  Ÿ § š £ ¢ ™ Ÿ  P6sH›´¶¤e›868µ¦0e@C36eŸ¦I4e‘›šEn6›§hš{›£¡U8ß©3n6Y™y£a¦4§›6@áe66à ½ƒ{6©–I¢4‘@q¡n˜n 66ž4§ ›šn‘‘6zƒŸY6Ÿ‘§¦‘–¦Ä¦4§¦6Ÿn4‡˜ÂI6hs–nI—4›§‘–©nI‘eÆ6ž!¿‘ۙCE˜eIC›£™I‡š›™™‘YEѦ4sYÈ ™˜– —–ž ½   ™ Æ ¡  — ™˜§ Á ¢Ÿš ¡˜ ™ Á è Ÿ˜ —– ™ – ™ Ñ £ Ÿ ¢ ¡ ™ ¡ Ñ  – £ —§ – ¡ & 6Ÿn44ÓI¢n˜6@6q‡‡44E–Òƒín6ŸÐ½ eÆ™nh4Ê¥§—4§—Y˜EÂ4–nŸn—6Ÿ6ž — ™˜§ ™ ™ ÁŸ  Ÿ ¡š § £ ½Ÿ ¢  – ˜š– ¤– § ™  £   ˜ ž ™ ›£Y›£n{4§¦n@e‘–™‘–¦Ä©–6q›Ã6ŸE¡§ÅRF8ǝÐÂkE–£¦—™n¿4Iç›Ã6E¡{£n4hŸn!§§‡¦E§™Y›£@—™6¦Á ™ ™ ¡˜ ˜ ¡˜ – Æ  —Ÿ  £ ¿ ¡ ½  ž ¡˜ —§ Ÿ  Ÿ £ £–š   Á ¡š £ ¿ ¡ Ñ ™ ˜ Ÿ ›£n©4eEÎ6sq¢n˜n66ž4›šn‘–‘6ž ƒŸ¤›Ã‘–ÛÉÀn§n#‘–In4¤™–6‘¦sE˜eŸI!˜4¦n¤6ŸnE˜4–eqYÈ ™ ¡˜ ˜§ £§ £ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– ½  – ¡˜ Ÿ˜ Ñ — – § Ÿ ¡ Ñ  ÁŸ– Á £ ¢ § ¡˜ — ™ £ Â Ô – ¡ & %E ©S7EhFB@7h0D %F'7F& 0 C¤B@F7E AB % C E E 8 A 6 & @@ ) 1 % 8 6 6! 7E  975 ¨ © ¨ Ç ¡ ™ Ÿ  ™˜– —–ž ½Ÿ — ™˜ š– – – ¡˜ ™ ´ µÝ‘ ´ – — £   U¢n˜n66ž4§s›šn‘‘6©§ÚƒI6Ÿnh4è‘snq—!e›¶86nh¦hº!6ŸCq¢n6П½ 6Ÿn4‡˜Uæ4§§6Ÿn4§¦—™6h4n ¦¤c6Ÿnh4–‘E–£cc6Ÿn4§¦Â46‘– ƒ{n4hšnÁ!YÈ©34–n4¦Â46‘!¦Ä¤4‘š¤—6Ÿn4›§ — ™˜§  ¢ — — ™˜ Ä ¢Ÿš– — ™˜š  ¤ — ™˜ §Æ ½Ÿ ££– Ÿ  – ¡ Ç Ã ˜§ §Æ– – —§ ™˜ Ì Â ÁŸ Á è — ¡˜ ¤ –˜  Á ¢Ÿš ™ — ™˜§  ¢ —§ — ™˜ Ä ¢Ÿš   ¤ — ™˜š  ½Ÿ ££– Ÿ  Á ¡˜ – 6¦{˜‘–©–nen‘–I6h@›£§6Ÿn4‡˜§Ã¦4§6Ÿn4§¦—™6h4–n¦c6Ÿnh4–‘E–£ ƒ@n4hšn!–n@ ‘nИ½ œ ‘‘n6s–n˜zƒq6ŸE™‡‘eI4–4‘n£!{E˜£¦hÂq ›£I6Ÿn4‡¢zƒq6ŸE™‡‘eÆs6@˜4¦nq¦4¦3¦6h4E–©¡n˜™6§‘–nИ½ƒŸ Ç – ¡˜Ÿ ¡ ½Ÿ — £ – Æ Ã §š § ™ — ™˜§˜  ½Ÿ — £ – – —Ÿ § ¡˜ à —§ ¤ à —Ÿš £ – £§ — £§  — £ § Ä – — ¡š § £– à Ÿ Á — ™˜§˜  ¢ Ÿ   ½   – ¡˜ ˜§ ˜ £ à —§  – à —  à — 6z—½4§¦¡!¿6ŸC4–Â46ÆY˜™—™{6ž4§¦‡©™4hš¦Ân 6Ÿn4‡m½ƒv¢n6ŸÐÚE˜£‡ÛÉ n™4¦¡nY¦4‡E˜£‡‘¦¦4§ –š —– – à ¡˜ ½Ÿ – § ѧ   疠3   – ¡ £§ — £ ™ ˜– à — ™˜ ˜ – ¢  Á —§ —§ ˜  Ÿ h¦‘n‘ÊT¤™§–næƒIn4™‘!›£™!‘–64n‘4‘E–£¦qn˜©6¤ž6Ÿ!6§™4§‡‘¤6Ÿn4§‡—‘‘–I¢™)4Å4¦¡n–n6I¢ Ÿ — –š —– – à – È Ç ¡˜ ™›£™©h¦‘n‘ÊT¤™¡Ys‘˜™Ä!–nIž—™ÁÁ™Û2¿4§¦nh6§U44IIn˜I4–n‘nn‘n˜—@›£§6Ÿn˜4‡¢3¤h4E–6§‘s‘¡n˜6Ÿ 1  ˜š —§– ¢ Ÿ à ˜–  Á – ™ ™ — ™ §˜  £ £ š  – 8—!e–Â46Æ{˜Ä!–n64¦‡šU¿4§¦nh6IÙ¦6Ÿn4‡˜nU–n˜`™©–I¢n!n˜ ƒŸí!p åU¿6ceE–£6‘š¤‡›š™ÑU—™ ß Ç § ™ ¡˜ –ž —§ ¡  ˜š§ — ™˜§  ¢Ø ¡ ™ Ñ ™˜ – ¡ ½ )  —Ÿ ¤ § ¡ ™ ¡ ‘˜¥‘—q§—n4‡‘–‘6žU¿I6Ÿæ4‡{6U4n‘n n‘n˜—{›£U6Ÿn4§‡Â`h4E–6‘–I6EŸe—8eE¿˜™™4¦Ä6nÁí0â ¤ ™ Ä Ñ– § ž ™˜§  —–  ¢ —§  £§ ֘– Á – ™ ™ — ™˜ ˜ ¢ ¤£ £§š ¢ £ ß Ç Ä§ Ÿ  ) 4¦nCn4–In˜™4–™Á4™›£sn4‡6Ÿn4‡˜¢{n˜!¿4‘›š™¿CÈC{(&E¿˜™Ä4¦6ŸnÅÑ4Ÿ{–I6EŸqn˜™Ñ@n4‡˜¢ —§ ¡˜ ££  ¡ ™ Ñ Ã Á§ ™ –˜§  — ™˜§  – ¡ § Á Ç ' ¥ ™ § Ä   Á  ¢ £ ¡ ™ –˜§  ¤ — ™˜ Á Á ¡˜ ™ Ä ¡š§–   i Ç Ÿ˜§  ÁŸ — ™˜§  §  Á Á — – Ñ ¤ — ˜§ ™ ¢Ÿš–  – c6Ÿn4›§Â6Ÿ¦s–nI—™˜™q‡64™6Ÿ8‘6n4‡‘–¦6I6Ÿn4‡˜¢©q¿4§U4§‘š©Yec6Ÿ™n4¦—Ä6h4nY ‘nИ½ œ %!%   $%" # !!  Çž—n EÁ‹rŸ!—™4Ÿ6П½ –n™4hš¦ÃnÁY‡˜‘n4¦ŸYEјs–nI‘–‘YEё¦C£‡—‘I64§‡Ð ½ n—4™e¥ ™ £ ¤ ž ™ Ñ  ¡˜ £–  Ÿ  £ —– § Á ¡˜ — – ˜– Ä ˜ – ¢ž – ¡˜ ž ™ Á Á§ Ñ        h@4Ÿ6П½ 6™‡ h‘š™‘e4EŸnenh{˜—6Ÿ¦ÍÁhc‘˜—6Ÿ¦6Ÿn4§¦—™6h4n §‘E–e‡šI¿I6Ÿ¦—4§‡{–6—E™—E™{FÇe¿ Ç£ Ñ  £§ £ š Ÿ  – Æ ££ Ÿ š ™ Ìâ ¤ ™ Á — ™˜ Ä ¢Ÿš– — £ Ÿ ¡ ¢ à   ž £ § ž £ H à —§ Ä Ã–˜Ÿ — à – § à —§ £ §Æ ¡˜ ¡ ¡ Ñ ™¤ è è ¿ ¿ è ¿ è ¿ è ¿ ¤ ž   ¿ § ™ Ä – ¡ Ÿ — ¦4è!¿!4n6‘–{n4{⧦4©pF4–Â46@–n‡›š™™—46¿èe¿¿è¿—™nnE˜£n4¦—Y ‘n˜64§ à —§ pâ p pââ p pâ⠞ ™  £ ¡˜   — Q Ç£ ™  —– § Á Ÿ ˜ ž ™ ™ Ä ¢Ÿš–  Ä Ã–˜  – — ž –  ¦4sâPeâPâp P6p PâP6—nnE˜@–nC‘–›ÃE™£¦6ŸCFhež—nnE˜£Y˜‘n4¦{YEљ——6h4n©¿!4n4§‡‘‘–6™n4§ –š§ £ ¡˜ ™ £ ™ Á Á ¢§ і Ç ¢ ğ Á — ™˜§ ™ ™ ÁŸ   ˜ ¢  § Á ¢ Ÿ˜ — ™˜  £  ££ Ÿ h6¦EÁ©–nq—™‡˜—6Ÿ¦@–I4n£ ‘@  U‘–6n 6Ÿn44ÓI¢n˜6Y‘–n‘–I4§‡4¦{–I6EŸ£In§6ŸnÂ6EŸ©–ÄE™ne¦Á s‘E–4n‘nU›Ã6Yqž—nnE˜–Y§6âPeâPâp P6p PP6I ž—n nE˜U¿n4¦—ÄI—™Ñ4Ÿ6ŸÐÀns ‘›ÃE™¦—6CQ § ˜ — £–  Á–  Ÿ Ñ ™  £ ¡ È Ç pâ p pââ pâ pâ⠙ £  § ™ ž ™  ½ – ¡˜ – £ Ÿ Ç — ™˜ Á Á è — ¡˜ Ÿ˜ ™ ֘  – § § ˜ £ ž ™ – Ÿ ˜ ¢  ½ £ ž ™ c6Ÿn4›§Â6Ÿ¦™˜‘–s–n!n—4nn‘E–£¦—™©n4@˜4¦¡n™e—n nE˜£ ё—YEÑÞn6П‡Ÿn˜™e—n nE˜£ –E4n4–—™6h4nnI§¨E¿˜™™4§¦6n Áen˜ÅXhež—nnE˜£æƒ© 4¦§§U‡š›W¨ ւhn£4hšnU6Ÿnh4–‘E–£Ü6¦4§‡  £– ¡˜ Ù Ä ¢Ÿš– Ø ¥ Ä ÄŸ ¡ ™ R Ç£ ™  ½Ÿ ™§ Á Î ™ Ç£ – Ÿ  Á — ™˜š  ¢Ÿ à — – ¡˜ Ä Ã   n)¿e4– ©¨ÂE¡£e¿n˜‘–hï E£¤–¦)¿64n 4›Ã6E¡£ 6Ÿn4›§Â6¦§YÈ8'‡§¨¦4–n6‘Ã)E¿˜™4¦6ŸnÁ¤§  — ™š Ä Ã§– § Ÿ — ™˜ ÁŸ Á – ¡ Õ Ç ¥ à ˜Ÿ —– ™ ħ Ä   n˜™ež—nnE˜4n 4§¦)¿I6æ4‡en)4–™Á4›£I‘e4EŸnen CQ c6Ÿn˜4›§6¦–n4›§™4–In‘–n—§¡n˜ 6ŸnР½ ¡ ™ Ñ £ ™  £ Ö ™ Á  ¢Ÿ —§  Ÿ˜ à  Á§ ™  – Æ ££ Ÿ Ç — ™   ÁŸ Á ˜ à ¢  ˜ ™ – ¢ e›¶86‚Ýea0¡4c¦I–nž—n44nhš@6I4–Y‘–Æ©–¦§4‘@›£™¡Y™‘hš‘§—4‘q6Ÿn4¦—6h4–n§Ã¦4{–n‘–I6Ÿhš ´ µ ¹ 1 ` ` µb ´ ¡˜ ™˜§–  £§ Ã Ñ ™ Ä —§š È Ç   š Ÿ §š — ™˜§ ™ Ä ¢Ÿš   —§ ˜  Á ¢ ›£e6Ÿn4›§Â6Ÿ¦Ásn4§›4In‘n—–n˜ ƒ¤6Ÿnhš¦nnE˜£¦6hI–n˜©˜6Ÿ§4–n n4‘š)‘‘¦{6¦¤6Ÿ™nhš4–‘E–s ‘nИ½ œ ™ — ™˜ Á –˜ ™ Ö ¢ –˜ ™ ¡ ½Ÿ — ™˜   —Ÿš ¡  à ™  § —–– Ä £§ ¡ — ˜  £ – § ¤ ÇÖä ãâ ¤ – Χ à £ Ä Â § ™ — ™˜š  ™ –  – ¡ È Ç — ™˜   ÁŸ Á ˜ ™ – ¢  ˜ – ¡ ‡6e ‘3‘‘e4™PYÕU4E–6›§™—EŸ£›4™›£I6Ÿnh4–‘E–£!ž—n˜E£4n©YYc6Ÿn4§›6¦™–n4›§Ã4In‘–n—™sn˜ ½ƒW‡‘–¦‘I¢   4I‡›š™¿E£¦6‘–4‡˜¢E™£ 4Ÿc™3‘‘™sn˜n‘–6nsnzƒŸ§—EÁ©–6—E™'œCÇh‡‘–n—™6¦Á Ÿ £  Ä ¢– § Î Á Ÿ —§ Â Ñ — ™ Ñ –– ¡ Ñ – ˜  Ÿ  – ¡˜ ½ ™ £ ž £ £  ˜ Ÿ 4h6¦EÁ£e¿4§¦e4Þ  n˜™q–™q–n)æ—6n4)4h6›§Á!›£™Y‘‘–™qnn‘–6n ‘n64§!‘@$Çhn4—nÛÉ n˜ ֚§   Ԗ ¡ ™ Ñ Á ¡˜ Ÿ § ֚  – ¡ Ñ –˜˜  Ÿ  –˜ Ÿ — ˜ è–   ££– ˜ Ÿ — ™˜  ÁŸ  ™ Á§ ž ™ Á ¡˜ —Ÿ –š £ à — ££§  ™ ™ à ™ š –  – ¡ Ñ ¤ ¡ § ž ™ Á § ™ 6Ÿnn6Ÿ¦6nÁe—)¡4‡6––n)6Ih6§¦EÁe4–6žE™n6©›£™W4§¦Â›ÃƁ¦—e¡‡6§4–n‘™CcÁ4‡6–q)—s£6§  ‘‡6Ÿ 6Ÿæ4‡U—{˜6q›Ã4›§™›£¤6Ÿn4›§Â6Ÿ¦Á©–n{4§¦n˜sI¢EÂn{œ©66›´‚¶¦e3¤6‘nh4)EW£·›8¶µh4‡48¦¡£6§ – à ¢ —§  ™ Ÿ ™  ™ — ™˜ Á ¡˜ ˜ ¡ – ££ Ǻ ¹ ` ¼ Ý   ¹Ý“‘ ¶ ´ ¢ “Ý »· µ   — џ — Î Ÿ ¡˜– ¢ §   ™4Ãn‘Isž—E™£¦Âs‘n˜‘‘–I¢™s¿n˜‘–hï –YE˜eIC›£™{e—™ÁI4§n{›š™nE˜6¦¡‡n˜EY‘–¦—4§q‘–™‡Ø Ö —– ¢ Á  — ™š £Ÿ ¢ ٞ  ¢ £ £§ šŸ £   à ™ ¢ ê
 7. ä ¿ —§ î Ç — ™˜  Á Á ¡˜ à ™§˜ —Ÿš £ ™  £ ½   Ä – ¡˜ § ¡˜  ¢ £ – § £– —  Á – Á ¿  Ÿ 4UCc6Ÿn4›§6Ÿ¦Y–n©—™s4–—4‡6h`ež—nnE˜‹ƒŸc‘–¦¢Â—Yn!—4¦n{Ã4–ÁI4§n™n4`44§›n‘¦¡C–n6I¢   ½ ˜ ¡˜ à ž § Ä —§š ¤˜š ½ ™ UÖ åä 㠗 Ÿ Õ Ã–˜§ § – ™ £ ž ™ £ Ÿ — ™  ÁŸ Á § – 4§„æ4§¦nq4–6n4–¦§4‘@˜™¦‘h6„§é—3#e4e‘â¤Ã¦4›§6@8á¤4n4¦Â46Ƒ™£›™e—n nE˜Ú½ƒU6Ÿn˜4›§Â6¦U—‘¡™Ñ 4–I4n£©n4§Y4–4§›n‘–¦Á¿4q™4§¦n™h6„§æ–nÞ6nР½À4eÆn‘Y›£™ ‘‚“¶‚¹‡¹6Ýne` µ‘›·¶‚¦›¼¶©6Ÿ™›·¶‘e›´¶h8‘›´¶ à  Á ¢§ –  £ —  Á  ¿ ¡ —§ ¢ ˜ ¡˜ ˜š ½ ¡˜ ¢Ÿ Ö ™ – à ¼ ¹ ‘ Ý ¶ ¹ `   “ µ y£§n˜n66ž4™›šn‘–‘6s§mƒŸYn4§¦©‘eÅ©‚Ö‘‘–¦4§¦ÁW›£™n‹ƒW£¦6Ÿnhš4E–Y—‘eÔ4E–¦E£I—¦4§‡‘@n6I!—™!4—™ W ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž ½ ˜  Á ¿– Î œ Ç  Á ¡˜ ½Ÿ — ™˜ £ ˜ –  £ Ä ™ ™ ˜– à – Ÿ ¢ Ö Ì ¢ 薖  ™ £ ™ ™ Õ — ™˜  Á Á – ¡ ™ £˜ ™ Á Ÿ – ¢ — Ä  §£ – Ä  Ÿ £ £– —  Á – Á ¿ I4§‘‘n`›£™–EÂn›£W£›¡Y8șÇc6Ÿn4›§6Ÿ¦™n˜!—`‡—6Ÿ¦c£¦6n‘I©¿sÃ4–ÁI¢4n@¦!›Ã6E¡W44›§n ‘¦¡  – à Ñ  ¤ – Ÿ ¢ – ¡˜  ½ U£ — Á  ¿ Ÿ –  —  ħ — ˜§ ¢  ™ – Ɵ  Á ˜ ™Ÿ Á  Á ¢§£ ‘‡6ŸR4Ÿen6In‘nnÂЅV4–4›§n‘–¦Á¡Y£¦6n‘I¢@˜6Ÿ¦4§6Ÿ™n4qn6П½Ï—Y£4›Ã™4nY£‡—6¦{–I4nÚ½ƒŸ — ™˜ Á 6Ÿn4›§Â6Ÿ¦Á œYhq¢n˜n66ž4s›šn‘–‘6n34‘›šn˜nh™›£™§‡‡44E–§4E–6¦U6Ÿn˜4›§6¦!Ú½ƒ§6Ÿn6©nI¡™Ñ Ç£ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž Ÿ˜ § ™ ™ š ¡š § £ à £§ Ä — ™   ÁŸ Á § Ÿ — ™˜Ÿ — – ¡˜ ¿ ›£s›£YÈUc6Ÿn4›§6EŸ›£™e—§4–—I4§‘{›£qh6¦EÁ£e‡‡44E–q–ne—©˜—6¦e¡‡64– —½¤6Ÿn˜4qn6П½Ï—U¡‡¦¢Un‘–eÆ ™ ™ ¡ Ç — ™˜  ™ à ™ ¢ è– ™ –š§ ¡š § £ ¡˜ ™ ™Ÿ Á š§ ™ — ™ § ¢  ™ š  ¿   – ™ Ɵ Á £– — ™ ™˜  Á — Á  Á ¡ ¨ ½Ÿ   ¢– ¢ § ™ ž ™  ¡š – § ˜ ž ™  ħ £ ›Ã4n C˜ W E—4eŸÃC£¦6Ÿn˜nn4§¦@–4›§n‘–¦¿™â ¡ ƒc‘–¦Ä!‘I{C›£s—nnE˜£‡6§4Y˜4¦¡ns—E¡›£™4‡E˜C% Ç — ™˜§ ™ ¢Ÿ ì ™  £–  ™ ¡ Ñ   â ¤ h£¦6Ÿn4¦—Ä6hš §—Y£‡˜EÂ4nq¡‡›š™!p 6Ÿsce  – §Æ ¡˜   ¡ ™– – Æ ¡ —§š ž ™  Ä – ¡˜ ™ — ™ £ Á – ˜ Ÿ š§–  Ÿ i Ç –š§ ¡š § £ – ™˜ Â46@–nW‘–n˜‘™e‘§¦I4‘@–YÑ©—nnE˜£C˜™@n—C£¦6Ÿn˜E™eŸ¦e ¡nm½ƒ¡‡64C67eh6¦EÁ£I‡‡44E–@n n—‘– – ¡˜  – Ɵ à ɖ Ä —§š — ™ ™˜  Á —  Á  ¿ nY‘e44–—Ûk閦q4‘™£¦6Ÿn˜nn4§¦s–4›§n‘–¦Á¡{â ¨ {4¦n{‘E–ŸnIE¿6§4–©¿‘eƁn4§›‘nEŸ›£4Y›£™8˜ß ì ˜§ ¡˜ – £ ˜ £ – ™˜ –  § ™ 8Ç6Ÿ¦¢E¿I4¡qn™6ž—nnE˜©–nq—I4—4‡˜6hš©–Â46Y˜Äsn™‘¡n˜‘s¦q—4‘šU6Ÿn˜E™e¦q‡š64–  Ä £ Ù Ø – ¡˜  Ÿ ™  £ ¡˜ ™ Ö ™§ —Ÿ §Æ ™ – ¡˜  – ™– – Ä § — ™ £ Ÿ Á ¡ § ( à —§ ™  £ Ä ¡˜ ™ — ™ £ Á – § –  ¡ ¤ à Ñ   ¡˜Ÿ ß Ç Ÿ ¢ Ù Ø ¿ –š  Á   – —§ ¦4ž—nnE˜@˜™©–nq—™£¦6Ÿn˜E™eŸ¦ n4©n‘–n˜h£‡6ŸY@‘–n6q8—Ch›£6¦ÄE¿£4¡eÄIÃ4h6›§‘–ns¦Ä§4‘š £ ™Ä ½Ÿ ˜ ‡˜҃™‘E–£¦ÄE£§4@4§¦n™£‘™s–ÄE™neŸ¦s–n˜c4{4Iž—™6eŸq¦4§—n nE˜@˜Ä!I—Î4‡U—™4E¡©¦Ä ¿ —§ ˜ ¡˜ ¿§ Ñ ££ Á ¡ § ˜§ Ο  à — ž ™ £ ™ § ž ™ §˜ ¿ Ä ÑŸ £ – 4‘@›£™¡Y{‡nÖ ¡ ‚äI 4e‘â¤Ã¦4›§6@8áh6§¦EÁ£!–n˜Òƒ§6Ÿn˜nn4§¦!§{6q4–n6hšs6Y›£§¦4z½—‘E–£‡˜©–h6¦EÁ£!n˜ —§š È ÇÖ åä 㠗 Ÿ Õ –š ¡ ½Ÿ — ™ ™˜  Á £§ à ˜ — Ÿ ˜Ÿ — ™ à —§  ™ š§ – ¡ nsæ6Ÿ¦EÁ4nn6h{›£6Ÿ¦¢E¿I 4§ ƒqž—nnE˜¡Y8ÈqÇž—™hš¦‘§n 4¦—n˜ ƒU¡n6‘–n@›£R n ‘¡™Ñ Ÿ˜ £ — £–  Ÿš  Ä £  ½Ÿ ™  £ – Õ Ã Ÿ —– ¿ § ™ Ä – ¡ ½Ÿ ˜ž —  – ¡˜ ™ – – ¦  h44›§n‘–¦Á@˜‘n‘ÊT¤Ã!â © ¡ ƒŸY‘–¦!‘I@›£§Ã¦4!–¦Äh‡‘¦Á!n§—@‘n6hšI§In{£¦—6¦ÁE4–nn6Ÿhš ¤£– — Á  ¿ ¡ —– – ™ ¨ ½   Ä ¢– ¢ § ™ —§ š – ¿ ¡ – ¡˜ ™  – — Ÿ Ÿ˜ à Ÿ £    ‡›š™U4I6EŸeI6n ‡‡Ø I›£™ež—Ãhš¦‘n4§¦—n‘eWLJ4q‘‡šnq4›§h›šn˜n4¦q˜4¦¡n)4n‘E–4n  ¡ ™ ¡ Ñ Ù– ¢ £Ÿ ¢Ÿ ¡š § ™ Ÿ —– ¿  ™ Ä ¿ – Æ % §˜§ ¢– ¡ £     ™  § Á § ˜ ¿ Ä Ã–˜ — £– Ì Á–  — ™ ™˜  Á — Á  ¿ – ¡˜ ™ à ™§ —Ÿ –  §˜§ ¢ ¡ £     ™  § Á § š § ¢ ˜§ ¡ £ ž ™  ‘n§6Ÿn˜nn4§¦{–4›§n‘–¦Á¡©nq—I4–—4‡˜6hš!n4§©‡4q‘–‡šn@4›§h›šn˜n4¦!q¡‡‡˜4q@4¦n˜™e—nnE˜£@˜™Ä 4W8¤4‡‘–‘6e8—Ue–Â46Æs˜qn4›§n 6n 4qnen˜™ÑC6Ÿ¦¢E¿£U4¡en§—h6›§Á‘nU¿ÄI‡4q¢‘‡nqn˜ § §  —–ž ß Ç § ™ Ä –˜ ™ ÁŸ Á Á§ – ¡˜ ¡ ™  Ä Ù Ø – ¡˜ ž ™š  –  §˜§ – ¡š£ – ¡ 6nР½ 4nhš¦nnE˜£¦6h§–¦)4‘Už—nnE˜˜Ä!4§¦n˜ —½I‡4q‘–‡n! 4›§hš›nn 4¦§§s4‡š‡4q¢U—n nE˜£!˜™vœ ¢Ÿ ֘   —Ÿš Ä —§š ™  £ ™ ˜ ¡ ™ §˜§ ¢ ¡š£   ™˜ § Á £– ¡ ˜§ ž ™ Ä e–¦Äh™‘——sn҃™6nР½ ¡nn™¦6Ÿ¦EÁ4n n6Ÿh£¢pPâ Ç Âš  – ™ – ¡˜ ½Ÿ ˜ —Ÿ – ˜ Ÿ˜ £ à — £–   š    – —  Á  4›§n‘–¦Á¿¡ ¡ n‘–‡6@–¡YCh4–¦Ähqn6Ÿ¦mƒW‡˜6nР½ n˜©n˜C£¦6¦EÁ4–nn6h™˜4¦nC£‡—6¦m½ƒC‘–E¦EÂ{n©n˜ Ì  àŸ È Ç£ š ¡˜ Ä ½Ÿ £ —Ÿ – ¡ Ÿ à —Ÿ £   Ÿš § ¡˜ ˜ ™Ÿ Á Ÿ ˜ £ Ä £ – ¡˜ Ÿ £ à —Ÿ £–  Ÿš      ˜ ¡˜ – Ÿ˜ £§   ¡˜§ § Ç    p Ÿ˜ £ à —Ÿ £   Ÿš – Ä Âš   ˜ Ÿ – ˜ ™ ¦6¦EÁ4nn6h©£¢p §4§¦n@‘E–£!nE¿64–Y‘–n4‡ ©EŸ›£4C›£™C8˜ßYe££ ¢hnY¦6¦EÁ4–nn6h{¦h™‘–nÂ6@¡n@–¡™Ñ ££¥U–4§›n‘–¦Áq–nUn!£æ6Ÿ¦E4nn6hí4Ÿq–¦Äh!‘–—qYe‘‘–n‘ʤTÁÄI¤n4§I4¦n©en nE£       ⠗  Á   ¿ ¡ ¡ ˜ Ÿ ˜ — Á£ –     Ÿ š Ñ —  š   —™ – ¡ È Ç ˜ —   – ™ ˜™ ⠖   ˜ § ¡ ˜ £ ž —™ ˜ ‘‘YEё–¦@h6§¦EÁ{–n˜!—™!hš¦‘h6r6§Y‘–¦6n @n`4eÆ6Y4¦n™h6¦ÁE‡‘¦¿—W£‡—6¦Á@nsnW—‘I—6žE™n£6§ —–– ˜ Ä –š £ ¡ ¿ —–š§qà   ÁŸ Á – ¡˜ £– ™ž ˜§ ¡˜ –š§ £ – Á ¡ ™ ˜ ™Ÿ – ¡˜ Ÿ˜ ˜ – ¢ £ 4™4n44nh@›£™¡Y@‘˜Ä!£§n˜™ž—™‘–¦4›§©–¦Ähš{‘n˜6§‡64q¦—4{˜©q§Un˜™Ñ—™‘¦4§›©¦Âh@‘–—™ —§ £–˜§– š È Ç ™ p § ¡ ™ Ñ  Ä Â  – Ÿ ¡š§– à § ™ Ä â ¡ ™ ž – Ä  – Ä š   — ‡64–!Ûkn 6‘˜‘@ ¡eh6¦EÁ34§¦6ŸE™£¦‘I¢™8Ã4q6n@–nI—!4–‘–¦4›§@n4§I‘nC6!¿nh6‘{¦Âhš™‘n6¦4§ ¡š§ è ɖ Á¤ è– Ç –š§ £  — —– Ìì ÁŸ˜ ¡˜ ™ à  Ä  –  ¿– ¡˜ £§ ˜š§ è– – Ä  –˜ Ÿ à — – Äš   ™ –¡ ™ £ ™ Á ¡  ħ Ç£ Ñ  ½ £§ à – Ä  – Ä —§š £ ™Ÿ Á –¡ È Ç– Äš   ¡ Ÿ—§ – £ ¦hC‘–——™n˜!—W‡˜—6Ÿ¦@–n˜¦‘–¦4c# h@4Ÿ6Пz6!4–‘¦4›§@¦!4‘C‡˜—6¦@YWe¦hY‘–n˜64@›ÃE™¦—™ e—™6ž4§¦n©–¦Äh{©¿{4n˜‘E–4n ‘nYh6§¦EÁ£4§¦6ŸE™£¦‘I¢8Ã68§`4–n4§‡nE˜¦Â™ ¡ n6ž`i ƒ#6n˜n6¦YYÈ Ù ž — ¡Ø š § Ä Ã– — £– Á–  –š  — —– ™ Ì¢ £ ˜   £ –   ™ ½Ÿ ¢Ÿ ˜Ÿ Ä – ¡ Ç8ìn‘‡6҃s¦ÄI›Ã6YÑI£¦p ¢££££¥e £¥!–¡™Ñ Ì – àŸ ½Ÿ –  Ÿ           â  â ™ âÌ – àŸ    ¤ Â È § ¢ ¡š £ ™  § Á§ ˜ ¡ £ § ™ Ä § ˜š ½Ÿ  – Ä ¢  — – ¡˜ ˜ £  ½– nn‘‡6{›£™§£¥âYh£¦¡YqÇq‘–‡n£s‡˜™e—!44–¦Á4!4§¦n˜s4–Â46Æ©˜C4¦Ânh6§ ƒ{‘¦nUŸn{‡‘Жkn  – —  Á  ¡ ½ Ù – àŸØ 4›§n‘–¦Á¿§ÚƒŸ!‡‘‡6n§–¡YÈYeh6§¦EÁU‡‡44E–©–n§—s–4›§Án‘¦¡!IŸn@¦6¦EÁ4–nn6hš©q‘¡‡n£§‡š64– Ç –š £ ¡š § £ ¡˜ ™ —  – Á ¿ § ˜ £ à —Ÿ £   Ÿ § ¢– š ¡ § U ‡4q‘–‡n£!6UnU4nn‘ЖknIn4q¤—4‡˜6hš!4§¦nse—nne¥ee£¢p—nnEY4›§hš4¦Eq¡nU¿U4n—‘E4n ‘n  §˜§ ¢ ¡š £ § Ÿ˜ Ö   ½–  – §   ™§ — Ÿ ˜ ¡˜ £ ž ™ ˜ Ç     ž ™ ˜£  ™ – Á£ – ˜ Ä Ã–˜ –£– Á– – Ä § —§ – — Á ¡˜ — ¡˜  Ä ¢ £ ¡š˜§ ¢ ৚ ™ Ñ   Ù  § —Ÿ Ø £§ à £  ٠ ¦¤EŸ›£4Å4‘š§4›§!›£™n)‘–nW8¤6Ÿ¦E¿)‡‡4q)‡4‘)›Ã™6Ÿ§4–n4‘šI˜ W 6Çŧ64E–¦©›£™¤4¡Ø „½ß Ç'n˜™Å—6‘–¦4§¦n‡˜—6Ÿ¦§–n@4£¦—4‡˜6hšU–¦hšUn˜ ƒŸ§—4›§6n ÐéYÈ Ç ¡ n6ž`i ƒÅÁ6n˜ p ¡ ™ Ñ ™ž Ä ˜ ¡˜ £ ™ Á ¡˜ § ™§ —Ÿ Ä Â – ¡ ½ –  Á ˜ —Ÿ ½ – ¡ –   ™ ½Ÿ Ÿ – ¡˜ ™ —– ™ž ™ Á ¢ è– œ Ç Ì⠝˜š è– ¿  – ™ ˜ ¡˜ £ ž ™ ™ Ä Ä – – §  – —  nU—U‘eÆ6@›£©–I4§‘U—@‘˜™ÍÄhe¿nh6§‘§Ä{‘ÊT¤é4§¦n{e—n nE˜£©˜§¿§Ã4–‘¦Ä4›§!n4s£‡‘n6Ÿhš ˜‘hš6r6™4)æ4©e—nnE˜£!˜™¤¿U4n‘–¦ÂIn4q–¦Äh!›£™n˜e—s£‡‘n6hšqY¤c—6žn6In˜!4Up p p —– §qç § —§ £ ž ™  Ä Ä Ã–  Ä ¢ — – § š ¡ ™  – — Ÿ – ¡ È Ç ™ ™ Ÿ – ¡ ˜§ —nnE˜!–nUn˜™©–¦Ähs–I¢E™I{6§4n‘E–4n ‘n ©–¦U4‘@£›n3V£‡˜Ä{E˜¦hÂq n˜™q4–h¦‘푁–Ä6n Á ž ™  £ ¡˜ ¡ ™ Ñ Âš Á £ § £§ ֘ — £– Á– Ä —§š ™ ¡˜ U ™ ì £ ¡ ™ Ñ Ã Ã Ÿš —– ¢  Ÿ §e‘§¦IYII¢EÂn{)‡Ö ¡ n 6ž™`§‘E–8£¤h6§¦EÁ™4§¦6ŸE™£¦‘I¢8ÃÌ4I–ÁI¢E™¤!‘›Ã™E¦6hen©›£©¦6Ÿn˜nn4¦Á § – Æ ¡ – Ñ – ££ œ Ç –  i – Õ –š £  — —– ™ ì  £ §  – £ —Ÿš Ÿ˜ ™ £ — ™ ™˜ § –4›§n‘–¦Á¿q–I4nR4‘š n˜n66ž4q›šn‘–‘6¤í4Ÿæ4‡E˜£‡‘¦en˜)‘™E˜£4¦Ä§¡n¦4¦n ‘`¨ —  Á  ¡  Á ¢§£ —§ ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž § Ñ ¡ —§  – à —  Ÿ ¿§ Ñ – – ˜ £ Á§ ¡ – Ç –š £ ¡š § £ § Ÿ £ — ™ ˜ § –  Á – Á ¿ ¡ ž  Á ¢ eh6§¦EÁ§‡‡44E–!Ú½ƒY¦6Ÿn˜™nn4¦Ás—4›§n‘¦©—™I4§n£ ‚¿n˜h›š™I¢¿q‡‡44E–@E˜£¦6nqæ4!‘–I6h§—™Y˜EÂ4nq4‘©qn˜n66ž4{›šn‘‘6n!6!¦4›§@›šn‘—‘6nØ  ™ Á ™ Ä ¡š § £  ğ  —§ è Á ¢Ÿš £–  —§š Ù ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜– —–žØ  Ÿ Ù — Á ™˜– –ž
 8. ¤ ¤ ·‘ » ¢  µ ¶ ’ ¹B ¹ ‘ µ ¶ µ· ¹“ ´ ¤ ‘ µ 1   B ¹  µ µ  ¥hB 1 nh¦` Ž#¦¥I%¦»›§›´qn‡hA‚Ý{‡eÝ©›“›´e` hn‡4!‚Ž¹™  ¥hB 1 ·shEeA©¦›»µ 4 “ ¹‡hA‚Ýs¦›»8b ' ‡‘3` Ý “Ý ’ ’ ’ Ý ¶ Ý ´ Ý  · ‘ I4§neeI‚“q©¨U’eIhB 1 h¦´›´¶ 4 q“ ‡hA‚ݹ!¦›»§8qb ' ‡3Ý4ÝUneeÝ‚“¶§¨s¦`Ph6c©@chB 1 · ¦¥   ¹B µ µ ‘ ` “ ’ ’ ’ § Ý µ ·b I ‘ ` 1  µ ¶ “Ý Ž Ý   ¼ Ý µ ’‘B ´ ‘ Ý ` ¼ Ýb I ¢ ¼ µ B  µ  · ‘ µ 1  ’ ´  h¦A` ¦»››´@4©eW™e‘“Y¦›»›´¶©n‡hhS¼1X™‡e{¹¦e6c¥¦¥%¤e8͵6‡¦›»›´¶@hB 1 @hEeA!eÝ@hB 1 · ‘ ´ ¶ h¦›´I¦›»µÀ4 Inh¦he‡¦3¦ ¥hB 1 nh¦` Ž»C6Ýe›‘eh›¼eE’I%£¤eÝIhB 1 ™6e›¶‘eh›¼eE’¡I ¡ –nÂ6ž`i  “‘ ´‘ · » ¤ ·‘ ¹ ´ ¶“ ´ ¶ ¢ Ý ’ ´  · ¹Ý ´ “ ´ ¶ I  ¸   ™ 0001 0000 1001 1000 0101 1101 1010 0010 1110 0111 0110 001 000 101 100 011 010 111 110
 9. ã C q B H ( C # ( ( ( F ( r% B # D…H5H68F'784&G&#( 'q%1`'C6d1D(q'™'4"%'C'%1%(b0 G13A'96F&'q6$B1vD2—rC "w'C4Sy B (% ( rG % 4 F ( 7'9'%61%2 b("G6"0&C`8C1G(‡52 68F'784&G&#'q1%ˆ)u84Y"76"0&CcAYq &F6–q &@68F'71%6&s8CB 1G$Swu b21G33"%'C( '%1%b(1G35&0#‰C 506F8'748(&G&#F 'q%1( `u)7 84"7C6"0&C( q q6'04666(0 @8—&Gƒ#˜01%)(84S7"04 8C7&#3ˆ6GC 8F7 CS#8‡#bG"x8CuƒC‘ G‰&76# 0‰"BSCS#„7 "e'VIC "c'd)c4 1cba1T46Fa 6'Rw "IXWI 3`"e—D…8Bb7( 3ru 8@8G876&0b#6"%'C'%1%b(41G03@rt'7H b4)u'46‚7r ‘“ˆ6‡&CDy3‰173F8t"B&C1q3&@601()S%%13&0'#48b7u36ƒ@•a '0Y "08C87c '7Y84$w #88HE8CG7 " 8F¥'7u7 b $8F8w‡Ss8#'9¥8C7 "% D217SC3)2( 6b40 8@Du87SC&G©‚"02 ƒ# $6„S78F†C0 3s… t66'0Fq 1r84b(6&G7 6&q@ 5&0&H5$A"%Hu#b# 'C&p'%1%&ib(Dh1GA3'B(g „¥4'0F Ef&q&94'0 "e'#'V&%I "c6'd# '0)c5ba1c4 8H1T"G68Ca Y`XW8F"I'7SV$Q4 )"Iw„SRUT&0Q)'#P@ƒH8‚"G &08C€F82)&47E&#D2Dy8C©Ax'%'97@#8 %1"e()'V84I '7"c6'4 d )c'01c45ba1T3610a2 $'%Y () %&'R"I$XW# I "!3`)eI 46 7 v C &H8#BƒG”D28Cb7&ub(8G‚‘“$'Bv8F)u6$’8H'B'4r "%6'C# '%1%b(1G3A8#7ˆ8Br"G6ƒC4 ‘8CGU9'766A5&Hb#u6'0846@65&HI 48#b6‰"%'C'%%17#bb(u G163ˆ6(C F8B6v'04"e'VI "c'd)cc1ba1T6t'R"IXWI c3Y`)eI ©q 7 r B u C ( r 7 Ç Ã ¡ ™ ™ £§ £ ÁŸš ™  £ ½Ÿ — ™˜   à – ¡ –ž § ¡š  Ÿ £ ™ ¤ — ™ ™˜ § 36§¦™˜z—½™6™4–™6hž—nnE˜Úƒq6ŸnÂā™nnE˜›£™©n˜s6—4¦‡q›Ã6E¡@˜c6Ÿn˜nn4¦Á – —  Á  ¡    ™˜  Á —§ £–˜ §Æ–  ™ Á è  – Æ — ¢  Ÿ § ˜– —– § ¡ž Ÿ ¡˜ – Ɩ £  ¡ 4›§n‘–¦Á¿@4›§h›šnn4§¦I¿4@4n4§¦Â46‘!¿n˜h›š™‘–Y‘e‘–í¡n˜™n66ž4s›š™n‘‘6ž!¤66nI—‘e‘¦¤h¦YÈ Ç — ™ ™˜  — Á  ¡ ™ — £–  Ÿš ¡ ™ à ™§ —Ÿš – § § ˜ — ™   ÁŸ Á – ¡˜ ™ £ ž ™ – ¡˜ c6Ÿn˜nn4§¦ÁY–4›§n‘–¦Á¿{ž—æ6Ÿ¦EÁ4nn6h@–n˜©—s4–—4‡˜6h@n4C˜4¦¡n6Ÿn˜4›§6¦Yn!—`e—n nE˜£™nʽƒŸ ££– — –ž§ – Ƨ ¡ Ÿ ™ àŸšš§ – — ¡š  £ — Á  Á ¿ ¡š – ™ ˜ ™Ÿ Á ½ — ™˜  ™ ™ Ã Ñ n4n˜ÛÉ 64‡‘e‘s–n˜©n˜sž—‡6h‘6s6ž4§¦‡I›Ã6ŸE¡{–4›§n‘–¦¡‡6§4—C£‡—6¦‹ƒŸI6ŸnÄn nE˜›£ő–— – ¡˜ ˜ ¡˜ £ £–ž £ £ ¡ ™ Ÿ  ™˜– —–ž ™ ¡ Ä ¿ Ÿ ¡˜ ¡ È Ç £– —˜ É Ÿ ž ™  Ÿšš§ –˜§  Á  à –  n™4§¦n™‡E˜466žE™q¢n˜n66ž4§{›šn‘‘6I恗‘–¦In6‘–ns–YCh£n4nÛÀn˜!—Ç6h‘6IÃ4n4‘›š™©n4§ £ ž ™  £ —– ¡ Ñ £ Á — ™˜š  £ ¡˜ ™  — Á Á ¡  ˜š§ § ¡ Ñ – £ ˜  –  Ÿ ™ £ — ™ £ Ÿ Á ™ Ä e—nnE˜q‘™@E–6§¦¡!6Ÿnh4–‘E–{–nsž—nÂÃY£¦‘–¦4§¦©¿4§¦nh6™˜4¦™™‘E–!ŸnC‘Ç6!—C¦6Ÿn˜E™e¦C˜{ì ˜E‡ÛÉ n˜C‘e4!4–—Ûk–C4–4›§n‘–¦Á@E–eŸn!¿6Y4I6eŸsnW›£34e6@YCÇ34Ûɗhš4¦EÁ¦@n4Y¦6Ÿ™n˜E™e¦Á £  – ¡  – Ɵ Ã É Ã £ —  Á  ¿ ¡ £ ¡˜ —Ÿ ˜§ Ο Ÿ˜ ™ § Ÿž – ¡ È Ã– ™ – £ —  – § £ — £ Ÿ ˜©n˜ÒƒŸY‘恗4q‘n ©–n˜s–™Ñ!¿n˜h›š™Á‘§‘eÆ6©n4Iž—n nE˜U¡‡64҃™‡˜{E˜‡ÛÉ ¡n¦6I–4`U8—ß ™ Ä – ¡ ½  – ™§ ¢– ¡ ™ ¡  ™ è– —– ™ž – § ™ £ š§– ½Ÿ £ ™ Ä ì £  – ˜ ¤â  ħ È Ç — ™˜š§ ™ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —–ž Á £ ½Ÿ Á ¢ è– —§ ˜ Ο Ÿ˜ ™  – –  ½ £  § § ™ c6Ÿnh6q—Þ¢n˜n66ž4{›šn‘–‘6@–I¢E™§Òƒ@–I4§‘q4{4§q6eŸn@E–›£hš‡‘è‘3ÂÐkE–¦!EŸ›£4™›£™8˜ß Ç3¦—6П½ –¦I›Ã6ŸE¡{eÆn˜n‘¦I6hq¿4§¦6Ÿ6sn4{4¦nY¦6Ÿ™n6EŸ¤e66hn4–‘nn‘eƑ@  Ã Â Ä Â £ – ™ ™˜– Á ¢Ÿš  Ä ž – § ˜§ ¡˜ £ — ˜  £ à Ÿ Ÿž¤££ – ¡˜ – – Çe–I4§‘@6П½Û344–¦I4n4›§6EŸ›£¿‘eÆn4›§‘n !©–¦q›Ã6hÞ¢¢n6`4¦6Ÿ6sYWÇU¢n6`4¦Ä6Ÿ6!In˜  Á ¢ è–   ¤ Χ Á ֘  ™ – ™˜ – § Ä ÂŸš  ™˜ ÁŸ § Ä ž – ¡ È ¢  ™˜ ÁŸ § ž § Ÿ –š —–ž – —Ÿš ––˜ —§ § ž ˜ — £– à — ™ ™˜  ž ™˜ Á ¢Ÿš  – ¡˜ Ÿ à  § ¢Ÿ – § – Ƨ – Ɵ ħ –  h¦‘6n‘eÆ6h‘n4‡4¦6{6Ÿ@4eŸ{£¦6Ÿn˜nn4§¦Á!—n‘–¦I6hs‘n6ŸIn˜I4–n4¦ÁI6hš!6ž4‡ ‘e‘e4¦4!n4§ ˜§ ¡˜ — ™ ™˜  Á ½Ÿ –˜§  Á ¢§£ ¡˜ ž £§–  ¤ – ™˜ – ¢ £ – ˜ ˜ œ § ™˜ ÁŸ §š  ¿ Ä Ã š– 4¦n@£¦6Ÿn˜nn4§¦Úƒ©n4‡!ž—™I4n–n—E™64nhš¦—™eI¢nsI4§n!¡n@™™Çq¢n6W4‘ŸIq4–n˜h4ʤ¥– ¿44n@6Ÿ™£›™£¦6Ÿn˜nn4§¦s–4›§n‘–¦¿¡Úƒ©ž—™I4n!–n@4§¦n™›£™©n6ž`i ½ƒ™‡˜—6¦©n҃©@× §–  ˜ — ™ — ™ ™˜  Á — Á  Á ½Ÿ Á ¢§£ ¡˜ ˜ ¡˜ ì –   ™ Ÿ £ ™Ÿ Á – ¡˜ ½Ÿ – — Ö ¡ ¡   Ç34n˜6ž™6ž™¡Y›£™!£  ǁǁe£¢pPe¢2c4§‡6žIÇ ¡nsnq—ee¿4¦—`i Ç    â   p ¤ ¡ Á   ™ ˜ – ¡˜ ™ ¤ § ™ Ç   Ç  â   ¤ – ¢ — ¤   Ç   â   —§   Ç      ½Ÿ — ™˜š £ –˜ ™ – ˜ ˜ ¡  ¡ ™ ¡ § ™ Ñ ¤ Ö ç e£  ÇÇe¥e¢p e¿‘I4§¦e£  ÇÇe£¥e£  æ4s£  ÇÇe£££¢p ƒ©6Ÿnh4E–‡‘n—™¡n`£‡6ž™6žsEŸ£›4!¡‡›š¡™e346¦E¡£ ›£I£  ÇÇe£¥e£  nqž—™æ6Ÿ¦EÁ4nn6hIh6§¦EÁn˜ ƒŸ¤6Ÿnn6Ÿ¦!–n¤4§‡6§¦6hš4E–£In˜U—8©c6Ÿn˜™nn4¦@›£n˜ ™   Ç   â   Ÿ˜ — £–  Ÿš –š £ – ¡ ½ — ™˜  Á ¡˜ ¡ Á  ž à —Ÿ – ¡ ß Ç — ™ ˜ § Á ™ ¡ ‡4™4n˜!4E–6›§™!¿4§¦6Ÿnn6Ÿ¦6n™–¦sn˜!‡‡44E–@–n˜YeÎ™©Ã›6Y™Y6c6Ÿn˜™nn4¦{£  ǁǁe£££ ¥s¡n!—™@E–en˜ ৠџ à £ Ä  — ™˜  ÁŸ  Á Ä Ÿ ¡š § £ ¡ –   Ÿ Ñ – Ѥ — ™ ˜ § Á   Ç     ⠖ ˜ £ Ÿ ¡ 4¦ns‘nn‘–¦64‡‘e‘)6In4)6Ÿn˜nn4§¦q£  ÇÇe£££¢£–n¤—se—™nnE˜qnh¦—e§Çeh6¦EÁIn˜ ƒŸ —½4¦¡ —§ ¡˜  –˜˜ Ä –ž§ – Ƨ —Ÿ – § — ™ ™˜  Á   Ç      p ¡˜ ™ £ ž   £ – ¡˜ –š ™ ¥ –š§ £ – ¡ ½ § à —Ÿš ¡˜ —§ £   Ç     â — –š £ ¡˜ ½Ÿ  ¡ £ – ¡˜ £ —§   Ç      – —  – Á ¿ ¡ – ¡ ¦6h4E–£!–n™£¦4¦EÁI£  ÇÇe£££¥¤Ã¦4§!h6§¦EÁ©–n҃җ½4§¦@E˜‡ ÛÉ n@¦4¦EÁ££  ǁǁe£££¢p"4›§Án‘¦©YÈ 8Ç4e6!@6q6‚Ÿn44ÓI¢™4qq6Ÿnhš¦—ÐÂïn˜™Ñ¦eh6§¦EÁ£c4§¦6ŸE™£¦‘I¢Ã8‘6Ÿ!@6qÃ4n˜n6Ÿ™›£s–4›§™n46Æs–6—E™£ § Ÿž § £§ — ™˜§ ™ è§ ¢ — ™˜ ½ ¡ ™ ¤ –š  — —– ™ ̖ — § £§ – ˜  Á ™ Ä  § ž ™‘e4q6Ÿnhš¦Âн CÇsn 6ž`§—4n˜‘E–4n ÁY›£C£¦6Ÿn˜nn4§¦{—4›§n‘¦¿™˜4§I—6eŸmƒI‘§™Y‘–n˜6@œ §  – Ɵ — ™˜ — œ ì –  ™ i ™ Ö — £– ™ — ™ ™˜  Á –  Á – Á ¡ ž ™ Ο  ½Ÿ ¿ Ñ   ¡ Ÿ — «² §44& ! ¦ «  ¦ ¡ ² £ ® ¡ § &­s¦ ¨©® §¥¦ Ü¤í¢£   Çc6Ÿn˜4›§6¦snq—Ye—™nnE˜ž—nE˜›£‘Þ6ŸnР½ — ™   ÁŸ Á – ¡˜ ™ £ ž   £ ™ ™ è– ¢ ž ™  £ ¤ – à Ÿ Á Ÿ˜  – Æ ££ Ÿ š ¡ ™ Ñ Ã ™ Ä ¢Ÿ ™ — ™˜š  £ £§ Ä £ – ˜ —– ¡ Ñ —nEÁ‹rŸ!hš¦Ân n™‘e4EŸnenhUn˜™4–—6hš@›£q6Ÿnh4–‘E–§Ã4E–6¦™n£4—nÛÉé‘™{–I¢™n˜™‘e4§6Ÿn˜  –ÆŸ — ™ Ì   Á ¡˜ ™ — ™˜§ — £– Á– £ ™ £§– š–  Ÿ £§–  ™ ™ Ñ –   – Á ¿ ¡ § ¡˜  – ¡˜– Ñ ˜§ ™ à 4›§6Ÿ¦Á©–nq—q6Ÿn4‡˜‘E–4n ‘n Y‡˜sE–64nh4Ã{6sE–64nhš¦—c™s—4›§Án‘¦@˜4¦n™‘n‘¡™s–n4‘›š¦—™ à —§ — ™˜  Á Á ™ — Á  Á ¡    ™˜  Á § ™˜ — £–  Á– § – š£ ž £ ½Ÿ — ™˜§˜ £– Á– ¦4¤6Ÿn4§›Â6Ÿ¦§¤—©–4›§n‘–¦¿@4›§h›šnn4§¦Iž—n‘E–4n‘n ©q¢‘¡‡n!–6—™EI§ ƒ§6Ÿn4‡—‘E–4n ‘n  § — ™˜  ÁŸ Á ¡ Κ§ ˜ —§ – —Ÿ ¤£ ™  ½ £ — ™˜  Á Á —Ÿ – § – ÁŸ £ ¢ ™ Ÿ § ™˜ —– £ §š– 4¦6Ÿnn6Ÿ¦6n @–n˜©‡6‡n4‘š{6ehež—nnE˜£mƒŸC¦6Ÿn4›§6Ÿ¦I6@n˜4‡‘¦6`q¡n˜n66ž4™›šn‘–‘6ž™E–¦4‘4YY h¦6Ÿn˜nn4§¦@4›§n‘–¦Á¿{E–eŸn—™–™Y4§¦n˜Cež—nnE˜{–nmƒŸCn4nÛÉ eƁn˜4›§‘n@n˜©n˜s—‡6Ÿhš‘6q—6Ÿ™n4›§ ǣ — ™ ™˜  Á – — Á  ¡ £ ¡˜ ™ ˜ ¡ £ ™  £ ¡˜ ½ ££– —˜ – ™ –  – ¡ Ÿ ž ™ à š§ ˜ Ì ÁŸ Á ¡˜ ™ — ™˜§ — £–  Á– ™ ¡˜ £§– š à  Ÿ £§–  ™ £– —  Á – ¿ ¡ ž ™˜– ¢Ÿš Ÿ §˜§ ¢– ¡š£ – ¡ 6¦{–n—6Ÿn4‡˜‘E–4n‘n C ‘–n@E–64nh4–™6@E–64nhš¦—C44›§n‘¦Á{—n‘¦ÁI6hz½ƒ{‡4q‘‡n{n˜ ¤c6Ÿn4§¦—™6h4n ©Ã¦46Ÿnhš¦ÂÃn ‘nʃ`n4hšnÁY–n66n nW4¦nW£‡E˜£466E©n6‘¡n™Y`8Ǒ–4‡4¦©—™ — ™˜ Ä ¢Ÿš– —§ — ™˜ Ÿ Á–  ½Ÿ ££– Ÿ  ¡˜ ¡ž Ÿ ¡˜ ˜§ ¡˜ –žž £ ¿ Ÿ– ˜ – ¡ È  § § Á 4eÆ6EŸs¿E£¦6‘–4‡˜¢E™™n4c£¦6Ÿn˜n‘–¦I6h™4›§n‘–¦Á¡{4§q`4¦n¦£4–™ÁI¢¼‘‚“¶‚‡¹6neXµ‘›·‚¶¦`h¨ Ö  £ Ÿ —§  £ – § — ™ ™˜ Á ¢Ÿš – —  Á  ¿ ¿ — ¢ ˜§ ¡˜  ™ ¹ ¹Ý‘ Ý ` ¶ ¹ ¼ Ç£ — Á – ¡ ½Ÿ ˜ £     ™˜  Á —§  ħ — ™˜§   ½ ™ § ™ § £ £ ™ Ÿ  Á ˜§ £˜ Ÿ h4–4›§n‘¦Á¿҃@‘E–£¦ÄE™4›§hš›nn4§¦q¿4{˜6Ÿ¦4q6Ÿn4q¢n6ŸÐϗc4‘›š™nE˜›£n˜4‡E˜™4–›ÃÆ4n™4¦¡n˜™‡—™6¦Á ½ƒ§6Ÿn4›§6Ÿ¦©§!—n4§¦Â46‘zƒC‡h4Ê¥™eÆn4§›¢hs–nC›£Y˜™¦#ÖPä‚I 4e㑧¦4›§6@á8U4n4¦Â46ƑC›£™ Ÿ —a ™ ˜  Á Á ž ™ ˜  § Æ – ½ Ÿ £ ˜ š – ¤ – – ™ ˜    š ¡ ˜ ™ ™ ˜ Â Ä U ¢ å ä â à —  Ÿ Õ Ã – ˜ §  § – —nnE˜©–6—E™!@I¢nq‡64q6Ÿ™E¡6„§…‡¹6ne` ‚ŽÍ¹µ‘›·‚¶¹¦›¼)4q—™I4–n4¦Â46‘–sn 4Y£4—4›§n‘¦Y—‘n ‘ÊT¤à ž ™  £ ž £ § – ™˜ ¡š§– — £ ½ ¹ ¹Ý‘ Ý ¶ ` ¶ —§ à ˜§ §Æ – § –  Á – Á ¿ ¡ ˜ – – ™
 10. p Pâ ÇU4‡ 64›§™›£nq—™ ¢§ ž ™ à ™ ¡˜ 64‡™nsp §!n˜©4–4‘n£C›£Wn4–n˜`7eh6§¦EÁ‡‘¦Á¿‹ƒŸW£¦6Ÿn˜n˜n4¦C¦6Ÿn 46Ʀ4§6Ÿ™nh¦н œCI @–nÂ6ž`i –ž —§  ⠟˜ Ÿ à §š ™ ££ — ™ i Ç –š £ – ¡ ½ — ™ ™  § Á £  ™ § à — — ˜š — ì   ™ 0*10*...* **1*...* 0***...* Variable X K K/2 K/4 K/8 0 0 F(X) 1 Variable X K K/2 K/4 K/8 0 0 F(X) 1 Variable X K K/2 0 0 F(X) 1
 11. 6â â Ç — ™ ™˜  Á ˜ ¡ ™   Ÿ £ ˜§ ˜ ™ ÁŸ ½  – Ä ¢  c6Ÿn˜nn4§¦@4§¦n˜q—c4§„½ Û6E¡{4¦¡nY£4–6hšÚƒŸC‘¦— 4nh4–¦Á‘§–n§n4q¢4n Á4śÝ6ŸE¡6Ÿnh4–‘E–q‘nИŠÅ6Ÿn˜™nn 4¦Á§—4›§n‘¦¡I 4›§hš›nn4¦Á¤Å—@4„§½ ֘š è– ¡˜ –˜§ ™ èŸ Á§  £ — ™˜š  £  – ½§ — ™ ˜ § –  Á – Á ¿   ™˜ § § ™  ¿4¦nh6§Y4§¦nWež—nnE˜mƒ`4–6hmƒŸ`‘–¦¢Â™–n634E–›£nn‘eÆ6C6Cn6Y¥n˜n66ž4™›š™n‘‘6ž™nʄ½ß § ˜š ˜ ¡˜ £ ™  £ ½Ÿ £ ™ ÁŸš ½   Ä — ¡˜¤ à ™˜ – ç £§ £ П Ñ ¢ ¡ ™ Ÿ § ˜– —– – ¡˜ h¦6Ÿn4§›Â6Ÿ¦ÁY£¦6Ÿ™‘n n™h4–¦EÁ4nqn˜™s64‡‘e‘§©e4¦4©n‘Y™˜4¦¡n™e—n nE˜q4—4§‡6hI¿E¦Â6ŸƑn Á Ç£ — ™˜  Á  Ɩ Á Ÿ˜ ˜š £–  ¡ ™ Ñ –ž§ – Æ – Ɵ ħ – – Ñ § ˜ £ ž ™ £ Ö ™ ˜ —Ÿš £ ™ – – Ƨ ¡ ˜§ ¡ — ™ž–  ৠџ˜ à £ Ä Ä Â £ £ ™  Ñ — ½Ÿ  ¢ £ – ¡˜ ¤ ™ ˜   œ Ç ™˜§ – — e‘¦@4¦n˜Y£¦6Ÿ6‘nI‡4™4nI4E–6›§™s–¦q›Ã6ŸE¡™ež—nnE˜£ ‘–zƒ{–ÁI4§nsnh›£¡nY‘–nИ½ Cc—6Ÿn4‡ ‘‘–6ž ˜E‡ÛÉ –n˜©ž—n Â™›£Þ6Ÿæ4‡C›£™{–I4ns–n™I¢nI¿6{–neE–£‡6hz½ Yc6Ÿn˜nn 4¦{4›§n ‘¦™4¦n˜ £  ¡ ™ à ™ ¢ —§   Á ¢§£ ¡˜ – ™˜ —Ÿ ¡˜ ¤   Ÿš × Ç — ™ ™˜ § Á – — Á – Á ¿ ¡ ˜§ ¡ ½ƒ©n4n˜ÛÉ –nIž—n4q¢nE˜4–©6П½À–I4n§§!66Ÿn4›§Â6¦I–¡ns£4E–¦&¡n˜n66ž4›š™n‘—‘6IYUc6Ÿn˜ Ÿ ££– — ¡˜ ™˜§ ™ £   Á ¢§£ £§ — ™˜  ÁŸ Á ˜ £  ¢ ™ Ÿ § ˜– –ž – ¡ È Ç — ™ Ìnn4¦Á!–4›§n‘–¦¿{4§¦nU—™©–™s4§¦n{ež—nnE˜£W4§ ƒ@n4–n˜Û‡6ž4‡‘eƑn˜Ins¦6¦EÁ4–nn6Ÿhš¤6Ÿn˜nn4¦Á ™˜ § — Á  Á ¡ ˜ ¡˜  ˜ ¡˜ £ ™   ½Ÿ ££ — É – § – § – ¡ Ÿ˜ £ à —Ÿ £    — ™ ™˜ § – —  Á  ¡ ¡˜ ½Ÿ ££ —   – È Ç — ™ ™˜  Á — Á  Á ¡ ž ™ à —Ÿ £–  Ÿ – ˜ ¡ ™ Ñ Ã–˜ š £ 4›§n‘–¦Á¿©–n҃@n4–n˜ÛÉ –nn˜©¡Y™c6Ÿn˜nn4§¦s–4›§n‘–¦¿I—¦6¦EÁ4n n6hš!¡n§n˜™§4n4›§™hEŸn£6§ ££– — É ¡˜ £–˜   §š ¶ b —§ — ™˜  Á Á ¡ ™ £ ž ™  £ – ¡˜ Ÿ £ ™ Ä ––  ¡˜ £  – ¡˜ – Æ n4n˜Û‡–n™4n4›§h›š4‘!‚ŽÍ¹µ‘·›‚¶¹¦` cæ4e6Ÿn4›§6Ÿ¦©–n˜§—@e—nn˜EnÚ½ƒ™‡˜©‘nn{˜E‡ÛÉ n@ ‘e4Ÿ " 4Ûk–{–¦I4‘šY4§¦nWÖ 8ì™4–4›§n‘–¦¿{ä ¡ –n˜c4n4‡‘I¢Â‘– ¡ –Ä4`Cc6Ÿn˜4›§6¦@¡nI6ŸC‡˜h6I6Ÿn˜ Ö — É Ã Ä —§ ˜ ¡˜ Õ £ — Á  Á ¡ ¡ £–˜§ – —  § È Ç — ™   ÁŸ Á – ˜ — £ š§ — ™ h4–‘E–I‘™Ñ‘–4‡4§¦Á!—{¿E˜hš›™I¢™W4–4›§n‘–¦Á¿s¿4qWn4hšnsŸnY 44¦Á4Wq¡n˜n66ž4™›šn˜‘‘@• ̚  £ —– ¡  §  ™ ™ Á £ — Á  ¡ —§ ¢ ££– Ÿ  Á ˜ §– Á § £ ¢ ™ Ÿ § ™ – —– 8Ç4¦Â›Ã™Æ恗—¦6¦EÁ£4nn6hš©nŸn˜I4Ç4™Ñ‘™›£I6Ÿhš § ™ ™ ž ™ à —Ÿ –  Ÿ – ¡˜ Ö  § § ™ ¿ Á 4¦6Ÿn˜™64!‘–nh#Ö (E Q$IT H(0CD¨ nq4§¦n`‘n44n6c›£™YÂ46¥6¦—4‡Y¡nÛ½„`‡—™ÁI4§nY›šnE˜£6¦¡‡ŸnE˜£ § — ™ à ç —§ — ¡˜c C P G FE âÕ — ¡˜  –˜§– ž – §Æ ¢Ÿ à §  – ˜ ß ÇÖ ž  ¢ £ ™ § š  – à ™§ ¢–  ½Ÿ ¢  Õ Ç⠗§ p —– ˜ – §Æ ¢ —   ž ™˜  – —–ž Ä ˜ § Á  — ˜ § – ¡ ‘¦—4q‘n҃ín6П½‡8§qp 6¤Ã¦4p ǧ‘‘–YEё–¦Ä©Â46í6Ÿæ4§‡!§I—n4§‡‘‘6I¿@n4¦`4§¦6Ÿ™nhš6‡Ð ½ n˜ ž ™ ££§ —– ¡˜ ¤˜   –ž–˜ ™ ¡˜ — ££ § ™˜§ ¢Ÿ˜ § ¿ Ä –  –˜– à ™ — ™˜š  ž ™   ——6žE™n6)‘n`‘n4§¦Ás‘6‘n—I–nUž—™6žE™n6§U¿4‘›šn4q6n4¤§Ã4—™I¢n‘n‘s›£¤6Ÿnh4–‘E–£U—nà 4h¦Ãn@4–6hš ƒ™‘–¦¢Â!–n˜e–I4§‘@›£™n˜§8—ß©c6Ÿn4›§6¦{n˜4›§Ã4–In‘n˜—!¡nU—q4hš6›§!¦Ä ֚  Ÿ  Á £ ™ ÁŸ ½Ÿ   Ä — ¡ ¤ Á ¢ è– ¡ Ç — ™˜   ÁŸ Á – ™ ¢ – ™ – ˜ ™ Ö  Á – n©4–™6hš ƒŸ©‘–¦¢Âq–neæ4¤ž—nnE˜‡64æƒ!n4–n˜Ûï–n)6e6Ÿn˜4qn6Пϗ™s4–¦Âhš¦—q–4§‡qYÈ Ÿ˜ £ ÁŸ ½   Ä — ¡˜ —§ ™  £ ¡š§– ½Ÿ ££ — É ¡˜ —Ÿ — ™ § ¢  ½ £ à  ™ Ä ˜ – ¡ ւ346žE™n6I›£In4–n˜Ûï4§¦n˜ 4Ÿq6ŸÅæ4qn4–n˜Û¾nU–ÂR6Ÿ™n4§‡‘E–£4n‘nŗ™U64¦‡Ÿn4n4›§‘n  Ç Ã– — ££§ ™ ££ — É ˜ ¡ Ñ ¡ ˜ — —§ ££ — É Ÿ˜ à — ˜ ˜ — –  Á–  –ž —§ ¡š ˜ £–˜ – –I4§‘–W‘nn h{–n˜Y˜Â68¤4‡‘–I—!4E–n£¦hn£›I‘‘–¦ÄY6Ÿ—C6¦6Ÿn˜4§‡‘E–4–nÁ‘n34¦6Ÿn˜n6¦Á6n Cn4nÛÉ  Á ¢ è ˜ —–  š ¡ Ä ™§˜ à ™ à £ š ™ à —– ˜ £§ ¡ — ™ ˜ — £   –  § — ™  Ÿ Ÿ Á ££– —˜ ¿ Ä — ¡˜   ¡˜§  —§  Ä ££ — ™ — ££ ½Ÿ — ™˜ — Õ Ç Î   ˜ ž ™  Ÿšš§ – — £ – Ä §4§¦n@‘–n4‡qÎ4‡I¿@n4–n˜ÛÉÀž—6žE™n6§ ƒ§6Ÿn6Ÿ©–¡Y8È{3—4§‡IŸn—Ç6h‘6§Ã46žE™£n6§!¦c™™Ñ £4Â46@n4–n˜ÛÉ n3hež—nnE˜£!E–4–n˜ÚƒU6Ÿn4§¦Â46‘@h6§‘–©n˜Un˜™q4n‘h¦6hq¿n 4›§h›šnn4¦{˜6!n4§ – §Æ ££ — – ¡˜ ¤£ ™  £ ¡ ½Ÿ — ™˜ §Æ– ˜š è – ¡ ¡ ™ Ñ Ã– — –š —Ÿš    ™˜ § Á Ÿ — –  – Ñ – ™ ¥ Ç£ ™  à ™š £  ™˜  YChš¦—eYhež—nnE˜£cÖ¦4–Û—Éh4–¦EÁs¿4›§nn4§¦ÍÁÕsâ ¡ ¿6`£¦—4‡˜6h™{–Ä4`!—™6Ÿ™n4›§6¦W–I4‘–™YÈ —Ÿ ™§ —Ÿš ⠝ § È — ˜ ÂÁŸ Á Á ¢§è –¡ ¤£“‡n¦8´µÒF¦›»µ 4 {h›´e!h‡`6e›8¶µhenk4 “ '   ‘ ’ ¶ Ý ¼‘ ¹Ý ´ · ݑ ¦›»§ek4 nneÝWeݤ‚“Å6›´h8‘h)Ý 4 )30‡ÅI6Ueeh¦›»‡¦c)n¦›´!hhEµ‡’ ‡·›c¤hhBS1X´ ee’en‘ µ ‘  ’ ’‘  ¶ º ¶ µ“  Ž `· Ý µ ´ ‘  ‘ µ » “ ¶ ¼‘  » ¶ »  ‘ ¼ ¼  ´ Ý Ý @ 4 2 U‚“¶ AB9896753¤ ¢ en)8¤6›´ene‡‡eݤ46´›h8‘h¤8en¦eyº‘‡4¤“‡n¦´8Ò3›»µWÅe›8¶6݂ea0¥eI âe–4`È ´ ݑ µ º ¶ ’‘ ·· “º ¶ µ“ µ ’ ´ ¶““Ý “ µ ' ¶  ´ µ ¹ 1 ` ` ¸  ħ ! ¦ ¤† ¦ 6a ¨ ‚‚† 6a ¥¤©§¤ a †† a ¨ ¦ ! # ! # ¤ ¤† ¤  ¨ 6d ‚†‚†† a  a6d ¥©§¤ ¨ ¤ ¦ ¦ ( † ¤ ¦† ¦ †† ¨ ¤ a ¨ ‚‚† a ¥¥¤©¦ # ! # ! ¤ ¤† ¤ ¦† ¤ ¨ d ‚†‚†† d ¥¥©¦ ¨ ¤ ¤ ¦ 0 † ¤ ¦ † %1 ¨ ‚‚† %1 ¥¥¥¤ †† ¨ ¤ ¤ ! ! ¤ ¦ † ¤ ¤ † 1 %$ ¨ a ‚†‚†† %$ 1 a ©§¥¤ ¨ ¦ ¤ ¦ ¤ † ¤ † ¦ %) ¨ ‚‚† %) ¨©§¥¤ †† ¦ ¤ !  ! ¤ 0' † ¤ † ¤ ) %$ ¨ a ‚†‚†† %$ ) a ¥¥¥¤ ¨ ¤ ¤ ¥ † ¤ '† ¦ ¨ ‚‚† & ¨©¥§¤ †† ¦ ¦ & ! ! ¦ ( † ¤ '† ¤ & " ¨ a ‚†‚†† " & a ©¥§¤ ¨ ¦ ¦ ¦ ¤ † ¤ † ¦ %# ¨ ‚‚† %# ¨©§©¦ †† ¦ ¤ !  ! ¦ ¦ † ¤ † ¤ # %$ ¨ a ‚†‚†† %$ # a ¥¥©¦ ¨ ¤ ¤ ¦ † ¤ † ¦ ! ¨ †‚‚† ! ¨©¥¥¦ † ¦¦ !  ! ! ! ¦ ¤ † ¤ † ¤ ! " ¨ a ‚†‚†† " ! a ¥©¥¦ ¨ ¤ ¦ ¦ ¤† ¤ † ¦ ¨ ‚‚† ¥¤©§¤ †† ¨ ¦  ! ! !  " ! " ¦ ¤ † ¤ † ¤ ¨ a ‚†‚†† a ¥©¥¦ ¨ ¤ ¦ ¥ † ¤ ¦ † ¦ ¦ ‚†‚†† ¨©¥¥¦ ¨ " ! "  ! ¤ ¦† ¤ ¤ † ¨ a ‚†‚†† a ¥¥¥¤ ¨ ¤ ¤ ¥ † ¤ † ¦  ¦ ¤ d ¨ ‚†‚†† d ¨©§©¦ ¥ !  ! ¦ † ¤ † ¤ 6a ‚†‚†† d  ¨  d ¨¦¦ 6a ©¥§¤ ¤†  ¦ ¤ a ¨ ‚†‚†† a ¨©§¥¤ hpt•4`£ 46‘iC¢ E–heEqt˜Ê¡ – ”}f uf‚q –p ” r ˜ etqh”Eg4  – ”} htp•4f`£ 46q‘C¢ E–heEqt˜Ê¡ uf‚ i –p ” r ˜ etqh”Eg4 
 12. ¡â Ç — ˜   ÁŸ Á ˜ ™ Ö ¢  ˜ c6Ÿ™n4›§6¦™–n4›§4In‘–n—™ – ¡˜ Ö Æ  ğ ™ ˜ ¡˜ £ — Á  Á ¡ ££ Ÿ š £ ™  ½Ÿ — ™˜  ™ ™ ž Æ  –  Á  ˜ § Á ™ n§—™§4en‘E–£¦6™›£{4§¦n@4–4›§n‘–¦¿@nenh6§sež—nnE˜£ ƒ§6Ÿnān nE˜›£ÃI—™n‘E–£4nq¿4›§™nn4¦©–¡™Ñ £˜ ‡—™6Ÿ¦Á©–I4n#‘–q—n4‡‘–‘6žÚƒ@£¦44II{4–›Ã4n Á¦‘‘e‘Y4¦c6Ÿn˜4‡¢U¦4§U6Ÿ™n4¦—¢6h4–™ê Á ¢§£ Ñ — ž ™˜§  —– ½Ÿ —§– ¢ § £ ™ Ɵ ¤ – Ɩ џ ¡ ¤ — ™ §˜  à — — ˜§ ™ Ä Ÿš e–ÄE™neŸ¦™6Ÿ¿4‡‘–‘6žY›£™Y›£™neeh›šnh6‡ q8—ßWc6Ÿn˜ÂÄnnE˜›£s–I4§n™›£¡nqn˜™Y£‡—6¦Uh¦´æƒ@–I4§n£ Ç  ££ Á ˜ — §  —– ¡˜ ¤ – ™˜š§ Á Ç — ™ ™  ™ à ¢ £ ™ ˜ ¡ ™ Ñ ˜ ™Ÿ Á  ½Ÿ  Á ¢ Ie‘¦qn˜©eÎ™U›Ã6YÑ!–Y3e¿4‘›šn‘n6‘–¡Y34n4‡‘–‘6n4@£4–ÁI¢4n#ё§!h¦—E™§ž—nnÂh‘§¿4§ § – Ƨ ¡ Ÿ –  Ÿ Ñ ¤ § ™˜– Ÿ È Ç Ã–˜§  —–ž – §  §£ – — Ÿ — –š £ ™   šš Ÿ  Ì Â˜š§ ™ £ — Á  ¿ ½Ÿ Á ¢§£ Ñ — Ÿ ֘§ Á à – – –  £ ž   £ —– ¡ Ñ ¤ £   nh6{›£@4–4›§n‘–¦Á¡ÚƒIž—™I4n¥‘–I—§4n4‘›š™ÂI¿‘n ‘I¢!n4§se—™nnE˜¤‘™3eE–‡6Ÿhš ½ × T FC I c Õ e ‡§HQ `H ‡§¥¨ Ö E G AP E ¥(E £$T §©¥¨ ' Öc ©Õ Öc ©Õ I Ä Ã–££– è– ™ © — Á  ¿ ¡ ¢ Ÿ ½ — ѧ à – § ˜§ ¡˜ £ ž ™ ˜ – ¡˜ ¡ ™ Ñ –˜ ™š Ÿ£ § ££– —˜ 2¿4En4n Á‘Y›£Ë–4›§n‘–¦ÁÞ6nР‡ !n4@4¦n™e—nnE£©nqn˜™qÃ4n4§›hEn£6@n4nÛÉ nI—™‡6h‘6¤6Ÿn4‡˜‘E–4n ‘n§—™!6ž4§¦‡!–ne¿4qn6Ÿi Çc6Ÿn4§›6¦@˜‘n nhn˜§—'á¤6Ÿn˜nn4¦Á Ÿ˜ ž àŸšš§ — ™˜§ — £– Á–  – — ¡š ¡˜ ¤ § ¢  — ™˜   ÁŸ Á —–   š – ¡ ™ — ™ ™˜ § —@ež—nnE˜£ ƒ©–I4nn˜ ƒŸU6Ÿn4§¦Â46‘–!64‡‘e‘–n–¦™‡§©`"¦43¤‡36Ÿn˜4‡¢U¦4§s‘e4EŸ£nen hš ™ £ ™  ½Ÿ Á ¢§£ – ¡ ½ — ™˜ §Æ –ž§ – Ƨ ¡˜ Ä Ö c Õ H à —§ Ö — ™ §˜  à —  – Æ £ Ÿ –  ½ ˜ — ™˜š   – ½ ˜ — ™˜§ – —–ž ¡ è T C n6ŸÐk–¦ÄCÂÍÄÕq6Ÿnh4–‘E–£Y‘nИŠ§Y6Ÿn4‡‘‘6@–n˜©‘–恗™¦Ö E G AP E F¥(E £I$T @‘3# c6Ÿn˜4›§Â6¦YI6EŸI—™ Õ ˜– Ç — ™  ÁŸÁ – ¢ £ — ™˜§  —– —–  š ¡ ˜ á 6Ÿn4‡‘–‘6žC˜‘nn h{–n˜Y4§ sž—™I4n£Ye—nnE£zƒW‘–¦¢@n{¦Wև§©¥¥‘3# Ç©e4›§n ‘¦¡ Á ¢§ £ ž ™ ˜ ½Ÿ   Ä Â — – ¡˜ – Ä c Õ ¨ ˜– á ¤ – —  Á – Á ¿ § ƒ§n4‡Už—™I4n@4§›n˜‘n6Ÿ¦§–n˜Už—‡6‡n˜ ƒŸ§4Û§n§—‘Ӂ™4qn6П½ —6‘¦¤n™ÐÂkE–¦!›£!8˜ß ½Ÿ –˜§   Á ¢§£  ™ —–˜ Á ¡ ™ Κ§  ½ §– ™ – ¡˜ ž ™ § ¢  ™ž– Ä Ÿ˜  ½ £  ™ e‘ÓE™U6Ÿn4›§Â6Ÿ¦34qE¢©–¡n!n˜©@6n n‘–©—™I¢4nڃY˜EÂ4–n!§™›£™ Ç – £ — ™˜ Á Á § £ ˜ Ÿ –  à  Ÿ   ž  Á §£ ½Ÿ  £    Ÿ  – ¡ I à Ÿ Ÿ  ™ ½ –˜§ ž Á ¢§£ Ö Æ  ğ —§ ֘š– Á – —–– ˜– Ä š § ¢ – ¡˜ £ £ š £ Ÿ 6nn‘{–n˜C2e6ž!¿n 4„§Ò›£™{n4‡ {—™I4nI4en‘E–£¦6æ44nh4¦è‘‘‘YEё¦!¡‡‡˜4q{nC4E–6§‘YE˜eI¢ 8—qc‘eÆ6§EŸ›£4§©›£U6Ÿnh4–‘E–e¿U4n4‘šŸ4e¿4§¦nh6s4–™6h潃{‘¦ÄÂn40h4“‡A¤Y§c6Ÿn˜nn4¦Á ß Ç —– ™ž  ™ — ™˜š  £ Ä Ã–˜§ §  ˜š§ £ ÁŸš Ÿ  – ¢ — ’ )‘ B  – ¡ È Ç — ™ ™˜ § ˜§ ¡˜  ½ ˜ ¡ — ™˜ Á – ¡˜ ™ £ ž ™  – ¡ ½Ÿ ££– —˜ – § – § – ˜ Ä — ™˜š £   ½– 4¦nR—™{4„§ï4§¦n˜ 6Ÿn4›§Â6Ÿ¦ÁUnŁ—qe—nnE˜£¤n˜‡ƒIn4nÛÉ 6ž4‡‘eƑe¡n¿6Ÿnh4–‘E–e–n6Пk¦Ä — ™˜ Á Á —–  š ¡ ™ £ Á ¢§£ —  Á  ¿ ½   Ä — – ˜ ž ™  ™   ¢ ¿ Ä Ã ˜   §š – Ä —§ 6Ÿn4›§Â6Ÿ¦c˜‘nn h™–n˜©—34–I4n™–4§›n‘–¦Á¡ÛƒŸc‘–¦¢ÂC¡nY—e¿Án˜s{4–n4›§h›š4‘@¦©4‘š 6Ÿnh4–‘E–£Y‘nИŠ6Ÿn˜nn4§¦™–4›§n‘–¦¿s{ž—™I4nYež—nnE˜mƒ`‘¦Ä™’nEh·n¦` bcne¤ ¡ –4`I8—ß — ™˜š   – ½§ — ™ ™˜  Á — Á  Á ¡ § Á ¢§£ £ ™  £ ½Ÿ  – ¢  — µ   – ¡˜  ħ È ¤§e›¶8hn‡4@‡ek4 hB §¦e݂¦P`h¦` Žq›´¶!4º6›´¶h8‘h“ ´ µ· ¹ “ ‘  ¦  ´ ¹ ‘ » “ µ 4 UhhBS1X´¤¦»›)8UnhŠ4 ‡e˜—6ŸCQ ¤§´We‡I‡eÝ £¦@› e›86Ý8h4“n‡3`P‡Ån40h4‡R  eÝ ˜h4¦èW%  ‘ ¼  µ µ “‘ ‘   »“ ‘ Ä × ´ ¶µ µ ´ ‘ ‘ ’ )‘ “B ’ ´ š – Á e›¶868Ýh4n‡3P`‡nEhn¦` ¡¤¥¦3¦ ¤ nE6‚Ýe1 ‚·6‡‚ŽÍ¹µ‘›·‚¶¹¦` c{‡e{ee›8¶µ‘“4` µ‘‡‡›»`hnÚ' ¦›»@‘h4An¦´Ú' ’ ´ µ µ ´“‘ ‘ ’ µ· b » ’ µ ¹ ¹Ý· ¶ b ‘ Ý “ ´ ¶  ¶B ‘ µ µ“‘  µ )  ’  “ ´ ‘ » n¦e‚ݹ¦P`h¦` Ž©¢£ ¡¦›»venk4 n¹¦e‘s¦›»§›»µ¶WqnE6›Ý‘4‘‡4Ý 4§4§î¡“n4“‡n¦´8ÒF‘Ýnh4A!¦»3¦ I ¡ –4`È µ ¼ ‘ “ ` ¼ ݓ µ  ’ µ ¶·““ — –  “ µ '  º ‘) Ý  Ä§ ¡ p ‚ä6â Ç ì ¦ ¦ yåÇp   ÇÇe¢p Pâ Ç  p ¢ p ì Ç å p p ¦ Çp   ÇÇe¢p ¥âÇ    â ¡ p 6â ¡ Ç â¡ p p p 6â   ÇÇe ££ £  Ç Ç   ¡ yì6â Ç ¡ p 6¦ Çp   ÇÇe¢P6â å Ç pâ ¡ â âPâ Çp p Pâ p Ç Pâp 6â   ÇÇe £¥âe  Ç   ì p ¢ Ç ¦ e¦ ¦ Çp   ÇÇe¢p p   ä Ç  å âå Ç å p ¡ p 6â   ÇÇe £¢Pâ Ç Ç  p ä p ¤ Ç â 6â ä ¡ ‚äÇp   ÇÇe¢p £  Ç    ä ¡ ¦ Ç ¦ ìì Ç 66p 6â   ÇÇe¥e¢p Ç â  â yìÇ ¡ ì e¦ ‚äÇp   ÇÇe¢p p p ä Ç  â 6â Ç 㤠㠤 § ã Ç 6 p 6â   ÇÇe ££¥â Ç    ¢ p ¢ Ç å ¤ p p Çp   ÇÇe¢Pe  Ç pâ ì yåì Ç ì ¦ Pâ6â   ÇÇe¥p p ¦ Ç Ç â ì p å Ç ¦ ¤ 66 Çp   ÇÇe¢p ¢p ìì Ç    ¦ ä‚¢ Ç ¢ å44â6â   ÇÇe £¥â6â ä Ç Ç   ¦ ¢ å Ç ¦ p p yãÇp   ÇÇe£¥p Ç  â ¤ ⁦ Ç å ¡ ¡ 6â   ÇÇe¥6âe  Ç Ç â ¡ ‚äÇ ¡ ì p p yãÇp   ÇÇe¢Pp Ç pâ ¢ Vâ p ‘â Çì p Pâ p yì6â   ÇÇe¥e £  Ç Ç â ¢ ‚äÇ ¡ ì p p yãÇp   ÇÇe¥6p Ç ââ ¦ yã¦ Ç å ¤ § yì6â   ÇÇe¥p   Ç Ç â p Pâ ¡ 66â Çâ ¡â 66yãÇp   ÇÇe££¢p ìì Ç    ä ¤ Ç ¦ ¢ p ä‚6â   ÇÇe¥e¥â Ç Ç â  ¢ ¤ Ç å ¦ e¦ yãÇp   ÇÇe£¢p p ä Ç   ¢ ¢ ì Ç ¡ p ä‚6â   ÇÇe¥6â6â Ç Ç â ã yãÇPâ p â 6â â6yãÇp   ÇÇe£¢p   ã Ç   ì ¢ ì Ç ¡ p ä‚6â   ÇÇe¥Pâ Ç Ç âp £ Ä ˜š è ¦@× h4–¦ÁW% ˜—6ŸCQ  44§î q‘‡š¥ £¦@× h4¦ÁW% 6CQ —§– § ¢–¡ Ä ˜š– è ˜—Ÿ —44§î q¢‘‡¥ §– § – ¡š 4–Â4§YëYn4–n˜™`Xæ4©‡4q‘‡š¥ £  ££ — i —§ §˜§ ¢– ¡
 13. ‘â ì ˜š– £–  ¡ ™ Ñ ´ µ ´“‘  µ· Ý ` ¼ · § £ £ Á Á —–  š  Ÿ i Ç – —  — ˜  £   à —  Ö Æ ™ ¡ h4¦EÁ4nqn˜™!e›8¶68ݵh4n‡3P`‡‘Yhee‡§{4E–eŸ¦n Â™˜‘nn h{6e6Ÿ4§§6Ÿ™nhš4–‘E–@‘–¦4e‘–‡š6§ £˜–ž § — ™˜ ™  à Á ¢§£  ™ —–˜ Á £ ¡˜ Ÿ˜   £ š – § § ¡˜ – §  ˜§  ¢ £ – Ä  Ÿ ‡‘6n4‡˜§6ŸnÄnnE˜›£™qž—™I4nW4›§n˜‘n6Ÿ¦E–eŸnqn@‘E–eŸhIn 4s˜4¦n{£4n˜4‡{4§Ã4–ÁI4§n¦U›ÃÂ6E¡£ £ — ™˜§ — £– Á– ˜š Á ¢Ÿš – Ÿ ¢ ¡ ™ §˜§ ¢ ¡š£ Ä Ã–˜ — £–  Á– £– —  Á – Á ¡ ¤  š–  –  ¦6Ÿn4‡˜‘E–4n ‘n !h6§¦I6h§n6In˜™Ñ§‡4q‘–‡n¿e4n‘–E4n‘n !44›§n‘¦¿We¿‘E–›£™h4nÁ§n6Ÿ§î ‘‘eÆ4EŸnenhšUħ4n˜ÁnE ›£™I–¦qn¿‘eÎ™{n4–!n4@Öž—n s6͟¤—h¦‘–I—nnE˜£In¤6{‘¡n‘–66Ÿn!E–eŸhš Ç – ££ Ÿ  ¿ Ö Â Ã Ä Ÿ˜ –  ££  – § ™   Õ ž ™ à Ÿš — ž ™  – ¡˜ —Ÿ  – ˜ ž ˜ £ – § ˜ ¡˜ £ Ä – Æ ¡ ¡ ™ ¡ §˜§ ¢ ¡š£ ˜ ¡˜  § š ™ ™  – ££ Ÿ  ˜ ™Ÿ à § ˜ ™Ÿ ⠟ n4§4§¦n‡˜™Ue‘§¦‡›š™Ñ¤‡4q‘–‡nq4§¦nI44–hI›£I˜I‘eÆ4EŸnenhš§—6¦ÁÍÌ ¡ ¦—4§—6¦ÍÁÌh¤ 6i Ç ™ ¡˜ —Ÿ — ™ £ Ÿ ¿ §˜ —– ¢ Á ¢Ÿš ˜ – § ™ – ˜ —– ¡ Ñ    š џ — ˜§ ¢– ¡ ž—n Y›£™nq6@£¦6Ÿn˜E™e¦Á©n4‡hI‘–I6h{4§©n4™£‡˜Ä ¡ ¡nq‘™™hš‘Ÿ 4s§‡4q‘‡šn£ ¡ n‘‡6{6П棦6Ÿn˜nE›£Þ¢¢™4U©‘˜Ä{E6§›Uæ4©E‡ Û‡n˜§‘‘YE˜‘¦¤6Ÿn˜Ee¦¤¦6n48Ì4§‡™Ñ!n˜ Ì – à Ÿ   ½ — ™ Á   ™ Ã Â è§ î Ç ™ ˜£  —§ ˜£ É – ¡ —–– Ñ – Ä — ™ ™£ Ÿ Á à —  Ÿ § Á   – ¡ ˜§ £ š Ÿ ¿§ § £ ™ Á  – Æ ££ Ÿ š ¡ ½ – —Ÿ – – ¡ Ñ  – ££  š ™Ÿ ½Ÿ £§š  š– £ § 4I‡ h‘š!£‘™Ñ4I‡˜—6Ÿ¦‘e4EŸnenhU–n˜ ƒŸU6§n‘™‘eÆ4EŸneŸnhq˜—6¦ÁÍÌ ¡ ƒ§E–6‘{4›§™h4¦EÁe›£™  – Æ ££ Ÿ š ™ Ì ¤ ¿§ ¡ ™ Ã Ñ Æ — ¡ R ⠟˜ ⠙ Ä £˜ £–  Á B ‘e4ŸEnenh!˜—6Ÿ¦ÍÁhâCe‘™Ñs›£™n˜¤—§4–Y‘–™¤‘–Å§Ç ¡ en!£‡˜@‡—‘E–4n‘–n  ¥¤1 Ÿn˜ ¤1 n ‘¡™Ñ – –  ¤ B ¤16¥¤1C¤1 ¤ ¤ B 1 ¤1 ¤ ¤ A 31 @ 1 ¤ ¤ 9 ¦1 8 31 ¤ ¤ ¤ 7 1 5 1 2 6431 I£ Ñ  £§ ֘§ ˜ ™ – —§š ™ ¡ Ñ ¤ ž   § ¢  ½ ¿– ˜ ™ V@4Ÿ6П½Ú6q4n4‡nE£¦Âs¦Ä§4‘q¡‡›š™—™n!ín6ПÀ‘¡nz—½™£6§ §‡4q‘–‡nIæ4§Ye—nnE˜£Y‡44nnY‘e4EŸnenh™˜—6Ÿ¦ÍÁÌ ¡ 4§¦n˜Ye4e‘nqÃ4en‘E–¦6YE˜£‡Û‡664@çI—‘{)0Çh‡—™6¦Á ˜§ ¢ ¡š£ — £ ž ™  £˜§– ˜  – Æ ££ Ÿ š ™ ˜ ¡ Ö åä ãâÕ – Æ  £ ğ   É ž —Ÿà– – £˜ Ÿ YEÑYE–4–n˜©‘‘–YEё–¦Äc›£4„§½z4§¦n˜c‘I6‘E–@–nY6ž4§¦‡‘–`ež—n neCh‡˜—6¦`‘eÆ4EŸnenhš‘E–e‡s¿I6¦4§‡  Ÿ ˜ £ ¡ —– ˜  ˜ ¡ ˜ —– ¢ž £ ¡˜ – — ¡š è £ ™ ˜ ¥ Ç£ ™Ÿ Á  – ££ Ÿ  — £ Ÿ ¡š  ¢Ÿ à — Ÿ ˜ £   Ÿ˜§  ÁŸ  – Æ ££ Ÿ š ™ & YEÑW4E–£¦™6n4‡‘–¦6W‘e4EŸnenh™˜—6Ÿ¦ÍÁÌ ¡ q 4E–£¦W›£™Y6n4‡‘–¦6W‘e4EŸ£nenh™—6¦ÍÁÌ ¡ §‹—½C¦‘¦4¦Y4¦¡ÅR œ à   Ÿ˜§  ÁŸ  – Æ £ Ÿ š ˜ ™Ÿ ™ £—–ÁÁ§¡ ˜§ " ' & @$$ ¦(§(%@¥"#!6 @ ¦  © © ¨ Ç – ££ Ÿ  ž    à  – ˜–ž ˜ ™§ ¢– ‘‘eÆ4EŸnenhš—™n@‘¡n‘66ŸnI—4q‘n  ™Ñs‡˜IE–eŸn˜©4§¦nUÃeŸ¡™‘eÎ™Inž—™—In‘n‘)—s˜4‡n6¦ÁI¢™I–n4§Iq‘‡šnqn¤—s‡˜In˜ ½ƒŸ ™ £ ™ Ä £ ¡ ˜ ¡˜ Ÿ –  – ¡˜ ™ ¢ –˜– à ™ —§˜ Ÿ   § ¢– ¡ £ – ¡˜ ™ £ ™ Ä – ¡ £ — ™ £ Á ¡˜  – ££ Ÿ š ™ Ìâ  — ¡ I — ™˜§Æ  ğ § – —–ž Ÿ˜ £ ç  ™ ¡ È Ç § ¢ ¡š – ¡ ¦6Ÿn˜E™eŸ¦{–n™‘eÆ4EŸnenh@˜—6Ÿ¦ÍÁhqž—E™£¦q‘–™ÑCS6Ÿn46n‘E–£¦634‡‘‘6!§nC64–Y£›YWq‘–‡n£sn˜ —W‡˜™Ä@n˜C4n4‡4§¦‘E–£C‡—6Ÿ¦C‘e4EŸnen hš{n3# nmƒ!‡64@h¦—E™p 6{6e‡Ö4â ¨ ecÖ4â ¨ ™›£™W‘e‘Y4Ÿ¡ ™ £ – ¡ £–˜§  Á £˜ ™ Á  – Æ ££ Ÿ âÌ – ¡˜ ½Ÿ ¡š§– –š £ ¤ Çâ  Ÿ ¤ ÕI © Õ  –Æ– Ñ ©  – Æ ££ Ÿ  ˜ ™ Ìâ ֘  –  ¢ ¡š£ £ Ÿ ¢˜ ¡ ™  —Ÿ – ˜ ™ ™ Ä – ˜ ˜§ ¡ ™ ħ Ÿ ‘e4ŸEnenhš{—6Ÿ¦ÍÁhU¿ÄI4nÁnE ›£™én4§©§q‘–‡n™E˜eIn6žnqæ6hš4E–£©¡nq—Y£‡˜s¡n@4¦n˜E¿˜™4¦Ä6n Á – ¡ È ¡˜ —  ½ ™  § £ ™  – Æ ££ Ÿ š ) YÇW# n6ž‘–zƒŸ©ž—nnE˜£!I—™Y‡˜—6Ÿ¦ÁY‘e4EŸnenh{â ¨ n4{–n‘¡n34§‡‘‘6žI—{h¦—E™6â ¨ I §¿—6C›£™ – §  – ˜   – —– ™ –š £ ¤ ⠝ Ÿ    Æ ££ Ÿ š ™ Ì ž ™  Ö˜§  Á £ Ä ‘–e4ŸEnenhW˜—6Ÿ¦ÍÁh⩁—n Ã!4n4‡4§¦‘–E™–¦e™™ÑC§q‘‡nWE˜‡ ÛÚns—c£‡˜Yn`4¦n{E¿˜™4§¦6ŸnYYÈ ¢– ¡š£ £ É – ¡˜ ™ ™ Ä – ¡˜ ˜§ ¡˜ ™ Ä Ä   Á – ¡ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ §¦¤¦¤¦¦¤¦¤¦¦¤¦¥ æ4§ — ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ §¤¦¦¦¦¤¦¦¦¤¦¥ Ç §˜§ ¢ ¡š£ ˜ ™ Ñ  ¡˜   £ —Ÿ Ñ   Ç£ ™ ‡4q‘–‡nŸYEÑ!ž—™4Ÿ6ŸÐ½ –n™‘–›ÃE™¦6hš 4Ÿ@¡h‡˜Ä ¡ â©E˜¦hÂq ¡n˜™ÑIÃ4h¦‘!—nnE˜§ £ ™ – à Ÿš —– ž ™  £ n˜™!ž—™n6ŸYsn4§©n4§s–Y{IEÂn6ee–I¢E™@e—™n‘‘ecCh44›§n‘¦¿s—n—‘E–4n‘ns§‡4q‘‡šn£ ¡ ™ Ñ Î  Ñ –  –  Ñ – ¢ ££§ ¤ Á £ £ ž ¡˜ Á–– Î Ÿ È Ç£– —  Á – Á ¡ ž ™˜ £–  Á–  ˜§ ¢– ¡ ˜ —– – ™ à —Ÿ £˜š– ¤ £ ™ ™˜ —  Ÿ˜ £§ – ™˜ –  ™ £ §š– Ä – ™ — ™   ˜  – Á — ™˜§ ™ Ä ¢ š– ‘n‘ÊT¤q6W‡h4Ê¥–C‡˜©Ð¿—½n4§¦eÔ!nE¿64–s¿‘eÆn4›§‘nW›£™C˜{E–¦Â4‘4¦™h›šC›£Y6Ÿn4§‡‘¦6Ÿ!6Ÿn4¦—6Ÿh4n  ›£YW‘‘e4EŸnenhC˜—6Ÿ¦ÍÁhâY‘–›ÃE™£¦6CQ7eE¿˜™™4§¦6n CI4n™–n©n˜™sÃ4nh4ʤ s¿n 4n£n4h4W6Y–n4W‘‡ 6Ÿ ™ ¡ È Ç – Æ ££ Ÿ š ™ Ì   —Ÿ Ç Ä ÄŸ Á – ¢§£ ¡˜ ¡ ™ Ñ –˜š– § ™ § £–š– — ˜Ÿ —  §  – à – ¢§£ ¡˜ Ÿ £ — Á  ¿ §¤ – Ÿ ¢  ¡˜  Ǡ– Æ ££ Ÿ š Ä –˜š– § – —§š  – ¡ ™ ¡ — Ì – à Ÿ I4n{–n‹½ƒW4–4›§n‘–¦Á¡¦46en6In‘–nn i7‘‘e4EŸnenh¿!Ã4nh4ʤ s¦Ä4‘Y‘6žæ4§ ¡ n ‘‡ 6‹½ƒŸ £¦6Ÿn˜nn4§¦©–4›§n‘–¦¿Þ6nР½Ú4–I4nW4›§n˜‘n6Ÿ¦Òƒ§6Ÿn˜ānnE˜£›q4eÆn‘E–¦6©ne‘ ‘e‘Y4@@—™nEÁ£ — ™ ™˜  Á — Á  Á ¡ ¢Ÿ £ Á ¢§£  ™ —–˜ Á ½Ÿ — ™  ™  ™ à Ö   £ ğ – ¡˜ ¤ – Ɩ џ á Ç ž   ÌÊr©–n˜ÚƒŸ©–6q¿I4n˜n‘–¡—™‘™Ñ4@›£@˜Äc4‘›šn˜nhš©–6ž—E™!n˜©h¦—E™c6Ÿ™n4¦—Ä6hš4nqq4–nh4ʤ § ¤Ÿ ¡ ½ —Ÿ Ä Ã– ™  ™ £ ¿§ § ™ ™ § ™ ™   £ – ¡ –š £ ¤ — ˜§ ™ ¢Ÿ –  ¿ Ä Ã ˜š– & ˜Ÿ —   £ Á ¢§ —   Á âÌ – à ¤  §  — ™ ™  ™ à ž ™ £ Ö Æ £ ğ – ˜ Ÿ˜ Ÿ à — ™˜§ 6©–n4§Y4–I4n£©–4›§Án‘–¦¿¡snn‘‡6Ÿe¿n44–CQA £¦6Ÿn˜ÂÄnnE˜£›—n nE˜q4en ‘E–¦6s¡nnU6Ÿn4¦— Ì6h4n {4eŸs4§¦ÅR c6Ÿn4§¦—™6h4n!n6Пk–¦Ä{§6Ÿnh4–‘E–s‘nИ½Še6Ÿn4§›6¦{n4§›4In‘–n—™!n˜ ™ Ä ¢Ÿš– £– à ˜ ¡ Ç — ™˜ Ä ¢Ÿš–  –  ½ ˜ Ä — ™˜š  £  – § — ™˜   ÁŸ Á –˜ ™ Ö ¢  ˜ – ¡ —q6Ÿn4‡˜‘E–4n ‘n ©–nn{£¦6Ÿ¦EÁ4nn6hš ¡ –4§`U—™4–4›§n‘¦҃q6Ÿn4§‡‘E–£4n‘n©n4)0‘h4“‡AqYÈ ™ — ™˜§ — £– Á– ¡˜ Ÿ˜ à — £–  Ÿ Ä È ™ £ — Á – Á ¿ ¡ ½Ÿ — ™˜ ˜ — –  Á–  ’  B  – ¡ &B743F¤ B'BB7B7h'( 78£ % B@ ¡ ©   1& E 6 A & %@ 1&@E 0 @E ¢ % ¨
 14. ¢ Vâ ¤ © ÖÖ p Ö âÕ Ö p Õ Öâ Õ Öâ Õ Öâ Õ Õ Ö p Õ Ö p Õ ne£`¢Õ@ep"n@eb8ì{4I {4q8å@4IEä@Ö4â ¡ {eh¦ {ehã8nÕ e–Â46Y˜™s–n˜Y‡˜‘E–4n‘nIæ6hš4E–£©¡nq¦4@˜snC£4‘–¦—q‡›š™4§‡˜ Ç §Æ Ä ¡ £ — £–  Á–  —Ÿ – ˜ à —§ ™ Ä – ¡˜ – è à ™ ¡ ™ ¡ Ñ ž ˜!@›£™Y‘–¦Â@E˜‡ ÛÉ nsn‘–™@‡ 4§¦ÒƒI4E–eŸ¦I6hqž—Ãh¦‘!—™Ñ4Ÿ6ŸÐ½ n@ ‘›ÃE™¦6Ÿhe–I4葖 ™ Ä §   Ä ¢ — £ – ¡˜ –  ¡ Ñ £ ™ Á ½Ÿ à £ Á ¢Ÿš ™ Ÿš —– ž ™  – ¡˜ – £ — š ¤ Á ¢§  Ÿ Ç ¿§ – ¢ £ ™ ֞ž§˜ Ä Ä ¡š§– ˜ ¡˜ £–  Ԗ  ž ™ à Ÿš —– —– à —– Á– à ™ — £ Ÿ Á 6i e‘™Ñ§I6EŸÅ—4664‡U–¦˜™‡64I4§¦n!4n ™e4ne—h¦‘!˜‘¦‘¦‘¦—R6Ÿ™n˜E™e¦íœ ‘˜‘摖¦‘–U6Ÿn˜E™eŸ¦ÁY›£™C‡‘n‘I4‡4§¦n˜Y‡˜™Þ6n Ð‡—Á4qsnm½—I6Ÿn4‡s–4‘n£ Ç —– — Á à — ™ £ £ –˜– ¢§  Á Ÿ £ Ä ¢Ÿ ½ ž ™ Á § ¢ – ¡˜ ™ — ™˜§˜  ¢ §š –ž   — ¡˜ – Ÿ ¢ ¡˜ — ™ £ ½Ÿ —– ¢ž ¢Ÿ —§ – ¢ £ ž  – Ɩ £ ˜  Y Ç – £ Ÿ Ÿ  ¡ 6n4›§e4§¦n!n6I§ž—™n6Ÿ{›£{‡˜™Ä ƒ{˜‘I6‘E–£ 6æ4‡ !I6EŸq—E™£‡‘e‘n ©E˜¦hÂq YSeI¢6EŸeI¢6n‡š 4hš¦‘–e¿nh4n ™e§‡ƒŸ!‡˜‘I6‘E–I˜™qE–‡‘e‘nen›£)6ŸE™‡‘e—§—nh–‘–ÁI¢™IE˜£‡ÛÉ —‘™q–e4q¢ Ö à Ÿ — ˜š– à ½ £ —– ¢ž £ Ä £ – Ɩ  Ÿ˜ ™ — £ – Æ ™ ž ™˜ — ¢    –¡ Ñ Î§ £ – ¡š § £–  – ¢ £ ˜ ¡  Ÿ   —Ÿ ¢ ¢Ÿ œ à Ÿš ˜ — à —– Á à ™ — ™ £ Ÿ § – Ƨ ¡ £  ¢ £ ™ Ä – ¡ ‡‘‡‡44E–4n@I6EŸ@4§¦n˜C6nn‘–!6II6hš CÇž—™h4–ÃY‘–¦‘¦‘–¦—q6Ÿn˜E™e¦Ás{e‘¦CE˜¦W‡˜{n˜ e646—™se4n I¢qn˜sI6EŸeI6n ‡I–n¤6Uæ—6n4s‡˜™—4ŸI¢sn 4‡E˜e—4‘šI6!–n6ŸÐk¦¦‘‘eƑY4@á ¤ –ž§Î – Ɵ Á ™ Ÿ – ¢ £ Ÿ ¢Ÿ ¡š ¡˜ —Ÿ Ÿ § £ Ä ž ™ Æ ˜ § £ § – —Ÿ   ½– Ä ¤ – – џ ÇeI6EŸeI6n‡š!–n˜Úƒ™˜‘I6‘E–Ë6æ4‡—E™‡‘e‘nq¿!4n˜h‘–I¢@£›q6ŸE™£‡‘eƁ—™e¿4‘›šCÈ – ¢ £ Ÿ ¢Ÿ  ¡ ¡ ½Ÿ —– ¢ž £ ¢Ÿ —§  § ž £ – Ɩ  Ä Ã– —– ¢  Á ™ ™ —  – ¤ § ™ Á ¿ eI6EŸeI6n ‡©–n§6@‘n‘66n˜Y‘E–eŸh4e4I©–¦¿4›§™n‘n6¦§—4‘Y¦6Ÿnh6§‡‘n—™44—™6Ÿ— Ç – ¢ £ Ÿ ¢Ÿ ¡š ¡˜ —Ÿ  – ¡˜–žŸ   £ š Ö Ɵ ¢ Ä  ˜ —–˜Ÿ Á §š £ — ™˜š  –˜ ™  §–  —  –˜§– ž ¡ ™ Ñ £ ˜ ¡˜ ¡ £ – ¢ £ Ÿ ¢Ÿ  ¡š ¡˜ —Ÿ £ Ä ½Ÿ –ž§Î  – ¡˜ –ž —§ š § —  – Æ Ç Ÿ˜ ‘n44n6n˜™W‡˜™ÄY4§¦n!‡š¦E™I6EŸeI6n‡{–nI6W‡˜™‹ƒ@646—™@n@64¦¡‡I—4‘š6ŸE™£‡‘e8—ßC‘6n4§ n‘¦6™›šn‘–‘6@›šE™6§¦Ä©s–¦©n4n‘›ÃE™£¦6hq‘nИƒŸC›£™©e›‘nh4)X›´3‘ ‘e4EŸneŸnhq¦4§I6Ÿ™n4§‡ÂIn˜™©—6Ÿ@œ Ì – ÁŸ ™˜ —–ž £ § Ä Ÿ˜ Ö – —Ÿš —– ½ ´ ¶“‘ ¶ ¤ – Æ ££  š à — — ˜ ˜ ¢ ¡ ™ Ñ ž  B@ 6 " ' & 6" 8 6 ' ¤ 4 ¢ %$ ¦((#974 ¥7£6 ¡ ¨ ¨ © © ‘‘e4EŸnenhIž—n駇4q‘‡šn!ڃ§6Ÿn˜n6¦Á™4‘Ê—É™6žE™£ Ç – Æ ££ Ÿ š ™   ˜§ ¢– ¡ £ § ½Ÿ — ™  Ÿ ˜ —§š — – ¡˜ ¡ ™ Ñ  Ÿ˜ ™  – Æ ££ Ÿ š – Ñ ¡ ½ – £§– ˜š– à I nq—™n˜™`4„§½Àn™›£™‘e4EŸnenh¿‘eÎ™'4Ÿ҃Ÿsn EÂ64I¢Yh4n ™I§IEŸ›£4@›£™sâ ¨ cÖU©Õq! ‘¡n¦34E–¦Â § —– ˜¤ à £ ›£‘e4EŸnenhI˜—6Ÿ¦ÍÁhâÀ„½Ç‡4q‘–‡ne§ ƒÅ6Ÿnn6Ÿ¦˜4‘Ê—É6žE™£U¡n)—n˜™@4§„‡‡˜—6¦‘e4EŸ£nen hš ™  – Æ ££ Ÿ š ™ Ì ß §˜§ ¢ ¡š£ ½Ÿ — ™˜  Á —§š ™ — – ˜ ™ ¡ ™ Ñ  ½ £ ™Ÿ Á  – Æ £ Ÿ –Ä™EneŸ¦I¿4q¢ 4¡ÚƒŸsn EÂ64I™h4n @›£§n6ž‘–ž—™ÛkÃY™‡ÖU©q! Ä©–n‘q4n˜6‘@›£™Ë©  ££ Á —§ џ ½ – £§– ¢ ˜š– ™ à § ™ ¡˜ —  — ɖ – ¡ È Ç Õ ¿  – ¡ Ö Ÿ —– à – —  Á  ¡ § ™˜ — £– Á– § ¢ ¡š£ ½Ÿ ¡˜ —  ž É Ã – ¡ È Ç ' 4›§n‘–¦Á¿IIž—n‘E–4n ‘n !q‘–‡nI§ ƒUn6ž‘–I—™—Ûk–Y!eä å ¨¡ ⩛£™§£ ¦P £¢p £¥e£ ££   p â       â     ½ƒ¤n6ž‘–q—™—Ûk–In`h£¦Â¡Y`e ¨ ¿‘n‘I{›£™¤n6ž‘–q—Ûk–In¤‘n`66q§©‘¡n˜‘– ½ƒŸ Ÿ ¡˜ —  ž É Ã – ¡˜ ¤ È  – – ¢ ¡˜ —  ž ™ — É Ã – ¡˜ —– ¡˜ ¤â  Ÿ p §  – ™ –š —–  šš £ Ÿ ¢ ½  ¡ ½Ÿ è ™ – ¡˜ —§ â  Ÿ p § – ¡ ½Ÿ –š —     š Ÿ Ÿ ¢˜ ¡ ™  – ¡ h¦‘nn h‘Ÿ{E˜eInИk––n˜ ƒU‘–恗n{›£™!æ4II6qXs ‘n˜™‘– ƒ!h¦‘–nnhš‘sE˜£eIn6žnn˜ ½ƒe6Ÿn˜E™eŸ¦!–n˜ ƒ§‘–恗!–n{›£™!—½™c‘6žnqn{Иk–qž—™—4‘n¤‘n`e  6!C¤£¦¤4‘q¢‘‡šnq§ Ÿ — ™ £ Á ¡ ½Ÿ è ™ ¡˜ ¤˜ ¡ ™  Ÿ˜ ½  — §š£ —– ¡˜ ¤  Ÿ â p – Ä —§š § – ¡ £ —¤6Ÿn˜E™eŸ¦¤‡64s4§¦nU‘eÆ@‡ÍÖ6Ÿ¦E¿q  §!6Ÿ—¦¤e– 8Ç͙§6qp ‘n˜‘!46¤n˜™§q‘‡nn˜¤—™ ™ — ™ £ Á ¡š§– ˜ ¡˜ —– ™ • Ç  Ä ¢ £ ˜ Ç Õ â  Ÿ  – ¡ ™– – §Æ ¡ ™ Ñ ¢– ¡š£ – ¡ £‡˜YE˜6›§æ4™E˜‡ Ûæ–n˜!‘‘–YEё–¦{hš¦4‡E˜›£™{–nI6I4E–6§¦ÄW›£{§‡4q¢‘¡‡n£©zƒŸ©»›66h¹I6´›Ú' YÈ ™ Ä £  —§ £ É ¡ —– ˜ Ä – —§ à ¡˜ —Ÿ à £ ™ ˜§ – š § ½ µº´ º ¶ ´  ’ – ¡ Ç µº´ ¹ º ¶´ ’ ¿Ä Ö £§– »›66hq6›´Ú' ¤4n EÂ64I¢ £6`—nnE˜§e6Uhš¦‘h6r6C4‘š›E™£¡Á¤n˜™§4n4¦e4{›£™U¿4¦E¦!646—™¦hn£4–‘¡nn‘e‘@Už—nI©£6§ § ¤ ž ™  £ § —Ÿ ¿ —–š§qç § ¿ ¡ ™ Ñ Ã–˜§  Ԗ § £  –ž§Î  ¤£ – ˜ – Ɩ   Ç ™  § 4n4§4nnU‘™{I6EŸeI6n‡–n˜U6Ÿ!hš¦4‡E˜›£™qn˜@h4–¦EÁ4nUn˜™§Ã4Ûkæ™E˜¦Â§¦4{‘n‘ÊT¤{›£™ ֘ – ˜ —– ¡ Ñ – ¢ £ Ÿ ¢Ÿ  ¡š ¡ — – —§ à Ÿ ˜š £–  ¡ ™ Ñ – — ɖ – Ä £ ¢ à —§ ˜ —– – ™ à  – Æ ££ Ÿ š ˜ ™    –ž§ ™ # Ç Ã Â ž ™  Ÿ˜§  ÁŸ – ¡˜ ™  – Æ £ Ÿ  ˜ ™Ÿ Ì ˜§ ˜ £– ¢ £ ‘e4ŸEnenh{—6Ÿ¦ÍÁÌ ¡ ‘–æ—!646΁—334E–£¦—‘–¦Ä{6n4‡‘–¦6©n™›£™‘e4EŸ£nenhšs—6¦ÁÍhâ©4¦¡n™4IEÂn£6§ ‚¿n˜h›š™I¢s£›n˜CU ž—™hš¦‘–U—nnE˜§)—s‡˜™惟¤hš¦‘h6r6Y4‘›šE™¤¤4Ûk–§Ã4I¢n‘I6ŸE©›£s›£™ ™ Á ™ ™¡ à Ÿ — ž ™  £ § ™ £ Ä ½ ¿ —–š§qç § £ ¿ ¡ Á ¿ Ä Ã– — É Ã – ™˜– ¢ £ ™ 646—3&¤ Ý!h¦‡‘“U8shn¦` n‡›»µWe›8¶68ݵh4n‡3P`‡‘©heÝe‡·)§ ½ƒ)6Ÿn6q¡n˜ ƒe6Ÿ™n44Ó™4‡ ‘‘–6ž –ž§Î ™ # ¼ »· µ µ· “‘ ¶  ´ µ ´“‘  µ· ` ¼ Ÿ — ™˜Ÿ — – ½Ÿ — ˜§ § – — I6ő‘E–U–¦4‘šU646—™YeE–‡ 6hš ½ ÅeI6EŸeI6n ‡§nÅ66Ÿn˜E™e¦qʗÉhš4¦EÁ¤Å—qÂ4§6˜™Ä § £§ —– £ Ä —§ –ž§Î ¤ £ Ÿ × Ç – ¢ £ Ÿ ¢Ÿ ¡š – ¡˜ —Ÿ — ™ £ Ÿ Á š ™ – £ § ™ –  Æ  4›§h›šnn4§¦Á!qn˜§Ã¦6Ÿ¦EÁ4nn6h§›Ã6YÑ{‡¹6)4!E–6‘@›£™n§8—{c6n6!{6{ ‘n˜‘66n˜IÃ4n˜n ‘—!¦n˜   ™˜  § Ÿ — £–  Ÿš Ÿ ¹ ¹Ý —§ £§š ¡˜ ß Ç Á Ÿ ž § £§ – ¡ –žŸ – ™ – ¡ ™ – Ä Ÿ à —–˜ ˜ ¡˜ Ù£  § Ö Á ç Ÿš £§ ˜š £ Ä ½ ˜ £ § Ė – ¡ —Ÿ — ¢Ÿ —– ¡ Á – ˜ Ÿ˜   ½–   ºÝ ¶ ¦‘nY4§¦n{n4–‘–4§4n˜4§6eh‡Øs6™h6§Y‡˜™zƒŸC‘E–!¿‘n‘™Ñ6‘–I6‘{¡n©nC£‡‘ЖknC‘6¢ ›´C 3£6 ' £6 £6 ©' §974 ¥7£6 ¡ ¤ ¡ ¤ ¨ ¦ 8 6 ' ¤ 4 ¢ ¨ © © ‘‘e4EŸnenh{˜—6Ÿ¦ÍÁhqŸn™hš4¦EÁ4nq¡n˜™™˜‘n‘ʤT™!‚¿4q¢4q¢ Ç – Æ ££ Ÿ š ™ Ì⠘ ˜ – £–  ™ Ñ —– – à § ™ è§ – § Ä ¤ – Æ ££ Ÿ š ™ Ÿ˜ ˜š £–  ¡ ™ Ñ ˜š Á ¢Ÿš § ™ § ¢ à —§ §  –  § Ç ì ™ š n4!˜Â`‘‘e4EŸnenh˜—6Ÿ¦ÍÁÌ ¡ n©h4–¦EÁ4nen˜™sh6§¦I6hq¿4q¢è4q¤¦4¤¿4¦eÔ4I–n4Iâ)—6Ÿn˜h4E–£ —q4–—I4‘!‡4q‘–‡n£ ¡ n‘‡6qYEÑn˜ ƒŸen6Ÿ¦h¦—E™c‘˜‘¦‘¦‘Ã6n4§‡‘¦6{›£™U6Ÿ™n˜Ûks›£n˜ ™ à ™ ¢§ è– §˜§ ¢ ¡š Ì – àŸ Ÿ ˜ – ¡ ½ ¡˜ Ä –š £ ¤ —– à —– Á–  Ÿ˜  – ÁŸ — ™ — ɖ à ™ ¡ ˜§ ¡˜ –˜Ÿ   Ç – Æ ££ Ÿ š ™  à — ™  à ½Ÿ ™ Ä ÄŸ  – ¡˜ £– ™ ¢ ˜§ ˜ – —Ÿ ™ ˜§ ¢– ¡š£ Ÿ 4¦nsn6@¡‘‘e4EŸnenhž—nÂq6Ÿn˜ÁnE ›£™ڃ!E¿˜™4§¦6nÁsn`4hӁ™¢—™I@4¦¡ns6C›£s§‡4q‘‡nn˜
 15. ‘â å eÖÖc © #n‡§Õ! ¨ nÕ U¨© Õq! â Öâ I ¿ Ä —– ™ ž –  ½–  ¡ ™ — ™   ™ Ç – Ɵ££ Ÿ š ™ Ì⠙ Ö ™š Ÿ £ ¡˜ ž — ž ™ — ɖ à – ¡˜ 2I‘eÆ6sn6Пkn‘–n˜Y›£§6Ÿn˜ÁnE›£@çW‘‘e4Enenh{˜—6Ÿ¦ÍÁh¤¡n˜™Ñ§4n˜4›§hE£n6§§n6‘–!—Ûk©nY›£™ U©Õq! 4§¦n34‘4™êY‡‡§©!!E˜£¦hÂq ›£Ë©¥4–I4nsn4qq‘E–e¡‡q¿I6¦—4‡ ©{4¦n˜IE¿˜™™4¦Ä6nÁsYÈ Ö ˜ ¡˜ §š– ÇÖc Õ ™ £ Á ¢§£ –˜§ ¢ — £ Ÿ š  ¢Ÿ à § § ˜§ ¡ ħ Ÿ  – ¡ e‘ÓE™Å6Ÿn4›§Â6¦Á§n˜eÄs‡§©¥¨ —™›Ã™Æ)¿)4—4‡˜6Ÿ © ƒŸ)6Ÿ™n‘E–£4n‘n{4¦6Ÿnn 6¦Á6n qn˜ Ç – £ — ™˜  ÁŸ – ¡ ¿ Öc Õ ž ™ Ã Ä Ã– ™§ Ä ½ — ˜ — –  Á–  § — ™˜ Ÿ Ÿ Á – ¡ –˜Ÿ – à Öc ˜– # Ç£ šš — ™˜  à — — ¡ ¤ Ã Ä ¢Ÿš – § ©  Á §£ ¡˜Ÿ Ä ˜§ £ ž ™ n6—‘™‡§©Õ! ‘3h‡ h‘Ÿ§6ŸnÁnE ›£™IŸ§‘–n˜34–—™6h4–n ©n4&¡–I¢4n¤n6¦{4¦¡n˜™e—n nE˜£ YEј —½S6Ÿn˜‘hš‘q–6Ÿ!‘ÛE™£¦6hš¤n)E¡›£™©˜6žII¤R h4E–£neŸ{4–n4q¢nE˜£4n‘eÆ4s“ee›8¶¦` 10‘‚“e’en ‘¡™Ñ Ÿ ™ I — ™ Á– è– —  – —Ÿ Ÿ˜ ™ Ñ ¡ ™ ¢ – Ç£ £  £ ˜§ ™ – – Ÿ ´ µ ‘ ¶ – – T C T Ö § I ¥ c ¥ ¨¥§ AP ¨ nÕ ‡§HQ `H ‡§¥¨ ¡ ¨¥ ‡§HQ `H և§©¥¨ Ön¨¥ ¨ n'Ö4ŧե¨ â Öc ©Õ Öc ©Õ § Öc ©Õ c Õ § âÕ â c © ¤£ Ç — ™ Á  ™ à Ÿ˜ £ ç ¿§ § § ¢ ¡š£ § — ˜ Ÿ Á ˜ §š ™ — £ – ˜ ™ ž  h¦Â¡YÈYc6Ÿn˜nE ›£n™64–Y£‘™Ñ4sq‘–‡nÒ½ƒŸU6Ÿ™nn6¦Y—4‘Êɗ6žE™©¡nq—!—™4„§½  – Æ ££ Ÿ š ˜ ¡˜ ç ¢ ™ — ™ Á ££§ – ™˜§Æ  —Ÿš – ¡˜ § – Ÿ — –  ‘e4ŸEnenhs4§¦n!–6q@£›U6Ÿn˜I¢EÂn6!eÆn46n‘E–£¦6hInUæ—4UÃ4n66ž™n4§ § I$T G he—¡nIп—½™I¢E™£ ¤£ž ™ ˜ Á Ÿ È Ç — ™˜   §š – Æ Ä – ¡˜ Ÿ˜ Ö   ½– ™ ˜ ¡ cCc6Ÿn4›§hš›4‘©e4Ÿ¦4§©n§—™!nI4nn‘Жkn Y›£@4§¦n˜ § $IT G ƒY£4h‡6EŸ!nY£›Y›£ncU ££££¥6!–I4§n£ ½Ÿ –š   £ – ¡˜ ™ ™ ¡˜      â⠝ Á ¢ ›Ã6Yež—n EÁ‹rŸ!‘摖¦‘–恗v‘—U§Y‘˜)æ6h4E–æ4IE˜£‡Ûén˜e‘‘YEј‘¦Äe¿nh6‘U4—6Ÿh4n   Ÿ Ñ ™ £ ¤ ˜ —– — Á ™ і ¤ ™ Ä —Ÿš £ —§   É – ¡ —–– – ˜š§ è– Ã– ™ Ä ¢ š– – – Ñ n‘Y§p p p p PâAæ4§¤p p p p p P旽3EŸ›£@œ!c6Ÿn˜nn4§¦@›£™nU—!›ÃE™£4n`™nE˜¤›Ã6Yq—™nEÁ£‹rn˜Úƒ—6Ÿ p p — p⠙ ¤  Ç — ™ ™˜  Á ¡˜ ™ – –  £  Ÿ Ñ ž   ¤Ÿ – ¡ ½Ÿ – –š £      â⠗ Á  ¿ ¡ šš Ÿ Â Ñ — ™ Á  ™ — ¤ pâ p  Ÿ h¦—E™££££¥6©–4›§n‘–¦ÁI—™Y h‘›Ã6ŸYI6Ÿn˜nE ›£Ã!Ÿ3p p p p P86!p p p p p P{6q‡¦EÂ!—n nE˜©§ pâ £§ ¡š £ ž ™ £ n˜™`‡˜™sŸYEÑCE˜‡ÛÉ –n!‘‘YEё–¦{4–—™6h4n™n‘–YsâPâP66™6§I‡¦E©—™nnE˜£s‹½„™e£££ £¥6sq‘‡šn£ ¡ ™ Ñ £ Ä ˜ £  ¡˜ —–– ˜ Ä Ã Ä ¢Ÿš–  –  Ñ p pâââ £ ¡š £ ž   § ß Ç      ââ § ¢– ¡ – ¡˜ ™ Ö £– –˜ – § – – ¢ ££§ ¤  Á ¢ è–   i Ç  Á§ Á ™ ¡ ™   ˜  –˜ — –  Á ™  – Æ £ Ÿ  nU—q4nE˜4n‘n—™!n4YÑ©IEÂn63e–I4§‘{6Ÿh‘‘–¦4¦@›£n˜U—{‘–n4›§qÃ4n‘E–£4n{›£@‘e4EŸ£nenhš ½ƒŸ £˜š– ¤ ¡ ½Ÿ — ™˜  § ˜š è– —§ —§  ˜ ˜ — ™ ¡˜ ˜š ß á ž ™ — £   Á   § – ¡š£ – ¡ ‡h4Ê¥–!–n˜ ƒU6Ÿn4›§h›š4‘š©h6§‘¤4¤Ã¦4I–nns6Ÿ{›£@›£™nc¤‘h6§„½ 8—cÇ©I—n˜‘E–4–n‘–nq¢‘‡nn˜ n@eÆn˜ÁnE ›£™Y£‘™Ñ4§Y›£{q‘–‡ns–n˜mƒIn6ž‘–!ž—™—ÛkÃsn˜—¡n˜™Y‘eÆ4EŸnenh@˜4¦n!4IEÂn£6Y›£Y8˜ß Ÿ˜ – ™  à ¿§  ™ § ¢ ¡š£ ¡ ½Ÿ ¡˜ —  ɖ – ¡ ™ ™ Ñ  – ££ Ÿ š § ¡˜ Ö ¢ £ § ™ ‘—6¦ÁW›£™n˜C4@–6q¢W›£6ŸnI¢EÂn6{eÆn46n‘E–£¦6hsv‘n6‘–¡n@q‘‡šn{¡n‹½ƒ6Ÿn˜46Ɓ™n‘{n8—ß ǘ ™Ÿ ¡ ˜§ ç ™ — ™˜ Á ££§ – ™˜§Æ  —Ÿš § ¢– Ÿ ˜ § ¢– ¡ £ – ˜ Ÿ — ™ §  – à – ¡˜ I § E § § ¥£ â § $T G Ö ©0¨¨¦¤¨ nÕ Q H ‡§¥¢§¨¥ Q H ‡§©¥¨ n§¨¥ ¨ nÕ 4Å §Õ¥¨ ' Öc Õ ‡§©`H Ö c © Õ ¨ ¡ Öc Õ ‡§©`H Ö c Õ Ö â Ö â c © Ç£˜š– ¤– – ™  à £ Ÿ˜  à £ ££  –   §š £  – Ñ —– ˜ ¤  šš Ÿ £– Ÿ h‡h4Ê¥{eÆn˜ÁnE ›£™™‡˜™!ns–@4E–neŸ{n˜4›§hš›4‘™E˜¦¢sYq‘¡n‘Âh‘™4eà  – Æ ££ Ÿ š — ¡ Ç Ã– — ¡  ™ — ™˜š  Ÿ˜ à — ™˜§ — £   Á   – ˜ ¤ – Æ £ Ÿ š Ÿ  – à —  ˜ ‘e4ŸEnenh)‘–ÅRA346ž4§¦‡š¦—s›£e6Ÿnh4–‘E–£¤nI–Â)6Ÿn4‡˜‘E–4–n‘–nq¡nW‘‘e4EŸ£nenh¤6žn‘¦!6Ÿ— £– Ÿ à ˜§ ¡ — ™˜  Á Á ¡ ½Ÿ ˜  Á ˜ ¡˜   i Ç — ™˜  ÁŸ – ¡ Ÿ — ˜ Ÿ § ˜ § ™ ™ ħ Ÿ 4e©4¦n˜¤6Ÿn4›§6Ÿ¦!–n˜ ƒsn4§¦s4§¦n{6Ÿbc6Ÿn4›§6¦Á!n˜ ½ƒ¤6Ÿ™nn6¦ÁIqŸnq¿4‘›šnE˜›£™4¦Ä6n Á 4–™Á4I›£I‘e4EŸnenhq4§¦nI‘–›ÃE™£¦6hU–YE˜‡ `i c6Ÿn4‡‘‘6žIn˜4›§Ã4I¢n‘n˜—§¡n˜ 6nР½¾4n44n hI›£™ à  Á§ ™  – Æ ££ Ÿ š ˜ ¡˜   —Ÿš Ñ £ ™ Ç — ™˜§ – —– – ™ –  – ™ – ¢Ÿ ֘§– š 6Ÿn4‡‘–‘6@˜‘—!–n@6{‘e4EŸnenhš ƒ™‡h4Ê¥–!–n@‘–›ÃE™£¦6h@E˜¦©YYÖ4© ˜ ©8áÕe!n˜4›§h›š4‘qcÈ — ™˜§  —–ž è– ¡˜ £§  – Æ ££ Ÿ  ½Ÿ £˜š– ¤ ¡˜   —Ÿš £  ¢ – Ñ â ¤ î –   §š Ÿ ' T FC I c Õ e և§HQ `H ‡§¥¨ Ö E G AP E ¥(E £$T §©¥¨ c ©Õ Öc ©Õ h‡h‘šI—6Ÿnh4–‘E–q¿6q‘–™ÑË© e–4›§n‘–¦Á¿™4›§h›šnn4§¦Á!n™¦‘¦4¦@˜4¦™§—™4e4{ ‘›ÃE™¦—6CQ Ç£  š Ÿ ™˜š  £ —Ÿ — ¡ ¤ — Á  ¡    ™˜  § Ÿ˜ £ —– Á Á§ ¡ § ¡ Ñ § ž§ – £ Ÿ 6Å 6Ÿn4‡‘–‘6n˜Y 6Ÿn˜4‡‘—‘6Þ6n Ð½ 4›§n‘¦Á¡s–6—E™!{6П½ n4§‡  Ç⠗ ™˜§  —–ž Ÿ — ™ § – –ž ¢Ÿ – —  Á – ¿ ž £ §   –˜ —™I4n£s–nq—{6—4§¦‡š©–nq6qæ6Ÿ¦Y‘–Y4Ÿ©§Y4–›Ã4n Ye4e‘33¦—4›§6@8áÕ¥h‡en¦›»µ!¼h¦‡‘“!YÈ ž Á ¢§ ¡˜ ™ –ž ¡ ¡˜ —Ÿ — Â Ä   Ñ £ ™ Ɵ Á Ö åä ãâ ¤ à Ÿ ¼ ‘  Ý  »· – ¡ h£qn˜n66ž4{š›n‘–‘6žÒƒŸÞ‘n6‘–n34‡˜‘I4§æ—Âн –nI6Ÿ‘e‘–'Ñ4—n˜I›Ã™4›§q‘‘¦@6¦§6Ÿn4¦6П½ œ Ç ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– ½ ¢– Ÿ ¡˜ § —– ¢ ¡˜ Á – Æ Ã Ÿ Ÿ  —–– Ä £§ ¡ — ™˜§ à —  ! ¦ ® ¤ ¦ ¤ ± ­s¦§¥£ ! §R§¤§¥£   ¦ ¤ h¦6Ÿn4‡‘E–4n‘nq4664‡˜Òƒ6Ÿn4§¦—™6h4ns–nqæ4©646—™©—n˜6ŸÁ‘ÒƒCq‘–6n snYn¦hšn›£à ǣ — ™˜§˜ — £–  Á–  ֞ž§ ½Ÿ — ™˜ Ä ¢Ÿš–  ¡˜ —§ –ž§Î  ž ™ ™  è– ½Ÿ £ ¢  ğ Á – ¡˜ ££  ™ Öe4e‘nÕ!æ4›§6@W6e‘–Y`6`4â6‘n!‘–n˜™ÅR ‡ep 6‘nÕC46ž›ÃnYY ¦4§sn‘¦Û6Ÿ@c34–E‘¢‘–I¢Y¦Ä@nc›£™ åä ã⠗ Ÿ á £§  Ñ £§ Ö ããâÕ ¿  ¡ ¤Ö ããâ £– ™  à — ž – Ä  • Ç Ã ˜ —–  Á ™ – Ÿ˜ 6Ÿn4¦—™6h4n)4Ÿ`‘–›ÃE™£¦6h{EŸ›£44ŸcE˜£¦¢C–@@P6Pp Pâ2Ã4hš4!‘™C–I4§n™n3¦—4q‘n  — ™˜§ Ä ¢Ÿš–  Ñ ¡   —Ÿš § Ñ —  — × Ç pââ pâ p p I – à Ÿ – à —– ¡ Ñ ¢ £ – ¡˜ £ ™§ ¢– —nnE˜¤–n˜Â™h‡ 4§¦q˜™ÍÄ64‡§–nÅæ6n4¤ž—™4I)¿)46—4¦‡¤¦íÑ4ŗ4‘U6ž46—™UYÈ ž ™  £ ¡˜ Ä ¤£ ™ Á ̞§˜ ¡˜ — Ÿ § Ɵ ¢ Ä Ã–ž § ¡š – Ä Ÿ — §š – §Î  – ¡
 16. ¦ Pâ Ç ¡š § ™˜ —–ž ™ ™  ¡ —§ ž  §£ –  Á – Á ¡ ½Ÿ £ — ˜ §  ˜ c‡‡44E–£{›šn‘–‘6q—sž‚—Ä!¢™h8šÌ™qæ4!—™ÁI¢4n©—4›§n‘¦¿҃C¦6Ÿ™nhš6‡‘–n—™ – ¡˜ à ££– à £ ˜ ¡˜ ¿ Ÿ– ¡ Ÿ   ˜ ™ –  ¡ — œ Ç   £ £  ğ   § –š  à   Á — n4E–n4n Ã6§Y6§¦¡Y4§¦nn6‘n˜©—Y6ŸY–nn˜™C›£@n‘–n˜!æ@Wc¡‡š‡4§4E–@E˜¦6n©¿n ™4„§½ Y£4h¦ŸnI‘–nИ½ƒŸ  – Æ ££ Ÿ š — —§ — ™˜§˜  ž  ¡š § £ ™˜ —– ˜ ¡ ˜ Ÿ ˜ ™Ÿ Á § ¡˜ £ – š § –   ˜ – ™ – Á ‘e4EŸnenh!Ÿæ46Ÿn4‡¢©—E™£¦‡‡44E–@›šn‘–‘6žY4§¦n˜YÂ6Y—6¦Y˜4¦n`‡‘¡‡‡ 44E–£4n4§‡—‘I¢n‘¦葖 4‡‘–e‘E–!n4§!n‘¡YÈYs‘–™Æ҃@˜—6Ÿ¦!4n˜I¢™{£¦4§¦n‘–¦ÁY›£™›£n@YY Ç8‘–In 4nn£4h4™›£q—6Ÿn4‡˜¢ §  Æ £ –  – – Ç Ñ ½Ÿ ™ Á Ö ™  § Á ¡  ™ ™ ¡˜ ˜  ™ Æ ¿ §£ –š– — § ™ ™˜§  ‘n6‘n˜!q‘–‡n–nq¿q4E–eŸ¦I¢™ ‘–™Æ ƒ{˜—6Ÿ¦ž—™I4n£!—4›§Án‘¦{hš›nnE˜£!n˜ 6ŸnР½ E¢›£4§ ¢– Ÿ– ¡ § ¢ ¡š£ ¡˜ Ä Ã £ Á Ñ ½Ÿ ™ Á  Á ¢§ –   – Á ¿ ¡ ˜ ™  – ¡ ¢ I ™ — Ì ¡š– ™  ¡ § £  ™ —–˜ Á £ ™ £– Ÿ — ™ — ™˜§  ¢ ½Ÿ — ™ § –   – ™     ™˜ § Á ™ ¡ ‡4I¢©ž—Ä!¢™h8šÌ™s6§C4›§n˜‘n6Ÿ¦™‡˜@4n66ž§6Ÿn4‡˜ڃ§6Ÿn˜4‡˜‘nÁn‘n˜—{4§›h›šnn4¦@›£YÈ Ç Ã– £–˜– – Ÿ Ö — ™ ™˜  Á — Á  ¡ — Õ £   – ™ § — – § ž ™ Ñ  à — £–  34nE˜4n‘n ©¦Ä!n˜Y‡£¦6Ÿn˜nn4§¦{–4›§n‘–¦Á¿qæ48§@4–‘–4§seƁn˜4¦n‘n˜4—™4Ÿ4§§¦4§™4Â4§6ƙ˜™Ä —64§¦‡§¿4§¦6ŸE™6‘‘Ÿ¦‘6n4‡‘–¦6§Ã¦—6n6ž‡6§¦!@6@‡h6©n6Пkn ‘¡nc6Ÿn˜4§‡§WeE¿˜E™£‡‘eÆs›šn˜‘‘–6ž ž ™ž — ¡š  — £§šš ¤ Ÿ˜§  ÁŸ Ÿ  Κ Ä § £§ £˜š§ –  ½– – ˜ ¤ — ™ ˜  î Ç  – ™ à ™ – — ——n6hڃsh‡ 6EŸsI6EŸ©–¦Ä!n˜Y£4‘–sn‘–nq‘ne‡‡q‘–nE˜E¿c4‘š›66Ÿ6Ÿc4§4nq—™sE–6‘©¡n¿—4§‡˜ ž ™  ™˜ —Ÿš ½Ÿ –š  £ – ¢ £ Ÿ Ö — –  ¡˜ —– ¡˜ ¤Ö£ ¢ £ £ § ™ž  ™ Ä  –  £§š – ˜ ™ n‘h@›£§‡›š™™ÍÑI¢n@‘e4@464§¦‡I–¦4‘n£æ4›§@n4–nÛɇ–n§¦4¤¿n4¦6Ÿn4§‡E˜¦6@£›U6Ÿn˜h¦н摖6n4§‡˜ Ì –š ™ ¡ ¡ Õ – ™˜  – Ɵ £–ž — ¡š Á§š —  ££ —˜ ¡˜ à —§  § — ™˜ £ —Ÿ — ™ — ™ š — ˜ ž  – ¡˜ ™¤  Ç § Ä £ ™ ¢ – ¡˜ ™ à Ÿ ˜ ™–   ™ ££ Ÿ Á Ÿ — ™ – – ¡˜ ¤ Ÿ § – ÁŸ ™˜§  nʗ½6EŸ›£@œWe–Â46ÆC˜™@ž—E™n›£I™nsž—hš¦Ânn—‘n C6П½ E¿˜™āE™ne¦sW›£™n‘n‘6n˜4‡ ‘¦6©—6Ÿn4‡˜¢ ©Â6n˜Åbc6Ÿn4›§Â6Ÿ¦Á`4qE¢q§¤n˜™qž—™n6YÑ@›£–6ڗ½™ ‘–6nÁI§I¦Äq¿n4›§h›šn˜n4¦q‘§q{›£YÈ § ˜ Ÿ ¡ ™ R Ç — ™˜ Á § £ ¡ ™ Ñ Î Ÿ ™ —Ÿ ¢  ğ  –     ™  § Á ¿ ¢ ™ ¡ ¤ nͺh4Xe‡q‚Ž‡‡‘P16!h‡3` 6§¦Ë¢n˜n66ž4nU‘–ncc6Ÿn˜Â6EŸ¤n6nh6„§h½›£™n4n£q§n˜—6n‘e—6ŸhËn˜n  ’ ‘) ´ · ¹ µÝ ¼‘ £ ¡ ¡ ™ Ÿ § – ¡˜ — ¡˜ ¤ — ™  £ ¿ Ÿ˜š ˜§ § Ÿ ž ™ž – Æ š ¢ ¡ ™ ̟  ™˜ —–ž ¡˜  ¡ ™ — Á Á ¡ ™ ¡ ß Çâ  Ÿ p   ¡ ™– – §Æ ž § ˜ — ™ £ Ÿ Á – 66ž4§©›šn‘–‘6!–n{˜6Ÿn˜™Ñs£¦‘–¦4§¦@›£n˜Ò„½©66‘–n˜‘@I 46!–6—E™£I§ŸnU6Ÿn˜E™e¦©I¢6EŸ£¤—™ £ ™ Ä ¡˜ § – ™ à ™ Ñ — ™˜š  £ ˜ ¡˜ ££ ‡˜s–n34seÆn c™6Ÿnh4–‘E–{4§¦ns–ÄE™neŸ¦ÁY›£™Y˜™£¦6Ÿn4‡‘‘634§‡‘e‘E–™‘–nИ½ `e–‘–4@ 6™˜ę4›§ ™ — ™˜§ – —–ž   – Æ £   œ Ç  § Ÿ ™   Ì ™˜ Á — ½ ££ ˜ — —§ ¢  Á ¡˜ —– Ɩ Ÿ ¤ — ¡˜ ¤ — ™ §˜  ¢ ž £    ½ — ™˜§ ™˜Ÿ ¢ – ¡ h›šnn 4§¦¿4§ÒƒŸYneŸC‘–4qn‘–¦{–nC˜‘e‘n Á!n˜C›£™c‘–nec6Ÿn˜4‡©—E™¦™6ŸÐÀ6Ÿn46Ɓn6IsYÈ h›£‘e‘–4Ÿ!n‘eY44E–£¦ÂYE˜64–Y4™6e8¤4™4I4E–£¦{–¦ÄY6Ÿ—C¦4¦¡n‘¦IÛ6¡E6Ÿn4§‡Y4¦¡nY‡E˜46ž6E£ Ç – Æ  Ñ  ¿ – Æ ˜§ à £§ ˜§  Ÿ § ˜§ à  ˜ £ Á§  – Á  Ÿ £ — ™˜ ˜  ¢ ˜§ ˜ £ £– ž ›£YÈ@3‘‘Ó‚I¢™—™I!–¦Ä§›Ã6ŸE¡U6Ÿn4‡˜¢Uæ4{‘e4EŸn£enhš ƒŸ@£‡h4ʤ¥©eƁnÂnE ›£Ã!n¦c6Ÿn˜h4–‘E–£s‘nИ½Š§ ™¡ Ç Ã– ™ ¢  £ — ™˜§  —§  – Æ £ Ÿ  ½ ˜š– – – ™˜ Á ™ – ¡˜ ¤ — ™ š   – £  Á ¢§£ – Á  4–I4n—4›§n‘–¦Á¿¡ ½ƒ¤6Ÿn46n‘E–4n –n˜{‘ÓI¢™4q¢qcc¡‡‡ 44E–!š›n‘‘6U—™I—™I4nI4›§n ‘¦Á Ÿ — ™˜§Æ  £– Á ¡ – ™ è§ Ÿ È Ç š § £ ™˜– —–ž ž  Á ¢§£ – —  Á – Ì ¿ —  – Æ ££ Ÿ  ½Ÿ Ÿ  ¡ —Ÿ ¡ Á ¢ £–˜§– ž ¡˜ š ¡¤Ã¦4§©‘e4ŸEnenhš ƒ–6n–n˜e6@›£E™£6§¦I‘–©E˜4n44n6–n{£4–h6›§ÁË¢‘n 6‘–n˜§q‘¡‡n£I–n˜§¿n 44–CQ – Ÿ ¡ ¢– š ¡  §  EF$B@78¢ 8 E E ¡ EBE 7&4FEB@A9 & 827B1 E @ 1 3  !1& © @E ¢ % 78£ % B@¨ ¨© ¡ ¦§¥£¡ ¤¢ Ö ' â Ö c Õ Ö c Õ â Öâ Õ â c Õ ™(¥ ¨ nÕ Ö ‡§HQ ©`H ‡§©! ¨ nÕ U©¨ q! §¨¥ ¨ 8⡠և§HQ ©`H ‡§©Õ! Ö4Å §©! c Õ Ö c §¥£¡ ¦ ¤¢ U‘n6‘n™q‘–‡n{–nmƒŸ!6ŸE™n4nÁ‘sž—™4Ÿ6П½ nsn˜W64–C›£YWÇ ™(¥ ¨ n™›£Ås—n—‘E–4n ‘n  Ç ¢– Ÿ– ¡˜ § ¢ ¡š£ ¡˜ ½ — ££–  è– ™ Ñ  – ¡˜ Ÿ £ ç  ™ ¡ È Ö ' âÕ ™ á ž ™˜ £– Á– § ¢– ¡š£ ¡˜ ˜š– £– Ÿ — ™˜§˜  ˜ ¡ q‘‡nq–n©h4ʤ §©4eä6Ÿn4‡¢©4§¦n˜UE¿˜™™4§¦6n ns¦Yq‘˜ÄIn{¦ÁÛ1 ‘™Ñ4¤—6Ÿn4‡˜¢ Ä ÄŸ Á – ¡˜ £  ¡ È Ç ™ – ¡˜ £ ™ £ ¿§ § ™˜§  – – ¡ ' Ä Ä ÄŸ Á — ™˜§  ¢ – ¡˜ ˜ # Çâ  Ÿ p §Æ – Ƨ ¡ ˜§ ¡ ž ˜ — –  Á   § ¢– ¡ n‘™Ñ (¥&–¦§E¿˜™™4§¦6n U6Ÿn4‡˜ns‘–366qb–Â46!e‘¦©4¦n˜ © —™n‘E–£4n‘–n!q‘‡šn£ – ¡˜ £ ½Ÿ   Ä Â ¡ ½Ÿ Ÿš § Ÿ˜ — £–  Ÿš ˜š§ è ½Ÿ   àŸ – ¡ È – —  Á – Á ¿ n§—™@‡˜™Äڃ™‘–¦¢—!–n˜Úƒ{˜—6hIqn{£æ6Ÿ¦EÁ4nn6h§¿nh6‘–&© ƒ{‘–‡6!Y3Ç©á!4›§n ‘¦¡ – ¡ ½Ÿ   àŸ ¡˜ — ˜–  ˜ ¡˜ — ™˜ n˜ ƒq‘–‡6§–nI£¦n n‘nI4§¦nÅ6Ÿnhš¦—н §¤–¦ÖU©Õ ¥ ‘3# Ç34¦Âh¦—›£6Ÿn˜4‡Ye¿4¦—`i Ä ˜– Ö à š ™ ™ — ™ §˜  ¢ ¤ § ™ QH Ö Q H ‡§! ¨ nÕ â ¨ §¨¥ ¨ 8¡ c Õ Öâ c Õ Öc ‡§©Õ`H Ö c © Õ â U©q! ⠇§©Õ`H և§©! ¢4ŧ©! Ö Õ Öc Çc6Ÿnh4–‘E–@‘nИŠU6Ÿn4›§6Ÿ¦@n4§4In‘n—™snÞ6nРï‘E–eŸ¡‡™›£™‘n 4¦{eƁn˜4¦n‘n˜4§©n©—™n4‘›š¦—™ — ™˜š  £  – ½§ — ™˜  Á Á –˜ ™ Ö ¢ –˜ – ¡˜ ¢Ÿ ½ — £ š ™ ˜ —– § Á – ™ § — – – ¡˜ ž ˜§ ™ à ¿‘n‘I)¿ܑn6‘–n§q‘–‡nU–nen4–Ã6U–¦Å4‘›£™Y'hn4nÛÉ 64–E6¦Å‘E–e‡e¿4‘›šE¿˜ – – ¢ Ä ¢– Ÿ ¡˜ § ¢ ¡š£ ¡˜ Ÿ˜ à ç Ä —§š ¡ È Ç££– —˜ —Ÿ à £§ Ä — £ Ÿ ¡š § ™ Á – § £ —–  Á ¡˜ Ä ¤  Á ¢§ è   i Ç – ˜§ –  ¡ ™ — £ –  —Ÿ – ¡ ˜Ÿ — ™ ˜ Â Ä UÖ ™˜§  n4©‡˜‘n4§¦en6Ÿ¦3e–I4‘–©6Ÿben n4‡‘n˜™I–n˜¤—¤6ŸE™‡‘eÆU¿6n˜©6s›£™s˜©c#3—6Ÿn4‡˜¢  – £ —Ÿš ˜– ¿ ˜ — £– Ÿ à ¡  ¡  Õ ¢– Ÿ ¡ § ¢ ¡š – ¡˜ Ÿ —  – Æ  ½ £  § – § џ — ‘›ÃE™¦6h@‘e@6Ÿ@4e{˜™§6ž6Ÿn˜48§&‘n6‘–n˜sq‘–‡n£!nÒ½ƒ§6ŸE™£‡‘ecÐÂkE–¦©eƑ¦¡ 4©–¤R  n‡§Õ! ¨ nÕ â ¨ §¨¥ ¨ 8¡ ÖÖc © â U©q! ⠇§HQ ©`H ‡§©! Ö4Å §©! Ö Õ Öc Õ Öc Õ â c Õ n¨¥&n™h4–¦EÁ4nIn˜™q46ž4‡n44ns–¦§4‘q6ŸE™n4n Á‘s–neen6ŸIn‘nnBe 6Ÿ™n4§‡‘–‘6ž™4&© ½ƒŸ ǧ Ÿ˜ ˜š £–  ¡ ™ Ñ Ã– —§  §–  Ä —§š — ££– è– ¡˜ ¤ –  ¢ – ¡˜   i â — ˜   —– ˜§ 6Ÿn4‡˜‘E–4n‘n C4§¦6Ÿnn6Ÿ¦6n ©–n3‡4R §©Õ! 6Пé6ŸE™n4nÁ‘U—4§In—™›£n™n‘eÆ6hqn©‘ÓE™U6Ÿn˜ — ™˜§ — £–  Á–  — ™˜  ÁŸ Á ¡˜ ¤Öâ c   ½ — ££–  è– Ÿ˜ ™ ™ ¡˜ ˜ – —Ÿš Ÿ˜ – £ — ™ Ì   Á – ¡˜ ¿ à ™ Ä —§ £– £ ¡˜ Ç Ã– Á – Ä §š §  – ™ – ˜ ¤˜ ™ Á ™ ¡˜ 4›§6Ÿ¦Á{nÄ!4–›Ã™Æ閦I4‘šY4ÛE™qn6ŸYY 34ۗɁ™I¢E™£s¦q—4‘!E¿˜™4¦eÔ4—{¡n‘—6Ÿ¦C›£nY˜™œ
 17. 4â ä Ç ¡˜ —  ɖ §   §˜§ ¢– ¡ £ Ì  àŸ    – Æ ££ Ÿ š ˜ ™Ÿ h£¦n6ž‘–!ž—™—ÛkÃ`4{6П½ ‡4q‘‡šnì8n‘–‡6™6П½ ‘e4EŸnen h{—6¦ÍÁÌ ¡ 4¦n™eÆnÁnE ›£™{n6I{E–6‘n‘e‘I—™C›£™Y‘e4EŸnenhÞn6П—½™Y4¦nq™Ñ4E¡£se‘¦C4â6‘nq—664@q¦4§ —§ ¡˜ – ™˜  à – Ÿ ¢ £§š ¿ – Ɩ  – Æ ££ Ÿ š ¢  —  ˜§ ¡˜ — Ÿ – Ƨ ¡ Ö ããâÕ ž Ÿà– ç à — £ §– Á Ç – Æ ££ Ÿ š ™ Ì⠗ ¡˜ – ™  à – Ÿ ¢ §  —– § ™ ™ ¤ ¡˜ž — ž ™ — É Ã Ÿ˜ š– £– ‡44¦e¥C‘‘e4EŸnenh™˜—6Ÿ¦ÍÁhU4§¦n™eÆn˜ÁnE ›£™@n6I©¿4‡‘–‘6ž©EŸ›£4C£›W˜ecn6‘–©—Ûk–©nC˜h4¦EÁ4n  n˜™U4E–6›§Ä—{›£s‘e4EŸnenh&n6П—½™—–™™Ñ`‘4§¦n#4ŸE¡Un˜UE¿64!eƁ™n4›§‘–n{›£s˜8qen4‡ ¤6Ÿ™nnE ›£à ¡ ™ Ñ Ã £ ™  ™  – Æ ££ Ÿ š ¢   ¡ ¤˜ ¡˜ Ñ £ Ÿ £§– – ˜    ™ ß Ç –˜§ — ˜ Á  ™ ¤  – Ñ  § – Æ ¡ §˜§ ¢ ¡š Ì – àŸ ¡ ½Ÿ å — ¤ –˜§  — ™˜ Á  ™ à ¢ £ – ¡˜ ˜š è– – § ¡ ‘Y4ŸIe‘§¦‡4q‘–‡n£ ¡ n‘‡6§¢ –n˜ ƒIp eæ4§`en4‡¤6ŸnnE £›!–I4§nInq¿nh6§‘!eƑ¦qå‘â  – ¡˜ — Ç – Æ ££ Ÿ š ™ Ìâ   —  å p — ¡˜   ¡ –˜§  — ™˜ Á  ™ – Ƨ § § ¢– š  – à ‘n6Ÿ@œY‘‘e4EŸnenhs˜—6Ÿ¦ÍÁh©‘–æ4‚äÇ4§¦n@‘–6ž™¡©n4‡q6ŸnnE ›£ÃI§©e‘¦¡s‡˜4q‘¡‡n£ ¡ Ìn‘‡ 6Ÿ ¤ £ ¢ n˜ ƒ‘e¿6Ÿ¤‡4q‘–‡nE4n˜Ú½ ©‡eEeeŸ‡q㦁¤e– 8™Ís£‡˜Iã ½ƒI—n nE{4§›h›š™nn4¦Á§4{ ‘e4Ÿ – ¡ ½ Ÿ ã⠗ §˜§ ¢ ¡š£ –£– ¡ × ÇÖ ì –£ Ÿ ¡š Ç Ç Õ ™ Ä Ÿ ž ™ ˜£     ˜ § ¿ —§ – Æ §˜§ ¢ ¡š£ Ì  à ˜ —– – à ¤ ( ' ¤ ‡4q‘–‡n8ìn‘–‡6ŸY‘n‘ÊT¤™I¢ –—Ûk–U4‘š©¤R7‡e4‚äÇ !¦ s‘eÆ4EŸneŸnhín6П½—qn˜™q4n4›§™hEŸn£6§ É Ã —§ – ÇÖå 3 Õ  – ££  š ¢  ™ —  ¡ ™ Ñ Ã–˜ š £ –Eene‡‡4q!‘e4EŸnenhI˜—6Ÿ¦ÍÁhÀƒŸ©4–n˜™4§¦6nIeÆn˜ÁnE £›§nqn6ŸÐk¦ÄU¦ 4¦eÔ4–©E˜¦qq‘‡šn£ £ Ÿ ¡˜ ¡š˜§ ¢  – Æ ££ Ÿ š ™ Ìâ ½ £ ™ ™ Ä ÄŸ  Á – ™  ™ à – ¡˜ –  ½– §  £  ¢ § ¢– ¡ § ½Ÿ ¡˜ —  — É – È Ç£ Ä ½Ÿ ™  £ —– ¢Ÿ ¢ §    – £ —Ÿ å ‡ƒn6ž‘–¤ž—™Ûk–ä¡YRh‡˜™U㇃¤ž—nnE˜e§©˜‘I6I¤I6П½ ‘ÛE™¦6CQ Ç4ä‚e p Ö ¡ I ânÕ ¨ â ' £ ¿§ § ™ £ Ä § ™ ™ š ¡˜ ™˜§  Á  – Æ ££ Ÿ š ¢  —  ½Ÿ ™ § Ä   Á – ¡ § § ¢– š£  – à ‘™Ñ4{£›@‡˜™c4‘›šn˜nh–nqž—n4‡4§¦‘E–£s‘e4EŸnenhËn6П—½™ڃqE¿˜™Ä4¦6Ÿn!n˜!‡˜4q‘‡d¡ nq8ìÌn‘‡ 6Ÿ ¿ —§   ½ ¤ È Ç£˜ —–  – ¡˜ ¿ Ä Ã–  £ – § £– – ™ ½Ÿ ¢– ¡ £ – ¡ à —  ½ £  § Ÿ — £– ¢ £ 4@6П…h£¦Â¡Y©‚Öh‡‘n4§¦Á{nI4n4§¦E¡sn4™E˜4n‘n˜—mƒ{§q‘‡šnsn˜I—™I¦6Пz4–‘–4C4IEÂn£6§ ‡›š™Ñ¤6Ÿn˜ÁnE ›£™à ƒqE¿˜™4§¦6nÁ!E–6‘©E˜‡6ŸYI§EŸ›£4{›£{›£™Y—™nEÁ£‹rŸ©–I4§n©4¦n§q4–n˜n‘–—™ ¡ ™ ¡ — ™  ½Ÿ ™ Ä ÄŸ  £§š £  Ñ § § ™ ¡ È Ç ž   ¤ ¢ £ ˜§ ¡˜ ¿ Ä Ã ™  ¡ – Ä £  ¢ £ Ä   ¡˜  ˜ Ä ¤ § ™ ™  £ – ¡˜ £ ™  ¡ ™ ž   ¤Ÿ ™ ¡ Ñ  – ˜§ ¢ £– Ÿ à ¦{˜E¦{‡˜™©‘–n6ŸW4§!Âc‘˜™ÄW4‘›šn˜nhš©E˜‡ ÛÉÀn{‡˜n‘–—§—™nEÁ£‹r¤¡‡›š™{‘n˜n4qs˜ W E—4e©8˜8ßÕ Çc—U4nE˜4n‘n—In4q–YIq‘–‡nI–n˜æƒ©‘–‡6I–ns›£{Ös8áÕI–n‘™W¤ ™ Ö £– –˜ ™ – § Ñ § ¢ ¡š£ ¡ ½Ÿ   àŸ ¡˜ ™ Ÿ  – ¡ Ñ §¥£¡ ¦ ¤¢ ¨§ Ö ¡ I ânÕ ¨ ⛣e6Ÿ™nnE ›£à ™ — ˜Á ™ ½ƒqE¿˜™™4§¦6nÁ©–n˜`4‡‘–‘6§8—@cn6ž‘–I—™—Ûk–In@h4–¦EÁ4n Un˜™qÃ4a E–6§›Ä™›£@‘eÆ4EŸneŸn hš n6П—½— Ÿ Ä ÄŸ  ¡ §  —–ž ß Ç ¡˜ —  ž É Ã Ÿ˜ ˜š £– ¡ ™ Ñ £ ™ —  ™  – ££ ¢  ™ ˜§ ¡˜ —§– ¢ § ß Ç£ Ä —–– ˜ Ä –ž§Î  ¤˜š ™ ¤ ™  – ˜§ ¡˜ à — ™ Ä – ¡ Ÿ ¿ —§ ¢ 4¦n{£¦44I§EŸ£›4©8˜Ih‡˜™¤‘‘YEё–¦646—™§Ÿ—`‘h6„§½ —ch›£–n‘¡n˜©4¦n¤¦4§©˜s ‘n˜6¤4&6ŸnР½ ¿n‘摖¦‘–恗s4n˜n‘¡—™`›£`˜™!‡64W4§¦nc£¦44I¢`›£™YÈChe—nnE˜C‘n 4¦{YEÑYn‹½ƒ`‘n˜‘'¢6nРz˜™Ä ˜ —– — Á ™ Ö ™ – ™ Ä ¡š§– ˜ ¡˜ —§– ¡ Ç£ ž ™  £ ˜ —– § Á Ÿ ˜ – ¡˜ Ÿ  – ¡ ™– Ÿ ½ ‡64©‡›š™Á!¿I6Ÿæ4‡¤WSn@¤6Ÿn˜E™eŸ¦ÁC˜™‡64–Y6П½zV@4Ÿ6ŸÐÒ6YÎn6YY‘e4EŸ£nenhv¢n6П—½—@‡e6 ‘nÕ ¡š§– Î  ¢ —§  # Ÿ˜ ⠗ ™ £ Ä ¡š§   I£ Ñ  ½ £§ £  Ÿ Ñ  – Æ £ Ÿ š   ™ H ÇÖ ã ãâ ¤§ § ¤ ‡‘YEÑ£e¿!4‘Ón4§›Â6Ÿ¦Á!æ4§C6e ‘n‘–‡{œ!ā4‡‘–™I6EŸ£—!4–™¦ÂnE˜C6™W ‘e4EŸneŸnh#n6П—½@H § à– ¿ ¥ Ä Ã– ™   Á — Öä ãâÕ ¿  Κ ¿ ™§˜ à – ¢ ™ à à £ £§ Ñ – Æ ££  š ¢  ™ — ‡h4A‘‡4n‘· hek4 ¶´§›£™!‡44e˜‘h4nŁ—Å6Ÿn‘nn4IE˜eIUneÃ4eƁ‘h4n I6¦q4¦nq6Ÿn4‡‘¦Á6UYÈ Ç‘) ““‘ ¼‘  1 £ §– ¿ —–š–  ™ — ™˜ —–˜˜§ £ Ÿ ¢ – ¡˜ – ™–š– £§ ¡ ˜§ ¡˜   ˜§ – Ÿ – ¡ "¦(§(%¥# ' & @$$ @" A " @ ¥" ¦§£ ¥ 6 © © ( ¤ Ç ¡ ™ Ÿ  ™˜ —–ž § ½Ÿ –š § ¢   – Á – ¡˜ ž ™ š– § Ÿ U¢n˜n66ž4§s›šn‘–‘6©Úƒ{h¦—4qn6П½‘¦sn!—n˜h4ʤ { 6n˜hš6„§½ ¿6©–n–¦{6I‘q¢U6Ÿn˜nE ›£Ã`3æ4§¦{‘–n6©–nU@sU¢‘n6‘¡n©q‘¡‡n£¡nÚ½ƒ§6Ÿn4‡˜‘nn‘–n—™  —Ÿ ¡˜ Ä ˜Ÿ — ¿§ — ™ Á  ™ ¤ — ¡   ¡˜Ÿ ¡˜ — × Ç – Ÿ– ˜ § ¢– š – ˜ Ÿ — ™˜§ –  Á  ˜ ˜ ™  § Ä Ã £ Á ™ Ñ Æ ½ ™ Á § ™§ ž ™ È §˜§ ¢– š Ÿ — ˜ Á  à ¢– ˜ è– ½Ÿ £ §š– h›šnnE˜£©!¿©4E–eŸ¦I¢‘–™‹ƒŸC˜—6Ÿ¦sI—4e4§C›£W›£™¡YWLJ4q‘¡‡n£©n˜6Ÿ™nnE ›£™Y–I‘n n‘mƒ@E–¦4‘4¦Ä 4›Ã6e‘§©–¦I›Ã6ŸE¡£Y‡—6Ÿ¦Y‘e4EŸnenh¿4qsE–£¦ÂY4§¦n™‡6n4‡ ‘¦6YY¡‘‘–nn‘¦C›£Y‘eÆ4EŸnenh@—6¦ÍÁÌ ¡ Ö ™Ÿ Æ Ä   £˜ ™ Á  – Æ ££ Ÿ š —§ ¢ ˜ ¡˜ £ Ÿ˜§ – ÁŸ ˜  Y Ç  ˜˜– Ä ™  – ££ Ÿ š ˜ ™Ÿ ‘nec6Ÿn˜nE ›£@q‘–‡n{ž‚—‘Ó¢™—I—s4nE˜4n‘n˜—W›£@–6‹½—C˜4¦¡n˜©¿4‘›š™n¿4¦—4Å4E¡©Ÿn!E¿£64©EŸ›£4§ —– ¡˜ ¤ — ™ Á  ™ à § ¢ ¡š£ ™ ™ ™ ¢ ™ Ö £– – ™ ™ —Ÿ ™ § § ˜ § § џ £ ˜ §–  ›£©˜!˜ÂY"e¿4‘›šn˜¿4§¦4™‘–IUn˜eE¿64©›£™!˜™!4§¦n˜©›£™!‘e4EŸnenhš—6¦ÍÁhâU6¦4¤—™¡nI–h›š™qYÈ ™ ™ Y Ç § ™  —§  ß ¢ Ÿ £§– ˜ ¡  – Æ ££ Ÿ  ˜ ™Ÿ Ì ˜ Ÿ ħ ž ˜ — – ¡ EhFB@7h0D & 6 $E B@6 C E E 8 %E ¢ ¢£78£  ! 1 & 8627!"C 87E 3   ¡  © ¨ © ¨ Ç — ™˜š  £ ½Ÿ ¢  ½ à £ Ä Î —§ § £  §š – —Ÿ¤ – ™ § — –  œ Ç –  £– c6Ÿnh4–‘E–ÚƒÞn6Пï4E–6§¦I4‡ !©E–¦§—4‘©66e¿‘eƁn˜4¦n‘n˜@CenE£n4n Á – ™˜š  ž ™ £–  ¡˜ £§–  ™ Ñ ¡ ¡ Ñ ¤ — ™˜ §Æ– – £ à ™ ¡ ž £  £– §Æ ££– —˜ eÆnh4–‘E–£U—n˜EÂ4nI–nIE–64nhš¦—™C™e‡›š™™Wc6Ÿn4§¦Â46‘eÃ4nE˜¦hÂqr6§©›£n˜U—™E¦s446©n4nÛÉ £6§ ‘Ys6)6Ÿn4§¦Â46‘q—nnE˜q64‡‘e‘I–n!n˜ÂI6hv4Ÿe4‘šI@×Uc6Ÿn˜4›§6¦ÁIn˜¤—™se—n nE˜Y4§ – Ñ £§ — ™˜ §Æ– ž ™  £ –ž§ – Ƨ ¡˜ – Á ¢Ÿš Ñ — —§ – — Ç — ™   ÁŸ – ¡ £ ž ™ £  ½ƒ©£¦6Ÿn4§¦Â46‘q–n&6n Ð½ 6Ÿn4›§6Ÿ¦In)—Už—nnE˜E˜‡6ŸYIn潃)6Ÿn˜4¦Â46‘–I¡n!h6‡nE£4‘š Ÿ — ™˜ §Æ– ¡˜ ¢Ÿ — ™˜  Á Á – ¡˜ ™ ™  £ £  Ñ – ¡˜ Ÿ — ™ § §Æ – ˜ ˜š§ ˜ Ä —§ § ¤ § ¤ – —Ÿ ¤ £§š £ Á – ¡˜ ß ÇÖ ã ã⠞   • ã ¤ –˜˜– £ — ½–  Õ ž § £ ££– —˜ É ½Ÿ ¢  – 6eE–6‘™E˜4–I¢E™£©n§8—™‡e6 ‘`¤n‘–¦Ä›Ã6Ÿ@`U ¦ ‘âcenn‘nE˜¦‘–Ðkn@E•q—™4‘šn@n4nÛWƒÞn6П½ I¢6EŸ£ —™E¦)¿)4E–n4nÃ6§–¦e¿4›§nn4§¦4‘Ü‘–6n !›£™¡Y34h¦Ã4n)¿6—™¦6¦EÁ£4nn6h!›£!£n4nÛÉ —6Ÿ ž £ Â Ä Ã ££–  ç Ä  ™˜  Á —§š ¢ ğ Á È Ç Ã–š  –  ž à —Ÿ –  Ÿš ™ £– —˜ 4–E6¦@n EÂn4n ÁCeÆnh4–‘E–£{næ4§h£¦6Ÿn4‡‘–‘6ž4‡‘e‘E–£Y‘nИ½Šq6Ÿ™n4›§6¦@n˜—™4¦›ÃÆ¦—YE˜‡6ŸYÑ Ã £§ Ä – ££– – ™˜š  – ¡˜ — ¤ — ™˜§  —– § – Æ  – § — ˜   ÁŸ Á – ¡ §  ™ ™ à ™ £  à —§ £ Ä ¡˜ —– ˜ – —– – à ˜  Ä ¿§ –  È — ™˜   ÁŸ – ¡ ™ £ £§  š– à ££– ˜ É ¦4sE˜4–¦©–n§‘‘–YEё–¦Ä©hš¦‘n‘ÊT¤™©–nn˜™©–¦I‘q¢!n‘–¡YsÇc6Ÿn4§›6¦Á!n˜§—@4E–64–nh4{n4—nÛ遗™ –h¦4§›n46I–n`h4E–64nhš¦—e6Ÿn4›§Â6Ÿ¦I–ne—™sež—nnE˜q–n˜ ƒe6Ÿn˜4¦Â46‘–I6ž4‡ ‘e‘q¡n{{UÇhn4nÛÉ š — ™ §Æ ¡˜ ¤£ £§–  ™ — ™˜  Á Á ¡˜ £ ™  £ ¡ ½Ÿ — ™ § §Æ – § – Ƨ – ˜ £ œ ££– —˜ — ™˜ Á Á ¡˜ º ¹Ý·“   ½ Ö — ¡˜ – —–ž – Æ —Ÿš – ˜§ ¢–  Á Ÿ˜ –˜ –  ¢  ğ  Á   ¡ Ÿ — 6Ÿn4›§Â6Ÿ¦@–n@6›´‚¶6‡‘@6ŸÐ‡4‘–@–nW›£™Yhš¦‘6n‘e6h@n n4q‘n©n©Ã4n4§›‘n#‘–6nC‘–n˜6@œ
 18. ¤ ⠘ —– – ™ à ' ‘n‘ÊT¤ˤ ¨ ¤ §d ¦ ¡ n4‡‘–‘6§4‘{6n4‡‘–¦6™‘e4EŸneŸnh{—6¦ÍÁÌ ¡ YY—™nEÁ£‹rŸ ¡ 4–h¦n Á –˜§  —–ž —§š  Ÿ˜§  ÁŸ  – Æ ££  š ˜ ™Ÿ – ¡ È Ç ž   ¤ £ š  à Ÿ   – Æ £ £ Ÿ   š ¡ š § –d — § Ö — ™ ˜ š £ è — ¡ ˜ ™ — £  š ™ – ¡ ˜ – Õ ž   ¤ –  ™ —  – š  à Ÿ   Á ˜ § ¡ ‘e4EŸnenh)‡64)æ4s36Ÿnh4E–˜‘–q–ne—)6ŸE™n£¦hn›£çnq‘E–£8—™nEÁ£‹rŸIe›Ô§h¦n!4¦n˜ £˜ ™ Á  – Æ ££ Ÿ š ¤ –  –  ¡˜ – £ ™  £ ˜ —– – Ã Ö ‡—6Ÿ¦@‘e4EŸnenh&©n4§©n‘–nshš¦—E™£{ež—nnE˜@‘n‘ÊT¤™@4â ¨ ¤¨Õ ¡ n˜4‡ ‘‘6žU4‘@ ‘e4EŸnen hs—6¦ÍÁÌh⠖ § – —– —§š – Æ ££ Ÿ š ˜ ™Ÿ ™ ¡ ¤£ ™  ˜ —– – ¨ ¦ –™ÑChež—nnE˜£!‘n‘ÊT¤™à ¡ ¤§¡ n4‡‘–‘6)4‘š!‘e4EŸnenhÜn6П½—Whe—nnE˜£‘–n4¦™4¦—6žn6In˜ –˜§  —–ž —§  – Æ ££ Ÿ š ¢  ™ —  ¤£ ž ™  ˜ —  § Á § ™ ™ Ÿ – ¡ —¦Âhš¦—@6@U¤¥ehš¦4‡E˜›£Ã!ž—II4{©–n{E˜¦hÂq ›£™@ež—nnE˜£IYEÑq‘‘YÑE‘¦™˜‘n‘ʤTÃ!n4{4¦¡n™£‡˜™Ä ž ™ à  ™ ˜Ÿ   Ç ¤ – —§ ™ ™ ¢ ¢§ á ¡˜ £ £ ™  Ÿ ˜ —–– ˜– Ä —– – ™ – § ˜§ ˜ ½ƒC‘¦Â{–n™4§¦n˜{n6@¡‘‘e4EŸnenh@—6¦ÍÁh¤4§¦n™eÆnh›šn nE˜4nCn4–Y›£Y‘e4EŸ£nenh@—6¦ÍÁÌ ¡ 4¦n{‘E–£ Ÿ  – Ä ¢ — ¡˜ ˜ ¡ –˜Ÿ   Ç – Æ ££ Ÿ š ˜ ™Ÿ Ì⠗ ¡˜ – ™˜ ™ £–  ££  ™  – Æ £ Ÿ š ˜ ™Ÿ ˜§ ¡˜ – nE¿64©EŸ›£4§Y›£™C8˜ßChež—nnE˜™˜‘n4§¦©ŸYEÑ@–n‘‘–YEё¦ÄC£¦n4§¦4§I¢—Isn 4‡˜‘‘–ÁI6h@ʗəh4¦EÁ!YEј Ÿ˜ £§–  Ç£ ™  £ —–  Á ˜ ¡˜ —– ˜– ¡˜ Á  ™ ™ ¢ ¿ § —– ¢  ¢Ÿš š š– £ Ÿ ¿6ŸË6nР½ ‡˜—6Ÿ¦{4–I4n£©‘e4EŸnenh˜—6Ÿ¦ÍÁhq–™™ÑWh‡˜‘n 4¦qYEјIn˜U‘‘YEё¦I¦Ähš‡‘¦n˜  — ¢Ÿ £ ™ Á £  Á ¢§  – Æ ££ Ÿ š ™ Ìâ ¡ ¤£ —– § Á Ÿ – ¡ —–– ˜– Ä –   – Á ¿ ¡ – ¡ —{£¦n4¦Ác4q¢™—IIn4n˜‘I‘–I6h©Že)ž6Ÿ4–™s4§¦n{‡˜—6¦W4&6ŸnРéE¿˜™4¦6nÁW4¦e4¤¡n˜™™Ñ ™ ¡˜§ § ™ ¢ ¿ § —– ¢  Á ¢Ÿš ´ Ý — §  ˜ ¡˜ £ ™Ÿ Á § ¢ ½ ™ ħ 𠠝§  Ԗ £˜ ™ Á ¢§ ½Ÿ ™ Á ¿ §˜ —– ¢ Á ¢Ÿš ѧ ™ Ñ  – Æ ££ Ÿ  ¢  ™ —    – – ß Ç – Ä š – Á ¿ ‡—6Ÿ¦Á©–I4n£Úƒ{ 4§¦n4n‘I‘–I6hI§'‘‡ ÃW™@‘e4ŸEnenhš n6П½—¦¤84§‡‘—‘6ž§8—{e¦Âh‡ ‘¦¡ 4¦6ŸE™£¦‘I¢™8Ã62›£™n©6ž6n n3‡£¦n4§¦3E˜eIn6žn sæ4cE˜eInИk–Cn4e–n6ÛÒ¡n{—Í™C¦n4¦™n4‡—‘I¢‘–Á § — —– Ì¢ ¡˜ ¡ Ÿ ¡˜ Ö ¡˜ Á £ Ÿ ¢˜ ¡ ™ —§ £ Ÿ ¢ ½  – ¡˜¤   ž É – ˜ Õ £ ¡˜§ Á ¿ §˜ – Ì ¢Ÿ Ÿ ˜ — § ˜ ¡ £ ™  £–˜§ – —–  —Ÿ  – Æ ££ Ÿ  ˜ ™Ÿ Ìâ ¤ – Ɩ Ÿ á Ç – ££  š ¢  ™ I6hš©YEÑ!ž6Ÿ4@–™Y4§¦n˜Wež—nnE˜£Y4n4‡‘‘6ž!¿6C‘e4EŸnenhš™—6¦ÁÍh‘ ‘e‘YÑ4@W‘‘eÆ4EŸneŸnhvn6П—½— ½ƒÅ6Ÿn4‘›š™Á4§§–6ž—E™£UI6EŸ¿q–4§¦‡64nUn4¤666â æ4)p p p p ‘–‘YEё¦Ä‡˜—6¦§n˜ ƒŸ™@œ Ÿ — ™˜§  Á  – ¢ £ Ä Ä ¡š§–  – § ââ⠗§ — – ˜– £ ™ŸÁ –¡ ½  Ç ¡ Á§ ž ¡˜ ™ — Ñ Ã  Ÿ  – Ɵ ¢ § Ä ž £ § ™ § ¡š ˜§ ¡˜ – Ÿ £§– ™ ™ –  ™ i c4‡6s–nq—§™4Ÿ@6§Á@e4I!™›£™Y˜™s–6—E™ž—6ž—4¦‡{4¦ns‘E–£In˜IE¿64Y›£™˜!¢ nÂ6ž`X8—ß Ç — ™˜ ™ £ à ¡ Ÿ˜   £ š – Ɵ ¢ — ˜ ¡˜ ˜ ™Ÿ § ¡š§–  ™ Ñ – Ÿ ¡š ¿ œ Ç ™ ™ Ÿ ½Ÿ ˜ Ÿ c6Ÿn4§¦—nE˜4–{–n˜!nY‘E–eŸh™e4Is–6ŸC›£™Y4§¦n™—6¦Ásq‡64n¦™™eÆ4I¢‡¦E£I—@Wc—6žn6zƒY—™6¦Á – ¡˜ Ÿ ž — £–  Ÿš — ™˜§ — £– Á–  ¿  n{n˜s—™æ6Ÿ¦EÁ4nn6h6Ÿn4‡˜‘E–4n ‘n©n4§¦—™ÄY–n˜!—W˜™ÄY–6—E™s@64¦¡‡)Ñ4@¡c6Ÿn˜4¦—™nE˜4ÙnW£6§ ¡ ™ ž £ § –ž —§ š Ÿ   Ç — ™ § £– – ¡˜  – ¡˜ – ¡˜ —§ ™ ™ Ÿ ¡˜ £§ ž ™  £ —–  Á —Ÿ Î Á   – Á ¿ – ˜ ¡ž Ÿ  ¡˜ £ ¡ § Á § ™ ™ ¢ ‘n6Ÿsnqæ4§—6žn6s–nY6I—nnE˜@˜‘n4§¦s–6‡›š™U –¦Ähš‡‘¦¡s¡n§66nn™¦n˜4¦4q¢—Iz½ƒŸ ˜ £ § Ä Ã–˜š — —Ÿš ™ £§ £ ž ™  £ £ ¡˜ Ñ ™ § —§š – R Ç ¢ –   ™ i ™ — џ £ £§ – Ä š – Á ¿ ‘E–!¿4nh4–6h!ž—‘–¦ÄY6™e—nnE˜{E–4–nő–Æ!EŸ£›4q4‘s¤7n6ž`§—q™4E¡Y6s¦Âh‡ ‘¦¡ 4¦6ŸE™£¦‘I¢™8Ã6£–n˜!˜6¤‘›§§¿n˜‘–™‘eÆ6h)4‘q–¤R 6666Ŧ4¤p p p A—nnE˜©£‡˜ÄIn!—6Ÿh4n  § — —– Ì¢ ¡ Ÿ ¿   — —– —Ÿš —§š Çââââ à —§ p ž ™  £ ™ – ¡˜ – ™ Ä ¢ š– n˜ E¡›£™U–YUI¢EÂn{Þ34E–6›§™Ä—I£›I‘e4EŸnenhsn6П—½™R¡‡›š™Å—¤E–¦‘E–£U‘n6—4q›£™¤n ‘YÈ Ÿ ™ Ñ Ñ – ££ œ Ç Ã £  ™  – Æ ££ Ÿ š ¢  —  ™ ¡ Ñ ™ £ —  – ¡˜Ÿ § – – ¡ Ç£ Ÿ˜§  Á – ™ Á  ™ ½Ÿ £–ž§˜ —§ ç ¡˜ ˜ Ÿ £ — ¢ ž § h‡6n4‡‘–¦6Ÿ{eÆn˜nE £›Ã҃@464‡46Æ6©–n!ž—™—™n6C‡˜‘–I6n 4Y 4›§™I¢™Es6q™£6¦¡™4ã6‘nÕ £ –ç ¢ § Öâ ãâ 4q¢‘–E¡£C% yÙeE¿˜‘–‘66I6¡{n6I™6П½Àh¦‘æ‘n{–nq¦4@¦6Ÿn˜4›§6¦C‘–4qE¢£ÒƒŸE¿˜h6¦4‘šq6Ÿn4q¢ —§  Ç ™ —–žŸ ¢Ÿ – Ÿ ¢   ¿š —– —–˜ ¡˜ à —§ £ — ™   ÁŸ Á   § ½ ™š§ Á§ — ™˜§ n6ŸÐρ—I4n˜I¢™!–nsI6h‡‘e4UÁ‘–§‘–nE–£¦4‘4–¦@‡˜EÂ4n {‘n˜n‘¦§›Ã‘–q¿‘q™Ö ¡ ¢£$I—™6¦ÍÁ4I 6Ÿ Ì  ½ ™ Ö ™ ¡˜ – ¢Ÿš – Ɵ  ¡ ¿ ¡˜ §š Ä £ £–  – ˜– Ä  ™ ¿ § ¢ Õ ˜ Ÿ Ì´ n6П½——c6!‡š¦EÂW‡6n4‡‘–¦6Ÿc‘e4EŸnenhCeÆn˜ÁnE ›£™ÃYn6I6h£¦6Ÿ™n4›§6¦64qE¢!¡n˜Å3‘˜4¦nCn4›§Âh4¦EÁ£ ¢  ™  £§ ¡ £ £ Ÿ˜§  Á  – Æ ££ Ÿ š – ™  – Ÿ ¢¤ — ˜   ÁŸ Á § £ ™ RØ ¤ § ¡˜ –˜  š– Ö ¢â â ããâÕ ž —Ÿà– ç —§ £ § Á Ç – Æ ££ Ÿ š ™ — ¡˜  Ÿ Ñ ¢  ™ —  ™  – Æ ££ Ÿ š ¢  ™ VìyI 6‘n§664@qæ4@‡44–¦e¥Y‘‘e4EŸnenh@˜—6Ÿ¦ÍÁÌ ¡ 4§¦nsE–£‡6Y©¿In6П½—Y›£™‘e4EŸnen hÞn6П—½— –š £ –   ™ ¡˜ Ä ¤ — ™˜ —  è  ££ Á § £ — ™˜ Á  ™ à § ¢– š£ ˜ ˜š– £–  ™ £ h¦—E™q¿‘eÎ™—@›£@›£™n{˜Âcc6Ÿn4§¦4§›Á‘–!–ÄE™neŸ¦I{6§e6Ÿnn E›£!q‘¡‡n§Ÿn{h4¦EÁ4nU¡n˜™Ñ@6›§™Ä 4¦6Ÿn4‡‘E–4n ‘n Òƒ‡6›§™‡˜™!n@˜—6Ÿ¦q4‘©–@@‘6n4‡‘–¦6ŸI6Ÿ™n4¦—Ä6hš4n™‘–nn‘¦©C4I¢n‘I6EŸ£™›£™ § — ™˜§˜ — £– Á– ½Ÿ Κ  £ Ÿ˜ ™ Á —§š — × Ç Ÿ˜§  Á — ˜§ ™ ¢Ÿ –    ˜˜– Ä § £– ™˜– ¢  – Æ ££ Ÿ š ¢   ˜§ ¡ Ö £–ž £ – Æ ¡ £ – ¡š § £– § – Æ £¤  –  § ™ § —§ – ¡˜ – ™ £– ‘e4EŸnenh¥n6П—½™—W4¦n˜©4nE˜466žE™e‘§¦3‡‘‡‡44E–4n 4‡‘e‘E–6h£‡˜E£4n4‘›šn˜¿4¦4™E–£4nYn˜EÁ4@ç » `ݑ  “ º’  µ µÝ “ µ ` ’ »“Ý ’ º´ ¹Ý ¶“‘ µÝ º ¶‘   µ ‘ ´ º ¹ ´  ´ Ý· ¤§0neºY‚“¶›»µ 4 sn‘n{¦»›`6{e›»6ÝRn¦‡4e{¦›»µ!6e‚6™›’‘n‡C6›»µ©6›´h3` “ ¡{E6Ýnh¦h@‚ŽeIe‡©© © © © ’´Ý  ‘) ““‘· ¶ I ¸ ¤· “ »º1 µ “ µÝ` µÝ µ“ ¶ »` ‘º ¶» ¢   ™ eU§ § § § 4 Ih4A‘‡4n‘sµ›´e` 0§ §¥heÝ` í¦¥I%¢ 44A›»e›»6S“nE6n‘8h612¹¹e0Ýne!“‚3¦ I b–nÂ6ž`i 0000 1000 0100 0010 0001 1100 1010 1001 0110 0101 0011 1110 1101 1011 0111 1111
 19. ‘â ã ́W¦6Ÿn˜nn4§¦Y–4›§n‘–¦¿‹ƒc‘–¦Â™–n˜¦‘‘ÓI¢™4q¢W‘–¦4¦Á4e4§I¢—™I`h£‡‘–I6n4s—™n6Ÿhš ™ à £ — ™ ™˜  Á — Á  Á ¡ ½Ÿ   Ä ¢ — ¡ £– ™ è§ ˜ ħ ¡ § ™ ¢ œ Ç ˜ — ¢ ž § ž ˜ —  –I¢E™q¿‘eÆn4›§‘n¤6U4E–6§¦{›£™s‘–¦4§¦¡Á4Un4§¦—™c4I¢™—II§ ƒE–¦!n˜U¦—‘¦§6Ÿn˜46Æ™n6IYÈ  Á £ – ™˜ –  —Ÿ à £ Ä ˜ Ä § ¿  Ä § ™ ¢ ½Ÿ £  – ¡ à ™ ¡– Ä — ™ § ˜Ÿ ¢ – ¡ ¬ ¦s¦ § ¨§& ¤ S !§«4˦­e¦ ©¥¨©§¥£ ­ ² ¥ ®¨ ¦ ¦ ¤ ¤ Ç Ã ¡˜– ¢ § ™  —§  –˜˜ £–  Ԗ  — ˜ ˜ ¿ ž ™ Ä  ™ ¡ ½Ÿ Ÿ – ¡ h£Ÿn‘I34‘›šn˜¿4§¦4@‘nn‘–¦ÄC4n ™e4nI6Ÿ™n4§‡Â¢IÄs—!¢™h8šÌzƒs–6n sn˜ à —§ £ – à ™˜ —– ¤£ Ÿ˜§  Á  – Æ ££ Ÿ š ¤ –š —–ž – —Ÿš –   § ¢–  Á¤ – £ — ˜   ÁŸ ¤ ž  Á ¢§ ¦4sE¿˜E™‡‘eÆ™™›šn‘–‘6žh‡6n4‡‘–¦6ŸW‘e4EŸnenheeh¦‘6n‘eÆ6h™nn˜4q‘n6e‘ӁE™q6Ÿ™n4›§6¦Á6—™I4n£ – —  Á  ¡ —– ˜ — ™˜š§ –˜ ¡ —§ £    Ÿ È Ç – ™ £ š § ˜Ÿ — ™  – Æ ££ Ÿ š –˜§ Ÿ 4›§n‘–¦Á¿s‘‘–YEё–¦Äs6Ÿnh6‡‘n—™Y–n˜©Ã¦4‡E˜‡‘–æ—{¿Âн cWeE£n›£{Ã4E–eŸh{W6c£›c‘e4EŸnen h@n4ež6n  nÂE©4hš¦4n Y˜—6Ÿ¦ÍÁÌ ¡ 6‡š¦E£Y‡6n4‡‘–¦6Ÿ!æ4§C‘e4EŸnenh#n6ŸÐ—½‹ƒ3£‡˜n‘–I™n6™n4¦‘{YÈ Ì  £ Ö  Ö ™ £§ ¡ £ Ÿ˜§  Á —  – Æ ££ Ÿ š ¢  ™ — ½Ÿ ™  ¢ – ¡˜ —Ÿ –˜§ Ė à – ¡ Ç Ã–˜§  —–ž – § –š§ £  Á £˜ ™ Á Á ¢§£ Ñ —¤ Â È Ç ™ Ä Ÿ ˜ £§  ˜ ¿ Ä  – ™ à £˜ —– § Á – ¡ 34n4‡‘–‘6Yn4™h6¦EÁ‡‘–¦¿¡©—™`‡—6Ÿ¦C–I4n)‘–6h£¦¡YW‡Ö‡£‡˜@YEÑWE˜64–`4§©`‘ʤTW‡‘n4¦Yn˜ £– ¢ ££§ ¡ Õ Ç£˜ —–  ¡ ½Ÿ £–˜§ Â Ä Ÿ ˜ — ֖ —  § ž – § ž ™  £ Ÿ – ¡˜ ¤£ ˜§ žŸ   4IEÂn6@›£™Y8È{h‡‘n4§¦Á©–n˜Òƒ™4n4‘›š™ÁÃ!–¦n˜{6Ÿq4‘n˜4§‡4¦6©n 4q—nEÁ‹¤r©n3h4–n4e6n nE£ 4h¦4nI–n˜¤—s‡˜™s˜4‘Ê—É™6žE™£!E˜6›§e¦4!E˜‡ÛÉÀ–n¤‘‘–YEё¦Äs›£4§„½ ˜—6¦©‘eÆ4EŸnenhIIE˜64–©4§ „½ß ֚  Ö  ¡ ™ £ Ä —§š — £ à —§ £  ¡˜ —– ˜–  ™Ÿ Á  – ££ Ÿ š â £§  ˜ ‘˜Ûk‘–¦ÄW‘n6Ÿ4§sEŸ›£4`›£™Yn‘¡YÈ`hqn6П½ n4e6nnE©4h¦Â4n Yn˜©—C44¦4W˜4¦n`‡˜`˜4§‘Ê—É—6žE™©4§ Ç É– —  – ¡˜ — § – – Ç£ ¢  –˜§ žŸ   £ ֚ Ö – ¡ ™  §– Á Á§ § ¡˜ £ ™ Ä — š ™ £ ¿ — ‘‘YEё–¦ÄY—6Ÿ¦Y‘e4EŸnenhšsq¿6Ÿ!¿44nC›£{n‘–nY4§¦n™h6„§½ nC˜6Ÿ‘–R4I—4‘@‘eÆ4EŸ£nenCÇh4n4§ež —–– ˜ ˜ ™ Á  – Æ ££ Ÿ  ⠗ §–  ™ –  ¡˜ ˜ ¡˜ ˜š – ¡˜ ™  Á è џ — §š  – £ Ÿ  Q £–˜ ̟  £ Ö Ö  ¡ —  – Æ ££ Ÿ š Á Á§ – Ç – Æ Ñ ¤£ ™ Ä     ™  § Á ™ ¡˜ – Æ ¢– —§š – — 6nn EÂI4hš¦Â4n{–n˜§6ŸY‘e4EŸnenhq¿4s¤R‘‘e‘–Y4Ÿ¡h6›§™4›§h›šn˜n4¦C£›n@e4ŸI‘n I4‘©@× Ç – š £ ¡ — É Ã ˜§ ¡ £ ™ Ä —Ÿš £ —§ £  – ¡ —–– ˜– Ä  ˜ ˜ £–  š  e¦Äh3ÄE©–n˜s–Ûk–{4¦n˜Y‡˜qæ6h4E–qæ4{E˜‡ÛÉ n˜I‘‘YEё¦Y›£4§„½ 4§¦¡nY4nÂn˜h¦n nE˜£ ˜ —–   ™ ™ Ÿ ¡˜ ˜ ™Ÿ  – Æ ££ Ÿ š  £ § —Ÿ ™  – ¡ –š åâ ⠝ —Ÿ ½ ™ ħ Ÿ ‘n4§¦ÁY4§¦—6žn6I–ne—™©—6¦Á©‘e4EŸnenhI–6ž—E™Ue¿6s›£–n‘n˜Ih¦—E™£U‘e30¿6惟UE¿˜™4¦Ä6n Á ¡ en˜™q4–I4nn4§ £¡¢£¡¢¡ ¡¢¡¢¡ ¡¢¡¢¢¡ æ4§ ¡¢£¢£¡ ¢¡¢¡ ¡¢¢¢¡ 3¦—4¦{‘n6!n¤—@‘â § ¡ ™ Ñ Ã Á ¢§£ –  ¡ ¡ — ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¤ à § ¡  – ¡˜Ÿ – ¡˜ × Ç å ' âÌ —§ – š £ Ö Ö  – ¡ ™ £ ™ Ä ¡˜  —§ à ™ ¡ – ¡˜ —–– ˜– Ä £ ž ™  £ ˜ —– § Á § n3# æ4q¦Äh3ÄEÂe4hš¦Â4nIn˜¤—s‡˜)nn 6П½ æ4e‡ n˜In¤‘‘YEё¦se—nn˜E!‘n4¦Y4¦—™6ž™n 6Ÿ – ¡ ˜ ¡ ™ £ ™ Á   – Æ¡ £ £ Ÿ   š –   § –   ¡ – £ å â 3 ½ Ÿ Ä § Ä Ÿ   ¡ ™ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ à — ¡ n§¡ —™‡˜¡ —6Ÿ¦@‘e4EŸnenhI¦hn4©n‘–n˜©hš¦—E™q‘e!¦ ƒIE¿˜™™4¦6nÁ§Un˜™Ñ ¡¢¢£¢¡ ¡¢¢¡ ¢¢¢¡ ¦4§  ¢¢£¡¢¡ ¢¡¢¡ ¡¢¢¡¢¡ ž—nE‹rŸUn4‡‘–‘6@™I‘e4Enenh§˜—6¦ÁÍh¤–ÁI¢E™e–ÁI4‘I 6i Çhq¢n6н ™  Á£ ¤ –˜§  —– ž ™ Ñ  – Ɵ££ Ÿ š ™ Ÿ Ì⠝ ™£ ¤  ¢§ è– Ÿ £   Ÿ 4hš¦Â4nnq ‘–ne—Už—n EÁ‹rIn©–—I4§‘–©ÂÄWhež—nnE˜`6´›eyºheUn˜!—6h4–nY`4›Ãs›£n˜ ٠Ö Ö Ø ™ ¡˜ ™ ™ £ ¤Ÿ – ¡˜ ™ ¢ è ˜ ¤£ ™  £ ¹Ý ¶ ¶‘ – ¡ – ™ Ä ¢Ÿš   – Ñ ¤ §– ™ ™ ¡ –˜§  n4‡nE˜£¦Â™§Á‘IŸcs‘6Ÿc™{‘e4EŸnenhšs—6Ÿ¦ÍÁÌ ¡ 6{˜—6Ÿ¦ÍÁh▁ÁI¢E™c3¦—4¦@‘¡n6Ÿ!¡n§@©Çhe—n nE˜£ – ¡ È Ç˜ — ™ Ñ  – Æ ££ Ÿ  ˜ ™  Ÿ ™ Ì  £ ¤ à § ¡  – ˜ – ˜ — × £ ž ™ ˜ —–   ™ ™  ˜ ¡˜ —–– ˜ Ä Ã– É Ã Âš – ¡˜ ™ £ ¡ § Á § ™ ¿  ˜ — ¢  Á ¢ ž —  ‘n4§¦Á¦4§¦—6žn6Ÿ©ŸYEÑ@–n‘‘YEё–¦!4—Ûk–s–¦Äh3ÄE£{nI—C¦n˜4¦e4q¢—™I¢sn4§‡e‘–I‘–I6Ÿhš!6Ÿ4§ –™I˜4§¦nI‡˜—6Ÿ¦Á ƒI‡ 4¦Á§n˜‡ƒ@4§ 6nР½ 6Ÿ™E¡6„§½ n6П—½™34E–6›§R4ŗ™§–I4n{nE˜{™™Ñ  ¡˜ £ ™ ½Ÿ £ ™§ – ¡ ½Ÿ  ¢Ÿ — £ ¢  ™ —  ¤ à £ ™ Ä —  —§  Á ¢§£ ™ £  – Æ ££ Ÿ š ¢   ˜ ¡˜ — ¡˜ Ä Âš £ ¡˜ Ÿ˜ ˜š £   ™ Ñ Ã £ ™ Ä —  ™ – Æ £ Ÿ   ™ — ‘e4ŸEnenh'n6П—½™—c4§¦nCE–£¦‘E–£Y–ns—™Y–¦h3ÄEÂc›£™n@nch4–¦ÁE4–ns¡n˜™{4E–6›§3›£c ‘e4EŸn£en hš ¢n6П—½@H Çe–I4§‘–`¦6Ÿ‘n ™–n˜©—{4–—I4§‘™–6™–n{ne4‘›šn‘–›Ã™`n£4–W6Yn6ŸIee¦h3E4¦6ŸE™¦—‘I¢8ÃÌ6¢ §  Á ¢ è £  ™ Ɩ Á ¡ ™ à ™ ¢ è– —Ÿ ¡˜ Ÿ˜ § ™˜ — £   Ÿ –  ¢ ¤ – Ä Âš Ä £ § — £ – ™ —3‡h‘š3ež—nnE˜`4›§hš›nn4§¦ÁCE–4–n˜Ïƒ@6Ÿn4§¦—™6h4nc4§¦nc4§4–h3›£c˜‘e¿‘™Ñ3›£¡n{—@4Y‘–s‘–ÅR ™ £  š Ÿ £ ™  £    ™˜  £ ¡ ½Ÿ — ™˜ Ä ¢Ÿš–  ˜ ¡˜   š ™ ™¤ § ™ ˜ ™ Ö Ñ ™ Æ — ¡ Ç£– ¢ £ Ÿ ¢Ÿ ¡š —–  Á  ™ ™ Ÿ ¡ ½Ÿ Ù£–˜§ žŸ  ֚  à  Ø – ¡˜ £ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ h4I6EŸeI6n ‡@˜‘n4§¦c4§¦—6žn6s–n˜Òƒn4n4e6nn E£q4h¦4–nnqn™6§ ¡¢£¢¢¡ ¢¢¡ ¢¢¢¡ ¡ × ¡¡¡ ¤ § ¦4§ ¡¢¢£¢¡ ¡¢¡¢¡ ¢¡¢¡¢¡ 6§e‡š¦E£sež—nnE˜§n@‡‘–Ðkn{6e ‘n!‘e6eYSh4nnh¦n nE˜s˜‘n4¦qYEј!n˜ £ ¡ £ ™  £ Ÿ˜ £  ½–  Öä ãâÕ  – Ο Ÿ Y Ç£–  ˜š  £ —– § Á Ÿ – ¡ —©‘–46Æ™e4qn4I4§¦n˜©‡˜q–n˜ ƒ™4§—™4I‘n e§–¦Äh3EÂ!›£n§–n4›§6EŸ›£™)4‘š§¤R ‘—‘n ‘ÊT¤à ™ ˜ — §  Ԗ – § ˜ ¡ £ ™ Ä ¡ ½Ÿ § ž Ɵ ¢– ¿ Ä Âš Ä £ ™ ¡˜ ˜  —§ – ǘ – – ™ –n4q4§¦n£¦6Ÿn˜E™eŸ¦˜™q–n‘e4)4—Ûk–¤–¦Äh3ÄE£¤)n˜e4–nhš›nnE˜£4ne¿44n !›£!‘eÆ4EŸneŸnhq4¦¡n!›£™  § ˜ ¡˜ — ™ £ Á Ä ¡˜  – Ɵ Ö É Ã Âš § Ÿ à ˜ ™  –  §– ™  – ££  š ˜§ ˜ — ™˜§Æ  ğ ¡ ½Ÿ £ 6Ÿn46n‘E–£¦6{›£™n˜ ƒ–›ÃE™eÁ™Û1 –YÈUe£p p p ¥âPe£¥p p £–4›§n‘¦Á!n¤—!–™se—nnE˜£en˜6YY ¡ Ç  â â   pâ   â p —  Á – ¿ ¡ – ¡˜ ™ £ ž ™  ¡ Ÿ ¡ ¡ ¡ ¡¢£¢¡¢¡ ¡¢¢¡ ¡¢¡¢¢¡ ¡ !! ¡ ¡ ¡ ¢£¢¡¢¡ ¡¢¢¡¡  ¡¢¡¢¢¡¡  !0 Ç Ã– Ɵ ¢–  —– – Æ ¡ —Ÿ ¢ ¢Ÿš – § £ £ ž ™ £ – ˜ ™ – ¡ – – 34e4I‘nq‘‘–¦Äse‘§¦6II6h§—™sn 4¦E¡@e—n nE˜©¡nY£‡˜Äsn˜sn ‘¡™Ñ he—nnE˜£§I4n£Un˜ ƒ)6ŸE™‡‘eUÙ4hš¦4nnÅÅæ4ež—nnE˜eYEѤ—™4Ÿ6Пïne—E™nen hI ‘›ÃE™¦—6CQ ¤£ ž ™  – ¢§ – ¡ ½Ÿ — £ – Æ Ã–  Ö Ø § —§ £ ™  £ Ÿ ˜ ž ™ Ñ  ½ – ¡˜ ž ££ Ÿ š – £ Ÿ %E1& $ @@ 7B7BBE A 7E 7E E     ¨ © Ç£ ™  £–˜§ – —– £ ™ Á  – Æ ££ Ÿ  ½Ÿ ™ Á ¡š§– à § ˜ —  § – ˜ Ÿ £ ™ ÁŸš Ÿ —  § ˜§ ¡ hež—nnE˜£ ¡ 4n4‡‘‘6žY‡˜—6Ÿ¦™‘e4EŸnenhšÚƒ™ 4§¦q‡64q¦—4™£‡‘–n4¦Ás¡nz½ƒY4–6h{˜6s–n4{4¦n˜ ž ™  £ ¤ ™ £–  ™ Ñ ˜ ¡ £ ™  – Æ ££ Ÿ š —– – ™ £ Ÿ Ÿ ¡ – §  – ¡˜ – ž ™  £ —nEÁ‹rŸe—s˜EÂ4nC™©4§¦n˜s‡˜—6Ÿ¦Á©‘e4EŸnenh©˜‘n‘ÊT¤à ¡ E–ee‡š ¤ n 4I–n‘nhš¦—E™£¤—nEÁ‹¤rŸ
 20. p¡ 4 5$ 4 ¦$ © "Ö' Õ 36) ¡ ' 2 3) ¡ 4–™I¢q‡›š™Ñ £ Á ™ ¡™¡ " " 3) 2 ¡  4ŸE¡InI4‘–R4Ÿs–YÑh£¦¡YÈYh£¦6Ÿn˜E™eŸ¦!$1n˜zƒ@‘E–¦E£§‡6§4!nY446qn 4¦—s–ÄE™ne¦Á Ñ £ Ÿ˜ Ö — Ñ — ¤ Â Ç — ™ £ Á – ¡ ½Ÿ ˜ £ Ä ¡š – Ÿ˜ £– §Æ ¿ § ™ Ä  ££ Ÿ 4§ — ž ™ £ £ § Ÿ ˜ — § — Ÿ ™ ˜ ™ £ Á — –   – ¤ ™ $ Î š Á Ÿ ¿ § Ñ ˜ —   – ™ ½   – ¢ — – ¡ ˜ £  £ ™ ¡ š ™  ) Å6En6en)æ4I£¦6nEeŸ¦!˜‘n‘ÊTä0‡›™¤n˜!£‘™©‘–n‘ʤTà ƒŸ©‘¦Ä§n˜E¦hq ›)‡›¡™Ñ )  ¡ ¿¤‘e6@›q(n‘–‡6Ÿ ƒ{£¦6nnn4§¦Á!–4›n‘–¦Á¿s˜‘–n‘ʤTà ƒ{‘¦!n˜©˜4¦n˜W4‘4–™ê Ä — – ƙ ž £™ $Ì   à   ½ Ÿ — Ÿ™ ˜™ ˜   — § Á   ¡ —   – ™ ½ Ÿ   – Ä ¢  — – ¡ § ¡  § š Ç — Á  ¡ ˜ ¡  Á ¢§£  ™ ˜ £ –  – Ñ ˜§ ˜ ž ™ ™ š   ½– e–4›§n‘–¦Á¿@4§¦n˜©ž—™I4nI¿4§‘›šnE˜›£™n4§‡E˜©n4§©Y@4¦¡ns—I¢4›§h©–n6Пk¦Ä –4›§n‘–¦Á¿smƒ`4–I4nI&E˜64–C4@e‘§¦©nE¡›£™™–¤F‡3"(Ê ¦¥£ !—‘eƁ6W›£{¨V4–6ŸhI&E˜£64–C4§ —  Á  ¡ § ½Ÿ £ Á ¢§£ ' £§ ˜§ – Æ ¡ Ÿ˜ ™ Ñ R ÇÖ 'I Õ ¿ Ä – ™ž ™ $ U£ ™ Á š ' §  ˜ ¿v&‘ÓE™£mƒ6Ÿn4›§Â6Ÿ¦@—s4n˜‘E–4n ‘n`›£©‡›š™™™–4›§n‘¦¿ʃW‘–‡6WE˜46ž™n™¦{%˜‘3# Ä " – ½Ÿ — ™˜ Á Á § ™ Ö — £– Á–  ™ ¡ ¡ Ñ — Á – Á ¡ ½Ÿ   àŸ £– ¡ ™ ¡ – ¡˜ – Ä $ – ¤ ¤ §§ ÇÖ ãâÕ –˜˜– — ½–  • —§ Î ™ ˜ ÁÓ ™ ½ à —– Á § – ¡ ™ à —   Ÿ ‡e ‘n!nn‘nE˜£¦‘Жkn@Uæ4‡›šnn4§¦‘n˜`i ƒŸIè™¦‘¦Á4©n˜q—q¦6П½ În6Yѧ—6Ÿ 4–E6¦`›£™Yn‘¡!4E–£¦!6Ÿn46Æn‘@–¡YeÇ©  ›£™‘ÓE™I6Ÿn4›§Â6Ÿ¦™n˜!‘™`44§›n ‘¦Á¡ #ƒŸC‘Ç6Ÿ™n˜ à £§ Ä – – à  — ™˜§ ™ – Ã È ™ – £ — ™˜ Á Á – ¡ —– ¡ Ñ £– —  Á – ¿ " ½  –   – ¡ " —Ÿ £ ££–š Ÿ Á ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜– —– § ˜ ¡˜ ™ š ¡˜   –ž £ – ˜ ˜ £ ˜ – ¢ ž  ž ™˜ —  š £– ¡ 6™4E–n4hn Þn˜n66ž4{›šn‘‘6ž!{4§¦nv¢4›§h©–n@6П½ 64§‡E˜©¡n@‘E–Y£‡—‘I6n4§I—n6Ÿh©E–4YÈ 1 E F43 E B@ $ !  6 E ¢ © ¨ Ç — ™˜ ÁŸ Á – ¡˜ c6Ÿn4›§Â6¦snÒ½ƒŸ Ö ¡ I ânUÄ4–ÁI4n™›£™W‘‡ 6Ÿ Õ ¿ à  ¢§£ T  – à ¢ ½ƒ©–4›§n‘–¦Á¿q‡64–c‘–n`4‡‘–‘6q8—@c6Ÿn4›§Â6Ÿ¦Á©n˜Òƒv!å ¡ ¿Ã4–ÁI4§n@›£q6Ÿn˜nn4¦Á ¡ Ìn‘‡ 6Ÿ Ÿ — Á  ¡ ¡š§ ¤ — ¡˜ §  —–ž ß Ç — ™˜ Á – ¡ ½Ÿ ) Ä  ¢ £ ™ — ™ ™˜ §  – à ‡6C% c6Ÿn˜nn4§¦Á!nn‘–‡6@4§›h›šnn4§¦§¿4¤—™›£4„§½ 6Ÿn4›§Â6¦!¡nÚ½ƒÞ!p n6Пk–n‘¡YsÇh¦6Ÿn˜nn4¦Á ¡š§ Ç — ™ ™˜  âÌ  àŸ     ™˜  Á —§ ™  — ™˜ ÁŸ Á – ˜ Ÿ ) å –  ½  – È £ — ™ ™˜ § – —  Á  ¡ âÌ  àŸ 4›§n‘–¦Á¿Inn‘–‡6# ¡ –n˜ ƒ¤‡64– ƒ{4–I4n£ ¡ ¡  –¦Ä¤›Ã6E¡£In‘n# U‘ӁE™æƒ)—6Ÿn4›§6¦q§ ¡ ½Ÿ ¡š§ ½Ÿ £ Á ¢§ 3  Ÿ – – ¡˜ – £ ½Ÿ ™˜  ÁŸ Á 8—{eI¢n{‘e4@£¦6Ÿn˜ÂÄnnE˜›£–n˜@46ž4§¦‡¤6Ÿnh4–‘E–£!h¦—E™Wc6Ÿn˜4›§6¦Ë6¦—4‡`4›§n˜—!nU¡n˜™™Ñ ß Ç – ™˜  – Ɵ — ™ ™  ™ à ¡ £– — ¡š — ™˜š  –š £ ¤ — ™   ÁŸ Á ¢Ÿ à §  ™ ™ ™ – ¡˜ 4n4§›hEŸn6§C£¦6Ÿn4‡‘E–4n‘n@–4›§n‘–¦¿—©4nE˜4n‘n˜—{n4{YY˜4¦n˜6ŸnÁIE£n6{¡nI—64E–£6¦{n4§ ֘ ™š ££ — ™˜§˜ — £–  Á–  — Á  Á ¡ ™ Ö £– – ™ – § – Ñ § ¡ — ™˜ ¢ £§ – ˜ Ÿ à § Ä –  £ – Ä Â — £– Ç   – ½Ÿ — ™˜ Á Á § ™ ֘ — £– Á–  – ¡  § – Ñ ÑŸ ¡ à —§ à  Á ¢§£ –  ‡‘¦¢E–4¡YÈ`©U‘ÓE™£ ƒe6Ÿn4›§Â6Ÿ¦§e—U4n‘E–4n ‘nU¿‘n˜I–n4Y‘Y#4e¦4U4–I4nqn4§ âÌ – à ½Ÿ §˜§ ¢ ¡š£ —§ ¢ Ñ ¡ £§ —§ — ™ £ Â Ô ¡˜ Ÿ Ñ ™  nn‘‡6Ÿ ƒI‡4q‘–‡nU¿4qv4Ÿ¤EÎ6)æ4e6ŸnE˜4–e©›£™n潃¥‘–Æ!–ÁI¢E™£Un‘e§§Ie4‡˜e4‘q@× ¿ – Æ – Χ —§š – — Un˜n66ž4›šn‘–‘6žUe¿¤4–I4n§n44§¦n©4–4›§n‘–¦Á惟s‘¦qne¦—4q‘ӁE™Å6Ÿ™n4›§Á6¦Á Ç ¢ ¡ ™ Ÿ § ™˜ —– § Ä Ã  Á ¢§£ – § ˜ ¡˜ £ — Á  ¿ ¡ ½  – Ä ¢  — – ¡˜ à § – £ — ˜   Ÿ ‘‘YEё–¦)ÁE¡£¦6Ÿn4›§‘nq–nI˜6Ÿ¦4!£¦6ŸnE˜4–eÔene64–)¿4‡n˜4¦s£‡‘–I6žn4e—n6Ÿhš§E–4YÈ —–– ˜ Ä ™ — ™˜ –  ¡˜  ħ — ™ £  Ÿ˜ ç  §   § — ˜ — ¢   § ž ™˜ —  £– ¡ ¤¦¤ ¥¤ ¤ ¤ ¥¤ ¤¦¥ ¤ ¤¥¥ ¤ ¤¦¥ ¤ ¤¦¤ ¤ ¥¤ ¤¦¤  ¤ ¤¦¥ ¤¦¥ ¤ ¤¦¤¦ ¤¦¤ ¤¦¤ ¤ ¥¤ ¤¦¤¦ ¤¥¦ ¤ ¤ ¤¦¥ ¤ ¤¤ ¤¤ ¤ ¤ ¤ ¤¦¦¤ ¥¦¤ ¦¥¤ ¦¦¥ ¤¦¤  ¤¦¤ ¤¦¤  ¤¦¤¦ ¤¦¦ ¤ ¤ ¦¤¦ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤¤¤ ¤¦¦¤ ¦¦¤ ¦¤¦¤ ¦¦¦ "" © ¥ £ §¨B ¡ ¡ £¤$ ¢  " " © § ¥ £ ¨¦ £ ¡ ¡ ¤$ ¢  I£ Ñ  £ ˜§ – š  –  Ÿ à —§ â  –à V@4Ÿ6П½ 6§©§‡4q¢‘¡‡n£ ¡ Ìn‘Ç6q¦4©nÌn‘‡ 6Ÿ   ½ ֘§  ™ —§ § ™ È Ç — ™ £ Á £ ¡˜ Ÿ˜ £– §Æ — ££§ Ÿ˜ £ ¿§ Ñ ½Ÿ   Ä ¢  — – ¡˜ 6ŸÐï4n4‡nE˜£¦Â!–¦ÄU4‘šC44–›Ã@›£™¡Y©h£¦6Ÿn˜E™eŸ¦!E–eŸnIn@446¤6žE™n6qn@‘™Úƒ@‘–¦©n@›£™ ¡ ¦4 n6ž‘–zƒ!ž—nnE£!q—Y4Â46ÆY˜™˜4‘Ê—É™6žEse‘¦¦™™4¦n™¦6Ÿn˜Ee¦`T‡š›n˜C‘§™z½ƒŸ à —§ ¡˜ —  ½ Ÿ ™ ˜ § ™ £– § ™ Ä —§š — ™£ – Ƨ ¡ ™ Ñ ˜§ ¡˜ £ — ™ ™£ Ÿ Á Î ™ Á Ÿ £ ¿ Ñ ¢  – Ä Â – ¡ £˜ Ÿ ¢ ¢ ‘¦¢—{n˜Y‡—6hš  n‘–™Ñ  ¡ ¿I‘eÆ6C›£{–Â46C›£n¤nR ‘‡6{I6EŸ™4™E˜›£™‘C44›§n ‘¦¡ –  ¡ Ä —– ™ž ™ §Æ ™ ¡˜ T – àŸ – ¢ £ ˜§ è– £– —  Á – Á ¿ ¢ —n‘E–4n‘n{‡4q‘–‡n¿4qR4¡Y˜—6hnqE¡›£™{–Ym—½™8¤4‡‘‘6žI8—Ch‡˜{E–en!ŸnY4Â46q—6žE™n£6§ ž ™˜ — £–  Á–  §˜§ ¢ ¡š£ —§ ¢ џ Ÿš Ÿ˜ ™ Ñ Ñ § – —– ß Ç£ ™ Ä £ Ÿ ¡˜ ˜ £– §Æ £ ns‘™I–ÄE™neŸ¦Á ¡ n4In‘n¤Ã¦4Ch£¦6Ÿn˜E™eŸ¦s‡˜™W4‘›šn˜nhš ¡ n˜h6§›§Ÿn¤‡›š™e—s¦6Ÿ™n4‘Ÿ Ÿ˜ £ ¿§ Ñ ££ – § – – ¡˜ —§ ¤ — ™ £ Á £ Ä § ™ ™  – ¡ –š  Á ˜ ¡ ™ ¡ Ñ ™ £ — ˜§š Î ™ Á Ÿ˜ ¿§ ‡›šUn©£‘™Ñ d d n4§n‘–n`¤‡4q‘–‡n£ ¡ n‘‡6Ÿ!6ŸÇ‡4q¢‘¡‡n§ânn‘Ç6惟©‡ ™4¦ÁR# –n4qn ‘n˜ – § –  ¡˜ §˜§ ¢ ¡š Ì – à   i §˜§ – š£ Ì –  Ÿ ½ £ §  § – –¡ e¿n44–CQF—½4§¦—@h6§¦EÁI‡‡44E–{–n˜W‡hš©££¢bæ4©££¥@6I¡‡¦EÂ@‡˜4q‘‡šn{nÌn‘Ç6mƒC˜‘E–!@œ ¤  §  Ç  ¡ ™ –š £ ¡š § £ ¡ £˜      p —§    â £§ š £ § § ¢– ¡ £ â  –  Ÿ ½Ÿ £ ¿ — Ç  ৚   ¡ ¡ ½Ÿ ˜ Ä § — ¡ ™ Ñ Âšš Ÿ  Â Ñ —§ ˜ –˜    – ¡ ™ § §  ¢§£ § –  eE¿˜™4§¦—™‡4‘@‘–6ž™zƒ@‘–¦4§¦¡Á4U4§§n˜™™ h‘qÛ6ŸYq4¦¡n©n4§‡™‘6ž¡©{˜4IÃ4–ÁI4nIEŸ›£4©n4§ £ — ™ ™˜  Á —  Á  ¿  – àŸ Ñ £ È ££– Ÿ § ¢– š£   ž ™ Ÿš —– – ¡ ™  Ä ™§Æ  š– ¦6Ÿn˜nn4§¦Y–4§›n‘–¦Á¡`‘‡6)4ŸYE–4–¡YWÇž—E™n4hšn ÁYq‘¡‡nC6ŸÐ½ —Ãh¦‘™n˜©—C–4›§46‘§s¿n˜h4n 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2