intTypePromotion=1

ADSL - TỔNG QUAN VỀ MẠNG THUÊ BAO NỘI HẠT part 2

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
82
lượt xem
20
download

ADSL - TỔNG QUAN VỀ MẠNG THUÊ BAO NỘI HẠT part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MDF là điểm trung tâm kết thúc mọi đường dây thuê bao tại tổng đài nội hạt. Các tổng đài nội hạt được kết nối với nhau qua mạng liên đài (inter-CO network). Mạng liên đài bao gồm hệ thống kết nối – truy xuất số (DACS: Digital Access and Cross-connect Systems) và các thiết bị truyền dẫn PDH. Gần đây mạng liên đài sử dụng các công nghệ truyền dẫn tiên tiến SONET hay SDH. Các công ty khai thác điện thoại không đủ khả năng xử lý lưu lượng các cuộc gọi dữ liệu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ADSL - TỔNG QUAN VỀ MẠNG THUÊ BAO NỘI HẠT part 2

  1. Ñaëng Quoác Anh ADSL – Thöïc tieãn, giaûi phaùp vaø trieån khai MDF laø ñieåm trung taâm keát thuùc moïi ñöôøng daây thueâ bao taïi toång ñaøi noäi haït. Caùc toång ñaøi noäi haït ñöôïc keát noái vôùi nhau qua maïng lieân ñaøi (inter-CO network). Maïng lieân ñaøi bao goàm heä thoáng keát noái – truy xuaát soá (DACS: Digital Access and Cross-connect Systems) vaø caùc thieát bò truyeàn daãn PDH. Gaàn ñaây maïng lieân ñaøi söû duïng caùc coâng ngheä truyeàn daãn tieân tieán SONET hay SDH. Caùc coâng ty khai thaùc ñieän thoaïi khoâng ñuû khaû naêng xöû lyù löu löôïng caùc cuoäc goïi döõ lieäu. Ñoù laø vì maïng ñieän thoaïi ñöôïc thieát keá ñeå xöû lyù caùc cuoäc goïi ñieän thoaïi vôùi thôøi gian söû duïng töông ñoái ngaén, thöôøng chæ keùo daøi vaøi phuùt trong khi ñoù caùc cuoäc goïi soá lieäu coù theå keùo daøi ñeán haøng giôø. Heä quaû laø ngöôøi söû duïng thöôøng xuyeân bò ngheõn maïch, khoâng thöïc hieän ñöôïc cuoäc goïi. Moät thueâ bao Internet ñang ñöôïc keát noái coù xu höôùng muoán giöõ chuùng maø khoâng chòu log off vì sôï khoâng keát noái laïi ñöôïc gaây laõng phí lôùn cho taøi nguyeân cuûa caû phía ngöôøi söû duïng vaø maïng. Hình 1.10 Maïng ñieän thoaïi ñieån hình 1.2.2 Haïn cheá cuûa voøng thueâ bao ñieän thoaïi hieän nay DSL laø coâng ngheä truy xuaát vaø caùc thieát bò cuûa DSL ñöôïc söû duïng treân maïng truy xuaát neân phaûi ñi töø maïng truy xuaát noäi haït. Maïng truy xuaát noäi haït bao goàm caùc voøng thueâ bao noäi haït vaø caùc thieát bò lieân quan noái töø vò trí ngöôøi söû duïng tôùi toång ñaøi. Maïng truy xuaát ñieån hình goàm caùc boù caùp mang haøng ngaøn ñoâi caùp ñeán caùc taäp ñieåm phoái caùp (FDI: Feeder Distribution Interface). Nhieàu thueâ bao caùch raát xa toång ñaøi vaø caàn phaûi coù voøng thueâ bao raát daøi. Moät vaán ñeà cuûa voøng thueâ bao daøi laø söï suy hao naêng löôïng cuûa tín hieäu ñieän laøm cho tín hieäu suy yeáu ñi. Ñieàu naøy cuõng töông töï nhö tín hieäu voâ tuyeán, caøng caùch xa maùy phaùt tín hieäu caøng suy hao vaø tyû soá tín hieäu treân nhieãu caøng keùm ñi. Caùc coâng ty ñieän thoaïi coù 2 caùch ñeå xöû lyù caùc voøng thueâ bao daøi: Söû duïng caùc cuoän taûi ñeå söûa ñoåi ñaëc tính ñieän cuûa voøng thueâ bao cho pheùp - truyeàn daãn thoaïi chaát löôïng toát hôn qua nhöõng khoaûng caùch daøi quaù 6
  2. Toång quan veà maïng thueâ bao noäi haït Ñaëng Quoác Anh 5400m. Khi ñoù caùc cuoän taûi ñöôïc ñaët treân ñöôøng daây caùch ñeàu ñaën 1800m moät cuoän. Caùc cuoän taûi khoâng töông thích vôùi caùc ñaëc tính taàn soá cao cuûa truyeàn daãn DSL vaø phaûi ñöôïc thaùo dôõ tröôùc khi cung caáp caùc dòch vuï döïa treân cô sôû DSL. Möùc ñoä söû duïng caùp coù taûi trong maïng truy xuaát noäi haït cuûa caùc coâng ty ñieän thoaïi coù theå khaùc nhau vaø thöôøng thì khoaûng 20% soá voøng thueâ bao laø coù duøng cuoän taûi. Thieát laäp nhieàu thieát bò ñeå tieáp nhaän tín hieäu ôû caùc ñieåm trung gian ñeå taäp - hôïp veà toång ñaøi noäi haït. Caùc ñieåm trung gian naøy coù theå bao goàm thieát bò chuyeån maïch vaø thieát bò truyeàn daãn dung löôïng lôùn hay cuõng coù theå ñôn giaûn chæ laø trung taâm taäp trung daây (SWC: Serving Wire Center) khoâng coù thieát bò chuyeån maïch nhöng laïi coù caùc thieát bò truyeàn daãn keát noái vôùi toång ñaøi noäi haït. Trong khi maïng ñieän thoaïi luùc ñaàu keát thuùc caùc voøng thueâ bao caùp ñoàng tröïc tieáp taïi toång ñaøi noäi haït thì quaù trình baûo döôõng caùc ñöôøng daây thueâ bao daøi vaø haäu quaû cuûa vieäc phaùt trieån quaù nhieàu ñöôøng daây thueâ bao ñaõ laøm taát yeáu phaùt sinh nhu caàu thay ñoåi kieán truùc maïng truy xuaát noäi haït. Caùp quang coù theå keát noái hieäu quaû haøng ngaøn thueâ bao töø toång ñaøi naøy ñeán toång ñaøi khaùc nhöng laïi quaù ñaét tieàn ñeå coù theå keát noái ñeán caùc thueâ bao rieâng leû. Vì vaäy moät giaûi phaùp dung hoaø laø keát thuùc ñöôøng daây thueâ bao taïi caùc ñieåm trung gian gaàn vôùi thueâ bao hôn goïi laø caùc DLC (Digital Loop Carrier: Boä cung caáp voøng thueâ bao soá). Nhöõng ñieåm trung gian naøy goïi laø caùc thieát bò ñaàu cuoái DLC phía khaùch haøng (RT: remote terminal). Moät trong nhöõng thuaän lôïi khi keát thuùc ñöôøng daây thueâ bao taïi caùc thieát bò ñaàu cuoái töø xa DLC laø noù ñaõ giaûm ñöôïc ñoä daøi ñöôøng daây ñoàng cuûa voøng thueâ bao vaø caûi thieän ñöôïc ñoä tin caäy cuûa dòch vuï. Moät thuaän lôïi nöõa laø caùc dòch vuï ñieän thoaïi thuaàn tuyù (POTS: Plain Old Telephone Service) coù theå ñöôïc gheùp laïi thaønh luoàng T1 hay E1 ñeå truyeàn daãn tôùi toång ñaøi noäi haït baèng caùp quang. Tuy nhieân, maëc duø RT giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà cuûa dòch vuï ñieän thoaïi thuaàn tuyù noù laïi taïo ra khaù nhieàu raéc roái khi trieån khai cung caáp dòch vuï döïa treân cô sôû DSL. DSL chæ ñöôïc cung caáp qua caùc ñöôøng daây caùp ñoàng lieân tuïc neân khi moät dòch vuï döïa treân DSL keát noái tôùi moät RT thì coång DSL phaûi keát thuùc taïi RT ñeå tín hieäu DSL ñöôïc bieán ñoåi thaønh daïng töông thích vôùi DLC. Möùc ñoä söû duïng DLC thay ñoåi tuyø coâng ty ñieän thoaïi vaø noù dao ñoäng töø khoâng söû duïng hoaøn toaøn cho tôùi söû duïng cho khoaûng 30% ñöôøng daây thueâ bao trong maïng truy xuaát noäi haït. Hieän nay coù treân 1 tyû ñöôøng daây thueâ bao trong maïng PSTN (Public Switched Telephone Network) treân toaøn theá giôùi. Hôn 95% trong soá ñoù laø caùp xoaén ñoâi daønh cho dòch vuï ñieän thoaïi thuaàn tuyù. Dòch vuï ñieän thoaïi thuaàn tuyù ñöôïc thieát keá ñeå truyeàn taûi aâm thoaïi caàn daûi taàn ñeå baûo ñaûm trung thöïc laø töø 300 ñeán 3400Hz. Dòch vuï daûi heïp naøy voán ñöôïc cung caáp cho ñieän thoaïi vaø truyeàn daãn tín hieäu modem töông töï ôû toác ñoä töø 9,6 tôùi 7
  3. Ñaëng Quoác Anh ADSL – Thöïc tieãn, giaûi phaùp vaø trieån khai 33,6 kbps vaø gaàn ñaây laø 56 kbps. Moät phaàn raát nhoû cuûa PSTN ñöôïc cung caáp dòch vuï ISDN (Integrated Services Digital Netword) BRI (Basic Rate Interface). Voøng thueâ bao töông töï hieän nay söû duïng raát toát trong heä thoáng truyeàn taûi thoaïi. Tuy nhieân, noù khoâng ñuû khaû naêng ñeå truyeàn taûi caùc öùng duïng khaùc nhö döõ lieäu vaø video. Daûi taàn aâm thoaïi laø töø 300 ñeán 3400KHz vaø neáu ñöôïc maõ hoaù PCM (Pulse Code Modulation: ñieàu cheá maõ hoaù xung) seõ laø 64kbps. Maïch voøng thueâ bao cuûa maïng caùp noäi haït chæ ñöôïc thieát keá cho yeâu caàu cuûa aâm thoaïi maø hoaøn toaøn khoâng daønh cho caùc nhu caàu veà döõ lieäu vaø video. Maïch voøng thueâ bao hieän nay raát haïn cheá khi duøng cho truyeàn taûi soá lieäu vaø video. Ví duï, ñoâi luùc truyeàn moät file döõ lieäu phaûi maát töø vaøi phuùt ñeán haøng tieáng ñoàng hoà. Hình 1.11 Cuoän taûi Hình 1.12 UDLC 8
  4. Toång quan veà maïng thueâ bao noäi haït Ñaëng Quoác Anh Hình 1.13 IDLC Bridged tap laø caùc nhaùnh reõ cuûa ñöôøng daây thueâ bao khoâng naèm treân ñöôøng thoaïi tröïc tieáp giöõa toång ñaøi noäi haït vaø thieát bò ñaàu cuoái cuûa thueâ bao. Bridged tap coù theå laø moät ñoâi daây khoâng söû duïng noái vôùi ñieåm trung gian hay laø ñoaïn keùo daøi cuûa ñoâi daây xa hôn vò trí cuûa thieát bò ñaàu cuoái thueâ bao. Hình 1.14 Nhaùnh reõ Hình 1.15 AÛnh höôûng cuûa nhaùnh reõ ñeán söï suy hao cuûa tín hieäu truyeàn treân ñöôøng daây 9
  5. Ñaëng Quoác Anh ADSL – Thöïc tieãn, giaûi phaùp vaø trieån khai Maët khaùc, haàu heát caùc heä thoáng xaây döïng treân cô sôû ñieän thoaïi hieän nay söû duïng khe 64kbps coù dung löôïng (bandwith) coá ñònh vaø ñoái xöùng. Dung löôïng cho cuoäc goïi ñieän thoaïi khoâng thay ñoåi trong suoát thôøi gian ñieän ñaøm cho ñeán khi moät trong 2 thueâ bao goïi hoaëc bò goïi gaùc maùy vaø dung löôïng naøy ñöôïc söû duïng cho cuoäc goïi khaùc. Neáu trong thôøi gian cuoäc goïi caû 2 thueâ bao ñeàu im laëng thì dung löôïng söû duïng vaãn laø 64kbps. Trong khi ñoù caùc loaïi öùng duïng khaùc nhö döõ lieäu vaø video laïi caàn moät dung löôïng ñoäng, bieán ñoåi vaø baát ñoái xöùng. Theo nghieân cöùu cuûa haõng Bell Labs (Bell Labs Technical Journal, 2 (2), Spring, 1997, trang 42 – 67) thì haàu heát löu löôïng treân Internet laø baát ñoái xöùng: löu löôïng ñöôïc gôûi theo moät höôùng nhieàu hôn höôùng ngöôïc laïi vaø dó nhieân heä thoáng ñieän thoaïi coù dung löôïng ñoái xöùng hieän nay khoâng toái öu cho löu löôïng Internet. Hình 1.16 AÛnh höôûng cuûa nhaùnh reõ ñeán tyû soá SNR cuûa tín hieäu truyeàn treân ñöôøng daây Vieäc truy xuaát Internet bò chaäm chaïp moät phaàn laø do haïn cheá cuûa maïch voøng thueâ bao vaø moät phaàn nöõa laø do haïn cheá khaû naêng cung caáp dòch vuï cuûa nhaø cung caáp dòch vuï Internet (ISP: Internet Service Provider) khoâng ñaùp öùng kòp nhu caàu Internet phaùt trieån taêng voït laøm cho löu löôïng Internet cuõng taêng voït. Moät ví duï laø laàn haï giaù thueâ bao cuûa dòch vuï AOL (American Online) vaøo muøa thu naêm 1996 cho pheùp truy xuaát thoaûi maùi Internet moãi thaùng giaù $19,95 daãn tôùi khaû naêng ñaùp öùng truy xuaát 30 trieäu giôø Internet moãi thaùng cuûa AOL khoâng chòu noãi löu löôïng taêng leân ñeán 60 trieäu giôø moãi thaùng vaøo thaùng 11 naêm 1996. Ngöôøi söû duïng cuûa AOL phaûi thöôøng xuyeân bò thoâng baùo baän hoaëc dòch vuï khoâng thöïc hieän ñöôïc laøm cho nhieàu ngöôøi ñaõ ngöng thueâ bao AOL. 1.3 Caùc phöông phaùp truy xuaát hieän nay 1.3.1 Modem töông töï Trong nhöõng naêm ñaàu cuûa lòch söû maùy tính caùch nay chöøng hôn 30 naêm tröôùc, keát noái maïng hoaït ñoäng ôû toác ñoä khoaûng 300 ñeán 600 bit/s ñaõ laø khaù ñuû. Khoaûng 10 naêm gaàn ñaây thì modem 9.6kbps ñöôïc xem laø coâng cuï lieân laïc toác ñoä cao. modem 9,6kbps thöïc teá ñaõ ñaùp öùng nhieàu öùng duïng tuy nhieân noù thöïc söï chaäm chaïp trong caùc öùng duïng lieân quan ñeán ñoà hoaï vaø video. Ví duï: moät ngöôøi söû duïng vaøo maïng ñeå taûi veà moät baûn ñoà thôøi tieát thì vôùi toác ñoä truyeàn döõ lieäu 9600bit/s phaûi maát 40 giaây ñeå taûi veà baûn ñoà traéng ñen chaát löôïng keùm. Vôùi baûn ñoà maøu ñoä phaân giaûi cao thì phaûi chôø ñeán vaøi phuùt. Ngay caû 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2