Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Ai là tác giả của nhũng phát minh sáng chế phần 1

Chia sẻ: Thái Duy Ái Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

60
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người hỏi câu đó, có thể là bạn hoặc những thèng nhóc sau này của chúng ta lắm chứ. rong cuốn sách này chỉ trình bày một số câu hỏi thường nhật thui. Mình có trình bày phần mục lục ở dưới. Các bạn có thích thú thì xem qua hen. bigsmile Giải trí chút ấy mà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ai là tác giả của nhũng phát minh sáng chế phần 1

 1. 1 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI MUÅC LUÅC Ai laâ ngûúâi àaä phaát minh ra doâng àiïån? ....................................... 3 Ai laâ ngûúâi àaä saáng chïë ra que diïm? ........................................... 4 Ai laâ taác giaã cuãa chiïëc maáy chûä àêìu tiïn?..................................... 5 Ai àaä laâm ra bú àêìu tiïn? ............................................................... 6 Ai àaä laâm ra giêëy? ........................................................................... 7 Ai àaä laâm ra haân thûã biïíu? ............................................................ 8 Ai àaä laâm ra nhûäng chiïëc kñnh àêìu tiïn? ..................................... 8 Ai àaä laâm ra nûúác hoa? ................................................................... 9 Ai àaä laâm ra quyïín tûâ àiïín tiïëng anh àêìu tiïn?....................... 11 Ai àaä laâm ra àöi giaây àêìu tiïn?.................................................... 12 Ai àaä nghô ra baãng chûä caái àêìu tiïn? .......................................... 13 Ai àaä nghô ra buát viïët?.................................................................. 14 Ai àaä nghô ra chiïëc buát chò àêìu tiïn? .......................................... 15 Ai àaä nghô ra kñnh hiïín vi?........................................................... 16 Ai àaä nghô ra la baân?..................................................................... 17 Ai àaä nghô ra mön nhêíy duâ ?........................................................ 18 Ai àaä nghô ra maáy aãnh ? ............................................................... 19 Ai àaä nghô ra nhûäng con tem?...................................................... 20 Ai àaä nghô ra troâ àaánh baâi? .......................................................... 21 Ai àaä nghô ra têëm baãn àöì àêìu tiïn?............................................. 22 Ai àaä phaát hiïån ra caâ phï? ........................................................... 23 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 2. 2 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI Ai àaä phaát minh ra nguyïn tûã?.................................................... 24 Ai àaä saáng taåo ra maáy bay?.......................................................... 26 Ai àaä saáng taåo ra têìu ngêìm?........................................................ 27 Ai àaä saáng taåo ra ötö? ................................................................... 28 Ai àaä saáng taåo ra àaân dûúng cêìm? .............................................. 29 Ai àaä tòm ra chêët dinamit( thuöëc nöí)?......................................... 30 Ai àaä viïët baách khoa toaân thû àêìu tiïn?..................................... 31 Ai àaä xêy dûång chiïëc cêìu àêìu tiïn?............................................. 32 Ai àaä xêy ngoån haãi àùng àêìu tiïn?.............................................. 33 http://www.ebooks.vdcmedia.com
 3. 3 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI AI LAÂ NGÛÚÂI ÀAÄ PHAÁT MINH RA DOÂNG ÀIÏÅN? Con ngûúâi àaä nghiïn cûáu vïì àiïån tûâ haâng ngaân nùm nay, nhûng cho àïën bêy giúâ chuáng ta vêîn chûa biïët chñnh xaác thïë naâo laâ àiïån. Ngûúâi ta cho rùçng àiïån àûúåc cêëu taåo tûâ nhûäng phêìn nhoã tñch àiïån. Theo lyá thuyïët naây thò àiïån laâ doâng chuyïín àöång cuãa caác electron hay caác phên tñch àiïån khaác. Tûâ àiïån trong tiïëng Anh (electricity) bùæt nguöìn tûâ tiïëng Hy Laåp "electron". Baån coá biïët tûâ naây coá nghôa laâ gò khöng? Noá coá nghôa laâ höí phaách. Tûâ nùm 600 trûúác cöng nguyïn nhûäng ngûúâi Hy Laåp cöí àaä biïët rùçng nïëu coå xaát höí phaách thò noá coá thïí huát àûúåc nhûäng mêíu giêëy. Cho àïën trûúác nùm 1672 cuäng chûa coá möåt tiïën böå naâo trong viïåc nghiïn cûáu vïì àiïån. Vaâo nùm 1672 öng Otto Fon Gerryk khi àïí tay bïn caånh quaã cêìu bùçng lûu huyânh àang quay àaä nhêån àûúåc sûå tñch àiïån lúán hún. Vaâo nùm 1729 öng Stefan Grey àaä tòm ra rùçng coá 1 söë chêët, trong àoá coá kim loaåi, coá thïí dêîn àiïån. Nhûng chêët nhû vêåy goåi laâ nhûäng chêët dêîn àiïån. Öng ta cuäng phaát hiïån ra rùçng nhûäng chêët khaác nhû thuyã tinh, lûu huyânh, höí phaách vaâ saáp khöng dêîn àiïån. Nhûäng chêët àoá àûúåc goåi laâ nhûäng chêët caách àiïån. Bûúác tiïën tiïëp theo trong viïåc nghiïn cûáu vïì doâng àiïån laâ vaâo nùm 1733 khi möåt ngûúâi Phaáp coá tïn laâ Duy Phey tòm ra vêåt tñch àiïån dûúng vaâ vêåt tñch àiïån êm, mùåc duâ öng cho rùçng àoá laâ 2 loaåi àiïån khaác nhau. Bedzamin Franklin laâ ngûúâi àêìu tiïn thûã giaãi thñch thïë naâo laâ doâng àiïån. Theo öng têët caã caác chêët trong tûå nhiïn àïìu coá chûáa "chêët loãng àiïån". Khi 2 chêët va chaåm vaâo nhau thò möåt söë "chêët loãng" cuãa chêët naây seä bõ lêëy sang chêët khaác. Ngaây nay chuáng ta noái "chêët loãng" àûúåc cêëu taåo tûâ nhûäng àiïån tûã mang àiïån tñch êm. Böå mön khoa hoåc nghiïn cûáu vïì àiïån phaát triïín rêìm röå tûâ nùm 1880 khi maâ Alexandro Volta àaä saáng chïë ra pin. Phaát minh naây àaä mang àïën cho http://www.ebooks.vdcmedia.com
 4. 4 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI loaâi ngûúâi nguöìn nùng lûúång thûúâng xuyïn vaâ keáo theo noá têët caã nhûäng phaát minh quan troång nhêët trong lônh vûåc naây. AI LAÂ NGÛÚÂI ÀAÄ SAÁNG CHÏË RA QUE DIÏM? Ûúác mú hoåc caách taåo ra lûãa àïí sûúãi êëm vaâ nêëu chñn thûác ùn àaä dêîn àïën viïåc con ngûúâi laâm ra nhiïìu loaåi "diïm" khaác nhau. Ngûúâi nguyïn thuyã àaánh ra lûãa tûâ chêët Silic vaâ hy voång rùçng noá coá thïí àöët chaáy dûúåc laá khö. Haâng nghòn nùm sau nhûäng ngûúâi La Maä cöí cuäng chùèng tiïën thïm dûúåc mêëy trong viïåc taåo ra lûãa. Hoå àaánh hai hoân àaá vaâo nhau vaâ nhûäng tia lûãa thu àûúåc thò cöë gùæng àöët chaáy nhûäng que àoám têím lûu huyânh. Vaâo thúâi trung cöí ngûúâi ta cöë gùæng àöët chaáy nhûäng miïëng gieã khö bùçng nhûäng tia lûãa thu àûúåc bùçng caách àaánh Silic vaâ sùæt. Nhûäng chêët liïåu dïî chaáy naây àûúåc goåi laâ caác "dêy chaáy". Nhûäng que diïm hiïån àaåi àûúåc laâm tûâ nhûäng que göî nhoã boåc phötxpho úã àêìu. Phötxpho laâ chêët rêët dïî chaáy ngay caã úã nhiïåt àöå rêët thêëp. Vaâo nùm 1681 möåt ngûúâi Anh tïn laâ Robert Boie àaä nhuáng que àoám têím lûu huyânh vaâo dung dõch lûu huyânh vaâ phöëtxpho vaâ thïë laâ nhûäng que diïm àaä ra àúâi. Tuy nhiïn nhûäng que diïm naây chaáy quaá nhanh nïn hiïåu quaã sûã duång khöng cao. Nhûäng que diïm thûåc sûå àûúåc laâm úã Anh do baân tay cuãa ngûúâi dûúåc sô coá tïn laâ John Walker. Àïí àöët nhûäng que diïm naây cêìn phaãi queåt chuáng vaâo giûäa nïëp gêëp cuãa túâ giêëy maâ trïn àoá àaä àûúåc rùæc möåt lúáp böåt thuyã tinh . Nùm 1833 nhûäng que diïm boåc phötxpho àaä ra àúâi úã Aoá vaâ Àûác nhûng coá möåt vêën àïì àaä naãy sinh vò phötxpho trùæng vaâ vaâng rêët àöåc haåi àöëi vúái nhûäng cöng nhên saãn xuêët diïm cho nïn nùm 1906 àaä bõ cêëm saãn xuêët trïn toaân thïë giúái. Cuöëi cuâng ngûúâi ta àaä tòm ra möåt loaåi phötxpho àoã khöng àöåc àïí saãn xuêët ra nhûäng que diïm an toaân hún. Nhûäng que diïm an http://www.ebooks.vdcmedia.com
 5. 5 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI toaân àêìu tiïn àaä àûúåc saãn xuêët úã Thuyå Syä vaâo nùm 1844. Giúâ àêy thay vò boåc lïn àêìu que diïm têët caã nhûäng chêët hoaá hoåc cêìn thiïët thò ngaây nay ngûúâi ta böi phöëtxpho àoã lïn bïì mùåt cuãa höåp vaâ ta chó cêìn queåt que diïm vaâo àoá. Vaâo thúâi kò thïë chiïën lêìn thûá hai coá rêët nhiïìu àoaân quên chinh chiïën úã vuâng Thaái Bònh Dûúng núi rêët hay coá mûa nïn nhûäng que diïm bònh thûúâng toã ra keám hiïåu quaã. Luác bêëy giúâ öng Raimön Kaài àaä laâm ra möåt chêët boåc lïn nhûäng que diïm àïí coá thïí àöët àûúåc ngay caã trong trúâi mûa. AI LAÂ TAÁC GIAÃ CUÃA CHIÏËC MAÁY CHÛÄ ÀÊÌU TIÏN? Maáy chûä laâ möåt phaát kiïën rêët múái vaâ cho àïën bêy giúâ ngûúâi ta vêîn khöng ngûâng hoaân thiïån noá. Tuy nhiïn bùçng phaát minh saáng chïë ra maáy chûä laåi thuöåc vïì ngûúâi Anh coá tïn laâ Henri Mill tûâ nùm 1714 mùåc duâ chiïëc maáy chûä àoá chûa àûúåc laâm möåt caách hoaân thiïån. Nhûäng chiïëc maáy chûä àêìu tiïn àûúåc saãn xuêët cho nhûäng ngûúâi muâ úã Myä, öng William Bert vaâo nùm 1829 àaä àûúåc cêëp bùçng phaát minh saáng chïë cho chiïëc maáy chûä àêìu tiïn, chiïëc maáy coá tïn laâ "Maáy chûä cho ngûúâi muâ". Ngaây nay, nhûäng chiïëc maáy nhû vêåy khöng coân töìn taåi nûäa. Baån coá thïí tin chùæc rùçng àaä coá rêët nhiïìu nhaâ phaát minh saáng chïë àoáng goáp sûác cuãa mònh vaâo sûå phaát triïín cuãa chiïëc maáy chûä. Vaâo nùm 1833, möåt ngûúâi Phaáp coá tïn laâ Cksave Progen àaä laâm ra möåt chiïëc maáy chûä vúái baân phñm vaâ caác àoân bêíy cho tûâng kyá hiïåu. Vaâo nùm 1843 öng Tracterobe, ngûúâi Myä àaä laâm ra möåt chiïëc maáy chûä vúái caác phñm kyá hiïåu àûúåc sùæp xïëp xung quanh möåt chiïëc voâng bùçng àöìng coá truåc úã giûäa. Öng ta duâng tay quay àïën chûä cêìn thiïët vaâ phuã mûåc lïn kyá hiïåu àïí àaánh ra giêëy, tuy nhiïn nïëu sûã duång chiïëc maáy chûä kiïíu naây thò rêët chêåm. Nùm 1856 möåt chiïëc maáy chûä kiïíu múái àaä ra àúâi vúái caác phñm àûúåc böë trñ theo hònh troân vaâ möîi möåt lêìn goä möåt kyá hiïåu thò chûä seä àûúåc àaánh vaâo möåt àiïím úã giûäa. Nguyïn tùæc hoaåt àöång naây àaä àûúåc sûã duång trong caác maáy chûä hiïån àaåi. Chiïëc maáy chûä àêìu tiïn àûúåc http://www.ebooks.vdcmedia.com
 6. 6 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI àûa vaâo saãn xuêët haâng loaåt. Àûúåc saáng taåo búãi ba ngûúâi Myä öng Criptophe Shoilz, Semuen Soil, Carlot Glidden vaâo nùm 1873 úã chiïëc maáy chûä naây coá rêët nhiïìu àùåc àiïím àùåc biïåt, giêëy àûúåc àùåt vaâo möåt truåc troân bùçng cao su coá dêy mûåc, coá loäi quêën dêy àaão chiïìu duâng cho bùng mûåc vaâ tay keáo coá thïí chuyïín àöång àûúåc. Ngaây höm nay chuáng ta àaä coá caã nhûäng chiïëc maáy chûä saách tay, nhûäng chiïëc maáy chûä chaåy bùçng àiïån, tuy nhiïn vaâo nhûäng nùm gêìn àêy maáy chûä àaä phaãi nhûúâng chöî cho maáy tñnh. AI ÀAÄ LAÂM RA BÚ ÀÊÌU TIÏN? Bú laâ möåt trong nhûäng loaåi thûåc phêím lêu àúâi nhêët maâ con ngûúâi biïët àïën vaâ sûã duång röång raäi. Coá möåt àiïìu khaá ngaåc nhiïn laâ thúâi xa xûa úã möåt söë núi trïn traái àêët ngûúâi ta khöng duâng bú laâm thûác ùn! Nhûäng ngûúâi Do thaái duâng bú àïí laâm vêåt tïë thêìn trong nhûäng thuã tuåc tön giaáo. Nhûäng ngûúâi Hy laåp vaâ La maä cöí àaåi duâng bú àïí chûäa caác bïånh vïì da. Hoå coân tin rùçng böì hoáng cuãa bú àun chaáy rêët coá lúåi cho mùæt. Ngoaâi ra ngûúâi La maä coân duâng bú àïí böi trún toác vaâ da. Taåi Têy Ban Nha hún 300 nùm trûúác àêy bú chó àûúåc baán trong caác hiïåu thuöëc. Thúâi bêëy giúâ cuäng coá möåt söë ngûúâi duâng bú àïí nêëu ùn nhûng tuyïåt nhiïn khöng coá ai ùn bú söëng. Bú àûúåc baão quaãn úã daång nhuyïîn vaâ coá caã loaåi bú trùm tuöíi. Coá ngûúâi cho rùçng cöng nghïå saãn xuêët bú ùn àûúåc chuyïín tûâ caác nûúác Xcùn ài navú sang Chêu Êu. Ngaây nay bú laâ möåt thûåc phêím vö cuâng quan troång. Bú laâ thûåc phêím coá chûáa haâm lûúång àaåm cao vaâ cú thïí dïî hêëp thuå. Trong thaânh phêìn cuãa bú coá nhiïìu chêët cêìn thiïët giuáp noá úã laåi lêu trong daå daây vaâ tûâ tûâ cung cêëp nùng lûúång cho cú thïí. Cöng nghiïåp saãn xuêët bú coá tûâ khi ngûúâi ta bùæt àêìu vùæt sûäa boâ. Àêìu tiïn ngûúâi ta húát lêëy lúáp vaáng sûäa röìi àïí úã nhiïåt àöå phoâng cho lïn men. Àiïìu naây giuáp cho bú giûä àûúåc hûúng võ vaâ àún giaãn hoaá quaá trònh àaánh bú. Tiïëp theo àoá laâ cöng àoaån thanh loåc àïí diïåt khuêín giuáp bú coá haån sûã duång lêu hún. Bú àûúåc àaánh trong maáy àaánh bú àïí taách lêëy phêìn nûúác trong. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 7. 7 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI Trong nûúác sûäa naây khöng chûáa möåt chuát chêët beáo naâo. Sau àoá ngûúâi ta laåi cho tiïëp nûúác vaâo vaâ tiïëp tuåc àaánh trong maáy àaánh bú cho àïën khi loaåi hïët caác chêët khöng cêìn thiïët ra àïí thu àûúåc bú tinh khiïët. Sau cuâng ngûúâi ta cho bú ài qua nhûäng truåc quay lúán cho bú mïìm ra vaâ àöìng àïìu nhau vïì maâu vaâ võ röìi àem àoáng goái. AI ÀAÄ LAÂM RA GIÊËY? Baån haäy lêëy möåt túâ giêëy vaâ thûã xeá noá theo hai chiïìu ngang vaâ doåc. Baån seä thêëy rùçng coá möåt chiïìu dïî xeá hún, vaâ úã chöî túâ giêëy raách ra baån seä nhòn thêëy nhûäng súåi moãng nhû toác. Àiïìu àoá noái lïn àiïìu gò? Thûá nhêët giêëy àûúåc saãn xuêët bùçng maáy vò nïëu khöng baån àaä coá thïí xeá dïî daâng úã caã hai chiïìu. Thûá hai laâ giêëy àûúåc cêëu taåo tûâ nhûäng haåt xenlulo nhoã trong loäi cuãa cêy. Trûúác khi giêëy xuêët hiïån thò con ngûúâi àaä laâm ra rêët nhiïìu chêët liïåu àïí viïët. 4000 nùm trûúác àêy nhûäng ngûúâi Ai Cêåp cöí àaä lêëy nhûäng thên cêy tûúác lêëy phêìn voã vaâ neán cho phùèng àïí laâm giêëy viïët. Sau naây ngûúâi ta àaä àùåt chöìng nhûäng voã cêy lïn nhau, neán röìi daán chuáng laåi, sau khi sêëy khö coá thïí duâng àïí viïët. Nhûng àoá vêîn chûa àûúåc coi laâ giêëy. Ngûúâi àêìu tiïn laâm ra giêëy laâ öng Sai Lun, ngûúâi Trung Quöëc, vaâo nùm 105 öng àaä nghô ra phûúng thûác laâm giêëy tûâ nhûäng súåi bïn trong cuãa voã cêy dêu. Ngûúâi Trung Quöëc àaä hoåc caách nghiïìn naát voã cêy vaâ nûúác àïí taách lêëy súåi, sau àoá hoå àöí höîn húåp naây ra nhûäng khay to trïn àoá coá dùåt nhûäng öëng tre nhoã, khi nûúác chaãy hïët ài ngûúâi ta mang caác têëm giêëy moãng ài phúi khö trïn bïì mùåt bùçng phùèng. Sau naây àïí nêng cao chêët lûúång cuãa giêëy coá ngûúâi àaä nghô ra caách cho thïm tinh böåt vaâo. Nhûäng nhaâ buön cuãa Trung Quöëc àaä ài khùæp moåi núi, lïn phûúng Bùæc xuöëng phûúng Nam röìi àïën thaânh phöë Samarcan. úã àêy ngûúâi aã Rêåp àaä àaánh cùæp bñ quyïët cuãa hoå vaâ mang àïën Têy Ban Nha, tûâ àoá nghïå thuêåt laâm giêëy lan truyïìn khùæp thïë giúái. Caâng ngaây con ngûúâi caâng tòm ra nhiïìu phûúng phaáp àïí saãn xuêët giêëy, ngûúâi ta laâm ra chiïëc maáy coá thïí laâm ra nhûäng túâ giêëy rêët daâi vaâ rêët moãng úã nûúác Phaáp nùm 1798. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 8. 8 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI AI ÀAÄ LAÂM RA HAÂN THÛÃ BIÏÍU? Haân thûã biïíu àûúåc laâm ra àïí xaác àõnh nhiïåt àöå. Nhaâ khoa hoåc ngûúâi yá Galilï àaä laâm nhûäng thñ nghiïåm vïì caách ào nhiïåt àöå vaâo nùm 1592 (100 nùm sau khi Critop Colongbo phaát minh ra Chêu Myä) Galilï àaä laâm ra vaâi loaåi haân thûã biïíu khaác nhau, noá àûúåc cêëu taåo búãi möåt öëng thuyã tinh vaâ möåt quaã cêìu röîng chûáa àêìy khöng khñ. Chuáng àûúåc àun noáng lïn àïí khöng khñ bïn trong núã ra sau àoá nhuáng àêìu múã kia cuãa öëng vaâo möåt chêët loãng vñ duå nhû nûúác chùèng haån. Khöng khñ trong öëng co laåi vò nûúác laånh vaâ chêët loãng traân vaâo öëng chiïëm chöî cuãa khöng khñ, sûå thay àöíi nhiïåt àöå seä dêîn àïën sûå tùng giaãm cuãa mûåc chêët loãng trong öëng vêåy laâ chiïëc nhiïåt kïë àêìu tiïn àaä ra àúâi. Baån haäy lûu yá rùçng noá àaä coá thïí àõnh võ àûúåc sûå daän núã cuãa khöng khñ trong öëng tuy nhiïn chiïëc nhiïåt kïë naây cuäng khöng àûúåc chñnh xaác tuyïåt àöëi vò noá coân chõu sûå aãnh hûúãng cuãa sûå thay àöíi aáp suêët khñ quyïín. Chiïëc nhiïåt kïë hiïån àaåi sûã duång sûå giaän núã cuãa chêët loãng àïí ào nhiïåt àöå, chêët loãng naây àûúåc haân kñn trong möåt quaã cêìu thuyã tinh àûúåc gùæn vaâo möåt öëng nhoã khi nhiïåt àöå tùng lïn seä laâm chêët loãng daän ra vaâ dêng lïn trong öëng, ngûúåc laåi khi nhiïåt àöå haån xuöëng thò chêët loãng co laåi vaâ tuåt xuöëng trïn chiïëc nhiïåt kïë naây coá gùæn baãng chia àöå giuáp chuáng ta xaác àõnh àûúåc nhiïåt àöå. Chiïëc nhiïåt kïë naây lêìn àêìu tiïn àûúåc cöng tûúác Tötxcan Phedinan II sûã duång vaâo nùm 1654. AI ÀAÄ LAÂM RA NHÛÄNG CHIÏËC KÑNH ÀÊÌU TIÏN? Ngaây nay hêìu hïët caác chñnh khaách vaâ nhûäng ngûúâi nöíi tiïëng àïìu àeo kñnh thò phaãi. Thêåt thuá võ nïëu biïët àûúåc rùçng lõch sûã seä ài theo hûúáng naâo nïëu ngaây xûa caác bêåc vua chuáa àïìu àeo kñnh (têët nhiïn nïëu nhû thêåt sûå hoå cêìn àïën kñnh). Vò nhû vêåy hoå àaä coá thïí http://www.ebooks.vdcmedia.com
 9. 9 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI nhòn moåi vêåt, moåi viïåc töët hún vaâ chùæc hùèn àaä trõ vò caác quöëc gia töët hún! Khöng ai biïët tïn cuãa ngûúâi laâm ra cùåp kñnh àêìu tiïn. Chó biïët rùçng vaâo nùm 1266 öng Rodger Becon àaä duâng chiïëc kñnh luáp àïí coá thïí nhòn roä hún caác chûä caái trïn trang saách. Coân vaâo nùm 1352 trïn möåt bûác chên dung ngûúâi ta nhòn thêëy höìng y giaáo chuã Jugon coá àeo möåt àöi kñnh coá hai mùæt kñnh àûúåc buöåc vaâo möåt caái goång. Nhû vêåy chuáng ta chó coá thïí biïët àûúåc rùçng àöi kñnh àûúåc laâm ra àêu àoá giûäa nùm 1266 vaâ 1352. Khi nhûäng cuöën saánh in ra àúâi thò nhûäng àöi kñnh cuäng trúã nïn rêët cêìn thiïët. Vaâo thïë kyã XV nhûäng cùp kñnh chuã yïëu àûúåc saãn xuêët taåi miïìn bùæc nûúác yá vaâ miïìn nam nûúác Àûác, laâ nhûäng núi têåp trung nhiïìu ngûúâi thúå gioãi. Nùm 1629 vua Charles I cuãa nûúác Anh àaä kyá sùæc lïånh thaânh lêåp hiïåp höåi cuãa caác thúå laâm kñnh mùæt. Coân vaâo nùm 1784 Bedzamin Franklin àaä saáng taåo ra nhûäng àöi kñnh coá hai tiïu àiïím. Ngaây nay ngoaâi viïåc giuáp con ngûúâi àoåc vaâ nhòn töët hún , nhûäng chiïëc kñnh coân àûúåc sûã duång vaâo nhûäng muåc àñch khaác nhau. Nhûäng chiïëc kñnh dêm giuáp chuáng ta àúä choái mùæt vaâ caãn nhûäng tia nùæng mùåt trúâi coá thïí laâm haåi mùæt. Ngûúâi ta coân saãn xuêët nhûäng chiïëc kñnh àùåc biïåt cho nhûäng ngûúâi thúå thöíi thuyã tinh, nhûäng ngûúâi trûúåt tuyïët, caác phi cöng, caác nhaâ thaám hiïím vuâng cûåc... àïí baão vïå mùæt khoãi nhûäng tia cûåc tñm vaâ tia höìng ngoaåi. Chuáng ta coân coá thïí kïí ra àêy rêët nhiïìu ngaânh nghïì cêìn coá nhûäng àöi kñnh àùåc biïåt àïí àaãm baão sûác khoeã vaâ an toaân lao àöång. AI ÀAÄ LAÂM RA NÛÚÁC HOA? Coá leä cuâng vúái sûå xuêët hiïån cuãa sûå söëng trïn traái àêët nûúác hoa àaä ra àúâi. Tûâ "nûúác hoa" coá nguöìn göëc tûâ tiïëng La tinh "fumus" coá nghôa laâ khoái. Àiïìu naây laâm chuáng ta coá yá nghô phaãi chùng ngaây xûa http://www.ebooks.vdcmedia.com
 10. 10 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI nhûäng ngûúâi nguyïn thuyã àaä àöët göî, nhûåa cêy vaâ laá cêy coá muâi thúm àïí taåo ra nûúác hoa? Chuáng ta biïët rùçng ngûúâi Ai cêåp cöí àaåi àaä duâng nûúác hoa tûâ hún 5000 nùm trûúác àêy. Nhûng phaát minh ra caách chiïët xuêët tinh dêìu tûâ nhûäng caánh hoa höìng laåi thuöåc vïì ngûúâi aã rêåp. Àaä tûâ hún 1300 nùm nay taåi àêët nûúác cuãa cêu chuyïån "Nghòn leã möåt àïm", tinh dêìu hoa höìng khöng nhûäng àûúåc duâng laâm myä phêím maâ coân àïí laâm thuöëc nûäa. Cûá nûãa heácta hoa höìng seä cho ta 1 têën caánh hoa, tûâ möåt têën caánh hoa naây laåi chó cho ta veãn veån coá 0,5 kg tinh dêìu. Thïë múái biïët vò sao loaåi tinh dêìu naây laåi quyá hiïëm àïën vêåy. Ngaây xûa àïí thu àûúåc tinh dêìu ngûúâi ta xïëp nhûäng têëm kñnh vaâo nhûäng chiïëc khung göî. Trïn àoá àùåt möåt lúáp múä lúån röìi xïëp tûâng lúáp caánh hoa lïn nhau. Ngûúâi ta thay dêìn nhûäng lúáp caánh hoa cho túái khi miïëng múä huát àuã söë tinh dêìu cêìn thiïët. Ngaây nay àïí chiïët xuêët ra tinh dêìu thay vò múä lúån chuáng ta duâng möåt loaåi dung dõch àûúåc lêëy tûâ dêìu lûãa. Àöí dung dõch naây lïn caác caánh hoa tûúi cho túái khi thêëm hïët tinh dêìu cuãa caánh hoa. Höîn húåp thu àûúåc àem taách boã dung dõch àêìu röìi duâng cöìn loåc lêëy tinh dêìu. Ngaây nay àïí saãn xuêët nûúác hoa ngûúâi ta coân duâng rêët nhiïìu loaåi hoa nhû: hoa nhaâi, hoa violet, hoa hoa thuyã tiïn, hoa cam . . .Baån coá biïët khöng thêåm chñ göî cuãa cêy tuâng, cêy baåch àaân, laá cêy baåc haâ ,laá cêy thiïn truác quyâ vaâ rïî cuã gûâng cuäng àûúåc duâng laâm nûúác hoa àêëy. Hiïån nay khoa hoåc àang khöng ngûâng chaåy àua vúái thiïn nhiïn trong viïåc saáng taåo ra nhûng muâi nûúác hoa múái. Caác chuyïn gia myä phêím coá thïí saáng taåo ra nhûäng muâi nûúác hoa múái laå vaâ thúm ngaát àïën nöîi nhûäng böng hoa tûúi cuäng phaãi ghen tõ vò hûúng quyïën ruä cuãa chuáng. http://www.ebooks.vdcmedia.com
 11. 11 TAÁC GIAÃ CUÃA NHÛÄNG PHAÁT MINH, SAÁNG CHÏË NÖÍI TIÏËNG THÏË GIÚÁI AI ÀAÄ LAÂM RA QUYÏÍN TÛÂ ÀIÏÍN TIÏËNG ANH ÀÊÌU TIÏN? Baån coá biïët tûâ àiïín ra àúâi khi naâo khöng? Trong tiïëng La Tinh coá tûâ "diccionarius" coá nghôa laâ "sûu têåp caác tûâ ". Möåt thaây giaáo ngûúâi Anh tïn lêì Jonh Garland àaä tuyïín têåp möåt söë tûâ tiïëng La Tinh vaâo "diccionarius" àïí bùæt buöåc caác hoåc sinh cuãa mònh phaãi hoåc thuöåc. Àoá laâ vaâo khoaãng nùm 1225. Tïn goåi cuãa cuöën tûâ àiïín giaãi nghôa tiïëng Anh cuäng bùæt nguöìn tûâ "diccionarius" cuãa tiïëng La Tinh. Hún 300 nùm trûúác trïn traái àêët chûa hïì coá bêët kyâ möåt cuöën tûâ àiïín tiïëng Anh naâo. Phêìn lúán caác tûâ àiïín úã nûúác Anh àûúåc viïët ra nhùçm giuáp àúä moåi ngûúâi hoåc tiïëng La Tinh. Nhûäng quyïín tûâ àiïín nhû vêåy thöng thûúâng coá nhûäng caái tïn rêët giaâu hònh aãnh nhû "khu vûúân tûâ ngûä". Phaãi àïën nùm 1552 thò cuöën tûâ àiïín tiïëng Anh àêìu tiïn múái thûåc sûå ra àúâi. Taác giaã cuãa noá laâ öng Richard Haloet. Cuöën tûâ àiïín naây coá caác tïn La tinh rêët daâi "Absedarium Anglico - Latinium pro Tirunculus". Sûå khaác biïåt cuãa noá so vúái nhûäng cuöën tûâ àiïín khaác laâ úã àêy ngûúâi ta giaãi nghôa caác tûâ bùçng tiïëng Anh röìi sau àoá múái dõch san g tiïëng La Tinh. "Absedarium" àûúåc coi laâ quyïín tûâ àiïín giaãi nghôa àêìu tiïn cuãa tiïëng Anh. Noá göìm 26.000 tûâ. Luác bêëy giúâ ai ai cuäng biïët àïën cuöën tûâ àiïín naây tuy giaá cuãa noá rêët àùæt. Àïí àöng àaão nhên dên coá thïí sûã duång àûúåc ngûúâi ta àaä soaån möåt cuöën tûâ àiïín múái ñt tûâ hún, dïî hiïíu hún vaâ in vúái söë lûúång lúán, giaá thaânh haå. Vaâo thúâi bêëy giúâ caác taác giaã khöng chuã trûúng àûa hïët têët caã caác tûâ coá trong tiïëng Anh vaâo tûâ àiïín maâ hoå chó giaãi thñch nghôa cuãa nhûäng tûâ khoá nhêët . Quyïín tûâ àiïín giaãi nghôa tiïëng Anh àêìu tiïn(coá tïn tiïëng Anh chûá khöng phaãi tïn La Tinh) àûúåc ra àúâi vaâo nùm 1623 cuãa taác giaã Henry Cokerem. Bùæt àêìu tûâ nùm 1807 úã Myä öng N.Webster àaä bùæt àêìu biïn soaån möåt böå tûâ àiïín àöì söå göìm 12.000 nghòn tûâ vaâ 40.000 chuá thñch vaâ cho túái nùm 1828 múái hoaân thaânh vaâ xuêët baãn. http://www.ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2