intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

AISC-ASD89 Allowable Stress Design

Chia sẻ: Vu Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

387
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ứng suât uốn cho phép phụ thuộc theo hình dạng hình học tiết diện, uốn theo trục, độ cứng mặt cát, đô5 mảnh giới hạn. Dối với tất cả các mặt cắt tiết diện hình chữ I, C, T, L, @l chiều dài có độ mảnh giời hạn được lấy bằng chiều dài tự do

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AISC-ASD89 Allowable Stress Design

  1. KS.Traàn Ngoïc Ñieäp 09.8324.6318 Trang 1 THIEÁT KEÁ THEO ÖÙNG SUAÁT CHO PHEÙP AISC - ASD89 (American Institute of Steel Construction’s “Allowable Stress Design”) 1.ÖÙNG SUAÁT NEÙN CHO PHEÙP P Fa ≥ fa = Ag fa : ÖÙng suaát neùn do taûi troïng P : löïc neùn Ag : Dieän tích maët caét ngang cuûa thanh Fa : ÖÙng suaát neùn cho pheùp Giaù trò öùng suaát neùn doïc truïc cho pheùp ñoái vôùi tieát dieän chòu neùn vaø khoâng neùn phuï thuoäc vaøo ñoä maûnh K .l vaø töông öùng vôùi moät tæ leä maûnh r 2π 2 E coù trò gôùi haïn Cc = Fy Ñoä maûnh laø giaù trò lôùn nhaát xeùt theo 2 phöông ⎡ K .l K .l ⎤ K .l = ⎢ 33 33 ; 22 22 ⎥ r ⎣ r33 r22 ⎦ ÖÙng suaát neùn cho pheùp ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Neáu K .l ≤ Cc r ⎧ ⎪ Kl 2 r ⎪F ⎫ ( ) ⎨1 − ⎬ y ⎪ 2C c 2 ⎪ ⎩ ⎭ Fa = 5 3 Kl r − ( ) ( ) Kl r 3 + 3 8C c 8C c3 neáu K .l > Cc r 12π 2 E Fa = ( r) 2 23 Kl K : Heä soá chieàu daøi laøm vieäc (phuï thuoäc lieân keát 2 ñaàu cuûa thanh, treân thanh)
  2. KS.Traàn Ngoïc Ñieäp 09.8324.6318 Trang 2 l : Chieàu daøi töï do cuûa thanh r : Baùn kính quaùn tính E : modul ñaøn hoài theùp Fy : Cöôøng ñoä theùp (36 Kip/in2 = 2531 Kgf/cm2) Ñoái vôùi thanh chòu neùn ñoä maûnh khoâng ñöôïc lôùn hôn 200. 2.ÖÙNG SUAÁT KEÙO CHO PHEÙP φ Tn Tn T Fa = = ≥ fa = γ Ag (γ φ ) Ag Ag Fa = 0.6Fy Tn : Löïc keùo danh nghóa γ φ : Heä soá vöôït taûi / Heä soá beàn Ag : Dieän tích maët caét ngang cuûa thanh T : Löïc keùo do taûi troïng ÖÙng suaát keùo doïc truïc cho pheùp coù ñoä maûnh l ñoái vôùi thanh chòu r keùo khoâng ñöôïc vöôït 300. 3.ÖÙNG SUAÁT UOÁN CHO PHEÙP φ Mn Mn ≥M ⇔ ≥M γ γ φ Mn M Fb = ≥ fb = (γ φ ) S S Mn : Moment danh nghóa M : Moment do taûi troïng S : Moment choáng uoán maët caét ngang Fb : ÖÙng suaát uoán cho pheùp fb : ÖÙng suaát uoán do taûi troïng ÖÙng suaát uoán cho pheùp phuï thuoäc theo hình daïng hình hoïc tieát dieän, uoán theo truïc, ñoä cöùng maët caét, ñoä maûnh gôùi haïn. Ñoái vôùi taát caû caùc maët caét tieát dieän hình chöõ I, C, T, L, 2L chieàu daøi coù ñoä maûnh giôùi haïn ñöôïc laáy baèng chieàu daøi töï do l, chieàu daøi giôùi haïn ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: ⎧ 76b f 20000 A f ⎫ ⎪ ⎪ lc = min ⎨ ; ⎬ (Ksi) ⎪ Fy ⎩ dFy ⎪ ⎭
  3. KS.Traàn Ngoïc Ñieäp 09.8324.6318 Trang 3 a.Uoán theo truïc chính 3 - 3 Neáu chieàu daøi töï do cuûa thanh theo truïc chính l33 nhoû hôn lc thì öùng suaát uoán cho pheùp ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Ñoái vôùi tieát dieän chòu neùn : Fb = 0.66Fy Ñoái vôùi tieát dieän khoâng chòu neùn : Fb = 0.6Fy Ñoái vôùi tieát dieän ôû giöõa 2 loaïi treân Fb ñöôïc noäi suy tuyeán tính Neáu chieàu daøi töï do l33 lôùn hôn lc thì caû hai tieát dieän chöõ I chòu neùn vaø l khoâng chòu neùn coù öùng suaát phuï thuoäc vaøo tæ leä 33 . rT • Maët caét chòu xoaén yeáu 102 *103.Cb l33 510 *103.Cb Khi ≤ ≤ Fy rT Fy ⎡ ( ) ⎤ 2 l ⎢2 Fy . 33 rT ⎥ ta coù Fb33 = ⎢ − ⎥ Fy ≤ 0.6Fy ⎢ 3 1530 *103 Cb ⎥ ⎢ ⎣ ⎥ ⎦ l33 510 *103 Cb Khi > rT Fy ⎡ ⎤ ⎢170 *103 C ⎥ ta coù Fb33 = ⎢ b ⎥ ≤ 0.6Fy ( ) 2 ⎢ l33 ⎥ ⎢ ⎣ rT ⎥ ⎦ • Maët caét chòu xoaén khoeû 12000Cb 83000Cb Fb = (Ksi) or Fb = (Mpa) l33d Af l33d Af Af : Dieän tích caùnh d : Chieàu cao buïng daàm Mp : Moment chaûy My : Moment oaèn rT laø baùn kính quaùn tính cuûa tieát dieän bao goàm caùnh neùn vaø 1/3 buïng chòu neùn. 2 ⎛M ⎞ ⎛M ⎞ Cb = 1.75 + 1.05 ⎜ a ⎟ + 0.3 ⎜ a ⎟ ≤ 2.3 ⎝ Mb ⎠ ⎝ Mb ⎠
  4. KS.Traàn Ngoïc Ñieäp 09.8324.6318 Trang 4 Ma vaø Mb laø moment ñaàu vaø cuoái cuûa baát kyø ñoaïn phaân ñoaïn töï do cuûa thanh vaø Ma laø giaù trò tuyeät ñoái nhoû hôn Mb. M a M b laáy giaù trò döông ñoái vôùi caû hai thôù chòu uoán traùi nhau vaø laáy giaù trò aâm khi thôù uoán veà 1 phía b.Uoán theo truïc phuï 2 - 2 ÖÙng suaát uoán cho pheùp theo truïc phuï Fb22 ñöôïc xaùc ñònh nhö sau Fb22 = 0.6Fy Ngoaøi ra trong tröôøng hôïp tieát dieän chöõ I chòu neùn khi ñoù Fb22 = 0.75Fy 4.ÖÙNG SUAÁT CAÉT CHO PHEÙP a.Ñoái vôùi daàm I ñuùc h 380 Khi ≤ Ñöôïc xaùc ñònh nhö sau tw Fy fv ≤ Fv = 0.4Fy V fv = Aw V: Löïc caét do taûi troïng Aw: Dieän tích buïng daàm d.tw Fv: ÖÙng suaát caét cho pheùp fv: ÖÙng suaát caét do taûi troïng h 380 Khi > Ñöôïc tính toaùn theo daàm I toå hôïp tw Fy b.Ñoái vôùi daàm I toå hôïp ÖÙng suaát cho pheùp ñoái vôùi daàm toå hôïp khoâng coù söôøn ngang phaûi thoaû caùc ñieàu kieän sau: h ≤ 260 tw FyCv fv ≤ ≤ 0.4Fy 2.89 439 Vôùi Cv = ( h tw ) Fy 5.OÅN ÑÒNH CUÛA THANH NEÙN & UOÁN ÑOÀNG THÔØI fa Neáu > 0.15 thì Fa
  5. KS.Traàn Ngoïc Ñieäp 09.8324.6318 Trang 5 fa f f + b 33 + b 22 ≤ 1 0.6 Fa Fb 33 Fb 22 fa Neáu < 0.15 thì Fa f a f b 33 f b 22 + + ≤1 Fa Fb 33 Fb 22 GIÔÙI HAÏN TÆ LEÄ ROÄNG DAØY VÔÙI MAËT CAÉT CHÖÕ I NEÙN VAØ KHOÂNG NEÙN Tæ leä kieåm tra Compact Section Noncompact Section bf 2t f ≤ 65 ≤ 95 Fy Fy (rolled) bf 2t f ≤ 65 ≤ 95 Fy Fy kc (welded) Khi f a Fy ≤ 0.16 640 f ≤ (1 − 3.74 a ) d Fy Fy tw - Khi f a Fy > 0.16 ≤ 257 Fy h ≤ 760 tw - Fb 4 Vôùi kc = (0.35 ≤ kc ≤ 0.763), Fy = 36Ksi = 2531 Kgf/cm² h tw
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2