Altivar 61 - Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Chia sẻ: Thuy Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

1
150
lượt xem
697
download

Altivar 61 - Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Altivar 61 - Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ là tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập là luyện tập kiến thức hiệu quả. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Altivar 61 - Bộ biến tần điều khiển tốc độ cho động cơ không đồng bộ

 1. Altivar 61 Boä bieán taàn ñieàu khieån toác ñoä cho ñoäng cô khoâng ñoàng boä Höôùng daãn söû duïng 0,75 ... 45 kW (0.5 ... 60 HP)/ 200 - 240 V 0,75 ... 75 kW (1 ... 100 HP)/ 380 - 480 V Trang 1
 2. Trang 2
 3. Muïc luïc Trang Caùc böôùc caøi ñaët boä bieán taàn -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29 Caùc khuyeán caùo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 30 Laép ñaët vaø ñieàu kieän moâi tröôøng ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 Xaùc ñònh LED naïp tuï ñieän ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32 Caùc khuyeán caùo ñaáu noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33 Caùc ñaàu noái daây ñoäng löïc ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 Caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35 Sô ñoà ñaáu noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Vaän haønh treân heä thoáng IT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38 Töông thích ñieän töø, noái daây --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 Caøi ñaët vaø caùc khuyeán caùo caøi ñaët -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 Maøn hình hieån thò laép rôøi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 Maøn hình tích hôïp saún treân bieán taàn ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 44 Menu khôûi ñoäng nhanh --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45 Loãi, nguyeân nhaân, caùch khaéc phuïc -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50 Tröôùc khi baét ñaàu Ñoïc vaø hieåu roõ caùc höôùng daãn trong taøi lieäu naøy tröôùc khi thöïc hieän baát kyø thao taùc naøo treân boä bieán taàn (BBT) NGUY HIEÅM DO ÑIEÄN AÙP • Ñoïc vaø hieåu roõ taøi lieäu naøy tröôùc khi laép ñaët hay thao taùc treân BBT Altivar 61. Laép ñaët, hieäu chænh, söõa chöõa vaø baûo trì phaûi ñöôïc thöïc hieän bôûi ngöôøi coù chuyeân moân veà ñieän. • Ngöôøi söû duïng phaûi chòu traùch nhieäm tuaân thuû theo caùc tieâu chuaån veà ñieän quoác teá veà noái ñaát thieát bò. • Nhieàu phaàn cuûa BBT, bao goàm caû phaàn maïch in, vaän haønh ôû ñieän aùp daây. KHOÂNG ÑÖÔÏC CHAÏM VAØO. Söû duïng caùc thieát bò coù caùch ñieän • Khoâng ñöôïc chaïm vaøo caùc phaàn khoâng coù voû boïc hay caùc ñaàu noái daây coù mang ñieän aùp. • Khoâng ñöôïc noái ngaén maïch caùc ñaàu cöïc PA vaø PC hay noái taét tuï ñieän DC bus. • Laép ñaët vaø ñaäy taát caû caùc mieáng che tröôùc khi caáp nguoàn, khôûi ñoäng hay döøng BBT • Tröôùc khi baûo trì BBT: - Caùch ly nguoàn ñieän - Ñaët baûng “KHOÂNG ÑÖÔÏC BAÄT ÑIEÄN” taïi nôi caùch ly nguoàn ñieän • Caùch ly taát caû caùc nguoàn ñieän coù lieân quan ñeán BBT neáu coù tröôùc khi thöïc hieän vieäc baûo trì. Ñôïi cho ñeán khi ñeøn LED taét haún. Ñôïi 10 phuùt sau ñoù ñeå tuï ñieän xaû heát naêng löôïng tích luõy, thöïc hieän ño ñieän aùp treân DC bus theo höôùng daãn ôû trang 32 kieåm tra ñieän aùp naøy phaûi nhoû hôn 45V phoøng khi ñeøn LED khoâng chæ thò ñuùng coù ñieän aùp treân DC bus. Caùc ruûi ro ñieän giaät coù theå gaây thöông tích hay laøm cheát ngöôøi thao taùc treân thieát bò VAÄN HAØNH BBT KHOÂNG ÑUÙNG • Neáu BBT khoâng ñöôïc caáp ñieän trong moät thôøi gian daøi, ñieän dung cuûa tuï ñieän coù theå bò giaûm • Neáu khoâng söû duïng BBT trong thôøi gian quaù laâu, phaûi caáp ñieän laïi cho BBT toái thieåu 5 giôø sau moãi hai naêm ñeå ñaûm baûo tuï ñieän vaän haønh toát, sau ñoù kieåm tra vaän haønh. Nhaø saûn xuaát khuyeán caùo khoâng neân keát noái BBT tröôïc tieáp vaøo ñieän aùp daây. Neân taêng ñieän aùp leân töø töø baèng caùch söû duïng nguoàn AC ñieàu chænh ñöôïc Trang 3
 4. Caùc böôùc caøi ñaët boä bieán taàn 1 Kieåm tra thuøng chöùa BBT: • Kieåm tra catalog ñi keøm ñuùng vôùi BBT ñaõ ñaët haøng. • Kieåm tra BBT sau khi laáy ra khoûi hoäp, xem coù bò hö hoûng do di chuyeån hay khoâng. 2 Kieåm tra ñieän aùp daây cuûa nguoàn ñieän • Kieåm tra ñieän aùp cung caáp phuø hôïp vôùi daõy ñieän aùp yeâu caàu cuûa BBT 3 Laép ñaët BBT (trang 30) • Laép ñaët BBT theo ñuùng höôùng daãn trong taøi lieäu ñi keøm thieát bò • Laép ñaët caùc phuï kieän ñi keøm & caùc ngoaïi vi neáu coù Caùc böôùc töø 1 ñeán 4 phaûi ñöôïc thöïc hieän caùch ly vôùi 4 Laép daây vaøo BBT (trang 33). • Noái daây töø BBT vaøo moâ-tô, phaûi ñaûm baûo raèng caùc ñaàu noái nguoàn ñieän ñöôïc ñaët vaøo ñuùng caáp ñieän aùp • Noái daây töø nguoàn vaøo BBT, phaûi ñaûm baûo raèng ñang ngaét nguoàn ñieän ñeå thao taùc • Noái daây phaàn ñieàu khieån • Noái daây phaàn tham chieáu toác ñoä 5 Baät ñieän cho BBT nhöng khoâng ñaët leänh chaïy. 6 Choïn ngoân ngöõ (trang 41). Ñoái vôùi caùc BBT ñöôïc trang bò maøn hình hieån thò 7 Caøi ñaët caùc menu Tip: [SIMPLY START] (SIM-) (trang 44). • Thöïc hieän auto-tuning ñeå toái öu • Choïn ñieàu khieån 2-daây hoaëc 3-daây hoùa vaän haønh cuûa BBT, trang 47 • Caøi ñaët marcro • Caøi ñaët caùc thoâng soá cuûa moâ-tô Löu yù: Kieåm tra daây noái töông thích vôùi caáu hình cuûa BBT Thöïc hieän thao taùc auto-tuning • Caøi ñaët doøng baûo veä nhieät cuûa moâ-tô • Caøi ñaët caùc ñaëc tuyeán taêng toác vaø giaûm toác • Caøi ñaët daõy bieán ñoåi taàn soá 8 Khôûi ñoäng BBT Trang 4
 5. Caùc khuyeán caùo Chuyeân chôû vaø löu tröõ Ñeå baûo veä BBT tröôùc khi laép ñaët, vieäc chuyeân chôû vaø löu tröõ BBT phaûi ñöôïc ñaët trong thuøng chöùa. Phaûi ñaûm baûo nhieät ñoä moâi tröôøng chung quanh BBT naèm trong giôùi haïn cho pheùp. HÖ HOÛNG ÑOÙNG GOÙI BBT Neáu thuøng chöùa bò hoûng, coù theå gaây nguy hieåm cho vieäc thaùo laép vaø chuyeân chôû. Phaûi luoân luoân kieåm tra beân ngoaøi BBT tröôùc khi thöïc hieän baát kyø thao taùc naøo, vì caùc hö hoûng naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay nguy hieåm cho thieát bò. HÖ HOÛNG BBT Khoâng ñöôïc laép ñaët hay vaän haønh baát kyø BBT coù daáu hieäu hö hoûng beân ngoaøi. Caùc hö hoûng naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay nguy hieåm cho thieát bò Di chuyeån vaøo vò trí laép ñaët Caùc BBT ALTIVAR 61 coù coâng suaát leân ñeán caáp ATV61HD15M3X vaø ATV61HD18N4 coù theå thaùo rôøi caùc moùc caåu hoã trôï di chuyeån ra khoûi voû boïc cuûa BBT. Vôùi caùc daõy coâng suaát lôùn hôn phaûi söû duïng moät caàn truïc, vaø moùc vaøo BBT taïi caùc moùc caåu. Nhöõng ruûi ro nhö ñöôïc moâ taû trong phaàn caûnh baùo döôùi ñaây phaûi ñöôïc löu yù. Caûnh baùo ÑIEÄN AÙP KHOÂNG TÖÔNG THÍCH Tröôùc khi caáp ñieän hay caøi ñaët BBT, phaûi ñaûm baûo raèng ñieän aùp cung caáp phaûi töông thích vôùi ñieän aùp daây yeâu caàu ñöôïc ghi treân nhaõn cuûa BBT. BBT coù theå bò hoûng neáu ñieän aùp nguoàn cung caáp khoâng töông thích vôùi trò soá naøy. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán gaây thöông tích cho ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Tröôùc khi thöïc hieän leänh chaïy hay ñang truy caäp vaøo moät menu hieän haønh naøo ñoù, phaûi ñaûm baûo raèng ngoõ vaøo logic gaùn leänh chaïy khoâng ñöôïc kích hoaït (ôû traïng thaùi 0) vì raèng tín hieäu naøy coù theå gaây ra khôûi ñoäng BBT baát ngôø. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Trang 5
 6. Laép ñaët vaø ñieàu kieän moâi tröôøng Caùc ñieàu kieän laép ñaët vaø nhieät ñoä moâi tröôøng Laép ñaët BBT ôû vò trí thaúng ñöùng vôùi goùc nghieâng khoâng quaù ±100 Khoâng ñöôïc laép ñaët BBT gaàn vôùi caùc thieát bò toûa nhieät Ñaët BBT treân beà maët thoâng thoaùng, ñeå ñaûm baûo khoâng khí coù theå luaân chuyeån laøm maùt töø döôùi leân treân BBT Khoaûng caùch phía tröôùc BBT toái thieåu khoaûng: 10mm (0.4 inch) Ñoái vôùi caáp baûo veä IP20, khuyeán caùo cho pheùp thaùo boû mieáng che phía treân cuûa BBT ñeå thoaùt nhieät nhö trình baøy trong hình phía döôùi ñaây. Thaùo rôøi mieáng che baûo veä Ví duï vôùi ATV61H075M3 ñeán D15M3X Ví duï vôùi ATV21HD18M3X ñeán D45M3X Vaø ATV61H075N4 ñeán D18N4 Vaø ATV61H022N4 ñeán D75N4 Hai daïng laép ñaët ñöôïc khuyeán caùo Laép ñaët daïng A: Laép ñaët daïng B: Khoaûng troáng ôû moãi beân ≥ 50 mm (1.97 inch) , Caùc BBT ñöôïc laép saùt vaøo nhau, vôùi mieáng che vôùi mieáng che baûo veä ñöôïc laép beân treân. baûo veä beân treân ñöôïc thaùo ra (caáp baûo veä IP20). Tuøy theo caùch laép ñaët, BBT coù theå ñöôïc söû duïng toái ña coâng suaát maø khoâng caàn giaûm caáp khi nhieät ñoä moâi tröôøng leân ñeán 500C (1220F), vôùi taàn soá ñoùng caét caøi ñaët maët ñònh. Vôùi caáp nhieät ñoä moâi tröôøng vaø taàn soá ñoùng caét khaùc, vieäc giaûm caáp BBT ñöôïc moâ taû chi tieát trong CD-ROM cung caáp keøm vôùi BBT. Trang 6
 7. Xaùc ñònh LED naïp tuï ñieän Tröôùc khi laøm vieäc vôùi BBT phaûi ngöøng öùng duïng, ñôïi cho ñeán khi ñeøn LED taét haún, roài ño kieåm tra ñieän aùp treân DC bus. Ví duï vôùi ATV61H075M3 ñeán D15M3X Ví duï vôùi ATV21HD18M3X ñeán D45M3X Vaø ATV61H075N4 ñeán D18N4 Vaø ATV61H022N4 ñeán D75N4 Ñeøn LED maøu ñoû chæ thò ñang coù ñieän aùp treân DC bus Thuû tuïc ño ñieän aùp DC bus NGUY HIEÅM DO ÑIEÄN AÙP Ñoïc vaø hieåu roõ caùc höôùng daãn ôû trang 3 tröôùc khi thöïc hieän thuû tuïc naøy Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Ñieän aùp DC bus coù theå vöôït quaù 1000Vdc. Söû duïng que ño ñieän aùp khi thöïc hieän ño ñieän aùp naøy. Quy trình: 1. Caùch ly BBT vôùi nguoàn ñieän cung caáp 2. Ñôïi 10 phuùt ñeå tuï ñieän cuûa BBT xaû heát. 3. Ño ñieän aùp treân DC bus giöõa hai ñaàu cöïc PA/+ vaø PC/- ñeå kieåm tra ñieän aùp naøy ñaõ nhoû hôn 45Vdc hay chöa. 4. Neáu ñieän aùp DC treân tuï ñieän vaãn chöa xaû heát, vui loøng lieân heä vôùi ñaïi dieän cuûa Schneider Electric (khoâng ñöôïc söûa chöûa hay vaän haønh BBT) Trang 7
 8. Caùc khuyeán caùo ñaáu noái daây Phaàn ñoäng löïc BBT phaûi ñöôïc noái ñaát baûo veä. Ñeå tuaân theo quy ñònh veà doøng ñieän roø (>3.5mA), phaûi söû duïng daây noái ñaát coù tieát dieän toái thieåu 10mm2(AWG6) ñeå noái ñaát thieát bò NGUY HIEÅM DO ÑIEÄN AÙP Söû duïng sô ñoà noái ñaát nhö trình baøy trong hình döôùi ñaây. Panel laép BBT phaûi ñöôïc noái ñaát hoaøn toaøn tröôùc khi caáp ñieän vaøo cho BBT Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò • Kieåm tra ñieän trôû cuûa noái ñaát baûo veä phaûi nhoû hôn hoaëc baèng 1ohm. • Neáu coù nhieàu BBT ñöôïc keát noái vaøo cuøng moät ñieåm noái ñaát, ñaàu noái ñaát tieáp xuùc cuûa caùc BBT phaûi ñöôïc laép ñoái dieän nhau. LAÉP DAÂY KHOÂNG ÑUÙNG • BBT ATV21 seõ bò hö neáu caáp nguoàn vaøo caùc terminal ngoõ ra (U/T1, V/T2, W/T3). • Kieåm tra kyõ phaàn ñaáu noái daây ñoäng löïc cho ATV21 tröôùc khi thöïc hieän caáp nguoàn. • Neáu duøng ATV21 ñeå thay theá moät BBT khaùc, phaûi kieåm tra kyõ taát caû daây noái vaøo ATV21 phaûi ñuùng theo caùc höôùng daãn trong taøi lieäu naøy. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Khi laép ñaët thieát bò choáng doøng roø cho cho nguoàn ñieän cung caáp, caàn söû duïng thieát bò loaïi A cho BBT moät pha vaø thieát bò loaïi B cho BBT ba pha. Choïn model phuø hôïp coù caùc tính naêng sau ñaây: • Chöùc naêng loïc doøng ñieän HF • Phaûi coù thôøi gian treå ñeå ngaên caét nguoàn ñieän do doøng ñieän roø bôûi caùc ñieän dung kyù sinh taïi thôøi ñieåm töùc thôøi sau khi caáp nguoàn. Neáu laép ñaët nhieàu BBT, neân laép cho moãi BBT moät thieát bò choáng doøng ñieän roø. BAÛO VEÄ QUAÙ DOØNG ÑIEÄN KHOÂNG PHUØ HÔÏP • Thieát bò baûo veä quaù doøng ñieän phaûi coù khaû naêng phoái hôïp baûo veä. • Khuyeán caùo cuûa nhaø saûn xuaát laø duøng caàu chì vôùi thoâng soá ghi treân nhaõn cuûa BBT ñeå baûo veä ngaén maïch cho BBT. • Khoâng ñöôïc keát noái BBT vaøo moät nhaùnh nguoàn coù khaû naêng caét ngaén maïch khoâng ñöôïc chæ ñònh treân nhaõn cuûa BBT. Sai soùt naøy coù theå daãn ñeán cheát ngöôøi hay laøm hö hoûng thieát bò Trang 8
 9. Caùc ñaàu noái daây ñoäng löïc Ví duï vôùi ATV61H075M3 ñeán D15M3X Ví duï vôùi ATV21HD18M3X ñeán D45M3X Vaø ATV61H075N4 ñeán D18N4 Vaø ATV61H022N4 ñeán D75N4 Môû khoùa phaàn ñoäng löïc vaø thaùo rôøi mieáng Môû khoùa phaàn ñoäng löïc vaø thaùo rôøi maët che phía che nhö trình baøy trong hình döôùi ñaây tröôùc BBT nhö trình baøy trong hình döôùi ñaây Chöùc naêng cuûa caùc terminal ñoäng löïc Terminal Chöùc naêng Ñaàu noái ñaát baûo veä Ñaàu noái caáp nguoàn ñieän cho BBT R/L1 – S/L2 – T/L3 PO Khoâng söû duïng PA/+ Cöïc “+” cuûa DC bus PB Khoâng söû duïng PC/- Cöïc “-“ cuûa DC bus Ñaàu noái ngoõ ra ñeán moâ-tô U/T1 – V/T2 – W/T3 Chæ thaùo rôøi ñöôøng noái giöõa caùc cöïc PO vaø PA/+ neáu coù laép theâm “DC choke”. Caùc ñaàu noái PO vaø PA/+ phaûi ñöôïc sieát vít thaät chaët vì coù doøng ñieän lôùn chaïy qua hai ñaàu caùc ñaàu noái naøy. Ñaëc tính kyõ thuaät cuûa caùc terminal ñoäng löïc Trang 9
 10. Caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån Xaùc ñònh caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån 1_ Ñeå xaùc ñònh caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån, môû mieáng che phía tröôùc maïch ñieàu khieån. Ñeå deã daøng ñaáu daây phaàn ñieàu khieån cuûa BBT, neân thaùo rôøi caùc mieáng che treân caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån 2_ Khoâng ñöôïc thaùo rôøi caùc ñaàu vít tröôùc khi keùo caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån ra. 3_ Keùo phaàn card ñieàu khieån tröôït xuoáng phía döôùi ñeå thaùo rôøi. Kích thöôùc daây toái ña: 2.5 mm²/AWG 14 Löïc sieát vít toái ña: 0.6 Nm - 5.3 lb.in LAÉP ÑAËT CAÙC ÑAÀU NOÁI DAÂY KHOÂNG HOAØN CHÆNH Khi thay theá caùc khoái ñaàu noái daây ñieàu khieån, phaûi ñaûm baûo laø caùc ñaàu noái daây phaûi ñöôïc sieát thaät chaët Neáu khoâng thöïc hieän ñuùng, sai soùt naøy coù theå daãn ñeán hö hoûng thieát bò Ñaëc tính kyõ thuaät vaø chöùc naêng cuûa caùc ñaàu noái daây ñieàu khieån Ñaàu noái daây Chöùc naêng Ñaëc tính kyõ thuaät R1A Laø chaân chung (common) cho tieáp ñieåm C/O (R1C) cuûa • Khaû naêng caét toái thieåu: 3mA cho 24Vdc R1B rô-le ñieàu khieån laäp trình ñöôïc R1 • Khaû naêng caét cöïc ñaïi treân taûi ñieän trôû: 5A cho 250Vac hay 30Vdc R1C • Khaû naêng caét cöïc ñaïi treân taûi ñieän caûm: (cosþ= 0.4 vaø L/R=7ms) 2A cho 250Vac hay 30Vdc R2A Tieáp ñieåm N/O cuûa rô-le laäp trình ñöôïc R2 R2C +10 +10Vdc nguoàn cung caáp cho bieán trôû 1-10kΩ • +10Vdc (10.5 V ±0.5V) • 10mA cöïc ñaïi AI1+ Ngoõ vaøo tín hieäu analog sai leäch AI1 • -10 ñeán +10Vdc (ñieän aùp an toaøn cöïc ñaïi 24V) AI1- COM Chaân chung (common) Analog I/O 0V AI2 Tuøy thuoäc caøi ñaët trong phaàn meàm: ngoõ vaøo analog ñieän • Ngoõ vaøo analog 0 ñeán +10Vdc (ñieän aùp an toaøn cöïc ñaïi 24V), trôû aùp hay doøng ñieän khaùng 30 kΩ, hoaëc • Ngoõ vaøo analog X-YmA, X vaø Y coù theå ñöôïc laäp trình töø 0 ñeán 20mA, trôû khaùng 250 Ω AO1 Tuøy thuoäc caøi ñaët trong phaàn meàm: ngoõ vaøo analog ñieän • Ngoõ vaøo analog 0 ñeán +10Vdc (ñieän aùp an toaøn cöïc ñaïi 24V), trôû aùp hay doøng ñieän khaùng 50 kΩ, hoaëc • Ngoõ vaøo analog X-YmA, X vaø Y coù theå ñöôïc laäp trình töø 0 ñeán 20mA, trôû khaùng 500 Ω P24 Nguoàn ñieän aùp ñieàu khieån cung caáp töø beân ngoaøi • +24Vdc (cöïc tieåu 19V, cöïc ñaïi 30V) +24Vdc • Coâng suaát 30W Chaân chung ngoõ vaøo logic vaø baèng 0V ñoái vôùi nguoàn 0V 0V cung caáp P24 LI1 ñeán LI5 Caùc ngoõ vaøo logic laäp trình ñöôïc • +24Vdc (cöïc ñaïi 30V) • Trôû khaùng 3.5 kΩ LI6 Tuøy thuoäc vaøo vò trí cuûa coâng taéc SW2 laø: LI hay PTC Neáu SW2=LI: • Chöùc naêng töông töï nhö caùc ngoõ vaøo logic LI1-LI5 Neáu SW2=PTC: • Ngöôõng caét laø 3 kΩ, ngöôõng reset laø 1.8 kΩ • Ngöôõng phaùt hieän ngaén maïch laø < 50 Ω +24 Nguoàn cung caáp SW1ñaët ôû vò trí Source hay Sink • Nguoàn beân trong +24Vdc • 200mA cöïc ñaïi SW1 ñaët ôû vò trí Sink Ext • Ngoõ vaøo cuûa nguoàn töø beân ngoaøi +24Vdc cho caùc LI PWR Kích hoaït chöùc naêng baûo veä an toaøn veà ñieän • 24Vdc (cöïc ñaïi 30V) • Trôû khaùng 1.5 kΩ Trang 10
 11. Card môûi roäng caùc ngoõ vaøo I/O (VW3A3201) Ñaëc tính kyõ thuaät vaø chöùc naêng cuûa caùc ñaàu noái daây Kích thöôùc daây noái cöïc ñaïi: 1.5 mm² - AWG 16; Löïc sieát chaët vít cöïc ñaïi: 0.25 Nm - 2.21 lb.in R3A ñeán LI10: coù ñaëc tính kyõ thuaät vaø chöùc naêng töông töï nhö caùc chaân naøy treân board maïch ñieàu khieån tích hôïp saün. Ñaàu noái daây Chöùc naêng Ñaëc tính kyõ thuaät TH1+ Ngoõ vaøo ñaàu doø PTC • Ngöôõng caét laø 3 kΩ, ngöôõng reset laø 1.8 kΩ TH1- • Ngöôõng phaùt hieän ngaén maïch laø < 50 Ω LO1 Caùc ngoõ ra logic môû laäp trình ñöôïc • 24Vdc (cöïc ñaïi 30V) LO1 • Doøng ñieän cöïc ñaïi 200mA vôùi nguoàn cung caáp töø beân trong vaø 200mA vôùi nguoàn cung caáp töø beân ngoaøi CLO Chaân chung (common) cho caùc ngoõ ra logic 0V 0V 0V Card môûi roäng caùc ngoõ vaøo I/O (VW3A3202) Ñaëc tính kyõ thuaät vaø chöùc naêng cuûa caùc ñaàu noái daây Kích thöôùc daây noái cöïc ñaïi: 1.5 mm² - AWG 16; Löïc sieát chaët vít cöïc ñaïi: 0.25 Nm - 2.21 lb.in R4A ñeán LI10: coù ñaëc tính kyõ thuaät vaø chöùc naêng töông töï nhö caùc chaân naøy treân board maïch ñieàu khieån tích hôïp saün. Ñaàu noái daây Chöùc naêng Ñaëc tính kyõ thuaät TH2+ Ngoõ vaøo ñaàu doø PTC • Ngöôõng caét laø 3 kΩ, ngöôõng reset laø 1.8 kΩ TH2- • Ngöôõng phaùt hieän ngaén maïch laø < 50 Ω RP Ngoõ vaøo taàn soá • Daõy taàn soá töø 0 … 30kHz • Ñieän aùp ngoõ vaøo cöïc ñaïi 30V, 15 mA • Gaén theâm moät ñieän trôû neáu ñieän aùp ngoõ vaøo lôùn hôn 5V (510 Ω cho 12V, 910 Ω cho 15V, 1.3 kΩ cho 24V) • Traïng thaùi 0 neáu < 1.2V, traïng thaùi 1 neáu > 3.5V LO3 Caùc ngoõ ra logic môû laäp trình ñöôïc • 24Vdc (cöïc ñaïi 30V) LO4 • Doøng ñieän cöïc ñaïi 200mA vôùi nguoàn cung caáp töø beân trong vaø 200mA vôùi nguoàn cung caáp töø beân ngoaøi CLO Chaân chung (common) cho caùc ngoõ ra logic 0V 0V 0V Card giao tieáp vôùi boä maõ hoùa encorder Ñaëc tính kyõ thuaät vaø chöùc naêng cuûa caùc ñaàu noái daây Kích thöôùc daây noái cöïc ñaïi: 1.5 mm² - AWG 16 Löïc sieát chaët vít cöïc ñaïi: 0.25 Nm - 2.21 lb.in Ñaàu noái daây Chöùc naêng Ñaëc tính kyõ thuaät VW3A3401 VW3A3402, VW3A3404, VW3A3406 +Vs Nguoàn cung caáp cho • 5Vdc (cöïc ñaïi 5.5 Vdc) ñöôïc baûo veä • 15Vdc (cöïc ñaïi 16Vdc) ñöôïc baûo veä Encorder choáng ngaén maïch vaø quaù taûi choáng quaù taûi vaø ngaén maïch 0Vs • Doøng ñieän cöïc ñaïi 200mA • Doøng ñieän cöïc ñaïi 175mA A, / A Ngoõ vaøo logic vi sai • Ñoä phaân giaûi cöïc ñaïi: 5000 ñieåm/voøng B, / B (incremental) • Taàn soá cöïc ñaïi: 300kHz Ñaàu noái daây Chöùc naêng Ñaëc tính kyõ thuaät VW3A3403, VW3A3405 VW3A3407 +Vs Nguoàn cung caáp cho • +12Vdc (cöïc ñaïi 13 Vdc) ñöôïc baûo veä • 24Vdc (cöïc tieåu 20Vdc, cöïc ñaïi 30Vdc) Encorder choáng ngaén maïch vaø quaù taûi ñöôïc baûo veä choáng quaù taûi vaø ngaén maïch 0Vs • Doøng ñieän cöïc ñaïi 175mA • Doøng ñieän cöïc ñaïi 100mA A, / A Ngoõ vaøo logic vi sai • Ñoä phaân giaûi cöïc ñaïi: 5000 ñieåm/voøng B, / B (incremental) • Taàn soá cöïc ñaïi: 300kHz Caùc daïng ngoõ ra cuûa encorder coù theå keát noái ñöôïc: • RS422 outputs: VW3 A3 401 - VW3 A3 402 • Open collector outputs: VW3 A3 403 - VW3 A3 404 • "Push-pull" outputs: VW3 A3 405 - VW3 A3 406 - VW3 A3 407 Trang 11
 12. Sô ñoà ñaáu noái daây Sô ñoà keát noái tuaân theo tieâu chuaån EN 954-1, nhoùm 1, coù coâng taéc tô. Nguoàn cung caáp 1 pha (ATV61H 075M3 ñeán U75M3) Phaûi ñaët khoâng baùo loãi maát pha khi söû duïng nguoàn cung caáp 1 pha. Neáu vaãn ñeå caøi ñaët maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát, BBT seõ töï ñoäng khoùa vaø baùo loãi maát pha. Nguoàn cung caáp 1 pha Nguoàn cung caáp 3 pha (1) Cuoän khaùng loïc, neáu coù (baét buoäc ñoái vôùi nguoàn cung caáp 1 pha cho caùc caáp coâng suaát töø ATV61H U40M3 ñeán U75M3) (2) Tieáp ñieåm rô-le baùo loãi cho caùc tín hieäu ñieàu khieån töø xa veà traïng thaùi cuûa BBT Löu yù: • Phaûi laép ñaët thieát bò choáng nhieãu cho taát caû caùc maïch ñieän coù tính chaát caûm khaùng ñöôïc keát noái vaøo cuøng moät heä thoáng ñieän vôùi BBT nhö caùc maïch ñieàu khieån rô-le, coâng taéc tô, van ñieän töø, ñeøn huyønh quang, ..v.v.. • Neáu coù söû duïng ngoõ vaøo PWR phaûi söû duïng daây noái coù voõ boïc Caùc thieát bò coù theå duøng ñi keøm vôùi BBT Altivar: xem theâm catalog cuûa BBT Sô ñoà keát noái daây ñieàu khieån Sô ñoà keát noái vaøo terminal treân board maïch ñieàu khieån Vôùi caùc daïng sô ñoà khaùc nhau (nguoàn ñieàu khieån cung caáp töø beân ngoaøi 24V, tích cöïc aâm, …) xem theâm CD-ROM cung caáp keøm vôùi BBT Laøm vieäc treân moät heä thoáng IT Heä thoáng IT: phaûi caùch ly hoaëc tieáp ñòa coù trôû khaùng. Söû duïng heä thoáng giaùm saùt caùch ly vónh vieãn ñoái vôùi caùc taûi khoâng tuyeán tính, chaún haïn söû duïng thieát bò caùch ly XM200 cuûa Merlin Gerin hoaëc töông ñöông. BBT Altivar 61 tích hôïp saün boä loïc RFI. Boä loïc naøy coù theå caùch ly vôùi heä thoáng tieáp ñòa khi laøm vieäc vôùi heä thoáng IT nhö minh hoïa ôû hình beân: Laøm baät nuùt nhaán beân hoâng caùc ñaàu noái daây ñoäng löïc. CAUTION Khi caùc boä loïc ñöôïc caùch ly, taàn soá ñoùng caét cuûa BBT khoâng ñöôïc vöôït quaù 4kHz. Neáu thöïc hieän khoâng ñuùng yeâu caàu naøy coù theå daãn ñeán hö hoûng BBT Trang 12
 13. Töông thích ñieän töø, noái daây Nguyeân lyù cô baûn vaø caùc khuyeán caùo • Thöïc hieän noái ñaát giöõa BBT, moâ-tô vaø caùc voû boïc caùp • Söû duïng caùp coù voû boïc nhieãu, noái ñaát ôû hai ñaàu caùp keát noái ñeán moâ-tô, ñieän trôû haõm (neáu coù) vaø caùc daây tín hieäu ñieàu khieån. Caùc vaät lieäu baèng kim loaïi duøng laøm vaät noái ñaát phaûi lieân tuïc, khoâng bò ñöùt gaõy. • Thöïc hieän caùch ly giöõa caùc phaàn maïch ñieàu khieån vaø caùc phaàn maïch ñoäng löïc. Vôùi maïch ñieàu khieån tham chieáu toác ñoä, nhaø saûn xuaát khuyeán caùo söû duïng loaïi daây xoaén coù voõ boïc nhieãu, khoaûng caùch giöõa caùc böôùc xoaén laø 25 ñeán 50mm (0.98 ñeán 1.97 inch). • Thöïc hieän caùch ly tuyeät ñoái giöõa caùp nguoàn ñieän cung caáp vaø caùp keát noái vôùi moâ-tô. • Caùp keát noái ñeán moâ-tô phaûi coù chieàu daøi toái thieåu laø 0.5m (20 inch). • Khoâng ñöôïc söû duïng boä caét loïc seùt hay boä ñieàu khieån heä soá coâng suaát phaûn khaùng treân ñaàu ra cuûa BBT. • Neáu gaén theâm boä loïc ôû ngoõ vaøo, boä loïc phaûi ñöôïc gaén ôû phía döôùi BBT vaø keát noái tröïc tieáp vaøo daây nguoàn cung caáp baèng caùp khoâng coù boïc nhieãu. Phaàn keát noái 10 treân BBT (hình döôùi) laø keát noái vôùi boä loïc baèng caùp ôû ngoõ ra • Phaàn trang bò noái ñaát ñaúng theá HF giöõa BBT, moâ-tô vaø voû boïc nhieãu cuûa caùp khoâng thay theá cho daây PE (daây vaøng soïc xanh) ñöôïc gaén vaøo caùc terminal töông öùng treân töøng thieát bò. Sô ñoà laép ñaët Vôùi caùc BBT töø ATV61H075M3 ñeán D15M3 vaø töø ATV61H075N4 ñeán D18N4 • Gaén caùc voû boïc caùp 4, 5, 7, 12 vaø 13 vaøo keïp noái ñaát caøng gaàn vôùi caùc BBT caøng toát: - Thaùo voû boïc beân ngoaøi cuûa caùp ñeå loøi ra voû boïc nhieãu. - Gaén chaët caùp vaøo mieáng kim loaïi 2 baèng caùch sieát chaët vít treân keïp - Phaàn voû boïc nhieãu phaûi ñöôïc sieát chaët ñeå tieáp xuùc toát vôùi mieáng kim loaïi 1 Altivar 61 2 Mieáng kim loaïi duøng noái ñaát ñöôïc caáp chung vôùi BBT 3 Loã duøng ñeå gaén keïp noái ñaát treân mieáng kim loaïi 4 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi moâ-tô 5 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi ñieän trôû haõm (neáu coù) 6 Caùp khoâng boïc nhieãu keát noái vôùi caùc ngoõ ra rô-le 7 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi ngoõ vaøo PWR 8 Keïp kim loaïi 9 Keát noái tieáp ñaát baûo veä 10 Caùp nguoàn khoâng coù boïc nhieãu 11 Ñóa ñieàu khieån EMC, ñöôïc gaén vaøo mieáng kim loaïi 2 12 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi caùc tín hieäu ñieàu khieån.Vôùi caùc öùng duïng ñoøi hoûi nhieàu daây daãn, neân söû duïng caùp coù tieát dieän nhoû (0.5 mm2 – AWG 20) 13 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi encorder Trang 13
 14. Töông thích ñieän töø, noái daây Sô ñoà laép ñaët Vôùi caùc BBT töø ATV61HD18M3X ñeán D45M3X vaø töø ATV61HD22N4 ñeán D75N4 • Gaén caùc voû boïc caùp 4, 5, 6, 7 vaø 8vaøo keïp noái ñaát caøng gaàn vôùi caùc BBT caøng toát: - Thaùo voû boïc beân ngoaøi cuûa caùp ñeå loøi ra voû boïc nhieãu. - Söû duïng mieáng kim loaïi choáng nhieãu ñeå keïp chaët phaàn voû boïc nhieãu vöøa ñöôïc boùc ra ôû treân - Phaàn voû boïc nhieãu phaûi ñöôïc sieát chaët ñeå tieáp xuùc toát vôùi mieáng kim loaïi 1 Altivar 61 2 Mieáng kim loaïi duøng noái ñaát ñöôïc caáp chung vôùi BBT 3 Keïp kim loaïi 4 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi moâ-tô 5 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi ñieän trôû haõm (neáu coù) 6 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi caùc tín hieäu ñieàu khieån.Vôùi caùc öùng duïng ñoøi hoûi nhieàu daây daãn, neân söû duïng caùp coù tieát dieän nhoû (0.5 mm2 – AWG 20) 7 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi ngoõ vaøo PWR 8 Caùp coù boïc nhieãu keát noái vôùi encorder 9 Caùp khoâng boïc nhieãu keát noái vôùi caùc ngoõ ra rô-le 10 Keïp kim loaïi 10 Keát noái tieáp ñaát baûo veä 11 Caùp nguoàn khoâng coù boïc nhieãu Trang 14
 15. Caøi ñaët vaø caùc khuyeán caùo caøi ñaët Caøi ñaët BBT (caøi ñaët maëc ñònh) BBT Altivar 61 ñöôïc caøi ñaët maëc ñònh phuø hôïp cho haàu heát caùc ñieàu kieän vaän haønh thoâng thöôøng: • Chöông trình macro: ñieàu khieån bôm/quaït • Taàn soá moâ-tô: 50 Hz • ÖÙng duïng coù moâmen bieán ñoåi-tieát kieäm naêng löôïng • Cheá ñoä döøng bình thöôøng theo ñaëc tuyeán giaûm toác • Cheá ñoï döøng do loãi: döøng töï do • Ñaëc tuyeán taêng toác vaø giaûm toác tuyeán tính: 3 giaây • Giôùi haïn toác ñoä thaáp: 0 Hz • Giôùi haïn toác ñoä thaáp: 50 Hz • Doøng ñieän baûo veä nhieät cuûa moâ-tô = doøng ñieän danh ñònh cuûa BBT • Doøng ñieän giöõ truïc rotor = 0.7 x doøng ñieän ñònh möùc cuûa BBT, trong 0.5 giaây • Khoâng töï ñoäng khôûi ñoäng laïi sau khi phaùt hieän loãi • Taàn soá xung ñoùng caét 2.5 kHz ñeán 12 kHz tuøy theo caáp cuûa BBT • Caùc ngoõ vaøo logic: - LI1: Chaïy thuaän (1 chieàu vaän haønh), Cheá ñoä ñieàu khieån 2-daây khi coù thay ñoåi traïng thaùi ngoõ vaøo LI - LI2: döøng töï do (döøng khi ngoõ vaøo naøy ôû traïng thaùi 0) - LI3: chuyeån sang tham chieáu toác ñoä thöù hai - LI4: reset loãi - LI5, LI6: khoâng kích hoaït (chöa ñöôïc gaùn) • Caùc ngoõ vaøo analog: - AI1: tham chieáu toác ñoä thöù nhaát 0 +10 V - AI2: tham chieáu toác ñoä thöù hai 0-20 mA • Rô-le R1: Coâng taéc naøy môû khi coù loãi (hai BBT döøng) • Rô-le R2: Coâng taéc naøy ñoùng khi BBT dang chaïy • Ngoõ ra analog AO1: 0-20 mA, taàn soá cuûa moâ-tô Neáu caùc giaù trò treân töông thích vôùi öùng duïng, BBT coù theå ñöôïc söû duïng maø khoâng caàn phaûi thay ñoåi caøi ñaët gì caû. Caøi ñaët maëc ñònh cho option card Ñoái vôùi caùc card môû roäng I/O, khoâng coù caøi ñaët maëc ñònh Caáp nguoàn thoâng qua coâng taéc tô • Traùnh ñoùng, caét coâng taéc tô thöôøng xuyeân (seõ laøm cho tuï ñieän choùng hoûng) • Neáu ñoùng caét vôùi chu kyø < 60 giaây coù theå daãn ñeán phaù hoûng ñieän trôû xaû tuï Neáu khoâng thöc hieän ñuùng höôùng daãn, sai soùt naøy coù theå daãn ñeán hö hoûng thieát bò Khôûi ñoäng Löu yù quan troïng: - Trong cheá ñoä caøi ñaët maëc ñònh, moâ-tô chæ ñöôïc caáp ñieän moät khi caùc leänh “chaïy thuaän”, “chaïy ngöôïc” vaø “döøng coù haõm doøng DC” ñaõ ñöôïc reset - Sau khi thöïc hieän leänh döøng hay sau khi ñöôïc caáp ñieän laïi, neáu khoâng reset BBT baèng tay thì BBT seõ hieån thò “nSt” vaø khoâng khôûi ñoäng ñöôïc. Thöû nghieäm treân moâ-tô coù coâng suaát thaáp hôn BBT, khoâng coù moâ-tô hay ñieàu khieån nhieàu moâ-tô maéc song song. Xem CD-ROM cung caáp keøm vôùi BBT Trang 15
 16. Maøn hình hieån thò laép rôøi Ñoái vôùi caùc BBT coù coâng suaát nhoû, maøn hình hieån thò laép rôøi laø phuï kieän tuøy choïn. Ñoái vôùi caùc BBT coù coâng suaát lôùn, maøn hình hieån thò laép rôøi laø phaàn tích hôïp saún, ñi keøm thieát bò (xem catalog). Maøn hình hieån thò laép rôøi coù theå duøng ñeå keát noái ñieàu khieån töø xa (laép treân cöûa tuû ñieän chaúng haïn) thoâng qua caùp truyeàn thoâng vaø caùc phuï kieän hoå trôï (xem catalog) Moâ taû ñaàu noái daây 1 Maøn hình hieån thò 2 Caùc phím chöùc naêng 7 Nuùt nhaán ESC F1, F2, F3, F4 Boû moät giaù trò, moät thoâng soá hay moät menu ñeå quay veà choïn 3 Nuùt nhaán löïa tröôùc ñoù STOP/RESET 4 Nuùt nhaán 6 Nuùt nhaán ñaûo chieàu quay moâ-tô RUN 5 Nuùm chænh ña chöùc naêng • Nhaán (ENT): - Löu giaù trò hieän haønh - Truy caäp vaøo moät thoâng soá hay moät menu • Xoay CW/CCW: - Taêng hay giaûm moät giaù trò - Ñi ñeán moät doøng keá tieáp hoaëc doøng tröôùc ñoù - Taêng hay giaûm giaù trò tham chieáu khi kích hoaït ñieàu khieån taïi choã baèng khoái hieån thò Löu yù: Caùc nuùt nhaán 3, 4, 5 vaø 6 coù theå ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån tröïc tieáp BBT neáu kích hoaït chöùc naêng ñieàu khieån taïi choã baèng khoái hieån thò. Caùc maõ traïng thaùi cuûa BBT - NLP: maát nguoàn cung caáp (khoâng coù nguoàn vaøo L1, L2, L3) - ACC: ñang taêng toác - OBR: töï ñoäng töông thích ñaëc tuyeán giaûm toác - CLI: giôùi haïn doøng ñieän - PRA: kích hoaït chöùc naêng baûo veä PWR - CTL: ñieàu khieån döøng do maát pha nguoàn vaøo - RDY: BBT saún saøng - DCB: ñang thöïc hieän bôm doøng ñieän haõm DC - RUN: BBT ñang chaïy - DEC: ñang giaûm toác - SOC: ñang caét ñieàu khieån ñaàu ra. - FLU: ñang bôm doøng vaøo moâ-tô - TUN: ñang thöïc hieän Auto-tuning - FRF: ñang chaïy ôû cheá ñoä fallback - USA: baùo thaáp aùp - FST: döøng nhanh Taïi thôøi ñieåm BBT ñöôïc caáp ñieän laàn ñaàu tieân, BBT seõ höôùng daãn ngöôøi söû duïng ñeán menu [1. DRIVE MENU]. Caùc thoâng soá trong menu con [1.1 SIMPLY START] phaûi ñöôïc caøi ñaët vaø thöïc hieän auto-tuning tröôùc khi khôûi ñoäng moâ-tô. Trang 16
 17. Chæ coù menu khôûi ñoäng nhanh [1.1 SIMPLY START] ñöôïc moâ taû trong taøi lieäu naøy. Ñeå bieát theâm thoâng tin trong caùc menu khaùc, xem theâm CD-ROM ñöôïc cung caáp keøm theo BBT Hieån thò trong voøng 3 giaây ngay sau khi caáp ñieän. 3 giaây sau 3 giaây sau khi khôûi ñoäng, BBT seõ töï ñoäng chuyeån sang menu [5. LANGUAGE] Choïn ngoân ngöõ vaø nhaán phím ENT Nhaán phím ESC Chuyeån ñeán menu [2. LEVEL ACCESS] (xem CD-ROM ñi keøm BBT) Choïn caâp ñieàu khieån vaø nhaán phím ENT. Nhaán phím ESC Chuyeån ñeán menu [1. DRIVE MENU] (xem CD-ROM ñi keøm BBT) Nhaán phím ESC Nhaán phím ESC trôû veà [1. MAIN MENU] Trang 17
 18. Khoái hieån thò tích hôïp saún Vôùi caùc BBT Altivar 61 coâng suaát nhoû (xem catalog) ñöôïc laép ñaët saún moät khoái hieån thò vôùi 4 LED 7 ñoaïn. Maøn hình hieån thò vaø giao tieáp ñaõ ñöôïc trình baøy trong caùc trang tröôùc ñaây coù theå ñöôïc laép vaøo BBT nhö moät phuï kieän gaén keøm. Chöùc naêng cuûa khoái hieån thò vaø caùc phím • 2 LED traïng thaùi • 4 LED 7 • 2 LED trang thaùi • Thoaùt khoûi moät menu • Trôû veà menu hay moät tham soá ñeå trôû tröôùc ñoù hoaëc veà menu hai trò soá tröôùc laøm taêng trò soá ñoù trong boä nhôù • ñ i ñeáhimenu, n å hi Ñ • Ñi vaøo moät menu hay thoâng soá keá moät tham soá hoaëc löu tieáp ñoù hoaëc thoâng soá hay trò soá ñang ñöôïc hieån thò • Nhaán hoaëc seõ khoâng löu ñoái töôïng ñaõ choïn • Nhaán vaø giöõ laâu (>2 giaây) ñeå cuoän nhanh maøn hình Löu vaø choïn ñoái töôïng: nhaán ENT Hieån thò nhaáp nhaùy khi ñoái töôïng ñöôïc löu. Caùc hieån thò thoâng thöôøng, khoâng coù loãi hieän höõu: - 43.0: Hieån thò thoâng soá ñöôïc choïn trong menu - nSt: Döøng töï do SUP (choïn löïa maëc ñònh: taàn soá moâ-tô). - Obr: töï ñoäng töông thích ñaëc tuyeán giaûm toác - CLI: Giôùi haïn doøng ñieän - PrA: kích hoaït chöùc naêng baûo veä PWR - Ctl: Ñieàu khieån döøng do maát pha nguoàn vaøo - rdY: BBT saún saøng - dCb: Ñang thöïc hieän bôm doøng ñieän haõm DC - rUn: BBT ñang chaïy - FLU: Ñang bôm doøng vaøo moâ-tô - SOC: ñang caét ñieàu khieån ñaàu ra. - FrF: Ñang chaïy ôû cheá ñoä fallback - tUn: ñang thöïc hieän Auto-tuning - FSt: Döøng nhanh - USA: baùo thaáp aùp - nLP: Maát nguoàn cung caáp (khoâng coù nguoàn vaøo L1, L2, L3) Truy caäp vaøo caùc menu Caáp nguoàn Hieån thò traïng thaùi cuûa BBT Menu ñôn giaûn hoùa, khôûi ñoäng nhanh Xem CD-ROM cung caáp keøm vôùi BBT Coù moät daáu gaïch “-“ xuaát hieän phía sau ñeå phaân bieät teân menu vaø teân thoâng soá. Ví duï: menu SIM- hay thoâng soá ACC Trang 18
 19. [1.1 SIMPLY START] (SIM-) menu Menu khôûi ñoäng nhanh [1.1-SIMPLY START] (SIM-) coù theå ñöôïc söû duïng ñeå khôûi ñoäng nhanh caùc öùng duïng vaø coù theå söû duïng cho haàu heát caùc öùng duïng. Löu yù: caùc thoâng soá trong menu [1.1 SIMPLY START] (SIM-) phaûi ñöôïc caøi ñaët khi chuùng xuaát hieän vì raèng caùc thoâng soá xuaát hieän sau phuï thuoäc vaøo caùc thoâng soá xuaát hieän tröôùc ñoù. Thí duï: thoâng soá [2/3 wire control] (tCC) phaûi ñöôïc caøi ñaët tröôùc khi ñöa vaøo caùc thoâng soá khaùc. Caøi ñaët Macro Caùc macro ñöôïc cung caáp ôû ñaây giuùp ruùt ngaén thôøi gian cho quaù trình caøi ñaët caùc thoâng soá trong caùc öùng duïng ñieån hình. Chæ caàn choïn macro roài caøi ñaët caùc ngoõ I/O maø chöông trình macro yeâu caàu sau ñoù khôûi ñoäng öùng duïng. Trong cheá ñoä ñieàu khieån 3-daây, phaûi thöïc hieän pheùp gaùn töø LI1 ñeán LI6 Löu yù: Taát caû caùc thoâng soá treân ñaây ñieàu coù theå hieäu chænh, xem theâm chi tieát trong CD-ROM ñi keøm vôùi BBT Trang 19
 20. Maõ hieån thò Teân/Moâ taû Daõy hieäu chænh Maëc ñònh [2/3 wire control] (Caùc cheá ñoä ñieàu khieån) [2 wire] (2C) tCC [2 wire] (2C) 2C [3 wire] (3C) 3C Ví duï ñaáu daây kieåu "source": Ñieàu khieån 2-daây: Thay ñoåi traïng thaùi LI1: Chaïy thuaän ñoùng/môû ngoõ vaøo logic ñeå chaïy/döøng BBT LIx: Chaïy nghòch Ñieàu khieån 3-daây: (kieåu xung) moät xung Ví duï ñaáu daây kieåu "source": LI1: döøng “thuaän”, “nghòch” coù taùc duïng cho pheùp LI2: chaïy thuaän khôûi ñoäng, moät xung "döøng" coù taùc duïng LIx: chaïy nghòch döøng BBT. Khi coù söï thay ñoåi kieåu ñieàu khieån [2/3 wire] (tCC) phaûi caøi ñaët treân maøn hình hieån thò baèng caùch nhaán phím “ENT” vaø giöû trong (2s). Maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát laø: [2 wire type] (tCt) xem theâm CD-ROM ñi keøm BBT ñeå bieát ñöôïc caùc chöùc naêng khaùc coù theå ñöôïc gaùn cho caùc ngoõ vaøo Caøi ñaët macro cuõng seõ ñöôïc reset laïi khi thay ñoåi tính naêng naøy (thay ñoåi caøi ñaët maëc ñònh). Kieåm tra laïi caùc thay ñoåi coù töông thích vôùi sô ñoà ñaáu daây hieän taïi hay khoâng. Neáu khoâng thöïc hieän ñuùng caùc höôùng daãn naøy coù theå daãn ñeán hö hoûng BBT hay cheát ngöôøi [Macro configuration] (Caùc chöông trình con caøi ñaët saún) [Pumps.Fans] (PnF) CFG [Start/Stop] (StS): Khôûi ñoäng/ Döøng StS [Gen.Use] (GEn): Ña chöùc naêng [PID regul.] (PId): Hieäu chænh PID GEn [Network C.] (nEt): Ñieàu khieån qua bus truyeàn thoâng PId [Pumps.Fans] (PnF): Ñieàu khieån bôm/quaït nEt PnF Khi coù söï thay ñoåi macro [Macro configuration] (CFG) phaûi nhaán phím “ENT” vaø giöû trong (2s). Kieåm tra laïi macro ñöôïc choïn coù töông thích vôùi sô ñoà ñaáu daây hieän taïi hay khoâng. Neáu khoâng thöïc hieän ñuùng caùc höôùng daãn naøy coù theå daãn ñeán hö hoûng BBT hay cheát ngöôøi [Customized macro] (Tuøy bieán caùc macro) CCFG Ñaây laø thoâng soá chæ ñoïc. Noù chæ xuaát hieän neáu coù ít nhaát moät thoâng soá trong macro ñaõ ñöôïc hieäu chænh YES [Yes] (YES) Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản