amoniac

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
114
lượt xem
70
download

amoniac

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Liên kết trong phân tử N2 là liên kết 3 bền vững chính vì vậy mà ở nhiệt độ thường nitơ là một khí trơ. ở nhiệt độ cao liên kết 3 dễ bị đứt hơn khi đó nitơ sẽ trở nên hoạt động hơn......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: amoniac

 1. KiÓm tra bμi cò Ki
 2. C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o ph©n tö N2? V× sao ë ®iÒu kiÖn th−êng Nit¬ lµ mét chÊt tr¬ ? ë ®iÒu kiÖn nµo N2 trë nªn ho¹t ®éng h¬n ? CÊu t¹o ph©n tö N2 : Liªn kÕt trong ph©n tö N2 lµ liªn kÕt 3 bÒn v÷ng chÝnh v× vËy mµ ë nhiÖt ®é th−êng nit¬ lµ mét khÝ tr¬. ë nhiÖt ®é cao liªn kÕt 3 dÔ bÞ ®øt h¬n khi ®ã nit¬ sÏ trë nªn ho¹t ®éng h¬n. Kiiểm tra bài cũ K
 3. C©u 2: Nªu nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr−ng cña N2. ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ ? Nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc ®Æc tr−ng cña Nit¬ lµ: T¸c dông víi H2 to,xt N2 + 3H2 2NH3 T¸c dông víi O2 N2 + O2 = 2NO - Q Kiiểm tra bài cũ K
 4. Cấu tạo phân tử
 5. I.CÊu t¹o ph©n tö C«ng thøc ph©n tö : NH3 Tªn gäi : Amoniac C«ng thøc electron : C«ng thøc cÊu t¹o : M« h×nh ph©n tö : Gi÷a c¸c ph©n tö NH3 cã c¸c liªn kÕt H. Cấu tạo phân tử
 6. CÊu tróc ph©n tö amoniac Cấu tạo phân tử
 7. NhËn xÐt Liªn kÕt gi÷a nguyªn tö N vµ 3 nguyªn tö H lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞ. CÆp e dïng chung lÖch vÒ phÝa nguyªn tö N. Ba nguyªn tö H ë vÒ cïng mét bªn, do vËy NH3 lµ mét ph©n tö ph©n cùc. §Çu N d− ®iÖn tÝch ©m, ®Çu H d− ®iÖn tÝch d−¬ng. Cấu tạo phân tử
 8. II.TÝnh chÊt vËt lÝ NH3 chÊt khÝ kh«ng mµu, mïi khai vµ xèc, nhÑ h¬n kh«ng khÝ ( D=0.76 g/l ). Thu NH3 b»ng ph−¬ng ph¸p ®Èy kh«ng khÝ, óp b×nh thu. tohl = -43oC tohr = -78oC Tan nhiÒu trong n−íc. Tính chất vật lí
 9. ThÝ nghiÖm chøng tá NH3 tan nhiÒu trong n−íc Tính chất vật lí
 10. Tính chất hoá học
 11. III.TÝnh chÊt ho¸ häc
 12. 1.TÝnh baz¬. a.T¸c dông víi n−íc. NH4+ + OH- NH3 + H2O Dung dÞch cã tÝnh baz¬ yÕu : Lµm cho phenolphtalein tõ kh«ng mµu chuyÓn sang mµu ®á tÝm. Lµm cho quú tÝm ®æi thµnh mµu xanh. Tính chất hoá học
 13. b. T¸c dông víi axit NH3 + H+ + HSO4- = NH4+ + HSO4- NH3 + H+ + SO42- = NH4+ + SO42- Ph¶n øng tæng qu¸t : NH3 + H+ = NH4+ NH3(k) + HCl(k) = NH4Cl(h) HCl 3(k) Ph¶n øng dïng ®Ó nhËn biÕt NH3 vµ ng−îc l¹i. ng ®Ó Tính chất hoá học
 14. ThÝ nghiÖm dïng ®Ó nhËn biÕt NH3 Tính chất hoá học
 15. c. T¸c dông víi dung dÞch muèi cña nhiÒu kim lo¹i t¹o hidroxit kÕt tña. Mn+ + nH2O + nNH3 = M(OH)n + nNH4+ Vd: Fe2+ + 2NH3 + 2H2O Fe(OH)2 + 2NH4+ Al3+ + 3NH3 + 3H2O Al(OH)3 + 3NH4+ Tính chất hoá học
 16. 2. Kh¶ n¨ng t¹o phøc. Cu2+ + 2NH3 + 2H2O = Cu(OH)2 + 2NH4+ Cu(NH3)42+ + 2OH- Cu(OH)2 + 4NH3 Ag+ + 2NH3 Ag(NH3)2+ Ph©n tö NH3 kÕt hîp víi c¸c ion Cu2+, Ag+ ... b»ng c¸c liªn kÕt cho nhËn gi÷a cÆp e ch−a sö dông cña nguyªn tö N trong ph©n tö NH3 víi obitan trèng cña ion kim lo¹i. Tính chất hoá học
 17. 3. TÝnh khö. Trong ph©n tö NH3, N cã sè oxi ho¸ lµ -3 lµ sè oxi ho¸ nhá nhÊt cña N do ®ã NH3 chØ cã tÝnh khö mµ kh«ng thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸. a. T¸c dông víi Cl2 2NH3 + 3Cl2 t0 6HCl + N2 b. T¸c dông víi O2 Tính chất hoá học
Đồng bộ tài khoản