intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Án ma chân pháp: phần 1

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:73

0
47
lượt xem
17
download

Án ma chân pháp: phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung của "Án ma chân pháp" cung cấp cho bạn đọc những nhận định chung về bản chất nguyên lý, phương pháp và cả những ứng dụng thực tế, một cách có hệ thống để bạn đọc tham khảo và áp dụng về án ma chân pháp - một trong những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc trong Đông y học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Án ma chân pháp: phần 1

Y Hgc oAru<br /> <br /> rgc c6 rnuYEm<br /> <br /> aN n1a cnAN PUAP<br /> <br /> ..\<br /> <br /> noANc vu rnANc<br /> <br /> Y HQC.nAN roc<br /> ^':<br /> C6 TRTIYEN<br /> <br /> AN MA cnAnr prmp<br /> <br /> r.rnA<br /> <br /> xuflr eAN rP. n6 cni ulrun<br /> 1<br /> <br /> /,t-<br /> <br /> 993<br /> <br /> ,-i<br /> 'il<br /> <br /> r<br /> <br /> Y<br /> <br /> \<br /> I<br /> <br /> r,or Nor oAu<br /> Trong DOng y hW Gd c& cat di*tg chinh thdng,<br /> cfing nfut hhing chtnh thdng). Cm phwng inop cnm<br /> bQnh khbng di,ng thufr dtrng dtwc srg chn !, rdt nhibq<br /> til coc nhd. nghidn alu cho ddn cdc nhit. chuyAn mdn<br /> dibu tri, thQm chi cd ngttoi btpnh.<br /> <br /> Trong cac phwng phap chta bAnh hhOng ditns<br /> thudc ndi bgt c6 ba phttong phdp sau :<br /> a. Phwng phdp gid.i huygt : E6 ld. coc phtong<br /> phap tac ding l\n huy€t, ma k! thuqt chti y\u kt<br /> day dn. SV aic dQng ftn huygt'ndy cho phdp dd. thbng<br /> coc huypt dga.kinh mgch tt d6 phUn hbi,cdc chilr<br /> ndng hqt d\ng crtn khi. Dgc didm cfih phwng phop<br /> niry ld tac dpng lAn cac huy€t ThiAn ilng (hu.ygt uitng<br /> bpnh c6 cd,mm giw dM nhung hhi'tac dpng uw lgi<br /> gidm dau.), fury€t d$c bigt (crc huy$t d{c biAt tuLn<br /> hinh c6 tac d,Wg rdr l6n) ud lWft cd HAy EuNL.<br /> <br /> An ma phap t W n * phtwng phap trc d\n{<br /> hn hu.ypt ud. hf huy€t (Cnng kinh mgnh hay hhoc<br /> hinh mgch), thdnh milt dttdng gpi lil &titng dn. DSc<br /> didm ciln phwng phap nay ng&i tac dpng dn huyQ\<br /> b.<br /> <br /> I<br /> <br /> -T<br /> hinh cbn c6 tac dung ddy hhi choy cting &tdng, himh<br /> dilng hudng, dd, thbng huygt doa mir pltu.c hbi chttc<br /> ndng hoat dbng cila hhi.<br /> <br /> '<br /> <br /> c. Phttong phd.p hhi c6ng<br /> <br /> gita st thd thtftng<br /> <br /> : La phuong<br /> <br /> l<br /> <br /> phdp kdt<br /> <br /> u\n hhi dd phut<br /> hbi chtc ndng hoat dQng d.a hht, dd.n hhi di dil,ng<br /> hqp<br /> <br /> dtbng, hdnh &1ng hxdng<br /> <br /> udi. ccrch<br /> <br /> .md,<br /> <br /> \,\<br /> <br /> PHAN MO OAU<br /> <br /> hanh thbng kinh mach<br /> <br /> huygt.<br /> Cd, ba phwng phd.p tr|n dAu c6 muc dich chung<br /> la toc dQng lAn huypt, hinh marh ud, hhL Tuy nhiAn<br /> m\i phwns phdp d\u c6 nhung bdn chdt, nguyOn<br /> tdc uit phuong phop ri|ng.<br /> <br /> AN nne cHAN PHAP LA<br /> <br /> An *o chd.n phdp ld. ptutrtng phdp phtc tgp hon<br /> phtang phdp gid,i huygt, lty thugt phi'r tap hon,<br /> nhttng hdt qud cun,g t,i cliiu hrtn. Tuy nhi6n phdn<br /> ldn ki thudt d.n ma phdp ngir;' rtuy dang la b{ phdp<br /> chm phd bidn rQn.g rai.<br /> <br /> ci<br /> <br /> I_ AN MA CHAN PHAP<br /> <br /> Cuin sdch ndy<br /> <br /> cu.ng cd.p<br /> <br /> dto bon rloc nhttng nhdn<br /> <br /> dinh churtg ub bdn. ch.dt nguyAn fu, plurong ph.dp<br /> <br /> uit,<br /> <br /> nhttng iln.g dung thuc th€, mbt cdch c6 h€ thdng<br /> dd bq,n doc tham khrta ud dp dpng.<br /> cd.<br /> <br /> Tac gid mong dtmc srt ing hQ ud g6p !, dn bon<br /> doc trong ui€c phru: hbi cdr udn y hoc cci truy\n qut<br /> "brru nhiim phut uu cho silr hh6e uir, hanh phrtc cila<br /> con ngudi mQt cdr:lt tllidt thtc.<br /> <br /> Hohng Vfi Thfing<br /> 6<br /> <br /> -tu<br /> <br /> ?<br /> <br /> IJng dgng ctia d6ng y hpc ngay cing drroc sg<br /> chri f cdra nhi'6u ngudi. Nhat lb trong c6c phtrong<br /> ph6p chrla b6nh khdng dirng thudc. Trong rdt nhibu<br /> cdc phtrong phrip chrla bOnh ctra dOng phrrong thi<br /> an ma phdp lir mOt phtrdng phAp tdc dOng dttoc chd<br /> y rdt ldn. Nhtrng dn ma chdn phdp lh gi ? Bin chdt,<br /> ky thuat vh tirrg dung thd nho ? T?it ca nhtrng di'Ou<br /> d6 dOu phAi c6 nhfng cAu trd loi 16 rhng vh th6a<br /> ddng. Nhutrg cong nhu nhi'Ou dhrrdng ph6p cira DOng<br /> phtrong khdc dn ma ph6p cbn chrla qud nhi'6u bi dn<br /> trong quan pi6rn, trong ky thuat vi ci rfng dung<br /> nrla.<br /> <br /> Dd xAy dgng mQt co sd 16 rhng vir dAy dri vb 6n<br /> rna chAn phrip d dAy xin trinh bhy uic vdn db sau.<br /> 1. Theo crich ly giAi ctia rnQt s6 nhh nghiOn crltr<br /> dOng y hoc thi dn ma phdp lir t6c dQng thtDn triy<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản