Ăn nhiều vẫn ốm, ăn ít vẫn mập

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
29
lượt xem
4
download

Ăn nhiều vẫn ốm, ăn ít vẫn mập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghe cắc cớ nhưng rất nhiều người gặp cảnh tréo ngoe này. Nguyên cớ nhiều, nhưng chung quy cũng từ bài toán thu chi năng lượng mà ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ăn nhiều vẫn ốm, ăn ít vẫn mập

 1. Ăn nhi u v n m, ăn ít v n m p Nghe c c c nhưng r t nhi u ngư i g p c nh tréo ngoe này. Nguyên c nhi u, nhưng chung quy cũng t bài toán thu chi năng lư ng mà ra. D u m - Át ch bài nhi u món ngon “Hãy nói cho tôi bi t b n ăn gì, tôi s nói b n có béo hay không”. Hơi ngoa ngôn nhưng rõ ràng trên bàn ăn c a chúng ta luôn t n t i hai nhóm th c ph m có vai v khác nhau v năng lư ng. V n là b n ch n bên nào. C th , nhóm b t, ư ng, m cho 4 kcal/g, trong khi nhóm ch t béo (d u, m ) l i c ng hi n n 9 kcal/g. Do v y, không l dù ăn ch ng nhi u nhưng n u b n “t khuynh” thu n d u, m hơn thì kh năng phát phì s nhanh hơn nhóm “h u khuynh” - ch ch n cơm v i
 2. th t. M t so sánh sát sư n có th giúp b n hình dung l i h i c a vi c ch n l p trư ng: m t chén cơm i m xuy t vài lát th t cho ch ng 300 kcal trong khi m t tô ph thơm ngon, béo ng y l i cung c p g n 500 kcal. Th c ăn nhi u d u m là b n ng hành c a vi c tăng cân. nh: Getty images. Béo d gây ngán. Do ó, t thân d u, m có s o n ngăn ta tiêu th chúng thái quá. Ng t n i, d u m là “át ch bài” c a khá nhi u món ăn ngon. Không có màn phi t i hành thơm n t mũi thì m y món chiên xào gi ng như m t quý cô vô hương s c.
 3. có món ngon nhưng c n gi u nh m d u v t d u m , các u b p thư ng có l m chiêu khi n a ph n th c khách m c mưu b “v béo” mà không hay. Nh ng ai thư ng dùng b a nhà hàng, quán xá, nh t là quán ăn Tàu, thư ng phát tư ng nhanh không k p tr tay là vì th . Nh p nhi u – xu t ít T nhiên luôn có xu hư ng khuy n khích m i sinh v t, k c con ngư i - béo lên m t chút. ơn gi n, béo là k t qu c a tích tr năng lư ng, n u c n mang ra dùng khi ói kém. Con ngư i không ph i lo phòng thân n v y mà a ph n ngư i ta béo vì nh p nhi u mà xu t ít, th m chí h u như không xu t. Cho n nay, cách chi xu t năng lư ng kh thi và an toàn nh t là qua v n ng. Không k ăn nhi u hay ít, n u lư i ho c c thù ngh nghi p bu c b n ít ng tay ng chân thì xem như b n thu c d ng ti m năng
 4. béo lên lúc nào không bi t. Thêm m t phép so sánh c th : M t tô ph cho b n kho ng 500 kcal, trong khi m t séc qu n v t trung bình ng n c a b n kho ng 800 kcal. i u này ng nghĩa, dù tinh th n ăn u ng khiêm t n nhưng n u b n ít v n ng thì nguy cơ phát phì v n th p thò i b n. B ov n ng ch ng béo phì thì tr con cũng bi t. V n là bi t nhưng nhi u ngư i v n không tài nào tìm ư c cơ h i tri n khai chi n lư c t năng lư ng th a. C th , không có th i gian và kiên nh n. Tuy v y, th c ngư i không có duyên v i v n ng, th d c, th thao, không có có h i th t s thì ít mà vô tình b qua chúng thì nhi u. ơn gi n, v n ng v i m c ích t năng lư ng th a thì không c n quá c u kỳ, sang c . Áo thun ba l , qu n ùi v i vài ch c vòng ch y b trên sân thư ng v n có hi u qu tương ương v i m t séc qu n v t. M t cái ti n n a là v n ng ch ng béo có
 5. th c ng d n. Ch ng h n, n u b n t ch tiêu 60 phút v n ng m i ngày thì b n có th làm vi c ó 15 phút cơ quan và 45 phút vào bu i t i, khi v nhà. Ngoài ra, nh ng ngư i thon th nh v n ng thư ng bi t cách “ ng v n bi n”. H có th sáng t o ra m i cách ng tay ng tay, ch ng h n g i xe cách siêu th vài trăm mét t n d ng kho ng th i gian cu c i và v , hay gi u bi t chi c remote TV khi c n chuy n kênh ph i ích thân nhoài ngư i, bư c t i TV. B n có th mư ng tư ng khi i b ch ng 10.000 bư c, b n t ư c ch ng 200 kcal nhưng n u n ng nh c hơn b ng vi c lên xu ng c u thang trong 1 gi , b n t ng ư c 400 kcal...
 6. V i nhi u ngư i béo, rau xanh là món ăn b t bu c gi m b t cân n ng ch không h h p d n chút nào. nh: Getty images. Ch m t “th ph m” Có m t lý do cơ b n khi n m t ngư i ngư i d “giàu x i” v tr ng lư ng, ó là cơ th h may m n s h u công su t chuy n hóa năng lư ng cao. C th , có ư c 4 kcal t 1 gam ch t b t, cơ th ph i chi dùng năng lư ng x lý, gi ng như máy phát i n c n ít xăng ch y máy.
 7. M t s ngư i làm vi c này v i m c chi phí th p nh t. Nói d hi u, cơ th h làm ăn hi u qu nên nhanh kh m khá hơn ngư i khác. Tương t , nhi u ngư i “ăn chơi m p th t” có h tiêu hóa, n i ti t, lưu tr “hàng x n” nên l i t c thu ư c trên m t ơn v ng v n m c cao. Th c t , không khó nh n ra nh ng ngư i bi t cách sinh lãi tr i sinh này b i h ăn u ng không nhi u, có khi r t m b c nhưng v n béo lên m t cách... không cư ng l i ư c. Ăn ít mà chóng béo còn do cách ngư i ta ch n th i i m ăn. C th , xét sinh lý thì t m 9 gi t i tr i, cơ th xem như d ng vi c lui v ch ngh ngơi nên m i cu c thu n p năng lư ng sau gi tan ca này s ư c cơ th chuy n hư ng sang d tr . Nh ng quý bà, quý cô hay ăn êm thư ng nh n ra ngay “h u qu ” nhãn ti n sáng hôm sau khi soi gương. Ngư i ta cũng nh n th y nhi u ngư i d m p lên vào kỳ ngh phép, l , T t kéo dài b i tâm lý x hơi, thư giãn ch ng nh ng quy n rũ ch nhân mà cơ th
 8. c a h cũng thích nghi v i kỳ ngh qua hi n tư ng tăng chuy n hóa. Sau cùng, vi c ai ó d có da có th t hơn thiên h có khi nh vào nh ng ng l c không ng t i. Ch ng h n, ngư i ta nh n th y ngư i b stress b ng tr nên nhi t tình ăn u ng và năng su t thu l i calo cũng tăng lên tương ng. Lý do là s căng th ng, lo l ng vô tình t o tâm lý i phó, bu c cơ th tăng cư ng thu n p năng lư ng ng bi n. Tr trêu, nhi u quý bà, quý cô sau m t th i gian “ti t th c” ch ng béo th t b i, khi buông súng, l i bi n cơ th thành c máy ng n năng lư ng như chưa bao gi ư c ăn bù l i nh ng ngày... thi u ói. m t c c khác, l i có nh ng ngư i “ch t trên ng vàng”, nghĩa là ăn nhi u, ăn nhi t tình, nhưng s c n ng v n ch ng thăng ti n ư c bao nhiêu. Nguyên c không khó oán, c l t ngư c v n c a nhóm “làm chơi ăn th t” trên thì rõ.
 9. Ch ng h n, nhi u ngư i ăn nhi u nhưng v ch t, th c ơn c a h khá m b c, c bi t nghèo nàn nh ng th c ph m sinh l i năng lư ng cao. Ch ng h n, không ít ph n có ác c m n ng v i d u, m . V a nhác ng i th y mùi béo, ng y là h s n lòng b ũa ng d y ho c t hơn là bu n nôn ho c nôn th c nôn tháo n u l g p m t mi ng cho vào mi ng. Nhi u ngư i “nghèo” có s ơn gi n vì k t qu bài toán thu chi năng lư ng c a h luôn m c âm, nghĩa là thu vào nhi u nhưng tiêu xài l i “ném ti n qua c a s ” có ph n hơn. H có th là nh ng ngư i lao ng chân tay n ng ho c không n ng nhưng l p i l p l i, ch ng h n công nhân ng dây chuy n s n xu t. S căng th ng, t p trung thái quá do ngh nghi p như tài x , th y thu c, cũng âm th m ng n năng lư ng m c cao dù tho t trông h có v nhàn h . Ngư i g y dù d c h t cao lương m v v n g y, có th do t ng ngư i b m sinh không th mưu s t i
 10. nhân ư c. M t k t qu “ ng thì dài, b u thì tròn” d hi u. Tuy v y, nguyên c rõ nh t khi n không ít n n nhân c mãi v n không i màu vóc dáng ư c là vì n i l c kém. Trư c h t, hi u năng chuy n hóa năng lư ng c a cơ th h không t t, th m chí... l v n. Ch ng h n, tiêu th 4 kcal ch t b t, có th h ph i dùng n 3, th m chí l n hơn 4 kcal. R t cu c, hoàn v n hay thâm vào v n là hi n nhiên. G y còn do ương s không bi t cách dùng b a. Ch ng h n, nhi u ngư i g y c ăn th t nhi u nhưng l i chia nh b a ăn vì ngán hay không có th i gian. Vi c phân nh th c ơn này d khi n cơ th , c bi t là h tiêu hóa rơi vài m t m i, chưa k năng lư ng tiêu hao l t nh t cũng nhi u hơn. M t cách d hình dung là thay vì t p trung m t ng i m t l n, ương s l i th c hi n vi c này ng t quãng m i l n vài b , khi n lư ng i n tiêu hao làm
 11. nóng bàn i nhi u l n tăng lên tương ng. Ăn nhi u mà không thu ư c bao nhiêu, có th còn do ương s ch n th i i m dùng b a không t i ưu cho vi c tích lũy. Như ã nói, ăn êm là k hay, bu c cơ th chuy n năng lư ng vào két s t. Ngoài ra, công su t sinh l i kém còn vì ch nhân s h um t ng cơ kém ch t lư ng. Ch ng h n, ngư i có m t chi c d dày bé b m sinh hay b ru t non (nơi h p th dinh dư ng) có chi u dài ng n, khi n ngu n thu vư t qua dây chuy n h p th mà dư ng ch t v n chưa ư c t n thu h t. Rõ hơn, ngư i g y thư ng có b nh, c bi t b nh liên quan n tiêu hóa, n i ti t... Ch ng h n, b nh ti u ư ng ti m n có th không phát tán r m r ngay mà âm th m rút t a tr ng lư ng n n nhân d n d n qua s kém hi u qu trong vi c ưa ư ng n các t bào tiêu th . Trông th y ngay là nh ng ch ng b nh bu c cơ th tăng m c tiêu th năng lư ng qua nhi t lư ng, rung cơ như Basedow (bư u giáp c),
 12. Parkinson (li t rung)... Ngư i ta khó có da có th t còn vì tâm lý, thư ng dính n ngh nghi p. Không c n là chuyên gia, ai cũng có th nh n ra khi lo l ng, căng th ng thì mi ng ưa lên mi ng thư ng nh t th ch. R t khó ai ó phương phi n u h luôn chìm vào nh ng lo toan, căng th ng ngày này sang ngày khác. Căng th ng không ch kh i u mà còn là nút th t kh i u xi t ch t c a s i dây thòng l ng làm sút gi m hi u năng chuy n hóa. ã không ngon mi ng mà còn th t thu thì khó mong có tin vui t chi c bàn cân. Lo l ng còn khi n ngư i ta m t ng . Ng là kho ng th i gian vàng tích lũy c a cơ th , ban ngày dành cho ho t ng, còn ban êm là th i i m g y d ng. Nh ng ai b t hòa v i th n m ng thì cơ h i phình ra r t mong manh.
 13. Cũng liên quan n tâm lý, ngư it ta g y còn vì... s béo. C c c ch ý chí mu n phì ra hơn nhưng trong sâu th m cơ th l i s béo m t phép. N n nhân c a n n “tr ng ánh xuôi, kèn th i ngư c” này không khó oán là các bà, các cô, nh t là các thi u n . Ch ng h n, m t cô gái su t th i thi u n b “kh ng b ” v i hàng lo t cái gương tày ình x u xí, th t b i c a ngư i béo, ri t thành ám th , khi n tu i trư ng thành r t mu n c i t o dóc váng quá ph ng phiu c a mình b ng cách ăn th t nhi u. Nhưng kh n n i, cái tôi bên trong c a cô l i âm th m cư ng l i ý ó qua vi c làm ch m l i ti n trình h p thu. K làm, ngư i phá nên th t b i là ương nhiên. Gi i bài toán thu - chi Không ph i quá nhiêu khê, chi li, ch c n áng ch ng m c thu vào và chi ra sao cho cu i ngày bài toán tr năng lư ng c a b n “hòa v n” ho c “âm v n” n u mu n gi m cân và ngư c l i n u mu n tăng cân.
 14. Dù th nào cũng không nên quên duy trì nhu c u t i thi u c a cơ th , v i m t ngư i có ho t ng trung bình c n kho ng 2.000 kcal/ngày, và t t nhiên c n duy trì c nhu c u cũng như t l các ch t thi t y u. Bám th t sát “bài toàn tr ” then ch t này, ta có m t con s “t giá” ơn gi n: gi m 500 kcal/ngày, b n s b c ư c 2kg m /tháng kh i vòng eo c a mình.
Đồng bộ tài khoản