intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 4

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
80
lượt xem
19
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vi khí hậu nóng ẩm làm giảm khả năng bay hơi mồ hôi, tạo điều kiện rối loạn quá trình đièu hòa thân nhiệt, làm người lao đọng nhanh mệt mỏi, nó còn tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển gây ra cá bệnh ngoài da. Nói chung, điều kiện vi khí hậu không thích hợp sẽ làm giảm sức khỏe của con người. Ngoài ra còn làm giảm năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và giảm tuổi thọ của máy móc thiết bị. chúng ta sẽ tìm hiểu anhr hưởng của từng yếu tố một...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 4

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com m¹c, nøt nÎ da. Vi khÝ hËu nãng Èm lµm gi¶m kh¶ n¨ng bay h¬i må h«i, t¹o ®iÒu kiÖn rèi lo¹n qu¸ tr×nh ®iÌu hßa th©n nhiÖt, lµm ng−êi lao ®äng nhanh mÖt mái, nã cßn t¹o ®iÒu kiÖn cho vi sinh vËt ph¸t triÓn g©y ra c¸ bÖnh ngoµi da. Nãi chung, ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu kh«ng thÝch hîp sÏ lµm gi¶m søc kháe cña con ng−êi. Ngoµi ra cßn lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l−îng s¶n phÈm vµ gi¶m tuæi thä cña m¸y mãc thiÕt bÞ. chóng ta sÏ t×m hiÓu anhr h−ëng cña tõng yÕu tè mét. 3.2.2 ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é NhiÖt ®é lµ yÕu tè quan träng nhÊt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phô thuéc vµo c¸c hiÖn cña qu¸ tr×nh sinh nhiÖt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®o. Trong qu¸ tr×nh s«ng, con ng−êi lu«n ph¶i táa nhiÖt ra m«i tr−êng ®Ó ®iÒu hßa th©n nhiÖt khi lµm nh÷ng c«ng viÖc m«i tr−êng tõ 24oC ®Õn 27oC lµ thÝch hîp nhÊt víi con ng−êi. ë nhiÖt ®é nµy c¬ thÓ ®iÒu hßa th©n nhiÖt dÔ dµng, c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi sinh lý, chuyÓn hãa n−íc thùc hiÖn tèt, l−îng nhiÖt th¶i ra m«i tr−êng lµ thÝch hîp. Trong giíi h¹n nhiÖt ®é xung quanh tõ 20oC ®Õn 30oC sù ®iÒu tiÕt vµ c¸c qu¸ tr×nh biÕn ®æi sinh lý ch−a ¶nh h−ëng ®Õn con ng−êi; Nh−ng ngoµi giíi h¹n nµy sù ®iÒu tiÕt th©n nhiÖt bÞ ¶nh h−ëng lín cã thÓ dÉn ®Õn rèi lo¹n bÖnh lý. Lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn nãng ®Ó duy tr× th¨ng b»ng nhiÖt, c¬ thÓ ph¶i tiÕt nhiÒu må h«i lµm gi¶m thÓ träng. KÌm víi må h«i, c¬ thÓ cßn mÊt m«yk l−îng ®¸ng kÓ muèi ¨n, muèi kho¸ng vµ mét sè sinh tè n÷a. §iÒu kiÖn lµm viÖc cµng kÕm, sù táa nhiÖt chñ yÕu nhê sù bèc h¬i cña må h«i. Th©n nhiÖt bÞ hun nãng, mÊt n−íc, mÊt muèi kho¸ng, khèi l−îng m¸u, tû träng, ®é nhít cña m¸y thay ®æi, tim ph¶i lµm viÖc nhiÒu h¬n ®Ó cung cÊp n¨ng l−îng vµ th¶i hÕt l−îng nhiÖt thõa cho c¬ thÓ, V× thÕ n−íc th¶i qua thËn gi¶m, lµm chøc phËn thËn bÞ ¶nh h−ëng. MÆt kh¸c do mÊt n−íc ph¶i uèng nhiÒu lµm dÞch vÞ bÞ lo·ng, mÊt c¶m gi¸c muèn ¨n vµ ¨n kh«ng ngon, ®ång th−ßi ch−c n¨ng diÖt trïng cña dÞch vÞ bÞ h¹n chÕ, lµm d¹ dµy, ruét nan dÔ bÞ viªm nhiÔm. Chøc n¨ng chèng ®éc cña gan còng bÞ gi¶m tèc ®é kÝch thÝch vµ tèc ®é ph¶n x¹, kÐo dµi thêi gian ph¶n øng, nªn th−êng dÔ bÞ tai n¹n lao ®éng. VÒ mÆt biÓu hiÖn, khi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn qu¸ nãng, th−êng gÆp lµ chøng sat nãng vµ co giËt do mÊt can b»ng nhiÖt víi triÖu chøng: nãng mÆt, ®au ®Çu, ®au th¾t ngùc, buån n«n, n«n, m¹ch nhanhm thë gÊp, tr¹ng th¸i suy nh−îc râ rÖt. Møc nÆng h¬n cã thÓ cho¸ng nhiÖt, m¹ch nhanh nhá, th©n nhiÖt cao, thë nhanh, n«ng, tÝm t¸i, cã thÓ mÊt mét phÇn tri gi¸c dÕn toµn bé tri gi¸c hoÆc h«n mª. §Ó cÊp cøu n¹n nhËn trong tr−êng hîp nµy cÇn ®−a ngay ra ngoµi n¬i tho¸ng m¸t, tiªm thuèc trî h« hÊp, trî tim m¹ch vµ c¸c thuèc trî lùc kh¸c. §Ó chèng nãng cÇn bè trÝ n¬i nghØ, giõo nghØ thÝch hîp còng nh− chÕ ®é ¨n uèng phïy hîp cho c«ng nh©n. Lµm viÖc ë nhiÖt ®é thÊp: da trë nªn xanh lanh, nhiÖt ®ä da cßn d−íi 33oC. L¹nh cßn lµm gi¶m nhÞp tim vµ nhÞpc thØ− nh−ng møc ®é çy l¹i t¨ng lªn nhiÒu c¬ vµ gan ph¶i lµm viÖc nhiÒu ®Ó chuyÓn hãa sinh nhiÒu nhiÖt. BÞ l¹nh nhiÒu, c¸c c¬ co l¹i theo kiÓu rÐt run, næi da gµ ®Ó sinh nhiÖt chèng rÐt. T¹i chç bÞ l¹nh do bä co th¾t m¹ch, sinh c¶m gi¸c tª cãng, l©m r©m ngøa ë c¸c ®Çu chi lµm ta khã vËn ®éng råi mÊt dÇn c¶m gi¸c, sinh chøng ®au c¬, viªm c¬, viªm b¹i b¹i c¸c d©y thÇn kinh. L¹nh cßn g©y ra bÖnh dÞ http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com øng kiÓu hen phÕ qu¶n, lµm gi¶m søc ®Ò kh¸ng miÔn dÞc , g©y ra c¸c bÖnh ®−êng h« hÊp trªn, bÖnh thÊp khíp… §Ó chèng l¹nh cÇn ph¶i mÆc Êm vµ t¨ng chÕ ®é ¨n uèng cho c«ng nh©n. 3.2.3 ¶nh h−ëng cña ®é Èm §é Èm tuyÖt ®èi lµ l−îng h¬i n−íc cã trong kh«ng khÝ biÓu thÞ b»ng gan trong 1m3 kh«ng khÝ. §é Èm t−¬ng ®èi lµ tØ lÖ phÇn tr¨m gi÷a ®é Èm tuyÖt ®èi ë n¬i s¶n suÊtphï hîp phï hîp víi ng−êi lao ®éng ko¶ng 75% ®Õn 80%. §é Èm t−¬ng ®èi trung b×nh ë ViÖt Nam th−êng tõ 80% ®Õn 90% vµo mïa xu©n, thËm trÝ cã thÓ tíi 98%. Khi ®é Èm cao t¹o nªn m«i tr−êng chi vi khuÈn dÔ ph¸t triÓn vµ g©y bÖnh ngoµi da. §é Èm cao lµm l−îng kh«ng khÝ kh« Ýt ®i, ¶nh h−ëng sù h« hÊp vµ søc kháe con ng−êi. §ång thêi ®é Èm cao cßn lµm cho m¸y mãc thiÕt bÞ han rØ nhanh, tuæi thä gi¶m. M«i tr−êng cã ®é Èm qu¸ thÊp th−êng cã nhiÒu bôi bÈn trong kh«ng khÝ kh«, lµm ¶nh h−ëng ®Õn hÖ h« hÊp, dÔ g©y c¸c bÖnh vÒ häng, phæi, da dÎ nøt nÎ. §é Èm thÊp cßn lµm cho vËt liÖu b×nh th−êng dÔ cong lªn lµm gi¶m chÊt l−îng cña s¶n phÈm. 3.2.4 ¶nh h−ëng cña tèc ®é l−u chuyÓn kh«ng khÝ Sù l−u th«ng kh«ng khÝ ®¶m b¶o cho m«i tr−êng trong s¹ch vµ ®−îc biÓu thÞ b»ng cña kh«ng khÝ tÝnh b»ng m/s. §èi víi kh«ng khÝ b×nh th−êng tû lÖ oxy chiÕm 21%, kh«ng khÝ do con th¶i ra chiÕm 16% oxy. NÕu l−îng oxy trong kh«ng khÝ nhá h¬n 19% cã thÓ g©y ng¹t cho con ng−êi. V× vËy n¬i lµm viÖc, trong khu vùc ®«ng ng−êi, chËt hÑp, muèn kh«ng khÝ kh«ng l−u th«ng giã. Tuy nhiªn cÇn chó ý vËn tèc chuyÓn ®éng kh«ng khÝ kh«ng nªn v−ît qu¸ 3m/s, trªn 5m/s cã thÓ g©y kÝch thÝch bÊt lîi cho c¬ thÓ. Kh«ng khÝ dïng l−u th«ng c−ìng bøc cÇn ®−îc läc s¹ch. Trong buång m¸y tµu thñy, th«ng giã cßn ®Èy bít h¬i dÇu, khÝ ®éc h¹ nhiÖt ®é kh«ng khÝ. Khi th«ng giã cÇn chó ý g¹n läc, ®Æc biÖt ë khu vùc cöa s«ng, cöa biÓn tr¸nh ch©u chÊu, b−ím… 3.3 ¶nh h−ëng cña bøc x¹ nhiÖt Bøc x¹ nhiÖt lµ nh÷ng h¹t n¨ng l−îng truyÒn trong kh«ng gian d−íi d¹ng dao ®éng sãng ®iÖn tö gåm tia hång ngo¹i, tia s¸ng th−êng vµ tia tö ngo¹i. Mäi nguån nhiÖt ®Òu cã bøc x¹ nhiÖt. Sù bøc x¹ nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo nhiÖt ®é cña nguån nhiÖt. C¸c nguån nhiÖt cã nhiÖt ®é d−íi 500oC th× bøc x¹ nhiÖt kh«ng ®¸ng kÓ, nguån nhiÖt ®é tíi 500oC chØ ph¸t ra tia hång ngo¹i, nguån nhiÖt tíi 1800 - 2000oC cßn ph¸t ra tia s¸ng th−êng vµ tia tö ngo¹i, nguån nhiÖt tíi 300oC l−îng tia tö ngo¹i ph¸t ra cµng nhiÒu. Tia hång ngo¹i cã søc räi s©u d−íi 3cm lµm báng da, rép phång da g©y c¶m gi¸c nãng báng. Lµm viÖc ngoµi trêi tia bøc x¹ c¸c biÕn ®æi gäi lµ say n¾ng. Tia hång ngo¹i cßn g©y ®ôc nh©n m¾t (bÖnh thong manh) nghÒ nghiÖp. BÖnh x¶y ra muén sau 20-30 n¨m lµm viÖc, thÞ lùc gi¶m dÇn vµ cã thÓ bÞ mï h¼n. Tia tö ngo¹i cã thÓ lµm háng da ®« I, ®é II, g©y ra viªm mµng tiÕp hîp cÊp tÝnh lµm gi¶m thÞ lùc vµ thu hÑp thÞ tr−êng d−íi d¹ng ®au m¾t ®iÖn, quang ®iÖn. NÕu t¸c dông nhÑ mµ l©u ngµy cã thÓ bÞ mái mÖt, suy nh−îc, m¾t kh«, nhiÒu dö, thÞ lùc gi¶m, ®ai ®Çu, chãng mÆt, kÐm ¨n. http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com 3.4 ¶nh h−ëng cña chÊt ®éc c«ng nghiÖp, chÊt phãng x¹ 3.4.1 ¶nh h−ëng cña chÊt ®éc c«ng nghiÖp 3.4.1.1 Kh¸i niÖm ChÊt ®éc c«ng nghiÖp lµ nh÷ng chÊt dïng trong s¶n xuÊt hoÆc sinh ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, khi th©m nhËp vµo trong c¬ thÓ, dï chØ mét l−îng nhá còng g©y t×nh tr¹ng bÖnh lý. BÖnh g©y ra do chÊt ®éc trong s¶n xuÊt gäi lµ nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp. ChÊt ®éc cã thÓ vµo c¬ thÓ b»ng ®−êng h« hÊp, tiªu hãa hoÆc qua da. ¶nh h−ëng cña chÊt ®éc víi c¬ thÓ ng−êi lao ®éng do 2 yÕu tè quyÕt ®Þnh: ngo¹i tè chÊt ®éc vµ néi tè c¬ thÓ. Khi ®éc tÝnh chÊt ®éc yÕu, nång ®é vµ néi tè c¬ thÓ. Khi ®éc tÝnh chÊt ®éc yÕu, nång ®é d−íi møc cho phÐp, c¬ thÓ kháe m¹nh, mÆc dï thêi gian tiÕp xóc l©u còng kh«ng g©y ¶nh h−ëng g×. khi c¬ thÓ yÕu míi x¶y rac t¸c dông. NÕu nång ®é v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp, søc dÒ kh¸ng yÕu, ®éc chÊt sÏ g©y nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp. Khi nång ®é chÊt ®èc cao, tuy thêi gian tiÕp xóc kh«ng l©u vµ c¬ thÓ kháe m¹nh vÉn g©y ra nhiÔm ®éc cÊp tÝnh th¹m trÝ cã thÓ chÊt ng−êi. T¸c dông cña chÊt ®éc lªn c¬ thÓ ®−îc quyÕt ®Þnh bëi 3 yÕu tè: cÊu tróc hãa häc cña chÊt ®éc, nång ®é chÊt ®äc trong kh«ng khÝ vµ thêi gian chÊt ®éc t¸c dông lªn c¬ thÓ. Sau ®©y sÏ xÐt mét sè chÊt ®éc, cô thÓ th−êng gÆp trong s¶n xuÊt . 3.4.1.2 ¤xÝt c¸c bon - CO ¤xÝt c¸c bon lµ mét khÝ kh«ng mµu ,kh«ng mïi ,kh«ng kÝch thÝch ,tû träng lµ 0,967. §−îc t¹o ra do cã sù ch¸y kh«ng hoµn toµn, th−êng gÆp ë má, lß cao, m¸y næ, khÝ ®èt, khÝ x¶…Khi hÝt thë khÝ CO, do cã ¸i lùc víi m¸u gÊp 250 lÇn so víi oxy, nã chuyÓn oxy cña m¸u g©y ra ng¹t. NhiÔm ®éc Co cÊp tÝnh g©y ra ®au ®Çu, ï tai chãng mÆt, buån n«n, mÖt mái, co giËt råi bÞ h«n mª. ThÓ nÆng th× h«n mª ngay, ch©n tay nÒn nhòn, mÆt xanh tÝm vµ bÞ phï phæi cÊp. NhiÔm ®éc m·n tÝnh th−êng bÞ dau ®Çu dai d¼ng, chãng mÆt, mÖt mái, sót c©n. NÕu trong khong khÝ cã 0,3% khÝ CO cã thÓ g©y chÕt ng−êi. C«ng nhan lµm viÖc trong m«i tr−êng nhiÒu CO (thî ®èt nåi h¬i) th−êng g©y, xanh xao vµ m¾t háng nhanh. 3.4.1.3 KhÝ H2S KhÝ H2S lµ s¶n phÈm cña x¸c sinh vËt thèi r÷a, cã mïi h«i (mïi trøng thèi), ®Æc biÖt cã nhiÒu trong c¸c kho chøa dÇu thùc vËt, thÞt sóc vËt kh«ng ®¶m b¶o ®é l¹nh hoÆc ®iÒu kiÖn vÖ sinh kem, trong c¸c hÇm trôc, hÇm la canh l©u ngµy kh«ng vÖ sinh. Khi nhiÔm ®éc H2S nòi vµ häng c¶m gi¸c tr−íc g©y khã chÞu, ch¶y n−íc m¾t, n−¬c mòi. H2S víi nång ®é cao cã thÓ g©y chÕt ng−êi. 3.4.1.4 KhÝ NH3 KhÝ NH3 th−êng ®−îc sñ dông lµm c«ng chÊt cho c¸c m¸y l¹nh, m¸y ®iÒu hßa nhiÖt ®é kh«ng khÝ. §æi víi m¸y l¹nh cÇn s¶n l−îng cao (m¸y l¹nh lín hoÆc cÇn h¹ nhiÖt ®é thÊp) ng−êi ta hay sö dông c«ng chÊt nµy, ®Æc biÖt lµ trªn c¸c tµu cjá hµng ®«ng l¹nh. KhÝ NH3 cã mïi h«i (mïi khai). Nã x©m nhËp vµo c¬ thÓ chñ yÕu qua ®−êng h« hÊp. KhÝ NH3 t¸c dÞng trùc tiÕp ®Õn hÖ thÇn kinh tr−ng −¬ng (kÝch thÝch trùc tiÕp vµo hÖ http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com thÇn kinh). Khi tróng ®éc nÆng h¬n sÏ g©y chué rót, ng¹t thë. Khi trong kh«ng khÝ cã chiÕm 20-25% NH3 th× cã kh¶ n¨ng ch¸y næ nÕu cã ngän löa. 3.4.1.5 Bét mangan (Mn) Bét mangan lµ mét lo¹i hµng hay ®−îc vËn chuyÓn trªn tµi Mangan ®−îc vËn chuyÓn cã thÓ ®ãng vµo bao, hép hoÆc chë rê (®æ th»ng xuèng khoang tµu). Nã x©n nhËp vµo c¬ thÓ qua da, m¾t, miÖng vµ c¶ ®−êng h« hÊp. Chóng dÔ dµng hßa tan l−u th«ng trong m¸u nhê n−íc trong m¸u. Khi tróng ®éc mangan, n¹n nh©n sÏ khã nãi, sau kh«ng nãi ®−îc vµ mÖt mái buån ngñ, víi nång ®é cao Mangan cã thÓ g©y ngÊt vµ lµm chÊt ng−êi. 3.4.1.6 Bét kÏm KÏm ®−îc sñ dông nhiÒu trªn ®Ó chèng ¨n mßn trong c¸c kÐt, c¸c èng vµ sinh hµn…Khi th¸o l¾p söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ, kÏm bÞ ph¸ hñy vµ bèc h¬i ®éc, chóng qua ®−êng h« hÊp vµ x©m nhËp vµo c¬ thÓ. Khi hÝt h¬i ®éc cña kÏm, ng−êi mÖt mét sèt nãng cïng víi sèt l¹nh, cã thÓ tíi nhiÖt ®é cao 38-40oC vµ g©y ra chøng co giËt. 3.4.1.7 Tetraetyl-ch×: Pb (C2H5)4 Tetraetyl-ch× lµ chÊt phô gia chèng kÝch næ ®−îc pha vµo nhiªn liÖu x¨ng. Chóng rÊt dÔ bay h¬i vµ ®éc. Tetraetyl-ch× x©m nhËp vµo c¬ thÓ chñ yÕu qua hÖ h« hÊp. Khi hÝt ph¶i h¬i tetraetyl-ch× møc ®é Ýt sÏ cã hiÖn t−îng hay mÖt mái, da vµng. Khi tróng ®éc øc ®é cÊp tÝnh th−êng g©y h−ng phÊn m¹nh (do t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn hÖ thÇn kinh trung −¬ng), g©y rèi lo¹n giÊc ngñ víi ¶o gi¸c ghª sî lµm cho bÖnh nh©n muèn tù s¸t. 3.4.1.8 Benzen-C6H6 Lµ dung m«i hßa tan dÇu mì, s¬n cao su…. cã tõ 5-20% trong x¨ng. Benzen vµo c¬ thÎ chñ yÕu qua ®−êng h«Êp vµ g©y héi chøng thiÕu m¸u nÆng, ch¶y m¸u r¨ng lîi. thËm chÝ g©y suy tû, gi¶m hång cÇu, b¹ch cÇu, cuèi cïng bÞ suy nh−îc, xanh xao vµ chÕt v× nhiÔm trïng m¸u. Trong nhiÔm ®éc g©y t×nh tr¹ng say, kÝch thÝch hÖ thÇn kinh trung −¬ng. 3.4.1.9 H¬i dÇu x¨ng §èi víi ng−êi thî m¸y th−êng xuyªn ph¶i tiÕp xóc víi x¨ng dÇu. Chóng rÊt dÔ bay h¬i lÉn trong kh«ng khÝ. HÝt thë ph¶i dÇu l©u lµm c¬ thÓ khã chÞu, mÖt mái, ¨n kÐm ngon, suy nh−îc. Chóng cßn g©y hiÖn t−îng rông tãc, viªm ch©n l«ng. Nång ®é h¬i dÇu lín h¬n lµm chi bÞ say dÇu: chãng mÆt, buån n«n, ng¹t thËm chÝ g©y chÕt ng−êi. §Ó chèng sù nhiÔm ®éc nghÒ nghiÖp, m«i tr−êng lµm viÖc cÇn th«ng tho¸ng tèt, thËn träng khi lµm viÖc ë n¬i cã kh¶ n¨ng cã chÊt ®éc. NÕu lµm viÖc thÊy khã chÞu cÇn rêi xa nhanh khái n¬i lµm viÖc. Tr−êng hîp ph¸t hiÖn ng−êi bÞ tróng ®éc ph¶i t×m c¸ch cÊp cøu ngay vµ ®ång thêi b¸o cho ng−êi kh¸c biÕt ®Ó hç trî. Tèt nhÊt khi vµo nh÷ng khu vùc mµ ch−a ch¾c ch¾n nång ®é h¬i ®éc ë møc an toµn cµn sö dông mÆt n¹ phßng ®éc (h×nh 3-1). http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com HiÖn nay ng−êi ta th−êng sö dông 2 lo¹i mÆt hµng n¹ phßng ®éc lµ lo¹i kÝn vµ lo¹i hë. Lo¹i kÝn vµ lo¹i hë. Lo¹i kÝn th× khÝ thë ra ®−îc ®−a vµo bßnh läc lai, lo¹i hØ− th»ng ra m«i tr−êng. H×nh 3-1: MÆt n¹ phßng chèng ®éc lo¹i tù thë (lo¹i kÝn) 1- §ång hå ¸p suÊt; 2- B×nh khÝ tù thë; 3- D©y ®eo; 4- MÆt trïm; 5- èng dÉn khÝ; 6- Van 3.4.2 ¶nh h−ëng cña chÊt phãng x¹ ChÊt phãng x¹ lµ chÊt mµ nguyªn tè cã h¹t nh©n nguyªn tö kh«ng tr«ng thÊy ®−îc ph¸t ra do sù biÕn ®æi bªn trong h¹t nh©n nguyªn tö cña mét sè nguyªn tè vµ cã kh¶ n¨ng ion hãa vËt chÊt. HiÖn nay ng−êi ta ®· biÕt kho¶ng 50 nguyªn tè phãng x¹ tù nhiªn vµ 1000 ®ång vÞ phãng x¹ nh©n t¹o. ViÖc sö dông ®ång vÞ phãng x¹ vµo kü thuËt s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu khoa häc ngµy cµng phæ biÕn. Nã ®· gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ®ua l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ kinh tÕ râ rÖt. Tuy vËy sö dông vµ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n còng nh− chÕ t¹o c¸c ®ång vÞ phãng x¹ hÕt søc nguy hiÓm, chóng ta cÇn hiÓu râ ¶nh h−ëng cña nã tíi c¬ thÓ ®Ó phßng tr¸nh. Tia phãng x¹ cã thÓ chiÕu tõ ngoµi hoÆc tõ bªn trong khi chÊt phãng x¹ x©m nhËp vµo c¬ thÓ, ë møc nhá chóng g©y nhiÔm x¹ m·n yinhd, ë møc cao g©y nhiÔm x¹ m·n tÝnh, ë møc cao g©y nhiÔm x¹ cÊp tÝnh. BÖnh nhiÔm x¹ cÊp tÝnh x¶y ra sau vµi giê hoÆc vµi ngµy khi c¬ thÓ nhiÔm x¹ tiµn th©n trong mét lóc víi nhiÒu phãng x¹ t−¬ng ®èi lín. Khi nhiÔm x¹ cÊp tÝnh, bÖnh nh©n bÞ rèi lo¹n chøc phËn cña hÖ thÇn kinh trung −¬ng, ®Æc biÖt lµ vá n·o. Nhøc ®Çu, chãng mÆt, buån n«n, n«n möa, dÔ håi hép, cua kØnh, khã ngñ, ch¸n ¨n, c¶m gi¸c mÖ mái, da bÞ báng hoÆc tÊy ®á châ tia phãng x¹ chiÕu qua. C¬ quan t¹o m¸u bÞ tæn thu¬ng nÆng nÒ, bÖnh nh©n thiÕu m¸u nÆng, kh¶ n¨ng chèng ®ì c¸c bÖnh nh©n nhiÔm trïng gi¶m, ch¸y m¸u kÐo dµi. G©y, sót c©n dÇn, chÕt trong t×nh tr¹ng suy nh−îc toµn bé c¬ thÓ hoÆc bÖnh nhiÔm trïng nÆng sau thêi gian vµi tuÇn, vµi ngµy. NÆng h¬n cã thÓ chÕt ngay sau vµi giê. http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2