intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 6

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
23
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tất cả các cầu thanh và lối đi lại phải có tay vịn chắc chắn. 5. Mặt sàn đi lại trong buồng máy, buồng nồi hơi phải có các gờ nổi chống trơn trượt và phải được lau chùi sạch sẽ, không vương dầu, mỡ và rác bẩn. 6. Mặt ngoài các thiết bị tỏa nhiệt như nồi hơi, ống xả, ống hơi phải được bọc cách nhiệt an toàn đúng qui đình để chống nóng và chống hỏa hoạn xảy ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 6

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com m¸y, buång nåi h¬i lu«n lu«n ph¶i ®¶m b¶o duy tr× sù ho¹t ®éng tèt cña c¶ hai m¹ng ®iÖn (m¹ng ®iÖn chung vµ m¹ng ®iÖn ¾c -qui). 4. TÊt c¶ c¸c cÇu thanh vµ lèi ®i l¹i ph¶i cã tay vÞn ch¾c ch¾n. 5. MÆt sµn ®i l¹i trong buång m¸y, buång nåi h¬i ph¶i cã c¸c gê næi chèng tr¬n tr−ît vµ ph¶i ®−îc lau chïi s¹ch sÏ, kh«ng v−¬ng dÇu, mì vµ r¸c bÈn. 6. MÆt ngoµi c¸c thiÕt bÞ táa nhiÖt nh− nåi h¬i, èng x¶, èng h¬i ph¶i ®−îc bäc c¸ch nhiÖt an toµn ®óng qui ®×nh ®Ó chèng nãng vµ chèng háa ho¹n x¶y ra. 7. Mäi ng−êi lµm viÖc trong buång m¸y, buång nåi h¬i ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ quÇn ¸o, giÇy mò, g¨ng ®óng qui ®Þnh trang thiÕt bÞ phßng hé c¸ nh©n. 8. ViÖc ®iÒu khiÓn, vËn hµnh khai th¸c c¸c trang thiÕt bÞ ph¶i tu©n thñ ®óng qui tr×nh kü thuËt cña nhµ chÕ t¹o. 9. Khi giao nhËn trùc ca ph¶i lµm viÖc t¹i "buång m¸y" vµ sau khi ®· kiÓm tra l¹i th«ng sè kü thuËt trong sæ nhËt ký m¸y, th«ng sè kü thuËt thùc tÕ trªn m¸y. 10. C¸c khu vùc ®ang tiÕn hµnh söa ch÷a hoÆc theo dâi, chØnh ®Þnh ph¶i treo b¶ng ghi chó, treo ®Ìn b¸o hoÆc cã d©y kho¶ng vïng. 11. Ph¶i treo b¶ng cÊm löa t¹i c¸c vÞ trÝ: cöa hÇm dÉu, hÇm dÇu, hÇm than, x−ëng méc, kho s¬n, kho giÎ lau m¸y vµ c¸c buång, hÇm kh«ng tho¸ng khÝ tr¸nh ph¶i næ. 12. Kh«ng ®−îc cho nåi h¬i ho¹t ®éng trong tr−êng hîp b¬m cÊp n−íc ch−a ho¹t ®éng tèt; èng chØ b¸p møc n−íc nåi h¬i chØ cßn mét chiÕc ho¹t ®éng tèt; ®ång hå ¸p suÊt kh«ng nh¹y, mÊt chÝnh x¸c: van an toµn ®· qu¸ thêi h¹n sö dông; b×nh läc n−íc nåi h¬i ch−a ®−îc lµm s¹ch hoÆc sè èng ®· bÞ hót l¹i lín h¬n 2%. Ngoµi ra nh÷ng ng−êi lµm viÖc c«ng t¸c d−íi buång m¸y, buång nåi h¬i cÇn ph¶i nhí râ lèi tho¸t lªn boong tµu an toµn, n¾m v÷ng c¸c trang thiÕt bÞ cøu háa, c¸ch thao t¸c vµ t¸c dông cña nã. N¾m v÷ng qui tr×nh vËn hµnh khai th¸c m¸y chÝnh, m¸y ®Ìn vµ c¸c trang thiÕt bÞ phô. 4.3 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c m¸y chÝnh HiÖn nay trªn tµu thñy, m¸y chÝnh ®−îc dïng chñ yÕu lµ déng c¬ diesel, mét sè tµu m¸y chÝnh lµ ®éng c¬ h¬i n−íc (tua bin h¬i hoÆc m¸y h¬i n−íc). C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i m¸y chÝnh tµu thñy, kü thuËt an toµn ®−a ra nh÷ng kü thuËt khai th¸c riªng cho chóng. Ngoµi kü thuËt an toµn d−íi ®©y, qu¸ tr×nh khai th¸c vËn hµnh m¸y ng−êi khai th¸c cÇn ph¶i tu©n thñ ®óng quy tr×nh cña nhµ chÕ t¹o yªu cÇu. 4.3.1 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c ®éng c¬ h¬i n−íc §éng c¬ h¬i n−íc ph¸t sinh c«ng b»ng n¨ng l−îng cña dßng h¬i do ®ã khi ®éng c¬ dõng trong ho¹t ®éng ng−ng l¹i rÊt nhiÒu n−íc, trªn c¸c ®−êng èng l−îng h¬i cßn l¹i còng ®−îc ng−ng tô, v× vËy trong qu¸ tr×nh vËn hµnh khai th¸c lo¹i ®éng c¬ nµy ngoµi viÖc tu©n thñ theo quy ®Þnh chung cña nhµ chÕ t¹o cÇn ph¶i hÕt søc l−u ý ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ®éng c¬ còng nh− cho ng−êi ®Æc biÖt lµ ë giai ®o¹n khëi ®éng vµ dõng ®éng c¬. §©y lµ giai ®o¹n dÔ sinh ra sù cè cho m¸y vµ tai n¹n cho ng−êi khai th¸c. Khi dõng m¸y ph¶i më tÊt c¶ c¸c van x¶ ®¸y xi lanh hoÆc ë khoang d−íi cña tua bin ®Ó x¶ n−íc ng−ng. Trªn c¸c ®−êng èng dÉn h¬i tõ nåi h¬i ®Õn m¸y ph¶i më c¸c van ë ®o¹n thÊp nhÊt cña èng ®Ó x¶ hÕt h¬i n−íc cßn l¹i trong èng. Qu¸ tr×nh dõng m¸y ph¶i http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com ®Ó cho m¸y nguéi tõ tõ b»ng c¸ch cho ch¹y kh«ng t¶i, gi¶m dÇn l−îng h¬i ®−a ®Õn m¸y. Khi m¸y gi¶m tèc ®é tõ tõ ®ång thêi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc ch¨m sãc m¸y, kiÓm tra c¸c æ dÇu mì, tiÕn hµnh ®¶o chiÒu quay cho m¸y vµ dõng m¸y. Khi chuÈn bÞ vµ khëi ®éng m¸y, mäi kü thuËt ®èi víi ®éng c¬ h¬i n−íc lµ chèng hiÖn t−îng thñy kÝch. Muèn vËy cÇn chó ý kiÓm tra l¹i vµ më c¸c van x¶ trªn ®−êng èng, trªn m¸y hoÆc tua bin. KiÓm tra vµ bæ sung dÇu mì nÕu cÇn thiÕt. Buéc ph¶i h©m sÊy m¸y nh»m ®uæi hÕt n−íc ë ®−êng èng còng nh− trong m¸y lµm nãng m¸y ®Ó m¸y gi·n në ®Òu vµ ®Ó m¸y s½n sµng ho¹t ®éng t¹o ®iÒu kiÖn cho xoa tr¬n lµm m¸t m¸y ®−îc tèt. Ph¶i më hÕt c¸c van x¶ trong suèt qu¸ tr×nh h©m m¸y, th−êng xuyªn ®¶o chiÒu ®Ó kiÓm tra m¸y vµ tèng hÕt n−íc ra ngoµi. Thêi gian h©m m¸y cã thÓ tõ 15-20 phót. Qu¸ tr×nh nµy kÕt thóc khi hÐ më c¸c van x¶ ®¸y chØ thÊy h¬i ra, lóc nµy më van cÊp h¬i chÝnh lµ ®éng c¬ lµm viÖc ®−îc ngay. 4.3.2 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c ®éng c¬ diesel §éng c¬ diesel víi tÝnh −u viÖt riªng ®−îc sö dông réng r·i trªn tµu thñy lµm m¸y chÝnh, m¸y ®Ìn vµ c¶ m¸y sù cè, chóng cã thÓ lµ m¸y thÊp tèc, trung tèc hoÆc cao tèc. Cã lo¹i 4 kú, lo¹i 2 kú. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh vËn hµnh khai th¸c, ®Ó ®¶m b¶o an toµn m¸y mãc còng nh− an toµn cho con ng−êi cÇn l−u ý mét sè ®iÓm sau: Qu¸ tr×nh chuÈn bÞ m¸y cÇn ph¶i kiÓm tra toµn bé c¸c hÖ thèng phôc vô nh− hÖ thèng nhiªn liÖu, hÖ thèng lµm m¸t, b«i tr¬n, hÖ thèng kh«ng khÝ nÐn.....xem nã ®¶m b¶o cho ®éng c¬ ho¹t ®éng tèt trong qu¸ tr×nh khai th¸c kh«ng, b¼ng c¸ch kiÓm tra c¸c th«ng sè, ®ång hå, c¸c van.....söa ch÷a hoÆc thay thÕ nÕu cÇn thiÕt. KiÓm tra l¹i toµn bé m¸y chÝnh, quay vµ h©m m¸y xem m¸y cã bÞ kÑt kh«ng (nhí ph¶i më c¸c biÖt x¶) cã n−íc trong xi lanh kh«ng. Khi hÇm m¸y ph¶i n©ng nhiÖt ®é lªn tõ tõ, via m¸y víi ®éng c¬ nhá vµi vßng, víi ®éng c¬ lín tõ 15-20 phót. Khi khëi ®éng m¸y ph¶i b¸o cho buång l¸i biÕt tr−íc. §èi víi nh÷ng ®éng c¬ nèi trùc tiÕp víi ch©n vÞt cÇn ph¶i via m¸y xu«i ng−îc mét sè vßng nhÊt ®Þnh. Khi m¸y ®· s½n sµng ho¹t ®éng ph¶i b¸o cho buång m¸y vµ m¸y tr−ëng, l¸i biÕt ®ång thêi s½n sµng khëi ®éng m¸y. Trong qu¸ tr×nh m¸y ho¹t ®éng ph¶i ®¶m b¶o cho c¸c th«ng sè ho¹t ®éng b×nh th−êng ®Æc biÖt lµ c¸c th«ng sè vÒ nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cña c¸c hÖ thèng phôc vô; th−êng xuyªn kiÓm tra c¸c th«ng sè kü thuËt cña m¸y vµ ®iÒu chØnh ®Ó ®éng c¬ ho¹t ®éng tèt. Hai hÖ thèng b«i tr¬n vµ lµm m¸t cÇn ®−îc quan t©m ®Õn tr−íc tiªn. CÊm kh«ng ®−îc cho ch¹y v−ît qu¸ t¶i thêi gian quy ®Þnh (tèc ®é lµ 3%, c«ng suÊt lµ 10% víi thêi gian kh«ng qu¸ 30 phót) chØ khi cã lÖnh cña buång l¸i míi ®−îc ch¹y qu¸ t¶i vµ ph¶i ghi ngay vµo nhËt ký m¸y. C¸c th«ng sè kiÓm tra ph¶i cÈn thËn, chÝnh x¸c vµ th−êng xuyªn tra c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra xem cã ho¹t ®éng tèt kh«ng. §Ó dõng m¸y ph¶i gi¶m tèc ®é tõ tõ tr−íc khi dõng h¼n khi m¸y dõng h¼n míi ®−îc c¾t hÖ thèng xoa tr¬n, më c¸c biÖt x¶ råi via m¸y l¹i vµi vßng. http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com 4.4 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c m¸y nÐn giã vµ b×nh khÝ cao ¸p, thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc Trªn tµu thñy, ®Ó ®¶m b¶o cho m¸y ho¹t ®éng tèt, ng−êi thî m¸y th−êng xuyªn ph¶i sö dông m¸y nÐn giã ®Ó n¹p giã vµ c¸c chai giã. Ngoµi chai giã tµu cßn cã nhiÒu thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc kh¸c nh− h¬i hµn,b×nh chøa freon, NH3, CO2, O2.. nåi h¬i, èng h¬i......khi thö ¸p lùc còng ph¶i sö dông ¸p suÊt cao. Do ®ã khi khai th¸c m¸y nÐn giã vµ c¸c thiÕt bÞ chÞu ¸p lùc trªn tµu cÇn cÈn thËn tr¸nh ®æ vì, háa ho¹n. §èi víi m¸y nÐn giã cÇn ph¶i më van x¶ n−íc tr−íc khi khëi ®éng m¸y vµ nã chñ ®−îc ®ãng l¹i khi van n¹p giã trªn ®−êng èng n¹p ®−îc më ra. Tr−íc lóc dõng m¸y nÐn giã van x¶ n−íc còng ph¶i ®−îc më råi míi ®ãng van trªn ®−êng èng n¹p giã. Khi m¸y ®ang vËn hµnh nghiªm cÊm kh«ng ®−îc söa ch÷a c¸c bé phËn vÉn cßn chøa khÝ cao ¸p. C¸c ¸p kÕ, van an toµn cña m¸y ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Þnh kú vµ b¶o ®¶m ho¹t ®éng tèt. §èi víi c¸c thiÕt bÞ chÞu ¸p cÇn l−u ý tõ lóc mua, nhËn míi, qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tíi khi b¶o qu¶n vµ sö dông. Khi mua míi hoÆc nhËn míi cÇn chó ý mua hoÆc nhËn c¸c b×nh cã sù cho phÐp cña ®¨ng kiÓm. C¸c b×nh ph¶i cã nh·n hiÖu, ghi chó lo¹i b×nh, chÊt ®ùng trong b×nh, ®èi víi b×nh cøu háa th× ph¶i ghi c¸ch sö dông ë ngoµi vá b×nh. Khi vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ c¸c b×nh khÝ cao ¸p cÇn ph¶i kª, chÌn chÆt che n¾ng m−a. Tèc ®é vµ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn chóng ph¶i võa ph¶i vµ thay ®æi tõ tõ. C¸c b×nh khÝ cao ¸p ph¶i ®Ó ë n¬i tho¸ng khÝ cã nhiÖt ®é thÊp vµ Ýt ng−êi qua l¹i ®Ó b¶o qu¶n. Ph¶i s¬n chèng rØ cho chóng vµ ph¶i kiÓm tra ®é bÒn cña b×nh ®óng ®Þnh kú. Khi thö ®é bÒn th−êng dïng ph−¬ng ph¸p thö thñy lùc v× ph−¬ng ph¸p nµy kh«ng nguy hiÓm l¹i dÔ ph¸t hiÖn ra rß ri. C¸c b×nh ph¶i ®−îc cÊt gi÷ xa bÕp vµ lß s−ëi. CÊm ®Ó c¸c chai, b×nh khÝ «xi víi nh÷ng chai b×nh cã chÊt ch¸y. C¸c b×nh khÝ ®éc ph¶i ®Ó trong nhµ kÝn, c¸c kho chøa b×nh khÝ ph¶i treo néi quy nh¾c nhë an toµn lao ®éng ë cöa ra vµo. Kho kh«ng ph¶i lµm b»ng chÊt kh«ng ch¸y ®−îc, nÒn b»ng ph¼ng vµ kh«ng tr¬n. Khi sö dông c¸c lo¹i b×nh nµy ph¶i kiÓm tra kü cµng tr¸nh sù nhÇm lÉn nguy hiÓm. Khi lµm c«ng viÖc hµn hoÆc ph¶i tr¸nh xa c¸c b×nh nµy ph¶i ch¸y næ. 4.5 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c hép sè Xu h−íng ngµy nay ng−êi ta s− dông nhiÒu m¸y cao tèc h¬n. C¸c m¸y cã tèc ®é cao ph¶i bè trÝ c¸c ly hîp vµ hép sè. Bé ly hîp vµ hép sè yªu cÇu ph¶i chÞu ®−îc t¶i lín v× khi h− háng rÊt khã söa ch÷a. Qu¸ tr×nh khai th¸c vËn hµnh hÖ ®éng lùc tµu thñy, ®Ó an toµn cho bé ly hîp hép sè cÇn ph¶i gi÷ møc dÇu, ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é dÇu ®¹t ë ®Þnh møc. ChÊt l−îng dÇu ®¶m b¶o vµ thay dÇu ph¶i ®óng chñng lo¹i nhµ thiÕt kÕ chÕ t¹o yªu cÇu. C¸c thao t¸c ®iÒu khiÓn ph¶i døt kho¸t vµ ®óng nhÞp ®é. Kh«ng ®−îc söa ch÷a g× khi chóng ®ang ho¹t ®éng. 4.6 Kü thuËt an toµn khi khai th¸c thiÕt bÞ l¹nh HÇu hÕt c¸c tµu thñy ®Òu cã hÖ thèng l¹nh. HÖ thèng l¹nh tµu thñy th−êng sö dông c«ng chÊt l¹nh ®éc cã vïng ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é cao rÊt dÔ ch¸y næ. C«ng chÊt rß rØ lµm ngé ®éc con ng−êi. Trong c¸c buång l¹nh th−êng cã nhiÒu h¬i ®éc do c¸c vËt cÇn l¹nh http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com sinh ra. ViÖc khai th¸c sö dông hÖ thèng l¹nh cÇn n¾m b¾t ®−îc kü thuËt an toµn ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho hÖ thèng vµ con ng−êi. §èi víi m¸y nÐn c«ng chÊt l¹nh ph¶i chuÈn bÞ ®ñ ®iÒu kiÖn råi míi khëi ®éng, khi khëi ®éng kh«ng ®−îc ph¶i kiÓm tra kü cµng t×m nguyªn nh©n vµ chØ khi kh¾c phôc xong sù cè míi ®−îc khëi ®éng l¹i. Khi vµo trong c¸c buång l¹nh hoÆc hÇm hµng (trong tµu chë hµng ®«ng l¹nh) ®Ó s÷a ch÷a, lau röa hoÆc lÊy thùc phÈm cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i nång ®é h¬i ®éc cã trong ®ã xem cã v−ît qu¸ møc giíi h¹n an toµn kh«ng. NÕu cÇn thiÕt ph¶i ®ét ngét råi míi vµo. Khi vµo ph¶i mÆc Êm tr¸nh bÞ l¹nh ®ét ngét g©y ngÊt vµ cÇn chó ý ®Ó tr¸nh bÞ báng l¹nh. Khi ®ét ngét g©y ngÊt vµ cÇn chó ý ®Ó tr¸nh bÞ báng l¹nh. Khi vµo c¸c buång m¸y l¹nh lín cÇn cã 2 ng−êi ®Ó b¶o vÖ lÉn nhau. Trong buång l¹nh kh«ng tr−íc khi vµo hay ra khái buång l¹nh. Trong buång ®Æt m¸y nÐn l¹nh rÊt dÔ x¶y ra ch¸y næ vµ ®éc cho con ng−êi. Do ®ã buång m¸y nÐn l¹nh ph¶i lu«n lu«n ®−îc gi÷ g×n s¹ch sÏ kh« r¸o. Tr−íc khi vµo buång m¸y nÐn ph¶i më cöa vµ th«ng giã kü. Khi vµo buång m¸y nÐn ph¶i hÕt søc chó ý cÈn thËn dïng löa tr¸nh næ cong chÊt khi cã rß rØ. 4.7 Kü thuËt an toµn khi söa ch÷a m¸y Qu¸ tr×nh söa ch÷a rÊt dÔ g©y tai n¹n lao ®éng, viÖc thiÕu cÈn träng chót Ýt cã thÓ g©y lªn hËu qu¶ rÊt lín. Do ®ã khi chuÈn bÞ söa ch÷a ph¶i chó ý thùc hiÖn tèt kü thuËt an toµn khi söa ch÷a m¸y. Tr−íc khi söa ch÷a m¸y hoÆc c¸c bé phËn cña m¸y cÇn ph¶i cho m¸y ngõng ho¹t ®éng. CÊm söa ch÷a hoÆc ®iÒu chØnh c¸c bé phËn quay khi m¸y ho¹t ®éng. C«ng t¸c chuÈn bÞ söa ch÷a ph¶i kü, ph¶i sö dông c¸c dông cô ®å nghÒ ®Çy ®ñ, ®óng kü thuËt, chuÈn bÞ ®Çy ®ñ kª, ®Öm, d©y b¶o hiÓm.. Khi söa ch÷a ph¶i chó ý tíi c¸c thiÕt bÞ chung quanh vµ co ng−êi.Sö dông c¸c thiÕt bÞ dông cô cÇn kiÓm tra ®¶m b¶o an toµn míi ®−îc dïng. Khu vùc söa ch÷a ph¶i treo ®Ìn b¸o, th«ng b¸o hoÆc c¨ng d©y khoanh vïng tr¸nh ng−êi kh«ng söa ch÷a vµ g©y tai n¹n. Khi söa ch÷a th¸o l¾p c¸c thiÕt bÞ, chi tiÕt nÆng ph¶i sö dông Pa - l¨ng; khi söa ch÷a m¸y chÝnh ph¶i cè ®Þnh trôc ch©n vÞt ch¾c ch¾n ®Ó phßng sãng giã quay ch©n vÞt lµm quay trôc c¬. Söa ch÷a lµm viÖc tõ ®é cao 2 mÐt ph¶i ®eo d©y b¶o hiÓm. Sau khi söa ch÷a xong ph¶i kiÓm tra l¹i toµn bé thiÕt bÞ, dông cô ®å nghÒ, l¾p che ch¾n an toµn nh− cò råi míi ph¸t ®éng m¸y. Lau chïi ®å nghÒ s¹ch sÏ cÊt vµo ®óng n¬i quy ®Þnh. Lau chïi s¹ch sÏ c¸c vÕt dÇu mì r¬i ra ®Ó ®¶m b¶o an toµn khi lµm viÖc. Thö l¹i ho¹t ®éng cña thiÕt bÞ ®−îc söa ch÷a vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ cho ng−êi phô tr¸ch. 4.8 Kü thuËt an toµn khi lau röa hÇm kÐt ë d−íi tµu thñy viÖc ®Çu tiªn ®èi víi ng−êi thî m¸y lµ lµm s¹ch c¸c hÇm dÇu, c¸c te m¸y, hÇm h¬i... t¹i ®ã cã c¸c h¬i ®éc cña dÇu hoÆc c¸c chÊt h÷u c¬ kh¸c bÞ thèi r÷a, h¬i ®éc cña c¸c s¶n phÈm chÊt phô gia pha thªm vµo dÇu mì. Khi lµm c«ng viÖc nµy, ®Ó an toµn lao ®éng vµ an toµn tÝnh m¹ng cÇn ph¶i l−u ý. http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com Tr−íc khi vµo lau röa khu vùc nµy, cÇn më n¾p vµ th«ng giã tr−íc. NÕu lµ c¸c hÇm dÇu ph¶i xóc tr¸ng b»ng n−íc ngät. Víi hÇm chøa dÇu nhên, dÇu nÆng ph¶i sóc tr¸ng b»ng h¬i. Trong qu¸ tr×nh lau röa lµm vÖ sinh ph¶i duy tr× thån giã tèt. §Ìn chiÕu s¸ng chØ sö dông ®Ìn pin. NÕu cã thÓ dïng ®Ìn pin kÝn n−íc cµng tèt. Qu¸ tr×nh lµm vÖ sinh lu«n lu«n cã Ýt nhÊt 2 ng−êi trë lªn, mét ng−êi lµm, mét ng−êi nghØ vµ theo dâi b¶o vÖ lÉn nhau. C¸c hÇm kÐt vÖ sinh ®Ó hµn, c¾t th× ph¶i dùa b»ng xµ phßng l¹i tr−íc khi hµn. Khi ®ang lau röa vÖ sinh nÕu c¶m thÊy khã chÞu hoÆc c¶m gi¸c g× ®ã kh¸c th−êng, th× lËp tøc ph¶i rêi khái hÇm kÐt ngay, kiÓm tra nång ®é chÊt ®éc, th«ng giã kü råi míi xuèng tiÕp. §èi víi c¸c hÇm tµu sau khi ®−îc phÐp lµm viÖc 20 phót mçi ca vµ kh«ng qu¸ 4 giê ®ång hå mét ngµy. 4.9 Kü thuËt an toµn khi b¶o qu¶n, giao nhËn nhiªn liÖu dÇu mì Nhiªn liÖu, dÇu mì lµ nh÷ng chÊt g©y « nhiÔm nÆng nÒ cho m«i tr−êng. Nã l¹i dÔ g©y ch¸y næ khi cã löa. §Ó ®¶m an toµn ph¶i l−u ý mét sè ®iÓm sau ®©y: Tr−íc khi khëØ ®éng b¬m cÊp dÇu ph¶i kiÓm tra xem c¸c van trªn ®−êng èng dÇu vµo ®· më ch−a, nÕu ch−a ph¶i më ra, c¸c mÆt bÝch nèi rång ®−îc xiÕt ch¾c ch¾n tr¸nh dÇu rß rØ. Qu¸ tr×nh b¬m nhËn dÇu ph¶i tÝnh to¸n tèc ®é, thêi gian b¬m. Khi b¬m gÇn ®Çy kÐt, hÇm ph¶i gi¶m dÇn tèc ®é. Kh«ng ®−îc b¬m nhËn dÇu qu¸ ®Çy vµo c¸c hÇm kÐt tr¸nh hiÖn t−îng gi·n nê nhiÖt g©y vì kÐt khi tµu thay ®æi vïng nhiÖt ®é. NÕu tµu lµ tµu dÇu th× xuèng hµng, cÇn chó ý tíi c¸c yÕu tè: thÕ v÷ng cña tµu, ®é chªnh lÖch mín n−íc, mòi l¸i, øng suÊt uèn cña tµu, do thø tù b¬m hµn g©y ra, ®é v¬i cho thÐp cña c¸c kÐt tr¸nh nguy hiÓm cho con tµu. Khi nhËn hoÆc tr¶ dÇu ph¶i dïng d©y ®iÖn nèi tµu víi bê ®Ó tr¸nh phãng tÜnh ®iÖn trong èng do tÝnh chÊt cña s¶n phÈm dÇu g©y nªn. Khi kÕt thóc nhËn, tr¶ cÇn l−u ý tr¸nh dÇu trong c¸c ®−êng èng cßn l¹i v−¬ng ra g©y « nhiÔm. Trong suèt qu¸ tr×nh giao nhËn th−êng xuyªn theo dâi, kiÓm tra, kh«ng ®−îc ®Ó dÇu trµn. Qu¸ tr×nh b¶o qu¶n th−êng xuyªn kiÓm tra nång ®é h¬i dÇu trong c¸c hÇm kÐt, nÕu gÇn ®óng giíi h¹n ch¸y næ ph¶i ng¨n chÆn ngay vµ cã thÓ xa ra ngoµi. Th−êng xuyªn kiÓm tra ®é v¬i, nhiÖt ®é c¸c kÐt vµ xö lý kÞp thêi. 4.10. Kü thuËt an toµn khi sö dông cô cÇm tay vµ mét sè nghÒ, m¸y mãc kh¸c Trªn tµu thñy, ®Ó khai th¸c tèt hÖ thèng ®éng lùc, ng−êi thî m¸y lu«n ph¶i sö dông cô ®å nghÒ ®Ó th¸o l¾p,®iÒu chØnh, kiÓm tra b¶o d−ìng vµ söa ch÷a m¸y. §Ó b¶o ®¶m an toµn khi sö dông mét sè dông cô ®å nghÒ th−êng gÆp. 4.10.1 Bóa tay Tr−íc khi ®¸nh bóa ph¶i kiÓm tra ®Çu bóa chªm ®· ch¾c ch−a, lç bóa cã r¹n nøt kh«ng, mÆt bóa cã nguy c¬ bÞ mÎ kh«ng. CÊm sö dông c¸c lo¹i bóa bÞ toÐt mÆt vµ cã vÕt r¹n nøt. Sö dông bóa ph¶i thÝch hîp víi tõng yªu cÇu c«ng viÖc. C¸n bóa ph¶i lµm b»ng gç tèt, kh«, dÎo kh«ng cã vÕt nøt, thí ngang. Tra c¸n bóa kh«ng ®Ó bÞ toÐt hoÆc bÞ nøt däc trôc c¸n. C¸n bóa ph¶i vu«ng gãc víi trôc bóa. http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2