intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 7

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
17
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước khi đánh búa phải quan sát người xung quanh. Đối với các khu vực hẹp có nhiều người sử dụng búa thì không được đứng đối diện nhau. Khi đánh búa cấm mang găng tay. Thường xuyên nhúng đầu búa vào nước để búa không bị bong cán. Đang đánh búa nếu thấy hiện tượng không bình thường phải dừng lại kiểm tra rồi mới tiếp tục làm nếu cán búa có mồ hôi phải thường xuyên lau khô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 7

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com Tr−íc khi ®¸nh bóa ph¶i quan s¸t ng−êi xung quanh. §èi víi c¸c khu vùc hÑp cã nhiÒu ng−êi sö dông bóa th× kh«ng ®−îc ®øng ®èi diÖn nhau. Khi ®¸nh bóa cÊm mang g¨ng tay. Th−êng xuyªn nhóng ®Çu bóa vµo n−íc ®Ó bóa kh«ng bÞ bong c¸n. §ang ®¸nh bóa nÕu thÊy hiÖn t−îng kh«ng b×nh th−êng ph¶i dõng l¹i kiÓm tra råi míi tiÕp tôc lµm nÕu c¸n bóa cã må h«i ph¶i th−êng xuyªn lau kh«. Kh«ng ®¸nh bóa lªn mÆt bóa, ®¸nh lªn c¸c bÒ mÆt t«i cøng. Lóc quai ph¶i hÕt søc tËp trung kh«ng nãi chuyÖn. 4.10.2 §ôc §ôc ph¶i dµi ®ñ tay cÇm, kh«ng ®Ó tße ®Çu. T«i ®ôc chØ t«i ®Çu l−ìi. Khi dïng bóa quai ®ôc nhÊt thiÕt ph¶i cã kÑp b»ng tre, cao su, cÊm trùc tiÕp cÇm b»ng tay. 4.10.3 Cê lª Kh«ng ®−îc sö dông nh÷ng cê lª bÞ nhên, cã vÕtt r¹n nøt. Lóc vÆn c¸c ®ai èc ph¶i ®øng v÷ng, cÇm chÆt. Lµm trªn cao, chç treo leo ph¶i ®Ò phßng ng· hoÆc cê lª r¬i xuèng ng−êi phÝa d−íi. VÆn c¸c ®ai èc lín nÕu cÇn thiÕt nèi thªm tuýp. CÊm nèi èng tuýp víi nh÷ng cê lª sö dông hai ®Çu hoÆc khi vÆn c¸c ®ai èc ë trªn cao. Dïng clª th¸o ®ai èc bÞ gØ l©u ngµy ph¶i thËn träng tr¸nh lµm vÑt ®Çu ®ai èc, tr−ît cê lª g©y tai n¹n. 4.10.4 Giòa vµ dao gät Giòa vµ dao gät ph¶i cã c¸n. Kh«ng sö dông giòa, dao gät, kh«ng cã c¸n hoÆc c¸n bÞ nøt. Kh«ng dïng tay, måm thæi m¹t s¾t ®ång khi giòa gät. Ph¶i dïng bµn ch¶i, chæi hoÆc giÎ phñi chóng. CÊm dïng chuæi giòa lµm mòi ®ét, tua vÝt. Giòa gät xong ph¶i ®Ó giòa vµ dao n»m gän kh«ng ®Ó ®øng. 4.10.5 £t« £t« ph¶i l¾p ch¾c ch¾n, kho¶ng c¸ch hai ªt« trªn mét bµn kh«ng nhá h¬n 1 mÐt vµ ph¶i cã tÊm ch¾n gi÷a. CÊm kh«ng dïng bóa ®¸nh vµo tay ®ßn hoÆc ®u ng−êi trªn tay ®ßn ®Ó xiÕt ªt«. MiÖng c¸c ªt« ph¶i cã ®Öm lãt b»ng kim lo¹i cã mÆt ma s¸t. Kh«ng sö dông ªt« mµ c¸c miÕng kim lo¹i lãt bÞ háng hay kh«ng cßn kh¶ n¨ng b¸m chÆt chi tiÕt. 4.10.6 Pa l¨ng, rßng räc Tr−íc khi sö dông ph¶i kiÓm tra thiÕt bÞ an toµn cña pa l¨ng sau ®ã cho pa l¨ng, rßng räc ch¹y thö nÕu thÊy an toµn míi sö dông. C¸c mãc treo rßng räc ch¹y thö nÕu thÊy an toµn míi sö dông. C¸c mãc treo rßng räc, pa l¨ng vµ mèi buéc t¶i träng ph¶i ch¾c ch¾n kh«ng xª dÞch khi chÞu t¶i. Khi n©ng t¶i träng nªn kho¶ng 100mm cÇn ng−ng l¹i ®Ó kiÓm tra an toµn råi míi n©ng tiÕp. ChØ ®−îc phÐp sö dông ®óng t¶i träng cho phÐp cña pa l¨ng, rßng räc. Khi t¶i träng ë vÞ trÝ treo, ngõng lµm viÖc ph¶i h¹ cïng 1 t¶i träng. NÕu cïng mét lóc sö dông 2 rßng räc, ®Ó n©ng h¹ cïng mét t¶i träng th× tèc ®é n©ng h¹ c¸c rßng täc ®Òu nhau vµ ph¶i do sü quan chØ huy. CÊm mäi ng−êi lµm viÖc d−íi t¶i träng. NÕu pa l¨ng ®iÖn kiÓm tra hép nót ®iÒu khiÓn cã m¸t ®iÖn kh«ng råi míi ®iÒu khiÓn. 4.10.7 M¸y khoan Tr−íc lóc khoan ph¶i kiÓm tra an toµn cña m¸y, cho m¸y ch¹y thö kh«ng t¶i. §Çu cÆp ¸o khoan ph¶i kÑp chÆt mòi khoan, kh«ng ®−îc sö dông ¸o khoan, ®Çu cÆp cã hiÖn t−îng h− háng. C¸c chi tiÕt khoan ph¶i kÑp chÆt cã hiÖn t−îng h− háng. C¸c chi tiÕt khoan ph¶i kÑp chÆt trùc tiÕp hoÆc qua bé g¸ xuång m¸y. CÊm dïng tay ®Ó gi÷ chi tiÕt http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com khoan. Khi khoan ph¶i cho mòi khoan ¨n tõ tõ. Muèn thay ®æi tèc ®é ph¶i dõng h¼n m¸y. Khi m¸y ®ang ch¹y kh«ng dïng tay gì phoi. M¸y cßn ch¹y theo ®µ qu¸n tÝnh kh«ng dïng tay h·m trôc chÝnh. CÊm sö dông c¸c mòi khoan cïn, cã hiÖn t−îng r¹n nøt. Khi thay mòi khoan ph¶i chê m¸y cho m¸y dõng h¼n. Khoan c¸c chi tiÕt kim lo¹i dÎo b»ng l−ìi khoan ruét gµ ph¶i mµi thªm r·nh bÎ gãc. CÊm dïng g¨ng tay khi lµm viÖc. 4.10.8 M¸y mµi Tr−íc khi cho m¸y ph¶i kiÓm tra ®¸ mµi, bu l«ng b¾t ®a, bÖ tú, bao che vµ chiÒu quay cña ®¸ xem cã ®¶m b¶o an toµn kh«ng. CÊm sö dông m¸y mµi kh«ng cã hép bao che ch¾n ®¸ vµ kh«ng cã bÖ tú. Hép bao che ch¾n ph¶i ch¾c. Gãc më cña hép bao ph¶i ®óng yªu cÊu kü thuËt. M¸y mµi kh«ng cã kÝnh ch¾n bôi cho phÐp lµm viÖc nh−ng nhÊt thiÕt ph¶i ®eo kÝnh phßng hé. CÊm sö dông m¸y khi ®¸ bÞ mÎ, r¹n nøt, bÞ mßn phÇn ®¸ nhá h¬n 3mm tÝnh tõ mÐp mÆt bÝch. M¸y mµi hai ®¸ mµi, cÊm mµi khi trªn m¸y chØ cßn mét ®¸ mµi. CÊm mµi c¸c kim lo¹i mÒn nh− ®ång, nh«m vµ gç cao su trªn m¸y mµi hai ®¸. Khi mµi chi tiÕt cÊm ®øng ®èi diÖn víi phÇn hë cña hép bao che. Qu¸ tr×nh lµm viÖc ®¸ bÞ mong ph¶i ®iÒu chØnh hÖ - tú sao cho khe hë cña bÖ tú vµ ®¸ kh«ng lín qu¸ 3mm. Mµ chi tiÕt kh«ng ®−îc tú qu¸ m¹nh, kh«ng mµi mét ®iÓm. CÊm mµi hai ng−êi trªn cïng 1 ®¸. Khi mµi c¸c chi tiÕt cã nhiÒu bôi ph¶i cã thiÕt bÞ hót, thæi bôi. 4.11 Kü thuËt an toµn khi hµn, c¾t kim lo¹i Khi hµn c¾t kim lo¹i trªn c¸c tµu cÇn thùc hiÖn c¸c yªu cÇu kü thuËt an toµn lao ®éng sau: Hµn c¾t trong hÇm kÝn, thïng kÝn, bÓ chøa ph¶i ®−îc th«ng giã tèt. Tr−êng hîp ®Æc biÖt kh«ng th«ng giã ®−îc ph¶i cã biÖn ph¸p an toµn tr−íc khu xuèng hµn, c¾t... Hµn c¾t trong hÇm kÝn ph¶i bè trÝ hai ng−êi, mét ng−êi ë ngoµi quan s¸t theo dâi cÊp cøu khi cÇn thiÕt. Hµn c¾t söa ch÷a c¸c hÇm, bÓ chøa nhiªn liÖu dÔ ch¸y næ hoÆc chÊt ®éc h¹i ph¶i tÈy röa kiÓm tra nång ®é khÝ ch¸y, chÊt ®éc d−íi møc qui ®Þnh míi ®−îc tiÕn hµnh lµm viÖc. Khi hµn trªn giµn gi¸o hoÆc gi¸ treo, tr−êng hîp kh«ng lµm ®−îc giµn gi¸o ph¶i mang d©y an toµn. Hµn c¾t trªn cao mµ phÝa d−íi cã ng−êi qua l¹i ph¶i cã tÊm ch¾n. Phßng ngõa vËt liÖu g©y tan n¹n. TuyÖt ®èi cÊm tiÕn hµnh hµn c¾t c¸c èng, thïng, b×nh chøa ®ang chÞu ¸p lùc. Tr−íc khi hµn ph¶i më n¾p x¶ khÝ. CÊm tiÕn hµnh hµn c¾t ®iÖn, h¬i ®ång thêi cïng mét lóc trong c¸c thïng , c¸c bÓ chøa kÝn. http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com Ch−¬ng 5 Kü thuËt an toμn ®iÖn tμu thñy môc tiªu: Trang bÞ cho häc sinh ngµnh m¸y tµu biÓn hiÓu ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ viÖc ph©n c«ng, tæ chøc lao ®éng còng nh− viÖc trang bÞ b¶o hé lao ®éng trªn tµu thñy. H×nh thµnh nh÷ng t¸c phong c«ng nghiÖp, an toµn trong lao ®éng vµ s¶n xuÊt. T¹o nh÷ng ®øc tÝnh cÈn thËn, tõng b−íc c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng ®¶m b¶o søc kháe l©u dµi cho ng−êi s¶n xuÊt. Néi dung chÝnh: Giíi thiÖu nh÷ng kü thuËt cÇn thiÕt trong qu¸ tr×nh khai th¸c, vËn hµnh thiÕt bÞ ®iÖn tµu thñy ®Ó ng¨n ngõa sù nguy hiÓm x¶y ra cho ng−êi sö dông. H×nh thøc häc tËp: Häc lý thuyÕt trªn líp Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: - Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸: KiÓm tra tù luËn, kiÓm tra miÖng, ®µm tho¹i trong bµi gi¶ng. - C©u hái «n tËp: Tr×nh bµy nh÷ng ¶nh h−ëng cña ®iÖn ®Õn con ng−êi? Tr×nh bµy kü thuËt an toµn khi khai th¸c ®iÖn trªn tµu thñy? 5.1 Kh¸i niÖm chung §iÖn lµ mét n¨ng l−îng cã t¸c dông rÊt lín trong ®êi sèng x· héi. Nã ®−îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, trong sinh ho¹t vµ c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Víi ®Æc tÝnh −u viÖt cña m×nh, c¸c m¸y ®iÖn ngµy cµng ®−îc sö dông nhiÒu, sè ng−êi tiÕp xóc víi ®iÖn còng t¨ng lªn. Trªn tµu thñy ®¹i ®a sè c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ, m¸y mãc phô ®Òu sö dông thiÕt bÞ ®iÖn. MÆt kh¸c ®Ó gi¶m träng l−îng kÝch th−íc thiÕt bÞ ®iÖn trªn tµu vÊn ®Ò øng dông ®iÖn ¸p cao còng ngµy cµng ®−îc ph¸t triÓn réng r·i. ThiÕt hiÓu biÕt vÒ an toµn ®iÖn, kh«ng tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c vÒ kü thuËt an toµn ®iÖn cã thÓ g©y tai n¹n. Kh¸c víi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ kh¸c, nguy hiÓm vÒ ®iÖn nhiÒu khi khã ph¸t hiÖn b»ng gi¸c quan nh− nh×n nghe mµ chØ cã thÓ biÕt ®−îc khi tiÕp xóc víi c¸c phÇn tö mang ®iÖn, song lóc ®ã cã thÓ bÞ chÊn th−¬ng trÇm träng, thËm chÝ chÕt ng−êi. Nh÷ng lo¹i ®iÖn cã ®iÖn ¸p tõ 100 - 200V trë lªn g©y t¸c h¹i rÊt lín cho ng−êi, ch−a kÓ ®Õn lo¹i cã ®iÖn ¸p lín trªn 1000V. C¸c ®¹i l−îng ®Æc tr−ng cho t¸c dông cña dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p, thêi gian t¸c dông, ®−êng ®i qua c¬ thÓ, tÇn sè dßng ®iÖn, c¸c ®¹i l−îng nµy ®Òu cã nh÷ng trÞ sè nguy hiÓm cho con ng−êi. Thùc chÊt t¸c dông chñ yÕu cña tai n¹n vÒ ®iÖn lµ do dßng ®iÖn g©y ra chø kh«ng ph¶i do ®iÖn ¸p. Tuy nhiªn khi quy ®Þnh vÒ an toµn ®iÖn th−êng cã tÝnh theo ®iÖn ¸p vµ dïng kh¸i niÖm ®iÖn ¸p cho phÐp v× nã x¸c ®Þnh cô thÓ h¬n. C¸c tai n¹n vÒ ®iÖn chñ yÕu lµ do c¸c nguyªn nh©n nh− vi ph¹m c¸c qui tr×nh, nguyªn t¾c sö dông trang thiÕt bÞ ®iÖn, coi th−êng sù nguy hiÓm hoÆc ch−a hiÓu biÕt http://kimcokynhan.wordpress.com
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com hÕt nh÷ng nguy hiÓm do dßng ®iÖn g©y ra víi con ng−êi. Trang bÞ b¶o hé lao ®éng kh«ng ®¶m b¶o phÈm chÊt, mÊt kh¶ n¨ng c¸ch ®iÖn. Ngoµi ra còng cã mét sè tai n¹n ®iÖn x¶y ra do sù rñi ro ngoµi dù kiÕn. §Ó tiÖn xem xÐt nghiªn cøu vµ ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh kü thuËt an toµn ®iÖn tµu thñy chóng ta cã thÓ chia trang thiÕt bÞ ®iÖn trªn tµu thµnh 3 nhãm: c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ sö dông ®iÖn, c¸c dông cô ®iÖn x¸ch tay, tr¹m ph¸t vµ b¶ng ph©n phèi ®iÖn trªn tµu. 5.2 ¶nh h−ëng cña ®iÖn ®èi víi con ng−êi 5.2.1 §iÖn trë cña ng−êi C¬ thÓ ng−êi do rÊt nhiÒu thµnh phÇn cÊu t¹o lªn (kho¶ng 58 chÊt h÷u c¬ kh¸c nhau) nh×n chung n−íc chiÕm 68% -70% c¬ thÓ ng−êi cã thÓ coi nh− mét ®iÖn trë. Líp sõng trªn da (dµy kho¶ng 0,05 -0,2mm) cã ®iÖn trë lín nhÊt, x−¬ng vµ da ®iÖn trë t−¬ng ®èi lín cßn thÞt vµ m¸u th× ®iÖn trë bÐ. Khi ng−êi tiÕp xóc víi mét m¹ng ®iÖn, nÕu da kh« r¸o kh«ng cã th−¬ng tÝch g× th× ®iÖn trë cña ng−êi cã thÓ ®Õn 10.000 hay 100.000 Ω vµ nÕu mÊt hÕt líp sõng trªn da ®iÖn trë cong 80- 1000 Ω vµ nÕu mÊt hÕt líp da th× ®iÖn trë ng−êi chØ 600-800Ω. §iÖn trë cña ng−êi kh«ng ph¶i lµ trÞ sè cè ®Þnh mµ thay ®æi phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè,chñ yÕu lµ t×nh tr¹ng cña da, chiÒu dµy líp sõng, diÖn tÝch vµ trÞ sè ®iÖn ¸p, thêi gian t¸c dông... NÕu da ng−êi bÞ −ít hay cã må h«i th× ®iÖn trë gi¶m xuèng. DiÖn tÝch tiÕp xóc cµng lín th× ®iÖn trë cµng nhá. Khi dßng ®iÖn t¨ng lªn da sÏ bÞ nãng lªn ng−êi cã må h«i do ®ã ®iÖn trë gi¶m xuèng, Thêi gian t¸c dông cña dßng ®iÖn cµng l©u th× ®iÖn trë ng−êi sÐ gi¶m xuèng v× da sÏ bÞ nãng lªn, må h«i ra cµng nhiÒu vµ v× nh÷ng biÕn ®æi ®iÖn ph©n trong c¬ thÓ con ng−êi. §iÖn ¸p ®Æt vµo ng−êi còng cã ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu ®Õn ®iÖn trë cña ng−êi. Khi ®iÖn ¸p t¨ng lªn th× ®iÖn trë cña ng−êi gi¶m xuèng. Khi ng−êi tiÕp xóc víi m¹ng ®iÖn sÏ cã dßng ®iÖn ch¹y qua ng−êi vµ con ng−êi chÞu sù t¸c ®éng cña dßng ®iÖn. 5.2.2 T¸c dông cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi Cã thÓ chia t¸c ®éng cña dßng ®iÖn víi c¬ thÓ con ng−êi lµm hai lo¹i: T¸c dông kÝch thÝch vµ t¸c dông g©y chÊn th−¬ng. PhÇn lín c¸c tr−êng hîp chÕt ng−êi v× ®iÖn giËt lµ do t¸c dông kÝch thÝch g©y nªn. §Æc ®iÓm cña nã lµ dßng ®iÖn qua ng−êi bÐ, ®iÖn ¸p ®Æt vµo ng−êi kh«ng lín n¾m. thêi gian dßng ®iÖn, v× ®iÖn trë cña ng−êi cßn lín, dßng ®iÖn qua ng−êi cßn bÐ, t¸c dông cña nã chØ lµm cho b¾p thÞt tay,c¸c ngãn tay co qu¾p l¹i. NÕu n¹n nh©n kh«ng rêi khái vËt mang ®iÖn, v× ®iÖn trë cña ng−êi cßn lín,dßng ®iÖn qua ng−êi cßn bÐ, t¸c dông cña nã chØ lµm cho b¾p thÞt tay,c¸c ngãn tay co qu¾p l¹i. NÕu n¹n nh©n kh«ng rêi khái vËt mang ®iÖn cµng l©u cµng nguy hiÓm v× ng−êi kh«ng cã kh¶ n¨ng t¸ch rêi khái vËt mang ®iÖn cµng l©u cµng nguy hiÓm v× ng−êi kh«ng cßn kh¶ n¨ng t¸ch rêi khái vËt mang ®iÖn, ®−a ®Õn sù tª liÖt tuÇn hoµn vµ h« hÊp. Mét ®Æc ®iÓm n÷a cña t¸c dông kÝch thÝch lµ kh«ng thÊy râ chç dßng ®iÖn vµo ng−êi vµ ng−êi bÞ n¹n kh«ng cã th−¬ng tÝch. T¸c dông g©y chÊn th−¬ng th−êng xay ra do ng−êi tiÕp xóc víi ®iÖn ¸p cao. Khi ng−êi ®Õn gÇn vËt mang ®iÖn (6KV hay cao h¬n) tuy ch−a ch¹m ph¶i nh−ng v× ®iÖn ¸p cao sinh ra hå quang ®iÖn, dßng ®iÖn hå quang qua ng−êi t−¬ng ®èi lín. Do ph¶i x¹ tù http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com nhiªn cña ng−êi rÊt nhanh ngay lóc Êy cã huynh h−íng tr¸nh vËt mang ®iÖn kÕt qu¶ lµ hå quang sÏ chuyÓn qua vËt cã nèi ®Êt gÇn ®Êy v× vËy dßng ®iÖn qua ng−êi trong thêi gian rÊt ng¾n t¸c dông kÝch thÝch Ýt kh«ng ®−a ®Õn tª liÖt tuÇn hoµn, h« hÊp nh÷ng ng−êi bÞ n¹n cã thÓ bÞ chÊn th−¬ng hay chÕt do hå quang ®èt ch¸y da thÞt. 5.2.3 ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè ®iÖn tíi con ng−êi, trÞ sè cña dßng ®iÖn qua ng−êi Qua kÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c tai n¹n vÒ ®iÖn x¶y ra trªn thùc tÕ chóng ta rót ra ®−îc t¸c dông cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi phô thuéc vµo c−êng ®é dßng ®iÖn vµ lo¹i dßng nh− sau (B¶ng 5-1). T¸c dông cña dßng ®iÖn ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi Dßng ®iÖn (mA) Dßng xoay chiÒu 50-60Hz Dßng mét chiÒu 0,6-1,5 B¾t ®Çu thÊy tª ngãn tay Kh«ng cã c¶m gi¸c 2-3 Ngãn tay tª rÊt m¹nh Kh«ng cã c¶m gi¸c B¾p thÞt tay co l¹i vµ run §au nh− kim ®©m vµ thÊy 5-7 nãng Khã rêi vËt mang ®iÖn nãng t¨ng lªn rÊt m¹nh 8-10 nh−ng cã thÓ rêi ®−îc ngãn tay, bµn, khíp c¶m thÊy ®au Tay kh«ng thÓ rêi vËt mang ®iÖn Nãng t¨ng lªn b¾t ®Çu cã 20-25 ®−îc, ®au t¨ng lªn khã thë hiÖn t−îng co qu¾p h« hÊp bÞ tª liÖt, tim ®Ëp m¹nh RÊt nãng c¸c b¾p thÞt co 50-80 qu¾p, khã thë. H« hÊp tª liÖt, kÐo dµi 3 gi©y th× H« hÊp bÞ tª liÖt 90-100 tim bÞ tª liÖt vµ ngõng ®Ëp Tõ b¶ng 5.1 ta thÊy r»ng víi tÇn sè 50-60Hz, dßng ®iÖn xoay chiÒu an toµn ®èi víi ng−êi ph¶i bÐ h¬n 10mA, víi dßng ®iÖn mét chiÒu ph¶i bÐ h¬n 50mA. §iÖn ¸p ®Æt vµo ng−êi Kü thuËt an toµn ®iÖn th−êng ®−îc sö dông trÞ sè ®iÖn ¸p bëi v× trÞ sè dßng ®iÖn rÊt khã x¸c ®Þnh cô thÓ. ë c¸c n−íc th−êng cã trÞ sè ®iÖn ¸p cho phÐp an toµn ®iÖn. ë n−íc ta quy ®Þnh trÞ sè ®iÖn an toµn ®èi víi ®iÖn mét chiÒu lµ 24 v«n, ®èi víi ®iÖn xoay chiÒu lµ 12v«n. Tuy nhiªn nhiÒu n−íc quy ®Þnh trÞ sè ®iÖn ¸p cho phÐp cña dßng xoay chiÒu lµ 24 v«n vµ dßng ®iÖn mét chiÒu lµ 54 v«n. Nh÷ng ®iÖn ¸p cao h¬n ®iÖn ¸p cho phÐp an toµn ®Òu lµ nguy hiÓm ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi. §iÖn ¸p lín h¬n 400 v«n lµ tèi nguy hiÓm, cã thÓ g©y chÕt ng−êi rÊt nhanh sau khi ch¹m vµo ®iÖn. Thêi gian ®iÖn giËt Thêi gian ®iÖn giËt t¨ng lªn, do ¶nh h−ëng cña ph¸t nãng, líp sõng trªn da cã thÓ bÞ chäc thñng lµm cho ®iÖn trë cña ng−êi gi¶m xuèng do ®ã dßng ®iÖn sÏ t¨ng lªn vµ cµng nguy hiÓm cho ng−êi h¬n. §−êng ®i cña dßng ®iÖn qua ng−êi Ng−êi ta th−êng ®o ph©n l−îng dßng ®iÖn qua tim ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é nguy hiÓm cña con ®−êng dßng ®iÖn qua ng−êi. http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2