intTypePromotion=1

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 9

Chia sẻ: Aksdajd Kashdjqk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
77
lượt xem
19
download

An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Tầu đang chạy. - Hàm lượng dầu chứa trong nước thải nhỏ hơn 15 phần triệu (ppm). - Tầu có trang bị hệ thống đo tự động và kiểm tra, điều khiển việc thải dầu, thiết bị phân ly dầu - nước, hệ thống lọc dầu và các trang bị khác như yêu cầu quy định 16 của phụ lục này. Quy định 9(a) đề cập đến việc chống ô nhiễm do dầu hàng gây ra, còn quy định 9(b) đề cập đến việc chống ô nhiễm do dầu đốt gây ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: An toàn lao động máy, điện tàu thủy part 9

  1. http://kimcokynhan.wordpress.com - TÇu ®ang ch¹y. - Hµm l−îng dÇu chøa trong n−íc th¶i nhá h¬n 15 phÇn triÖu (ppm). - TÇu cã trang bÞ hÖ thèng ®o tù ®éng vµ kiÓm tra, ®iÒu khiÓn viÖc th¶i dÇu, thiÕt bÞ ph©n ly dÇu - n−íc, hÖ thèng läc dÇu vµ c¸c trang bÞ kh¸c nh− yªu cÇu quy ®Þnh 16 cña phô lôc nµy. Quy ®Þnh 9(a) ®Ò cËp ®Õn viÖc chèng « nhiÔm do dÇu hµng g©y ra, cßn quy ®Þnh 9(b) ®Ò cËp ®Õn viÖc chèng « nhiÔm do dÇu ®èt g©y ra. C¸c quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông cho viÖc th¶i n−íc d»n s¹ch, n−íc d»n c¸ch ly, hçn hîp kh«ng ph¶i lµ n−íc la canh buång b¬m hµng vµ kh«ng lÉn dÇu cÆn cã hµm l−îng dÇu nhá h¬n 15ppm. C¸c vïng ®Æc biÖt lµ: - §Þa trung h¶i - Vïng vÞnh - BiÓn ban tÝch - VÞnh A®en - BiÓn ®en - Vïng biÓn nam cùc - BiÓn ®á 3.3.2. Quy ®Þnh 16( Phô lôc I): HÖ thèng kiÓm so¸t, ®iÒu khiÓn th¶i dÇu vµ thiÕt bÞ ph©n ly dÇu n−íc. 1. TÇu 10.000tÊn ®¨ng ký. 3. TÇu cã dung tÝch > 10.000tÊn ®¨ng ký ph¶i l¾p ®Æt thiÕt bÞ läc dÇu cã trang bÞ hÖ thèng b¸o ®éng vµ tù ®éng dõng th¶i khi hµm l−îng dÇu > 15ppm. 4. TÇu chØ thùc hiÖn nh÷ng chuyÕn ®i trong c¸c vïng ®Æc biÖt th× CQHC cã thÓ kh«ng ¸p dông c¸c quy ®Þnh nµy khi tho¶ m·n ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: - TÇu cã trang bÞ kÐt chøa cã dung tÝch tho¶ m·n yªu cÇu ®Ó gi÷ l¹i toµn bé n−íc la canh cã lÉn dÇu trªn tÇu. - TÊt c¶ n−íc la canh ®−îc gi÷ l¹i trªn tÇu ®Ó sau ®ã th¶i tíi thiÕt bÞ tiÕp nhËn trªn bê. - CQHC ph¶i ®¶m b¶o r»ng cã s½n c¸c thiÕt bÞ tiÕp nhËn hçn hîp n−íc la canh tõ tÇu khi tÇu yªu cÇu ë mét c¶ng thÝch hîp. - Cã giÊy chøng nhËn quèc tÕ vÒ ng¨n ngõa « nhiÔm x¸c nhËn tÇu chØ thùc hiÖn c¸c chuyÕn ®i trong c¸c vïng ®Æc biÖt. - Khèi l−îng, thêi gian vµ c¶ng th¶i ph¶i ®−îc ghi trong sæ nhËt ký dÇu phÇn I. 5. ThiÕt bÞ läc dÇu phï hîp víi môc 2 ph¶i cã thiÕt kÕ ®−îc CQHC phª duyÖt vµ ®¶m b¶o hçn hîp n−íc th¶i qua nã < 15ppm. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt thiÕt kÕ CQHC ph¶i quan t©m ®Õn ®Æc tÝnh kü thuËt do IMO khuyÕn nghÞ. http://kimcokynhan.wordpress.com
  2. http://kimcokynhan.wordpress.com 6. ThiÕt bÞ ph©n ly dÇu n−íc cã trang bÞ hÖ thèng b¸o ®éng vµ tù ®éng dõng th¶i ë môc 3 ph¶i cã thiÕt kÕ ®−îc CQHC phª duyÖt vµ ®¶m b¶o hçn hîp n−íc th¶i qua nã < 15ppm. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt thiÕt kÕ CQHC ph¶i quan t©m ®Õn ®Æc tÝnh kü thuËt do IMO khuyÕn nghÞ. 7. TÇu bµn giao tr−íc ngµy 06/7/1993 ®· ®−îc trang bÞ thiÕt bÞ ph©n ly dÇu n−íc 100ppm ph¶i ¸p dông c¸c quy ®Þnh nµy vµo ngµy 06/7/1998. 3.3.3. Quy ®Þnh 19( Phô lôc I): MÆt bÝch nèi tiªu chuÈn. Quy ®Þnh nµy x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c kÝch th−íc tiªu chuÈn cña mÆt bÝch vµ yªu cÇu èng th¶i dÇu cÆn tõ buång m¸y cña tÇu còng nh− èng hót cña thiÕt bÞ tiÕp nhËn trªn bê ph¶i ®−îc trang bÞ mÆt bÝch tiªu chuÈn nµy ®Ó cã thÓ th¶i dÇu cÆn tõ tÇu lªn tr¹m tiÕp nhËn trªn bê. C¸c kÝch th−íc cña bÝch nèi tiªu chuÈn Tªn gäi KÝch th−íc §−êng kÝnh ngoµi 215 mm §−êng kÝnh trong Phï hîp víi ®−êng kÝnh ngoµi cña èng §−êng kÝnh vßng trßn t©m bul«ng 183 mm R·nh ë bÝch 6 lç ®−êng kÝnh 22mm ChiÒu dµy bÝch 20 mm Bul«ng vµ ®ai èc d x L 6 chiÕc, 22mm x ®é dµi phï hîp BÝch nµy ®−îc thiÕt kÕ cho èng cã ®−êng kÝnh trong tèi ®a 125mm, gio¨ng ®Öm b»ng vËt liÖu chÞu dÇu vµ chÞu ®−îc ¸p lùc lµm viÖc 6KG/cm2. 3.3.4. Quy ®Þnh 20( Phô lôc I):Sæ nhËt ký dÇu (Oil Record Book). 1. TÇu dÇu tªn 150 tÊn ®¨ng ký vµ tÇu hµng tªn 400 tÊn ®¨ng ký ph¶i cã sæ nhËt ký dÇu phÇn I (ghi c¸c c«ng viÖc trong buång m¸y). Ngoµi ra tÇu dÇu >150tÊn ®¨ng ký cßn cã thªm sæ nhËt ký dÇu phÇn II (ghi c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn lµm hµng, d»n tÇu...) 2. NhËt ký dÇu ph¶i ®−îc ghi ®Çy ®ñ trong tõng tr−êng hîp, ghi cho tõng kÐt hµng cô thÓ bÊt kú khi nµo cã nh÷ng ho¹t ®éng sau ®©y: a) §èi víi ho¹t ®éng buång m¸y (mäi lo¹i tÇu): - NhËn n−íc d»n hoÆc vÖ sinh c¸c kÐt dÇu. - Th¶i n−íc d»n bÈn hoÆc n−íc röa kÐt tõ c¸c kÐt nªu trªn. - Th¶i dÇu cÆn - Th¶i qua m¹n hoÆc b»ng c¸ch kh¸c ®èi víi n−íc la canh buång m¸y. b) §èi víi ho¹t ®éng hµng ho¸ (tÇu dÇu) - NhËn dÇu hµng. - B¬m chuyÓn dÇu hµng trong kÐt hµng trªn tÇu lóc hµnh tr×nh - B¬m tr¶ dÇu hµng http://kimcokynhan.wordpress.com
  3. http://kimcokynhan.wordpress.com - NhËn n−íc d»n vµo kÐt dÇu hµng vµ c¸c kÐt d»n s¹ch - VÖ sinh kÐt dÇu hµng kÓ c¶ röa b»ng dÇu th« - Th¶ n−íc tõ c¸c kÐt l¾ng - §ãng tÊt c¶ c¸c van yªu cÇu hoÆc c¸c thiÕt bÞ t−¬ng tù sau khi kÕt thóc nh÷ng ho¹t ®éng th¶i tõ kÐt l¾ng. - §ãng c¸c van cÇn thiÕt ®Ó c¸ch ly c¸c kÐt d»n s¹ch víi c¸c ®−êng èng hµng vµ vÐt sau khi kÕt thóc nh÷ng ho¹t ®éng th¶i tõ kÐt l¾ng. - Th¶i cÆn dÇu. 2. Th¶i dÇu, hçn hîp lÉn dÇu trong tr−êng hîp ®Æc biÖt hoÆc c¸c tr−êng hîp ngÉu nhiªn hay bÊt th−êng kh¸c ph¶i ghi râ vµo nhËt ký dÇu hoÆc c¸ch vµ nguyªn nh©n cña viÖc th¶i ®ã. 3. Mçi ho¹t ®éng nªu ë môc 2 ph¶i ghi ngay vµ ®Çy ®ñ vµo nhËt ký dÇu vµ sò quan chÞu tr¸ch nhiÖm ký tªn, hÕt mçi trang thuyÒn tr−ëng ph¶i ký x¸c nhËn vµo ®ã. NhËt ký ®−îc ghi b»ng ng«n ng÷ cña quèc gia mµ tÇu treo cê, tiÕng Anh hoÆc tiÕng Ph¸p. 4. NhËt ký dÇu ph¶i ®−îc cÊt ë n¬i sao cho dÔ dµng khi kiÓm tra vµ ph¶i lu«n ®−îc gi÷ trªn tÇu. NhËt ký dÇu ph¶i ®−îc l−u trªn tÇu Ýt nh©t 3 n¨m khi hÕt quyÓn. 5. C¬ quan cã thÈm quyÒn cña chÝnh phñ thµnh viªn c«ng −íc cã quyÒn kiÓm tra, sao chÐp bÊt kú phÇn nµo cña nhËt ký dÇu vµ yªu cÇu thuyÒn tr−ëng x¸c nhËn ®©y lµ b¶n sao ®óng cña ®o¹n ®ã. B¶n sao cã x¸c nhËn cña thuyÒn tr−ëng lµ tµi liÖu lµm b»ng chøng khi cã tranh chÊp, xÐt xö. ViÖc sao chÐp nhËt ký dÇu ph¶i ®−îc thùc hiÖn cµng nhanh cµng tèt kh«ng ®−îc g©y ngõng trÖ ho¹t ®éng cña tÇu khi kh«ng cÇn thiÕt. 6. C¸c tÇu dÇu
  4. http://kimcokynhan.wordpress.com (i) KÕt qu¶ thö thiÕt bÞ ®−îc ghi vµo giÊy chøng nhËn ng¨n ngõa « nhiÔm do n−¬c th¶i ®· ®−îc cÇp cho tÇu. (ii) Ngoµi ra, viÖc th¶i kh«ng lµm xuÊt hiÖn c¸c vËt næi nh×n thÊy ®−îc vµ kh«ng lµm thay ®æi mµu n−íc xung quanh. c) TÇu n»m ë vïng n−íc thuéc chñ quyÒn cña mét quèc gia nµo ®ã vµ th¶i n−íc th¶i phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu Ýt nghiªm ngÆt h¬n khi cã thÓ ®−îc chÝnh quyÒn nµy cho phÐp. 2. Khi n−íc th¶i cã lÉn c¸c phÕ liÖu hoÆc c¸c lo¹i n−íc cã c¸c yªu cÇu th¶i kh¸c th× viÖc th¶i nµy ph¶i nghiªm ngÆt h¬n. 3.3.6. Quy ®Þnh 3( Phô lôc V): Th¶i r¸c ngoµi vïng ®Æc biÖt 1. Theo yªu cÇu cña quy ®Þnh 4,5 vµ 6 cña phô lôc nµy: a) CÊm th¶i xuèng biÓn tÊt c¶ c¸c d¹ng chÊt dÎo, kÓ c¶ d©y b»ng vËt liÖu tæng hîp, l−íi ®¸nh c¸ b»ng vËt liÖu tæng hîp vµ bao gãi chøa r¸c b»ng chÊt dÎo. b) C¸c lo¹i r¸c nªu d−íi ®©y ®−îc th¶i xuèng biÓn cµng xa bê cµng tèt, nh−ng trong mäi tr−êng hîp viÖc th¶i r¸c nh− vËy sÏ cÊm nÕu kho¶ng c¸ch xa bê gÇn nhÊt: (i) D−íi 25 h¶i lý trong tr−êng hîp th¶i c¸c vËt liÖu bäc lãt vµ ®ãng gãi cã tÝnh næi. (ii)D−íi 12 h¶i lý trong tr−êng hîp th¶i thøc ¨n thõa vµ tÊt c¶ nh÷ng lo¹i r¸c kh¸c kÓ c¶ c¸c s¶n phÈm lµm b»ng giÊy, giÎ, thuû tinh, kim lo¹i, chai lä, ®å sµnh sø vµ c¸c phÕ th¶i t−¬ng tù. c) Cã thÓ ®−îc phÐp th¶i xuèng biÓn r¸c nªu ë môc (b) (ii) cña quy ®Þnh nµy nÕu r¸c th¶i ®· ®i qua m¸y t¸n hoÆc nghiÒn vµ viÖc th¶i ph¶i thùc hiÖn cµng xa bê cµng tèt, nh−ng cÊm mäi tr−êng hîp th¶i r¸c nh− thÕ nÕu c¸ch bê gÇn nhÊt d−íi 3 h¶i lý. R¸c ®· ®−îc nghiÒn hoÆc t¸n nh− vËy ph¶i cá kh¶ n¨ng ®i qua ®−îc mÆt sµng cã c¸c lç mµ ®−êng kÝnh kh«ng lín h¬n 25mm. 2. NÕu r¸c ®−îc trén víi c¸c chÊt th¶i kh¸c mµ viÖc th¶i c¸c chÊt ®ã ph¶i theo nh÷ng yªu cÇu kh¸c th× ph¶i ¸p dông nh÷ng yªu cÇu nghiªm ngÆt h¬n. 3.3.7. Phô lôc VI: Ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tầu gây ra Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí do tầu gây ra của MARPOL 73/78 đã có hiệu lực từ ngày 19 tháng 05 năm 2005. Một nội dung quan trọng của Phụ lục này là việc kiểm soát chất lượng dầu nhiên liệu sử dụng trên tầu để đảm bảo hàm lượnglưu huỳnh không được vượt quá giới hạn cho phép. Quy định 18(3) của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78 yêu cầu thông tin chi tiết về dầu nhiên liệu dùng cho mục đích đốt trên tầu phải được ghi nhận thông qua Phiếu cung ứng nhiên liệu (Bunker delivery note), theo mẫu được nêu trong Phụ chương V của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78. Phiếu cung ứng nhiên liệu ít nhất phải bao gồm các thông tin sau: tên và số IMO của tầu tiếp nhận dầu. cảng tiếp http://kimcokynhan.wordpress.com
  5. http://kimcokynhan.wordpress.com nhận dầu. thời gian bắt đầu tiếp nhận dầu. tên, địa chỉ, số điện thoại của nhà cung cấp dầu. tên. khối lượng, tỷ trọng (ở 150C), hàm lượng lưu huỳnh (% khối lượng) của sản phẩm dầu cung cấp. và việc xác nhận của nhà cung cấp dầu là dầu nhiên liệu được cung cấp thoả mãn quy định 14(1), 14(4)(a) hoặc 18(1) của Phụ lục VI, Công ước MARPOL 73/78. Theo Quy định 18(4) của Phụ lục VI – Công ước MARPOL 73/78, Phiếu cung ứng nhiên liệu phải được lưu giữ trên tầu trong vòng 3 năm tính từ khi dầu được nhận lên tầu. Quy định 18(6) của Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78 yêu cầu Phiếu cung ứng nhiên liệu phải được lưu giữ cùng với mẫu đại diện (representative sample) cho dầu nhiên liệu cấp cho cho tầu. Mẫu dầu đại diện này phải được niêm phong, có chữ ký của đại diện của nhà cung cấp dầu và thuyền trưởng hoặc sỹ quan chịu trách nhiệm của tầu. Tầu phải chịu trách nhiệm lưu giữ mẫu dầu đại diện cho đến khi tiêu thụ phần lớn lượng dầu nhiên liệu đã nhận, nhưng trong mọi trường hợp không được dưới 12 tháng. http://kimcokynhan.wordpress.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2