ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
107
lượt xem
12
download

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có rất nhiều yếu tố có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thuốc lá (tổ chức sản xuất hợp lý, giống, nước tưới, thu hoạch sơ chế,… ) nhưng 4 yếu tố được xem là quan trọng hơn cả đó là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP NÔNG HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG THUỐC LÁ VÀNG SẤY

  1. 1 BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP HOÀ CHÍ MINH KHOA NOÂNG HOÏC PHAÏM HÖÕU NGUYEÂN AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC BIEÄN PHAÙP NOÂNG HOÏC ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG THUOÁC LAÙ VAØNG SAÁY (W.David Smith and Loren R.Fisher- Extension Crop Science Specialist Tobaco) (Baøi dòch toùm taét moân hoïc Thuoác laù) Thaønh phoá Hoà Chí Minh Thaùng 12 - 2004
  2. 2 1. Ñaët vaán ñeà Töø naêm 2000, vieäc tieáp thò thuoác laù ñaõ coù nhöõng thay ñoåi moät caùch roõ reät, hieän nay coù hôn 80% ñöôïc baùn ra thò tröôøng döùôi daïng hôïp ñoàng. Ngöôøi saûn xuaát thuoác laù ñang chuù troïng ñeán caùc vaán ñeà: caûi thieän moái quan heä vôùi ngöôøi mua, gia taêng moät caùch roõ reät veà chaát löôïng, baûo ñaûm chaát löôïng – dö löôïng hoùa chaát trong saûn phaåm vaø ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu cuûa khaùch haøng. Naêm 2003, giaù thuoác laù bieán ñoäng töø 0.78USD ñeán 1.94 USD cho 1 pound tuøy thuoäc vaøo daïng saûn phaåm. Do ñoù, saûn xuaát vaø tieáp thò chaát löôïng cuûa thuoác laù laø nguyeân taéc vaøng cho taát caû nhöõng ngöôøi saûn xuaát ñeå hoï coù theå baùn ñöïoc saûn phaåm cuûa mình. Coù raát nhieàu yeáu toá coù aûnh höôûng raát lôùn ñeán chaát löôïng thuoác laù (toå chöùc saûn xuaát hôïp lyù, gioáng, nöôùc töôùi, thu hoaïch sô cheá,… ) nhöng 4 yeáu toá ñöôïc xem laø quan troïng hôn caû ñoù laø: löôïng ñaïmg vaø thôøi gian aùp duïng, kieåm soaùt vieäc ñaùnh ngoïn tæa choài sao cho dö löôïng MH (Maleic Hydrazide) nhoû nhaát, toác ñoä thu hoaïch vaø söï chín cuûa thuoác laù, phaân loaïi theo vò trí laù treân thaân. 2. Caùc yeáu toá chính aûnh höôûng ñeán chaát löôïng thuoác laù 2.1 Löôïng ñaïm vaø thôøi gian boùn Ñaïm laø dinh döôõng quan troïng nhaát cho naêng suaát vaø chaát löôïng thuoác laù. Löôïng ñaïm taêng seõ laøm cho: naêng suaát taêng leân nhöng quaù nhieàu seõ laøm naêng suaát giaûm, gia taêng kích thöôùc laù nhöng tyû leä laù daøy giaûm, laø taêng toång haøm löôïng alkaloic (keå caû nicotine) trong laù thuoác vaø giaûm löôïng ñöôøng, laøm chaäm quaù trình chín cuûa laù thuoác, laù thuoác coù maøu toái, choài naùch phaùt trieån vaø raát khoù kieåm soaùt, laù doøn deã ruïng, saâu söøng vaø raày meàm nhieàu,… Nhieàu ngöôøi troàng thuoác laù ñaõ toán nhieàu coâng söùc ñeå choïn löïa loaïi phaân boùn naøo thích hôïp ví duï: NaNO3, dung dòch UAN 30%, dung dòch 24S UAN, Ca(NO3)2. Tuy nhieân, trong ñieàu kieän ôû vuøng Ñoâng Nam cuûa Myõ, löôïng ñaïm vaø thôøi gian boùn quan troïng hôn caùc yeáu toá veà phaân boùn khaùc. Ñaïm khoâng ñöôïc boùn sau giai ñoaïn ra hoa vì seõ laøm chaäm quaù trình chín cuûa laù thuoác, tích luõy ñaïm trong laù laøm laù gioøn khoù quaán, coù maøu toái. 2.2 Ngaét ngoïn vaø ñaùnh choài
  3. 3 Ngaét ngoïn thuoác laù vaøo giai ñoaïn cuoái ngay khi hoa vöøa baét ñaàu xuaát hieän toát hôn ngaét treã (trong ñieàu kieän phaûi kieåm soaùt ñöôïc söï phaùt trieån cuûa caùc choài naùch). Neáu ngaét ngoïn treã sau 3 tuaàn seõ laøm giaûm 20-25 pound/acre/ngaøy hoaëc laøm giaûm naêng suaát 1%/acre/ngaøy trong ñieàu kieän naêng suaát bình thöôøng 2000-2500 pound/acre. Ngaét ngoïn sôùm seõ laøm giaûm khaû naêng bò gaây haïi bôûi gioù baõo, ngoaøi ra noù coøn caûi thieän ñöôïc chaát löôïng hoùa lyù cuûa thuoác laù vì kích thích reã phaùt trieån taêng khaû naêng haáp thu dinh döôõng, choáng chòu haïn, vaø khaû naêng saûn suaát alkaloic, giaûm tröùng vaø aáu truøng treân caây. Kieåm soaùt söï sinh tröôûng cuûa caùc choài naùch coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán naêng suaát cuûa caây thuoác laù bôûi vì seõ taäp trung dinh döôõng nuoâi laù trung chaâu vaø caùc laù ngoïn. Vieäc aùp duïng ñuùng thôøi gian, ñuùng lieàu löôïng cuûa caùc loaïi hoùa chaát dieät choài laø chìa khoùa quan troïng ñeå kieåm soaùt ñöôïc choài naùch. Coù 2 loaïi hoùa chaát cô baûn ñeå kieåm soaùt choài naùch: daïng tieáp xuùc: dieät caùc choài naùch khi noù tieáp xuùc baèng caùch laøm khoâ, boûng caùc choài naøy; daïng löu daãn: haïn cheá söï sinh tröôûng caùc choài naùch nhöng khoâng gieát cheát chuùng (öùc cheá söï phaân chia teá baøo). MH (Maleic Hydrazide) ñaõ laøm tieát kieäm raát nhieàu coâng lao ñoäng keå töø khi noù ñöôïc giôùi thieäu vaøo nhöõng naêm ñaàu cuûa thaäp kyû 1950. Hoùa chaát MH thuoäc daïng löu daãn vaø ñöôïc söû duïng roäng raõi ñeå kieåm soaùt choài naùch vì hieäu quaû cao, giaù töông ñoái, vaø deã söû duïng. Tuy nhieân, dö löôïng quaù cao cuûa noù cuõng laø moät haïn cheá khi aùp duïng treân caây thuoác laù nhöng khoâng coù loaïi hoùa chaát naøo coù theå thay theá noù ñöôïc vì nhöõng öu ñieåm treân. Nhieàu thaønh vieân cuûa EU, nhaø nhaäp khaåu chính cuûa caùc coâng ty thuoác laù Myõ, chaáp nhaän dö löôïng MH khoaûng 80ppm. Moät soá bieän phaùp laøm giaûm dö löôïng MH trong khi kieåm soaùt choài naùch: - Söû duïng löôïng ñaïm moät caùch hôïp lyù: löôïng phaân ñaïm ñöôïc khuyeán caùo töø 50 ñeán 80 pound/acre coäng theâm 1 phaàn dinh döôõng bò tröïc di. Löôïng ñaïm 50 pound/acre ñöôïc khuyeán caùo cho nhöõng ñaát coù caáu truùc toát, ñaát maøu môõ ñaëc bieät laø nhöõng ñaát coù troàng caây hoï ñaäu. Ngöôïc laïi, nhöõng ñaát coù caáu truùc thoâ, rôøi raïc ñöôïc söû duïng löôïng ñaïm 80 pound/acre.
  4. 4 Baûng 1.1: aûnh höôûng cuûa caùc löôïng ñaïm vaø tyû leä choài ñöôïc kieåm soaùt (%) ôû Kinston vaø Reidsville, 1993. Löôïng ñaïm (pound/acre) Tyû leä choài ñöôïc kieåm soaùt (%) Döôùi ngöôõng khuyeán caùo 16 pound 87 Möùc khuyeán caùo 80 Treân ngöôõng khuyeán caùo 16 pound 66 Treân ngöôõng khuyeán caùo 54 pound 55 Nhö vaäy, söû duïng löôïng ñaïm ít hôn hoaëc baèng möùc khuyeán caùo seõ kieåm soaùt ñöôïc choài naùch treân caây thuoác laù. - Caây ñoàng ñeàu: aùp duïng caùc hoùa chaát kieåm soaùt choài seõ ñaït hieäu quaû cao hôn, taäp trung hôn. Ñeå coù ruoäng thuoác laù ñoàng ñeàu caàn phaûi coù caây con ñoàng ñeàu, ñaát coù ñoä pH töø 5.8-6.0, caùc bieän phaùp kyõ thuaät khaùc phaûi ñöôïc aùp duïng ñoàng loaït nhö boùn phaân cuøng luùc. - Kieåm soaùt choài naùch sôùm, trieät ñeå baèng Fatty alcohol contacts vaø Flumetralin (Prime + Flupro). Ñoái vôùi caùc hoaù chaát tieáp xuùc, hoãn hôïp C8-C10 alcohols 4% (2 gallon hoùa chaát + 48 gallon nöôùc/acre) ñöôïc söû duïng ñeå phun laàn 1, hoãn hôïp 5 % (2.5 gallon hoùa chaát + 47.5 gallon nöôùc/acre) ñöôïc söû duïng ñeå phun laàn 2. hoaëc phun 2 laàn baèng dung dòch C10 3% (1.5 gallon C10 + 48.5 gallon nöôùc/acre). MH ñöôïc phun laàn 1 khi coù 50-60% caây vöøa xuaát hieän nuï, phun toát nhaát trong khoaûng thôøi gian 10 giôø ñeán 6 giôø chieàu trong nhöõng ngaøy naéng aám, ngoaïi tröø khi caây bò heùo vaø nhieät ñoä quaù cao. Khoâng phun hoùa chaát leân nhöõng caây quaù aåm öùôt, hoaëc bò stress bôûi söï khoâ haïn. - Söû duïng löôïng MH moät caùch hôïp lyù: khoâng nhö Fatty alcohol contacts vaø Flumetralin, MH ñöôïc haáp thu bôûi laù vaø ñöôïc vaän chuyeån trong caây ñeå öùc cheá caùc choài nhoû. Hieäu quaû haáp thu MH toát hay xaáu tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän sinh tröôûng cuûa caây. Vì vaäy, khoâng phun MH leân caây thuoác laù khi caây ñang bò khoâ haïn hoaëc bò heùo bôûi möa quaù nhieàu hoaëc nhieät ñoä quaù cao. Toát nhaát neân phun ôû thôøi ñieåm töø ñeán 3 ngaøy sau khi coù möa lôùn hoaëc töôùi nöôùc. Khi khoâng chuû ñoäng ñöôïc nöôùc töôùi, ngöôøi ta phun flumetralin hoaëc hoùa chaát tieáp xuùc ñeå kieåm soaùt choài tröôùc khi aùp duïng MH.
  5. 5 Baét ñaàu phun MH khi laù vöøa khoâ söông, chæ neân phun vaøo buoåi saùng, chæ phun MH vaøo buoåi chieàu trong nhöõng ngaøy laïnh, nhieàu maây, ñaát aåm. Lieàu löôïng vaø soá laàn phun MH treân thuoác laù vaøng saáy: 1.14lít/1000 caây. Maät ñoä troàng thuoác laù ôû North Carolina khoaûng 6000caây/acre vaø ñöôïc söû duïng 1.5 gallon/acre, phun 1 laàn duy nhaát. Phun laëp laïi neáu trôøi möa trong voøng 4 giôø sau phun; trong khoaûng 4 -10 giôø sau khi phun laàn 1, neáu coù möa thì phun boå sung 0.75 gallon/acre. MH ñöôïc haáp thu nhieàu bôûi nhöõng laù non ôû phía treân hôn nhöõng laù giaø, laù ôû phía döôùi. Dö löôïng MH thöôøng cao ôû nhöõng laù goác thaáp ôû nhöõng laù phía treân bôûi vì nhöõng laù naøy thöôøng ñöôïc thu hoaïch sôùm hôn sau khi phun MH. Vì vaäy, caàn thu hoaïch sau khi phun MH ít nhaát laø 7 ngaøy. Ngoaøi ra löôïng möa cuõng coù aûnh höôûng ñeán dö löôïng MH trong laù thuoác laù: löôïng möa töø 0.05 – 0.1 inch laøm giaûm 1 caùch coù yù nghóa dö löôïng MH trong laù ôû caû 2 vò trí laù treân cao vaø döôùi thaáp. - Luaân phieân söû duïng caùc chöông trình kieåm soaùt choài naùch: chöông trình kieåm soaùt choài naùch hieäu quaû nhaát bao goàm vieäc söû duïng 1 caùch ñuùng ñaén, haøi hoøa caùc loaïi coàn baøo tieáp xuùc, Flumatrelin vaø lieàu löôïng MH. Ví duï: Chöông trình I: phun baèng maùy (Overtop application): goàm caùc böôùc sau: Böôùc 1: phun chaát tieáp xuùc chöùa coàn tröôùc khi ngaét ngoïn, phun khi coù khoaûng 50- 60% caây böôùc vaøo gaii ñoaïn ra nuï. Caùc boä phaän cuûa hoa ngaên chaën caùc tia thuoác laïi neân caùc choài naùch phí treân bò tieâu dieät nhieàu hôn. Noàng ñoä thöôøng duøng: 4% ñoái vôùi C8- C10, 3% ñoái vôùi daïng C10. Söû duïng noàng ñoä cao hôn hoaëc aùp löïc phun quaù maïnh coù theå laøm chaùy laù 1 caùch nghieâm troïng. Böôùc 2: ngaét ngoïn nhöõng caây ñaït tieâu chuaån ngay sau khi phun thuoác tieáp xuùc 24 – 48 giôø. Böôùc 3: 3-5 ngaøy sau phun laàn 1, phun dung dòch tieáp xuùc laàn 2 (noàng ñoä 5% ñoái vôùi C8- C10, 3% ñoái vôùi daïng C10). Nhöõng ruoäng caây sinh tröôûng vaø ra hoa khoâng ñoàng ñeàu caàn phun boå sung laàn 3. Böôùc 4: tieáp tuïc ngaét ngoïn nhöõng caây coøn laïi. Böôùc 5: pha dung dòch hoùa chaát ñeå phun. Goàm caùc caùch sau:
  6. 6 Caùch A: 1.5 gallon MH (saûn phaåm coù chöùa 1.5 pound MH/gallon) vaø 2.28lít Flumetralin/acre. Caùch B: 3 gallon FST-7 hoaëc Leven-38 vaøo 47 gallon nöôùc/acre. Phun sau khi phun thuoác tieáp xuùc laàn 2 hoaëc laàn 3 töø 3 ñeán 5 ngaøy. Caùch C: Phun sau khi phun thuoác tieáp xuùc laàn 2 hoaëc laàn 3 töø 5 ñeán 7 ngaøy (1.5 gallon/acre). Caùch D: ôû nôi xöû lyù hoùa chaát tieáp xuùc laàn 2 hoaëc laàn thöù 3 (neáu coù), pha 2.28 lít Flumetralin/acre + 49.5 gallon nöôùc ñeå keùo daøi thôøi gian ra nuï ñeán ñaàu giai ñoaïn ra hoa. Coù theå aùp duïng phöông nhoû gioït hoaëc maùy phun gaén sau maùy keùo (söû duïng aùp suaát thaáp, phun haït thoâ). Sau khi phun Flumetralin 5 – 7 ngaøy, phun MH theo lieàu löôïng ghi treân nhaõn. Böôùc 6: (chæ caàn thieát neáu döï kieán coù choài taùi sinh phaùt trieån ôû cuoái vuï). Goàm caùc caùch pha: Caùch A: pha 5 % C8-C10 (2.5gallon trong 47.5 gallon nöôùc) xöû lyù vaøo thôøi ñieåm 3 tuaàn sau khi phun MH khi choài coøn nhoû vaø raát deã chaùy. Nhöõng choài daøi hôn 2.54cm caàn ñöôïc ngaét boû baèng tay tröôùc khi phun. Caùch B: phun 2. 28 lít Flumetralin/acre vaøo thôøi ñieåm 3 tuaànsau xöû lyù MH. Chöông trình II : xöû lyù thuû coâng hoaëc xöû lyù nhoû gioït. 2.3 Söï chín cuûa thuoác laù vaø toác ñoä thu hoaïch Toác ñoä thu hoaïch ñöôïc quyeát ñònh bôûi vieäc boùn phaân ñaïm, löôïng möa, nhieät ñoä, boä reã, vaø gioáng. Trong thí nghieäm veà aûnh höôûng cuûa ñieàu kieän thôøi tieát ñeán toác ñoä chín vaø chaát löôïng cuûa thuoác laù trong 2 vuï 2002 vaø 2003 taïi Myõ ñaõ cho keát quaû raèng thôøi tieát coù aûnh höôûng ñeán toác ñoä chín nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa laù thuoác neáu thu hoaïch ñuùng thôøi ñieåm laù chín kyõ thuaät. 2.4 Phaân caáp thuoác laù theo vò trí laù treân thaân Caùc coâng ty thuoác laù cuûa Myõ thöôøng söû duïng caùc nhoùm thuoác laù khaùc nhau ñeå saûn xuaát nhö thuoác laù vaøng saáy, Burley vaø thuoác laù Oriental. Tuy nhieân, thuoác ñeáu khoâng nhöõng ñöôïc hoãn hôïp cuûa caùc nhoùm thuoác khaùc nhau maø coøn hoãn hôïp cuûa caùc
  7. 7 laù ôû caùc vò trí khaùc nhau treân thaân ñeå taïo ra nhöõng saûn phaåm khaùc nhau. Caùc laù ôû nhöõng vò trí khaùc nhau seõ coù chaát löôïng khaùc nhau. Vì vaäy, vieäc phaân loaïi caùc laù thuoác ôû nhöõng vò trí khaùc nhau trong suoát quaù trình thu hoaïch coù yù nghóa raát lôùn ñeán quaù trình saûn suaát ra nhöõng saûn phaåm chaát löôïng hay khoâng. 3. Keát luaän Coù raát nhieàu yeáu toá coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng thuoác laù, nhöng 4 yeáu toá ñöôïc quan taâm haøng ñaàu: löôïng ñaïmg vaø thôøi gian aùp duïng, kieåm soaùt vieäc ñaùnh ngoïn tæa choài sao cho dö löôïng MH (Maleic Hydrazide) nhoû nhaát, toác ñoä thu hoaïch vaø söï chín cuûa thuoác laù, phaân loaïi laù thuoác theo vò trí laù treân thaân. Löôïng ñaïm vaø thôøi gian boùn quan troïng hôn caùc yeáu toá veà phaân boùn khaùc. Löôïng ñaïm ñöôïc khuyeán caùo töø 50 - 80pound/acre (56.75 – 90.8kg/ha) tuøy theo loaïi ñaát. Ñaïm khoâng ñöôïc boùn sau giai ñoaïn ra hoa vì seõ laøm chaäm quaù trình chín cuûa laù thuoác, tích luõy ñaïm trong laù laøm laù gioøn khoù quaán, coù maøu toái. Phun 14.175 lít/ha MH treân thuoác laù vaøng saáy, phun 1 laàn duy nhaát. Phun laëp laïi neáu trôøi möa trong voøng 4 giôø sau phun; trong khoaûng 4 -10 giôø sau khi phun laàn 1, neáu coù möa thì phun boå sung 0.85 lít/ha. MH ñöôïc haáp thu nhieàu bôûi nhöõng laù non ôû phía treân hôn nhöõng laù giaø, laù ôû phía döôùi. Caàn thu hoaïch sau khi phun MH ít nhaát laø 7 ngaøy. Löôïng möa töø 1.27 – 2.54mm laøm giaûm 1 caùch coù yù nghóa dö löôïng MH trong laù ôû caû 2 vò trí laù treân cao vaø döôùi thaáp. Thôøi tieát coù aûnh höôûng ñeán toác ñoä chín nhöng khoâng aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa laù thuoác neáu thu hoaïch ñuùng thôøi ñieåm laù chín kyõ thuaät. Vì vaäy, caàn thu hoaïch trieät ñeå nhöõng laù thuoác ñaõ ñaït ñoä chín kyõ thuaät vaø phaân loaïi ngay theo vò trí cuûa laù treân thaân ñeå ñaûm baûo chaát löôïng laù thuoác toát nhaát, ñoàng nhaát. Tuy nhieân, trong ñieàu kieän ôû Vieät Nam, giaù caû nhaân coâng reû chuû yeáu laáy coâng laøm lôøi, saûn suaát khoâng taäp trung, vieäc thu mua phaân caáp thuoác laù coøn nhieàu baát caäp thì vieäc aùp duïng MH, phaân loaïi laù theo vò trí raát khoù aùp duïng.
  8. 8 GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com
  9. 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản