Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
331
lượt xem
73
download

Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cho biết các loại khoáng nào ảnh hưởng đến: cấu trúc enzime, diệp lục ,độ đóng mở của khí khổng, quang phân li nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh

 1. I. AÙNH SAÙNG: ? . Quan saùt cho bieát Iaùs 1.Cöôøng Ñoä Aùnh Saùng : ?1. Ñieåhöôûngaùntn? Ñeán Iqh aûnh m buø nh saùng laø gì? Vai troø ñoái ñoä iCO2 taêng p? khi noàng vôù quang hôï ? 20 ⎯ Cöôøng ñoä quang hôïp 18000 lux Laø I asaùsaùng aûnh höôûncaàñeán Aùnh ùnh nh taïi ñoù Iqh g n mg co2 / dm2/h baèng vôùi Ip veà 2 maët : quang hôï hh . 15 ⎯ 6000 ?2. Ñieåm no aùnh saùng? Aûn(h cöôøng ñoä vaø quang phoå lux höôûng ntn p cöïc ñaïi ôûhôïp n quang hôï ñeán quang mieà 10 ⎯ Trò soá aùnhxanh tím töø ñoù tia ñoû vaø saùng maø ) IQuang g taêntaêng tæ leä Iaùs hôïp g theâm duø qh khoân 2000 thuaän vôùi noàng CO cho tieáp tuïc taêng 2 5⎯ lux ñeán trò soá baõo hoaø . treân ?3. Khi cöôøng ñoä aùnh saùng taêng ngöôõng ñoù Iqh giaûm . 667 thì cöôøng ñoä quang hôïp ntn? lux Iaùs% CO ñieåm buø thì Iqh cao hôn ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ taêng tæ leä thuaän ñaït ñeán 2 0.04 0.16 0.2 0.3 0.32 0.1 0.01 ñieåm no aùng saùng Aûnh höôûng cuûa cöôøng ñoä aùng saùng ñeán cöôøng ñoä quang hôïp khi noàng ñoä CO2 taêng
 2. 2. Quang Phoå Cuûa Aùnh Saùng: 1. Öùng vôùi caùc möùc quang phoå khaùc nhau thì Iqh khaùc nhau Taûo luïc :spirogyra Vi khuaån hieáu khí : Iqh maïnh nhaát taïi mieàn coù aùnh saùng ñoû naèm giöõa böôùc soùng Pseudomonas (λ) = 650 -700nm vaø yeáu hôn taïi mieàn aùnh saùng xanh , tím coù λ= 400 -450nm 2. Aûnh höôûng ñeáöôùcphaåm chaát cuûa saûn phaåm quang hôïp B n soùng (nm) : caùc tia xanh ,450 kích thích söï toång hôïp caùc axitamin, tím 500 350 400 550 600 650 700 750 proâteâin . Caùc tia aùnh saùng ñoû xuùc tieán quaù trình hình Hoàng ngoaïi Vaøng Cöïc tím Xanh Da cam Tím Ñoû thaønh cacbonhidrat luïc . H10. thöïSpirogyra quang Enghenmannh nhaát Ôû taûo luïc c nghieäm cuûa hôïp xaûy ra maï taïi mieàn aùnh saùng ñoû naèm giöõa böôùc soùng (λ) = 650 - ?1. Öùng vôùi caùc möùc cuûa ?2.Vai troø cuûa quang phoå ñoái 700nm vaø yeáu hôn taïi mieàn aùnh saùng xanh , tím coù λ= quang phoå thì Iqh ntn? vôùi quang hôïp 400 -450nm . Mieàn aùnh saùng luïc hoaøn toaøn khoâng ñöôïc ?taû.oQuan saùtthuïvaø cho ta nhaän xeùt gì? luïc haáp H
 3. II. NOÀNG ÑOÄ CO2 Cöôøng ñoä quang hôïp ?1. [CO2]min ? Ñeå caây quang hôïp ñöôïc 100 ⎯ mg co2 / dm2/h[CO2]min caây quang hôïp ñöôïc : 0.008 – 0.01% ?2. [CO2]max? thì Iqh toát nhaát 80 ⎯ I. Caây bí ñoû [CO2]max ñaït möùc baõo hoaø ( tuyø loaïi caây ) thì Iqh toát nhaát. Trung bình trong töï nhieân laø : 0.03% II. Caây ñaäu 60 ⎯ ? [CO ] taêng thì I ntn? 3. 2 qh [CO2] taêng thì Iqh taêng tæ leä thuaän , ñaït ñeán möùc baõo hoaø , neáu [CO2] tieáp tuïc taêng vöôït ngöôõng 40 ⎯ thì Iqh giaûm ? . Moái phuï thuoäc cuûa quang hôïp vaøo noàng ñoä CO2 coù gioáng nhau ôû taát caû caùc loaøi caây khoâng 20 ⎯ ? Khoâng ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ % CO2 0.03 0.06 0.15 0.3 Söï phuï thuoäc cuûa quang hôïp vaøo noàng ñoä CO2
 4. III. NÖÔÙC ?1.Quaù trình quang hôïp ñöôïc dieãn ra ntn? Vieát phöông trình toång quaùt quang hôïp Quaù trình quang hôïp ñöôïc dieãn ra ôû teá baøo thòt laù ( dieäp luïc ) . Vieát phöông trình toång quaùt quang hôïp : Aùnh saùng maët trôøi 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2 Dieäp luïc ?2. Thieáu nöôùc thì quaù trình quang hôïp cuûa caây ntn? Thieáu nöôùc thì quaù trình quang hôïp cuûa caây seõ ngöøng treä ?3. Vai troø cuûa nöôùc ñoái vôùi caây haïn sinh , trung sinh vaø aåm sinh ntn? Nöôùc laø yeáu toá quang troïng ñoái vôùi quang hôïp ( nguyeân lieäu , moâi tröôøng , ñieàu tieát khí khoång vaø nhieät ñoä cuûa laù )
 5. IV. NHIEÄT ÑOÄ Cöôøng ñoä quang hôïp 40 Cöôøng ñoä quang hôïp 220 mg CO2/dm2/h 12 mg CO2/dm /h 2 180 3 1 30 140 2 4 3 100 20 80 10 20 Nhieät Nhieät ñoä 0C (toc) ñoä oC (toc) 40 45 50 10 20 20 10 40 50 Aûnh höôûng cuûa to c vaø thôøi gian taùc Quang hôïp vaø nhieät ñoä ñoäng ñeán cöôøng ñoä quang hôïp. 1. khoai taây – 2. caø chua - 3. döa chuoät 1:1h - 2:2h - 3:3h – 4:4h ?1.ngöôõng t0C laø gì ? ?3. t0C taêng thì hoaït tính cuûa enzime ntn? Laø toc (25 -35oc ) taïi ñoù Iqh t0C taêng thì hoaït tính cuûa enzime taêng toái öu. Tuyø loaïi caây taêng hoaëc maát hoaït tính tuyø töøng ?2. t0C taêng thì I ntn? loaïi vaø aûnh höôûng ñeán quang hoaù qh t0C taêng thì I taêng theo ñaït ?4. pha toái quang hoaù xaåy ra nhôø hoaït qh ñeán giaù trò toái öu ( ngöôõng toc), ñoäng naøo enzimes treân ngöôõng thì Iqh giaûm
 6. V. MUOÁI KHOAÙNG ?1.cho bieát caùc loaïi khoaùng naøo aûnh höôûng ñeán : caáu truùc enzime , dieäp luïc , ñoä ñoùng môû cuûa khí khoång , quang phaân li nöôùc ? Caùc nguyeân toá khoaùng aûnh höôûng nhieàu maët ñeán quang hôïp : tham gia vaøo caáu thaønh enzime quang hôïp ( N , P , S) , dieäp luïc ( Mg , N ), ñieàu tieát ñoä ñoùng môûû khí khoång cho CO2 khueách taùn vaøo laù (K) , lieân quan ñeán quang phaân li nöôùc nöôùc ( Mn , Cl )
 7. VI. CUÕNG COÁ : 1. AÙNH SAÙNG: ? . Quan saùt H10.1 cho bieát a) Cöôøng Ñoä Aùnh Saùng : taùc nhaân haïn cheá quang hôïp 20 ⎯ Cöôøng ñoä quang hôïp 18000 Noàng ñoä CO2 lux mg co2 / dm2/h ? . Quan saùt cho bieát Iaùs 15 ⎯ 6000 aûnh höôûng ntn? Ñeán Iqh lux khi noàng ñoä CO2 taêng ? 10 ⎯ Aùnh saùnh aûnh höôûng ñeán quang hôïp veà 2 maët : 2000 cöôøng ñoä vaø quang phoå ( 5⎯ lux quang hôïp cöïc ñaïi ôû mieàn 667 tia ñoû vaø xanh tím ) lux Quang hôïp taêng tæ leä ⎪ thuaäCO2 i noàng CO2 cho % n vôù ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ 0.3 0.32 ñeán trò soá baõo hoaø . treân 0.04 0.16 0.2 0.1 0.01 ngöôõng ñoù Iqh giaûm . Aûnh höôûng cuûa cöôøng ñoä aùng saùng ñeán cöôøng ñoä quang hôïp khi noàng ñoä CO2 taêng
 8. b. Quang Phoå Cuûa Aùnh Saùng: Taûo luïc :spirogyra Vi khuaån hieáu khí : Pseudomonas Böôùc soùng (nm) 350 Ôû taûo . 400 luï450Spirogyra quang hôïp xaûy ra maïnh nhaát c 500 550 600 650 700 750 taïi mieàn aùnh saùng ñoû naèm giöõa böôùc soùng (λ) = 650 - Hoàng ngoaïi Vaøng Cöïc tím Xanh Da cam Tím 700nm vaø yeáu hôn taïi mieàn aùnh saùng xanh , tím coù λ= Ñoû luïc 400 -450nm . Mieàn aùnh saùng luïc hoaøn toaøn khoâng ñöôïc taûo H10. thöïc nghieäm cuûa Enghenman luïc haáp thuï ? Quan saùt H vaø cho ta nhaän xeùt gì? .
 9. 2 . NOÀNG ÑOÄ CO2 ? Söï phuï thuoäc cuûa Cöôøng ñoä quang hôïp 100 ⎯ quang hôïp vaøo CO2 ntn? mg co2 / dm2/h Quang hôïp taêng tæ 80 ⎯ I. Caây bí ñoû leä thuaän vôùi noàng II. Caây ñaäu 60 ⎯ CO2 cho ñeán trò soá baõo hoaø . treân 40 ⎯ ngöôõng ñoù Iqh giaûm 20 ⎯ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ % CO2 0.03 0.06 0.15 0.3 Söï phuï thuoäc cuûa quang hôïp vaøo noàng ñoä CO2
 10. 3. NÖÔÙC ? Neâu aûnh höôûng cuûa nöôùc ñeán pha saùng cuûa quang hôïp Thieáu nöôùc thì quaù trình quang hôïp cuûa caây seõ ngöøng treä Nöôùc laø yeáu toá quang troïng ñoái vôùi quang hôïp ( nguyeân lieäu , moâi tröôøng , ñieàu tieát khí khoång vaø nhieät ñoä cuûa laù ) 4. MUOÁI KHOAÙNG ? cho ví duï veà vai troø cuûa muoái khoaùng trong heä saéc toá quang hôïp .
 11. 5. NHIEÄT ÑOÄ Cöôøng ñoä quang hôïp 40 Cöôøng ñoä quang hôïp 220 mg CO2/dm2/h 12 mg CO2/dm /h 2 180 3 1 30 140 2 4 3 100 20 80 10 20 Nhieät Nhieät ñoä 0C (toc) ñoä oC (toc) 40 45 50 10 20 20 10 40 50 Aûnh höôûng cuûa to c vaø thôøi gian taùc Quang hôïp vaø nhieät ñoä ñoäng ñeán cöôøng ñoä quang hôïp. 1. khoai taây – 2. caø chua - 3. döa chuoät 1:1h - 2:2h - 3:3h – 4:4h ?. Trình baøy söï phuï thuoäc cuûa quang hôïp vaøo nhieät ñoä ntn? t0C taêng thì Iqh taêng theo ñaït ñeán giaù trò toái öu ( ngöôõng toc), treân ngöôõng thì Iqh giaûm Aûnh höôûng ñeán hoaït tính cuûa enzime qt quang hoaù
 12. IV. DAËN DOØ : 1. Hoïc baøi 2.Laøm caùc caâu hoûi trang 46 sgk 3. Chuaån bò baøi 11 trang 47 sgk
 13. Choïn caâu traû lôøi ñuùng nhaát: Cho ng 1. nhieät ñoä cöïc tieåu laøm ngöng quang 1. hôïp ôû thöïc vaät aù nhieät ñôùi laø? A). 4 - 8 0C B). -500C C). 500C D). 0 - 20 C
 14. Caâu 2. noàng ñoä baûo hoøa CO2 laø ? A). cöôøng ñoä quang hôïp khoâng taêng cho duø taêng cöôøng ñoä aùnh saùng B). cöôøng ñoä quang hôïp caân baèng vôùi cöôøng ñoä hoâ haáp C). trò soá tuyeät ñoái cuûa quang hôïp D). cöôøng ñoä quang hôïp taêng theo noàng ñoä CO2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản