intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của các yếu tố về sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại một số trường đại học thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

83
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học nhằm hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Mẫu nghiên cứu gồm 1.447 sinh viên hệ đại học hình thức giáo dục chính quy tại 4 trường đại học công lập thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Trà Vinh).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của các yếu tố về sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại một số trường đại học thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

Journal of Science – 2016, Vol. 9 (1), 26 – 34<br /> <br /> Part A: Social Sciences, Humanities and Education<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI<br /> HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC KHU VỰC<br /> ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG<br /> Lê Thị Linh Giang1, Trần Thị Lan Anh2, Châu Sôryaly2<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> TS. Trường Đại học An Giang<br /> ThS. Trường Đại học An Giang<br /> <br /> Thông tin chung:<br /> Ngày nhận bài: 27/07/15<br /> Ngày nhận kết quả bình duyệt:<br /> 25/10/16<br /> Ngày chấp nhận đăng: 03/16<br /> Title:<br /> Factors affecting students’<br /> satisfaction towards training<br /> and education of some<br /> universities in Mekong delta<br /> Từ khóa:<br /> Sự hài lòng của sinh viên, hoạt<br /> động đào tạo đại học, giáo dục<br /> đại học<br /> Keywords:<br /> Students satisfaction, training<br /> activities, higher education<br /> <br /> ABSTRACT<br /> The purpose of this study is to evaluate the influence of these factors on<br /> students’ satisfaction in university training activities, aimed at improving the<br /> quality of higher education. Samples of 1,447 formal undergraduate students in<br /> four public universities from Mekong Delta (An Giang University, Can Tho<br /> University, Dong Thap University, Tra Vinh University). Participants<br /> completed a questionnaire consisting of two parts: First, assess the level of<br /> student expectations and the level of the school’s responses. Second, individual<br /> characteristics of students. The results obtained from the statistical analysis<br /> showed that students in four universities satisfied with the quality university<br /> training activities at a high level. Statistical results from the multivariate<br /> regression analysis determined that three components of training activities<br /> (Training program, Professional capacity of lecturers and Quality of faculty<br /> responsibilities) and two factors related to individual characteristics of students<br /> (Student expectations and The level of participation in extracurricular activities<br /> of students) affected students’ satisfaction. The findings have, based on the<br /> results of the present study, educational implications.<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến<br /> sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo đại học nhằm hướng đến<br /> nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Mẫu nghiên cứu gồm 1.447 sinh viên hệ<br /> đại học hình thức giáo dục chính quy tại 4 trường đại học công lập thuộc Đồng<br /> bằng sông Cửu Long (Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ,<br /> Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Trà Vinh). Người tham gia hoàn<br /> thành bảng hỏi gồm 2 phần: Một là, đánh giá mức độ kì vọng của sinh viên và<br /> mức độ đáp ứng của nhà trường. Hai là, đặc điểm cá nhân của sinh viên. Kết<br /> quả thu được từ các phân tích thống kê cho thấy sinh viên ở 4 trường hài lòng<br /> về chất lượng hoạt động đào tạo đại học ở mức cao.<br /> Kết quả thống kê từ các phân tích hồi quy đa biến xác định rằng 3 thành tố của<br /> hoạt động đào tạo (Chương trình đào tạo, Năng lực chuyên môn của giảng<br /> viên, Phẩm chất trách nhiệm của giảng viên) và 2 yếu tố liên quan đặc điểm cá<br /> nhân của sinh viên (Kì vọng của sinh viên, Mức độ tham gia hoạt động ngoại<br /> khóa của sinh viên) ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên. Những khuyến<br /> nghị, dựa trên kết quả nghiên cứu, được đề xuất và thảo luận.<br /> <br /> 26<br /> <br /> Journal of Science – 2016, Vol. 9 (1), 26 – 34<br /> <br /> Part A: Social Sciences, Humanities and Education<br /> <br /> quan tâm của nhà trường đến SV, hiệu quả của<br /> hoạt động giảng dạy, chính sách/học bổng hiệu<br /> quả, nhà trường thực hiện cam kết hiệu quả, đảm<br /> bảo an ninh trật tự trong khu vực nhà trường, dịch<br /> vụ hoàn hảo và sự công nhận của SV. Khi nghiên<br /> cứu về “Đo lường sự hài lòng của SV khoa Công<br /> nghê ̣ thông tin ở Hy La ̣p” Chr. Koilias đề cập đến<br /> chất lượng môi trường học tập trong trường để<br /> thỏa mãn nhu cầu người học cần tập trung vào các<br /> nội dung: chương trình đào ta ̣o, đô ̣i ngũ GV, cơ sở<br /> vật chất, dich<br /> ̣ vu ̣ hỗ trơ ̣, hiǹ h ảnh của nhà trường<br /> (Chr. Koilias, 2005). Nghiên cứu chấ t lươ ̣ng cuô ̣c<br /> số ng của SV trường cao đẳ ng của M.Joseph Sirgy,<br /> Stephan Grzeskowiak và Don Rahtz (2006) cho<br /> rằng nâng cao chất lượng cuộc sống SV nhằm<br /> thỏa mãn nhu cầu học tập, sinh hoạt của SV là vấn<br /> đề cấp thiết. Do đó, trường đã tập trung vào chất<br /> lượng của các lĩnh vực: (1) mă ̣t ho ̣c thuâ ̣t; (2) mă ̣t<br /> xã hô ̣i; (3) cơ sở vâ ̣t chấ t và dich<br /> ̣ vu ̣ cơ bản<br /> (M.Joseph Sirgy & cs., 2006).<br /> <br /> 1. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Sự hài lòng của sinh viên (SV) đố i với các cơ sở<br /> giáo dục có thể ảnh hưởng đến niềm tin của ho ̣ và<br /> những dự đinh<br /> ̣ trong tương lai (Cronin & Taylor<br /> 1992), đồng thời là mô ̣t chỉ số của trường để đo<br /> lường mức đô ̣ đáp ứng nhu cầ u của SV, hiê ̣u quả,<br /> thành công và sự sinh tồ n của các trường. Đây<br /> cũng chính là bằ ng chứng về hiê ̣u quả của cơ sở<br /> đào tạo, giúp hê ̣ thố ng kip̣ thời và có những điề u<br /> chỉnh hợp lí để ngày càng ta ̣o ra mức đô ̣ hài lòng<br /> cao hơn cho những đố i tươ ̣ng mà nó phục vu ̣<br /> (Upcraft & Schuh 1996). Như vậy, viê ̣c thỏa mañ<br /> nhu cầ u của người học sẽ ta ̣o cho họ thái độ tić h<br /> cực và đô ̣ng cơ ho ̣c tập đúng đắn. Quá trình nhà<br /> trường tìm hiểu nhu cầu, kỳ vọng của SV sẽ là<br /> một trong những nhân tố cơ bản đảm bảo sự thành<br /> công trong giáo dục đại học, bởi lẽ hiệu quả của<br /> quá trình đào tạo phụ thuộc vào đặc điểm cá nhân<br /> người học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập<br /> trung đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố<br /> đến sự hài lòng của SV đối với hoạt động đào tạo<br /> (HĐĐT) đại học.<br /> <br /> Ngoài ra, các nghiên cứu về một số đặc điểm cá<br /> nhân của SV ảnh hưởng đến hài lòng của họ: yếu<br /> tố giới tính và tuổi có nghiên cứu của Rienzi và<br /> cs. (1993), Aleamoni, L.M. (1998), Young, S. và<br /> Rush, L.; Shaw, D. (2009),… Hoặc yếu tố sự trải<br /> nghiệm của SV khi học tại trường có nghiên cứu<br /> của Cashin, W.E. (1995), Cisneros-Cohernour, E.<br /> J. (2001), Dalton, H và Denson, N. (2009),<br /> Muhammad Nauman Abbasi (2011). Hoặc yếu tố<br /> kết quả học tập có nghiên cứu của Lally và Myhill<br /> (1994), Crumbley, Henry và Kratchman (2001),…<br /> <br /> 2. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN<br /> QUAN<br /> Một số nhóm nghiên cứu tập trung nhiều vào ảnh<br /> hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của<br /> SV: nghiên cứu “Chất lượng dịch vụ quản lý<br /> trong trường đại học dựa trên quan điểm coi SV là<br /> khách hàng” của Hill.F.M hay Harvey.L (1995)<br /> khi nghiên cứu về sự hài lòng đều cho rằng SV<br /> chỉ cảm thấy hài lòng với chất lượng môi trường<br /> học tập trong trường khi nhà trường đáp ứng tốt<br /> nhu cầu của họ về : khu dịch vụ, tổ chức và đánh<br /> giá khóa học, đội ngũ GV và phong cách giảng<br /> dạy, phương pháp giảng dạy, điều kiện và đánh<br /> giá học tập, hoạt động phong trào, định hướng<br /> phát triển, chính sách/học bổng, khuôn viên nhà<br /> trường,… Elliot và Healy (2001) khi nghiên cứu<br /> “Các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của<br /> SV có liên quan đến công tác tuyển sinh và duy trì<br /> hoạt động học tập” cho rằng yếu tố có ảnh hưởng<br /> đến sự hài lòng của SV gồm: môi trường học<br /> thuật hiệu quả, khuôn viên/quang cảnh nhà<br /> trường, môi trường sống trong nhà trường, các<br /> dịch vụ hỗ trợ trong khuôn viên nhà trường, mối<br /> <br /> 3. KHUNG LÝ THUYẾT<br /> Căn cứ vào thuyết kỳ vọng của Victor Vroom<br /> làm cơ sở để xây dựng khung lý thuyết cho<br /> nghiên cứu. Tác giả cho rằng sự hài lòng của SV<br /> đố i với hoa ̣t động đào tạo đại học là: “sự thỏa<br /> mãn kì vọng của chính SV về điều kiện và hoạt<br /> động đào tạo nhằm thỏa mãn nhu cầu trở thành<br /> người có năng lực trong liñ h vực được đào tạo”.<br /> Từ nhận định trên, chúng tôi đưa ra mô hình<br /> nghiên cứu như sau:<br /> <br /> 27<br /> <br /> Journal of Science – 2016, Vol. 9 (1), 26 – 34<br /> <br /> Part A: Social Sciences, Humanities and Education<br /> <br /> 1. Kì vọng<br /> ĐẶC<br /> ĐIỂM<br /> CÁ<br /> NHÂN<br /> SV<br /> <br /> 2. Kiểu nhân cách<br /> 3. Năm học<br /> 4. Kết quả học tập<br /> 5. Mức độ tham gia<br /> hoạt động ngoại khóa<br /> <br /> HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG<br /> ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC<br /> - Hài lòng về chương trình đào tạo (CTĐT)<br /> - Hài lòng về năng lực chuyên môn giảng viên (NLCMGV)<br /> - Hài lòng về phẩm chất trách nhiệm của GV (PCTNGV)<br /> - Hài lòng về điều kiện học tập (ĐKHT)<br /> - Hài lòng về chất lượng dịch vụ hỗ trợ (CL DVHT)<br /> <br /> ĐẶC<br /> ĐIỂM<br /> NHÀ<br /> TRƯỜNG<br /> <br /> HOẠT ĐỘNG ĐÀO<br /> TẠO ĐẠI HỌC<br /> <br /> •CTĐT<br /> •NLCMGV<br /> •PCTNGV<br /> •ĐKHT<br /> •CL DVHT<br /> <br /> 1. ĐĐ CQQL trường ĐH<br /> <br /> 2. ĐĐ ngành nghề<br /> <br /> Hình 1. Mô hình nghiên cứu<br /> <br /> Trong các bảng không hợp lệ có 07 phiếu người<br /> được hỏi trả lời cực đoan (cho điểm vào một mức<br /> từ trên xuống hoặc theo đường dzích dzắc), 11<br /> phiếu có số lượng ô trống trên 30%. Vì vậy, kích<br /> thước mẫu cuối cùng dùng để xử lý là 1.447<br /> phiếu. Kết quả phân tích đặc điểm mẫu nghiên<br /> cứu cho thấy tỉ lệ phân bố giữa các nhóm là khá<br /> đồng đều, cụ thể:<br /> <br /> 4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 4.1 Mẫu nghiên cứu<br /> Mẫu nghiên cứu được lựa chọn từ 04 trường đại<br /> học công lập thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu<br /> Long (Trường Đại học An Giang, Trường Đại học<br /> Cần Thơ, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường<br /> Đại học Trà Vinh). Số phiếu phát ra là 1.621<br /> phiếu và số phiếu thu về là 1.465 phiếu. Sau khi<br /> thu hồi, có 18 phiếu không hợp lệ nên bị loại.<br /> <br /> 28<br /> <br /> Journal of Science – 2016, Vol. 9 (1), 26 – 34<br /> <br /> Part A: Social Sciences, Humanities and Education<br /> <br /> Bảng 1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu<br /> <br /> Đặc điểm mẫu nghiên cứu<br /> <br /> 1. Cơ sở giáo dục<br /> <br /> Số lượng<br /> <br /> Trường Đại học An Giang<br /> <br /> 397<br /> <br /> 27,4<br /> <br /> Trường Đại học Cần Thơ<br /> <br /> 385<br /> <br /> 26,6<br /> <br /> Trường Đại học Đồng Tháp<br /> <br /> 316<br /> <br /> 21,9<br /> <br /> Trường Đại học Trà Vinh<br /> <br /> 349<br /> <br /> 24,1<br /> <br /> Sư phạm<br /> <br /> 629<br /> <br /> 43,5<br /> <br /> Kinh tế<br /> <br /> 233<br /> <br /> 16,1<br /> <br /> Thủy sản<br /> <br /> 585<br /> <br /> 40,4<br /> <br /> SV năm thứ III<br /> <br /> 721<br /> <br /> 49,8<br /> <br /> SV năm thứ IV<br /> <br /> 726<br /> <br /> 50,2<br /> <br /> Hướng ngoại<br /> <br /> 947<br /> <br /> 65,4<br /> <br /> Hướng nội<br /> <br /> 500<br /> <br /> 34,6<br /> <br /> Học lực TB - Yếu<br /> <br /> 607<br /> <br /> 41,9<br /> <br /> Học lực Khá - Giỏi<br /> <br /> 840<br /> <br /> 58,1<br /> <br /> Tham gia ít<br /> <br /> 384<br /> <br /> 26,5<br /> <br /> 1.063<br /> <br /> 73,5<br /> <br /> 2. Khối ngành<br /> <br /> 3. Năm học SV<br /> <br /> 4. Kiểu nhân cách<br /> <br /> 5. Kết quả xếp loại học tập<br /> <br /> Tần suất (%)<br /> <br /> 6. Mức độ tham gia hoạt động<br /> ngoại khóa<br /> <br /> Tham gia nhiều<br /> <br /> các nghiên cứu trước. Nghiên cứu nhằ m đo lường<br /> mức đô ̣ ảnh hưởng của các yế u tố đế n sự hài lòng<br /> của SV đố i với hoa ̣t đô ̣ng đào ta ̣o đại học. Phương<br /> pháp phân tić h nhân tố khám phá đươ ̣c sử du ̣ng để<br /> rút go ̣n các biế n đo lường, phương pháp hồ i quy<br /> bô ̣i đươ ̣c dùng để xác đinh<br /> ̣ mối tương quan giữa<br /> sự hài lòng của SV với các yế u tố ảnh hưởng. Các<br /> phầ n mề m thống kê đươ ̣c sử du ̣ng để phân tích dữ<br /> liê ̣u thu thâ ̣p trong nghiên cứu đinh<br /> ̣ lươ ̣ng.<br /> <br /> 4.2 Thiết kế nghiên cứu<br /> Nghiên cứu này gồm hai bước chính: (1) nghiên<br /> cứu sơ bộ và (2) nghiên cứu chính thức. Nghiên<br /> cứu sơ bộ: sử dụng kết hợp phương pháp nghiên<br /> cứu định tính và định lượng. Nghiên cứu chính<br /> thức: sử dụng phương pháp nghiên cứu định<br /> lượng.<br /> Các bước nghiên cứu được thực hiện như sau:<br /> Nghiên cứu đi ̣nh tính thực hiện cho các nghiên<br /> cứu trước đây của tác giả để xây dựng bộ công cụ<br /> tác giả đã phỏng vấ n nhóm lañ h đa ̣o, CBQL và<br /> thảo luâ ̣n nhóm với SV các khóa tại các trường<br /> được khảo sát. Mu ̣c đích của nghiên cứu này là<br /> tìm hiể u các yếu tố ảnh hưởng đế n sự hài lòng của<br /> SV đối với HĐĐT. Nghiên cứu đi ̣nh lượng: đươ ̣c<br /> thực hiê ̣n bằ ng phương pháp điề u tra thông qua<br /> bảng câu hỏi đươ ̣c thiế t kế dựa trên kế t quả của<br /> <br /> 5. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN<br /> 5.1 Kết quả<br /> 5.1.1 Đánh giá chung sự hài lòng của SV đối với<br /> HĐĐT đại học<br /> Kết quả nghiên cứu thực tế dựa trên dữ liệu 4<br /> trường đại học công lập thuộc Đồng bằng sông<br /> Cửu Long nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa 3 yếu<br /> 29<br /> <br /> Journal of Science – 2016, Vol. 9 (1), 26 – 34<br /> <br /> Part A: Social Sciences, Humanities and Education<br /> <br /> tố: (1) mức độ kì vọng của SV về chất lượng<br /> HĐĐT đại học; (2) mức độ đáp ứng chất lượng<br /> HĐĐT của cơ sở giáo dục và (3) hài lòng của SV<br /> về HĐĐT đại học như sau:<br /> <br /> 5,00<br /> 4,50<br /> <br /> 4,61<br /> 4,19<br /> <br /> 4,00<br /> 3,53<br /> <br /> 3,37<br /> <br /> 3,50<br /> 3,00<br /> <br /> Kì vọng của SV<br /> <br /> 3,22<br /> 3,53<br /> <br /> 3,56<br /> <br /> 3,52<br /> <br /> 3,46<br /> <br /> Đáp ứng của nhà<br /> trường<br /> <br /> 2,78<br /> <br /> 2,50<br /> <br /> Hài lòng của SV<br /> <br /> 2,00<br /> 1,50<br /> 1,00<br /> 0,50<br /> 3,76<br /> <br /> 3,62<br /> <br /> 3,78<br /> <br /> 3,59<br /> <br /> 3,82<br /> <br /> 0,00<br /> Chương trình đào<br /> tạo<br /> <br /> Năng lực chuyên<br /> môn GV<br /> <br /> Phẩm chất, trách<br /> nhiệm GV<br /> <br /> Điều kiện học tập<br /> <br /> Dịch vụ hỗ trợ<br /> <br /> Hình 2. So sánh điểm trung bình (ĐTB) giữa kì vọng của SV, đáp ứng của nhà trường và hài lòng của SV<br /> <br /> thành tố liên quan đến HĐĐT đại học (CTĐT,<br /> năng lực chuyên môn của GV, phẩm chất trách<br /> nhiệm của GV và điều kiện học tập) nếu được nhà<br /> trường đáp ứng tốt so với kì vọng của SV thì SV<br /> cảm thấy hài lòng (điều này cũng được đề cập đến<br /> trong thuyết nhu cầu của Maslow). Nhận định này<br /> đã được phân tích ở phần trên, ta thấy ĐTB của<br /> mức độ đáp ứng của nhà trường > ĐTB về kì<br /> vọng của SV ở từng thành tố tương ứng đều cho<br /> kết quả SV hài lòng mức khá cao.<br /> <br /> Kết quả phân tích từ đồ thị hình 2 cho thấy:<br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> -<br /> <br /> Xét đến yếu tố kì vọng của SV về HĐĐT đại<br /> học, điểm trung bình (ĐTB) về kì vọng của<br /> SV (thang điểm 5) đối với HĐĐT đại học ở<br /> mức trung bình, dao động trong khoảng từ<br /> 2,78 đến 3,56. Trong đó, SV kì vọng nhất về<br /> chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT),<br /> năng lực chuyên môn của GV và phẩm chất,<br /> trách nhiệm của GV.<br /> Xét đến yếu tố đáp ứng của nhà trường về<br /> HĐĐT, ĐTB của 5 thành tố đều ở mức đáp<br /> ứng khá cao, dao động trong khoảng từ 3,22<br /> đến 4,61. Theo ý kiến của SV đánh giá thì 2<br /> thành tố liên quan điều kiện học tập, CTĐT<br /> được nhà trường đáp ứng ở mức tốt nhất so<br /> với 3 thành tố còn lại.<br /> Xét đến yếu tố hài lòng, ĐTB của các thành<br /> tố liên quan HĐĐT đại học dao động trong<br /> khoảng từ 3,59 đến 3,82.<br /> <br /> Đối với thành tố liên quan đến yếu tố tạo động lực<br /> (theo cách gọi của Frederich Herberrg) như thành<br /> tố về năng lực chuyên môn của GV, phẩm chất<br /> trách nhiệm của GV nếu được đáp ứng tốt thì<br /> ngoài cảm giác thỏa mãn còn tạo cho SV động cơ<br /> say mê học thuật, nghiên cứu (ĐTB hài lòng của<br /> thành tố này ở mức cao nhất – sắp xếp theo thứ<br /> bậc).<br /> Đối với 3 thành tố liên quan CTĐT, điều kiện học<br /> tập và dịch vụ hỗ trợ (đây là những yếu tố tạo sự<br /> duy trì), nếu được đáp ứng chỉ tạo cho SV cảm<br /> giác hài lòng/thỏa mãn với ĐTB hài lòng của 3<br /> <br /> Kết quả thực tế này hoàn toàn phù hợp với nghiên<br /> cứu lý thuyết (thuyết kì vọng của Victor Vroom).<br /> Khi môi trường bên trong trường đại học – 5<br /> 30<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2