Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh sản của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergll)

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
22
lượt xem
0
download

Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh sản của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergll)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh sản của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergll) được thực hiện với mong muốn góp phần làm phong phú thêm dữ liệu nghiên cứu về tôm càng xanh, cũng như ứng dụng kỹ thuật và phát triển nghề nuôi tôm càng xanh trong môi trường nước lợ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của độ mặn lên tăng trưởng, tỉ lệ sống và sinh sản của tôm càng xanh (macrobrachium rosenbergll)

2<br /> <br /> Khoa hoïc Coâng ngheä<br /> <br /> AÛNH HÖÔÛNG CUÛA ÑOÄ MAËN LEÂN TAÊNG TRÖÔÛNG, TÆ LEÄ SOÁNG VAØ<br /> SINH SAÛN CUÛA TOÂM CAØNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII)<br /> ThS. Lai Phöôùc Sôn*, ThS.Huyønh Kim Höôøng*<br /> PGS.TS. Ñoã Thò Thanh Höông**, PGS.TS. Traàn Ngoïc Haûi**<br /> Toùm taét<br /> Ñoä maën laø moät trong nhöõng yeáu toá chính aûnh höôûng ñeán tæ leä soáng, taêng tröôûng vaø söùc sinh saûn<br /> cuûa toâm caøng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Thí nghieäm aûnh höôûng cuûa ñoä maën leân taêng tröôûng,<br /> sinh saûn vaø tæ leä soáng cuûa toâm ôû caùc ñoä maën 0, 5, 10 vaø 15‰ vôùi maät ñoä 60 con toâm gioáng/2 m3 trong<br /> beå nuoâi quaàn theå. Thí nghieäm ñöôïc tieán haønh trong 120 ngaøy, toác ñoä taêng tröôûng ñaït cao nhaát nghieäm<br /> thöùc 0‰ vaø thaáp nhaát 15‰, tuy nhieân giöõa caùc nghieäm thöùc 5, 10 vaø 15‰ ñeàu khaùc bieät khoâng coù yù<br /> nghóa so vôùi ñoái chöùng (p>0,05). Soá laàn loät xaùc trong thaùng ôû nghieäm thöùc ñoái chöùng cao hôn so vôùi<br /> caùc nghieäm thöùc coøn laïi vaø giaûm daàn qua caùc thaùng nuoâi. Tæ leä soáng ôû nghieäm thöùc 0‰ thaáp nhaát<br /> (80,44%) khaùc bieät coù yù nghóa thoáng keâ so vôùi nghieäm thöùc 10‰ (cao nhaát 90%). Tæ leä toâm mang tröùng<br /> ôû nghieäm thöùc 5‰ cao nhaát khaùc bieät khoâng coù yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng (p>0,05). Söùc<br /> sinh saûn cuûa toâm ôû caùc nghieäm thöùc dao ñoäng 395 - 1604 tröùng/g toâm meï, cao nhaát ôû nghieäm thöùc 5‰<br /> (1.604 tröùng/g) khaùc bieät khoâng coù yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng (1.328 tröùng/g) (p>0,05).<br /> Abstract<br /> Salinity has been considered as a main factor affecting to survival rate, growth and fecundity of<br /> giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii). The experiment on effects of salinity on growth,<br /> fecundity and survival rate of prawns at the salinity levels of 0‰, 5‰, 10‰ and 15‰ with density of<br /> 60 post larvae per 2m3 was performed in 120 days. The growth rate was highest at the salinity level of<br /> 0‰ and lowest was at 15‰. However, there were not significantly different in term of growth between<br /> the salinities of 5‰, 10‰ and 15‰ comparing to the control experiment (p>0,05). The time of molting of prawns in one month in the control experiment was higher than that of other experiments and<br /> descending in the next months of rising. The survival rate was the lowest at 0‰ (80,44%) and significantly different in comparison with that of 10‰ (90%) . The egg-carrying prawn rate at the treatment<br /> of 5‰ was the highest and not significantly higher than that of the control (p>0,05). The fecundity<br /> varied from 395 - 1604 embryo/female and was highest at the treatment of 5‰ (1.604 embryo/g) and<br /> not significantly higher than that of the control (1.328 embryo/g) (p>0,05).<br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Toâm caøng xanh (TCX) (Macrobrachium rosenbergii) (de Man, 1879) laø loaøi toâm thöông maïi quan<br /> troïng ôû caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ vaø Taây Nam Thaùi Bình Döông, ñöôïc tieâu thuï taïi ñòa phöông cuõng<br /> nhö xuaát khaåu coù giaù trò kinh teá cao (Nhan, 2009)(1). TCX laø loaøi ít nhaïy caûm beänh hôn so vôùi caùc<br /> loaøi toâm bieån, toâm tröôûng thaønh coù khaû naêng chòu ñöôïc ñoä maën vaø nhieät ñoä raát toát. Theo Nguyeãn<br /> Thanh Phöông vaø ctv (2003), ôû caùc thuûy vöïc ñoä maën 18‰ hay thaäm chí 25‰ vaãn coù theå thaáy toâm<br /> xuaát hieän.<br /> Hieän nay, nhieàu coâng trình nghieân cöùu veà TCX nuoâi ôû nöôùc lôï nhö: nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Thò<br /> Em (2008) veà ñaëc ñieåm sinh lyù, sinh hoùa vaø sinh tröôûng cuûa toâm ôû ñoä maën 0, 15 vaø 25‰; nghieân cöùu<br /> cuûa Yen and Bart (2008)(2) veà aûnh höôûng cuûa ñoä maën 0, 6, 18‰ leân söùc sinh saûn cuûa TCX.<br /> Tuy nhieân, vaán ñeà nghieân cöùu veà ñaëc ñieåm sinh tröôûng cuûa toâm ôû ñoä maën 5, 10 vaø 15‰ vaãn chöa<br /> ñöôïc thöïc hieän nhieàu. Nhaát laø caùc chæ tieâu veà taêng tröôûng, soá laàn loät xaùc, tæ leä soáng vaø sinh saûn cuûa<br /> toâm.<br /> *<br /> <br /> Khoa Noâng nghieäp - Thuûy saûn - Tröôøng Ñaïi hoïc Traø Vinh<br /> Khoa Thuûy saûn - Ñaïi hoïc Caàn Thô<br /> <br /> **<br /> <br /> Soá 8, thaùng 3/2013<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khoa hoïc Coâng ngheä<br /> <br /> 3<br /> <br /> Do vaäy, ñeà taøi “AÛnh höôûng cuûa ñoä maën leân taêng tröôûng, tæ leä soáng vaø sinh saûn cuûa toâm caøng xanh<br /> (Macrobrachium rosenbergii)” ñöôïc tieán haønh vôùi mong muoán goùp phaàn laøm phong phuù theâm döõ<br /> lieäu nghieân cöùu veà TCX, cuõng nhö öùng duïng kyõ thuaät vaø phaùt trieån ngheà nuoâi TCX trong moâi tröôøng<br /> nöôùc lôï.<br /> 2. Phöông phaùp nghieân cöùu<br /> 2.1. Boá trí thí nghieäm<br /> Thí nghieäm ñöôïc boá trí hoaøn toaøn ngaãu nhieân, treân 16 beå composite chöùa 2m3 nöôùc goàm 4 nghieäm<br /> thöùc ôû caùc ñoä maën khaùc nhau laø 0‰, 5‰, 10‰, 15‰. Moãi moät nghieäm thöùc ñoä maën goàm 3 beå<br /> nuoâi quaàn theå. Nguoàn nöôùc thí nghieäm laø nöôùc maùy sinh hoaït vaø nguoàn nöôùc oùt ñaõ qua xöû lyù. Toâm<br /> thí nghieäm ñöôïc saûn xuaát taïi Khoa Thuûy saûn - Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô ñaõ ñöôïc ngoït hoùa hoaøn toaøn.<br /> Sau ñoù, toâm ñöôïc öông döôõng trong beå öông 1 thaùng ñeå ñaït ñöôïc troïng löôïng 0,3 - 0,5 g, chieàu daøi<br /> 2,8 - 3,3 cm. Tieáp ñeán choïn nhöõng toâm coù kích côõ ñoàng ñeàu, khoûe maïnh ñeå tieán haønh thuaàn hoùa ñoä<br /> maën 0‰, 5‰, 10‰, 15‰ theo töøng nghieäm thöùc. Tröôùc khi boá trí thí nghieäm, baét ngaãu nhieân 30<br /> con ñeå xaùc ñònh chieàu daøi vaø troïng löôïng ban ñaàu. Sau ñoù, toâm ñöôïc boá trí vaøo 4 nghieäm thöùc ñoä<br /> maën, vôùi maät ñoä boá trí laø 60 toâm gioáng/beå 2m3. Thöùc aên cho toâm laø thöùc aên vieân 29 - 43% ñaïm.<br /> 2.2. Phöông phaùp thu maãu vaø phaân tích maãu<br /> Maãu moâi tröôøng ñöôïc thu goàm nhieät ñoä (ño 2 laàn/ngaøy baèng nhieät keá), pH (ño 2 laàn/ ngaøy baèng<br /> maùy ño pH), ñoä maën (ño 1 laàn/tuaàn baèng khuùc xaï keá), ñoä kieàm, N-NO2-, vaø N-NH3 (ño 2 laàn/thaùng<br /> baèng boä test kit).<br /> Chæ tieâu nhö taêng tröôûng, tæ leä soáng vaø söùc sinh saûn ñöôïc thu 1 laàn/thaùng. Taêng tröôûng thu maãu<br /> ngaãu nhieân 30 con/beå/laàn, caân ño chieàu daøi vaø troïng löôïng. Rieâng tæ leä soáng vaø naêng suaát toâm nuoâi<br /> ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch thu heát toâm trong beå nuoâi.<br /> Coâng thöùc tính tæ leä soáng vaø toác ñoä taêng tröôûng cuûa toâm:<br /> <br /> <br /> TLS (%) = 100 * (soá caù theå ngaøy thöù i/soá caù theå ban ñaàu)<br /> <br /> Trong ñoù: i laø ngaøy thu maãu<br /> Toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái (Specific Growth Rate)<br /> <br /> <br /> SGR (%/ngaøy) = 100* (LnWc-LnWdd)/t<br /> <br /> Toác ñoä taêng tröôûng tuyeät ñoái (Daily Weight Gain)<br /> <br /> <br /> DWG (g/ngaøy) = (Wc-Wñ)/t<br /> <br /> Trong ñoù:<br /> <br /> <br /> Wc: Khoái löôïng cuoái (g)<br /> <br /> <br /> <br /> Wñ: Khoái löôïng ñaàu (g)<br /> <br /> <br /> <br /> t: thôøi gian nuoâi (ngaøy)<br /> <br /> Söùc sinh saûn toâm ñöôïc ñaùnh giaù baèng caùch choïn toâm coù tröùng maøu vaøng nhaït ôû buïng. Duøng pen<br /> vaø kim muõi giaùo taùch caùc tröùng ra khoûi cô theå meï, sau ñoù ñem caân khoái löôïng toâm meï vaø khoái löôïng<br /> tröùng. Soá tröùng ñöôïc xaùc ñònh baèng caùch laáy 3 maãu ôû 3 vò trí khaùc nhau cuûa buoàng tröùng, moãi maãu<br /> tröùng xaáp xæ 0,01g. Ñeám löôïng tröùng cuûa caùc maãu thu ñeå tính ra söùc sinh saûn cuûa toâm.<br /> 2.3. Phöông phaùp xöû lyù soá lieäu<br /> Caùc soá lieäu ñöôïc tính theo giaù trò trung bình, ñoä leäch chuaån treân chöông trình Excel, so saùnh trung<br /> bình giöõa caùc nghieäm thöùc döïa vaøo phaân tích ANOVA moät nhaân toá söû duïng phaàn meàm StatisTíca<br /> 5.0 ôû möùc yù nghóa (p0,05).<br /> Keát quaû nghieân cöùu naøy phuø hôïp vôùi keát quaû cuûa Huong et al., (2010) vaø Nguyeãn Thò Em (2008).<br /> 16.00<br /> <br /> Khối lượng (g)<br /> <br /> 14.00<br /> 12.00<br /> <br /> 0‰<br /> <br /> 10.00<br /> <br /> 5‰<br /> <br /> 8.00<br /> <br /> 10‰<br /> <br /> 6.00<br /> <br /> 15‰<br /> <br /> 4.00<br /> 2.00<br /> 0.00<br /> Ngày bố trí Tháng 1<br /> <br /> Tháng 2<br /> <br /> Tháng 3<br /> <br /> Tháng 4<br /> <br /> Thời gian nuôi<br /> <br /> Hình 1. Taêng tröôûng veà khoái löôïng toâm ôû caùc nghieäm thöùc ñoä maën<br /> <br /> Theo Nguyeãn Thanh Phöông vaø ctv (2003), trong nuoâi toâm, ñoä maën toát nhaát cho toâm sinh tröôûng<br /> khoâng quaù 10‰. Khi nuoâi toâm ôû ñoä maën 0, 6, 12 vaø 18‰, troïng löôïng toâm caùi giaûm khi ñoä maën<br /> gia taêng, taêng troïng trung bình giöõa caùc nghieäm thöùc ñaït 31,40±1,54 g, 25,14±1,16 g, 20,80±0,81 g,<br /> 16,62±1,04 g/con (Yen and Bart, 2008)(2).<br /> <br /> Soá 8, thaùng 3/2013<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khoa hoïc Coâng ngheä<br /> <br /> 5<br /> <br /> Baûng 2: Toác ñoä taêng tröôûng veà khoái löôïng cuûa toâm sau 4 thaùng nuoâi<br /> <br /> Nghieäm thöùc Khoái löôïng<br /> Khoái löôïng<br /> DWG<br /> SGR (%/ngaøy)<br /> (‰)<br /> ban ñaàu (g) cuoái (g)<br /> (g/ngaøy)<br /> 0<br /> 0,34±0,01<br /> 14,97±1,04 0,122±0,009a<br /> 3,153±0,057a<br /> 5<br /> 0,34±0,01<br /> 14,19±1,52 0,115±0,013a<br /> 3,106±0,087a<br /> 10<br /> 0,34±0,01<br /> 13,74±1,73 0,112±0,014a<br /> 3,078±0,104a<br /> 15<br /> 0,34±0,01<br /> 12,96±1,25 0,105±0,010a<br /> 3,031±0,079a<br /> Ghi chuù: Caùc giaù trò theå hieän treân baûng laø soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån.<br /> Caùc giaù trò coù chöõ caùi gioáng nhau treân cuøng moät coät khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05).<br /> <br /> Toác ñoä taêng tröôûng tuyeät ñoái (DWG) vaø töông ñoái (SGR) cuûa toâm ñöôïc trình baøy ôû Baûng 2. DWG<br /> vaø SGR coù khuynh höôùng giaûm daàn theo söï gia taêng cuûa ñoä maën. Tuy nhieân, DWG vaø SGR giöõa caùc<br /> nghieäm thöùc 5, 10 vaø 15‰ ñeàu khaùc bieät khoâng coù yù nghóa so vôùi ñoái chöùng (p>0,05). Keát quaû naøy<br /> phuø hôïp vôùi nghieân cöùu cuûa Perdue and Nakamura (1976)(9) cho raèng, toâm gioáng phaùt trieån toát nhaát<br /> ôû ñoä maën thaáp hôn 2‰, ôû ñoä maën 15‰ toác ñoä taêng tröôûng cuûa toâm suït giaûm. Taêng tröôûng tuyeät ñoái<br /> cuûa toâm ôû nghieäm thöùc 15‰ ñaït 0,115 g/ngaøy, khaùc bieät khoâng coù yù nghóa so vôùi ñoái chöùng 0,154<br /> g/ngaøy (p>0,05) (Nguyeãn Thò Em, 2008).<br /> 3.2.2. Taêng tröôûng vaø toác ñoä taêng tröôûng veà chieàu daøi cuûa toâm<br /> <br /> Chiều dài (cm)<br /> <br /> Taêng tröôûng veà chieàu daøi cuûa toâm ñöôïc trình baøy ôû Hình 2, chieàu daøi ban ñaàu cuûa toâm ôû caùc<br /> nghieäm thöùc trung bình 2,52±0,27 cm, giöõa caùc<br /> 9.00<br /> nghieäm thöùc khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng<br /> 8.00<br /> 7.00<br /> keâ (p>0,05). Keát quaû thí nghieäm coøn cho thaáy<br /> 6.00<br /> 0‰<br /> phuø hôïp vôùi nghieân cöùu cuûa Nguyeãn Thò Em<br /> 5.00<br /> 5‰<br /> (2008) khi cho raèng nghieäm thöùc ñoái chöùng<br /> 10‰<br /> 4.00<br /> 15‰<br /> 3.00<br /> chieàu daøi toâm ñaït 12,96±1,13 cm khaùc bieät<br /> 2.00<br /> khoâng coù yù nghóa so vôùi ñoái chöùng 13,66±0,86<br /> 1.00<br /> cm (p>0,05).<br /> 0.00<br /> Ngày bố trí<br /> <br /> Tháng 1<br /> <br /> Tháng 2<br /> <br /> Tháng 3<br /> <br /> Tháng 4<br /> <br /> Thời gian nuôi<br /> <br /> Hình 2. Taêng tröôûng theo chieàu daøi cuûa toâm<br /> ôû caùc nghieäm thöùc (theo thaùng)<br /> <br /> Toùm laïi, ñoä maën aûnh höôûng ñeán sinh tröôûng<br /> vaø phaùt trieån cuûa toâm nuoâi, sau 120 ngaøy thí nghieäm taêng tröôûng veà chieàu daøi vaø troïng löôïng ôû<br /> caùc nghieäm thöùc ñoä maën ñeàu khaùc bieät khoâng coù<br /> yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng (p>0,05).<br /> <br /> Baûng 3: Toác ñoä taêng tröôûng veà chieàu daøi cuûa toâm<br /> <br /> Nghieäm Thöùc<br /> (‰)<br /> 0<br /> 5<br /> 10<br /> 15<br /> <br /> Chieàu daøi<br /> ban ñaàu (cm)<br /> 2,52±0<br /> 2,52±0<br /> 2,52±0<br /> 2,52±0<br /> <br /> Chieàu daøi<br /> cuoái (cm)<br /> 8,01±0,36<br /> 7,85±0,21<br /> 8,18±0,46<br /> 7,74±0,32<br /> <br /> DLG<br /> (cm/ngaøy)<br /> 0,048±0,004a<br /> 0,048±0,007a<br /> 0,047±0,004a<br /> 0,044±0,003a<br /> <br /> SGR<br /> (%/ngaøy)<br /> 0,996±0,045a<br /> 0,983±0,084a<br /> 0,981±0,047a<br /> 0,935±0,034a<br /> <br /> Ghi chuù: Caùc giaù trò theå hieän treân baûng laø soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån.<br /> Caùc giaù trò coù chöõ caùi gioáng nhau treân cuøng moät coät khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05).<br /> <br /> Keát quaû töø Baûng 3 cho thaáy sau 120 ngaøy nuoâi ôû caùc nghieäm thöùc 0, 5, 10 vaø 15‰ toâm coù toác<br /> ñoä taêng tröôûng tuyeät ñoái veà chieàu daøi, dao ñoäng trong khoaûng töø 0,044 - 0,048 cm/ngaøy. Töông öùng<br /> toác ñoä taêng tröôûng töông ñoái dao ñoäng khoaûng töø 0,935 - 0,996%/ngaøy. Nghieäm thöùc ñoái chöùng toâm<br /> <br /> Soá 8, thaùng 3/2013<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> Khoa hoïc Coâng ngheä<br /> <br /> coù toác ñoä taêng tröôûng tuyeät ñoái vaø töông ñoái veà chieàu daøi laø cao nhaát töông öùng 0,048±0,004 cm/<br /> ngaøy vaø 0,996±0,045%/ngaøy. Toác ñoä taêng tröôûng tuyeät ñoái vaø töông ñoái veà chieàu daøi ôû nghieäm thöùc<br /> 15‰ laø thaáp nhaát, töông öùng 0,044±0,003 cm/ngaøy vaø 0,935±0,034%/ngaøy. Tuy nhieân, toác ñoä taêng<br /> tröôûng tuyeät ñoái vaø töông ñoái veà chieàu giöõa caùc nghieäm thöùc 0, 5, 10 vaø 15‰ ñeàu khaùc bieät khoâng<br /> coù yù nghóa (p>0,05). Theo Theodore et al. (1980), sau 5 thaùng nuoâi, TCX ôû ñoä maën töø 0‰ ñeán 12‰,<br /> taêng tröôûng veà chieàu daøi cuûa toâm trung bình ñaït 5,60 – 20,27 cm, chieàu daøi toâm ôû ñoä maën döôùi 2‰<br /> laø cao nhaát, chieàu daøi trung bình cuûa toâm seõ giaûm daàn theo vôùi söï gia taêng cuûa ñoä maën (trích daãn<br /> Jain et al. 2008)(6).<br /> 3.3. Soá laàn loät xaùc theo thaùng<br /> Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, soá laàn loät xaùc theo thaùng ôû caùc nghieäm thöùc ñoä maën giaûm daàn theo<br /> caùc thaùng nuoâi. Nhìn chung, soá laàn loät xaùc giöõa caùc nghieäm thöùc ñoä maën qua töøng thaùng ñeàu khaùc<br /> bieät khoâng coù yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng (p>0,05).<br /> Baûng 4: Soá laàn loät xaùc cuûa toâm ôû caùc thaùng nuoâi<br /> <br /> Thaùng 1<br /> Thaùng 2<br /> Thaùng 3<br /> Thaùng 4<br /> <br /> 0‰<br /> 2,63±0,99a<br /> 1,30±1,03b<br /> 1,13±1,05a<br /> 0,87±0,85a<br /> <br /> 5‰<br /> 1,33±0,91b<br /> 1,00±0,86ab<br /> 1,05±0,95a<br /> 0,85±0,78a<br /> <br /> 10‰<br /> 1,52±0,89b<br /> 0,95±0,89a<br /> 0,88±0,85a<br /> 0,77±0,81a<br /> <br /> 15‰<br /> 1,68±1,14b<br /> 1,10±0,92ab<br /> 1,12±0,83a<br /> 0,80±0,68a<br /> <br /> Ghi chuù: Caùc giaù trò theå hieän treân baûng laø soá trung bình vaø ñoä leäch chuaån.<br /> Caùc giaù trò coù chöõ caùi gioáng nhau cuøng moät haøng thì khaùc bieät khoâng coù yù nghóa thoáng keâ (p>0,05).<br /> <br /> Theo Huong et al. (2010)(7), soá laàn loät xaùc cuûa toâm ôû nghieäm thöùc 15‰ trung bình ñaït 4,1±0,1<br /> laàn sai khaùc khoâng coù yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng laø 4,5±0,2 laàn (p>0,05). Nguyeãn Thò<br /> Em (2008) cho raèng nghieäm thöùc 15‰ soá laàn loät xaùc ñaït giaù trò 4,27±0,28 laàn, khaùc bieät khoâng coù<br /> yù nghóa so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng 4,67±0,41 laàn (p>0,05). Theo Nhan et al. (2009)(8) trong giai<br /> ñoaïn thí nghieäm hôn 180 ngaøy nuoâi, toâm caùi coù nguoàn goác Trung Quoác loät xaùc 9 laàn, trong khi ñoù,<br /> toâm nuoâi trong ao cuûa Vieät Nam vaø Hawaii cuøng loät xaùc 8 laàn, coøn toâm thieân nhieân Vieät Nam loät<br /> xaùc 7 laàn.<br /> 3.4. Sinh khoái cuûa toâm<br /> <br /> a<br /> <br /> 400.00<br /> Sinh khối tôm (g/m3)<br /> <br /> Keát quaû phaân tích sinh khoái cuûa toâm cho thaáy,<br /> sau 4 thaùng nuoâi sinh khoái cuûa toâm ôû nghieäm thöùc<br /> 5, 10 vaø 15‰ ñeàu khaùc bieät khoâng coù yù nghóa<br /> thoáng keâ so vôùi nghieäm thöùc ñoái chöùng (p>0,05)<br /> (Hình 3). Keát quaû thí nghieäm naøy cao hôn so vôùi<br /> thí nghieäm nuoâi ao cuûa Jian et al. (2008)(6) khi<br /> cho raèng ñoä maën 2‰ naêng suaát toâm öôùc tính ñaït<br /> 1103 kg/ha, ñoä maën 6‰ naêng suaát toâm öôùc<br /> tính chæ ñaït 117 kg/ha.<br /> <br /> 450.00<br /> 350.00<br /> <br /> a<br /> <br /> 300.00<br /> 250.00<br /> a a<br /> <br /> 200.00<br /> 150.00<br /> 100.00<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> a<br /> <br /> 0‰<br /> 5‰<br /> 10‰<br /> <br /> a<br /> <br /> 15‰<br /> <br /> ab ab<br /> b<br /> <br /> 50.00<br /> 0.00<br /> Tháng 1<br /> <br /> Tháng 2<br /> <br /> Tháng 3<br /> <br /> Tháng 4<br /> <br /> Thời gian<br /> <br /> Hình 3. Sinh khoái toâm sau 4 thaùng nuoâi<br /> ôû caùc nghieäm thöùc (ñoä maën)<br /> <br /> 3.5. Töông quan giöõa chieàu daøi vaø khoái löôïng<br /> cuûa toâm<br /> Moái töông quan giöõa chieàu daøi vaø khoái löôïng cuûa toâm ôû caùc nghieäm thöùc 0, 5, 10 vaø 15‰ ñöôïc<br /> bieåu hieän qua Hình 4. Keát quaû phaân tích cho thaáy heä soá töông quan r cuûa caùc nghieäm thöùc 0, 5, 10<br /> vaø 15‰ ñeàu khaù cao, laàn löôït laø 0,93; 0,97; 0,94; 0,98. Phöông trình töông quan giöõa chieàu daøi<br /> vaø khoái löôïng toâm ôû caùc nghieäm thöùc ñoä maën laàn löôït laø y = 0,030x2,938; y = 0,0119x3,3705; y =<br /> 0,0167x3,2089 vaø y = 0,0108x3,3986. Keát quaû nghieân cöùu naøy cho thaáy coù moái töông quan khaù chaët<br /> <br /> Soá 8, thaùng 3/2013<br /> <br /> 6<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản