intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hưởng của phong tục tập quán người Mường đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc

Chia sẻ: ViSamurai2711 ViSamurai2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

68
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phong tục tập quán của người Mường là những nếp sống, phong tục được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đi kèm với những phong tục tập quán tốt đẹp, nhân văn là những phong tục, tập quán không còn phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của phong tục tập quán người Mường đến hiệu quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc

Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> <br /> <br /> Ảnh hưởng của phong tục tập quán người Mường đến<br /> hiệu quả xây dựng nông thôn mới khu vực miền núi phía Bắc<br /> Nguyễn Thị Thân Thủy(1) - Hoàng Thị Xuân(2)<br /> <br /> P hong tục tập quán của người Mường là những nếp sống, phong tục được hình<br /> thành trong quá trình lịch sử lâu dài và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.<br /> Đi kèm với những phong tục tập quán tốt đẹp, nhân văn là những phong tục, tập quán không<br /> còn phù hợp với cuộc sống hiện đại. Hiện nay, phong tục, tập quán của người Mường cũng<br /> dần được thay đổi để phù hợp với đời sống hiện tại, góp phần tích cực, hiệu quả trong xây<br /> dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi phía Bắc.<br /> Từ khóa: Phong tục; tập quán; dân tộc Mường; hiệu quả xây dựng nông thôn mới;<br /> miền núi phía Bắc.<br /> <br /> Dân tộc Mường là một trong những dân Trong tập quán sản xuất cổ truyền của người<br /> tộc thiểu số có tỷ lệ dân số đông trong cộng đồng Mường, có sự phân công vai trò giữa các thế hệ<br /> 53 dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam, có bề trong gia đình khá rõ và có sự phân công lao động<br /> dày truyền thống văn hóa lâu đời, là chủ nhân đầu tương đối rõ ràng giữa nam và nữ trong gia đình.<br /> tiên của nền văn minh lúa nước - nền văn minh Người nam thường đảm nhiệm các công việc đòi<br /> sông Hồng được ghi nhận trong diễn trình lịch sử hỏi nhiều sức khỏe và sự dẻo dai, như: Săn bắn,<br /> dân tộc. đan lát, làm nhà cửa,… còn người phụ nữ thường<br /> Người Mường cư trú rải rác ở các tỉnh đảm nhiệm các công việc đòi hỏi sự khéo léo và<br /> miền núi phía Bắc, tập trung đông nhất ở tỉnh bền bỉ, như: Cấy hái, dệt vải,… ngoài ra, có một<br /> Hòa Bình và một số huyện miền núi của tỉnh số hoạt động chung cả nam và nữ cùng làm như:<br /> Thanh Hóa. Trong bức tranh đa sắc màu của Phát nương, làm rẫy, lấy củi,.... Trong xã hội truyền<br /> cộng đồng các DTTS Việt Nam, người Mường thống, nam giới được xem là lao động chính trong<br /> có phong tục, tập quán riêng trong sinh hoạt hàng gia đình và chính điều này đã quyết định vị thế và<br /> ngày cũng như trong lao động sản xuất. Cho đến tiếng nói của nam giới trong gia đình nói riêng và<br /> nay, nhiều phong tục, tập quán của người Mường trong cộng đồng nói chung.<br /> vẫn được gữ gìn, bảo tồn và phát triển, tạo nên Tập quán sản xuất của người Mường<br /> những nét văn hóa riêng có của người Mường. truyền thống mang tính tự cung tự cấp, hoạt động<br /> Những phong tục, tập quán này đã và đang tác sản xuất phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên,<br /> động theo cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực các nhu yếu phẩm đời sống phần lớn dựa vào<br /> đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội nói chung các nguồn tài nguyên sẵn có từ rừng núi, sông,<br /> và đối với chương trình xây dựng nông thôn mới suối,… Chính vì thế người Mường tin rằng các<br /> nói riêng. thế lực siêu nhiên đã chi phối đời sống cũng như<br /> Đối với tập quán sản xuất, người Mường sản xuất của họ. Điều này làm cho khả năng tiếp<br /> có nhiều hoạt động kinh tế khác nhau, trong đó cận với khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất<br /> điển hình là: Nghề trồng lúa nước, đốt nương làm của người Mường hiện nay rất hạn chế. Thói quen<br /> rẫy, chăn nuôi, nghề thủ công, khai thác nguồn dựa vào thiên nhiên là chính làm cho họ không có<br /> lợi từ thiên nhiên và đánh bắt thủy sản. Những ý thức về việc học tập, áp dụng kỹ thuật nông<br /> tập quán sản xuất này đã đúc kết thành những lâm nghiệp vào trồng trọt, chăn nuôi góp phần<br /> kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi của cải thiện bữa ăn, cuộc sống hằng ngày; trình độ<br /> đồng bào. Cho đến nay, những tri thức đó vẫn còn học vấn thấp dẫn đến khả năng tiếp thu khoa học<br /> nguyên giá trị, đang phát huy tác dụng trong quá còn hạn chế nên dẫn đến trình độ sản xuất không<br /> trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên được nâng cao; một bộ phận lớn người dân thu<br /> cơ sở phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nhập bấp bênh và thiếu ổn định, thiếu vốn, khả<br /> sản xuất khó khăn ở miền núi. năng tái đầu tư không có, nên tỉ lệ hộ nghèo vẫn<br /> <br /> Ngày nhận bài: 6/4/2017; Ngày phản biện: 15/5/2017; Ngày duyệt đăng: 10/6/2017 87<br /> (1)<br /> Học viện Dân tộc; e-mail: nguyenthithanthuy@cema.gov.vn<br /> (2)<br /> Học viện Dân tộc; e-mail: hoangthixuan@cema.gov.vn<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> còn cao. trọng, phong phú, đặc sắc, có ảnh hưởng rất lớn<br /> Tập quán canh tác nương rẫy cũng ảnh và sâu sắc đến sự hình thành, phát triển gia đình,<br /> hưởng không nhỏ đến hoạt động giáo dục của dòng tộc và dân tộc, chứa đựng trong đó rất nhiều<br /> người Mường. Một bộ phận lớn người dân cho phong tục, luật tục, những chuẩn mực, những quy<br /> con cái đi học là do nhà nước vận động (chiếm định, yêu cầu về tìm hiểu yêu đương, kén chọn,<br /> 33.2%). Nguyên nhân xuất phát từ tập quán canh gả chồng, gả vợ. Đây là một trong những sinh<br /> tác nương rẫy nên những người chủ gia đình phải hoạt văn hóa được đồng bào Mường coi trọng<br /> ở lại nương rẫy dẫn đến việc quan tâm chăm sóc bởi nó bắt đầu một giai đoạn mới của đời người.<br /> con cái không chu đáo, hơn nữa tính chất lao Hôn nhân truyền thống của người Mường cũng<br /> động của người dân tộc thiểu số vẫn sản xuất theo tương tự như người Kinh là theo chế độ một vợ<br /> kiểu thủ công nên cần nhiều lao động . một chồng, gồm các bước chạm ngõ, ăn hỏi, xin<br /> cưới và đón dâu. Trong quá trình đính hôn, ăn<br /> Hiện nay, hình thức canh tác chủ đạo<br /> hỏi, cưới gả theo phong tục người Mường, ông<br /> của đồng bào Mường ở tỉnh Hòa Bình là nông<br /> mối có vai trò quan trọng, là sứ giả cuộc hôn nhân<br /> nghiệp và nông lâm kết hợp, mà cụ thể là trồng<br /> của đôi trai gái. Không gian kết hôn của người<br /> lúa kết hợp với chăn nuôi, trồng rừng. Tuy nhiên,<br /> Mường truyền thống thường giới hạn ở phạm vi<br /> nông nghiệp hiện nay vẫn là ngành kinh tế giữ<br /> trong cùng một bản Mường hoặc một số bản láng<br /> vai trò chủ đạo (chiếm 54.0%). Trong đó số hộ<br /> giềng. Tuy nhiên, đám cưới của người Mường<br /> thuần nông là 44,5% và số hộ nông lâm kết hợp<br /> ngày nay cũng gần tương tự như người Kinh, vẫn<br /> là 55,5%. Hoạt động sản xuất kinh doanh đã có<br /> gồm các bước chạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới và đón<br /> hướng chuyển dịch theo hình thức buôn bán, dịch<br /> dâu hay xem ngày giờ tổ chức đám cưới. Thời<br /> vụ nhưng vẫn chỉ chiếm 2,5% số hộ. Sự biến đổi<br /> gian từ lúc ăn hỏi đến lúc đón dâu cũng được rút<br /> trong sản xuất của người Mường mới chỉ dừng<br /> ngắn. Trong quá trình đính hôn, ông mối vẫn có<br /> lại ở việc thay đổi cơ cấu mùa vụ (tăng cường<br /> vai trò quan trọng trong việc gắn kết đôi trai gái,<br /> thâm canh), áp dụng máy móc nông nghiệp vào<br /> tuy nhiên, việc mai mối cũng chỉ còn là hình thức<br /> sản xuất, thay đổi một số kỹ thuật canh tác và một<br /> mà thôi. Tục thách cưới ngày nay vẫn còn rất phổ<br /> số giống cây trồng vật nuôi theo hướng tăng các<br /> biến, nhưng dường như chỉ mang tính hình thức,<br /> giống cây trồng, vật nuôi lai tạo cho năng suất<br /> tượng trưng, lễ vật thách cưới không yêu cầu cao,<br /> cao. Hoạt động sản xuất vẫn mang đặc trưng của<br /> không còn khắt khe như trước kia,... Cùng với<br /> nền sản xuất gia đình (canh tác nông nghiệp kết<br /> những thay đổi về các thủ tục cưới xin và mở<br /> hợp với chăn nuôi gia đình) nên còn manh mún,<br /> rộng không gian kết hôn là sự thay đổi về việc<br /> nhỏ lẻ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến<br /> mặc trang phục trong ngày cưới. Có một sự khác<br /> công cuộc hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn<br /> biệt lớn về tuổi tác và thế hệ trong việc mặc trang<br /> hiện nay.<br /> phục ngày cưới. Tỷ lệ mặc trang phục truyền<br /> Bên cạnh, những giá trị văn hóa truyền thống trong ngày cưới ngày càng giảm theo độ<br /> thống mang tính thuần phong, mỹ tục, góp phần tuổi và theo thời gian, những người trẻ tuổi chủ<br /> tôn thêm vẻ đẹp của văn hóa Việt nói chung và yếu mặc váy cưới hiện đại, những người nhiều<br /> đối với người Mường nói riêng, thì cũng còn tồn tuổi hơn chủ yếu mặc trang phục truyền thống.<br /> tại không ít tập quán, phong tục trong đời sống Đồng thời, có sự khác biệt giữa các địa bàn về tỷ<br /> văn hóa xã hội tác động, ảnh hưởng xấu đến việc lệ mặc trang phục trong ngày cưới.<br /> thực hiện xây dựng nông thôn mới ở khu vực<br /> Hiện nay, về cơ bản, đám cưới của người<br /> miền núi phía Bắc hiện nay.<br /> Mường vẫn giữ được những nghi thức truyền<br /> Về tín ngưỡng, với quan niệm vạn vật hữu thống nhưng chúng đã được rút gọn về thời gian,<br /> linh, người Mường vẫn còn bị chi phối khá nhiều không gian và thủ tục. Từ khi ướm tiếng cho đến<br /> bởi các thế lực siêu nhiên, thể hiện ở việc họ thờ khi dạm ngõ, ăn hỏi và cưới dâu, hai họ nhà trai,<br /> cúng nhiều thần, ma. Điều đó cho thấy tính lệ nhà gái có thể thoả thuận với nhau trong vòng vài<br /> thuộc vào thiên nhiên khá rõ, sự tác động của khoa tháng. Còn rất ít những gia đình kéo dài khoảng<br /> học - kỹ thuật chưa đủ mạnh để tạo sự chuyển thời gian từ ăn hỏi đến lễ cưới vì không lo kịp và<br /> biến về tâm lý của họ, điều này ảnh hưởng không đủ lễ vật thách cưới. Đây cũng là một thay đổi<br /> nhỏ đến quá trình xây dựng đời sống văn hóa mới khá lớn đối với yêu cầu vật chất, giúp cho nghi<br /> ở người Mường tại các địa phương hiện nay. lễ hôn nhân bớt nặng nề hơn xưa. Tuy vậy, người<br /> Về phong tục cưới hỏi, tục cưới xin của Mường vẫn rất coi trọng hình thức thách cưới.<br /> người Mường: Đây là một tục lệ văn hóa quan Họ cho rằng, qua lễ vật mà nhà gái thách cưới đối<br /> <br /> 88 Số 18 - Tháng 6 năm 2017<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> với nhà trai sẽ thấy được sự tôn trọng của nhà trai Đã có không ít trường hợp tiền mất, tật mang<br /> đối với công lao sinh thành và nuôi dưỡng người bằng phương pháp chữa trị huyền bí này.<br /> con dâu. Lễ vật đó cũng thể hiện sự trân trọng của Trở lên, chúng ta thấy, một số phong tục,<br /> nhà trai đối với nhà gái và để đáp ơn nhà gái đã tập quán của người Mường có ảnh hưởng tích cực<br /> trao con cho gia đình họ. Đó là điều rất đáng trân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nhất<br /> trọng của quan hệ cộng đồng qua lễ cưới truyền là một số tập quán sản xuất, chăn nuôi phù hợp<br /> thống của người Mường, thể hiện những ứng xử với khí hậu, thổ nhưỡng vùng cao; phong tục sinh<br /> khéo léo, đề cao các nghi thức của mối quan hệ hoạt văn hóa cộng đồng phong phú, độc đáo làm<br /> con người với con người, con người với xã hội cơ sở xây dựng đời sống văn hóa mới. Nhờ đó,<br /> (gia đình mở rộng, cộng đồng làng, bản) tạo điều sau 5 năm triển khai, được sự ủng hộ của đông<br /> kiện cho những thành viên mới của một đơn vị xã đảo các dân tộc (trong đó đa số là người Mường)<br /> hội mới (đôi vợ chồng trẻ) biết tôn trọng nhau và chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt<br /> biết củng cố sự bền chặt mối quan hệ của mình. được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ở Hòa Bình,<br /> Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị văn hóa đó, thì đến nay, đã có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới<br /> lễ cưới của người Mường vẫn còn trải qua một (chiếm hơn 16% tổng số xã trên địa bàn), trong<br /> quy trình rất phức tạp, tốn kém, mất nhiều thời đó có 19 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, không còn<br /> gian, công sức và tiền của ảnh hưởng lớn đến quá xã đạt dưới 5 tiêu chí2. Thu nhập bình quân đầu<br /> trình tích lũy vốn để đầu tư phát triển sản xuất, người ở khu vực nông thôn hiện đạt 18,2 triệu<br /> nâng cao đồi sống của mỗi gia đình cũng như mỗi đồng; tỉ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn<br /> cộng đồng. 15%; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 45%; tỉ lệ<br /> Về tang ma, tang lễ cổ truyền của người người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94%; tỉ lệ<br /> Mường là một trong những nghi lễ đậm sắc thái hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 83%,<br /> văn hóa tộc người, trong đó bảo lưu nhiều nghi toàn tỉnh đã có 58 xã đạt và vượt chỉ tiêu về thu<br /> lễ, thể hiện những quan niệm về vũ trụ, nhân sinh nhập của người dân ở nông thôn.<br /> quan của tộc người. Những quan niệm đó đã góp Phong tục tập quán của người Mường là<br /> phần tạo nên “mối cộng cảm” và tạo ra cốt cách những nếp sống, phong tục được hình thành trong<br /> tâm hồn người Mường đậm chất dân gian và tính quá trình lịch sử lâu dài và được truyền từ thế hệ<br /> nhân văn sâu sắc. Đám tang của người Mường này qua thế hệ khác. Đi kèm với những phong tục<br /> mang những ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự tập quán tốt đẹp là những hủ tục không còn phù<br /> gắn kết cộng đồng, gia đình, dòng họ cũng như hợp với cuộc sống hiện đại, vì thế. phong tục cũng<br /> thể hiện quan niệm tâm linh về mối quan hệ giữa dần được thay đổi để phù hợp với đời sống hiện<br /> thế giới người sống với thế giới người chết. Tuy tại của từng thời kỳ. Bên cạnh những ảnh hưởng<br /> nhiên, bên cạnh những giá trị trọng hiếu, thể hiện tích cực, thì một số phong tục tập quán của người<br /> ở hình thức chuẩn bị chu đáo còn tồn tại các nghi Mường cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình<br /> lễ mang tính huyền bí với những thủ tục rườm rà, xây dựng nông thôn mới. Đáng quan tâm nhất<br /> dài ngày gây tốn kém tiền của, hệ lụy là sau tang là tâm lý thụ động, nhiều tập tục sản xuất, sinh<br /> ma các hộ gia đình có người chết đều rơi vào nợ hoạt lạc hậu ảnh hưởng trực tiếp đến sự nỗ lực,<br /> nần, túng thiếu. tích cực, chủ động của đồng bào trong tham gia<br /> Ngoài ra, trong việc chăm sóc sức khỏe, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.<br /> người Mường có thói quen sử dụng nước không Phong tục cưới hỏi tuy các bước tiến hành ngày<br /> đảm bảo vệ sinh (chiếm 23%); thói quen uống nay đã đơn giản đi nhiều, thời gian từ khi đặt vấn<br /> rượu, hút thuốc, lâu dần trở thành nghiện,… đã đề đến khi tổ chức đám cưới thường chỉ diễn ra<br /> tạo ra những áp lực về tinh thần, kinh tế đối với trong khoảng thời gian ngắn, không phải đợi chờ,<br /> các thành viên trong gia đình, quan trọng hơn, thử thách ba năm như trước đây. Nhưng bên cạnh<br /> sức khỏe của họ cũng theo đó bị giảm sút,…Việc những giá trị tích cực được bảo tồn trong tục cưới<br /> phòng, chữa bệnh vẫn chưa được quan tâm đúng hỏi hiện nay của dân tộc Mường ở Hoà Bình cũng<br /> mức, còn một bộ phận rất nhỏ người dân có bệnh<br /> không đi khám chữa mà để tự khỏi bệnh (chiếm 2<br /> . Ngày 16/4, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 491/<br /> 9.3%) hoặc tự tìm đến các thầy lang, thầy cúng để QĐ-TTg, ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới<br /> chữa trị (chiếm 4.1%), làm vía (chiếm 10.3%)1. bao gồm 19 tiêu chí và được chia thành 5 nhóm cụ thể:<br /> Nhóm tiêu chí về quy hoạch; về hạ tầng kinh tế - xã hội; về<br /> 1<br /> . Nguyễn Thị Hằng, Những biến đổi văn hóa và tính cố kết kinh tế và tổ chức sản xuất; về văn hóa - xã hội - môi trường<br /> cộng đồng dân tộc Mường hiện nay, Luận án tiến sĩ, 2015; và về hệ thống chính trị.<br /> <br /> <br /> Số 18 - Tháng 6 năm 2017 89<br /> Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG VÀ PHÁT TRIỂN<br /> <br /> không tránh khỏi các biến đổi tiêu cực như: Trang hướng kết hợp chặt chẽ văn hoá với kinh tế, với<br /> phục của cô dâu chú rể có xu hướng tân thời, cô hoạt động, du lịch, mục tiêu văn hoá gắn bó chặt<br /> dâu thích được mặc váy trắng ba tầng dài quét chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định xã<br /> đất thay cho bộ áo váy truyền thống. Chú rể thích hội, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân<br /> đóng bộ com lê, đeo cà vạt, đi giầy da; nhạc trong dân, đảm bảo sự phát triển bền vững.<br /> đám cưới thường là những bản nhạc rock bốc lửa, Từ mỗi cá nhân đến cộng đồng và toàn xã<br /> không còn chơi xắc bùa, cồng chiêng với những hội cần phải nêu cao ý thức, trách nhiệm trong<br /> điệu “thường rang, bộ mẹng” như trong đám cưới công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá<br /> xưa nữa; các chàng trai, cô gái cùng nhau nhảy tốt đẹp, loại bỏ và thay đổi một số phong tục, tập<br /> những điệu nhảy mới quay cuồng trong những quán không còn phù hợp, góp phần xây dựng nền<br /> bản nhạc mạnh,... Trong bài trí khánh tiết của văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân<br /> đám cưới, những nếp nhà sàn truyền thống cũng tộc, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định về chính<br /> không còn và thay vào đó là cách dựng rạp, trang trị, vững về quốc phòng, an ninh, xây dựng đất<br /> trí hiện đại, khách đến dự tiệc cưới, kể cả các cụ nước Việt Nam giàu đẹp vững bước tiến bước lên<br /> ông, cụ bà cũng ngồi ghế nhựa 6 cụ một mâm, Chủ nghĩa xã hội.<br /> không có gia chủ ngồi tiếp,...<br /> Những nét đặc sắc trong tập tục, tập quán Tài liệu tham khảo<br /> của dân tộc Mường nói riêng và cộng đồng dân [1] Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (2014),<br /> tộc Việt Nam nói chung, là một kho tàng giá trị Một số tín ngưỡng đặc trưng của người Mường;<br /> nhân văn tạo nên bản sắc văn hoá của dân tộc<br /> [2] Hoàng Thị Chiển (2014), Bảo tồn bản<br /> Việt Nam. Ngày nay dưới sự chỉ đạo của Đảng,<br /> sắc văn hoá dân tộc mường Hoà Bình, Trang tin<br /> nhà nước trong bối cảnh trước tốc độ phát triển<br /> điện tử Sở VHTT tỉnh Hoà Bình;<br /> mọi mặt trên thế giới và trong nước, xác định<br /> mục tiêu, nhiệm vụ “xây dựng và phát triển nền [3] Phạm Lê Hòa, (2010), Đám cưới truyền<br /> văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân thống Mường;<br /> tộc” là một quan niệm đúng đắn và cấp thiết. Để [4] Đặng Phương Lan, (2017), Lễ hội Khai<br /> phát huy những giá trị tốt đẹp, nhân văn, hạn chế hạ của dân tộc Mường Nghĩa Lộ - Yên Bái, Tạp<br /> những ảnh hưởng tiêu cực của phong tục tập quán chí Văn học Nghệ thuật Yên Bái;<br /> của người Mường, chúng ta cần tiếp tục thực hiện [5] Phương Lan (2017), Văn hóa nhà sàn dân<br /> tốt các giải pháp sau: tộc Mường, Tạp chí chuyên mục nghiên cứu - trao<br /> - Các cấp chính quyền ở miền núi phía Bắc đổi Trường Đại học Văn Hóa Nghệ thuật Quân đội;<br /> cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp, đặc biệt [6] Vĩnh Phong, (2014), Dân tộc Mường<br /> cần phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của đồng và những nét văn hóa đặc sắc, Đài tiếng nói<br /> bào dân tộc Mường trong thực hiện chương trình Việt Nam;<br /> nông thôn mới. [7] Đinh Thị Hồng Thu (2013), Biến đổi<br /> - Thực hiện chính sách bảo tồn những giá nhà ở của người Mường ở huyện Thanh Sơn, tỉnh<br /> trị đặc sắc của văn hoá Mường cổ truyền theo Phú Thọ, Trường Đại học KHXH&NV.<br /> <br /> <br /> INFLUENCE OF MUONG PEOPLE’S CUSTOMS ON THE EFFICIENCY OF NEW RURAL<br /> CONSTRUCTION IN THE NORTHERN MOUNTAINOUS AREA<br /> <br /> Abstract: The customs of the Muong people are the habits and customs formed during<br /> the long history and passed from one generation to the next. Comes with good customs and<br /> habits, humanities are customs and habits that are no longer suitable for modern life. At<br /> present, the customs and practices of the Muong people are gradually changed to adapt to the<br /> present life, contributing positively and effectively to the building of new rural areas in the<br /> northern mountainous areas.<br /> Keywords: Customs; custom; Muong ethnic; efficiency building new countryside;<br /> Northern mountainous area.<br /> <br /> 90 Số 18 - Tháng 6 năm 2017<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2