intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Ảnh hưởng của phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện và puzơlan thiên nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn (RCC)

Chia sẻ: Lê Thị Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
48
lượt xem
8
download

Ảnh hưởng của phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện và puzơlan thiên nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn (RCC)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện và puzơlan thiên nhiên đến các tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn cho một số đập đã xây dựng ở nước ta. Qua đó xác định loại phụ gia khoáng phù hợp cho đập bê tông đầm lăn đảm bảo tính kinh tế và kỹ thuật cho công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của phụ gia khoáng tro bay nhiệt điện và puzơlan thiên nhiên đến một số tính chất cơ lý của bê tông đầm lăn (RCC)

 1. VAT UEU - M O I TRUONG - KY THUAT HA TANG ANH HUCnSTG CUA PHU GIA KHOAUG TRO BAY NHIET DDSN VA PUZOLAN THIEN NHIEN DEN M Q T SO TINH C H A T CCf LY CUA BE TONG DAM LAN (RCC) TS. N G U Y I N QUANG PHO Trudng Dai hoc Thiiy lgi ThS. NGUYEN T H A N H LE ^ Bp Ndng nghiep va Phat trien ndng thon Tom tat: Nghien ciru anh huang ciia phu gia dugc thay the bang phu gia khoang hoat tfnh la tro khoang tro bay nhiet dien va puzalan thien nhien den bay hoac puzolan thien nhien. Vdi phu gia khoing cac tinh chat ca ly ciia be tong dam lan cho mgt so dap tro bay da dugc sff dung phd bie'n, san lugng nhieu da xay dung a nudc ta. Qua dd xac dmh loai phu gia va da ap dung cho mgt sd cong trinh nhu dap Djnh khoang phii hgp cho dap be tdng dam lan dam bao Binh, Se San 4, Pleikrong,... Tuy nhien, tai mgt sd tinh kinh te va ky thuat cho cdng trinh. noi xiy dung cong trinh co sin cac md puzolan thien nhien, viec thay the tro bay bang puzolan thien 1. Dat van de nhien lieu co mang lai hieu qua kinh te cao hon va Cong nghe thi cong be tong dam lan (BTOL) moi dam bao cha't lugng cong trinh hay khong, van de dugc ip dung tai Viet Nam trong thdi gian gan day nay chiing ta can eo nhffng dinh g i i tren eong trinh trong eie cong trinh Thuy lgi v i Thiiy dien, song tdc thue te. do phat triin ra't nhanh. Hien nay, hau he't cac dap be De tai nghien effu so sanh mgt sd tfnh chat eo ly tong lOn eua cac cong trinh Thuy lgi, Thiiy dien dang cua be tong dam lan (RCC) dugc san xua't bdi phu gia v i se thi eong co sff dung cong nghe thi cong BTOL khoang tro bay nhiet dien va puzolan thien nhien. Tff nhff dap Son La, Ban Chat, A Vffdng, Song Tranh, do de xua't lffa ehgn loai phu gia khoang phii hgp cho Pleikrong, Dinh Binh, Nffdc Trong..., qua do cho tha'y cac cong trinh dap BTDL d Viet Nam. tdc do ffng dung cong nghe BTDL trong thi cong dap 6 nffdc ta l i ra't nhanh va co tfnh phd bien rgng rai cho 2. Vat lieu nghien ciiru cic vung trong ca nude. . 2.1. Xi mang Dac dilm ciia BTDL la loai be tong ngheo xi Trong de tai sff dung xi mang PC40 - Hoang Mai co mang, lugng dung xi mang chi bang khoang 25-30% tai Phong Nghien cffu Vat lieu - Vien Thiiy cong. Ke't so vdi be tSng thuOng. Lugng xi mang thie'u hut do qua thf nghiem xi mang dffgc thi hien nhff trong bang 1. Bang 1. Kef qua thi nghiem xi mang Xi mang PC40 Chi tieu thi nghiem Phuong phap thff Dan vi Hoang Mai Khoi lugng rieng TCVN: 4030-2003 g/cm^ 3.07 DO min (lugng sot tren sang 0,08) TCVN: 4030-2003 0/ 5.97 /o Thdi gian bat dau ddng ke't TCVN: 6017-1995 phut 152 Thdi gian ke't thuc dong ket TCVN: 6017-1995 • phut 235 Dd dn dinh thd tich TCVN; 6017-1995 mm 2.53 Gidi han ben nen, tudi 3 ngay TCVN: 6016-1995 N/mm^ 29.6 Gidi han ben nen, tudi 28 ngay TCVN: 6016-1995 N/mm' 51.4 2.2. Cot lieu mjn (cat) Cat lam thf nghiem la cat song Lo, co thanh phan hat tdt; cac chi tieu eo ly nhff trong bang 2. 40 Tqp cfli KHCN Xdy dung - so 2/2011
 2. VAT UEU - M O I TRUONG - KY THUAT HA TANG Bang 2. Cac chi tieu caly cua cat Ket qua thf nghiem STT Chi tieu thf nghiem Ml M2 M3 M* 1 Khd'i luang rieng, g/cm^ 2.63 2.62 2.63 2.63 2 Khd'i luang the'tfch xdp, t/m^ 1.41 1.43 1.42 1.42 3 Do hdng, % 50.2 49.2 49.8 49.73 4 Luang bun, bui, set, % 0.98 1.03 0.96 0.99 5 Mo dun do Idn 2.65 2.67 2.63 2.65 6 Tap chat hffu ca Dat "Dat Dat Dat Ghi chu: Chi tieu tap chat hitu ca "dat" cd mau che tao BTDL hgp ly vio khoang 14-18%, nen ddi vgi dung dich sang han mau chuan thanh phan hat ciia eat nhu tren can phai bd sung Nhan xet: Cat co cac chi tieu eo ly dat yeu cau khoang 14-18% hat Igt sang 0.14mm. Lugng hat min diing cho be tong thuy cong theo 14TCN 68-2002 "Cat bd sung vao cat tu nhien c6 t h i l i bgt d i co do min diing cho be tong thuy cong - Yeu eau ky thuat". Tuy thfch hgp hoae phu gia khoang mjn. nhiin cit diing ehe tao BTDL co ham lugng hat dudi 2.3 Cot lieu tho (da) sing 0.14mm l i ra't ft, nhd hon 1%. Theo cac tai lieu thidt ke thinh phan BTDL ciia Trung Qudc va mgt sd Da dam duge phan ra 3 cd hat: 5-20mm, 20- tii lieu thie't kd thanh phan cap phdi BTDL khae d Viet 40mm, 40'-60mm; kit qua thi nghiem eie tinh cha't eo Nam thi him lugng hat dudi sing 0.14mm trong eat d l ly eiia da dam nhu trong bang 3. Bang 3. Cac tinh chat caly ciia da dam Loai d i STT Chl tieu thi nghiem (5-20)mm • (20-40)mm (40-60)mm 1 Khoi lugng rieng, g/cm' 2.72 2.72 2.72 2 Khdi luang the tich, g/cm^ 2.69 2.69 2.69 3 Khoi lugng the tfch xdp, t/ m' 1.36 1.41 1.41 4 Khdi lugng the tich len chat, t/m^ 1.54 1.60 1.60 5 Ham lugng bun bui ban, % 0.77 0.45 0.45 6 Ham lugng thoi det, % 22.00 13.57 13.57 7 Ham lugng hat mem ye'u, % 0.99 0.76 0.76 8 Do hut nudc, % 0.43 0.38 0.38 Sau khi phdi hgp eic ty le da dam 5-20, 20-40, 2.4. Phu gia Irhoang hoat tinh 40-60 d l dugc da dam hdn hgp 5-40 va 5-60, da Sff dung hai loai phu gia khoing hoat tfnh co tai dam hdn hgp 5-40mm dugc phdi hgp thanh tU da phong Thf nghiem Vat lieu - Vien Thuy cong: puzolan dam 5-20 v i 20-40 theo {j le (5-20: 20-40) = (45:55) Gia Quy - Vung Tau eua Cong ty Cd phan Khoang san ^at y'^^' max = 1,65tan/m^, d i dam hdn hgp 5-60mm Minh Tien v i tro bay Pha Lai eiia Cong ty Cd phan dugc phdi hgp thanh tff da dam 5-20, 20-40 va 40- Song Da - Cao Cffdng. Kit qua thi nghiim cac chi tiiu 60 theo t;^ le (5-20: 20-40: 40-60) = (34:21:45) dat CO ly ciia puzolan va tro bay dffgc thi hien trong bang = 1,73ta'n/m^ 4 va 5. Bang 4. Ket qua thi nghiem puzalan Gla Quy Ket qua thf nghiem STT Chl tieu thi nghiem Phuang phap thff Dan vj Ml M2 M3 M* 1 Ddam 14 TCN 108:1999 % 1.25 1.37 1.12 1.25 2 Lugng nudc yeu cau 14 TCN 108:1999 % 27 27.5 27.5 27.33 Thdi gian bat dau dong ket 14 TCN 108:1999 ph 115 120 111 115.33 3 Thdi gian ket thuc dong ket 14 TCN 108:1999 ph 202 217 209 209.33 Tqp cfli KHCN Xdy, dmg - so 2/2011 41
 3. VAT LIEU - MOI TRUONG - KY THUAT HA TANG Ket qua thf nghiim STT Chl tieu thi nghiem n thi'f Dan vi Ml M2 M3 M* Chl so hoat tinh tudi 7 ngay so vai 82.73 14 TCN 108:1999 , % 83.5 82.6 82.1 miu do'i chffng 4 Chl sd hoat tinh tudi 28 ngay so 83.87 14 TCN 108:1999 % 84.3 83.5 83.8 vdi mau ddi chffng 5 Khdi lugng the tich xd'p TCVN 4030: 2003 kg/ra.^ 980 1010 995 995.00 6 Ty tronq TCVN 4030: 2003 g/cm^ 2.81 2.83 2.81 2.82 7 Do min (lugng sot tren sang 0,08) TCVN 4030: 2003 % 12.3 13.2 13.5 13.00 8 Ham lugng mat khi nung TCVN 7131 2002 % 3.22 3.26 3.28 3.25 9 Ham luang SiO? TCVN 7131 2002 % 45.68 45.76 45.64 45.69 10 Ham luang FepOj TCVN 7131 2002 % 17.57 17.65 17.65 17.62 11 Ham lugng AI2O3 TCVN 7131 2002 % 14.98 14.66 14.34 14.66 12 Ham lugng SO, TCVN 7131 2002 % 0.48 0.56 0.52 0.52 Bang 5. Ket qua thi nghiem tro bay Pha Lai Ke't qua thi nghiem STT Chl tieu thf nghiem Phuang phap thff Dan vj Ml M2 M3 M* 1 Do am 14 TCN 108:1999 % 0.21 0.35 0.38 0.31 2 Lugng nudc yeu cau 14 TCN 108:1999 % 29 29.5 29.5 29.33 Thai gian bat dau dong ke't 14 TCN 108:1999 ph 180 175 180 178.33 3 Thai gian ke't thuc dong ke't 14 TCN 108:1999 ph 250 245 250 248.33 Chl sd hoat tinh tudi 7 ngay so 14 TCN 108:1999 % 78.9 79.6 78.3 78.93 vdi miu doi chffng 4 Chl sd hoat tfnh tudi 28 ngay so 14 TCN 108:1999 % 80.2 81.3 79.6 80.37 vdi mau ddi chffng 5 Khoi lugng the tich xdp TCVN 4030: 2003 kg/m^ 920 925 915 920 6 Ty trpng TCVN 4030: 2003 g/cm^ 2.41 2.37 2.39 2.39 7 Dp min (lugng sot tren sang 0.08) TCVN 4030: 2003 % 6.8 7.1 6.9. 6.93 8 Ham lugng mat khi nung TCVN 7131:2002 % 4.12 4.16 4.36 4.21 9 Ham lugng SiOs TCVN 7131: 2002 % 57.4 57.4 57.6 57.45 10 Ham lugng FejOs TCVN 7131: 2002 % 6.79 6.87 6.95 6.87 11 Ham lugng AI^G^ TCVN 7131: 2002 % 27.7 26.1 27.1 26.98 12 Ham lugng SO3 TCVN 7131: 2002 % 0.11 0.1 0.09 0.10 Nhin xet: Phu gia khoang hoat tfnh puzolan Gia 2.6. Nffdc trpn be tong Quy v i tro bay Pha Lai co cae chi tieu thi nghiem dat Nudc sff dung trong trgn b i tOng l i nffdc sinh hoat tieu chuan dung eho BTDL theo TCXDVN395- 2007 - da dugc kilm tra dat cd cac chf tieu dat tiiu chuan "Phu gia khoang cho be tong dam lan". dung eho be tong. 2.5. Phu gia hoa hpc 3. PhUdng phap va ket qua nghien cufu Trong BTDL phu gia hda hge dugc sff dung dual dang phu gia giam nffdc va keo dai thdi gian dong ket. De tai nghien cffu dua tren cap phdi BTDL cda mOt Oe tai niy sff dung hai loai phu gia hoa hgc la: sd cong trinh da thi eOng b nudc ta da dugc dua vd - Phu gia keo dai thdi gian ninh ket TM 25 cua cung mgt lugng nudc dung cho 2 loaiPGK: bang 6 hang Sika; thdng ke cap phdi BTDL sff dung tro bay, bang 7 - Phu gia giam nudc Plastiment 96 cua hang Sika. thdng ke cap phdi BTDL sff sung puzolan thien nhien. 42 Tqp cfli KHCN Xdy dung - so 2/2011
 4. VAT LIEU - M O I TRUONG - KY THUAT HA TANG Bang 6. Thanh phan cap phoi sir dung tro bay Thanh phan ci'p phdi TT Tin cdng trinh XM (kg) Tro bay (kg) Nudc (lit) PGH (Ift) Cit (kg) Da (kg) 1 Tin My 115 105 0.9 (TM25) 115 692 1313 0.5 (P96) 2 Nudc Trong 105 125 0.8 (TM25) 115 750 1354 0.6 (P96) 3 BanVe 100 120 0.8 (TM25) 115 813 1385 0.6 (P96) Bang 7. Thanh phan cap phoi sir dung puzalan Thinh phan cap phdi TT Ten cong trinh XM (kg) Puzolan (kg) Nude (lft) PGH (lft) Cat (kg) Di (kg) 1 Tin My 80 118 115 1.6(TM25) 687 1402 2 Nudc Trong 85 115 115 1.6(TM25) 695 1400 3 BanVe 80 120 115 1.5(TM25) 686 1408 Tien hinh due mau thf nghiem cffdng do 3.1. Anh hffdng cua tro bay nhiet diin va puzdian nen, cffdng do keo, do chdng tham nffdc va thien nhien de'n tinh cong tac cua hon hep BTDL tfnh eong t i e cho c i e mau thi nghiem. So Nghien cffu anh hudng ciia phu gia khoang sanh ket qua eae ehi tieu eo ly eiia BTDL khi (PGK) hoat tinh den tfnh cong tie eiia be tdng dam sff dung phu gia khoang la tro bay va Puzolan lan, kit qua thi nghiem Vc trong tffng trffdng hgp thien nhien. thi nghiem dffgc tdng hgp trong hinh 1 dffdi diy: VcCs) 14.00 T [ 12.00 10.00 8.00 600 4.00 2 00 000 0 1 2 3 4 —•—Dircnig V c cua B T D L sir chuig P u z o l a n M BxTong V c Clia B T D L s\r clung Tro bay Hinh 1. Biiu do so sanh do cong tac ciia BTDL khi sir dung PGK tro bay va puzalan thien nhien Nhan xet: Thi nghiem thffe te vdi cac mau dung tro hdn hgp be tong. Puzolan thien nhien, vdi do mjn kem bay eho kit qua ve trj sd Vc ciia be tong nhd hon so hon va eau tao hat co nhieu goc canh nen kha nang lap day 16 rdng trong be tong kem hon, tic dung lam vdi eae mau dung puzolan thien nhien. Kit qua nay eo chat boi tron eung kem hon so vdi tro bay. Do vay tfnh thi dffgc ly giai nhff sau: cdng tic ciia be tong sff dung puzolan thien nhien Do dac dilm eau tao ciia tro bay ed nhieu hat mjn cung kem hon so vdi be tong sff dung tro bay. hinh eau, ngoii kha nang lap day eie Id rdng giffa cac Tuy nhien, khi dung PGK l i tro bay hay puzolan hat cdt lieu no cdn co tie dung bdi tron lim tang su thien nhien deu thda man do eong tac Vc yeu eau va linh dgng eiia eic hat edt lieu; tang tfnh eong tie eua dam bao chat lugng be tong. Thuc te ngudn puzolan Tap cfli KHCN Xdy dmg - so 2/2011 43
 5. VAT UEU - MOI TRUONG - KY THUAT HA TANG thien nhiin ciia nffdc ta cd trff lugng ldn va chat lugng 3.2. Anh hffdng cua tro bay nhiet dien va puzdian dam bao yeu cau ky thuat. Vi vay khi mgt sd eong trinh thien nhien de'n cffdng dp chdng l(eo cua BTDL xiy dung ma ngudn tro bay phai van ehuyin xa thi eo Ke't qua thf nghiem cudng dO khing keo eiia BTDL t h i tan dung ngudn phu gia khoang puzalan thien mgt sd cong trinh eu t h i sff dung PGK hoat tinh la nhien tai chd se giam dugc gia thanh xay dung m i van puzalan thien nhien va tro bay nhiet dien dffgc thi hiin dam bao dugc yeu cau ky thuat ciia cong trinh. tren hinh 2. Rk(MPa) 3.5 400 Jlng^y) - R k B T f l a p T a n My-PGK: Puzalan Rk BTdap Nuac Trong - PGK: Puzclan - R k BTdap Ban Ve - PGK: Puaylan Rk BTdap Tan My-PGK: Tro bay - Rk BT dap Ncrac Trong - PGK: Tra bay Rk BT dap Ban Ve - PGK: Tra bay Hinh 2. Bieu do so sanh cudng do khang keo eita BTDL khi si? dung PGK tro bay va puzalan thien nhi Tff kdt qua tren nhan tha'y: Cffdng do khang keo Cffdng do khang nen ciia BTDL thi nghiem tren eua BTDL sff dung tro bay nhiet dien cao hon cudng mau lap phffong kich thffde (150x150x150)mm. do khing keo eua BTDL sff dung puzolan thien nhien dti't ca cie do tudi 90 ngay, 180 ngiy va 365 ngiy. Ke't qua thf nghiem cffdng dO khang nen cua mOt 3.3. Anh hffdng cua tro bay nhiet dien va puzcflan sd eong trinh sff dung PGK puzolan thiin nhiin va tro thien nhien den cffdng dp khang nen cua BTDL bay nhiet dien dffgc thi hien tren hinh 3. 200 250 300 350 400 t (ngaY) -Rn BTdap Tan My-PGK: Puzalan - Rn BT dap Nuac Trong - PGK: Puzolan - Rn BT dap Ban Ve - PGK: Puzclan - Rn BT d#p Tan My - PGK: Tro bay - Rn BT dap Nu'ccc Trong - PGK: Tro bay - Rn BT dap Ban Ve - PGK: Tro bay Hinh 3. Bieu do so sanh cudng do khang nen ciia BTDL khi sir dung PGK tro bay va puzalan thien nh 44 Tqp cfli KHCN Xdy dung - so 2/2011
 6. VAT UEU - M O I TRUdNG - KY THUAT HA TANG Nhan xet: Tff kit qua tdng hgp trong bilu do hinh thiet ke tff 30 ^ 60% vdi tren ciing cap phdi thi 3, so sinh giffa ket qua dung PGK l i tro bay v i nghiem. Khi sff dung puzalan thien nhien, cffdng do puzolan thien nhien eho thay: ddi vdi be tong dam lan chl tang tff 3 -^ 10% so vdi cffdng do thiet ke yeu eau sff dung PGK la tro bay thi tde do dat cffdng do khang (Rgo^). Do vay nhffng cdng trinh co ngudn PGK nen ciia be tong d ngay tudi sdm cung nhff d giai doan puzolan thien nhien gan cong trinh xiy dgng chiing ta sau va den ngay tudi thilt ke thi tde do phat thin can nghien cffu dffa vio sff dung d l giam gii thanh Cffdng do ciia be tong dam lan sff dung tro bay nhanh xay dffng m i van dam bao cffdng do thiet ke theo yeu hon v i dat cffdng do cao hon so vdi be tong dam lan cau dat ra. sff dung puzdian thien nhien. Khi sff dung tro bay thi cffdng do d ngay tudi thiet 3.4. Anh hffdng cua tro bay nhiet dien va puzctlan ke (90 ngay) thudng vugt nhieu so vdi cudng do nen thien nhien de'n tinh chdng tha'm cua BTDL Bang 8. Kef qu^ thi nghiem ve do chong tham ciia BTDL d mot so cong thnh 06 chdng tha'm STT Tin cdng trinh Khi dung tro bay Khi dung puzolan Tudi 28 ngay Tudi 90 ngiy Tudi 28 ngay Tudi 90 ngay 1 Tin My B4 B6 82 B2 2 Nudc Trong 86 88 82 82 3 BanVe B4 86 82 82 Kit qua thi nghiem eho thay: d eung do tudi, kha nhanh, dat gii trj cao han so vdi BTDL sff dung nang chdng tham cua BTDL sff dung tro bay cao hon puzolan d ngiy tudi dii tffdng dffong; so vdi BTDL sff dung puzolan thien nhien. Vdi be tong - Anh hffdng den kha nang chdng tham cOa b i sff dung tro bay, kha nang chdng tham cDa be tong tong: cung nhff vdi cffdng do be tong, kha nang chdng tang theo tudi cua no, edn vdi be tong. sff dung tham ciia be tong cung dffgc cai thien khi sff dung phu puzdian kha nang chdng tham eiia no hau nhff khong gia trong thanh phan hdn hgp be tdng. Vdi hdn hgp be thay ddi d tudi 90 ngiy. Tuy nhien, d nhffng ngiy tudi tong sff dung phu gia khoang l i tro bay thi be tong d dii hon thi thinh phan hoat tinh trong puzolan (SiOz ngay tudi thilt ke dat mac chdng tham cao hon han so v i AI2O3) se tie dung triet d l vdi Ca(0H)2 (do C3S vdi be tong sff dung phu gia khoang la puzolan thien trong xi mang thuy phin) tao eie chat kit tinh lim nhien. Ngoai ra do chdng tham eiia be tong sff dung tang do dac ehae eiia be tong, khi do se lam tang do tro bay edn eo t h i dat dffgc cao hon d nhffng ngay tudi chdng tham ciia be tong. sau do, nhffng vdi be tong sff dung puzolan thien 4. Ket luan nhien thi kha nang chdng tham hau nhff khdng thay - Anh hffdng den tfnh cdng tie ciia hdn hgp be ddi. Vi vay, trong nghien effu, thiet ke cae edng trinh tdng: tro bay va puzalan thien nhien deu cd tie dung sff dung BTDL cd yeu cau chdng tham cao, ngffdi ta lam tang tfnh edng tac cGa hdn hgp be tong. Tuy thffdng ffu tien sff dung tro bay, con puzalan thien nhien, tro bay vdi nhieu uu dilm hon ca ve hinh thai nhien thffdng dffgc sff dung trong nhffng trffdng hgp eau true hat v i thanh phan hoat tinh so vdi puzalan BTDL khdng CO yeu eau chdng tham hoac yeu cau thien nhien nin do eong tie eua hdn hgp cd ehffa tro khong cao; trong trffdng hgp do thi sff dung eae biin bay tdt hon do eong tie eiia hdn hgp be tdng ehffa phap chdng tham khae. puzolan thien nhien; Tdm lai, tro bay nhiet dien hay puzolan thien nhien - Anh hffdng din cffdng do ciia be tong: BTDL sff deu la nhffng loai phu gia khoang khong thi thilu dung tro bay thffdng dat cffdng do cao hon so vdi trong thiet ke, thi cong BTDL. Mac du mffc do anh BTDL sff dung puzolan thien nhien. 6 nhffng ngay tudi hffdng cffa chung tdi tinh chat ciia b i tong cd khae sdm, BTDL sff dung puzolan thien nhien phat trien nhau nhffng chiing deu cd kha nang cai thien tinh chat cffdng do eham hon, edn vdi BTDL sff dung tro bay thi ciia BTDL. Trong nhffng trffdng hgp yeu cau thiet ke Cffdng do be tong sdm phit triin cao hon v i rat khong cao, hoan toin cd the sff dung puzalan thiin Tqp cfli KHCN Xdy dmg - so 2/2011 45
 7. VAT UEU - MOI TRUONG - KY THUAT HA TANG nhien de thay the tro bay, nhat la cac cOng trinh be 7. L £ MINH. Nghien cffu cic nguon phu gia khoing Viit tong dam lan d rat xa noi cung cap ngudn tro bay can Nam de lam ehi't d6n min cho BTDL, Bio eio d l t i i cap thiet eho cong trinh. 86, Vien Khoa hgc Thiiy Igi, Ha Noi, 1998. 8. NGUY§N TRf TRINH. NhOng nghiin cffu v i b i t6ng TAI L I £ U THAM KHAO dam lan ciia HEC 1 - Tuyen tap bio eio "Hoi thao ky 1. 86 Ndng nghiip v i Phat trien nOng thin (tai liiu djch). thuat sir dung be tong dam lan trong xay dung", Hgi Dap Nguyin tac thiet ke BTOL v i tdng quan BTOL, Ha Ngi, Idn Viet Nam, Ha Ngi, 12/2005. 2006. 9. Viin Nghien cffu B i tOng My. Bio eio B i ting dam lan 2. C6ng ty Tu van Xiy dung Thu^ Igi (HECI). Bao cao torn ACI-207.5R.99. tat - c6ng trinh dau mdi hd ehffa Nudc Trong, Ha Noi, 10. H O A N G PHO U Y E N . Bio eio k^t qua thi nghifm BTDL 2006. cho dap Ojnh Binh tinh Binh Djnh, Ha Ngi, 3/2005. 3. Dai hgc Thu^ lgi (tai lieu dich). 86 tdng dam lan dung 11. ACI 207.5R.99. American Concrete Institute Manual of cho dap, tai lieu dff i n cap qudc gia Bacara ciia Phap Concrete Practice, Part 1-2002, Roller Compacted 1988-1996,Ha Wo/, 2005. Concrete. 4. Dai hoc Thu;^ Igi (tii lieu dich). Nhffng dap Idn d Trung 12. ACI 211.3R. Standard practice for selecting proportion Qudc - diem lai ljch sff 50 nam phit trien. Ha Noi, for normal, heavyweight and mass concrete. 11/2005. 13. DUNSTAN M.R.H. List of RCC Damp in the virorld up to 2003; Malcolm Dunstan&Associates; United Kingdom, 5. LLTONG V A N DAI. Bio eio tinh hinh xiy dung dap 2003. BTDL tren th^ gidi v i Viet Nam hien nay (Tuyen tap bio eio H6i nghj c6ng nghi BTOL trong thi c6ng dap Thiiy 14. ISAO NAGAYAMA, SHIGEHARU JiNKAN. 30 years' Igi, Thiiy diin Viit Nam, EVN), Ha Noi, 2007. history of Roller - Compacted Concrete Dam in Japan. 15. USAGE. Roller Compacted Concrete - Technical 6. SL 48-94. Quy trinh thi nghiim BTOL thiiy c6ng. Tdng Engineering and Design Guides, 2004. cue Thiiy Igi - Thiiy diin. Bo Thuy Igi Thuy dien, Nudc Cong hoa Nhan dan Tmng Hoa. Ngiy nhin bii: 30/5/2011. 46 Tqp cfli KHCN Xdy dung - so'2/2011

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản