Ảnh hưởng của vibrio và vibrio mang phage lên hậu ấu trùng (postlarvae) tôm sú và tôm thẻ chân trắng trong điều kiện thí nghiệm

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
10
lượt xem
0
download

Ảnh hưởng của vibrio và vibrio mang phage lên hậu ấu trùng (postlarvae) tôm sú và tôm thẻ chân trắng trong điều kiện thí nghiệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vibrio là một trong những nguyên nhân gây tỷ lệ chết cao cho hậu ấu trùng (PL) tôm sú và tôm chân trắng trong trại sản xuất giống. Nghiên cứu này đã xác định được nồng độ vi khuẩn Vibrio trong nước có khả năng gây chết hơn 50% PL ở (1,47 - 5,51) x 102 cfu/ml. Tỷ lệ nhiễm Vibrio mang phage trong PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại các cơ sở sản xuất giống ở miền Trung chiếm 2,9% trong 69 mẫu phân tích và chỉ tìm thấy trong Vibrio alginolyticus trên PL tôm thẻ chân trắng. Vibrio alginolyticus mang phage khi cảm nhiễm trên tôm PL đã làm giảm số lượng vi khuẩn nhiễm trên PL tôm. Khi có sự tác động ở điều kiện môi trường khắc nghiệt về nhiệt độ, độ mặn hay có độc chất cypermethrin cho thấy ở nhiệt độ cao (370 C), độ mặn cao (40‰) hay có độc chất cyperperin thì có ảnh hưởng đến tỷ lệ chết của PL tôm đem thí nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hưởng của vibrio và vibrio mang phage lên hậu ấu trùng (postlarvae) tôm sú và tôm thẻ chân trắng trong điều kiện thí nghiệm

Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2014<br /> <br /> THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC<br /> <br /> ẢNH HƯỞNG CỦA VIBRIO VÀ VIBRIO MANG PHAGE<br /> LÊN HẬU ẤU TRÙNG (POSTLARVAE) TÔM SÚ<br /> VÀ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG TRONG ĐIỀU KIỆN THÍ NGHIỆM<br /> THE EFFECTS OF VIBRIO AND PHAGE OF VIBRIO ON THE POSTLARVAE<br /> OF TIGER SHRIMP AND WHITELEG SHRIMP IN CONDITIONAL EXPERIMENT<br /> Võ Văn Nha1, Trần Thị Hương2<br /> Ngày nhận bài: 07/8/2014; Ngày phản biện thông qua: 19/11/2014; Ngày duyệt đăng: 01/12/2014<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Vibrio là một trong những nguyên nhân gây tỷ lệ chết cao cho hậu ấu trùng (PL) tôm sú và tôm chân trắng trong<br /> trại sản xuất giống. Nghiên cứu này đã xác định được nồng độ vi khuẩn Vibrio trong nước có khả năng gây chết hơn<br /> 50% PL ở (1,47 - 5,51) x 102 cfu/ml. Tỷ lệ nhiễm Vibrio mang phage trong PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng tại các cơ sở sản<br /> xuất giống ở miền Trung chiếm 2,9% trong 69 mẫu phân tích và chỉ tìm thấy trong Vibrio alginolyticus trên PL tôm thẻ<br /> chân trắng. Vibrio alginolyticus mang phage khi cảm nhiễm trên tôm PL đã làm giảm số lượng vi khuẩn nhiễm trên PL tôm.<br /> Khi có sự tác động ở điều kiện môi trường khắc nghiệt về nhiệt độ, độ mặn hay có độc chất cypermethrin cho thấy ở nhiệt<br /> độ cao (370C), độ mặn cao (40‰) hay có độc chất cyperperin thì có ảnh hưởng đến tỷ lệ chết của PL tôm đem thí nghiệm.<br /> Từ khóa: Vibrio, Vibrio mang phase, tôm sú, tôm thẻ chân trắng<br /> <br /> ABSTRACT<br /> Vibrio is one of the causes to high mortality in postlarvae (PL) tiger shrimp and PL whiteleg shrimp in hatcheries. This<br /> study has identified concentrations of Vibrio bacteria in the water can cause diseases on PLs in (1.47 - 5.51) x 102cfu/ml,<br /> with death rates more 50%. The rates of Vibrio with phage in PL tiger shrimp and whiteleg shrimp in the hatcheries in<br /> central Vietnam, accounting for 2.9% of the 69 samples analysed. The phage of Vibrio alginolyticus was infected on PLs<br /> has reduced the number of bacterial infections on the shrimp. The impact of the risk environmental conditions such as high<br /> temperatures, high salinity or cypermethrin toxic. It showed that risk environmental conditions have effects on death rates<br /> PLs in the experiments.<br /> Keywords: Vibrio, Vibrio with phage, tiger shrimp, whiteleg shrimp<br /> <br /> I. ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Vibrio là vi khuẩn gây ra nhiều bệnh trên các đối<br /> tượng thủy sản nuôi. Gomez (1998) [6] khi nghiên<br /> cứu mức độ nhiễm khuẩn trên tôm thẻ chân trắng<br /> khoẻ cho thấy có sự hiện diện của Vibrio spp. ở hầu<br /> hết các bộ phận của tôm như gan tụy, dạ dày, ruột<br /> với mức độ nhiễm 2 x 102 - 3 x 103 cfu/ml. Riêng ở<br /> cơ quan tạo máu tỷ lệ này có thấp hơn, với tỷ lệ<br /> 14,3%. Điều này chứng tỏ Vibrio spp. luôn có mặt<br /> ở hầu hết các cơ quan, bộ phận của tôm kể cả tôm<br /> khỏe [6]. Vibrio xâm nhập vào trại sản xuất giống từ<br /> <br /> 1<br /> <br /> các nguồn như: nguồn nước cấp, dụng cụ sản xuất,<br /> sử dụng chế phẩm sinh học kém chất lượng,...[3].<br /> Vibrio là tác nhân gây ra một số bệnh trên tôm giống<br /> như bệnh phát sáng, bệnh đục thân và là nguyên<br /> nhân gây chết với tỷ lệ cao, làm giảm chất lượng<br /> đàn giống. Đặc biệt trong năm 2011 - 2013, dịch<br /> hội chứng gan tụy cấp đã xảy ra trong cả nước<br /> gây thiệt hại không nhỏ tới nghề nuôi tôm thương<br /> phẩm và nguyên nhân của hội chứng này được xác<br /> định là do vi khuẩn Vibrio và Vibrio mang phage [5].<br /> Để làm cơ sở để khẳng định vai trò của Vibrio và<br /> <br /> TS. Võ Văn Nha, 2ThS. Trần Thị Hương, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III - Nha Trang<br /> <br /> 52 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> Vibrio mang phage tới hậu ấu trùng (PL) tôm sú<br /> và tôm thẻ chân trắng, một số thực nghiệm đã tiến<br /> hành trên PL của hai loài tôm này trong điều kiện thí<br /> nghiệm. Bài báo này đã trình bày kết quả nghiên cứu<br /> ảnh hưởng của Vibrio và Vibrio mang phage tới hậu<br /> ấu trùng (PL) tôm sú và tôm thẻ chân trắng làm cơ<br /> sở để quản lí, rà soát từ khâu chất lượng tôm bố mẹ,<br /> nguồn nước cấp, sử dụng chế phẩm, chất tẩy trùng,<br /> quy trình quản lý trại giống,... đảm bảo tôm giống<br /> sản xuất được có chất lượng tốt, không nhiễm vi rút<br /> và vi khuẩn Vibrio.<br /> II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> 1. Xác định mức độ và ngưỡng gây bệnh của<br /> nhóm Vibrio trên hậu ấu trùng (PL) tôm sú, tôm<br /> thẻ chân trắng ở các nồng độ khác nhau bằng<br /> phương pháp gây nhiễm thực nghiệm<br /> 1.1. Xác định sự hiện diện và số lượng của nhóm<br /> Vibrio bội nhiễm trong tôm sú, tôm chân trắng PL<br /> <br /> Số 4/2014<br /> + Nuôi cấy, phân lập Vibrio trên môi trường<br /> không chọn lọc (TSA), chọn lọc (TCBS), tăng sinh<br /> trên môi trường TSB theo phương pháp gián tiếp<br /> của Koch.<br /> + Định danh Vibrio theo hệ thống phân loại<br /> Bergey’s (1994) kết hợp với kít API 20 NE<br /> (Bio Merieux, Pháp).<br /> + Định lượng Vibrio theo phương pháp trang<br /> vi khuẩn trên đĩa chứa môi trường TCBS của Koch<br /> 1.2. Thí nghiệm xác định ngưỡng gây bệnh của<br /> nhóm Vibrio trên PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng<br /> Thí nghiệm được tiến hành trên 3 chủng<br /> Vibrio: Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus và<br /> V. vulnificus (3 loài thường bắt gặp kí sinh nhiều trên<br /> hậu ấu trùng tôm sú, tôm thẻ chân trắng) ở bể kính<br /> có thể tích 10 lít, với nhiệt độ 28oC, pH = 8,1, độ<br /> mặn 34‰. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần theo sơ<br /> đồ hình 1.<br /> <br /> Hình 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio trên PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng<br /> Ghi chú:<br /> ĐC: Đối chứng, không cảm nhiễm tất cả các vi khuẩn đem thí nghiệm<br /> TN1: Cảm nhiễm Vibrio alginolyticus (V. algi) với các nồng độ: 5x101, 5x102, 5x103, 5x104, 5x105cfu/ml<br /> TN2: Cảm nhiễm V. parahaemolyticus (V. para) với các nồng độ: 5x101, 5x102, 5x103, 5x104, 5x105cfu/ml<br /> TN3: Cảm nhiễm V.vulnificus (V. vulni) với các nồng độ: 5x101, 5x102, 5x103, 5x104, 5x105cfu/ml<br /> TN4: Cảm nhiễm V. algi + V. para với các nồng độ: 5x101, 5x102, 5x103, 5x104, 5x105cfu/ml (Tỷ lệ 1:1)<br /> TN5: Cảm nhiễm V. algi +V.vulni với các nồng độ: 5x101, 5x102, 5x103, 5x104, 5x105cfu/ml (Tỷ lệ 1:1)<br /> TN6: Cảm nhiễm V. para + V. vulni với các nồng độ: 5x101, 5x102, 5x103, 5x104, 5x105cfu/ml (Tỷ lệ 1:1)<br /> TN7: Cảm nhiễm V. algi + V. para + V. vulni với các nồng độ: 5x101, 5x102, 5x103, 5x104, 5x105cfu/ml (Tỷ lệ 1:1:1)<br /> <br /> 2. Phương pháp xác đinh sự hiện diện, đánh giá vai trò của phage cùng Vibrio trong sản xuất giống tôm<br /> sú, tôm chân trắng<br /> 2.1. Xác định sự hiện diện của phage trong Vibrio trên PL tôm sú, tôm chân trắng<br /> Sơ đồ xác định sự hiện diện của phage trong Vibrio trên PL tôm sú, tôm chân trắng (hình 2).<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 53<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> <br /> Số 4/2014<br /> <br /> Hình 2. Sơ đồ phương pháp xác định sự hiện diện của phage trong Vibrio phân lập từ PL tôm<br /> <br /> 2.2. Phương pháp đánh giá vai trò của phage cùng<br /> Vibrio bằng thí nghiệm gây nhiễm trên PL tôm ở<br /> điều kiện môi trường nuôi khắc nghiệt (nhiệt độ cao,<br /> độ mặn cao hay có độc chất cypermethrin)<br /> Thí nghiệm được tiến hành trên chủng Vibrio<br /> alginolyticus phân lập từ PL tôm thẻ chân trắng ở bể kính<br /> <br /> có thể tích 10 lít, với điều kiện nuôi bình thường<br /> (nhiệt độ 28oC, độ mặn 25‰, không có cypermethrin)<br /> và điều kiện nuôi khắc nghiệt (nhiệt độ 370C, độ mặn<br /> 40‰ hay có cypermethrin = 0,0001 μl/l). Chủng Vibrio<br /> alginolyticus được cảm nhiễm ở nồng độ 103 cfu/ml.<br /> Thí nghiệm được lặp lại 3 lần theo sơ đồ hình 3.<br /> <br /> Hình 3. Sơ đồ thí nghiệm cảm nhiễm V. alginolyticus mang phage trên PL tôm thẻ chân trắng nuôi ở điều kiện môi trường<br /> bình thường so với điều kiện nuôi khắc nghiệt (nhiệt độ cao, độ mặn cao, có độc chất cypermethrin)<br /> Ghi chú:<br /> ĐC(-): Đối chứng âm trong điều kiện nuôi bình thường (t0 = 270C, S‰ = 25‰, không có cypermethrin)<br /> ĐC (+1): Đối chứng dương, gây nhiễm V. alginolyticus không mang phage trong điều kiện nuôi bình thường<br /> ĐC(+2): Thí nghiệm gây nhiễm V. alginolyticus mang phage trong điều kiện nuôi bình thường<br /> ĐC (+3): Đối chứng âm trong điều kiện nuôi khắc nghiệt (t0 = 370C, S‰ = 40‰ hay có cypermethrin 0,0001μl/l)<br /> ĐC (+4): Đối chứng dương, gây nhiễm V. alginolyticus không mang phage trong điều kiện nuôi khắc nghiệt<br /> TN: Thí nghiệm gây nhiễm V. alginolyticus mang phage trong điều kiện nuôi khắc nghiệt<br /> <br /> 54 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> 3. Phương pháp xử lý số liệu<br /> Xác định giá trị LD50 (%): Phương pháp<br /> Reed-Muench (1938) được áp dụng để tính tỉ lệ<br /> chết 50% PL tôm thí nghiệm ở các nồng độ vi khuẩn<br /> khác nhau đem thí nghiệm.<br /> Ngoài ra, sử dụng phần mềm Excel 7.0 để xử lý<br /> các số liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu<br /> III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 1. Kết quả phân tích Vibrio có khả năng gây bệnh<br /> trên PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng thu tại các cơ<br /> sở sản xuất giống ở miền Trung<br /> Bảng 1. Tỷ lệ (%) bắt gặp tác nhân Vibrio<br /> ở mẫu tôm PL thu tại các cơ sở sản xuất giống<br /> ở miền Trung<br /> Tác nhân<br /> <br /> Tần số bắt gặp<br /> <br /> Tỷ lệ (%)<br /> <br /> V. alginolyticus<br /> <br /> 37/69<br /> <br /> 53,6<br /> <br /> V. parahaemolyticus<br /> <br /> 15/69<br /> <br /> 21,7<br /> <br /> V. vulnificus<br /> <br /> 23/69<br /> <br /> 33,3<br /> <br /> V. harveyi<br /> <br /> 9/69<br /> <br /> 13,2<br /> <br /> V. cholerae<br /> <br /> 14/69<br /> <br /> 20,8<br /> <br /> V. anguillarum<br /> <br /> 10/69<br /> <br /> 15,3<br /> <br /> Kết quả từ bảng 1 cho thấy, ba loài vi khuẩn:<br /> Vibrio<br /> alginolyticus,<br /> V.<br /> parahaemolyticus,<br /> <br /> Số 4/2014<br /> V.vulnificus là 3 loài thường kí sinh trên PL tôm sú,<br /> tôm thẻ chân trắng nuôi tại các cơ sở sản xuất giống<br /> ở miền Trung. Đây là những vi khuẩn Vibrio thường<br /> xuyên ký sinh và gây bệnh trên các đối tượng thủy<br /> sản. Theo Bùi Quang Tề (2003) [4], Đỗ Thị Hòa và<br /> cs (2004) [2] thì các vi khuẩn Vibrio này thường gây<br /> bệnh trên PL tôm, chẳng hạn như bệnh phát sáng<br /> ở ấu trùng tôm sú do V. parahaemolyticus, bệnh đỏ<br /> dọc thân trên ấu trùng tôm sú do V. alginolyticus,<br /> bệnh đỏ thân ở tôm sú thương phẩm do<br /> V. parahaemolyticus, V. harvey, V. vulnificus. Riêng<br /> chủng Vibrio cholerae cho dù có tỷ lệ bắt gặp tương<br /> đối cao (20,8%), đứng thứ 4, sau V. parahaemolyticus<br /> (21,7%) (bảng 1) nhưng chưa có thông tin nào cho<br /> thấy vi khuẩn này gây bệnh cho PL tôm sú, tôm thẻ<br /> chân trắng, chủ yếu gây hội chứng tiêu chảy cấp ở<br /> người và động vật trên cạn. Do vậy, việc xác định<br /> ngưỡng gây chết PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng ở<br /> 3 chủng Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus,<br /> V.vulnificus được tiếp tục nghiên cứu.<br /> 2. Kết quả xác định ngưỡng gây chết PL tôm sú,<br /> tôm chân trắng của nhóm Vibrio ở các nồng độ<br /> khác nhau<br /> Kết quả thí nghiệm cảm nhiễm xác định ngưỡng<br /> gây chết PL tôm sú, tôm chân trắng của nhóm<br /> Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus, V.vulnificus<br /> được thể hiện ở hình 4.<br /> <br /> Hình 4. Biểu đồ tỷ lệ chết của PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng khi cảm nhiễm vi khuẩn Vibrio<br /> ở các nồng độ khác nhau<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 55<br /> <br /> Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản<br /> Kết quả từ hình 4 cho thấy, PL tôm ở các lô thí<br /> nghiệm đều có tỷ lệ chết cao (35,5 - 83,6%) ở nồng<br /> độ cảm nhiễm từ 5 x 102 cfu/ml trở lên và có sự sai<br /> khác so với lô đối chứng (12,9% đối với tôm sú và<br /> 11,3% đối với tôm thẻ chân trắng). Sự sai khác về tỷ<br /> lệ chết PL giữa các lô thí nghiệm ở các nồng độ cảm<br /> nhiễm vi khuẩn Vibrio khác nhau (từ 5 x 102 - 5 x<br /> 105 cfu/ml ) là không đáng kể. Cảm nhiễm vi khuẩn<br /> Vibrio đơn dòng hay đa dòng ở các nồng độ từ 5 x<br /> 102 - 5 x 105 cfu/ml đều cho kết quả PL tôm nhiễm<br /> vi khuẩn sau 48 giờ là 103- 106cfu/PL. Nồng độ vi<br /> khuẩn gây chết 50% tôm thí nghiệm (LD50) ở PL tôm<br /> sú đạt 1,54 x 102 - 3,14x102 cfu/ml, ở PL tôm thẻ<br /> chân trắng đạt 1,47 x 102 - 5,51 x 102 cfu/ml. Như<br /> vậy, các vi khuẩn Vibrio thí nghiệm có độc tính cao<br /> đối với tôm PL. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu<br /> của Đỗ Thị Hòa và cs (1995) [1], tôm giống PL bị<br /> bệnh nhiễm khuẩn Vibrio với mức độ nhiễm trung<br /> bình 3.255 cfu/con (≈ 3x103 cfu/con).<br /> Cũng từ kết quả hình 4 cho thấy, tính mẫn cảm<br /> của PL tôm sú và PL tôm thẻ chân trắng dối với<br /> vi khuẩn Vibrio đem cảm nhiễm có sự khác nhau.<br /> Ở tôm sú tỷ lệ PL chết cao hơn khi ở cùng nồng<br /> độ vi khuẩn Vibrio cảm nhiễm so với PL tôm thẻ<br /> chân trắng (ngoại trừ cảm nhiễm đơn dòng vi khuẩn<br /> Vibrio alginolyticus, V. parahaemolyticus).<br /> 3. Kết quả phân tích phage ký sinh trên vi khuẩn<br /> Vibrio phân lập từ PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng<br /> thu tại các cơ sở sản xuất giống ở miền Trung<br /> Kết quả phân tích phage ký sinh trên vi khuẩn<br /> Vibrio phân lập từ PL tôm sú, tôm thẻ chân trắng<br /> được thể hiện ở bảng 2.<br /> Bảng 2. Tần số bắt gặp phage ký sinh trên vi<br /> khuẩn Vibrio phân lập từ tôm giống<br /> Loài Vibrio bắt gặp<br /> <br /> Tần số bắt gặp<br /> <br /> Số mẫu nhiễm<br /> phage (mẫu)<br /> <br /> V. alginolyticus<br /> V. parahaemolyticus<br /> V. vulnificus<br /> V. harveyi<br /> V. cholerae<br /> V. anguillarum<br /> <br /> 37/69<br /> 15/69<br /> 23/69<br /> 9/69<br /> 14/69<br /> 10/69<br /> <br /> 2<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> 0<br /> <br /> Số 4/2014<br /> Kết quả từ bảng 2 cho thấy có 2 mẫu tôm nhiễm<br /> vi khuẩn Vibrio mang phage trong tổng số 69 mẫu<br /> kiểm tra (chiếm 2,9%). Phage tìm thấy nhiễm trong<br /> vi khuẩn Vibrio alginolyticus phân lập từ PL tôm<br /> thẻ chân trắng. Tất cả các vi khuẩn Vibrio còn lại<br /> phân lập từ PL tôm sú và PL tôm thẻ chân trắng<br /> không tìm thấy phage. Theo Lighner và cộng sự<br /> (2012a, 2012b) [8], [9] đã xác định tác nhân gây<br /> hội chứng gan tụy cấp là một dòng vi khuẩn Vibrio<br /> parahaemolyticus mang phage phát triển trong<br /> đường tiêu hóa của tôm, tạo ra độc tố làm mất<br /> chức năng và phá hủy mô của các cơ quan tiêu<br /> hóa của tôm như gan tụy. Gần đây, vào 10/12/2013,<br /> Lightner lại cho rằng phage nhiễm trên<br /> V. parahaemolyticus không quyết định để<br /> V. parahaemolyticus gây hội chứng gan tụy cấp<br /> mà tác nhân là 1 dòng V. parahaemolyticus đặc<br /> biệt. Theo Kondo và cs (2014) [7] đây là dòng<br /> V. parahaemolyticus có các đoạn gen bảo tồn có<br /> liên quan đến độc lực. Tuy nhiên, hiện tại nghiên<br /> cứu của chúng tôi chưa tìm thấy chủng Vibrio<br /> parahaemolyticus mang phage trong các mẫu PL<br /> tôm sú, tôm thẻ chân trắng thu từ các cơ sở sản<br /> xuất giống ở các tỉnh miền Trung.<br /> 4. Kết quả gây nhiễm Vibrio alginolyticus<br /> mang phage trên PL tôm thẻ chân trắng ở điều<br /> kiện môi trường nuôi bình thường và điều kiện<br /> môi trường khắc nghiệt (nhiệt độ cao, độ mặn<br /> cao hay có độc chất cypermethrin)<br /> Thí nghiệm được cảm nhiễm V.alginolyticus<br /> có phage và không có phage với nồng độ là<br /> 103 cfu/ml lên PL tôm thẻ chân trắng ở điều kiện nuôi<br /> bình thường (nhiệt độ 270C, độ mặn 25‰, không<br /> có độc chất cypermethrin) và ở điều kiện nuôi khắc<br /> nghiệt (nhiệt độ 370C, độ mặn 40‰ hay có độc chất<br /> cypermethrin 0,0001 μl/l). Sau 48 giờ theo dõi, kết<br /> quả thu được thể hiện ở hình 5.<br /> <br /> Hình 5. Kết quả gây nhiễm Vibrio alginolyticus mang phage trên PL tôm thẻ chân trắng ở điều kiện môi trường nuôi<br /> bình thường và điều kiện môi trường khắc nghiệt<br /> A- Thí nghiệm với nhiệt độ 37oC, độ mặn 25‰, không có độc chất cypermethrin; B- Thí nghiệm với độ măn 40‰, nhiệt độ 27oC, không có<br /> độc chất cypermethrin; C- Thí nghiệm với độc chất cypermethrin 0,0001 μl/l, nhiệt độ 27oC, độ mặn 25‰<br /> <br /> 56 • TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản