intTypePromotion=1
ADSENSE

Ảnh hướng hiệu ứng vòm vủa phương pháp xử lý nền AliCC tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Chia sẻ: Thiên Lăng Sở | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở Việt Nam hiện nay còn khá ít công trình xử lý nền bằng phương pháp sử dụng cọc xi măng đất kết hợp với lớp phủ cứng bề mặt. Phương pháp này phát huy hiệu ứng vòm lên cọc xi măng để giảm bớt số lượng cọc xi măng cần thiết. Tuy nhiên phương pháp AliCC đã được sử fungjđể xử lý nền cho công trình Cảng SP-PSA nằm dọc theo sông Thị Vải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Công tác quan trắc hiện trường đã được tiến hành đầy đủ và cẩn thận để rút ra những kết luận được sử dụng như những kinh nghiệm hướng dẫn cho những công trình tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ảnh hướng hiệu ứng vòm vủa phương pháp xử lý nền AliCC tại Khu công nghiệp Phú Mỹ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

  1. ¶NH h−ëng hiÖu øng vßm cña ph−¬ng ph¸p xö lý nÒn Alicc t¹i khu c«ng nghiÖp phó mü - tØnh bµ rÞa vòng tµu TrÇn Quang Hé*, Vâ NguyÔn Phó Hu©n** Tãm t¾t: ë ViÖt Nam hiÖn nay cßn kh¸ Ýt c«ng tr×nh xö lý nÒn b»ng ph−¬ng ph¸p sö dông cäc xi m¨ng ®Êt kÕt hîp víi líp phñ cøng bÒ mÆt. Ph−¬ng ph¸p nµy ph¸t huy hiÖu øng vßm lªn cäc xi m¨ng ®Ó gi¶m bít sè l−îng cäc xi m¨ng cÇn thiÕt ( Arch action Low improvement ratio Cement Column – viÕt t¾t lµ AliCC). Tuy nhiªn ph−¬ng ph¸p AliCC ®· ®−îc sö dông ®Ó xö lý nÒn cho c«ng tr×nh C¶ng SP-PSA n»m däc theo s«ng ThÞ V¶I tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu. C«ng t¸c quan tr¾c hiÖn tr−êng ®· ®−îc tiÕn hµnh ®Çy ®ñ vµ cÈn thËn ®Ó rót ra nh÷ng kÕt luËn ®−îc sö dông nh− nh÷ng kinh nghiÖm h−íng dÉn cho nh÷ng c«ng tr×nh t−¬ng tù. Abstract: There are too few study cases about Arch action Low improvement ratio Cement Column method (ALiCC) in Viet Nam. The method improves arch action on cement columns to reduce the amount of required columns . However, ALiCC method has been applied for SP-PSA Terminal along Thi Vai river in Ba Ria - Vung Tau province. Monitoring was carried out during and after the contruction. Monitoring data were back analysised to draw conclusions which will be used as past experiences and guide lines for next similar projects. C¸c chØ tiªu c¬ lý cña nÒn ®Êt ®−îc tæng hîp 1. M« t¶ c«ng tr×nh trong H×nh 2 nh− sau: C¶ng SP-PSA ®−îc x©y dùng däc theo s«ng ThÞ V¶i. PhÇn ®Êt trªn bê víi diÖn tÝch kho¶ng 540,000m2. VÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc m« t¶ trong H×nh 1 d−íi ®©y: H×nh 1: VÞ trÝ x©y dùng 2. §Þa chÊt khu vùc Do n»m gÇn s«ng nªn khu vùc nµy cã líp bïn yÕu kh¸ dµy tõ 10.6 ®Õn 28.2m. H×nh 2: C¸c chØ tiªu c¬ lý cña ®Êt nÒn * Tr−êng §¹i häc B¸ch Khoa Tp.Hå ChÝ Minh ** C«ng ty Cæ phÇn T− vÊn ThiÕt kÕ C¶ng – Kü thuËt BiÓn (PortCoast)
  2. 3. Ph−¬ng ph¸p ALiCC Theo tÝnh to¸n thiÕt kÕ ban ®Çu c−êng ®é nÐn Ph−¬ng ph¸p AliCC lµ ph−¬ng ph¸p sö dông cäc cho në h«ng ®−îc chän trªn c¬ së ®iÒu kiÖn ®Êt trén xi m¨ng kÕt hîp víi líp phñ xi m¨ng chäc thñng cña cäc xim¨ng vµo líp phñ cøng lµ cøng trªn bÒ mÆt. CÊu t¹o cña ph−¬ng ph¸p quck = 970 Kpa. Tuy nhiªn trong nghiªn cøu nµy AliCC ®−îc tr×nh bµy trong H×nh 3. so s¸nh kÕt qu¶ quan tr¾c víi kÕt qu¶ ph©n tÝch b»ng ph−¬ng ph¸p sè nªn c−êng ®é ®−îc chän T¶I khai th¸c ®Ó ph©n tÝch lµ c−êng ®é trung b×nh qave = 1712 Kpa, H×nh 4. KÕt cÊu mÆt Lớp phủ xi măng 6. Quan tr¾c t¹i hiÖn tr−êng MÆt b»ng bè trÝ thiÕt bÞ ®o t¹i hiÖn tr−êng nh− H×nh 5. Mét thiÕt bÞ ®o ¸p lùc ®−îc l¾p ®Æt trªn Cọc xi măng ®Çu cäc xi m¨ng vµ mét thiÕt bÞ l¾p ®Æt trªn ®Êt nÒn bªn c¹nh cäc. ðất yếu H×nh 3: Ph−¬ng ph¸p xö lý b»ng ALiCC 4. Xö lý nÒn C¶ng SP-PSA ChiÒu s©u thiÕt kÕ cña cäc ®Êt trén xi m¨ng Khu vùc bè trÝ quan tr¾c (CDM) tõ 22m ®Õn 24m, ®−êng kÝnh cäc CDM là 1m. Kho¶ng c¸ch gi÷a 2 cäc lµ 2.5m. ChiÒu dµy líp phñ xi m¨ng bÒ mÆt lµ 2m. KÕt cÊu mÆt dµy 1.5m. 5. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm c−êng ®é cäc xim¨ng. Trong bµi b¸o nµy c−êng ®é cña cäc ®Êt trén xim¨ng ®−îc lÊy theo kÕt qu¶ nghiªn cøu tõ c¸c mÉu thö lÊy ë hiÖn tr−êng cña Sam Tan Gak Peng, Truong Van Mac But and T. Uchida, H. VÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ®o ¸p lùc ®Êt Matsumoto & H.Takahashi ®−îc tr×nh bµy trong H×nh 4. H×nh 5: MÆt b»ng vµ mÆt c¾t bè trÝ thiÕt bÞ quan tr¾c Chi tiÕt thiÕt bÞ ®o ¸p lùc ®Êt ®−îc m« t¶ trong H×nh 6 d−íi ®©y: H×nh 4: BiÓu ®å thÝ nghiÖm c−êng ®é cäc xi m¨ng H×nh 6: ThiÕt bÞ ®o ¸p lùc ®Êt
  3. ThiÕt bÞ ®o ¸p lùc ®Êt (Earth pressure cell) Ph−¬ng ph¸p cña Low et al. (1994) gåm 2 tÊm thÐp máng h×nh trßn kh«ng gØ øng suÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn: ®−îc hµn xung quanh vµ ®−îc ph©n c¸ch víi nhau bëi nh÷ng r·nh hÑp nhá chøa chÊt láng. (Kp −1)(1−δ)(s +a)  s +a s +a   Kp −1 σs =αγ +(1−δ) H − −  +αq (1) Bªn trong l¾p 1 bé c¶m biÕn ¸p lùc vµ ®−îc  2(Kp −2)  2 2(Kp −2)  nèi d©y ®Ó truyÒn th«ng sè ra ngoµi. øng suÊt t¸c dông lªn ®Çu cäc: Khi ¸p lùc bªn trªn thay ®æi th× ¸p lùc ®ã sÏ Ðp 2 tÊm thÐp l¹i víi nhau g©y ra sù gia t¨ng σp = (s + a )( Hγ+ q) − σ s s (2) a t−¬ng øng cña chÊt láng bªn trong thiÕt bÞ. C¸c ®Çu d©y ®−îc nèi vµo bé c¶m biÕn sÏ Trong ®ã: biÕn ®æi sù thay ®æi ¸p suÊt lªn chÊt láng 1 + sin ϕ víi φ lµ gãc ma s¸t cña vËt liÖu ®¾p. Kp = thµnh tÝn hiÖu ®iÖn ®Ó truyÒn ®Õn m¸y ®äc sè 1 − sin ϕ liÖu. s : kho¶ng c¸ch gi÷a 2 cäc. a : ®−êng kÝnh cäc. 7. Sù ph©n bè øng suÊt vµ hiÖu øng vßm H : chiÒu cao líp ®¾p bªn trªn. a ¸p lùc bªn trªn truyÒn xuèng ®−îc ph©n chia δ= s+a cho cäc vµ ®Êt nÒn xung quanh bëi hiÖu øng vßm. α lµ hÖ sè ph©n bè ¸p lùc ®Êt lªn nÒn ®Êt =0.8 q : t¶i khai th¸c = 25 Kpa. Ph−¬ng ph¸p cña Terzaghi (1943) øng suÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn: HiÖu øng vßm sγ   H  σs = σv z =h = 1 − exp − 2K   tanφ  + q (3) 2K tanφ   s  øng suÊt t¸c dông lªn ®Çu cäc: σp = (s + a )(γH + q ) − σ s s (4) a Trong ®ã: K là hằng số kinh nghiệm = 0.7 Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ Anh BS8006 (1995) : T¶i träng nÒn ®¾p t¸c dông lªn cäc xi m¨ng øng suÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn: (s + a )Hγ − σ p a H×nh 7: HiÖu øng vßm σs = (5) s HiÖu øng vßm ®−îc ®Þnh nghÜa lµ sù truyÒn ¸p lùc tõ mét phÇn khèi ®Êt bÞ lón lªn khèi ®Êt øng suÊt t¸c dông lªn ®Çu cäc: 2 kh«ng bÞ lón (Terzaghi,1943).Theo McNulty C a  (1965) ®Þnh nghÜa hiÖu øng vßm lµ sù truyÒn t¶i σp =σ  c  ' v (6)  H  träng æn ®Þnh cña vËt liÖu cã c−êng ®é nhá ®Õn vËt liÖu bªn c¹nh cã c−êng ®é lín h¬n, do øng Trong ®ã: suÊt c¾t trong qu¸ tr×nh truyÒn t¶i träng. σ v' = ( f fsγH + f q q) (7) §· cã nhiÒu nghiªn cøu trªn thÕ giíi x¸c ®Þnh Cc : hÖ sè t¹o vßm tra theo b¶ng. øng suÊt t¸c dông lªn ®Çu cäc vµ ®Êt nÒn xung quanh. KÕt qu¶ ®−îc giíi thiÖu th«ng qua c¸c H : chiÒu cao líp ®¾p bªn trªn. biÓu thøc sau ®©y. q : t¶i khai th¸c = 25 Kpa. fq vµ fms: hÖ sè riªng phÇn ®èi víi t¶i träng ngoµi tra theo b¶ng.
  4. HÖ sè tËp trung øng suÊt n lµ th«ng sè quan M« h×nh §Êt yÕu tõ biÕn (SSCM) träng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é ¶nh h−ëng cña hiÖu M« h×nh §Êt yÕu tõ biÕn, Soft Soil Creep Model øng vßm vµ ®−îc Han và Gabr (2002) ®Þnh (SSCM) ®−îc x©y dùng trªn c¬ së lý thuyÕt tõ nghÜa lµ tû sè gi÷a øng suÊt th¼ng ®øng t¸c dông biÕn mét chiÒu cña Buisman (1936) vµ kÕt hîp vµo ®Çu cäc víi øng suÊt th¼ng ®øng t¸c dông víi m« h×nh sÐt Cam c¶i tiÕn ®−îc ®Ò nghÞ bëi lªn ®Êt nÒn xung quanh ®−îc tÝnh bëi c«ng thøc Roscoe vµ Burland (1968) ®Ó m« pháng tÝnh nÐn sau: lón thø cÊp cña ®Êt cho tr−êng hîp bµi to¸n 3 σ chiÒu. M« h×nh nµy bao gåm hai th«ng sè vÒ ®é n= p (8) cøng cña ®Êt lµ chØ sè nÐn λ* vµ chØ sè në κ*, σs mét chØ sè tõ biÕn μ*, hai th«ng sè ®é bÒn lµ lùc Trong ®ã: dÝnh c vµ gãc ma s¸t φ; gãc d·n në Ψ vµ ba n : hÖ sè tËp trung øng suÊt. th«ng sè kh¸c lµ hÖ sè poisson νur cho tr−êng σp : øng suÊt t¸c dông lªn ®Çu cäc. hîp dì-chÊt t¶i, hÖ sè nÐn ngang K0NC vµ th«ng σs : øng suÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn. sè M chØ ®é dèc ®−êng tr¹ng th¸i giíi h¹n. M« h×nh nµy ®−îc sö dông ®Ó m« pháng líp bïn sÐt Khi n = 1 th× kh«ng cã hiÖu øng vßm. Gi¸ trÞ n cè kÕt cã tÝnh nÐn lón cao. cµng lín th× møc ®é ¶nh h−ëng cña hiÖu øng vßm cµng lín. Khi møc ®é ¶nh h−ëng cña hiÖu M« h×nh ®Êt t¨ng bÒn kÐp (HS) øng vßm nhá th× t¶i träng bªn trªn sÏ ph©n bè M« h×nh ®Êt t¨ng bÒn kÐp HS (Hardening Soil). ®Òu trªn cäc vµ ®Êt nÒn. §iÒu nµy lµm cho M« h×nh nµy ®· xÐt ®Õn sù t¨ng bÒn theo biÕn chuyÓn vÞ t−¬ng ®èi (∆S) gi÷a cäc vµ ®Êt nÒn trë d¹ng tr−ît dÎo khi chÞu øng suÊt lÖch; vµ xÐt ®Õn nªn lín, g©y ra hiÖn t−îng lón kh«ng ®Òu ¶nh sù t¨ng bÒn theo biÕn d¹ng thÓ tÝch dÎo khi ®Êt h−ëng ®Õn qu¸ tr×nh khai th¸c sau nµy. Tuy chÞu øng suÊt nÐn. M« h×nh nµy còng kÓ ®Õn nhiªn nÕu thiÕt kÕ ®Ó hÖ sè tËp trung øng suÊt n tÝnh chÊt ®é cøng cña ®Êt phô thuéc vµo øng qu¸ lín, hÇu hÕt t¶i träng do cäc g¸nh chÞu th× suÊt theo qui luËt hµm mò. gi¸ thµnh xö lý nÒn sÏ cao. M« h×nh nµy ®ßi hái nhËp 10 th«ng sè. §ã lµ 3 th«ng sè vÒ ®é cøng tham kh¶o( E50ref tõ thÝ 8. Ph©n tÝch sù ph©n bè øng suÊt b»ng nghiÖm nÐn ba trôc tho¸t n−íc; Eurref tõ thÝ phÇn tö h÷u h¹n. nghiÖm dì-chÊt t¶i trong thÝ nghiÖm nÐn ba trôc tho¸t n−íc; Eoedref tõ thÝ nghiÖm oedometer) øng 8.1. M« h×nh nÒn ®−îc sö dông trong ph©n víi øng suÊt tham kh¶o pref; sè mò m trong qui tÝch. luËt ®é cøng phô thuéc vµo øng suÊt; hÖ sè M« h×nh Mohr Coulomb (MC) poisson νur cho tr−êng hîp dì-chÊt t¶i; c¸c th«ng M« h×nh Mohr Coulomb lµ mét m« h×nh ®µn sè ®é bÒn c, φ; gãc d·n në ψ; hÖ sè nÐn ngang dÎo lý t−ëng. M« h×nh nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a K0NC vµ tØ sè ph¸ ho¹i Rf x¸c ®Þnh biÕn d¹ng lóc ®Þnh luËt Hook vµ tiªu chuÈn ph¸ ho¹i cña ph¸ ho¹i. Coulomb. M« h×nh nµy bao gåm n¨m th«ng sè, M« h×nh ®Êt t¨ng bÒn kÐp cã thÓ ®−îc sö dông hai th«ng sè ®µn håi tõ ®Þnh luËt Hook ( modun ®Ó m« pháng cho ®Êt yÕu còng nh− ®Êt tèt. Young E vµ hÖ sè poisson ν) hai th«ng sè tõ tiªu TÊt c¶ th«ng sè cña ®Êt nÒn cÇn nhËp vµo cho ba chuÈn ph¸ ho¹i Mohr-Coulomb ( gãc ma s¸t φ m« h×nh ®Ò cËp ë trªn ®−îc giíi thiÖu trong vµ lùc dÝnh c) vµ gãc d·n në Ψ. M« h×nh nµy bÞ B¶ng 1. h¹n chÕ trong viÖc m« pháng chÝnh x¸c øng xö biÕn d¹ng tr−íc khi vËt liÖu bÞ ph¸ ho¹i nh−ng 8.2. C¸c tr−êng hîp ph©n tÝch b»ng phÇn mÒm m« pháng tèt vÒ ®é bÒn. §èi víi líp phñ bÒ mÆt, Plaxis 3D Foundation cäc xi m¨ng còng nh− ®Êt sÐt qu¸ cè kÕt nÆng Trong ph©n tÝch tÝnh to¸n nµy m« h×nh 3D ®−îc th−êng h×nh thµnh vÕt nøt tr−íc khi ®¹t ®Õn sö dông vµ ph©n tÝch cho ba tr−êng hîp sau: c−êng ®é ë ®Ønh nªn ®−îc m« pháng theo m«  Tr−êng hîp 1: Líp bïn sÐt cã tÝnh nÐn lón h×nh nµy. cao vµ chØ sè nÐn cè kÕt thø cÊp lín cho nªn sö dông m« h×nh Soft Soil Creep Model (
  5. SSCM) cho líp ®Êt nµy vµ m« h×nh Mohr KÕt qu¶ tÝnh to¸n tr−êng hîp 1. Coulomb ( MC) cho líp ®Êt tèt. Trong ph©n H×nh 8 tr×nh bµy phæ mµu øng suÊt t¸c dông tÝch nµy c−êng ®é cña CDM ®−îc chän theo lªn ®Çu cäc vµ lªn ®Êt nÒn xung quanh. c−êng ®é thùc tÕ ë hiÖn tr−êng lµ 1712Kpa ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é thay ®æi øng suÊt.  Tr−êng hîp 2: Nh»m ®Ó xÐt ®Õn ®Êt yÕu t¨ng bÒn theo biÕn d¹ng tr−ît dÎo vµ biÕn d¹ng thÓ tÝch dÎo trong tr−êng hîp nµy sö dông m« h×nh Hardening Soil ( HS) cho líp ®Êt yÕu, m« h×nh Mohr Coulomb ( MC) cho líp ®Êt tèt.  Tr−êng hîp 3: Nh»m ®Ó so s¸nh tÝnh hiÖu qu¶ khi sö dông m« h×nh líp phñ cøng tr−êng hîp nµy sö dông m« h×nh t−¬ng tù hai tr−êng hîp trªn nh−ng kh«ng sö dông líp phñ xi m¨ng cøng trªn bÒ mÆt mµ thay vµo H×nh 8: Phæ mµu gi¸ trÞ øng suÊt t¸c dông trong ®ã lµ líp c¸t cã bÒ dµy t−¬ng ®−¬ng. tr−êng hîp 1 Th«ng sè ®Çu vµo cho trong B¶ng 1. øng suÊt trung b×nh t¸c dông lªn ®Çu cäc lµ 380 B¶ng 1. C¸c th«ng sè ®Êt nÒn cña c¸c m« Kpa vµ øng suÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn xung h×nh nÒn quanh lµ 115 Kpa. CDM C¸t KÕt c¸u xö lý Líp Líp KÕt qu¶ tÝnh to¸n tr−êng hîp 2. Bïn sÐt Bïn sÐt nÒn phñ xi ®Êt ®¾p mÆt b·i m¨ng tèt H×nh 9 tr×nh bµy phæ mµu øng suÊt t¸c dông M« h×nh MC SSCM HS MC MC MC MC lªn ®Çu cäc vµ lªn ®Êt nÒn xung quanh. γ 18 14.7 14.7 21 15.5 22 19 (KN/m3) kx 1.73 0.0002 0.0002 0.864 0.00017 0.00001 1.73 (m/day) ky 0.864 0.00014 0.00014 0.864 8.64E-05 8.64E-06 0.864 (m/day) kz 1.73 0.0002 0.0002 0.864 1.73E-04 1.73E-05 1.73 (m/day) Cc - 0.836 0.836 - - - - Cs - 0.045 0.045 - - - - Cα - 0.0348 - - - - - einit 0.5 2.35 2.35 0.5 0.5 0.5 0.5 λ* - 0.113 - - - - - κ * - 0.012 - - - - - µ* - 0.0045 - - - - - H×nh 9: Phæ mµu gi¸ trÞ øng suÊt t¸c dông trong E50ref - - 1105.77 - - - - tr−êng hîp 2 Eoedref - - 884.62 - - - - Eurref - - 16000 - - - - øng suÊt trung b×nh t¸c dông lªn ®Çu cäc lµ 410 m - - 1.0 - - - - Kpa vµ øng suÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn xung c 0.2 4 4 250 485 125 1 quanh lµ 120 Kpa. (KN/m2) KÕt qu¶ tÝnh to¸n tr−êng hîp 3. ϕ 30 22.87 22.87 45 35 35 30 (ñộ) H×nh 10 tr×nh bµy phæ mµu øng suÊt t¸c dông ψ 0 - - 15 5 5 0 lªn ®Çu cäc vµ lªn ®Êt nÒn xung quanh. (ñộ) Eref 14340 - - 35000 48500 12500 18400 (KN/m2) ν 0.25 - - 0.2 0.35 0.15 0.334
  6. Gi¸ trÞ lín nhÊt ®o ®−îc trªn ®Çu CDM lµ 114.7Kpa vµ gi¸ trÞ lín nhÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn lµ 44KPa. BiÓu ®å quan tr¾c cho thÊy ¸p lùc lªn ®Êt nÒn chØ gia t¨ng nhÑ trong khi ®ã ¸p lùc lªn ®Çu cäc gia t¨ng mét c¸ch râ rÖt trong qu¸ tr×nh chÊt t¶i. 10. Tæng hîp kÕt qu¶ Th«ng th−êng theo ph−¬ng ph¸p kinh ®iÓn, ë NhËt ng−êi ta thiÕt kÕ víi tØ sè xö lý tõ 30% ®Õn H×nh 10: Phæ mµu gi¸ trÞ øng suÊt t¸c dông trong 50% ®Ó ng¨n ngõa ph¸ ho¹i tr−ît vµ chuyÓn vÞ tr−êng hîp 3 ngang; vµ tØ sè tõ 60 - 78.5 % cho mãng t−êng øng suÊt trung b×nh t¸c dông lªn ®Çu cäc lµ 175 ch¾n vµ mè trô cÇu. HÖ sè tËp trung øng suÊt Kpa vµ øng suÊt t¸c dông lªn ®Êt nÒn xung thay ®æi tõ 10 ®Õn 20. Trong khu vùc xö lý nÒn quanh lµ 130 Kpa. nµy ®· dïng ph−¬ng ph¸p AliCC víi tØ sè xö lý chØ 13.6 % < 30%. HÖ sè tËp trung øng suÊt theo 8.3. Tæng hîp kÕt qu¶ ph©n tÝch b»ng Plaxis. ph©n tÝch vµ ®o ®−îc nhá h¬n nhiÒu so víi KÕt qu¶ ph©n tÝch b»ng Plaxis cho ba tr−êng hîp ph−¬ng ph¸p kinh ®iÓn. ®−îc tr×nh bµy trong B¶ng 2. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ lý thuyÕt, quan tr¾c t¹i Bảng 2. øng suÊt trªn ®Çu cäc ximăng vµ ®Êt hiÖn tr−êng vµ m« pháng tõ phÇn mÒm ®−îc nÒn xung quanh tæng hîp vµ thÓ hiÖn trong B¶ng 3 d−íi ®©y: øng suÊt øng suÊt trung HÖ sè Bảng 3. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ tÝnh to¸n. trung b×nh b×nh cña ®Êt tËp C¸c tr−êng hîp tÝnh to¸n trung C¸c Tiªu Theo Theo t¹i ®Çu cäc nÒn xung Low (EP03 CDM quanh øng th«ng §¬n Terzaghi chuÈn Plaxis Plaxis et al. & (KN/m2) (KN/m2) suÊt sè tÝnh vÞ (1943) Anh 3D 3D (1994) EP04) to¸n (1995) (TH1) (TH2) Tr−êng 380 115 3.30 TØ diÖn hîp 1 tÝch xö % 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 Plaxis 3D Tr−êng lý Foundation 410 120 3.42 hîp 2 V2.1 Kho¶ng Tr−êng c¸ch m 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 175 130 1.35 hîp 3 cäc §−êng kÝnh m 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 9. KÕt qu¶ quan tr¾c cäc KÕt qu¶ quan tr¾c thu ®−îc tõ thiÕt bÞ ®o ¸p lùc T¶i khai KPa 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 ®Êt ®−îc tr×nh bµy trong h×nh 11. th¸c BÒ dµy líp xi m 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 m¨ng bÒ mÆt øng suÊt t¸c dông KPa 72.78 103.6 131 44.0 115 120 lªn ®Êt nÒn øng suÊt t¸c dông KPa 276.55 199.5 286.7 114.7 380 410 lªn ®Çu cäc H×nh 11: BiÓu ®å quan tr¾c ¸p lùc ®Êt theo thêi gian HÖ sè tËp • EP04: earth pressure cell ®Æt trªn ®Êt nÒn trung 3.79 1.93 2.18 2.6 3.30 3.42 øng • EP03: earth pressure cell ®Æt trªn ®Çu CDM suÊt
  7. 11. KÕt luËn and Foundation Engineering, Cambridge, Mass. Vol. 1: 103: 107. øng suÊt t¸c dông lªn ®Çu cäc theo tÝnh to¸n d. Han, J., Gabr, M. A. (2002). Numerical tõ c«ng thøc cña Low et al, Terzaghi, tiªu Analysis of Geosynthetic Reinforced and chuÈn BS8006 lµ t−¬ng ®−¬ng so víi kÕt qu¶ Piled-Supported Earth Platforms over Soft theo m« h×nh m« pháng b»ng Plaxis. Soil. Journal of Geoenbiromental øng suÊt t¸c dông lªn cäc vµ ®Êt nÒn theo Engineering, ASCE, Vol. 128, No. 1, 44-53 quan tr¾c b»ng Earth pressure cell lµ kh¸ nhá e. Low,B.K., M.ASCE, Tang, S. K., and . so víi tÝnh to¸n theo c«ng thøc cña Low et Choa,V., (1994) “ Arching in Piled al, Terzaghi, tiªu chuÈn BS8006 vµ phÇn Embankments“, Journal of Geotechnical mÒm Plaxis. Engineering, November, ASCE HÖ sè tËp trung øng suÊt theo m« pháng f. Mc Nulty, J. W. (1965) An Experimental b»ng phÇn mÒm Plaxis 3D Foundation kh¸ Study of Arching in Sand, Ph. D. Thesis in phï hîp víi kÕt qu¶ quan tr¾c. KÕt qu¶ cña Civil Engineering, University of Illinois. c¸c c«ng thøc theo Low et al, Terzaghi, tiªu g. Miki, H. and Nozu, M. (2004) “Design and chuÈn BS8006 cã phÇn t−¬ng ®èi phï hîp numerical analysis of road embankment with víi gi¸ trÞ quan tr¾c. low improvement ratio deep mixing method“, Geotrans 2004, ASCE. Theo nh− kÕt qu¶ phÇn mÒm Plaxis 3D h. Peng, S., T., G., Mac But, T. Van and T. (tr−êng hîp 2) th× m« h×nh m« pháng dµnh Uchida, Matsumoto, H., & Takahashi, H. cho líp ®Êt yÕu lµ Soft Soil Creep model hay “Soil improvement works for the design and Hardening Soil còng kh«ng cã sù kh¸c biÖt development of SP - PSA international port lín. company LTD project in BaRia-VungTau, Theo nh− kÕt qu¶ trong tr−êng hîp 3 khi Viet Nam“. thay thÕ líp xi m¨ng bÒ mÆt b»ng c¸t th× ®é i. Roscoe, K. H. and Burland, J.B. (1968) “ lón cña c«ng tr×nh t¨ng kho¶ng 62.5%, hÖ sè On the generalized stress-strain behavior of tËp trung øng suÊt gi¶m gÇn 47%. Cã sù “wet“ clay“, Eng. Plasticity, Cambridge kh¸c biÖt nµy lµ do líp phñ cøng bªn trªn Univ. Press, pp 535-609. ph©n phèi phÇn lín ¸p lùc lªn c¸c cäc xi j. Terzaghi, K., Theoretical Soil Mechanics. m¨ng. §iÒu nµy cho thÊy khi cã líp phñ xi Newyork: Wiley, 1943. m¨ng bÒ mÆt (ph−¬ng ph¸p AliCC) th× hiÖu qu¶ xö lý cao h¬n nhiÒu so víi khi kh«ng sö dông. Khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p AliCC ®Ò nghÞ sö dông hÖ sè tËp trung øng suÊt tõ 2 ®Õn 3 ®Ó thiÕt kÕ an toµn. 12. Tµi liÖu tham kh¶o a. Coastal Development Institute of Technology (CDIT) (2002) “The Deep Mixing Method : Principle, Design and Contruction”. b. Bergado, D.T. & Taweephong Suksawat (2009) “Numerical Simulations and Parametric Study of SDCM and DCM Piles under Full Scale Axial and Lateral Loads as well as under Embankment Load”. c. Buisman, K., (1936). Results of long duration settlement tests. Proceedings 1st International Conference on Soil Mechanics
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2