Ankin

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
807
lượt xem
138
download

Ankin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Brom ( dư) ankin phản ứng với dung dịch brom nên được giữ lại giống anken và kadien- .......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ankin

 1. KIEÅM TRA BAØI CUÕ: KIE Ñoát chaùy hoaøn toaøn 2 lit moät HC (A) thu ñöïôc 8 lít khí CO2 vaø 6 lít hôi nöôùc. Vieát CTCT maïch hôû cuûa (A). Bieát caùc theå tích ño cuøng moät ñk ? GIAÛI P/ö: CxHy + (x+y/4) O2 xCO2 + y/2H2O Töø p/ö: 1 x y/2 Baøi cho: 2( l ) 8(l) 6( l ) x = 4; y = 6 CTPT C4H8. Coù 4 CTCT 1. CH2 = C = CH – CH3; 2. CH2 = CH – CH = CH2 3. CH ≡ C – CH2 – CH3 ; 4. CH3 – C ≡ C – CH3
 2. I. ÑOÀNG ÑAÚNG, Ñ/ PHAÂN, DANH PHAÙP, CAÁU TAÏO: 1.Ñoàng ñaúng : - Ñònh nghóa. - Daõy ñoàng ñaúng : 2 Danh phaùp: Quoác teá: Ñoïc töông töï anken, ñoåi vaàn En =In Thoâng thöôøng: Ñoïc goác ankyl + axetilen VD HC ≡ C−CH2 – CH3 Butin-1 . hay: Etyl axetilen 3.Ñoàng phaân : •Töø C4H6 trôû leân môùi coù ñoàng phaân. • Ankin coù 2 loaïi ñoàng phaân : + Ñoàng phaân veà maïch Cacbon + Ñoàng phaân veà vò trí lieân keát 3 VD: Vieát caùc ñoàng phaân ankin cuûa C5H8 vaø ñoïc teân?
 3. C5H8 coù 3 ñoàng phaân ankin: 1. CH ≡ C−CH2 −CH2 −CH3 ; 2. CH3−C ≡ C−CH2 −CH3 ; Pentin-1 (n-propyl axetilen) Pentin-2 (etyl metyl axetilen) 3. CH ≡ C −CH −CH3 axetilen) 3-metyl butin-1 (iso-propyl CH3 4. Caáu taïo cuûa axetilen •4 hạt nhaân trong phaân tử C2H2 naèm treân 1 ñöôøng thaúng H−C≡C−H Lieân keát 3 goàm : 1 lieân keát σ 2 lieân keát π
 4. II. TÍNH HOÙA HOÏC ANKIN TRUØNG COÄNG OXIHOÙA THEÁ HÔÏP
 5. 1. Phaûn öùng coäng: H2, X2 , AXIT, H2O. a. Coäng Hiñroâ : + Ni, t0 H- C ≡ C- H H2 C = CH2 H2 Ni, t0 + H2 H2 C = CH2 H3 C - CH3 Lưu ý : Khi dùng xúc tác Pd, t0 phản ứng dừng ở giai đoạn tạo anken. Pd, t0 Pd, CH + H−H CH CH2 CH2 CnH2n-2 + 2 H2 CnH2n + 2 Ni, t0 Hieän töôïng p/ö: Sau p/ö V hoãn hôïp giaûm = V cuûa H2 p/ö VD: Nung 10 lít hoãn hôïp goàm etan, axetilen, hidro vôùi Ni sau p/ö coøn laïi 6 lit moät khí duy nhaát. Tính % theå tích hoãn hôïp?
 6. b. Coäng dung dòch halogen : H- C ≡ C- H + Br2 BrHC = CHBr 1,2-ñibrometen BrHC = CHBr + Br2 Br2HC - CHBr2 1,1,2,2-tetrabrometan CnH2n-2 Br4 CnH2n-2 + 2 Br2 Löu yù: Daãn hoãn hôïp khí ñi qua dung dòch Broâm (dö) ankin phaûn öùng vôùi dung dòch Broâm neân ñöôïc giöõ laïi gioáng anken ng ng vaø an kadien m dd taêng = m H.C khoâng no; V hoãn hôïp dd giaûm = V cuûa HC khoâng no p/ö. VD: Daãn 7,2gam hoãn hôïp khí goàm metan, 1ankin qua dd Br2 dö thaáy khoái löôïng dd Br2 taêng leân 4 gam. Tính %khoái löôïng ng ng hoãn hôïp. Laäp CTPT ankin bieát theå tích cuûa 4 gam ankin laø 2,24 lit (ñktc).
 7. c. Coäng Axit : HCl, HBr, HCN… CH2 = CHCl Hg2+ vinyl clorua CH ≡CH + HCl n CH2 = CHCl Xt,t0,P − CH2 − CH − n Cl Poli vinyl clorua (nhöïa PVC) d. Coäng H2O : HgSO4 Andehit axetic CH ≡ CH + H2O CH3 − CHO 800C HgSO4 axeton CH3 − C ≡ CH + H2O CH3 − CO − CH3 800C Phaûn öùng coäng axit, H2O vaøo caùc ñoàng ñaúng cuûa C2H2 cuõng tuaân theo quy taéc Maccopnhicop CH3 − C ≡ CH + HCl CH3 − CCl = CH2 CH3 − C ≡ CH + H2O CH3 − CO − CH3
 8. 2. Phaûn öùng truøng hôïp: CuCl, NH4Cl CH ≡ C- CH = CH2 vinyl axetilen 2 CH ≡CH C, 6000c C6H6 Benzen 3CH ≡CH Cu, 2800c nCH ≡CH (- CH = CH-)n Nhöïa cupren 3. Phaûn öùng oxi hoùa: a. Phaûn öùng chaùy: CnH2n -2 + (3n-1)/2 O2 n CO2 + (n-1) H2O b. Phaûn öùng laøm maát maøu dd thuoác tím: KMnO4 Axit oxalic CH ≡CH + 2O2 HOOC-COOH
 9. Tieáp theo: I. ÑOÀNG ÑAÚNG, Ñ/ PHAÂN, DANH PHAÙP, CAÁU TAÏO: II. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC ANKIN 1. Phaûn öùng coäng: H2, X2 , AXIT, H2O. 2. Phaûn öùng truøng hôïp: 3. Phaûn öùng oxi hoùa: 4. Phaûn öùng theá bôûi kim loaïi: Vieát p/t p/ö: axetilen, butin-1, butin-2 theá vôùi dd AgNO3/ NH3
 10. 4. Phaûn öùng theá bôûi kim loaïi: Ankin phaûn öùng theá bôûi kim loaïi vaøo ngtöû H ôû lk ba : CH ≡ CH + 2[Ag(NH3)2]+OH- AgC ≡ CAg + 4NH3 +2 H2O baïc axetilua, maøu vaøng nhaït AgC ≡CR + 2NH3 + H2O CH ≡CR+ [Ag(NH3)2]+OH- vaøng nhaït Löu yù:- Hoãn hôïp H.C ñi qua dd AgNO3 / NH3 dö thì axetilen NH vaø ankin-1 p/ö m dd taêng = m xetilen; Ankin-1. dd - Chæ coù axetilen taùc duïng vôùi dd AgNO3 dö/ NH3 ñöôïc theá 2 ng ng/töû Ag, coøn caùc ankin-1 p/ö chæ theá ñöôïc 1ng/töû Ag. - phaûn öùng naøy duøng nhaän bieát axetilen vaø Ankin-1. ng ng VD: nhaän bieát caùc khí maát nhaõn sau: etan, etylen, axetilen baèng 2 caùch. ng ch
 11. III. ÑIEÀU CHEÁ VAØ ÖÙNG DUÏNG: 1. Ñieàu Cheá Axetilen: Töø CH4: C2H2 +3 H2 2 CH 15000C 4 Laøm laïnh nhanh Töø canxi cacbua: CaC2 +2 H2O C2H2 + Ca(OH)2 Töø daãn xuaát halogen: C2H2 + 2ZnBr2 C2H2Br4 + 2Zn röôïu C2H2 + 2KBr + H2O C2H4Br2 +2 KOH C2H2 + 2AgCl Töø baïc xetilua: C2Ag2 + 2HCl 2. ÖÙng duïng Axetilen: Neâu caùc öùng duïng quan troïng cuûa Axetilen:
 12. BAØI TAÄP 1 . Vieát phöông trình: a) n-butan metan axetilen vinylaxetilen cao subuna. b)Töø ñaù voâi, than ñaù, caùc chaát voâ cô caàn cho ñuû, vieát p/t ñ/ cheá ra: nhöïa PE, PVC, PVA, cao subuna, cao su clorofren. 2 . Nhaän bieát caùc khí: a) etan, axetilen, etilen, cacbonic, amoniac, nitô. b) metan, propin, propadien, cacbonic, sunfurô . c) n-butan, butin-1, butin-2, buten-1. 3. Taùch caùc khí ra khoûi hoãn hôïp: a) metan, axetilen, etilen . b) etan, axetilen, etilen, cacbonic .
 13. 4. Baøi taäp hoãn hôïp:( chuaån bò cho tieát luyeän taäp) Baøi 1 : Chia m gam hoãn hôïp A goàm etan, etylen, axetylen thaønh 3 phaàn baèng nhau. Phaàn1 cho loäi qua dung dòch nöôùc brom dö thaáy khoái löôïng dd broâm taê n g leân 8,2 gam. Phaàn 2 cho loäi qua dd AgNO3 dö/ thì thu ñöôïc 24 gam keát tuûa vaøng nhaït. Phaàn 3 ñem ñoát chaùy hoaøn toaøn thi ñöôïc 22,4 lit CO2 (ñktc). Xaùc ñònh m? Baøi 2 : Cho 6,72 lít (ñtc) hoãn hôïp A goàm moät anken vaø axetylen cho loäi qua dung dòch nöôùc brom dö thaáy khoái löôïng dd broâm ta ê n g leân 8,0 gam. Neáu cho loäi qua dd AgNO3 dö/ NH3 thì thu ñöôïc 48 gam keát tuûa vaøng nhaït. Laäp CTPT anken treân? Baøi 3 : Ñoát chaùy heát 100 ml hoãn hôïp A goàm H2, moät ankan vaø moät ankin thu ñöôïc 210 ml CO2. Neáu nung noùng 100 ml hoãn hôïp A treân vôùi Ni thí sau p/ö coøn laïi 70 ml moät H.C duy nhaát. Tìm CTPT H.C, tính % theå tích hoãn hôïp treân?
Đồng bộ tài khoản