intTypePromotion=1
ADSENSE

Áp dụng Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại trong quan hệ hợp đồng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

26
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đã phân tích (1) Vấn đề chọn luật áp dụng trong hợp đồng,, thời điểm chọn luật áp dụng khi xác lập hợp đồng để làm căn cứ phát sinh các quyền và nghĩa vụ hoặc để giải quyết tranh chấp; (2) Hình thức chọn luật của các chủ thể; (3) BLDS hay Luật thương mại áp dụng để giải quyết tranh chấp có phụ thuộc thẩm quyền giải quyết (vụ án dân sự hay vụ án kinh doanh thương mại).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại trong quan hệ hợp đồng

 1. Ạ Ậ Ự Ễ Ố Ụ Ộ Ậ Ự ẬT THƢƠNG MẠ Ệ ỢP ĐỒ ĐOÀN ĐỨC LƢƠNG* ậ ả ệ Ngày đăng bài: ắ ệ ợp đồng thương mạ ệ ọ ậ ụng để xác đị ề nghĩa vụ ủ ủ ể ặc để ả ế ấp phát sinh có ý nghĩa quan trọ ộ ậ ự 2015 đã khẳng đị ậ chung điề ỉ ệ ự nghĩa rộng trong đó c ợp đồ ật Thương ại điề ỉ ội dung có tính đặc trư ủ ợp đồng thương mạ ệ ọ ậ ụ ủ ủ ể ợp đồ ủ ể ả ế ấ ề ậ ết đã phân tích (1) Vấn đề ọ ậ ụ ợp đồ ời điể ọ ậ ụ ậ ợp đồng để làm căn ứ ền và nghĩa vụ ặc để ả ế ấ ứ ọ ậ ủ ủ ể ậ Thương ạ ụng để ả ế ấ ụ ộ ẩ ề ả ế ụ ự ụ án kinh doanh thương mạ ừ ụ ộ ậ ự ật Thương ạ ợp đồ * ệu trưởng Trường Đạ ọ ật, Đạ ọ ế
 2. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế Đặ ấn đề ệ ợp đồ ạ ệ ổ ế lĩnh vự ủa đờ ố ội. Do có đối tượng đa dạ ạ ệ này được điề ỉ ở ều văn ả ạ ậ . Các văn bả ạm đó tạo nên cơ sở pháp lý đầy đủ ệ ế ợp đồ ự ệ ề à nghĩa vụ ừ ợp đồng cũng như ả ế ấ ấ Trong đó, hợp đồ thương mạ ạ ợp đồ ị ự điề ỉ ủ ều văn bả ật hơn cả, đặ ệ ộ ậ ự ật Thương mạ ự ế ấ ều quy định trong hai văn bả ẫn khi điề ỉ ề ộ ấn đề ợp đồng thương mạ ụ như quy đị ề ứ ạ ạ ợp đồng, quy đị ề ồi thườ ệ ạ ạ ợp đồng, quy đị ề ề ủ ủa pháp nhân, quy đị ề ề ự ọ ậ ụ ữ ẫ ế ệ ụ ật để điề ỉ ệ ợp đồng thương mạ ều khó khăn, bấ ậ . Đặ ệ ệ ự ọ ậ ụng đố ớ ợp đồ trong lĩnh ực thương mạ ấn đề ọng đố ớ ủ ệ ợp đồ ặ quy đị ề ắ ụ ại Điề ủa BLDS năm 2015 đã giả ết đượ ầ ự ẫ ệ ự ọ ậ ụ ớ ậ điề ỉ ệ ự ể ện hướ ế ậ ợ ớ ệ “tư” ữ ủ ể ọ ề ự định đoạ ủ ủ ể ấn đề ụ ậ ế ự ện cũng như giả ế ấ ề ợ đồ ẫ ữ ảnh hưở ớn đế ậ để ể ụ ật Thương ạ ộ ệ ả ệ ợp đồ ằm đạt đượ ục đích củ ệ ế ợp đồ ả ằ ầ ả ế ụ ữ ấn đề cơ bản như: ấn đề ọ ậ ụ ợp đồng chưa đượ ời điể ọ ậ ụ ậ ợp đồng để làm căn cứ ền và nghĩa vụ ấ ả ứ ọ ậ ủ ủ ể ậ Thương ạ ụng để ả ế ấ ụ ộ ẩ ề ả ế ụ ự ụ án kinh doanh thương mạ ệ ụ ộ ậ ự ật Thƣơng mạ ệ ợp đồ Như đã chỉ ở ệ ệ ợp đồng được điề ỉ ở ều văn bả ạ ậ , trong đó bao gồ ật Thương mạ ỗi văn bản điề ỉ ệ ợp đồ ở ạ ạo nên cơ sở pháp lý đầy đủ ế ự ệ ấ ứ ợp đồ ữ ự ế ấ ều trườ ợ ật Thương mạ ệt nhau khi điề ỉ ộ ấn đề ế ệ ụ ể ảnh hưởng đế ề ợ ợ ủ . Điều này đòi hỏ ủ ể ả ự ọ ậ ụ ệ ợp đồ ằ ả ế ố ệ ợ ữ ộ ấ ứ ấn đề ậ ự ễ ạt độ ế ự ệ ợp đồng trong lĩnh vực thương mạ ấ ệ “áp dụ ật Thương mại” trong quan hệ ợp đồng đượ ậ ở ạ
 3. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ộ ự ự ọ ủ ủ ể ệ ự ọ ật điề ỉ ợp đồ ấ ừ ề ự định đoạ ủ ủ ể ệ ợp đồ ộ ề ự định đoạt đó chính là ự ọ ậ ụng đố ớ ệ ợp đồ ệ ự ọ ậ ụ ế ố ố ảnh hưởng đế ệ ền và nghĩa vụ ủ ợp đồng, đồ ời cũng là cơ sở để ả ế ấ ật Thương mạ năm 2005 và BLDS năm 2015 đề đị ề ắ ự ỏ ận. Điề ủa BLDS năm 2015 quy đị ề ắ ụ ể như sau: “Mọ ế ỏ ậ ạ điề ấ ủ ật, không trái đạo đứ ộ ệ ự ự ện đố ớ ả đượ ủ ể ọng”. ộ ắ ủ ề ợp đồng thương mạ ố ế 2004 cũng xác đị ật điề ỉnh “do các bên lự ọ ột cách rõ ràng” ắ ề ự ọ ậ ụ ợ đồ thương ạ ố ế một hợp đồng được điều chỉnh bởi pháp luật do các bên lựa chọn; các bên có thể chọn pháp luật áp dụng đối với toàn bộ hoặc chỉ một phần của hợp đồng; và pháp luật khác nhau áp dụng với những phần khác nhau của hợp đồng; lựa chọn có thể được thực hiện hoặc thay đổi vào bất kỳ thời điểm nào. Một lựa chọn hoặc thay đổi được đưa ra sau khi hợp đồng được ký kết không ảnh hưởng đến hiệu lực trước đó hoặc quyền của bên thứ ba; hông cần có mối liên hệ giữa pháp luật được chọn và các bên hoặc giao dịch của họ. Phạm vi áp dụng của pháp luật được lựa chọn được xác định như sau: pháp luật do các bên lựa chọn điều chỉnh tất cả các vấn đề của hợp đồng giữa các bên, bao gồm nhưng không giới hạn ở giải thích; quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng; thực hiện và hậu quả của việc không thực hiện hợp đồng, bao gồm cả đánh giá thiệt hại; các cách thức khác nhau để chấm dứt nghĩa vụ, và thời hiệu, thời hạn; hiệu lực của hợp đồng và hậu quả của hợp đồng vô hiệu; nghĩa vụ chứng minh và các giả định pháp lý; nghĩa vụ tiền hợp đồng ậ Thương ạ ại Điề ản 3 cũng quy đị ề ọ ậ ủ ủ ể ệ ợp đồ Như vậ ề ọ ậ ụ ủ ủ ể ệ ợp đồ ộ ền năng ọ ậ ự ệ ế ợp đồ ằ xác đị ật điề ỉ ệ ữ cũng như giả ế ậ ả ụ ật thương mại trên cơ sở ững “nguyên tắc chung” pháp ật quy đị ật đã xác đị ậ Thương ại điề ỉ ệ ợp đồ ủ ể ề ự ọ ủ ể ự ọn hay không cũng ầ ế ở ẽ ạm vi điề ỉnh đã được xác đị ủ ể ậ ợ đồ ệ ự Đây là trườ ợ ặ ật Thương mại đương nhiên ộ ắ ủ ề ợp đồng thương mạ ố ế ừ điển bách khoa, năm 2010, tr “Các quy tắ ề ự ọ ậ ụ ợp đồ thương mạ ố ế”, Trang thông tin điệ ử ậ ố ế ồ
 4. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế đượ ụng đố ớ ộ ợp đồ ụ ể ấ ể ỏ ậ ự ọ ậ ụ ụ, theo quy đị ại Điề ật Thương mại năm 2005, quan ệ ợp đồ ữa các thương nhân đương nhiên chị ự điề ỉ ủ ật Thương mại năm 2005 mà ầ ả ự ọ ậ ụng. Tuy nhiên, trườ ợ ự ọ ậ ụ ợ ới quy đị ự ự ọn đó không có giá trị ụ, hai thương nhân ế ợp đồng thương mại nhưng trong hợp đồ ại có điề ả ỏ ậ ề ệ ự ọn BLDS để điề ỉ ọ ấn đề ừ ợp đồ ể ả ứ ạ ạ ị ầ ạm, thì đương nhiên sự ự ọ ị ậ ự ọn nhưng các chủ ể ự ọ ậ ụ ệ ợp đồ BLDS năm 2015 đã xác đị ộ ất quán tư tưở ỉ đạ ủ ắ cơ bản được quy đị ại Điề ẳng đị “Bộ ậ ật chung điề ỉ ệ ự”. Như vậy, BLDS được xác đị ậ ật quy đị ừng lĩnh vự ật “cụ ể”, đây là sự thay đổi căn bả ới BLDS năm 2005. BLDS năm 2005 không quy đị ụ ể ử ố ệ ữ ậ quy đị ủ ậ Thương ạ ại Điề ả quy đị “Hoạt độ ằ ụ đích sinh lợ ủ ộ ị ới thương nhân thự ệ ổ nướ ộ ộ ủ nghĩa Việ trườ ợ ự ệ ạt độ ằ ụ đích sinh lợi đó chọ ụ ậ ”. Như vậ ữ ợp đồ ệ ện nay “là hợp đồ ự” các chủ ể ẫ ề ọ ậ Thương ại để ụ Điề ả ật Thương mạ ăm 2005 cũng quy đị “Căn cứ ữ ắ ủ ậ ủ quy đị ụ ể ệ ụ ật này đố ớ ạt độ thương mạ ột cách độ ập, thườ ải đăng ký kinh doanh” ậ cho phép nhưng các chủ ể ệ ợp động không “lự ọn” thì không đương nhiên đượ ậ ền và nghĩa vụ ợp đồ ẫ ự ậ Thương ại điề ỉ ợp đồng đó. ừ ữ ấ ệ ụ ậ Thương ạ ệ ợp đồng đượ ểu theo nghĩa rộ ề ọ ậ ụ ủ ủ ể ậ Đương ụ ật Thương mạ ậ ặc cho phép nhưng các chủ ể ự ọ ề nghĩa vụ ợp đồng và làm căn cứ để ả ế ấ 2. Các trƣờ ợ ụ ộ ậ ự ật Thƣơng mạ ệ ợp đồ ậ ả ủ ể ục đích lợ ậ ọ ật Thƣơng ạ để ụ ệ ợp đồ ản 3 Điề ật Thương năm 2005 quy đị ạt độ ằ ục đích ợ ủ ộ ị ới thương nhân thự ệ ổ ệ trườ ợ ự ệ ạt độ ằ ụ đích sinh lợi đó chọ ụ ậ
 5. Ạ Ậ Ự Ễ Ố ủ ể ề ọ ậ ụ ự ệ ạt độ ằ ục đích ợ ải thương nhân ề ọ ậ ị ớ ạn giai đoạ ậ ện hành không quy đị ả ằ ở ấ ứ giai đoạn nào đề ể ự ệ ề ừ ế ế ợp đồ ặ ấ ầ ả ế ạ ặ ọ ệ ọn “luậ ụng” củ ộ ầ ự đồ ủa bên kia là thương nhân. ợp đồng đượ ậ ữ ủ ể ả ộ ủ ể là thương nhân và bên thương nhân có mục đích lợ ậ ổ ệ ự phân định “hợp đồ ự” hay “hợp đồng thương mại” trong trườ ợ ị ệ ậ ề ủ ể ủ ợp đồ đượ ọ ậ ụ đã cho thấ ật Thương ạ ỉ điề ỉ ệ ữ ợp đồ thương mạ ể điề ỉ ệ ữ ợp đồ ự ựa theo quy đị ủ ậ ợ đồ ự thông thườ ủa các bên không hướng đế ục đích sinh lợ ế ố ắ ộ ả ồ ại để ệ ữ ợp đồ thương mạ ợp đồ ự thông thườ ữ ộ ằ ục đích sinh lợ ớ ương nhân ộ ề ền và nghĩa vụ đượ ế ổ ệ ẽ ộc đối tượng điề ỉ ủ ật Thương mạ năm 2005 với điề ệ ủ ể ợp đồ ằ ục đích sinh lợ ự ọ ật Thương mại để ụng đố ớ ệ ợ đồ trong trườ ợ ật đã trao quyề ự ỏ ậ ự ọ ậ ụ ủ ể ợp đồ trên cơ sở ể ền và nghĩa vụ ủ đó, cũng có ý nghĩa làm rõ hơn cơ chế ụ ộ điề ỉnh đồ ờ ề ế đị ợp đồ ủa BLDS năm 2015 và L ật Thương mạ năm 2005 trên cơ sở ự ọ ủ ủ ể ự ế ự phân đị ữ ợp đồ ự ợp đồng thương mạ ả cũng rõ ràng và tách bạ ự ỏ ậ ủ ủ ể “không vi phạm điề ấm” sẽ ền và nghĩa vụ ộ ữ ậ ệ ủ ể ề đượ ự ọ ậ ụ ững trườ ợ ất đị ợ ệ ục đích lợ ậ ọ ậ ụ ệ ợp đồ ể ẫn đế ữ ậ ả ất đị ả ế ấ ậ ằ ục đích sinh lợ ự ọ ậ ụ ầ ữ ắ ất đị ở ữ đị ữ năm ật Thương mại năm ề ộ ố ộ ợp đồ ẳ ạn, trườ ợ ạ ạ ản 2 Điề ủa BLDS năm 2015 ứ ạ ạ ỏ ậ ừ trườ ợ “luật liên quan có quy định khác”. Điề ủ ật Thương mạ năm 2005 cũng cho phép các bên thỏ ậ ề ứ ạ ạm “nhưng không quá 8% giá trị ần nghĩa vụ ợp đồ ị ạm”. Theo các quy đị trên, BLDS năm 2015 cho phép các bên tự ỏ ậ ạ ế ề ứ ạ ạ ối đa; trong khi đó, L ật Thương mạ năm 2005 có quy đị ạ ế ề ứ ạ ạ ối đa không được vượ ị ần nghĩa vụ ợ đồ ị ạ ả ử
 6. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế ủ ể ục đích lợ ậ ọ ật Thương mạ ụ ẽ ị ớ ạ ứ ạt theo quy đị ứ ạ ạ ối đa 8% như giớ ạ ủ ật Thương mạ ợ ật Thương ại được ban hành vào năm 2005 là thời điể ủ ể kinh doanh đa số ốn Nhà nướ ếu quy định cho phép “tự ỏ ận” theo chúng ể ẫ ớ ữ ỏ ận “ngầm” gây thiệ ạ ản Nhà nướ ặ ự ế ệ ạ ảy ra đố ớ ủ ể ị ệ ại cao hơn rấ ề ớ ứ ạ ần nghĩa vụ ị ạ ề ệ ữ ạ ạ ồ thườ ệ ạ ả Điề ậ Thương ạ đị Trườ ợ ỏ ậ ạ ạ ị ạ ề ụ ả ế ạ ạ ộ ồ thườ ệ ạ ừ trườ ợ ậ đị Như vậ ới quy đị ạ ản 3 Điều 418 BLDS năm ế ợp đồng thương mại không có quy đị ề ệ ạ ỉ ả ị ạ ạ ừ ả ị ạ ạ ừ ả ồi thườ ệ ạ ị ạ ề ầ ụ ả ạ ế ề ờ ệ ở ện. Theo Điều 429 BLDS năm 2015 “ ờ ệ ở ện là 3 năm, ể ừ ngườ ề ầ ế ặ ả ế ề ợ ợ ủ ị ạm”. Trong khi đó, Điề ật Thương mại năm 2005 quy định “ ờ ệ ở ện là 2 năm “kể ừ ời điể ề ợ ợ ị ạm”. Như vậ ờ ệ đố ớ ấp liên quan đế ợp đồ thương mại được ưu tiên áp dụ ậ Thương mạ là 2 năm (ngắn hơn so vớ ờ ệu được quy định trong BLDS năm 2015). ọ ậ ụng trong trườ ợ ọ ững điề ả ọ ấ ả các điề ả ủ ật Thương mạ ả ử như chủ ể ục đích ợ ậ ỉ ự ọn điề ản “phạ ạm” còn những điề ả ự ọ ẽ đượ ụ ật Thương mại để ả ế ặ ời điể ọ ậ ụ ủ ủ ể ậ ự ệ ả ấp. Đây là nhữ ấ đề chưa được xác đị ụ ể ể ủ ể ục đích lợ ậ ọ ậ ụ ẽ ặ ả ự ả ủ ế ọ ấ ấ ợi). Do đó quan điể ủ ả ậ ần có hướ ẫ ụ ể ề ệ ự ọ ậ ụ ạ ả Điề ật Thương mại năm 2005 2.2. Chọn Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại áp dụng đồng thời trong hợp đồng thương mại ộ ậ ự năm 2015 đượ xác đị ật chung điề ỉ ệ ự trong đó ồ ả ệ ợp đồ thương mạ ật Thương mạ năm 2005 ữ quy đị ụ ể điề ỉ hành vi thương mạ có tính đặ Điề BLDS năm 20 5 đã ản 3 Điều 418 BLDS năm 2015 “Trườ ợ ỏ ậ ề ạ ạ nhưng ỏ ậ ề ệ ừ ả ị ạ ạ ừ ả ồ thườ ệ ạ ạ nghĩa ụ ỉ ả ị ạ ạ ”
 7. Ạ Ậ Ự Ễ Ố quy đị ắ ố ấ ệ ụ ậ “BLDS là luật chung điề chỉnh các quan hệ dân sự. Luật khác có liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 ủ ộ ật này. Trườ ợ ật khác có liên quan không quy đị ặc có quy định nhưng vi ạ ản 2 Điều này thì quy đị ủ ộ ật này đượ ụ ” ừ quy đị ủ ể ợp đồ ặ ủ ể ả ế ấ ể ụ ợp đồ thương mạ ồ ứ ấ rườ ợ quy đị ật Thương mạ năm 2005 trái vớ ắc cơ bả ủ ậ ự đượ ậ ại Điều 3 BLDS năm 2015 thì các quy đị ủ ật Thương mạ năm 2005 về ợp đồ thương mạ ẽ không đượ ụ ụ Điề ủa BLDS năm 2005 quy đị ữ ắc cơ bả ệ ự ệ ợp đồ ợp đồng thương mạ ậ ề nghĩa vụ trên cơ sở ự ự ệ ế ỏ ậ ố ản 2 Điề BLDS năm 2015). Các nguyên tắ ừa đả ả ự “tự do ý chí” củ ủ ể ệ ợp đồ ừa xác đị ững “giớ ạn” bở ợ ố ộ ợ ộ đồ ề ợ ợ ủ gườ ật Thương mại năm 2005 không có quy đị ớ ắc cơ bả ủ ậ ự ại Điề ủa BLDS năm 20 ộ ố nguyên tác cơ bản đượ ậ ật Thương mạ năm 2005 và BLDS năm 2015 cũng còn chưa thố ấ ản 2, Điều 3 BLDS năm 2015 quy đị ụ ể “Mọ ế ỏ ậ ạ điề ấ ủ ật, không trái đạo đứ ộ ệ ự ự ện đố ớ ả đượ ủ ể ọng” ản 1 Điề ật Thương mạ năm 2005 ại quy đị “Các bên có quyề ự ỏ ậ ới các quy đị ủ ậ ầ ỹ ục và đạo đứ ội để ậ ền và nghĩa vụ ủ ạt độ thương mại. Nhà nướ ọ ả ộ ền đó” uy định “không vi phạm điề ấ ủ ật” và “không trái với quy đị ủ ật” ộ Quy đị “không vi phạm điề ấ ủ ật” đượ ể ạm các quy đị ột văn ả ậ ụ ể Trong khi đó quy định “không vi phạm điề ấ ủ ật” lại đượ ể ạm các điề ấm trong văn bả ật và văn bản dướ ậ ự ế ện nay, văn ản dướ ật không còn được đưa ra các điề ấm đố ớ ủ ể ậ ắ ế ỏ ậ ật Thương mại năm 2005 đã hạ ế ự “tự do ý chí” củ ủ ể ợp đồ ừa không đượ ỏ ậ ữ ậ ấ ừ không đượ ỏ ậ ững gì mà văn bản dướ ậ ấ ậy, quy đị ệ ợ ở ững quy đị ấm trong các văn bản dướ ậ ệ ị ới quy đị ến pháp năm 2013. ứ rườ ợ ật Thương mạ năm 2005 không quy đị nhưng năm 2015 có quy đị ụ đị ủa BLDS năm 2015 ề ợp đồ
 8. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế ới vai trò là “luật chung” BLDS năm 2015 không dùng thuậ ữ “hợp đồ ự” như trong BLDS năm 2005 mà thay bằ ậ ữ “hợp đồng” thể ệ ự ế ậ ớ ợ ự điề ỉ ệ ợp đồ ệ ậy, các quy đị ủa BLDS năm 2015 khá đầy đủ ệ ấn đề như: ề các điề ệ ệ ự ủ ợp đồng thương mạ ợp đồng thương mạ ệ ậ ợp đồ ủ ể ả ếu vào các điề ệ ệ ự ủ ị ự để đả ảo các điề ệ ề ội dung và điề ệ ề ức (Điều 117 đế Điều 120). Để ủ ẫ ớ ợp đồ ệ ựa trên cơ sở trườ ợ ợp đồ ệu được quy đị ại Điều 407, Điều 408 và các điề ậ ế ự ệ ợp đồng thương mạ ộ ộ ọ ợ đồng thương mạ ủ ể ế ự ệ ựa trên cơ sở ự ện và căn cứ định tương ứ ủ ảo đả ự ện nghĩa vụ ợp đồng thương mạ ệ ủ ể ỏ ậ ụ ằ ả đả ự ện nghĩa vụ ừ ế ợp đồng thương ạ ề ắ ệ ảo đả ự ện nghĩa vụ được quy đị ừ Điề đế Điề ủa BLDS năm 2015 cũng đượ ụng đố ới trườ ợ ảo đả ự ệ nghĩa vụ ừ ợp đồng thương mạ ợp đồng thương mại đượ ậ ữa các thương nhân nhằ ục đích lợ ậ ệ đượ ụ ủ ế ế ấ ầ ố ả ền và nghĩa vụ ủ ảo đảm và bên đượ ảo đảm căn cứ ự ỏ ậ ủ ặc căn cứ vào quy đị ủ ấ ữ ủ ể ụng BLDS để ả ế ấ ể ẳng đị ằ ớ ật chung, BLDS 2015 đã ghi nhận khá đầy đủ ệ các quy đị điề ỉ ệ ợp đồng. Quy đị ỉ ất định hướng mà còn là cơ sở pháp lý để ủ ể ết được “giớ ạn” củ ự ỏ ận “thỏ ậ ữ ấm”, cũng là cơ sở ụng xác đị ề nghĩa vụ ủ ợp đồ ả ế ấ 3. Ƣu tiên áp dụ ật Thƣơng mạ ợp đồ thƣơng mạ rườ ợ quy đị ật Thương mạ năm 2005 không trái vớ ắc cơ bả ủ ậ ự đượ ậ ại Điều 3 BLDS năm 2015 thì đương nhiên đượ ụ ắc ưu tiên luậ Cùng điề ỉ ề ợp đồng thương mạ ệ ụ ật Thương mạ ậ có liên quan đượ ự ệ ắ ụ ể Điề ật Thương mạ năm 2005: “Hoạt động thương mạ ả ật Thương mạ ậ ạ Xem Đoàn Đức Lương (2018), ế đị ợp đồ ạ ể ố
 9. Ạ Ậ Ự Ễ Ố động thương mại đặc thù được quy đị ậ ụng quy đị ủ ật đó. ạt động thương mại không được quy đị ật Thương mạ ậ ụng quy đị ủ ộ ậ ự”. ới các quy đị ật Thương mạ năm 2005 đã thể ệ ệc xác đị ệ điề ỉ ệ thương mạ ợp đồng thương mại nói riêng có tính đặ ụ ậ Thương mạ ựa trên cơ sở ộ ợp đồng thương mạ ữ ủ ể ợp đồng thương mại đượ ậ ữ ủ ể là thương nhân đáp ứ đị ại Điề ục đích lợ ận. Đố ới trườ ợ ạt độ ằ ụ đích sinh lợ ủ ộ ị ới thương nhân thự ệ ổ ệ trong trườ ợ ự ệ ạt độ ằ ục đích sinh lợi đó chọ ậ Thương mạ ụ ản 3 Điề ội dung được điề ỉ ở ật Thương mạ ợp đồng để ự ệ ạt động thương mạ ồ ứ ị ụ, đầu tư, xúc tiến thương mạ ạt độ ằ ục đích sinh lợ ợ đồng thương mạ ộ ậ Thương ại mang tính đặc trưng để ệ ớ ợp đồ lĩnh vự ự ầ ạ ế tài trong thương mại được quy đị ừ Điều 202 đến Điề ứ ế ồ ộ ự ện đúng hợp đồ ạ ạ ộ ồi thườ ệ ạ ạ ừ ự ệ ợp đồ đ ỉ ự ệ ợp đồ ủ ỏ ợp đồ ờ ệ ở ện được quy đị ại Điề ật Thương mại năm 2005 như đã ở ụ ụ ợp đồng thương mạ ự ễ ệử ụ ật trong trườ ều lúng túng. Đơn ử trườ ợ ả ử sơ thẩ ụ kinh doanh thương mạ ở ố ụ ố òa án đã chấ ậ ầ ở ệ ủa nguyên đơn là Xăng ầ ề ấ ợp đồ ộ ị đơn là ổ ầ ậ ả ả ả Xăng ầ ố ề 997.315.258 đồ ăn cứ đượ ụng để ả ế ấ ồm các Điề Điề và Điề ật Thương mạ năm 2005 và Điề ủ ấ ợp đồ ệ ụ ật Thương mại là đã đầy đủ cơ sở pháp lý để ả ế ấ ầ ệ ẫn BLDS năm 2015. ấ ừ ợ đồ ữa hai thương nhân, đượ ế ộ ầ ề ệ ụng Điều 24 để ẳng định đây là ợp đồ hóa, Điều 50 làm căn cứ ộ ị đơn thanh toán tiề Điều 55 căn cứ ờ ạ ả ền hàng. Các quy đị ủ ật Thương mại năm 2005 ệ ẫn đã cung cấ ả ố ề ấ ợp đồ ủ ố ỉ
 10. ƢỜNG ĐẠ Ọ Ậ ĐẠ Ọ Ế đầy đủ các căn cứ pháp lý để ết như trên, nên việ ụng đồ ờ đị ủ ật Thương mạ ầ ế ộ ố ế ị ệ ậ ừ ữ ở ả đưa ra mộ ố ế ị ằ ả ế ấn đề ấ ập như sau: ộ ắc cơ bả ủ ậ ự ại Điề ủa BLDS năm 2015 có ố ửa đổi theo hướng lượ ỏ ộ ố ừ ợp như “pháp” ụ ừ ậ ừ ỹ ục. Theo đó, ản 1 Điề ật Thương mạ năm nên đượ ửa đổi như sau: “Các thoả ậ ủ ạm điề ấ ủ ậ đạo đứ ộ ệ ực đố ớ ải đượ ủ ể ọng”. Tuy nhiên, quy định này cũng tương tự như quy đị ạ ản 2 Điề ệ ửa đổ ể lượ ỏ quy đị ỏ ật Thương mại năm 2005. ậ ần có hướ ẫ ụ ể quy định liên quan đế ệ ự ọ ậ ụ ạ ản 3 Điề ật Thương năm 2005 theo hướ ỉ ệ ự ọ ậ Thương mại để ụ ớ ệ ợp đồ ể đượ ặ ải đượ ế ở đoạ ủ ợp đồ Theo quan điể ủ ả ần quy định theo hướ ề ự ọ ật Thương mại để ụng đố ớ ệ ợp đồ ể đượ ự ệ ở ấ ứ giai đoạ ủ ế ự ệ ấ ứ ặ ả ế ấ ề ợp đồ ệ ửa đổ ể đượ ự ệ ửa đổ ật Thương mại năm 2005 ặ ể ệ ửa đổ ổ ặ ới văn bản hướ ẫ ệ ớ ạ ạ ứ ạ ợp đồ ị ầ ạ ợ ớ ự ễn đờ ố ện nay. Hơn nữa, nó cũng là “ ả ” đố ớ ệ ự ệ ề ự ả ậ ủ ự ự do không đượ ọ ẹ Điều này cũng khiến cho quy đị ề ạ ạ ật Thương mại năm 2005 không có tính răn đe. Do đó, tác giả ằ ầ ửa đổi theo hướ ậ ứ ạ ự ỏ ậ ủ ấ ừ ự ỏ ậ ừ ững trườ ợp liên quan đế ả Nhà nướ ế ậ ụ ật Thương mạ ệ ợp đồ ấn đề ả ớ ệ ẳng đị ậ ậ ậ ức được quy đị ệ ọ ật Thương mạ ụ ộ ợp đồ ục đích sinh lợi đượ ậ ải cơ bả ề ề ậ ả ời điể ọn để làm cơ sở ọ ự ệ ề ụ ậ ật Thương mạ ặc ưu tiên áp dụ ật Thương mại cũng dự ững căn cứ để cơ sở xá đị ền và nghĩa vụ khi các quy đị ủ ậ ậ ụ ể ể ẳng đị ằ ậ ện hành đã có những quy đị ắ chưa đượ ụ ể ự ễ ữ ể
 11. Ạ Ậ Ự Ễ Ố Ụ Ệ Ả ộ ắ ủ ề ợp đồng thương mạ ố ế ừ điể khoa, năm 2010, “ ắ ề ự ọ ậ ụ ợp đồng thương mạ ố ế”, Trang thông tin điệ ử ậ ố ế ồ Đoàn Đức Lương (2018), ế đị ợp đồ ạ ể ố ễn Văn Cừ ầ ị ệ Đồ ủ ậ ọ năm 2015 ủa nướ ộ ộ ủ nghĩa Việ ộ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2