intTypePromotion=3

Áp dụng công nghệ khử lưu huỳnh bằng nước biển ở các nhà máy điện ở Việt Nam

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
176
lượt xem
26
download

Áp dụng công nghệ khử lưu huỳnh bằng nước biển ở các nhà máy điện ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại Việt Nam, công nghệ khử lưu huỳnh bằng đá vôi là công nghệ lọc SOx phổ biến. Tuy nhiên, trên thế giới gần đây, bắt đầu áp dụng phương pháp khử lưu huỳnh bằng nước biển và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, là nhà máy điện đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ này. Bài viết nêu lên cơ chế phản ứng hóa học, quy trình công nghệ, hệ thống xừ lý khói thải, hệ thống xử lý nước biển, đánh giá về hệ thống khử lưu huỳnh bằng nước biển.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Áp dụng công nghệ khử lưu huỳnh bằng nước biển ở các nhà máy điện ở Việt Nam

  1. Lri(?i t h i e u I Ap dung cong nghe khu' lu'u huynh bling nu'dc bien a cac nha may cTien a Viet Nam NGUYEN THANH BI Tru'dng phdng Cdng nghe Ban QLDA DLDK Vdng Ang - Quang Traeh o phu tai dien tang len nhanh chdng trong D khoang 20 nam lai day, hang loat nha may dien da va dang du'dc xay di/ng, de eung cifp ngudn nang lu'dng thiet yeu che nen kinh te, trong dd cd cac nha may thiiy dien, dien khi nhu' Phii My, Ca Mau 1&2, Nhdn Traeh va dae biet la cac nha may nhiet dien ddt vi^«A^ H~ ..:2LSi. than nhu' Hai Phdng, Quang Ninh, Udng Bf, Pha Lai... Oe dap irng yeu cau bao ve mdi tru'dng, giam hieu irng mu'a axit, cac nha may nhiet dien bat budc phai ap dung mdt sd he thdng cdng nghe Ipc khdi thai. Trpng dd quan trpng nhift la he thdng Ipc bui tTnh dien, he thdng khiT lu'u huynh va he thdng khiT NOx. Tai Viet Nam, cdng nghe khiT lu'u huynh bang da vdi la cdng nghe Ipc SOx phd bien. Tuy nhien, tren the gidi gan day, bat dau ap dung phu'dng phap khiT lu'u huynh bang nu'dc bien va Nha may Nhiet dien Vung Ang 1, la nha may thu tru'dc khi thai ra bien. dien dau tien eiia Viet Nam iTng dung cdng nghe nay. HE THONG XLf LY KHOI THAI Cd CHE PHAN UfNG HOA HOC Khdi thai tiT Id hdi, di qua he thdng Ipc bui tTnh dien, Nu'dc bien cd thanh phiin ti/ nhien sedium mang tfnh quat hut du'dc dLTa qua thiet bj trae ddi nhiet khi-khi de lam kiem va du'dc sir dung lam chift hiip thu va trung hda sul- giam nhiet dp khdi thai tru'dc khi di vap thifp hifp thu. phur dioxide - SO2 treng khdi thai. Sau dd, SO2 bj hifp thu Tai thap hifp thu SO2 bj tach ra khdi khdi thai khi bj trong nu'dc bien bj oxy hda, bdi khdng khi thanh ion sul- nu'dc bien phun vae ddng khdi chay ngu'dc. Thap hap thu phate S042- tru'dc khi du'dc thai ra bien. du'dc thiet ke gidng gian phun su'dng de dam bao tiep xiic Phan irng hda hpc du'dc dien ra nhtT sau: tdt gitTa ddng khi Idng va tang kha nang hap thu SO2. SO2 (khi) -1- H2O => S032- + 2H-I- Khdi thai sau khi du'dc xd ly d thap hifp thu se quay lai Hifp thu (1) bd trap ddi nhiet khi-khi de tang nhiet dp, dam bae khdi cd S032- -I- V2O2 => S042- Oxi hda (2) nhiet dp cao, phat tan tdt. HCO3- + HH- => CO2 + H2O HE THONG xCr LY Nl/6C BIEN Trung hda (3) Nu'dc bien sir dung che he thdng khiT lu'u huynh, du'dc 6 phan iTng thir nhat (1), SO2 du'dc hifp thu bdi nu'dc liiy d dau ra binh ngUng, chia lam hai tuyen. Ddng thiT nhift bien thanh cac ien sulphite va hydro. Tang mat dp ciia cac ion hydrp cd nghTa la tang dp axit va lam giam dp pH. 6 phan iTng thir hai (2), cac ipn sulphite ket hdp vdi oxy Seawater thanh cac ion sulphate. 6 phan irng thir ba (3), cac ion bicarbonate HCO3- trong nu'dc bien phan iTng vdi cac ion hydro, sau dd trung hda hieu iTng acid ciia qua trinh oxy hda lu'u huynh, va phan iTng nay cung lam tang dp pH. QUY TRINH CONG NGHE Qua trinh khiT ILTU huynh bang nu'dc bien bae gdm hai he thdng. He thdng thir nhift la he thdng xd ly khdi thai, khdi se du'dc gia nhiet tru'dc khi thai qua dng khdi. He thdng thir hai la he thdng xd ly nu'dc bien, ndi trung hda chat hifp 40| KHOA HOC & CONG NGHE » (S
  2. Gi^ thieu I du'dc dan den dinh thap hiip thu de lam Sea Water FGD Process Flow Diagram chilt hiip thu CO2. Phan nu'dc bien cdn lai, du'dc dan ve khu xd ly nu'dc bien va du'dc ^ Flue gas (G) chia lam hai nhanh, mdt nhanh chay thang Water (L) E.AshorPM(S} vap be sue khi, mdt nhanh chay ve cudi Clean flue gas to Stack ^ Oxidation air (G) qua trinh xd ly. (overall absorption efficiency 86%) G: gas phase Phan nu'dc bien d thap hifp thu sau khi L: liquid phase Stack hap thu CO2 bj tang ndng dp acid, phan nu'dc bien nay sau dd du'dc ehay ve be sue GGH Water to Absort>er (35% of alkalinity demand) khi hda trdn vdi lu'dng nu'dc bien eiia ddng "t To other absortKr thiT nhat. Qua trinh oxy hda du'dc trd giup Flue gas out of FGD bdi cac quat thdi, day nhanh qua trinh oxy hda CO2 thanh sulphate vd hai, hda tan Absorber spray tower FGD Water from condenser hean toan va lam tang lu'dng oxy hda tan Pumps tru'dc khi du'dc thai ra bien. Ngoai ra, be 2x100% oxy hda cdn cd tac dung lam giam nhiet dp ciia nu'dc bien sau khi di ra khdi thap Flue gas from boiler Water to ondation basin {120% of alkalinity demand) hiip thu. Flue gasftomESP (PM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản