Assembly part 8

Chia sẻ: Dqdsadasd Qwdasdsad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
7
download

Assembly part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Triển khai Các ứng dụng Windows Forms nên được gói trong một Windows Installer Package và phân phối sử dụng Windows Installer. Các điều khiển bên trong trang web nên được gói trong file .cab hoặc là file .DLL.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Assembly part 8

  1. Triển khai Các ứng dụng Windows Forms nên được gói trong một Windows Installer Package và phân phối sử dụng Windows Installer. Các điều khiển bên trong trang web nên được gói trong file .cab hoặc là file .DLL. Sự phân phối có thể qua đường tải mã. Các ứng dụng ASP.NET nên được phân phối sử dụng xcopy hoặc ftp. Bây giờ chúng ta sẽ nới một chút nữa về sự triển khai của các DLL đơn giản. Sự triển khai của các DLL (Deployment of DLLs) Việc đóng gói DLL có thể thực hiện bằng nhiều cách – nếu assembly tồn tại là một đơn DLL, điều này đủ khả năng đóng gói. Bằng cách dùng cabinet file cho multiple DLLs, các file cấu hình và các file phụ thuộc khác có thể được đặt trong một file đã được nén thành file .cab nó cũng thuận lợi cho tốc độ download, Nhưng cabinet file không được quá lớn bởi vì quá nhiều assemblies. Một cabinet file được tạo nhờ vào Cab Project Wizard của Setup và Deployment Projects với Visual Studio .NET. Files trong menu Project | Add | File. Một lợi ích nữa là Visual Studio .NET hỗ trợ tạo Microsoft Installer Packages bằng Setup Wizard và Merge Modules có thể sử dụng mà không cần Windows Installer Packages với Môdun kết hợp (Merge Module Project). Tạo một Module kết hợp Một môdun kết hợp dễ dàng được tạo không cần Visual Studio .NET. Tất nhiên InstallShield hoặc Wise của Windows có nhiều tính năng hơn Merge Module Project trong Visual Studio, nhưng Merge Module Project được kèm theo không cần Visual Studio .NET sẽ giải quyết nhiều vấn đề cài đặt mà không cần đến "người anh lớn hơn" Khi chọn Build | Deploy Solution với thư viện lớp đã mở project, một hộp thông điệp xuất hiện yêu cầu một deployment project phải được tạo. Merge Module Project nên được chọn. File System View được mở trong Visual Studio .NET; ô bên trái hiển thị chỉ dẫn nơi files có thể được cấu hình cho cài đặt, ba folders được tạo ra tự động như sau : • Common files folder được dùng cho các file phổ biến được chia sẽ giữa các ứng dụng; C:\Program Files\Common • Assemblies đặt bên trong global assembly cache folder sẽ được cài đặt trong global assembly cache trong suốt quá trình cài.
  2. • Module retargetable folder phần lớn dùng để kết hợp các module. Các module kết hợp sẽ được sùng từ MSI Package. MSI package sau đó định nghĩa trong thư mục các files Khi chọn Module Retargetable Folder dùng menu Add | Project Output chúng ta thấy như sau: Bây giờ cần thiết chọn Primary output, nó gồm DLL và EXE files, và (nếu có khả năng) Localized resources bao gồm cả satellite assemblies. Tất cả assemblies tham khảo đều tự động gộp trong module kết hợp. Module kết hợp này bây giờ có thể sử dụng không cần Windows Installer packages cho các ứng dụng khác.  
Đồng bộ tài khoản