intTypePromotion=1
ADSENSE

AutoCAD -tiếng Việt

Chia sẻ: Diemanh Diemanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

943
lượt xem
382
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AutoCAD

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AutoCAD -tiếng Việt

 1. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Bµi 1 1.Khëi ®éng AutoCAD : nhÊp ®óp chuét vµo biÓu t îng AutoCAD tªn mµn h×nh hoÆc vµo program/ AutoCAD 2.CÊu tróc mµn h×nh Graphics area : lµ vïng ta thÓ hiÖn b¶n vÏ - UCSicon :biÓu t îng hÖ täa ®é n»m díi gãc tr¸i mµn h×nh( bËt t¾t b»ng lÖnh ucsicon)cursor : con ch¹y Startup line : dßng tr¹ng th¸i n»m phÝa díi mµn h×nh hiÓn thÞ :GRID, SNAP, ORTHO, OSNAP, MODEL, TILE Coordinate display : hiÓn thÞ täa ®é con ch¹y(giao cña hai sîi tãc) Command line: vïng dßng lÖnh -n¬i nhËp lÖnh trùc tiÕp Menu bar : thanh ngang danh môc menu n»m trªn mµn h×nh Toolbar : thanh c«ng cô . 3.C¸c lÖnh vÒ mµn h×nh:  -§æi mµu mµn h×nh: tool/preferences/ display-color  -Thay ®æi ®é dµi sîi tãc con ch¹y: : tool/preferences/pointer - cursor size  -BËt t¾t täa ®é con ch¹y -F6  -BËt t¾t thanh c«ng cô: View/ toolbar  -Shift + ph¶i chuét : gäi tr×nh ®¬n di ®éng  -ChuyÓn mµn h×nh ®å häa sang mµn h×nh v¨n b¶n : F 2  -§èi víi AutoCAD 14 cã c¸c c¸ch gäi lÖnh:  -Vµo lÖnh tõ bµn phÝm: dßng command line  -Gäi lÖnh tõ danh môc menu  -Gäi lÖnh tõ thanh c«ng cô  -Ph¶i chuét hoÆc nhÊn phÝm up arrow (mòi tªn híng lªn) ®Ó gäi l¹i lÖnh võa thùc hiÖn  -NhÊn phÝm esc ®Ó hñy bá lÖnh ®ang thùc hiÖn *L u ý : trong khi lµm viÖc víi auto CAD lu«n ph¶i ®Ó ý c¸c dßng lÖnh command line vµ tr¶ lêi ®óng c¸c c©u hái cña dßng lÖnh.C¸c lÖnh n»m trong dÊu ngoÆc < > lµ lÖnh mÆc ®Þnh cña autoCAD, ta chØ cÇn enter ®Ó chÊp nhËn lÖnh ®ã. (hoÆc ph¶i chuét ) 1
 2. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 4.C¸c lÖnh ®Þnh d¹ng b¶n vÏ * Më 1 b¶n vÏ míi : file/New hay command :New Hép :create new drawing chän start from serathch chän metric tõ môc select default settting NhËp OK ®Ó lµm viÖc víi hÖ mÐt *§Þnh giíi h¹n b¶n vÏ : -Format / drawing limits: On/off/ < lower left corner> enter ( chÊp nhËn to¹ ®é gãc tr¸i cña trang giÊy) < 12.0000,9.0000> nhËp täa ®é gãc ph¶i cña b¶n vÏ VD : b¶n vÏ A 4 , tû lÖ 1/100 ®¸nh 29700, 21000 Sau khi ®Þnh d¹ng xong , nhËp lÖnh Z enter dïng lùa chän A enter ®Ó quan s¸t toµn bé b¶n vÏ 5.Mét sè lÖnh vÏ c¬ b¶n : * LÖnh Line :vÏ ®o¹n th¼ng b»ng c¸ch nhËp ®IÓm ®Çu vµ cuèi -NhËp lÖnh : -Draw/line BiÓu t îng command : L enter From point : NhËp täa ®é ®iÓm ®Çu To point : nhËp to¹ ®é ®IÓm tíi ,tiÕp tôc nhËp c¸c ®IÓm tiÕp ®Õn khi enter hoÆc ph¶I chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh. Muèn khÐp kÝn ®a tuyÕn vÏ b»ng lÖnh line thµnh 1 ®a gi¸c ta nhËp lÖnh close(c enter ) U(undo) : hñy bá 1 ®o¹n th¼ng võa vÏ tr íc ®ã * LÖnh polygon : vÏ ®a gi¸c ®Òu Draw/ polygon biÓu t îng command :pol enter Number of sides : nhËp sè c¹nh cña ®a gi¸c Cã 3 c¸ch vÏ ®a gi¸c -§a gi¸c ngo¹i tiÕp ®êng trßn (circumscribed about circle ) Edge / < Center of polygon > : nhËp täa ®é t©m cña ®a gi¸c Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) : C enter Radius of circle : nhËp b¸n kÝnh ®êng trßn néi tiÕp -§a gi¸c néi tiÕp ®êng trßn (Inscribed in circle) 2
 3. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Edge / < Center of polygon > : nhËp täa ® é t© m cña ® a gi¸c Inscribed in circle/ circumscribed about circle (I/C) < > : I enter Radius of circle : nhËp b¸ n kÝnh ®êng t rßn ngo¹i t iÕp -§a gi¸c qua ® iÓm ® Çu vµ cuèi cña 1 c¹nh (edge) Edge / < Center of polygon > : e enter First end point of edge : nhËp täa ® é ® iÓm ® Çu cña 1 c¹nh ® a gi¸c Second end point of edge : nhËp täa ® é ® iÓm cuèi cña 1 c¹nh ® a gi¸c * LÖnh rectange : vÏ h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch ®a täa ®é 2 ®iÓm gãc ®èi diÖn nhau cña h×nh ch÷ nhËt Draw /rectange biÓu t îng command : rec enter C¸c lùa chän cña c¸ch vÏ h×nh ch÷ nhËt : Chamfer/elevation/fillet/thickness/width/ < first corner > -Chamfer : v¸t mÐp 4 gãc h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch nhËp kho¶ng c¸ch tõ gãc LÖnh : c enter -Fillet: bo trßn 4 gãc h×nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch nhËp b¸n kÝnh bo trßn LÖnh : f enter -Width: ®é réng cho nÐt vÏ h×nh ch÷ nhËt LÖnh : w enter -Elevation /thickness: ®Þnh cao ®é vµ ®é dµy trong vÏ 3D Chó ý : sau khi ®· vÏ h×nh ch÷ nhËt theo c¸c lùa chän nh trªn, muèn vÏ tiÕp 1 h×nh ch÷ nhËt kh¸c kh«ng cã c¸c lùa chän th× ph¶i x¸c lËp l¹i tham sè c¸c lùa chän cña lÇn vÏ tr íc b»ng 0 * LÖnh circle :vÏ ®êng trßn Draw /circle biÓu t îng command : c enter Cã 5 c¸ch vÏ ®êng trßn -T©m vµ b¸n kÝnh ( center, radius) 3P / 2P / TTR/ < center point > :NhËp täa ®é hay chØ ra t©m ®êng trßn Diameter / < Radius > : nhËp b¸n kÝnh hay täa ®é 1 ®iÓm trªn ®êng trßn -T©m vµ ®êng kÝnh ( center, Diameter) 3P / 2P / TTR/ < center point > :NhËp täa ®é hay chØ ra t©m ®êng trßn Diameter / < Radius > : d enter -nhËp ®êng kÝnh -§êng trßn ®i qua 3 ®iÓm : 3P / 2P / TTR/ < center point > :3P enter 3
 4. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 First point :nhËp ® iÓm t hø nhÊt Second point:nhËp ® iÓm t hø hai Third point :nhËp ® iÓm t hø ba -§êng t rßn ® i qua 2 ® iÓm ® Çu vµ cuèi cña ®êng kÝnh 3P / 2P / TTR/ < center point > :2P enter First point on diameter :nhËp ® iÓm ® Çu cña ®êng kÝnh Second point on diameter :nhËp ® iÓm cuèi cña ®êng kÝnh -§êng t rßn t iÕp xóc víi 2 ® èi t îng vµ cã b¸ n kÝnh R (TTR) 3P / 2P / TTR/ < center point > :TTR enter Enter tangent spec :chän ® èi t îng t hø nhÊt ®êng t rßn t iÕp xóc Enter second tangent spec :chän ® èi tîng t hø hai ®êng t rßn t iÕp xóc Radius: nhËp b¸ n kÝnh 6.Truy b¾t ®iÓm b»ng tr×nh ®¬n di ®éng: shift + ph¶i chuét -END point : dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm ®Çu hoÆc cuèi cña :Line, spline, pline, mline vµ c¸c c¹nh cña ®a gi¸c, h×nh ch÷ nhËt. -Mid point : dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm gi÷a cña :Line, spline, pline, mline vµ c¸c c¹nh cña ®a gi¸c, h×nh ch÷ nhËt. -INTersection: dïng ®Ó truy b¾t giao ®iÓm cña hai ®èi tîng. -QUAdrant :b¾t vµo ®iÓm gãc 1/4 cña circle, ellipse, arc. -CENter :dïng ®Ó truy b¾t ®iÓm t©m cña circle, ellipse, arc. -TANgent :truy b¾t ®iÓm tiÕp xóc víi circle, ellipse, arc, spline. -PERpendicular : truy b¾t ®iÓm vu«ng gãc víi ®èi t îng. -NODe : truy b¾t 1 ®iÓm -INSert :truy b¾t vµo ®iÓm chÌn dßng text vaf block -Nearest :truy b¾t vµo ®iÓm gÇn nhÊt LÖnh truy b¾t nµy chØ cã t¸c dông khi ®ang thùc hiÖn 1 lÖnh autoCAD vµ mçi lÇn muèn thùc hiÖn 1 lÖnh truy b¾t ta ph¶i lÆp l¹i thao t¸c. 4
 5. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Bµi 2: LÖnh vÏ c¬ b¶n(tiÕp) 1.LÖnh arc : vÏ cung trßn -Draw / arc BiÓu t îng command : a enter -10 c¸ch vÏ cung trßn arc Center/: a.Cung trßn qua 3 ®iÓm ( 3point) b.§iÓm ®Çu, t©m, ®iÓm cuèi ( start, center, end ) c.§iÓm ®Çu, t©m, ®iÓm cuèi ( start, center, end ) d.§iÓm ®Çu, t©m, gãc ë t©m ( start, center, angle ) e.§iÓm ®Çu, t©m, chiÒu dµi d©y cung( start, center, length of chord) f.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , b¸n kÝnh ( start, center, radius) g.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , gãc ë t©m ( start, center, angle ) h.§iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi , híng tiÕp tuyÕn cña cung t¹i ®iÓm b¾t ®Çu ( start, center, direction ) arc Center/:c enter k.T©m, ®iÓm ®Çu, ®iÓm cuèi (center, start, end ) l.T©m, ®iÓm ®Çu, gãc ë t©m (center, start, angle) m.T©m, ®iÓm ®Çu, chiÒu dµi d©y cung (center, start, length) 2.LÖnh point : vÏ ®iÓm -Command :PO enter -Point :chØ ®Þnh ®iÓm -Ta cã thÓ ®Þnh ®îc c¸ch hiÓn thÞ ®iÓm b»ng c¸ch vµo Format / point style 3.LÖnh pline : vÏ ®a tuyÕn lµ 1 ®èi t îng ®ång nhÊt Draw/ polyline biÓu t îng command :PL enter 5
 6. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 From point: nhËp ® iÓm ® Çu Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/< Endpoint of line> :nhËp ® iÓm cuèi C¸ c lùa chän: -Arc : vÏ cung t rßn Command: a enter Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width/ < Endpoint of arc> : t ¬ ng t ù nh lÖnh vÏ cung t rßn. Muèn t rë l¹i vÏ ® o¹n t h¼ng gâ l enter -Close : c enter khÐp kÝn ® a t uyÕn * Chó ý : sau khi ® · vÏ h× nh ch÷ nhËt t heo c¸c lùa chän nh t rªn, muèn vÏ t iÕp 1 h× nh ch÷ nhËt kh¸ c kh«ng cã c¸c lùa chän t h× ph¶i x¸c lËp l¹i t ham sè c¸c lùa chän cña lÇn vÏ t ríc b»ng 0 4.LÖnh ellipse : Draw/ ellipse biÓu t îng command :el enter C¸c lùa chän -Arc/Center/:nhËp ®iÓm ®Çu vµ cuèi cña trôc thø nhÊt, ®iÓm cuèi b¸n trôc thø hai -Arc/Center/:c enter - vÏ ellipse qua t©m vµ hai ®iÓm cuèi hai b¸n trôc -Arc/Center/: a enter -vÏ cung ellipse .VÏ cung qua t©m hoÆc ®iÓm trªn cung. X¸c ®Þnh 2 b¸n trôc vµ hai ®iÓm ®Çu cuèi cung . 5.LÖnh donut : vÏ h×nh v»n kh¨n Draw/ donut biÓu t îng command :do enter C¸c tham sè: inside dimeter : nhËp gi¸ trÞ ®êng kÝnh trong outside dimeter : nhËp gi¸ trÞ ®êng kÝnh ngoµi center of soughnut : nhËp täa ®é t©m cña donut 7.LÖnh fill :t« ®Æc ®èi t îng ON/OFF : off- kh«ng t«, on- t« 8.LÖnh thu phãng mµn h×nh: zoom View/ zoom command : z enter -Realtime : gi÷ tr¸i chuét kÐo vÒ tr¸i thu nhá, vÒ ph¶i phãng to. Tho¸t khái esc 6
 7. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 -All: autocad t¸ i t¹o l¹i mµn h× nh sao cho mäi ® èi t îng cña b¶n vÏ sÏ ®îc t hu vµo mµn h× nh vµ n»m t rong giíi h¹n b¶n vÏ -Center : phãng to mµn h× nh quanh 1 t© m ® iÓm víi chiÒu cao cöa sæ -Dynam ic : hiÖn lªn h× nh ¶nh cña toµn b¶n vÏ vµ t rong h× nh vÏ cña khung cöa sæ hiÖn hµnh ta cã t hÓ t hay ® æi kÝch t híc di chuyÓn khung cöa sæ ® éng vµ nÕu chÊp nhËn 1 ® iÓm nh× n nµo ® ã t h× ta nhÊp phµi chuét -Window : phosng to mµn h× nh phÇn h× nh ¶nh x¸c ® Þnh bëi khung cöa sæ h× nh ch÷ nhËt b»ng c¸ch x¸c ® Þnh 2 ® iÓm -Extents : phãng to toµn bé c¸c ® èi t îng b¶n vÏ ® Õn kh¶ n¨ ng lín nhÊt cã t hÓ -Previous : phôc håi lÖnh zoom t ríc ® ã -Scale : (X/XP ) phãng to t hu nhá b»ng c¸ch nhËp t û lÖ Tho¸ t khái lÖnh zoom ph¶i chuét hoÆc phÝm esc 9.LÖnh di chuyÓn mµn h×nh: Pan View/ pan biÓu t îng command : p enter Cho phÐp dÞch chuyÓn b¶n vÏ theo ý muèn mµ kh«ng thay ®æi ®é lín. Tho¸t khái lÖnh pan ph¶i chuét hoÆc phÝm esc 7
 8. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Bµi 3: A.C¸c lÖnh vÒ lùa chän ®èi t îng : -C¸ ch chän tõng ® èi t îng : nhÊp t r¸ i chuét vµo tõng ® èi t îng cÇn chän.c¸c ® èi t îng nµy xuÊt hiÖn nÐt ® øt ® o¹n. -C¸ ch chän ® èi tîng t heo khung bao : rª chuét tõ t r¸ i sang ph¶i t hµnh 1 khung bao quanh c¸c ® èi t îng cÇn chän c¸c ® èi t îng nµy xuÊt hiÖn nÐt ® øt ® o¹n.ChØ c¸c ® èi t îng n»m t rong khung chän m íi ®îc chän. -C¸ ch chän ® èi tîng t heo khung c¾t : rª chuét tõ ph¶i sang t r¸ i t hµnh 1 khung bao quanh c¸c ® èi t îng cÇn chän c¸c ® èi t îng nµy xuÊt hiÖn nÐt ® øt ® o¹n.Nh÷ ng ® èi t îng ch¹m vµo khung chän ® Òu ®îc chän. -C¸ c lÖnh xãa vµ phôc håi ® èi t îng: * LÖnh xãa : chän ®èi t îng cÇn xãa vµo menu edit/ clear hoÆc command : erase(e enter) * LÖnh phôc håi : -Command :oops -phôc håi c¸c ®èi t îng xãa b»ng lÖnh erase -LÖnh undo: ctrl + z -quay l¹i 1 thao t¸c tr íc ®ã -LÖnh redo :ctrl + y- trë l¹i thao t¸c võa undo B.C¸c lÖnh t¸c ®éng trùc tiÕp lªn ®èi t îng: 1.LÖnh chuyÓn dêi c¸c ®èi tîng : Modify / move BiÓu t îng : command: m enter Dïng ®Ó chuyÓn dêi 1 hay nhiÒu ®èi t îng th«ng qua ®iÓm chuÈn ®Õn 1 vÞ trÝ kh¸c trªn b¶n vÏ. Select objects: chän ®èi t îng cÇn di chuyÓn, sau ®ã tiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh chän. Base point or displacement :chän ®iÓm chuÈn ®Ó dêi Second point or displacement : chän ®iÓm dêi ®Õn hay nhËp kho¶ng dêi 2.LÖnh xÐn ®èi tîng : Modify / trim BiÓu t îng command :tr enter XÐn 1 phÇn ®èi t îng b»ng c¸ch chän dao c¾t vµ phÇn cÇn c¾t Víi 1 dao c¾t : xÐn 1 phÇn cña ®èi t îng Víi 2 dao c¾t : xÐn phÇn cña ®èi t îng n»m gi÷a hai dao c¾t 8
 9. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Select objects: chän ® èi tîng lµm dao c¾t, sau ® ã t iÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét ® Ó kÕt t hóc lÖnh chän. < select object to t rim > /project / edge / undo : chän phÇn cÇn c¾t bá Ph¶i chuét kÕt t hóc lÖnh Chó ý : cã lÖnh undo côc bé phôc håi ® èi t îng bÞ xãa nhÇm( u enter ) 3.LÖnh kÐo dµi ®èi tîng : modify / Extend BiÓu t îng command: ex enter dïng ®Ó kÐo dµi 1 ®èi t îng ®Õn ch¹m vµo 1 ®èi t îng kh¸c. select boundary edge(s):(projmode=View,Edgemode=no extend) select object:chän ®èi t îng lµ ®êng biªn, hay ®Ých cÇn kÐo tíi.Chän tiÕp hay ph¶i chuét ®Ó kiÓm nhËn. / project/ edge/ undo :chän ®èi t îng cÇn kÐo dµi, ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh. 4.LÖnh quay ®èi tîng: modify / rotate BiÓu t îng command: ro enter Dïng ®Ó quay 1 ®èi t îng quanh 1 ®iÓm chuÈn gäi lµ t©m xoay. select object:chän ®èi t îng cÇn xoay, ph¶i chuét ®Ó kiÓm nhËn. Base point : chän t©m xoay / reference : chän gãc quay hoÆc gâ R enter ®Ó ®a gãc thanh chuÈn. 5.T¹o c¸c ®èi tîng ®ång d¹ng: modify / ofset BiÓu t îng command: o enter Dïng ®Ó t¹o 1 ®èi t îng míi ®ång d¹ng vµ c¸ch ®Òu ®èi t îng gèc 1 kho¶ng ®Þnh tr - íc. Offset distance or through: ®a kho¶ng c¸ch cÇn offset Select object to offset : chØ ®èi tîng cÇn offset Side to offset ?: híng offset- chØ híng b»ng chuét tr¸i Select object to offset : tiÕp tôc chän ®èi t îng cÇn offset hoÆc ph¶i chuét kÕt thóc lÖnh. 6.LÖnh sao chÐp ®èi tîng modify / copy BiÓu t îng command: cp enter Dïng ®Ó sao chÐp tõ ®èi t îng ban ®Çu ra nhiÒu ®èi t îng kh¸c Select object : chän ®èi t îng cÇn sao chÐp.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp nhËn 9
 10. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 < basepoint or displancement> / mult iple : chän ® iÓm chuÈn.NÕu muèn t¹o ra nhiÒu ® èi t îng liªn t iÕp t h× t ríc khi chän ® iÓm chuÈn gâ M enter tõ bµn phÝm Second point or displancement: chän vÞ t rÝ cÇn sao chÐp t íi 7.LÖnh ®èi xøng g¬ng: modify / mirror BiÓu t îng command: mi enter Dïng ®Ó t¹o c¸c ®èi t îng míi ®èi xøng g¬ng víi c¸c ®èi t îng ®îc chän qua 1 hoÆc hai ®iÓm chän Select object : chän ®èi t îng ®Ó lÊy ®èi xøng.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp nhËn First point or mirror line :diÓm thø nhÊt cña trôc ®èi xøng Second point or mirror line :diÓm thø hai cña trôc ®èi xøng Delete old object ?< N>:xãa ®èi t îng ®îc chän hay kh«ng? 8.LÖnh t¹o m¶ng : modify / array BiÓu t îng command: ar enter Dïng ®Ó t¹o c¸c ®èi t îng thµnh tõng d·y( hµng vµ cét) hoÆc x¾p xÕp chóng xung quanh 1 diÓm. Select object : chän ®èi t îng ®Ó lÊy ®èi xøng.Chän tiÕp hoÆc ph¶i chuét ®Ó chÊp nhËn T¹o m¶ng h×nh ch÷ nhËt:rectangular array Rectangular or polar array (P/R )< R > R enter Number of row (---) < 1> : cho sè hµng Number of column(| | | ) < 1> : cho sè cét Unit cell or distance between row(---): kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hµng Distance between columns (| | | ) :kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cét M¶ng trßn : polar array Rectangular or polar array (P/R )< R > P enter Base / < specify center point or array > chän t©m cña m¶ng Number of items : sè ®èi t îng cÇn t¹o o Angle to fill (+=ccw : -=cw) gãc quay cÇn t¹o qua ®iÓm t©m Rotate object as they are copiod?< Y/N >:cã quay c¸c ®èi t îng khi sao chÐp kh«ng Bµi 4: 10
 11. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 HÖ täa ®é nhËp ®iÓm trong AutoCAD Trôc Y(chiÒu d¬ ng ) Gèc täa ® é( 0,0 ) Trôc X ( chiÒu d¬ ng ) *Täa ®é tuyÖt ®èi Y A x (theo chiÒu truc X) M (x,y ) y ( chiÒu theo trôc y) O ( 0,0 ) B X Täa ®é tuyÖt ®èi : täa ®é ®iÓm so víi gèc täa ®é -x : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc X(OB), cïng chiÒu trôc X lµ chiÒu d¬ng, ngîc chiÒu lµ ©m. ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ -y : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc Y(OA), cïng chiÒu trôc Y lµ chiÒu d¬ng, ngîc chiÒu lµ ©m. ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ -C¸ch nhËp: command: x,y enter * Täa ®é cùc tuyÖt ®èi Y 11
 12. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 M (D < α) α O ( 0,0 ) X Täa ® é cùc t uyÖt ® èi : -D : kho¶ng c¸ch gi÷ a ® iÓm vµ gèc täa ® é (OM) -α : gãc gi÷ a ®êng t h¼ng nèi ® iÓm víi gèc täa ® é so víi t rôc X ,ngîc chiÒu kim ® ång hå lµ chiÒu d¬ ng, cïng chiÒu kim ® ång hå lµ chiÒu © m. §¬ n vÞ lµ ® é -C¸ ch nhËp: command: D < α enter *Täa ®é t ¬ng ®èi Y A M 2 (x2,y2 ) M1 ( x 1,x2 ) B X Täa ®é t ¬ng ®èi : täa ®é ®iÓm so víi ®iÓm x¸c ®Þnh tr íc ®ã. -x : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ ®iÓm theo trôc X(M 1B = x2 - x1), ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ -y : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ gèc täa ®é theo trôc Y(M 1A = y2 - y1), ®¬n vÞ tÝnh theo ®¬n vÞ b¶n vÏ 12
 13. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 -C¸ ch nhËp: command: @x,y enter *Täa ®é cùc t ¬ng ®èi Y M 2(D < α) α M1 ( 0,0 ) X Täa ®é cùc t ¬ng ®èi : -D : kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm vµ ®iÓm x¸c ®Þnh tr íc ®ã (M 1M 2) -α : gãc gi÷a ®êng th¼ng nèi 2 ®iÓm víi gèc täa ®é so víi trôc X ,ngîc chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu d¬ng, cïng chiÒu kim ®ång hå lµ chiÒu ©m. §¬n vÞ lµ ®é -C¸ch nhËp: command: @D < α enter LÖnh Mline :dïng ®Ó vÏ ®o¹n th¼ng gåm nhiÒu ®êng song song Draw / multiline Command : ml (mline ) enter Justification / scale/ style /< from point >: Justification : J enter chØnh ®iÓm kÐo -Top/ zero /bottom : Top : ®iÓm kÐo n»m t¹i nÐt trªn Zero : ®iÓm kÐo n»m t¹i gi÷a hai nÐt Bottom : ®iÓm kÐo n»m t¹i nÐt díi -Scale : s enter kho¶ng c¸ch gi÷a hai nÐt < from point >: ®iÓm b¾t ®Çu 13
 14. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 To point : ® iÓm t iÕp t heo -Undo : u enter quay l¹i 1 bíc vÏ -Close : c enter khÐp kÝn 1 ®êng m line §èi t îng m line kh«ng chÞu t¸ c dông cña lÖnh t rim , extend. Muèn sö dung c¸c lÖnh nµy t ríc hÕt ph¶i vµo lÖnh explode ® Ó ph¸ vì ® èi t îng m line LÖnh ph¸ vì ®èi t îng ®a tuyÕn: Modify/ explode command: x enter Dïng ®Ó ph¸ vì c¸c ®èi t îng nh polyline, h×nh ch÷ nhËt, ®a gi¸c… thµnhc c¸c ®èi t - îng riªng biÖt lµ c¸c ph©n ®o¹n cña ®èi t îng cò Select object: chän ®èi t îng. TiÕp tôc chän hoÆc ph¶i chuét ®Ó kÕt thóc lÖnh 14
 15. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Bµi 5: A.T« chÊt liÖu mÆt c¾t: Draw / hatch Command:h enter HiÖn hép t ho¹i : boundary hatch 1.Pttern type: -Chän mÉu mÆt c¾t theo th viÖn cã s½n trong m¸y -Sö dông nót Next vµ Previous ®Ó lËt trang vËt liÖu -Chän vËt liÖu nµo th× Ên tr¸i chuét vµo mÉu vËt liÖu ®ã råi nhÊn OK -§Ó t« ®en 1 vïng kÝn ta lùa chän chÕ ®é Solid 2.Pattern properties : dïng ®Ó g¾n tÝnh chÊt cho mÉu mÆt c¾t. -Iso pen width : chiÒu réng nÐt vÏ khi in -Scale: hÖ sè tû lÖ cho mÉu c¾t ®ang chän Chó ý : nÕu b¶n vÏ ®¬n vÞ lµ m th× nh÷ng vËt liÖu cã dÊu (*) bªn trªn hoÆc b¾t ®Çu b»ng ch÷ AR- th× ta chän tû lÖ: 0,02-0,04 -Angle : §Þnh gãc nghiªng c¸c ®êng c¾t so víi mÉu chän -Spacing vµ double : chØ cã t¸c dông khi chän Usser – defined pattern -®©y lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng g¹ch chÐo (spacing) – t¹o ra ®êng g¹ch chÐo ®an chÐo nhau(double hatch) 3.Boundary – X¸c ®Þnh vïng vÏ mÆt c¾t *Pick point : x¸c ®Þnh ®êng biªn kÝn b»ng c¸ch chän 1 ®iÓm n»m trong *Select object :chän ®êng biªn kÝn b»ng c¸ch chän c¸c ®èi t îng bao quanh. *Remove island : sau khi chän xong ®êng biªn vµ vïng kÝn bªn trong,nÕu ta muèn trõ ®i c¸c vïng bªn trong ®êng biªn kÝn th× chän nót nµy *Selection : xem c¸c ®êng biªn ®· chän díi d¹ng nÐt khuÊt *Advanced options : xuÊt hiÖn hép héi tho¹i ®Ó chän chÕ ®é t« -Retain boundries : gi÷ l¹i ®êng biªn, 1 ®êng bao lµ polyline sÏ ®îc vÏ thªm kÌm mÆt c¾t -Make new boundary set : cho phÐp chän mét sè ®èi t îng lµm ®êng bao, c¸c ®èi t îng nµy ph¶i khÐp kÝn mét diÖn tÝch.sau khi kÕt thóc chän sÏ trë l¹i hép héi tho¹i lín.khi dïng Pick point ®Ó chän vïng t«, mÆc dï cã nhiÒu ®èi t - 15
 16. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 îng bao quanh ® iÓm nµy nhng chØ cã nh÷ ng ® èi tîng võa ®îc chän m íi ®îc dïng lµm ®êng bao. -Hatching style : c¸ch g¹ch m Æt c¾t Norman: nh t rªn h× nh Outer: chØ t« bªn t rong ®êng t rßn bªn ngoµi h× nh vu«ng Ignore : t« toµn bé diÖn t Ých h× nh t rßn, lÊp c¶ h× nh bªn t rong * Preview hatch : xem t ríc vïng ® · t« m Æt c¾t * Inherit properties : copy 1 m Éu t« ® · cã s½n t rong b¶n vÏ * Exploded hatch : bung c¸c ®êng nÐt t¹o m Éu t« m Æt c¾t t hµnh c¸c ® èi t îng ® éc lËp Sau khi chän xong , nhÊn APPLY ® Ó t hùc hiÖn. B.HiÖu chØnh mÆt c¾t: Modify / object/ hatch... XuÊt hiÖn hép héi tho¹i hatchedit t îng tù hép héi hto¹i Boundary htch. Bµi 6: Ghi kÝch th íc cho b¶n vÏ: NhËp lÖnh Format/dimension style hay dimension/style Command : d enter -Current : kiÓu kÝch thø¬c hiÖn hµnh -Name : nhËp tªn kiÓu kÝch th íc cÇn khai b¸o -Save : t¹o 1 kiÓu kÝch th íc tõ 1 kiÓu ®É cã -Rename : thay ®æi tªn 1 kiÓu kÝch th íc * Hép héi tho¹i : geometry -Scale : tû lÖ c¸c biÕn -Suppess 1st vµ 2st : bá qua ®êng kÝch th íc 1 hoÆc 2 Extension : kho¶ng vît cña ®êng kÝhc th íc ra khái ®êng dãng Spacing : kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®êng kÝch th íc chuÈn trong kiÓu ghi kÝch th íc chuÈn baseline -Extension line : ®êng giãng 16
 17. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Extension : kho¶ng vît cña ®êng giãng ra khái ®êng kÝch th íc Origin offset: Kho¶ng c¸ch tõ ®êng gèc tíi ®Çu ®êng giãng Color : mµu ®êng giãng -Arrrowdeads : mòi tªn Size : kÝch th íc mòi tªn -Center : dÊu t©m vµ ®êng t©m Size: kich th íc * Format : hép héi tho¹i hiÓu chØnh vÞ trÝ, ph ¬ng cña ch÷ sè ghi kÝch th íc -Use defined : ®Þnh ®iÓm chÌn cña ch÷ sè ghi kÝch th íc( th êng chØ chän khi ghi kÝch th íc cho ®êng trßn) -Force line inside : lu«n cã 1 ®êng th¼ng n»m gi÷a hai ®êng giãng -Fit : ®Þnh vÞ trÝ mòi tªn vµ ch÷ sè kÝch th íc Text and arrows : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®îc ®Æt vµo bªn trong, cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi Text only : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®îc ®Æt vµo bªn trong, nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ th× ch÷ ®îc ®Æt vµo bªn trong vµ mòi tªn ë ngoµi ,cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi Arrows only : nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho ch÷ vµ mòi tªn th× c¶ hai ®îc ®Æt vµo bªn trong, nÕu kho¶ng c¸ch ®ñ chç cho mòi tªn th× mòi tªn ®îc ®Æt vµo bªn trong vµ ch÷ ë ngoµi ,cßn kh«ng c¶ hai ®Òu n»m phÝa bªn ngoµi Best fit : bè trÝ sao cho tèt nhÊt Leader : kh«ng cã mòi tªn, nÕu ch÷ kh«ng võa bªn trong th× lµm ®êng dÉn ra bªn ngoµi No leader : kh«ng cã mòi tªn, nÕu ch÷ kh«ng võa bªn trong th× kh«ng lµm ®êng dÉn ra bªn ngoµi -Text : ®Þnh vÞ trÝ ch÷ so víi ®êng kÝch th íc -Horizontal justification: ®Þnh vÞ trÝ ph¬ng ngang so víi ®êng ghi kch th íc -Vertical justification: ®Þnh vÞ trÝ ph¬ng ngang so víi ®êng ghi kch th íc * Annotation : hép tho¹i liªn quan ®Õn ch÷ sè ghi kÝch th íc -Primary uniys: Prefix , suffix : ®Þnh tiÒn tè vµ hËu tè cho ch÷ sè ghi kÝch th íc Units : ®inh ®¬n vÞ cho biÕn kÝch th íc Nhãm scale: ®Þnh tû lÖ Linear : hÖ sè tû lÖ gi÷a gi¸ trÞ ®o ®îc trong b¶n vÏ vµ gi¸ trÞ cÇn ghi trong côm kÝch th íc cÇn ®o Paper space only : tû lÖ ®îc cho theo kh«ng gian giÊy vÏ Nhãm units : ®Þnh ®¬n vÞ ®o ®é dµi 17
 18. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Angle : ®¬n vÞ ®o gãc « precion : ®Þnh ®é chÝnh x¸c ( sè ch÷ thËp ph©n cã nghÜa sau dÊu phÈy ) Nhãm zero :suppression : bá sè kh«ng v« nghÜa trong ch÷ ghi kÝch th íc vµ ch÷ ghi dung sai -Alterrnate units : Enable units : cho phÐp chän hÖ thèng thay ®æi ®¬n vÞ( ®îc ghi trong ngoÆc ) Prefix, suffix : ®Þnh tiÒn tè vµ hËu tè cho hÖ thèng thay ®æi ®¬n vÞ -Tolerance : dïng ghi dung sai cho c¸c biÕn cã liªn quan -Text : Style : kiÓu ch÷ sè ghi kch th íc Height : chiÒu cao ch÷ sè ghi kÝch th íc Gap : kho¶ng c¸ch gi÷a ch÷ sè ghi kÝch th íc vµ ®êng ghi kÝch th íc Color : mµu cña ch÷ sè ghi kÝch th íc Sau khi ®Þnh d¹ng xong nhÊn save. HiÖu chØnh ch÷ sè ghi kÝch th íc: Dimension -align text : cho phÐp thay ®æi vÞ trÝ, ph¬ng cña ch÷ sè kÝch th íc cña 1 kÝch th íc liªn kÕt Command : dimedit Dimension edit ( home/ new.rotate ? oblique ) < home> Home : ®a ch÷ sè kÝch th íc vÒ vÞ trÝ ban ®Çu khi ghi kÝch th íc New : thay ®æi ch÷ sè ghi kÝch th íc Rotate : quay ch÷ sè kÝch th íc Oblique : ®Ó nghiªng ®êng giãng so víi c¸c ®êng ghi kÝch th íc LÖnh dimcontinue : dïng ghi chuçi kÝch th íc liªn tôc . C¸ch thùc hiÖn gièng lÖnh ghi kÝch th íc cã ®êng dãng lµ ®êng chuÈn. Lªnh tolerance: ghi dung sai h×nh d¹ng cho b¶n vÏ 18
 19. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Bµi 7: Ghi ch÷ cho b¶n vÏ : T¹o biÕn míi : Format / text style: hép héi tho¹i Text style Nót new :new text style- stylename : nhËp tªn kiÓu ch÷ míi. NhÊp OK Rename :®æi tªn 1 kiÓu ch÷ Delete : xãa 1 kiÓu ch÷ PhÇn Font :chän kiÓu ch÷ Preview : xem kiÓu ch÷ võa t¹o Hight : chiÒu cao cña ch÷ Upside down: dßng ch÷ ®øng ph¬ng ngang Backwards: dßng ch÷ ®øng ph¬ng th¼ng Width factor : hÖ sè chiÒu réng cña ch÷ Oblique angle : gãc nghiªng cña ch÷ Chän Apply vµ Close khi ®Þnh d¹ng xong ®Ó ®ãng hép tho¹i NhËp dßng ch÷ vµo b¶n vÏ: 1.Draw/text – single line text: Justyfy /style / : chän ®iÓm c¨n lÒ tr¸i Height () : chiÒu cao dßng ch÷ hoÆc ®iÓm thø hai trªn mµn h×nh Rotation angle(0.0000) : ®é nghiªng cña ch÷ Text : nhËp dßng ch÷ tõ bµn phÝm Text :tiÒp tôc nhËp dßng ch÷- enter hai lÇn ®Ó tho¸t khái lÖnh *C¸c lùa chän kh¸c: Style : chän 1 kiÓu ch÷ ®· khai b¸o lµm hiÖn hµnh 19
 20. Trung t©m ®µo t¹o Vµ ph¸t triÓn tin häc CID 521 NguyÔn chÝ thanh-Tel/Fax :7732889 Style name(or ?):nhËp tªn kiÓu ch÷ Just ify : J enter Align /fit /center/middle/right/TL/TC/TR/ML/Mc/MR/BL/BC/BR: c¸c kiÓu c¨ n lÒ – ta t hêng chän TL (top-left) 2.LÖnh text : command :text Justyfy /style / : chän ®iÓm c¨n lÒ tr¸i Height :chiÒu cao dßng ch÷ LÖnh text t ¬ng tù nh dtext nhng lÖnh nµy chØ ghi ®îc 1 dßng ch÷ vµ dßng ch÷ nµy chØ xuÊt hiÖn khi ta kÕt thóc lÖnh text 3.NhËp ®o¹n v¨n b¶n vµo b¶n vÏ Draw/Mtext – multiline text: command:Mt enter LÖnh nµy cho phÐp ta t¹o 1 ®o¹n v¨n b¶n ®îc giíi h¹n lµ h×nh biªn h×nh ch÷ nhËt ®o¹n v¨n b¶n võa t¹o ®îc coi nh 1 ®èi t îng cña b¶n vÏ Current text style : STANDARD Text height Specify first corner : chän ®iÓm gèc thø nhÊt Specify opposite corner or (Height/justify/rotation/style/width) : ®iÓm gèc thø hai Sau ®ã xuÊt hiÖn hép héi tho¹i Multiple Text Editor -Trang character: Style:chän kiÓu theo danh s¸ch kÐo xuèng Height : nhËp chiÒu cao dßng ch÷ Import : xuÊt hiÖn import text file ®Ó nhËp 1 tËp tin v¨n b¶n vµo khung h×nh ch÷ nhËt -Trang properties : Style : thay ®æi kiÓu ch÷ Justification : chiÒu réng ®o¹n v¨n b¶n Rotation : gãc nghiªng v¨n b¶n so víi ph¬ng ngang -Trang find/replace : cho phÐp ta thay ®æi c¸c ch÷ trong v¨n b¶n HiÖu chØnh v¨n b¶n: Modify/object /text.. cho phÐp ta thay ®æi dßng ch÷ vµ thay ®æi thuéc tÝnh Command: ddedit lÖnh t¾t: ed enter /undo: chän dßng text cÇn thay ®æi néi dung - NÕu ch÷ ®îc t¹o b»ng lÖnh text hoÆc dtext sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i edittext - NÕu ch÷ ®îc t¹o b»ng lÖnh mtext sÏ xuÊt hiÖn hép héi tho¹i edit mtext editer 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=943

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2