B17 Chuong 5-XHPT MVT&DV-NGN

Chia sẻ: Nguyễn Bùi Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
83
lượt xem
18
download

B17 Chuong 5-XHPT MVT&DV-NGN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'b17 chuong 5-xhpt mvt&dv-ngn', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: B17 Chuong 5-XHPT MVT&DV-NGN

 1. Chương 5:   Xu hướng phát triển mạng và  dịch vụ viễn thông  04/23/10 1
 2. Nội dung chính  Sự hội tụ của các mạng và dịch vụ viễn thông  Mạng thế hệ sau NGN  Công nghệ mạng riêng ảo (VPN)  Các công nghệ mạng không dây và di động 04/23/10 2
 3. 5.1 Sự hội tụ của các mạng và dịch vụ  viễn thông M ¹ NG N ng  IMS: IP Multimedia  Hội nhập thoại, Subsystem video và dữ liệu M¹ng   Mở rộng thị VoIP C on  ­êng i n rÓ n trường tÕ ti  Xu hướng toàn M¹ l   ng ai ghÐp cầu hóa  cạnh tranh ở ® §i n ho¹/ Ö t i  I er nt net những mức độ không thể lường trước trong thị M ¹ng c¸p vµ v«  tuyÕ n M ¹ sè i u  ng  lÖ M ¹ PSTN  ng  vµ  trường truyền vµ nt net I er IN 04/23/10 3
 4. Viễn thông Việt Nam Dân số: 85 triệu (2007) > 70% dân số ở ngoại thành Số thuê bao điện thoại : >40 tr. Số người sử dụng Internet > 16 tr. ~1,2 triệu thuê bao ADSL (12/2007) Ở Việt Nam, giai đoạn hiện nay là giai đoạn chuyển dịch giữa công nghệ thế hệ cũ (chuyển mạch kênh)  dần công nghệ thế hệ mới (chuyển mạch gói) diễn ra  trong hạ tầng cơ sở thông tin  trong các công ty khai thác dịch vụ  trong cách tiếp cận của các nhà khai thác mới khi cung cấp dịch vụ cho 04/23/10 khách hàng 4
 5. Số người sử dụng Internet ở Việt Nam Status of Vietnam Internet in 2004 7.0 8.00% 6.5 Internet user (millions) Internet user/population 6.0 7.00% % of Internet user/population No. of Internet users (millions) 5.5 6.00% 5.0 4.5 5.00% 4.0 3.5 4.00% 3.0 2.5 3.00% 2.0 2.00% 1.5 1.0 1.00% 0.5 0.0 0.00% Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sep Oct Nov 04/23/10 5
 6. Số người sử dụng Internet ở Việt Nam 18 2.50 16 Tổng s ố ngườ i s ử dụng Internet 2.03 16 14 Tốc độ tăng trưở ng hàng năm 2.00 14 12 1.69 1.17 1.50 10 8 6.9 1.14 5.9 1.00 6 3.5 4 0.50 2 0 0.00 2003 2004 2005 2006 2007 04/23/10 6
 7. Số người sử dụng Internet ở Việt Nam Theo số thuê bao quy đổi 04/23/10 7
 8. Số người sử dụng Internet ở Việt Nam Theo số người sử dụng 04/23/10 8
 9. Số người sử dụng Internet ở Việt Nam Số thuê bao internet băng rộng ở Việt Nam (theo Vnnic) : -2006: 500.000 -5/2007: 750.000 - 01/2008 là 1,41 triệu 04/23/10 9
 10. Xu hướng phát triển CNTT viễn thông trên thế  giới và ảnh hướng đối với cấu trúc mạng viễn thông Xu hướng phát triển công nghệ điện tử - tin học-viễn thông  Công nghệ điện tử với xu hướng phát triển hướng tới sự tích hợp ngày càng cao của các vi mạch  Sự phát triển của kỹ thuật số  Sự kết hợp giữa truyền thông và tin học, các phần mềm hoạt động ngày càng hiệu quả  Công nghệ quang làm tăng khả năng tốc độ và chất lượng truyền tin, chi phí thấp ... 04/23/10 10
 11. Các xu hướng phát triển trong công  nghệ mạng [ITU TSB]  IP CL C ¹ t anh  i  nh r ví  CO ATM CO PSTN/ISDN M «it ­êng  Ô n h«ng   r vi t Q oS kh«ng  ­î ® c  Q oS  ­î ® ¶m   ® c  b¶o  QoS cao ® ¶m   b¶o  C O   H o¹   éng  tnèi® Þnh  ­í =  t® kÕ     h ng  C L  H o¹   éng  =  t® kh«ng  tnèi kÕ     04/23/10   = Song  ­í       h ng 11
 12. Xu hướng phát triển công nghệ viễn thông: Công nghệ truyền dẫn: Công nghệ quang  quang hóa Công nghệ chuyển mạch: tích hợp vi mạch, kỹ thuật số, ATM: kết hợp kênh+gói, đa dịch vụ, đa tốc độ, chuyển mạch quang Công nghệ truy nhập: Kết hợp truyền thông và tin học: có các kiểu truy nhập như quang, cáp đồng (ADSL, HDSL …), vô tuyến 04/23/10 12
 13. Xu hướng phát triển mạng và dịch vụ   I   LEC   EC vµ  t uyÒ n  r thèng C ¸ dÞch  c  vô  C ¸ dÞch  c  vô  ph¸  r Ó n i p  t t i tÕ ph¸  r Ó n i p  tt i tÕ theo  cña  ¹ m ng  theo cña  ¹ m ng  hi n ¹ Ö ti t     í hÕ hÖ m i   tt i v ph¸  r ô C ¸ dÞch  c  vô  hi n  Ö nay cña  C ¸ dÞch  c  vô  ch  n d m ¹ hi n ¹ ng  Ö t i hi n  Ö nay  cña  S ù Ó Þ m¹ t     ng hÕ hÖ Xen    kÏ míi C LEC ,SP, I   Sù  tt i n  ¹ ph¸  r Ó m ng I TSP  … 04/23/10 13
 14. 2000    … ­Y  Õ õ    t t xa  ­§ a  ­ ¬ng i t ¬ng ¸c    ph tÖn ­ t ­Thùc ¹i¶o    t   ­V oI   P  1990  ­Fax    over  P  I   Ön ho¹i®a  ­ ¬ng i   ­§ i t   ph tÖn Xu hướng phát triển của  ­G am e  i   onlne  ­ø ng    dông  I N   B­ SD ­C A TV       ­H D TV     ­D Þ vô rùc uyÕn    ch  t t ­TruyÒn    b¶n i vi tn  deo  ­…       deo ­ ­V i t ¬ng ¸c t ­øng    dông  I N   B­ SD các dịch vụ viễn thông ­§ a  ­ ¬ng i     ph tÖn ­H D TV     ­C huyÓn      ®æing«n  ng÷  ­Tr   uyÒn  tn  deo  b¶n i vi ­§ i t   Ön ho¹ibá ói   t     deo ­ ­V i t ¬ng ¸c t ­N hËn    d¹ng i nãi tÕng    ­§ a  ­ ¬ng i     ph tÖn ­Sè  Óm   ­ Óm       ®i cuèi®i cuèi ­ChuyÓn      ®æing«n  ng÷  ­H å  ¬  ch  c¸    s dÞ vô  nh©n  ­§ i t   t     Ön ho¹ibá ói ­D i®éng  è      s ­N hËn    d¹ng i nãi tÕng    ­C ¸c  ch  t   dÞ vô h«ng i vÖ  tn  ­Sè  Óm   ­ Óm       ®i cuèi®i cuèi tnh  i ­H å  ¬  ch  c¸    s dÞ vô  nh©n  ­Th«ng i c¸    tn  nh©n  ­D i®éng  è      s 1980  ­M ¹ng  ªng    ri ¶o  ­C¸c  ch  t   dÞ vô h«ng i vÖ i tn  tnh  ­N h¾n i quèc Õ    tn  t ­Th«ng i c¸    tn  nh©n  ­Lµm   Öc õ    vi t xa  ­M ¹ng i ¶o    rªng  ­M ua    hµng ¹inhµ  t   ­N h¾n i quèc Õ    tn  t ­B¸o   ¹inhµ    chÝt   ­Lµm   Öc õ    vi t xa  ­Fax  µu    m ­M ua    hµng ¹inhµ  t  ­B¸o   ¹inhµ    chÝt   ­ø ng    dông  SD N   I ­øng    dông SD N   I ­Fax  µu    m ­H o¹t®éng      ng©n hµng  ­H o¹t®éng      ng©n hµng ¹inhµ  t  ­§ i t  hΠ   Ön ho¹it ­øng    dông SD N   I t   ¹inhµ  ­…     ­§ i t   Ön ho¹it  hΠ ­C¸c  ch  t t ®i   dÞ vô hay hÕ  Ön  t   i phÝ ho¹im Ôn      ­C ¸c  ch  t   dÞ vô hay hÕ t   Ön ho¹im i phÝ ­B¸o  ®i t   Ôn      chu«ng ùa  l chän    ­B¸o    l chän  ­Bá  Õu õ  chu«ng ùa    phi t xa  ­§ i b¸o    Ön  ­Bá  Õu õ    phi t xa  ­Ph©n    cuéc   ù    phèic¸c  gäit ®éng    ­Ph©n    phèic¸c    cuéc  ­Tr t   ch  (     ung ©m dÞ vô Centex) r       ù   gäit ®éng  ­Tr t   ch  di r     ung ©m dÞ vô  Ön éng  ­Trung ©m   ch    t dÞ vô  ­Th­   Ön ö    ®i t ( ent   C rex) ­V i ext   deot ­Trung ©m   ch    t dÞ vô  ­§ i t       Ön ho¹idi®éng  di réng  Ön    ­N h¾n i   tn  ­Th­   Ön ö    ®i t ­Skyphone    ­V i   deot ext ­§ i t  hÊy  nh    Ön ho¹it h× ­§ i t   Ön ho¹idi®éng      ­N h¾n i v« uyÕn   tn  t ­N h¾n i   tn  ­Fax  ¸ Î    gi r ­Skyphone    ­§ i khi t xa    Òu  Ón õ  ­§ i t   Ön ho¹it  hÊy  nh  ­§ o ­ êng õ    h×   l t xa 1970  ­N h¾n i v« uyÕn   tn  t ­D ÷ i n©ng    lÖu  ­§ i t   t cÊp    Ön ho¹iv« uyÕn  ­Fax  ¸    gi rΠ ­§ i khi t xa    Òu  Ón õ  ­D at     el ­§ o ­ êng õ      l t xa ­Tel   ex  ­D ÷ i n©ng    lÖu  cÊp  ­Fax    1870  ­§ i t   Ön ho¹iv« uyÕn  ­§ i t   t   t   Ön ho¹iv« uyÕn  ­§ i t     Ön ho¹i ­TruyÒn  è i t   s lÖu rªn  ­D at     el ­§ i b¸o    Ön  ­Tel   ex  ®­ êng ho¹i( at ) ­Tel t  D el    ex    ­Tel   ex  ­Fax    14 ­Fax    04/23/10   ­§ i t   Ön ho¹i ­§ i t       Ön ho¹i ­§ i b¸o  ­§ i b¸o  ­§ i b¸o    Ön  ­Fax    ­§ i t     Ön ho¹i ­§ i t     Ön ho¹i ­§ i b¸o    Ön    Ön    Ön  ­§ i b¸o    Ön 
 15.   Các dịch vụ phục vụ kinh Các dịch vụ phục vụ thông thường phục vụ Các loại dịch vụ doanh các hộ thuê bao  Dịch vụ truyền hình ảnh tốc độ  Dịch vụ phân bố tín hiệu video cao Tự động thiết kế  Dịch vụ quảng bá TV/HDTV (CAD/CAM/CAE)  Tư vấn, chiếu chụp y khoa  Dịch vụ quảng bá giáo dục từ xa  Chế bản, xử lý ảnh  Các dịch vụ video trả tiền theo lần xem Trao đổi các hình ảnh đố hoạ có Dịch vụ video theo yêu cầu độ phân giải cao Dịch vụ quảng cáo, chào hàng qua video Mua hàng từ xa Chế bản, xử lý ảnh Đa phương tiện tương tác Trao đổi các hình ảnh đố hoạ có Thư điện tử đa phương tiện Các dịch vụ 700, 800, 900 đa phương tiện độ phân giải cao Giáo dục tương tác từ xa Dịch vụ Internet có hỗ trợ đa phương tiện Các trò chơi điện tử tương tác Điện thoại đa phương tiện và thực tại ảo 04/23/10 15
 16. Yêu cầu kỹ thuật của một số loại dịch vụ   Dịch vụ Tốc độ bít Chuẩn Độ phân giải Tốc độ khung (điểm ảnh x (Khung/giây) dòng) Videophone tương 5-10 kbit/s Không có 170× 128 2-5 tự Điện thoại thấy 56-128 kbit/s P× 64 176× 144 5-10 hình tốc độ cơ bản Truyền hình hội ≥ 384 kbit/s P× 64 352× 288 15-30 nghị Đa phương tiện 1-2 Mbit/s MPEG Tối đa 252× 288 15-30 tương tác NTSC số 3-10 Mbit/s NTSC 720× 480 30 Truyền hình phân > 15 Mbit/s FCC 1200× 800 60 04/23/10 16 giải cao
 17. Xu hướng phát triển của dịch vụ viễn thông   Băng rộng Ảnh động, đa phương tiện Truyền hình chất lượng cao HDTV   số lượng, kiểu loại và chất lượng dịch vụ tăng nhanh và đa dạng  Sự tăng trưởng và đa dạng này còn tùy thuộc vào nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau: Dịch vụ, tư nhân, công ty, nhóm và các tổ chức...   04/23/10 17
 18. Một số dịch vụ chính trong mạng NGN Dịch vụ thoại Dịch vụ Dịch vụ đa Mạng dữ liệu phương tiện riêng ảo Tính toán Bản tin Môi giới Thương mại mạng công hợp nhất thông tin điện tử cộng Dịch vụ Trò chơi Thực tế ảo Quản lý chuyển cuộc tương tác phân tán tại nhà gọi 04/23/10 18
 19. 5.2 Mạng thế hệ sau NGN  Động lực phát triển  Cấu trúc và đặc điểm  Mạng NGN của Việt Nam 04/23/10 19
 20. 5.2 Mạng thế hệ sau NGN Khái niệm: Mạng viễn thông thế hệ sau là một mạng có hạ tầng thông tin duy nhất dựa trên công nghệ gói để có thể triển khai nhanh chóng các loại hình dịch vụ khác nhau dựa trên sự hội tụ giữa thoại và số liệu, giữa cố định và di động Mạng NGN có thể được mô tả là mạng thực hiện dễ dàng ba vấn đề sau:  Truy nhập độc lập tới nội dung (content) và ứng dụng  Độ khả dụng cao, mạng lõi và mạng truy nhập có băng thông lớn, hỗ trợ đa dịch vụ  Là mặt bằng cho phép phát triển và triển khai nhanh chóng các ứng dụng tích hợp vào người sử dụng đầu cuối 04/23/10 20
Đồng bộ tài khoản