B18 Chuong 5-NGN cua VNPT

Chia sẻ: Nguyễn Bùi Thịnh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:28

0
121
lượt xem
35
download

B18 Chuong 5-NGN cua VNPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MVT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: B18 Chuong 5-NGN cua VNPT

 1. Chương 5:   Xu hướng phát triển mạng và  dịch vụ viễn thông (tiếp) 1
 2. Nội dung chính  Sự hội tụ của các mạng và dịch vụ viễn thông  Mạng thế hệ sau NGN  Công nghệ mạng riêng ảo (VPN)  Các công nghệ mạng không dây và di động 2
 3. 5.2 Mạng thế hệ sau NGN  Động lực phát triển  Cấu trúc và đặc điểm  Mạng NGN của Việt Nam  Từ 2002, VNPT đã phối hợp với hãng Siemens (Đức) lắp đặt thiết bị và thử nghiệm mạng NGN.  Tháng 11-2003, VNPT lắp đặt xong và đưa vào sử dụng pha 1 mạng NGN, chủ yếu tập trung lắp đặt mạng core của NGN.  Để nâng cao năng lực mạng lưới, VNPT đầu tư xây dựng pha 2 vào ngày 15-8-2004.  11/2006: Dự án mở rộng VoIP pha 4 3
 4. Hạn chế của PSTN và nhu cầu  phát triển NGN  Cứng nhắc trong việc phân bổ băng thông  Khó khăn trong việc tổ hợp mạng  Khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ mới  Đầu tư cho mạng PSTN lớn  Giới hạn trong phát triển mạng  Không đáp ứng được sự tăng trưởng nhanh của các dịch vụ dữ liệu 4
 5. Cấu trúc phân lớp NGN  Lớp ứng dụng/ dịch vụ Giao tiếp chuẩn Lớp Thành quản Lớp điều khiển phần lý NGN Giao tiếp chuẩn Mạng lõi Lớp chuyển tải dịch vụ Lớp truy nhập Thành dịch vụ phần có liên quan Thiết bị đầu cuối đến NGN 5
 6. M «  h×nh  ¹ N G N   m ng  cña  em ens Si G i  ph¸ ¶i p m ¹ng N G N  cña Si ens dùa  em tª r n cÊu t óc ph© n t n, r ¸  xo¸ i  ®  kho¶ng  c¸ch gi ÷a m ¹ng PSTN  vµ m ¹ng sè lÖ u. i   C¸ c hÖ  thèng ® ­a ra vÉn dùa t ª r n cÊu  t óc ph¸  t i n cña hÖ  t r t rÓ hèng chuyÓ n  m¹ ch  m ë  næ i tÕ ng  cña  Si ens  l   i em µ  EW SD Si ens  í hi u  ¶iph¸ m ¹ t     em giit Ö gi   p  ng hÕ hÖ m í  t n  R PA SS icã ª SU 6
 7. C Êu r m ¹ t     t óc  ng hÕ hÖ sau m «  ( h×nh  cña  em ens) Si Q u¶n ý  l Khaib¸ vµ    o  qu¶n  Q u¶n ý  l kÕ tnèi   l dÞch  ý  vô m¹ng Lí p  ® i u  Ò PSTN/ khi Ó ISDN n M ¹ tuy  ng r nhËp  a  ® dÞch  vô POTS,ISDN Lí p  C æ ng  nèi IP,ATM,FR... t uy  r CABLE nhËp V« uyÕ n t DN Lí p  TruyÒ n  dÉn  quang chuyÓ n  t¶i C ¸ m ¹ hi n  §Þnh uyÕ n/chuyÓ n  c  ng  Ö t   §Þnh uyÕ n/chuyÓ n  t   7
 8. C Êu r m ¹ t     t óc  ng hÕ hÖ sau m «  ( h×nh  cña  Si ens) em PhÇ n  chÝnh cña  R PA SS µ   hèng  SU l hÖ t SU R PA SS  Q ,® © y  t    µ   hèng chñ  hi   cã hÓ coil hÖ t   t t ung cent alzed  ver   Ëp r ( r i ser )cho  p  Ò u  Ó n  Lí §i khi m ng  ichøc  ng  ­  éthÖ  hèng  cña  ¹ ví  n¨ nh m   t cöa ngâ  ( ew ay)m ¹ ® Ó   i u  Ó n  c Ýnh  ng  gat   nh  ® Ò khi c¸ t n¨ t i  thî kh¶  ng  o  Ö u  ¹ ® Ó   tnèi ho¹,kÕ   p  n¨ b¸ hi m nh  kÕ     ví  Ò u  ¹ kh¸ nhau.Tr n   hèng  inhi m ng  c    ª hÖ t nµy cã  khèichuyÓ n  æ ib¸ hi u  o  Ö u  7    ®   o  Ö b¸ hi sè  cña  m ¹ PSTN /SD N   ng  I sang  ao høc  i u  Ó n  gi t ® Ò khi cöa  ngâ rt ung  an  G C P gi M Tuú heo  t chøc  ng  dung ­ ng,SU R PA SS  Q   n¨ vµ  lî   hi ® ­î chi t c  a hµnh  c o¹  c¸ l i  SU R PA SS  Q     hay  hi 10,20   SU R PA SS  Q   hi 9100,9200,9400     8
 9. Mạng NGN của Việt Nam SU R PA SS  G  µ  c¸ hÖ  hống  hi l hä  c  t cöa ngâ r t ung  gi ( edi gat ay)t c¸ m ¹ dÞch  cÊp  ­í  an m a  ew  õ  c  ng  vô  d i l n  R PA SS  Q ,hÖ  hèng  ª SU hi   t n»m   bi n  ¹ ® ­êng  ë  ª m ng  t ôc,chÞu  qu¶n ý  r   sù  l cña  R PA SS  Q .H ä  SU hi   nµy  cã  chøc  ng: n¨  C öa  ngâ cho  qu¶n ý r cËp õ  ( A S)   l t uy  t xa R :chuyÓ n  æ isè  ®   lÖ u õ  odem   i t m hay SD N  hµnh  lÖ u P  ng­ợc ¹ I t sè i I vµ  li  C öa  ngâ cho  P:nhËn ­ lî t iPSTN ,nÐ n,t o    VoI   lu ­ ng ho¹     ¹ gãi vµ chuyÓ n ª m ¹ I vµ  ­î li l n  ng P  ng c ¹  C öa  ngâ cho  VoA TM :nhËn ­ lî t iPSTN ,nÐ n ¹ gãi   lu ­ ng ho¹    t o    vµ chuyÓ n hµnh  c Õ   t c¸ t bµo  TM ,chuyÓ n ª m ¹ A TM   A   l n  ng  vµ  ­î li ng c ¹ SU R PA SS  G   ­î ph© n  a hµnh  Ò u o¹ heo  hi ® c  chi t nhi l it chøc  ng  dung ­ ng,t SU R PA SS  G   n¨ vµ  lî  õ  hi 500,700,     1000  Õ n  R PA SS  G   ® SU hi 2000,5000   9
 10. Mạng NGN của Việt Nam SU R PASS  A µ   hèng r nhËp  a  hi l hÖ t tuy  ® dÞch  vô M uli­Ser ce  ( t   vi Access)n»m   lp r nhËp    ë í tuy  cña  G N ,phôc  cho r nhËp ho¹,xD SL  N   vô  tuy  t i  vµ  c  c¸ dÞch  sè i u r n  étnÒ n  vô  lÖ tª m   duy nhÊt  . ĐÓ  cung  cÊp  c  ¶iph¸ tuy  c¸ gi   p r nhËp,   SU R PASS  A  t   thî ví  c æ ng  µi hi cã hÓ kÕ   p  ic¸ t ®   PSTN   SD   Ö n  qua  ao  Ö n  2, EW hi cã  gi di V5.   còng  ­  ng  iSU R PASS  Q  ¹ nª m ¹ nh cï ví  hi to  n  ng  t     í.SU R PASS  A  ­î ph© n  a  hÕ hÖ m i  hi ® c  chi thµnh  Ò u o¹ heo  c  ao  Ö n  tî( tî nhi l it c¸ gi di hç r hç r  t ixD SL,tuy  ho¹   r nhËp  ng éng,l b¨ r  eased  i ­lne  kÕ tnèiI er  r tÕ p.KÕ thî chøc  ng     nt nettùc i     p  n¨ cöa  ngâ r tung  an Ých  p,gåm   gi t hî   c¶  10
 11. NetManager NGN Management TNMS SURPASS AccessIntegrator NG Management SURPASS hiQ NGN Control SURPASS hiS NGN Control SURPASS NG Switching Switc h Switc Switc h Media h Gateways SURPASS PSTN/ hiG Mobile Network NGN Core SURPASS IP/Optical NG Optics Backbone SURPASS hiT SURPASS hiX Access NGN Access Gatewa Media Metro y Gateway Optics SURPASS SURPASS NG Access Multi-Service hiG Access PB X Triple Play Voice, Video, CP Data E LA N Residential Business Customers Customers 11 Tên các lớp thiết bị trong hệ thống thiết bị NGN của Siemens
 12. Xu hướng xây  dựng mạng  NGN Việt Nam  2 softswitch ở Hà Nội và thành phố HCM 3 router trục M160 ở Hà Nội, thành phố HCM, Đà Nẵng (dung lượng chuyển mạch 160 Gbps)  Lắp đặt các cổng gateway phương tiện (Media Gateway) và phổ cập dịch vụ xDSL trên hầu hết 61 tỉnh trên toàn quốc. 12
 13. Mô hình NGN giải pháp Surpass: VoIP International Traffic HCMC VOICE CENTER HANOI VOICE CENTER ERX NetM HP Openview * NetM ERX Boot/remote MMA # hiQ 9200 hiR200 VTI H.323 Network hiQ9200 CRX (MRX) hiQ20/30 CRX (MRX) BackBone Package Multilayer hiQ20/30 Multilayer Switch STM-1 Switch 6xE1 ERX ERX 6xE1 STM-1 STM-1 ERX E1 CRX E1 ERX 3xE1 3xE1 STM-1 STM-1 MG – Vung Tau MG – Hai Phong optional ERX 2xE1 2xE1 ERX E1 E1 MG – Can tho MG – Quang Ninh ERX E1 ERX 3xE1 2xE1 ERX E1 MG – Dong nai 3xE1 MG – Hue ERX E1 Multilayer 2xE1 * Management Terminal for Switch MG – Danang XP and CRX MG – Khanh hoa Server 13 # Multimedia Application
 14. Cấu trúc mạng báo hiệu triển khai  trong giai đoạn 2004­2006 M ¸ chñ  y  M ¸ chñ  y  M ¸ chñ  y  M ¸ chñ  y  øng  øng  øng  øng  dông dông dông dông SI M egaco P/ SI M egaco P/ APIm ë   APIm ë   SI c ac ga SI P/ e eg P/ o M M P/ M eg o I/ M I eg ac P o S ac S o gtan M G C Si r BI C C M GC Si r gtan SG SG H µ  éi N HCM I P SU I P SU M egaco/ . H 248 M egaco/ . H 248 STP STP R TP R TP PSTN M ¹ tôc  ng r PSTN I P M edi G at ay a  ew 14 M edi G at ay a  ew
 15. Cấu trúc mạng báo hiệu triển khai  trong giai đoạn 2006­2010 M ¸ chñ  y  M ¸ chñ  y  M ¸ chñ  y  M ¸ chñ  y  øng  øng  øng  øng  dông dông dông dông SI M egaco P/ SI M egaco P/ SI APIm ë   APIm ë   c ac P/ ga SI M e eg P/ o eg M P/ M M ac o I/ I eg P o S ac S o gtan M G C Si r M GC SG H µ  éi N HCM BI C / P C SI I P SU M egaco/ . H 248 M GC SIP M egaco/ . H 248 SIP §N STP R TP R TP PSTN M ¹ tôc  ng r I P M edi G at ay a  ew M edia  I phone P  G at ay ew 15
 16. Dự án mở rộng VoIP pha 4 Nâng cấp softswitch lên hiE9200V3.2  Tăng cường khả năng hỗ trợ các đặc tính của các  loại tổng đài : tổng đài transit, quốc gia và quốc tế  Cho VTN khả năng kết nối MEGACO/H.248 hay  MGCP  Hỗ trợ giao diện SIP để kết nối tới các SS khác và  miền SIP khác. hiG1200, hiG1100 hiQ4200 cho kết nối kinh doanh và thoại  người sử dụng (fix and mobile network) 16
 17. Dự án mở rộng VoIP pha 4 17
 18. Giới thiệu một số dịch vụ trên nền NGN của VNPT CÁC DỊCH VỤ THOẠI CÁC DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN vô ho¹  P r t ­ c 1719 D Þch  t iVoI t ¶ r í   TRUYỀN HÌNH HỘI NGHỊ (Video Conferencing) D Þch  b¸ cuéc   õ nt net   vô  o  gäit I er   C al W aii I er  C W I l  tng nt net( ) I PTV  D ịch  ụ hoạiqua r   v t   t ang  eb  W ( D P) W VoD  ( deo  D em and)  Vi on  D Þch  t im i n  vô ho¹  Ô phÝ  1800  Fr Phone) ( ee  CÁC DỊCH VỤ DỮ LIỆU D Þch  Th«ng i gi  r   vô  tn  ¶it Ý 1900  (Premium rate service)  D Þch  m ¹ r ª ¶o   vô  ng  i ng  Vi t   i e  et or ( r ualPr vat N w k VPN ) D Þch  t im i n  vô ho¹  Ô phÝ õ rt t ang  W EB  FC B ) ( D ịch  ụ r nhập N TER N ET  v t uy  I D Þch  cuéc   h­¬ng  ¹  i n  vô  gäit m im Ô phÝ qua  D SL A C om er alFr C al  vi ci   ee  lSer ce 18
 19. 2.1. Lựa chọn ngôn ngữ 2.2. Nhận dạng số gọi 2.3. Nhận mã cá nhân PIN và kiểm tra D ịch  ụ  v 1719 (valid, blocked, in used, no credit) 1. 1719 L Announcement 2.4. Kết thúc việc nhận dạng – thuê bao B number (PSTN routing) nghe thấy âm mời quay số 2. 1719 L Announcement SURPASS # B number (IP Routing) hiQ 9200 1719 xxxx Destination 3. Quay số bị gọi B S7 aS ử i qu ụg hv pdịc nhậ MGC M G truy iB CP Mã ị gọ P CP 1. ốb G ửi s M 3. G Switch Switch 2. A SURPASS nno SS7 SS7 unc hiR 200 eme nt PSTN / ISDN PSTN / ISDN &D TMF r beare dial beare r og 4. Call set up SURPASS SURPASS I C ore  et ork P  N w hiG 1000 V3T hiG 1000 V3T 19
 20. D ịch  ụ  v 1800/ 1900 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản