Ba đường cônic

Chia sẻ: Phamminh Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

2
947
lượt xem
186
download

Ba đường cônic

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập môn toán lớp 12 và ôn thi đại học , cao đẳng dùng để tham khảo và học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ba đường cônic

 1. x2 y2 1 a2 b2 c a c a c a a e
 2. x2 y2 1 a2 b2 x2 y2 1 a2 b2 Ax By C 0 2 2 x y 1 a b x y Aa Bb C 0 a b 2 2 x y X Y 1 a b Aa X Bb Y C 0 C 1 A2 a 2 B 2b 2 x2 y2 1 a2 b2 x.x M y. y M 1 a2 b2 2 2 xM yM 1 a2 b2 x.x M y. y M x.x M y. y M 1 1 0 a2 b2 a2 b2
 3. 2 2 2 2 xM yM xM yM a2 b2 1 a2 b2 a2 b2 x2 y2 1 a2 b2 c a c a c a a e b a
 4. x2 y2 1 a2 b2 b x a A B a b 2 2 x2 y2 x y 1 1 a2 b2 a b Ax By C 0 Ax By C 0 2 2 2 2 a ay a ay 1 1 x bx x bx By C C a Bb ay A 0 A 0 x x a x a bx a ay x bx 2 2 X Y 1 C Bb X Y A 0 a a C Bb a a
 5. A 1 C2 B 2b 2 a2 a2 x2 y2 1 a2 b2 x.x M y. y M 1 a2 b2 2 2 xM yM 1 a2 b2 x.x M y. y M x.x M y. y M 1 1 0 a2 b2 a2 b2 2 2 2 2 xM 2 yM 2 xM yM a b 1 a2 b2 a2 b2 p 2
 6. p 2 p 2 By C y2 2p (1) y2 2 px A Ax By C 0 By C x A B C A A 2 B 2 pC p A A
 7. MF e d (M ; ) MF M: e d (M ; ) x2 y2 1 a2 b2 c a a e a e MF1 MF2 d (M ; 1 ) d (M ; 2 ) x2 y2 1 a2 b2 c a a e a e MF1 MF2 d (M ; 1 ) d (M ; 2 )
 8. p 2 p 2 MF d (M ; ) x2 y2 1 4 1 3 3 3 c 3 a 2 4 3 x2 y2 1 4 5 5 c 3 a 2 5 2
 9. 5 x2 y2 1 a2 b2 a e 2a 2a 2 e c a4 25 5 4 5 4 5 1 1 a2 b2 a2 2 a4 a 25 a2 a4 25 25 x2 y2 1 15 6
 10. x2 y2 1 a2 b2 4 1 1 a2 b2 b a b a b2 a2 b2 a2 b2 a2 b2 a2 1 b2 a2 b2 a2 2 b2 a2 2(b 2 a2 ) b2 a2 b2 3a 2 2(b 2 a2 ) (b 2 a2 ) a2 3b 2 11 3 x2 y2 1 11 11 3 1 3 x2 y2 1 1 1 3 x2 y2 1 25 9 x2 y2 1 a2 b2 c a
 11. x2 y2 1 4 12 p 2 x2 y2 1 a2 b2 a2 b2 25 a2 20 2 2 2 a 16b 100 b 5 x2 y2 1 20 5 2 p 2 2 p 12 2 2 2 x2 y2 1 1 4
 12. y0 . y 4 2 2 x0 y0 1 1 4 5 x0 x0 1 3 y0 0 8 y0 3 5 8 3 3 5 2 3 3 x2 y2 x2 y2 1 1 5 4 4 5 5 A2 4B 2 C2 A2 B2 4 A2 5B 2 C2 C2 9B 2 B 1 C 3 OI x X x0 y Y y0
 13. OI i j OM i j IM i j x X x0 OM OI IM y Y y0 2 x 12 y 2 1 4 1 OI x X 1 y Y 2 X2 Y2 1 4 1 5 5 5 1 2 5 5 1 2
 14. (8 x ) 2 y2 (2 x) 2 y2 2 3x 4 y 1 5
 15. x2 y2 1 25 9 2 2 x0 y0 1 25 9 c 4 a 5 c 4 a 5 4 4 5 5 12 25 5 12 2 2 25 y0 y0 119 3 1 119 144 9 9 144 12 25 3 ; 119 12 12 x2 y2 1 9 3 3 12
 16. x2 1 4 1 x2 9 x 2 3 9 3 3 2 3; 1 2 2 x0 y0 c 2 2 x0 y0 1 9 3 2 45 2 2 x0 x0 y0 12 5 2 2 3 3 x0 9 y 0 27 2 y0 4 3 5 x0 2 3 y0 2 3 5 3 3 5 3 3 5 3 3 5 3 ; ; ; ; 2 2 2 2 2 2 2 2 MF1 2 MF2 MF1 12 MF1 MF2 6 MF2 6 c c 2 3 a x0 a a 3 9 3 2 9 3 2 2 27 y0 69 69 1 4 3 4 2 9 3 69 ; 2 2
 17. p 2 2 3 x 2y 0 2y 0 y2 4x x 16 x 2y 0 y 8 x2 y2 1 a2 b2 bx0 ay 0 a2 b2 bx0 ay 0 2 a b2 2 2 bx0 ay 0 bx0 ay 0 b 2 x0 a 2 y0 a2 b2 a2 b2 a2 b2
 18. 2 2 x0 y0 1 a2 b2 a 2 .b 2 a2 b2 ≠ ≠ 2( k 2 2) k2 yM 4 xM yN 4xN 16 x M x N xM - 4xN = 3 ( 3) 3 4
 19. 5 5 3 4 ; 5 5 x2 y2 1 4 5 15 3 2 4 3 5 5 3 3 2 2 x2 y2 x2 y2 x2 x2 1 1 y2 1 y2 1 196 147 16 4 25 4 5x 2 4 5
 20. 3 y2 x2 y2 y2 x2 y2 x2 1 1 x2 1 1 48 16 25 4 1 1 2 d ( A, ) AF d ( B, ) BF 2 2 x2 y2 1 32 18 y2 x2 1 4 8 3 x2 y2 1 a2 b2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản