Bài 11: Đối ngẫu của bài toán

Chia sẻ: Phạm Minh Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
124
lượt xem
27
download

Bài 11: Đối ngẫu của bài toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài 11: đối ngẫu của bài toán', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 11: Đối ngẫu của bài toán

  1. ̀ Bai 11 F(x)= 2x1- 3x2 + x3 → min x1 + x2+ x3 ≥ 6 x1 + x2+ x3 -x4 = 6 x1- 4x2 +x3 ≤ 1 x1- 4x2 +x3 +x5 = 1 x2+ x3 =4 x2+ x3 =4 x2≥ 0; x1≤ 0 x2≥ 0; x1≤ 0; x4,x5≥ 0 x1 + x2+ x3 -x4+ x6 = 6 F(x)= 2x1- 3x2 + x3 +Mx6 +Mx7→ min x1- 4x2 +x3 +x5 = 1 → Đây là bai toan dang chuân ̀ ́ ̣ ̉ x2+ x3 + x7 = 4 Trong đo:x 4,x5 là biên phụ ́ ́ x2≥ 0; x1≤ 0; x4,x5≥ 0 x6,x7 là ân giả ̉ Hệ số ACB P.an ́ (2)X1 (-3)X2 (1)X3 (0)X4 (0)X5 M X6 6 1 1 1 -1 0 0 X5 1 1 -4 1 0 1 M X7 4 0 [1] 1 0 0 F(X) 0 -2 3 -1 0 0 10M M 2M 2M -M 0M Do tồn tại giá trị ∆>0 nên chưa có PATƯ Cột có giá trị lơn nhất ưng vơi x2. vậy biến đưa vào là x2 Hàng có giá trị lamda nhỏ nhất ưng vơi cột là hàng 3, ta thay x2 vào x7 trong bảng sau Hệ số ACB P.an ́ (2)X1 (-3)X2 (1)X3 (0)X4 (0)X5 M X6 2 [1] 0 0 -1 0 0 X5 17 1 0 5 0 1 -3 X2 4 0 1 1 0 0 F(X) -12 -2 0 -4 0 0 2M M 0M 0M -M 0M Do tồn tại giá trị ∆>0 nên chưa có PATƯ Cột có giá trị lơn nhất ưng vơi x1. vậy biến đưa vào là x1 Hàng có giá trị lamda nhỏ nhất ưng vơi cột là hàng 1, ta thay x1 vào x6 trong bảng sau Hệ số ACB P.an ́ (2)X1 (-3)X2 (1)X3 (0)X4 (0)X5 2 X1 2 1 0 0 -1 0 0 X5 15 0 0 5 1 1 -3 X2 4 0 1 1 0 0 F(X) -8 0 0 -4 -2 0 PATƯ cua bai toan là (2,15,0,0,15,0,0) ̉ ̀ ́ Giá trị ham muc tiêu đat đươc , như vây bai toan xuât phat có giá trị là (-8) ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̃ ̉ ĐÔI NGÂU CUA BAI TOAN: ̀ ́ F(x)= 2x1- 3x2 + x3 → min F(y)= 6y1+ y2+ 4y3→ max x1 + x2+ x3 ≥ 6 y1 + y2 ≤6 x1- 4x2 +x3 ≤ 1 y1- 4y2 +y3 ≥1 x2+ x3 =4 y1+y2 +y3 =4 x2≥ 0; x1≤ 0;x3 tuy ý ̀ ̀ y1≥0, y2≤ 0,y3 tuy ý
  2. ́ ̣ ́ ̃ CAC CĂP ĐÔI NGÂU: x1 + x2+ x3 ≥ 6 y1≥0, x1- 4x2 +x3 ≤ 1 y2≤ 0 x2+ x3 =4 y3 tuy ý ̀ x2≥ 0; y1 + y2 ≤6 x1≤ 0 y1- 4y2 +y3 ≥1 x3 tuy ý ̀ y1+y2 +y3 =4
Đồng bộ tài khoản