Bài thuyết trình " Hoạt động tín dụng"

Chia sẻ: Phạm Minh Hiếu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

2
876
lượt xem
344
download

Bài thuyết trình " Hoạt động tín dụng"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bản chất của Tín dụng. Tín dụng mang tính hoàn trả đúng hạn cả về thời gian và giá trị bao gồm gốc và lãi. Giá cả trong hoạt động của tín dụng là loại giá cả đặc biệt: vì vồn là 1 hàng hóa có giá trị và giá trị sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thuyết trình " Hoạt động tín dụng"

 1. TÊN CAC THANH VIÊN: ́ ̀ 1. PHAM T. MINH HIÊU ̣ ́ 2. NGUYÊN T. LƯƠNG ̃ 3. NGUYÊN T. MƠ ̃ 4. TRƯƠNG BICH LOAN ́ 5. LƯƠNG T. NGA 6. TRÂN T. LIÊN ̀ 7. TRÂN T. HOA ̀ 8. NGUYÊN T. BICH UYÊN ̃ ́    
 2. CAC HOAT ĐÔNG TIN DUNG ́ ̣ ̣ ́ ̣ BAN CHÂT, CHƯC NĂNG,VAI TRO       ̉ ́ ́ ̀             
 3. SỰ RA ĐỜI VÀ BAN CHÂT CUA TIN DUNG ̉ ́ ̉ ́ ̣  Tin dung la quan hê vay mươn dưa trên  ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ nguyên tăc co hoan tra ( ca vôn va lai )  ́ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ ̃ sau 1 thơi gian nhât đinh ̀ ́ ̣  Sư ra đơi ̣ ̀ NGƯƠI CO  ̀ ́ UY TIN ́ NGƯƠI CÂN ̀ ̀ VÔN ́ VÔN ́    
 4. ̉ ́ ̉ ́ ̣ Ban chât cua tin dung  Tin dun mang tinh hoan tra đung han ca  ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̉ vê thơi gian va gia tri bao gôm gôc va lai ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̃  Gia ca trong hoat đông cua tin dung la loai  ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ gia ca đăc biêc: vi vôn la 1 hang hoa co  ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ́ gia tri va gia tri sư dung ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̣    
 5. Sự phat triên cac loai tin dung ́ ̉ ́ ̣ ́ ̣   Luc đâu TD chu yêu = hiên vât va 1 phân  ́ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ nho hiên kim tôn tai dươi tên goi TD năng  ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ lai. Do sư phat triên cua hang hoa­tiên tê  ̃ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ nên TD ngay cang phat triên ̀ ̀ ́ ̉ Thơi ky CHNL  ̀ ̀ TBCN CNXH va PK ̀ (TD=hiên kim ̣ (TDNH, TDTM (TD= hiên vât) ̣ ̣ va năng lai) ̀ ̣ ̃ TD nha nươc…) ̀ ́    
 6. Chức năng cua tin dung ̉ ́ ̣  Tâp trung va phân phôi lai vôn tiên tệ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀  Tiêt kiêm tiên măt va chi phi lưu thông cho  ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ XH  Phan anh va kiêm soat cac hoat đông kinh  ̉ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ̣ tế    
 7. Cac hinh thức tin dung ́ ̀ ́ ̣  Căn cư vao thơi han TD ́ ̀ ̀ ̣  Căn cư vao đôi tương va chu thê tin dung ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ́ ̣    
 8. Căn cứ vao thời han cua TD ̀ ̣ ̉  Tin dung ngăn han  ́ ̣ ́ ̣ thơi han dươi 1 năm ̀ ̣ ́  TD trung han tư 1  ̣ ̀ năm tơi 5 năm ́  TD dai han tư  5 năm  ̀ ̣ ̀    
 9. Căn cứ vao đôi tượng ̀ ́  TD vôn lưu đông la  ́ ̣ ̀  TD VCĐ la loai TD  ̀ ̣ loai TD đươc câp phat  ̣ ̣ ́ ́ đươc dư trư đê mua  ̣ ̣ ̃ ̉ đê hoan thanh VLĐ  ̉ ̀ ̀ săm TSCĐ, cai tiên  ́ ̉ ́ cua cac tô chưc kinh  ̉ ́ ̉ ́ va đôi mơi ky thuât ,  ̀ ̉ ́ ̃ ̣ tế mơ rông SX ̉ ̣    
 10. Căn cứ vao chủ thể TD ̀ 1. Td thưong mai la cac quan hê sd vôn lân nhau giưa nhưng ngươi sxkd, đươc  ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̃ ̃ ̃ ̀ ̣ thưc hiên dươi hinh thưc mua ban chiu hang hoá ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ 1. Td ngân hang la cac quan hê vay mươn vôn tiên tê phat sinh giưa cac ngân  ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̃ ́ hang vơi cac chu thê kinh tế ̀ ́ ́ ̉ ̉ 1. Td nha nươc la cac quan hê td giưa nha nươc vơi dân cư va cac chu thê ktê  ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ́ khac ́ 1. Td thu mua la cac quan hê td nay sinh giưa cac công ty tai chinh ̀ ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̀ ́ 1. Td tiêu dung la cac quan hê td giưa cac cty tai chinh vơi ngươi tiêu dung ̀ ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ 1. Td quôc tế la tông thê cac quan hê ktê phat sinh giưa cac chu thê 1 nươc vơi  ́  la tông thê cac quan hê ktê phat sinh giưa cac chu thê 1 nươc vơi  ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ́ ́ ̃ ́ ̉ ̉ ́ ́ cac chu thê nươc khac va cac tô chưc quôc tế ́ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ́    
 11. Vai trò cua TD trong nên kinh tế ̉ ̀ thị trường 1. Tin dung gop phân đam bao cho qua trinh  ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̀ SXKD diên ra thương xuyên va liên tuc ̃ ̀ ̀ ̣ 2. Gop phân tich tu tâp trung vôn , thuc đây kinh  ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̉ doanh 3. Gop phân điêu chinh , ôn đinh va tăng trương  ́ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ̀ ̉ kinh tế 4. Gop phân nâng cao đơi sông cua nhân dân va  ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ thưc hiên cac chinh sach khac cua nha nươc ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ́ 5. Gop phân mơ rông quan hê hơp tac quôc tế ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ́ ́    
 12. ́ vôn Chủ thể cho vay Chủ thể đi vay (có quyên sở hữu vôn vay) ̀ ́ ́ ̃ vôn + lai (có quyên sử dung vôn vay) ̀ ̣ ́ LAI la 1 phân lơi nhuân ma ngươi đi vay tra  ̃ ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ cho ngươi cho vay đê đươc quyên sư dung  ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ vôn vay trong 1 thơi gian nhât đinh ́ ̀ ́ ̣ Ty lê % cua sô tiên lai trên sô tiên vôn goi la  ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ̀ lai suât ̃ ́ CÔNG THƯC (C.Mac)́ T’= T + T    
 13. Cac nhân tố anh hưởng tới lai suât ́ ̉ ̃ ́  Anh hương cua cung­ câu quy cho vay. Lai suât  ̉ ̉ ̉ ̀ ̃ ̃ ́ TD biên đông trong khoang giơi han: ́ ̣ ̉ ́ ̣   0 
 14. ́ ́ ̃ ́ Cach tin lai suât  Lai suât thưc ̃ ́ ̣ LS hực  LS  t =  danh  ̃a  y ê am  phat nghi ­t ̉ l ̣ l ̣ ́ Lai suât cơ ban ̃ ́ ̉ LSCB  LS  N G   CP  N G   H A ́C  TH U Ê  TH U   H Â P  Ự  N H =  RO ̀ +  RO ̀ K +  ́ +  N ̣ D TI ́    
 15. ́ ̣ ̃ ́ Cac loai lai suât  Lai suât cơ ban ̃ ́ ̉  Lai suât chiêt khâu ̃ ́ ́ ́ Lai suât  ̃ ́ Lai suât cơ ban ̃ ́ ̉ Lai suât chiêt khâu ̃ ́ ́ ́ Lai suât huy  ̃ ́ Lai suât cho ̃ ́ Lai suât  ̃ ́ đông ̣ vay chiêt khâu ́ ́    
 16. Vai trò cua lai suât ̉ ̃ ́  Ơ tâm kinh tê vi mô:lai suât la tâm cơ sơ đê cho  ̉ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ cac ca nhân cung như cac doanh nghiêpđưa ra  ́ ́ ̃ ́ ̣ quyêt đinh ktê cua minh ́ ̣ ́ ̉ ̀  Ơ tâm kinh tê  vi mô:la công cu điêu tiêt kinh tê  ̉ ̀ ́ ̃ ̀ ̣ ̀ ́ ́ vi mô cua chinh phu thông qua viêc thay đôi mưc  ̃ ̉ ́ ̉ ̣ ̉ ́ va cơ câu cua lai suât trong tưng thơi ky nhât  ̀ ́ ̉ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ́ đinh ̣ 0 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản