Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bản cam kết tham gia BHYT

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

664
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự. Biểu mẫu BHXH - Bản cam kết tham gia BHYT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bản cam kết tham gia BHYT

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày ...... tháng ......năm 2008 b¶n   m   ca kÕt tha m  gia bhyt KÝnh  göi: B¶o     hiÓ m   héi  x∙  thµnh  phè     Hµ Néi §¬n  vÞ :  §Þa   Ø ch :.   §iÖn  tho¹i :  Fax:  M o bile:  C hØt ªu  i K ú r­ íc t T¨ng Gi¶m K ú  nµy Tæng  quü ­ ¬ng l                  ­ 0 Sè ao  l ®éng Sè chuyÓn vïng  kh«ng n  Õu  ng­ êi  ng­ êit i phi 0  .Sè   hay      K K CB ®æin¬i§ § èit îng µ  ­ êicã   ­ l ng   c«ng Tæng  è  t s 0 hÎ Tæng  è  Õu  CB n  nµy s phi K i kú  Gi¸  tõ: ( trÞ  dông     ngµy   Ç u   sö  ® cña  th¸ng  nép     ®i  hå s¬)  Õ n   ® (ngµy  cuèi cïng cña  n¨m  ®ã)         §¬n     vÞ chóng     t«i xin  m   ®¶ b¶o: - Sè  lao ®éng  ®¨ng   tha m   ký  gia  H Y T   ®èi  îng  B lµ  t ®ãng   H X H   ¾t   B b buéc, thuéc  danh  s¸ch lao  ®éng  thêng  xuyªn, lao ®éng  hîp ®ång  tõ 03  th¸ng trë lªn cña  ® ¬ n  vÞ  vµ  ®∙  tham  gia ®ãng   BHX H  theo quy   Þ n h   ® cña  Nhµ  níc. Sè     lao ®éng   hîp  cã  ®ång  lao ®éng   Õt  h h¹n trong  tham   kú  gia sÏ ® îc ® ¬n  vÞ  ký  hîp ®ång  lao ®éng  nèi tiÕp, trong  trêng  hîp chÊ m  døt hîp ®ång  lao  ®éng, chóng     thu  t«i sÏ  håi phiÕu   C B,     H Y T   K thÎ B göi      l¹ic¬ quan   H X H       B TP Hµ Néi  Ó   ® lµm  c¨n  cø  tÝnh  to¸n    tiÒn  H Y T   l¹isè  B ph¶i ®ãng. - Sè  lao ®éng  nãi trªn      cã ®ñ søc  khoÎ, ® îc    tuyÓn  dông  ®óng  quy   Þ n h   ® cña     Bé luËt lao ®éng   vµ  ®ang  trong qu¸ tr×nh lao ®éng  hëng  ¬ng   l hµng  th¸ng    ¬n   t¹i® vÞ. - §¬n    Chóng  t«i vÞ  chÞu  tr¸ch nhiÖ m  tr ph¸p  luËt vÒ   íc  nh÷ng   ¼ n g   Þ n h   kh ® trªn   s ½ n   vµ sµng   t¹o  äi  m ®iÒu  kiÖn   Ó     ® c¬ quan   H X H   Æ c   B ho c¸c    c¬ quan  chøc  n¨ng     cã thÈ m  quy Ò n  kiÓ m  tra  kiÓ m   Þ n h   ® l¹i.        Chón g     t«i còng   o n g   îc    m ® sù phèi hîp cña   H X H       B TP Hµ Néi  Ó   ® viÖc  thùc  hiÖn   quy Ò n     lîicho   êi  ng lao ®éng  thuËn   , lîi ®óng  quy   Þ n h   ® cña  nhµ   íc. n
  2. Tæng  gi¸m  ®èc   N¬i  © n. nh - Nh  trªn.   - Lu  P V
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2