Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán

Chia sẻ: Thu Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

401
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống bản mô tả công việc - Bảng chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức phòng kế toán

  1. BAÛN CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ PHOØNG KEÁ TOAÙN I  ­ MUÏC ÑÍCH: - Ñaûm baûo cho caùc boä phaän, caù nhaân trong Coâng ty thöïc hieän ñuùng chöùc naêng nhieäm vu ñaït hieäu quaû trong coâng vieäc. - Caùc boä phaän thöïc hieän ñuùng nhieäm vuï traùnh choàng cheùo, ñoã loãi. - Ñaûm baûo tuyeån duïng vaø xaây döïng ñoäi nguõ CBCNV theo yeâu caàu, chieán löôïc cuûa Coâng ty. II – PHAÏM VI: AÙp duïng cho Phoøng Taøi chính Keá toaùn Coâng ty III – NOÄI DUNG: 1. Sô ñoà toå chöùc:  2. Chöùc naêng: - Thöïc hieän nhöõng coâng vieäc veà nghieäp vuï chuyeân moân taøi chính keá toaùn theo ñuùng qui ñònh cuûa Nhaø nöôùc veà chuaån möïc keá toaùn, nguyeân taéc keá toaùn …. - Theo doõi, phaûn aùnh söï vaän ñoäng voán kinh doanh cuûa Coâng ty döôùi moïi hình thaùi vaø coá vaán cho Ban laõnh ñaïo caùc vaán ñeà lieân quan. - Tham möu cho Ban Toång Giaùm ñoác (BTGÑ) veà cheá ñoä keá toaùn vaø nhöõng thay ñoåi cuûa cheá ñoä qua töøng thôøi kyø trong hoaït ñoäng kinh doanh. - Cuøng vôùi caùc boä phaän khaùc taïo neân maïng löôùi thoâng tin quaûn lyù naêng ñoäng, höõu hieäu. - Tham gia xaây döïng Heä thoáng Quaûn lyù Chaát löôïng, Heä thoáng Quaûn lyù Moäi tröôøng vaø caùc heä thoáng quaûn lyù khaùc.
  2. - Tham möu cho Toång Giaùm ñoác Coâng ty veà coâng taùc Taøi chính Keá toaùn. - Tham möu cho Toång Giaùm ñoác Coâng ty trong coâng taùc quaûn lyù, söû duïng voán (taøi saûn, nguyeân vaät lieäu, nguoàn voán, chi phí saûn xuaát kinh doanh). - Phaân tích, ñaùnh giaù taøi chính cuûa caùc döï aùn, coâng trình tröôùc khi trình laõnh ñaïo Coâng ty quyeát ñònh. - Tham möu cho laõnh ñaïo Coâng ty veà nguoàn voán vaø giaù döï toaùn laøm cô sôû kyù keát caùc hôïp ñoàng vôùi ñoái taùc. - Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin coù lieân quan ñeán nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh trong Coâng ty. - Ñaûm baûo nguoàn voán cho caùc maët hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Thu hoài voán nhanh choùng traùnh tình traïng bò chuû ñaàu tö, khaùch haøng chieám duïng voán. - Quaûn lyù, theo doõi nguoàn voán cuûa Coâng ty trong caùc lieân doanh, coâng trình. - Giöõ bí maät veà soá lieäu keá toaùn - taøi chính vaø bí maät kinh doanh cuûa coâng ty - Tham möu cho Toång Giaùm ñoác trong quaù trình ñeà xuaát caùc cheá ñoä thi ñua khen thöôûng, kyû luaät vaø naâng baäc löông ñoái vôùi caùn boä, nhaân vieân cuûa Coâng ty. - Thöïc hieän moät soá chöùc naêng khaùc khi ñöôïc Toång Giaùm ñoác giao. 3. Nhieäm vu:ï 3.1. Coâng taùc Taøi chính  - Quaûn lyù hoaït ñoäng taøi chính trong toaøn Coâng ty. - Laäp keá hoaïch taøi chính theo thaùng, quyù, naêm ñoàng thôøi ñònh kyø baùo caùo hoaëc baùo caùo theo yeâu caàu cuûa Toång Giaùm ñoác veà tình hình taøi chính cuûa Coâng ty. - Phaân tích taøi chính, ñaùnh giaù veà maët taøi chính taát caû caùc döï aùn maø Coâng ty thöïc hieän. - Theo doõi vieäc thöïc hieän keá hoaïch taøi chính ñaõ ñöôïc duyeät. Baùo caùo Toång Giaùm ñoác tình hình söû duïng voán vaø ñeà xuaát bieän phaùp ñieàu chænh hôïp lyù. - Thöôøng xuyeân thu thaäp, phaân loaïi, xöû lyù caùc thoâng tin veà taøi chính trong saûn xuaát kinh doanh, baùo caùo kòp thôøi cho laõnh ñaïo Coâng ty tình hình taøi chính cuûa Coâng ty.
  3. - Cung caáp ñuû, kòp thôøi nguoàn voán phuïc vuï hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Quan heä vôùi Ngaân haøng vaø caùc toå chöùc tín duïng… trong hoaït ñoäng vay voán trung haïn, daøi haïn, ngaén haïn vaø löu chuyeån tieàn teä. - Ñaùnh giaù hoaït ñoäng taøi chính cuûa Coâng ty, ñeà xuaát caùc bieän phaùp nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng taøi chính. - Laäp vaø ñaùnh giaù baùo caùo taøi chính theo quy ñònh cuûa Phaùp luaät vaø Ñieàu leä cuûa Coâng ty. - Laäp vaø baùo caùo nguoàn voán huy ñoäng cho caùc hoaït ñoäng ñaàu tö ngaén haïn cuõng nhö daøi haïn. 3.2. Coâng taùc Keá toaùn  - Ghi cheùp vaø haïch toaùn ñuùng, ñaày ñuû caùc nghieäp vuï kinh teá taøi chính phaùt sinh trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty, phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc vaø Quy cheá quaûn lyù taøi chính cuûa Coâng ty. - Kieåm tra tính hôïp lyù, hôïp leä cuûa taát caû caùc loaïi chöùng töø, hoaøn chænh thuû tuïc keá toaùn tröôùc khi trình Toång Giaùm ñoác pheâ duyeät. - Phoå bieán, höôùng daãn caùc Phoøng chuyeân moân thöïc hieän thuû tuïc taïm öùng, hoaøn öùng vaø caùc thuû tuïc taøi chính khaùc theo Quy cheá quaûn lyù taøi chính, Quy cheá chi tieâu noäi boä cuûa Coâng ty. - Ñònh kyø ñaùnh giaù tình hình söû duïng taøi saûn cuûa Coâng ty theo Quy cheá cuûa Coâng ty. - Phoái hôïp vôùi caùc Phoøng Ban chöùc naêng khaùc ñeå laäp giaù mua, giaù baùn vaät tö haøng hoaù tröôùc khi trình Toång Giaùm ñoác duyeät. - Thöïc hieän thuû tuïc mua saém thieát bò, söûa chöõa taøi saûn theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø Nöôùc vaø Coâng ty. - Thöïc hieän vieäc kieåm keâ ñònh kyø, xaùc ñònh taøi saûn thöøa, thieáu khi keát thöùc thi coâng coâng trình ñoàng thôøi ñeà xuaát vôùi Toång Giaùm ñoác bieän phaùp xöû lyù. - Phaân tích caùc thoâng tin keá toaùn theo yeâu caàu cuûa Laõnh ñaïo Coâng ty - Quaûn lyù taøi saûn coá ñònh, Coâng cuï duïng cuï, haïch toaùn theo cheá ñoä hieän haønh. - Theo doõi nguoàn voán cuûa coâng ty, quyeát toaùn caùc coâng trình ñeå xaùc laäp nguoàn voán.
  4. - Tieán haønh caùc thuû tuïc, thanh quyeát toaùn caùc loaïi thueá vôùi cô quan thueá. - Phoái hôïp vôùi caùc Phoøng ban lieân quan toå chöùc nghieäm thu töøng phaàn vaø nghieäm thu toaøn boä coâng trình ñeå quyeát toaùn vôùi ñaàu tö. - Theo doõi, laäp keá hoaïch vaø thu hoài coâng nôï cuûa khaùch haøng ñaày ñuû, nhanh choùng baûo ñaûm hieäu quaû söû duïng nguoàn voán cuûa Coâng ty. - Laäp vaø noäp caùc baùo caùo taøi chính ñuùng vaø kòp thôøi cho caùc cô quan thaåm quyeàn theo ñuùng cheá ñoä quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc. - Toå chöùc khoa hoïc coâng taùc keá toaùn phuø hôïp vôùi ñieàu kieän toå chöùc saûn xuaát kinh doanh vaø boä maùy toå chöùc cuûa Coâng ty. - Chaáp haønh quyeát ñònh cuûa Ban kieåm soaùt veà vieäc kieåm tra hoaït ñoäng keá toaùn taøi chính. - Aùp duïng khoa hoïc quaûn lyù tieân tieán vaøo coâng taùc keá toaùn, boài döôõng nghieäp vuï chuyeân moân cho caùn boä keá toaùn, ñeà xuaát caùc bieän phaùp höõu hieäu nhaèm naâng cao hieäu quaû söû duïng nguoàn voán cuûa Coâng ty.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2