intTypePromotion=1

Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
149
lượt xem
33
download

Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM07 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 b¶n kª thanh to¸n phô cÊp lu tró c«ng t¸c níc ngoµi T¹i níc ……………………………….…… Nhãm ………… Sè ngµy  Møc Møc chi  Chøc  ®îc  phô cÊp  phô cÊp  Ghi  TT Hä vµ tªn danh trî  lu tró lu tró  Thµnh tiÒn X¸c nhËn cÊp  (A hoÆc  theo  chó §¬n vÞ lu  B) ngµy tró (1 (5a) (2) (3) (4) (5b) (6) (7) (8) ) Céng B»ng ch÷: ……………………………………………………………………………………………………...         (Ban, phßng, ®¬n vÞ tr×nh)  Phª duyÖt Ngêi lËp Trëng ban, phßng KÕ to¸n trëng Tæng Gi¸m ®èc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2