Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

Chia sẻ: Minh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

160
lượt xem
34
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định chế độ công tác phí - Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê phụ cấp lưu trú ở nước ngoài

  1. Mã tài liệu: HC – 12 – BM07 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ Phiên bản: Ver 1.0 CÔNG TÁC, CÔNG TÁC PHÍ Ngày ban hành: 15/02/08 b¶n kª thanh to¸n phô cÊp lu tró c«ng t¸c níc ngoµi T¹i níc ……………………………….…… Nhãm ………… Sè ngµy  Møc Møc chi  Chøc  ®îc  phô cÊp  phô cÊp  Ghi  TT Hä vµ tªn danh trî  lu tró lu tró  Thµnh tiÒn X¸c nhËn cÊp  (A hoÆc  theo  chó §¬n vÞ lu  B) ngµy tró (1 (5a) (2) (3) (4) (5b) (6) (7) (8) ) Céng B»ng ch÷: ……………………………………………………………………………………………………...         (Ban, phßng, ®¬n vÞ tr×nh)  Phª duyÖt Ngêi lËp Trëng ban, phßng KÕ to¸n trëng Tæng Gi¸m ®èc
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2