Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:12

1.022
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các form mẫu hành chính nhân sự - Form quản trị tài sản - Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản

 1. BẢNG KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ - TÀI SẢN NƯỚC SẢN STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT TÊN TẮT HIỆU MODE XUẤT A B C D E F 1 1KJJ4235-A003 true 1K JAPAN JUKI dgh14-235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 1
 2. NƯỚC SẢN STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT TÊN TẮT HIỆU MODE XUẤT 0 0 0 0 0 0 0 Page 2
 3. NƯỚC SẢN STT MÃ TÀI SẢN TEST TÊN GỌI TÀI SẢN - QUI CÁCH, PHẨM CHẤT TÊN TẮT HIỆU MODE XUẤT Biên bản kết thúc lúc_____h___ ngày____//, được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, một bản dùng ghi chép chính thức vào hồ sơ tài sản Công ty, bản còn lại được giao cho bộ phận sử dụng thiết bị để quản lý và là căn cứ để tính khen thưởng, bồi hoàn khi có sự cố - hư hỏng, mất mát máy móc thiết bị (theo qui định). NGƯỜI GHI CHÉP NGƯỜI GIÁM ĐỊNH Page 3
 4. G KÊ MÁY MÓC THIẾT BỊ - TÀI SẢN THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ BỘ PHẬN SỐ MÁY GHI CHÚ G I A0 03 Page 4
 5. THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ BỘ PHẬN SỐ MÁY GHI CHÚ Page 5
 6. THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÃ BỘ PHẬN SỐ MÁY GHI CHÚ NGƯỜI GIÁM SÁT ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN SỬ DỤNG Page 6
 7. BIEÂN BAÛN KIEÅM KEÂ VAØ BAØN GIAO MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ - TAØI SAÛN Hoâm nay, Ngaøy /06/2002, Chuùng toâi goàm : OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch OÂng (Baø) : Chöùc vuï : Phuï traùch laø thaønh vieân trong Toå Kieåm keâ soá_______, ñaõ tieán haønh kieåm keâ, xaùc ñònh maõ taøi saûn, ñaùnh giaù laïi vaø baøn giao cho ñôn vò_________ G OÂng (Baø) : Chöùc vuï : laøm ñaïi dieän soá löôïng taøi saûn sau : TEÂN GOÏI TAØI SAÛN - QUI CAÙCH, NÖÔÙC SAÛN STT MAÕ TAØI SAÛN TEST HIEÄU MODE THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT PHAÅM CHAÁT XUAÁT A B C D E F G 1 false 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 7
 8. TEÂN GOÏI TAØI SAÛN - QUI CAÙCH, NÖÔÙC SAÛN STT MAÕ TAØI SAÛN TEST HIEÄU MODE THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT PHAÅM CHAÁT XUAÁT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Page 8
 9. TEÂN GOÏI TAØI SAÛN - QUI CAÙCH, NÖÔÙC SAÛN STT MAÕ TAØI SAÛN TEST HIEÄU MODE THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT PHAÅM CHAÁT XUAÁT Bieân baûn keát thuùc luùc_____h___ ngaøy____/0, ñöôïc laäp thaønh 02 baûn coù giaù trò ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo hoà sô taø laïi ñöôïc giao cho boä phaän söû duïng thieát bò ñeå quaûn lyù vaø laø caên cöù ñeå tính khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát maùt maù NGÖÔØI GHI CHEÙP NGÖÔØI GIAÙM SAÙT NGÖÔØI GIAÙM ÑÒNH ÑAÏI DIEÄN BOÄ PHAÄN SÖÛ DUÏNG Page 9
 10. ØN GIAO MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ - TAØI SAÛN TÆ   LEÄ   GHI CHUÙ CO Ø N   Ï LA I H I Page 10
 11. TÆ LEÄ GHI CHUÙ CO N LAÏ I Ø Page 11
 12. TÆ LEÄ GHI CHUÙ COØN LAÏI aù trò ngang nhau, moät baûn duøng ghi cheùp chính thöùc vaøo hoà sô taøi saûn Coâng ty, baûn coøn å tính khen thöôûng, boài hoaøn khi coù söï coá - hö hoûng, maát maùt maùy moùc thieát bò (theo qui ñònh). ÑAÏI DIEÄN BOÄ PHAÄN SÖÛ DUÏNG Page 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2