intTypePromotion=1
ADSENSE

Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 4

Chia sẻ: Afasg Agq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

116
lượt xem
44
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bác sĩ tốt nhất là chính mình part 4', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 4

 1. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nhi m. ðó là d b c m n ng, d b ñ t m ch máu não, d b b nh ñ ng m ch vành. Cơ th c a ngư i bình thư ng có kh năng ñi u hòa thân nhi t t t, khi tr i l nh, cơ b p s dãn ra ñ tăng nhi t ñ cho cơ th , huy t qu n s co rút l i ñ gi nhi t; khi tr i nóng, cơ th s ra m hôi ñ gi i nhi t, nh tim ñ p m nh hơn, ph n l p da huy t qu n m ra khi n máu huy t lưu thông nhanh hơn, t ñó giúp cho vi c gi i nhi t ñư c tăng cư ng, vì th mà b t k nhi t ñ bên ngoài thay ñ i như th nào, nhi t ñ cơ th luôn gi ñư c n ñ nh, ñương nhiên là cũng c n ph i k t h p v i s tăng gi m c a áo mũ mà chúng ta mang vào cơ th . Tr i nóng ra m hôi nhi u. M t ngư i ít m hôi có th ñ ra t 300 – 500 ml, m t ngư i bình thư ng có th ñ ra t 1000 ml tr lên, n u không k p th i b xung nư c và mu i cho cơ th , s khi n máu huy t co l i, ñ ñông máu tăng lên, t ñó mà huy t áp s t t gi m xu ng. Theo nh ng ñi u tra v 5888 ngư i già ñ tu i 65 tr lên, sau khi ăn t 1 – 2 ti ng ñ ng h , huy t áp bình quân gi m 38%, huy t áp khi ngh ngơi gi m 2.3%, vi c này sau khi ăn no có bi u hi n càng rõ r t. Huy t áp gi m và ñ ñông máu tăng lên có nguyên nhân quan tr ng do say n ng, do b nh ñ ng m ch vành, vì v y mà vi c u ng ñ nư c có vai trò r t quan tr ng trong vi c ñ phòng nh ng b nh v tim, não, huy t qu n. M i sáng th c d y u ng m t ly nư c, trư c khi ñi ng u ng m t ly nư c là m t phương pháp t t ñ b o v s c kh e. C n ñ c bi t chú ý ñ n màu s c nư c ti u khi m i ng d y, n u màu vàng nh t trong su t t c là cơ th ñư c cung c p nư c ñ y ñ , n u nư c ti u ít và có màu vàng ñ m t c là cơ th không ñư c cung c p nư c ñ y ñ , nên k p th i b xung nư c cho cơ th . M i ngày ng ñ 8 ti ng là cách gi gìn s c kh e r t quan tr ng. Nghiên c u ch rõ: m i ngày n u chúng ta ng gi m ñi 1 ti ng ñ ng h , kh năng b ch t khi b nh tăng lên 9%, nhưng n u ng quá nhi u cũng s khi n t l ch t khi m c b nh tăng lên. Theo nghiên c u c a m t s nư c châu Âu cho th y, nh ng ngư i già n u m i bu i trưa ng kho ng 30 phút s khi n t l ch t do b nh ñ ng m ch vành gi m 30%, b i vì gi c ng trưa giúp cân b ng huy t áp H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 61
 2. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 c a cơ th , khi n trái tim ñư c b o v . Vào mùa hè do huy t áp thư ng th p, c n chú ý nh ng tư th cơ th khi n huy t áp gi m. Ăn u ng thanh ñ m, ít d u m , giúp cơ th d tiêu hóa, dùng nhi u rau qu và nh ng th c ph m còn tươi, không nên ăn quá nhi u và bi t s ng có k lu t cũng r t quan tr ng. Trong nh ng ngày hè th i ti t oi b c nên dùng nh ng th c ăn làm mát cơ th , nên tránh ñ ng m t chút là u ng bia v i ñá, u ng nư c ñá, ñây có th là nguyên nhân d n ñ n cái ch t do cơ tim ñ t ng t v n ñ ng quá phía dư i thành nhanh. B i vì th c qu n n m sau thành qu tim, d dày n m qu tim, thư ng xuyên u ng nư c ñá s khi n ñ ng m ch vành c a tim co gi t, d n ñ n cơ tim do thi u máu s ph i ñ p nhanh. Có nhi u thanh niên ngày nay hay gi i quy t tình hu ng nh t th i, thư ng xuyên u ng bia v i ñá mà d n ñ n b phát sinh b nh v tim, cu i ñ i ph i ôm h n. Mùa h oi b c d khi n tâm tr ng con ngư i nóng n y, c n ñ c bi t chú ý ñ n làm sao ñ duy trì m t tâm tr ng t t, có tâm tr ng t t s có tình c m t t, có tình c m t t s có t m lòng bi t yêu thương, nhân t , chân th t; có tình c m t t là có tình h u ngh , thân m t, yêu thương. Có tình c m t t s th y cu c ñ i th t m áp, như th b nh t t s ñư c gi i tr , m i vi c s t t ñ p. Nhìn lá r ng bi t thu sang Sáu ti t khí c a mùa thu là L p thu, X th , B ch l , Thu phân, Hàn l , Sương giáng, bi u th quá trình thay ñ i “âm tăng d n dương gi m d n” (t nóng chuy n sang ngày càng l nh) c a khí h u mùa thu, nhi t ñ b t ñ u cao và d ch u t “L p thu” chuy n xu ng th p nh t là vào “Sương giáng”. vào kho ng 21oC ~ 23oC c m th y d Cơ th con ngư i khi nhi t ñ ch u, t chi m áp. Khi cái l nh c a mùa thu h d n, ñ duy trì thân nhi t, m t m t t chi và huy t qu n co rút l i ñ gi m b t s t a nhi t, m t m t cơ th ph i làm vi c tích c c ñ t b sung năng lư ng, vì v y mà c n ph i ăn nhi u ñ cung c p ngu n năng lư ng cho cơ th . Chúng ta c n ăn gì nhi u? G o, th t, hay là rau qu ? Nghiên c u sinh lý h c ñã ch ng minh: Protit ñem ñ n “hi u ng nhi t ñ ng l c ñ c bi t”. T c là vi c h p thu protit có th b sung t 30% ~ 40% nhi t lư ng c n dùng cho cơ th , H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 62
 3. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 các lo i ñư ng ch cung c p ñư c kho ng 4% ~ 5%, ch t béo kho ng 5% ~ 6%. Nói ñơn gi n, ñó là ăn th t s giúp chúng ta th y cơ th m áp hơn, không s l nh, ñ c bi t là sau khi ăn xong kho ng 3 ñ n 4 ti ng ñ ng h chúng ta s nh n th y hi u qu rõ ràng nh t. ð ng th i, ăn th t s giúp ch t axit amoniac chuy n hóa thành adrenalin, cơ th s c m th y hưng ph n, tràn ñ y khí l c. ðương nhiên, ch t dinh dư ng cho mùa thu cũng c n cung c p ñ y ñ 7 lo i ch t c n thi t m i có th nâng cao ñư c th ch t và kh năng mi n nhi m. M i ngày nên u ng s a 3 l n, sáng và t i u ng s a bò, trưa u ng s a chua (giúp c i thi n tr ng thái vi khu n ñư ng ru t, tăng cư ng kh năng tiêu hóa, không nên dùng vào bu i t i vì s không t t cho răng). Gi gìn răng mi ng s ch s là m u ch t quan tr ng ñ ngăn ng a vi c nhi m khu n ñư ng hô h p. Nghiên c u ch rõ: vào ban ngày r t ít khi ñư ng hô h p b nhi m, vì vi c u ng nư c cùng v i ho t ñ ng c a tuy n nư c b t s khi n vi khu n trong c h ng không th sinh sôi ñư c, nhưng 8 ti ng bu i t i khi ñi ng m i chính là th i cơ t t nh t cho vi khu n sinh sôi n y n , vì th ñi u quan tr ng là ph i v sinh răng mi ng s ch s trư c khi ñi ng . ð c bi t là ñ i v i tr em, vi c chăm ch ñánh răng trư c khi ñi ng có th h n ch ñư c hơn 70% ~ 80% kh năng m c b nh a-mi-ñan. B t lu n th nào, ñi u quan tr ng nh t là ph i chú ý ñ n nh ng thói quen s ng t t cho s c kh e. T m n ng nhi u, ra ngoài v n ñ ng nhi u, có s “an i” c a m t tr i, s b i b c a t nhiên, trong lòng s s ng khoái, ý chí s bay cao. Có trái tim nhân ái ñ p s có tình c m t t ñ p, th gi i xung quanh s t t ñ p và tương lai s r ng m . S NG ðƠN GI N, CU C ð I TƯƠI ð P S c kh e th c s r t ñơn gi n. S c kh e không c n ph i dùng ñ n khoa h c k thu t cao, b i vì b n năng trong cơ th m i ngư i chính là “khoa h c k thu t cao” mà không gì sánh b ng; s c kh e cũng không c n ph i t n kém chi phí ñ u tư gì nhi u, ch c n s ng ñơn gi n là s m t ñ i t t ñ p. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 63
 4. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 S c kh e bình ñ ng ñ i v i m i ngư i, ngư i bình dân cũng v n có th s ng th ñ n trăm tu i. S c kh e th c s r t ñơn gi n Sinh lão b nh t là quy lu t tu n hoàn c a gi i t nhiên, t xưa ñ n nay con ngư i ñ u như v y c , nhưng mà cách “t ” c a m i ngư i l i không gi ng nhau. Có ngư i s ng ñ n cu i ñ i v n không b nh t t, không ñau kh , không ghanh ghét ñ k ai, s ng bình an ñ n trăm tu i, cu c s ng th t nh nhàng tho i mái. Sinh ra ñã tươi ñ p như hoa n mùa xuân, ch t thì nh nhàng như lá r ng mùa thu. Có ngư i thì m i ñ n tu i trung niên ñã m c ñ th b nh t t, cu c s ng b hành h trong n i ñau ñ n v th xác, tinh th n b d n v t, thân tâm b dày vò, ch còn l i hai bàn tay tr ng. Nguyên nhân s khác bi t c a hai d ng ngư i này là do ñâu? Hãy nhìn vào cách s ng c a nh ng ngư i già kh e m nh và nh ng thanh niên ch t y u là có th nh n ra ngay. Nh ng ngư i già mà v n kh e m nh ñ u có nh ng ñ c ñi m chung v cách s ng, ñó là lòng d khoáng ñ t, tính cách hi n lành, tâm ñ a lương thi n; yêu lao ñ ng, thích ho t ñ ng; ăn u ng không câu n , có th ăn ñư c ñ th , nhưng luôn ăn có ch ng m c, không ăn quá no, ch ñ b y, tám ph n là ñ . ði u này khác h n v i nh ng ngư i còn tr ñã m c b nh t t ho c ch t y u, h ñ u có m t ñ c ñi m chung, ñó là “ba thi u”: thi u ki n th c chăm sóc s c kh e cho b n thân, thi u ý th c chăm sóc s c kh e cho b n thân, càng thi u hơn n a là có nh ng hành ñ ng th c t c th trong vi c b o v s c kh e; “tam siêu”: áp l c siêu quá t i, làm vi c siêu nhanh, th l c siêu m t. Nh p ñi u chi c ñ ng h sinh h c r i lo n, s m t m i tích lũy d n, s c kh e gi m sút, quay lưng l i v i quy lu t t nhiên, như th ñương nhiên là s ch t s m. S c kh e th c s r t ñơn gi n: thu n theo t nhiên, thu n theo thiên th i, ñ a l i, nhân hòa, gi cho âm dương quân bình, s ng hài hòa ñi u ñ , như th lo gì không có s c kh e. S c kh e không c n ph i dùng ñ n khoa h c k thu t cao, b i vì b n năng trong cơ th m i ngư i chính là “khoa h c k thu t cao” mà không gì sánh b ng, ch là chúng ta không nên s ng vô trách nhi m mà phá h y nó, làm cho nó r i lo n, như b c th y y h c t ng nói, “B n năng m i ngư i b nh H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 64
 5. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 là bác sĩ c a chính h ”. S c kh e cũng không ph i t n kém chi phí gì nhi u, ăn u ng bình thư ng, tâm thái hài hòa, cơ th cân b ng, m i ngày b chút th i gian t n b , ng ñ 8 ti ng, không ăn u ng quá no, m i ngày u ng kho ng 8 ly nư c, ñ y chính là cách chăm sóc s c kh e khoa h c nh t. S c kh e luôn bình ñ ng v i m i ngư i, ai quay lưng v i nó, nó s quay lưng l i, ngay c qu c vương hoàng ñ cũng không ngo i l ; ai thu n theo nó s thu ñư c l i ích, ngư i t t s bình an m t ñ i, ngư i bình dân v n có th s ng th ñ n trăm tu i. Có m t bài báo nhan ñ “ngôi sao sáng v dinh dư ng h c Trung Qu c nói chuy n v v n ñ s ng th ”, giáo sư Tr n H c T n thu c trung tâm dinh dư ng tr b nh và an toàn th c ph m Trung Qu c, ông sinh năm 1917, v a bư c qua tu i 90. Ông ta sinh l c sung mãn, tinh th n vui v , ñi l i v ng vàng, tư duy nhanh nh y, không nh ng v n lên gi ng ñư ng d y h c, m i ngày ông còn thư ng xuyên g i nh n thư ñi n t . M t ký gi th y kỳ l , mu n tìm hi u xem bí quy t v s c kh e c a giáo sư Tr n là gì? Ông có phương pháp dinh dư ng th n kỳ gì? Có khí công tâm pháp cao thâm gì? Hay là có bí quy t gì khác? Cu i cùng cũng tìm hi u ñư c thì ra là v n ñ l i r t ñơn gi n, ch c n di n t b ng ba câu ng n g n: s ng khoan dung v i ngư i, duy trì vi c ñi b hàng ngày, không ăn u ng kiêng k gì. Chúng ta hãy nghe giáo sư Tr n nói, “Tôi không có bí quy t gì c ! ði u quan tr ng nh t ñ i v i tôi là tâm tr ng luôn vui v , thư ng xuyên v n ñ ng và duy trì m t ch ñ ăn u ng ña d ng”. Giáo sư tr n k : “Tâm tr ng luôn vui v là quan tr ng nh t, tâm tr ng vui v ñem ñ n thái ñ s ng tích c c l c quan, cu c s ng s luôn th y có ý nghĩa. V y làm th nào ñ có tâm tr ng vui v ? M t là ph i s ng khoan dung, hai là ph i luôn giao thi p v i m i ngư i, không nên quá so ño tính toán, tính toán càng nhi u, tâm tr ng càng khó mà vui v , tâm lý càng n ng n . Khi tâm lý g p nh ng áp l c l n, c n ph i tìm và chia s v i b n bè, ñ ng nghi p, ngư i thân trong gia ñình, như th áp l c s ñư c gi m b t r t nhi u”. Giáo sư tr n r t thích nói chuy n phi m v i thanh niên, c m nh n ñư c s c s ng d i dào c a h . Kinh nghi m c a giáo sư Tr n là: “Dư c li u không b ng Th c li u, Th c li u không b ng Tâm li u”. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 65
 6. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 V phương di n v n ñ ng, giáo sư Tr n nói: “Cơ th con ngư i gi ng như m t c máy, n u ñ lâu không s d ng s b h ng.” Th i thanh niên ông r t thích ch y b , bây gi ñã l n tu i, vì th chuy n sang ñi b , m i ngày nh t ñ nh ông ph i ñi b t 30 phút tr lên. Nh rèn luy n thân th ñ u ñ n, ông không ng n ng i trong nh ng công vi c ho t ñ ng trí óc, luôn tích c c h c h i không ng ng, m i ngày ông ñ u ñ c báo, h c t p, luôn có h ng thú v i m i vi c xung quanh. Ông Tr n có th nói là m t b c th y trong gi i dinh dư ng h c, m i ngư i ñ u tư ng r ng ông r t kén ch n trong vi c ăn u ng, kỳ th c không ph i như v y. Ông Tr n nói, ông chưa t ng ăn qua m t lo i th c ăn “trư ng th ” nào, cũng không ñ ý ñ n vi c ph i c n bao nhiêu ca-lo-ri, ch là ăn t p m t chút, nào là th t, tr ng, s a, cá, rau, trái cây, th c ăn tinh (g o, lúa mì), th c ăn ph (ngô, khoai, s n…) th gì ông cũng ăn. B i vì vi c ăn u ng ñ y ñ m i th là cách b sung dinh dư ng toàn di n nh t. Ông nói: “Có nhi u ngư i tu i cao m t chút là l p t c kiêng ăn ñ th , th c s không c n thi t ph i như v y. Ví d như cholesterrol, ñây là m t ch t c n thi t cho cơ th , cho dù chúng không ñ n t ñ ăn, cơ th chúng ta cũng s t sinh ra, cũng c n ph i hao t n ch t dinh dư ng ñ b sung cho vi c này.” ð i v i các lo i th t, ông Tr n cho r ng t t c các lo i ñ u nên ăn m i th m t chút, nhưng b n thân ông thì thích ăn cá nh t, b i vì cá có hàm lư ng prô-tê-in tương ñ i cao, ít ch t béo, nói chung là c cá nư c ng t và nư c m n ñ u r t giàu dinh dư ng. ð i v i rau qu trái cây, ông Tr n cho r ng vô cùng quan tr ng, b i chúng giàu ch t khoáng, nguyên t vi lư ng, vi-ta-min, ch t xơ, ñ c bi t là ñ i v i ngư i già, chúng giúp cho vi c tiêu hóa ñư c d dàng. Các lo i rau khác nhau có thành ph n dinh dư ng khác nhau, vì th ăn “ph i h p” là t t nh t. Ông Tr n còn cho r ng, không nên hút thu c và c n h n ch u ng rư u, m t chút rư u nho là r t t t cho cơ th , nhưng không nên u ng quá nhi u. Nh ng l i c a v tôn sư chín mươi tu i ch a ñ ng tri t lý th t gi n d mà sâu s c, th t d ti p thu và ñi vào lòng ngư i. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 66
 7. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 S c kh e kỳ th c r t ñơn gi n. S c kh e không nh t thi t ph i dùng ñ n nh ng phương ti n khoa h c k thu t cao, s c kh e cũng không c n ph i t n kém chi phí gì nhi u. ð i v i m i ngư i, s c kh e là bình ñ ng, ai quay lưng v i nó, nh t ñ nh s g p tai ương; ai thu n theo nó, s g t hái l i ích l n, nh ng ngư i bình dân v n có th s ng kh e ñ n trăm tu i. BA CH “BÌNH” C A M T ð I S NG KH E M NH Mu n s ng kh e m nh vui v ñ n trăm tu i, chúng ta nên ghi nh và làm theo ba ch . ðó là ba ch “bình”: th c ăn bình thư ng, thái ñ bình hòa, thân th bình n. Th c ăn bình thư ng: có chay có m n có n m G n ñây T ch c Lương th c Liên hi p qu c có ñưa ra m t kh u hi u m i: k t c u b a ăn hàng ngày c a con ngư i trong th k 21 h p lý nh t v i sáu ch : v a chay v a m n v a n m. Tôi hi n nay ăn th này, m i b a cơm có m t món ăn m n, ho c cá, ho c th t, ho c tr ng, gà, v t, cá, tôm ñ u ñư c. M t món ăn chay, ho c c c i ho c rau c i, có khi vài lo i rau tr n l n v i nhau. Cu i cùng, ñó là m t món n m, n m ăn, n m cây, n m kim, m c nhĩ ñen ho c rong bi n, n m rơm ñ u r t t t. T i sao l i c n ph i ăn như th ? Trư c tiên, b n nh t ñ nh ph i có m t món ăn m n, b i vì con ngư i là ñ ng v t ăn t p, con ngư i không nên ch ăn toàn ñ chay, ñ ăn m n ch a protein ñ ng v t, ñó là ch t dinh dư ng cao c p. Th hai, cũng c n có món chay, b i vì nó ch a lư ng ch t khoáng, nguyên t vi lư ng, vi-ta-min và ch t xơ d i dào. Món chay r t quan tr ng, ñ c bi t là nó giúp cho vi c tiêu hóa d dàng. Th ba, cũng c n nên ăn thêm món n m. N m chính là m t lo i linh dư c. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 67
 8. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Hi n nay càng ngày ngư i ta càng nh n th y, n m có hàm lư ng dinh dư ng r t ñ y ñ , có ba tác d ng l n. Th nh t, n m là th linh chi, giúp gi m lư ng m trong máu, h cholesterol, gi m ñ ñông máu, b t nguy cơ b ñ ng m ch vành sơ c ng, cùng nguy cơ m c các b nh v tim não huy t qu n. Th hai, n m và ñ c bi t là n m hương có nhi u ch t ñư ng, giúp nâng cao năng l c mi n nhi m, t ñó cũng gi m nguy cơ b m c b nh ung thư. Nh ng ai mà thư ng ăn n m thì hi m khi b m c b nh ung thư. Th ba, n m còn có tác d ng ch ng ô-xy hóa, làm gi m quá trình tiêu vong c a t bào, giúp tăng cư ng sinh l c, gi m nguy cơ b ñãng trí vào tu i già. B c Kinh, c 100 ngư i ch t thì có 52 ngư i b các b nh v tim não huy t qu n, 22 ngư i b ung thư, t ng c ng như v y là 74 ngư i. V y n u như chúng ta thư ng xuyên ăn n m, s giúp gi m nguy cơ b m c các b nh v tim não huy t qu n, ung thư, gi m t c ñ lão hóa. H t y n m ch là d n d u trong các lo i lương th c ph (ngô, khoai, s n…). Hi n nay nhi u ngư i có cu c s ng dư gi , ti n nhi u, cho r ng vi c ăn nh ng lương th c ph này ñã là chuy n c a quá kh . ðây là cách nghĩ r t sai l m, sau này b n cũng nên chú ý ăn c lương th c ph . Nhân lo i t n t i ñ n ngày nay chính là nh lương th c ph . Lương th c tinh là gì, ñó chính là tinh b t. Th còn lương th c ph có gì? Có th nói, ch t khoáng, nguyên t vi lư ng, vi- ta-min và ch t xơ ñ u có ñ y ñ . Vì v y, m i ngư i nên ghi nh , th nh tho ng cũng c n ăn m t chút nh ng lo i lương th c ph . K t c u b a ăn h p lý g m 6 ch : có m n có chay có n m. Tâm thái bình hòa: l c quan là li u thu c b o v s c kh e siêu cao c p Làm th nào ñ có m t tâm tr ng luôn vui v ? ðó là ph i có “trái tim t t”, và có “tình c m t t”. M t trái tim t t là m t trái tim bi t yêu thương, hi n lương, chân th t. Nghiên c u khoa h c ñã ch ra, yêu thương nhi u, endorphin ñư c gi i phóng nhi u, s tu n hoàn cơ th ñư c c i thi n, năng l c mi n nhi m ñư c nâng cao. Yêu thương khi n chúng ta kh e m nh, hi n lương khi n chúng ta ñ p ñ , chân th t khi n chúng ta vui v . H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 68
 9. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tình c m t t bao g m ba phương di n, tình b n h u, tình ru t th t, tình yêu v i ngư i b n ñ i. Tình b n h u khi n chúng ta bi t khoan dung, tình ru t th t khi n chúng ta th y m áp, tình yêu khi n chúng ta h nh phúc. Có ñ y ñ ba th “tình” này, b n nh t ñ nh s có ñư c tâm tr ng t t. Chúng tôi t ng tìm hi u v m t bà c ngoài 90 tu i. T vi c ăn u ng, ñi l i, vi c gì bà cũng làm t t, tinh th n còn r t minh m n. M i ngư i h i nh ñâu mà bà có th s ng th như th , bà ch nói m t câu, v a nói v a cư i: do tim, ph i ho t ñ ng bình thư ng. Bà chính là ngư i luôn gi ñư c m t tâm tr ng tho i mái. Vi c ăn u ng c a bà th c ra r t bình thư ng, bà ăn gì? Qua tìm hi u, món bà thích ăn nh t là mì s t tr ng th t. Hi n nay chúng ta thư ng hay chú ý ñ n vi c m i ngày ph i cung c p bao nhiêu ca-lo-ri, cholesterol, lư ng ch t béo như th nào cho h p lý… nói chung là cái gì chúng ta cũng nghiên c u k lư ng, th nhưng chúng ta không bi t r ng, th c ra th gì cũng có th ăn ñư c. Có m t c ñư c x p vào h ng ti n b i v tu i th , c ñã ñư c 104 tu i. Th nhưng c không hi u th nào là b a ăn h p lý, càng không hi u ca-lo-ri là gì. M i ngư i h i c v bí quy t trư ng th , c d ng tai nghe, nghe m y l n m i hi u, li n l n ti ng tr l i: con dâu tôi r t t t, nó r t thông minh, bà luôn khen ng i con dâu. Nhưng ñ i v i con trai, con gái thì bà không khen ng i như th , bà ch nói chúng cư x t t v i mình. Con dâu v n là ngư i ngoài, bà khen ng i như th , ñương nhiên khó mà không cư x t t v i bà. M i ngư i h i bà có bí quy t gì, bà tr l i: chính ph r t t t! Do bà l n tu i, m i khi ñ n ngày l , ngày t t ñ u cho ngư i ñ n thăm h i bà. Chính ph luôn làm vi c r t có quy t c, bà khen ng i như th , khu ph cũng ph i ca ng i bà, ngày l t t ph i thư ng xuyên t i thăm h i bà. Tâm thái l c quan tích c c có s c m nh siêu vi t ngoài s c tư ng c a chúng ta. Thân th bình n: không m p không m không bu n phi n M t ngư i b m c b nh béo phì, cao huy t áp, tôi nói v i anh ta, anh nh t ñ nh là ñã “quá t i”. Anh ta h i t i sao? Tôi nói r t ñơn gi n, m t chi c xe ô H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 69
 10. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 tô có tr ng t i 5 t n, bây gi b n ch ch 4,5 t n, ñi v i t c ñ trung bình, như v y chi c xe có th ch y ñư c 10 năm, 20 năm, n u b n mang ñ 5 t n và ch y v i t c ñ nhanh hơn, không nh ng th l i thư ng xuyên th ng g p, như v y nh t ñ nh chi c xe s mau h ng hơn. Hi n nay b n b dư cân, cơ tim c a b n ph i ghánh vác công vi c gi ng như m t chi c xe tr ng t i 5 t n nhưng l i ch hàng n ng t i 8 t n, huy t áp cao ch ng khác nào chi c xe ch quá t i, ch y quá nhanh, tính tình nóng n y cũng gi ng như chi c xe thư ng xuyên ph i th ng g p, chi c xe như th ñương nhiên s chóng h ng. Vì v y nh t ñ nh b n ph i tìm cách ñ gi m b t tr ng lư ng cơ th c a mình xu ng. Béo phì có tác h i như th nào ñ i v i cơ th ? Có m t d n ch ng ñơn gi n, vào nh ng năm 70 th k 20, các công ty b o hi m có th ng kê s li u và nh n th y, khi cơ th c a con ngư i th a 1kg, ñi u ñó ñ ng nghĩa v i vi c ph i s ng ít ñi 8 tháng. Theo th ng kê vào nh ng năm 90 th k 20, dư 1kg ñ ng nghĩa v i vi c ph i s ng ít ñi 4 tháng. Như v y, không bi t th c t là gi m m y tháng, nhưng vi c th a cân làm gi m tu i th là ñi u ñã ñư c kh ng ñ nh rõ ràng. Béo phì chính là bi u hi n c a b nh t t, béo phì chính là bi u hi n c a s già y u. B n ngoài 30 tu i mà ñã th a cân t c là b n ñang ñ i di n v i s già nua, b n chính là ngư i ñang có b nh t t. Có ngư i h i tôi, giáo sư H ng, ông th nói xem vi c hút m b ng có t t hay không, ch nh hình có t t hay không. Tôi nói v i cô ta: chúng ta gi m cân không ph i là vì ñ ch nh s a dung nhan, hút m chính là m t ki u c a ch nh s a dung nhan; gi m béo cũng không ñ ng nghĩa v i ch nh hình, gi m béo là vì s c kh e. B n dùng cách kiêng ăn ñ gi dáng cho cơ th là không ñúng, vi c b n c n làm là ph i ăn u ng h p lý, v n ñ ng ñi u ñ và thư ng xuyên. Vi c xác ñ nh th tr ng như th nào là h p lý, có hai tiêu chí khách quan ñ d a theo. Tiêu chí th nh t ñó là, s li u th tr ng c a b n th p hơn chi u cao là 100. Ví d như tôi cao 1,70m, như v y th tr ng c a tôi kho ng 70 kg là v a. N u như có th ít hơn chi u cao cơ th là 105, v i 1,7m, n ng 65 kg, như v y là tiêu chu n lý tư ng nh t. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 70
 11. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Tiêu chí th hai là căn c vào vòng lưng, vòng b ng. Hi n nay vòng b ng c a m i ngư i càng ngày càng to ra. Ngư i Anh có câu ng n ng : vòng b ng càng l n, tu i th càng ng n. Tim ñ p càng nhanh, qua ñ i càng s m. B n nên ghi nh cách tính tu i th r t ñơn gi n như v y, d a vào chính vòng lưng và vòng b ng c a b n, vòng b ng càng l n, tu i th càng ng n. T i sao l i như v y? B i vì b ng càng l n, m càng nhi u, m càng nhi u, ñ ng m ch d xơ c ng, gan d nhi m m , kh năng b nh i máu cơ tim càng l n. Bình thư ng mà tim ñã ñ p nhanh, ñ ng m ch sơ v a càng nhanh, ñương nhiên cái ch t s ñ n càng s m. Vòng b ng nên là bao nhiêu thì v a? Theo nghiên c u, ñàn ông nhi u nh t vào kho ng 90 cm, lý tư ng là kho ng 85 cm. Ph n kho ng 80 cm. Vòng b ng càng l n, tu i th càng ng n. “BÀI CA CH TÁM” CHO M T C Ơ T H KH E M N H Mu n tu i th s c kh e cao r t ñơn gi n, m i ngư i ch vi c tuân theo “bài ca ch tám” mà làm. Bài ca ch tám là như th nào? ðó là, m i ngày ñi b 8 ngàn bư c, ñêm ng 8 ti ng, 3 b a cơm ch ăn no 8 ph n, m t ngày u ng 8 ly nư c, nuôi dư ng tâm h n b ng 8 thang thu c quý, giúp thân th m nh m v i 8 ñ ng tác, mét th là 88, trà th là 108. M i ngày ñi b tám ngàn bư c Nghiên c u ñã ch ng minh: ñi b là cách phòng ng a b nh xơ c ng ñ ng m ch vành hi u qu nh t, ñ c bi t là ñ i v i nh ng ngư i ñ tu i trung lão niên. ði b còn giúp ngăn ng a b nh ti u ñư ng r t công hi u. Nghiên c u ch rõ: n u m t ngư i m i tu n ñi b 3 l n, nguy cơ m c b nh ti u ñư ng so v i H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 71
 12. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ngư i không v n ñ ng gi m 25%, m i tu n ñi b 4 l n, gi m 33%, m i tu n ñi b 5 l n, gi m 42%. M i l n ñi b kho ng 3 km. ði b giúp cho thân hình kh e ñ p, khi n lư ng m gi m, tránh b b nh béo phì, ngư i g y thì ngư c l i s m p lên, tr thành cư ng tráng. Nghiên c u v m t nhóm ph n trung niên thư ng xuyên v n ñ ng trong 8 tu n, nh ng ngư i này tăng d n li u lư ng v n ñ ng theo hư ng d n c a bác sĩ, k t qu cho th y, lư ng m c a m i ngư i gi m ñư c 6 kg, lư ng th t cơ b p tăng 3,6 kg, t ng tr ng lư ng cơ th gi m 2,4 kg. Càng quan tr ng hơn n a là vi c ñi b giúp cho h th ng th n kinh gi ñư c thăng b ng, giúp c i thi n kh năng tư duy, khi n tâm tr ng tr nên vui v tho i mái hơn. Tôi nói “m i ngày ñi b 8 ngàn bư c”, không nh t thi t tuy t ñ i ph i như v y, có th theo phương pháp c a ngư i Nh t B n m i ngày ñi b 10 ngàn bư c cũng ñư c. Nhưng ít nh t cũng nên ñi 3 km, t c là kho ng 6000 bư c. 8000 bư c mà tôi nói là cách nói khái quát, cao nh t nên là 12000 bư c, th p nh t nên là 6000 bư c. Cách v n ñ ng t t nh t là ñi b . M i ñêm ng 8 ti ng Con ngư i c n ng bao lâu thì ñ ? V n ñ này ñã ñư c tranh lu n ñ n vài trăm năm, bây gi thì ñã rõ ràng. Ngư i ta ti n hành làm nghiên c u bên trong m t sơn ñ ng l n, không có ánh sáng thông v i bên ngoài, ngư i s ng trong ñó, không ph i ñi làm, không bi t bên ngoài là th m y, mu n ng thì ng , mu n ăn thì ăn, mu n chơi thì chơi, b i dù sao thì cũng không bi t ñư c khi nào là ban ngày, khi nào là ban ñêm, chuy n gì cũng không bi t. Sau ñó ngư i ta tìm hi u xem chi c ñ ng h sinh h c cu i cùng s ch y như th nào. Nghiên c u cho th y, b t k nam n già tr , có m t s ngư i th c 14 ti ng ñ ng h , ng 7 ti ng; có m t s ngư i th c 18 ti ng, ng 9 ti ng; có m t s ngư i th c 20 ti ng, ng 10 ti ng. V cơ b n, th i gian th c luôn g p ñôi th i gian ng . Chu kỳ có dài ng n, có ngư i 18 ti ng, có ngư i 14 ti ng, tuy nhiên chu kỳ th c luôn g p 2 l n chu kỳ ng . Như v y ngư i H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 72
 13. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ta ñã nh n ra ho t ñ ng bình thư ng v chi c ñ ng h sinh h c c a cơ th con ngư i, ñó chính là trong 24 ti ng c a m t ngày, chúng ta c n th c 16 ti ng, ng 8 ti ng, ñ y chính là quy lu t v n hành t nhiên c a chi c ñ ng h sinh h c m i ngư i. Có ngư i nói, nhi u khi h còn không ng ñư c nhi u như th . Cũng ch ng sao, nghiên c u v gi c ng c a m t nhóm ngư i cho th y, nh ng ngư i ng ñ 8 ti ng m t ngày có s c kh e t t nh t, b nh t t cũng ít nh t, tu i th cao nh t. M i ngày ng ít ñi m t ti ng, t l t vong tăng lên 9%, m t ngư i m i ngày ng 6 ti ng, t l t vong tăng 18%, ngư i mà m i ngày ch ng 5 ti ng, t l t vong tăng 27%. Th i gian ng h p lý nh t là m i ngày ng 8 ti ng. Nh ng ngư i có s c kh e lo i A hi n nay r t nhi u, nguyên nhân ñ u tiên là ng không ñ gi c, ho c ch t lư ng gi c ng không t t. Nó khi n cho kh năng ho t ñ ng c a não suy gi m, th n kinh th c v t không n ñ nh. Th n kinh th c v t r i lo n, d n ñ n kh năng phân tích v n ñ r i lo n. Trong th c nghi m ñ i v i ñ ng v t, n u như ch là thi u ăn, ñó không ph i là v n ñ l n. Nhưng n u như không ng ñ gi c, nh ng bi u hi n c a s r i lo n s ñ n r t nhanh, như b cao huy t áp, b nh tim, xơ v a ñ ng m ch. Có th l y thí nghi m v m t con kh làm ví d . M t con kh con kh e m nh, 4 tu i, ngư i ta không cho nó u ng nư c, nó không sao. Sau ñó ngư i ta kiên quy t không cho nó ng , ch c n con kh v a nh m m t, l p t c l y roi ñi n ñánh th c nó, khi n nó t nh l i. Cho dù nó kh s th nào, ch c n v a nh m m t, l p t c l i dùng roi ñánh th c nó, khi n nó không dám ng . Ch ng bao lâu, h th n kinh c a con kh phát ch ng, nó b r ng lông, v m t c a trông r t kh s , g y ñi th y rõ, ăn gì cũng b tiêu ch y. C v y ti p t c không cho nó ng , thư ng xuyên ñánh th c nó, b máy th n kinh c a nó phát ch ng, th n kinh th c v t b r i lo n. Sau ñó, con kh b cao huy t áp, xơ c ng ñ ng m ch. M t năm làm thí nghi m trôi qua, ñ n m t hôm, lúc con kh ñang ñu trên cái bàn ñu, ñ t nhiên nó kêu lên m t ti ng và ngã xu ng, m hôi l nh ñ toàn thân, nó ñã ch t. ði u này có th hi u ñư c, nó ch t do b nh i máu cơ tim. Con kh b t ñ u ñư c ti n hành thí nghi m lúc nó 4 tu i, sau m t năm thí nghi m, tư c m t quy n ñư c ng c a H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 73
 14. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nó, th là h th n kinh c a nó phát ch ng, th n kinh th c v t r i lo n, huy t áp cao, ñ ng m ch xơ c ng, d n ñ n nh i máu cơ tim. M i ngày ng 8 ti ng là th i gian ng h p lý nh t. Ăn 8 ph n no Khi v bác sĩ b o v s c kh e nhà Tr ng, M , ñ n Trung Qu c gi ng d y, ñã t ng m i ngư i m t câu: b a cơm ch ăn no tám ph n, ñi ñư ng hay leo lên c u thang ph i t t . Nhưng ngư i B c Kinh t ng k t l i m t cách súc tích hơn: gi gìn cái mi ng, c n th n cái chân. Trung y c ñ i có câu: n u mu n thân th kh e m nh, ñ l i ba ph n ñói và rét. Câu nói ñơn gi n này ñã c u ñư c r t nhi u ngư i. C n ph i có ñói có rét, m i giúp cơ th s n sinh ra năng l c ñ kháng. Gi i khoa h c M ñã làm m t thí nghi m, xem th ăn no 7 - 8 ph n là t t hay ăn th t no là t t, thí nghi m ti n hành v i 200 con kh , 100 con m i b a ñ u cho ăn th t no, 100 con kia thì cho ăn v a ph i, ch no m c 7 – 8 ph n. Thí nghi m ñư c ti n hành trong 10 năm, sau 10 năm, nh ng con kh ñư c ăn no thư ng xuyên tr nên r t m p m p, lư ng m nhi u, chúng b nhi u ch ng b nh như gan nhi m m , cao huy t áp, ñ ng m ch xơ c ng, b nh ñ ng m ch vành. 10 năm ti p theo, 50 con kh trong s ñó ñã ch t. ð i v i nhóm kh ch cho ăn 7 -8 ph n no, sau 10 năm, hình dáng chúng thon th , s c kh e r t t t, tinh l c xung mãn. Sau 10 năm n a, ch có 12 con ch t, 88 con còn l i ñ u s ng kh e m nh. C như v y ti p t c chăm sóc chúng cho ñ n 15 năm sau, nh ng con ăn no ñ u ñã ch t s ch, còn r t nhi u nh ng con ăn no ch 7 – 8 ph n v n ti p t c s ng. Như v y, k t qu thí nghi m ñã ch ng minh: nh ng con kh s ng lâu là nh ng con ăn không quá no. Căn c vào tiêu chí nào ñ xác ñ nh ñư c là no 7 – 8 ph n? R t ñơn gi n, khi b n ăn mà b ng v n còn có th ăn ti p ñư c, v n mu n ăn, nhưng b n không ti p t c ăn n a. B n l p t c r i kh i mâm cơm, như th chính là b n ñã ăn no ñư c 7 – 8 ph n. B n có mu n bi t 7 – 8 ph n no như th nào không? Hãy xem tr ng lư ng cơ th , xem vòng b ng. Ăn no 7 – 8 ph n, ñó là cách chăm sóc t t nh t. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 74
 15. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 M t ngày u ng 8 bát nư c Nư c là ngu n s ng c a v n v t, trong cơ th chúng ta s lư ng nư c là r t l n. Tr ng thái con ngư i khi v a m i sinh ra, có ñ n 99% là nư c; th i thơ u, nư c chi m 80% tr ng lư ng cơ th tr lên; khi trư ng thành, nư c chi m 75% tr ng lư ng cơ th ; khi v già, nư c chi m 65% tr ng lư ng cơ th . C cu c ñ i c a m t con ngư i ñ u s ng trong tr ng thái ñ y nư c. Sinh lý h c ch ng minh, gi s m i ngày lư ng nư c trong cơ th con ngư i b hao h t 10%, cơ th s b nh ng ch t ñ c làm cho m t m i; n u m t ñi kho ng 20% tr ng lư ng nư c trong cơ th , như th s b nguy hi m ñ n tính m ng. Hi n nay chúng ta có r t nhi u b nh, ñ c bi t là nh ng b nh ng ư i tu i già, nguyên nhân là do u ng nư c quá ít, ñ c bi t là khi mùa hè ñ n, máu huy t b cô l i, ñ ng m ch não ngưng tr , th n k t s i, túi m t cũng k t s i, kh năng b nh b ñ ng m ch vành tăng cao. Có năm, vào kho ng tháng 5, ñ t nhiên th i ti t nóng ñ n không ch u n i, gi ng như nh ng ngày tháng 7, tháng 8, trong b nh vi n tăng ñ t bi n s ngư i b t c ñ ng m ch não. Do ñó m i ngày u ng 8 ly nư c, duy trì 1500 mililit nư c ti u. ð y là s nư c thay th c n thi t c a m t ngư i cho lư ng nư c th i ra ñ r a s ch cơ th . Có ngư i nói, tôi không bi t m t ly nư c l n ch ng nào, cũng không bi t 1500 ml có bao nhiêu, như th mà cũng ch ng sao. B n c n chú ý, m i sáng khi ñi ti u, n u lư ng nư c ti u ít, màu vàng ñ m, như th là b n ñã có v n ñ . Bu i sáng khi ñi ti u ti n l n ñ u, n u nư c ti u trong, ñi u ñó ch ng t b n ñã u ng ñ nư c. Con ngư i r t d thi u nư c vào ban ñêm, do ñó v i ngư i già, bu i t i ng n u như d y khuya, nh t ñ nh nên u ng m t ly nư c. Sáng s m khi th c d y, vi c ñ u tiên là u ng m t ly nư c. Như v y s giúp b xung dung lư ng cho máu, h n ch nguy cơ b t c ñ ng m ch não. Các chi n sĩ biên phòng bên dòng H c Long Giang s ng v i cái l nh dư i 40 ñ , cách ch ng l nh duy nh t c a h chính là u ng nhi u nư c, b i vì khi tr i l nh, nh hư ng ñ n ng d n máu trong cơ th , u ng nhi u nư c, máu s tu n hoàn t t hơn, t chi s m áp hơn. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 75
 16. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Nư c vô cùng quan tr ng ñ i v i vi c duy trì s s ng, vì v y m i ngày c n u ng 8 ly nư c, duy trì lư ng nư c ti u 1500 ml. Nuôi dư ng tâm h n b ng 8 thang thu c quý 8 thang thu c quý, 8 v “thu c”, m i ngày ñ u u ng, sáng t i ñ u u ng, s khi n cho tâm tr ng luôn s ng khoái, s ng vui kh e ñ n 100 tu i. 8 v thu c ñó là gì? Yêu thương m t t m, t t b ng hai thư c, chính tr c ba ph n, khoan dung b n lá, chung th y nh thư ng, trung th c v a ph i, hy sinh không ñ , báo ñáp không c u. Yêu thương là ph m ch t mà không th thi u ñ i v i m t con ngư i. ð ng chí ð ng Ti u Bình t ng nói: tình yêu thương sâu n ng nh t c a tôi ñó chính là t qu c. Nhà văn Băng Tâm nói: ngư i nào có tình yêu thương, ngư i ñó có t t c . N u m t ngư i không có lòng yêu thương, chúng ta ngàn v n l n không nên k t giao v i h , ngư i không có lòng yêu thương, cha m cũng có th gi t vì thù h n, v ch ng có th h i nhau, anh em luôn không th hòa thu n. T t b ng là li u thu c b th hai. T t v i ngư i s ñư c ngư i t t l i, thi n v i ngư i, ngư i s thi n l i, ác v i ngư i, ngư i s ác l i. Chúng ta nói s c kh e thân th c n vi-ta-min, v y thì s c kh e tâm lý có c n vi-ta-min hay không? Cũng r t c n, lương thi n chính là th vi-ta-min tâm lý t t nh t. Chính tr c là li u thu c b th ba. Ngư i chính tr c luôn làm vi c t t cho ngư i mà không bao gi làm vi c x u cho ngư i, không ñ mình b nhi m b n, không h b i, ngư i càng h b i, ch t s càng nhanh. Gi i y h c Bra-xin ñã làm m t cu c ñi u tra v 583 tham quan và 583 quan thanh liêm. Sau 10 năm tìm hi u, trên 60% quan tham t ng b ung thư, xu t huy t não, nh i máu cơ tim; còn v i nh ng quan thanh liêm t l này ch là 16%, còn chưa có ngư i nào qua ñ i. ð c bi t là 16 viên quan C c Phúc l i, do tham ô t p th , ñ u b bãi ch c, tu i th trung bình ch 41 tu i, nghiên c u cho th y, 15 trong s 16 ngư i b b nh n ng, 6 ngư i trong ñó ñã ch t. Vì v y có th k t lu n r ng: liêm khi t có l i cho s c kh e, h b i là con ñư ng d n ñ n âm ph . B i vì k h b i, anh ta ph i ñ i di n v i s h i h n s hãi, t d n v t v t i tr ng c a mình, ban ngày ăn không ngon, ban ñêm ng không yên, m t khi s h b i c a anh ta b l t tr n, H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 76
 17. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 su t ngày anh ta c m th y hoang mang, d n ñ n kh năng mi n nhi m c a cơ th b gi m sút, t ñó mà b nh t t d dàng tìm ñ n. Khoan dung là li u thu c b th tư. M t ngư i mu n làm nên s nghi p, nh t ñ nh ph i có lòng khoan dung, r ng lư ng. Ngư i lòng d nh nhen, h p hòi thi n c n, không th làm ñư c b t kỳ vi c gì, ch ngư i nào có m t t m lòng r ng lư ng m i có th hy v ng làm nên ñ i s . Xã h i hi n ñ i, ngư i có lòng d nh nhen, không bi t khoan dung, ñó là t mình gây khó cho mình, s nghi p c a h ch c ch n ch ng th có ñư c thành t u gì. Chung th y là li u thu c b th năm. ðây là m t m ñ c có t ngàn xưa. Ngày nay t l ngư i ly hôn càng ngày càng nhi u, t c ñ ly hôn càng ngày càng nhanh. Quan ni m v giá tr c a ña s gi i tr ngày nay ñã thay ñ i, tiêu chu n tìm b n ñ i c a h so v i ngư i th i trư c ñã khác r t nhi u. Tình yêu v n là c n ph i có chân, thi n, m , trên hoa dư i nguy t, tình yêu ñ p có th khi n huy t áp h ; hi n nay ngư i ta tìm ñ i tư ng là nam thanh n tú, ph i bi t “mát m ”, ngoài v ngoài bóng b y còn ph i chai m t m t chút. Ái tình bây gi gi ng như li u thu c gây mê, nó làm huy t áp tăng lên. Trung th c là li u thu c b th sáu. Trung th c là r t t t, nhưng c n ph i ñúng lúc ñúng ch , ph i bi t v a ph i. B i xã h i ngày nay ph c t p, ñ i phương trung th c v i b n, b n cũng trung th c v i h ; n u như ñ i phương không trung th c, b n ph i h t s c th n tr ng, tránh ñ b m c l a. Ngư i quá trung th c d b m c l a, b n ñ ng quá máy móc khi dùng 8 thang thu c quý, ñây ch khuyên b n trung th c v a ph i, không khuyên b n trung th c b i vì thái quá. Luôn bi t hy sinh là li u thu c b th b y. B n s ng ñ n già, h c ñ n già, luôn có tinh th n c u ti n, không ng ng ph n ñ u, có như th b n m i có th c ng hi n h t mình cho xã h i. Không c u báo ñáp là li u thu c b th tám. B n làm vi c t t, không c u ngư i ta báo ñáp l i, ñó m i là lòng t t th c s . Tám v “thu c” này c n ph i h p như th nào? Nói chung là không nên ph i h p quá máy móc, 8 v thu c này trư c tiên ph i cho vào trong cái n i gi i H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 77
 18. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 phi n mu n, ñun l a liu riu, không lo l ng nóng v i; ti p ñó cho vào trong cái chén công bình nghi n nh , sao cho th t m n, càng m n càng t t. Khi ñêm khuya t nh gi c, ñ i di n v i trăng thanh gió mát, dư ng tâm v i 8 v thu c quý này có th khi n tâm h n thanh s ch, nhân cách ñư c thăng hoa, hun ñúc tình c m sâu ñ m, ñi u hòa tâm lý, ñ t ñ n c nh gi i quên h t t t c , không vì ham mu n mà sa ñà, không vì b n thân mà lo bu n. Nuôi dư ng tâm h n b ng 8 v thu c quý có 6 công hi u l n: th nh t, làm ngư i thành th c; th hai, làm vi c chân th t; th ba, c ng hi n cho xã h i; th tư, hư ng th cu c s ng; th năm, kéo dài tu i th ; th sáu, tri t tiêu thù h n. Hãy nuôi dư ng tâm h n b ng 8 v “thu c” quý. Yêu thương là m t, t t b ng là hai, chính tr c là ba, khoan dung là b n, chung th y là năm, trung th c là sáu, hy sinh là b y, không c u báo ñáp là tám. Tám ñ ng tác khi n thân th kh e m nh Tô ðông Pha gi i thi u “8 ñ ng tác” r t có công hi u: sáng d y, ng i x p b ng, hai hàm răng ñ p vào nhau, làm th t nhanh, gõ cho phát ra âm thanh và ñ m ñ n 10 l n, ti p theo làm ñ ng tác m i, hít không khí vào ñ y l ng ng c, r i th ra t t . Sau ñó dùng tay mát xa lòng bàn chân, ph n dư i r n, gi a s ng lưng, xung quanh m t, vành tai, c làm cho ñ n khi nóng lên, sau cùng là hai bên mũi, v a làm v a ñ m, kho ng trên 100 l n. Tô ðông Pha sau khi t mình th c hành nh ng ñ ng tác này, ban ñ u không có gì ñ c bi t, nhưng sau hơn 100 ngày, hi u qu th y r t rõ ràng. 8 ñ ng tác v i vi c xoa bóp toàn thân 1 l n, làm chăm ch , thông thư ng m i l n làm n a ti ng ñ ng h . Tô ðông Pha t ng vi t m t bài văn, nói r ng 8 ñ ng tác ñó trong m y ngày ñ u th c hi n thì không th y có c m giác gì ñ c bi t, nhưng sau kho ng 100 ngày, hi u qu không th tư ng ñư c, t t hơn hàng trăm l n vi c dùng thu c quý. Trong y h c cũng nghiên c u và ch ra, khi chúng ta m i ng d y, toàn b h th ng tu n hoàn tinh vi c a chúng ta trong tr ng thái b t c, không nhanh H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 78
 19. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nh y, r t d b ñau th t cơ tim, nhưng sau khi chúng ta th c hi n xong 8 ñ ng tác này, chúng ta có th yên tâm là mình ñã ñư c b o v an toàn. T ng có m t quy n sách vi t, bình phương 1 mi-li mét da b ng tr ng thái yên tĩnh s khai thông ñư c 10 mao m ch, sau khi làm nóng cơ th s khai thông ñư c 50 mao m ch, sau khi mát-xa, cơ th s khai thông t 10 mao m ch m t i 300 mao m ch. Tác d ng c a mát-xa còn t t hơn dùng li u pháp làm nóng nhi u! M t v lãnh ñ o lão thành, ñã hơn 80 tu i, cơ th còn r t sung s c, v n có th ch y ñư c. Ông ta ñư c như v y cũng chính là nh d a theo 8 ñ ng tác trên mà th c hành. Ngày nay có nhi u ngư i b ti n ra m nh ng trung tâm th d c, sau khi ñi làm v b n ph i ch y xe ñi t n m t bao nhiêu th i gian. Thay ñ xong, b n luy n t p ñ m hôi, sau ñó l i t m. B n t p luy n h t cơ b p này t i cơ b p kia, th c ra cách luy n t p này tác d ng th c t không th b ng 8 ñ ng tác mà chúng ta v a nói. Hi n nay d ng c th thao càng ngày càng ph c t p, nào là ño lư ng dư ng khí tiêu hao bao nhiêu, nào là bao nhiêu ca-lo-ri, t t c ñ u có ñ ng h báo theo m t tiêu chu n. Tôi cho r ng, nh ng s ph c t p ñó là không c n thi t, có th làm cho nó tr thành ñơn gi n nh t, không có nh ng cái ñ ng h báo này tôi c m th y còn d ch u hơn. Kỳ th c là th tr ng nam, n , m i ngư i kh e, y u khác nhau. Th mà m i ngư i ñ u tuân theo m t quy t c chu n, như th ch ng khác nào m t lo i áo duy nh t m t kích c l i dùng cho nh ng ngư i cao, th p, m p, m khác nhau, th thì nhi u ngư i làm sao mà mang v a ñư c. Phương pháp dư ng sinh nên làm sao ñơn gi n nh t, ti t ki m nh t, nhưng ñem l i hi u qu cao nh t. Mét th là 88 Mét th là ch tám mươi tám tu i, b i ch mét (米) là s k t h p c a ba ch “tám mư i tám” (米 十 米). Có m t câu nói nh n m nh v vai trò c a s c kh e và tu i th . Sinh m ng m i ngư i ñ u như nhau, nhưng ch t thì không như nhau. Có cái ch t ñ n m t cách t nhiên, cái ch t ñó là cái ch t không x y ra trong b nh t t, cái ch t ñó H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 79
 20. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 cho th y ngư i ñó ñã có m t cu c s ng bình an, vui v , tho i mái. Nhưng cái ch t x y ñ n trong b nh t t cho th y, ngư i ch t ñó ñã s ng m t cu c s ng thi u ho c không có ch t lư ng. Sinh m ng m i ngư i ñ u gi ng nhau, nhưng cái ch t l i khác nhau. Cái ch t ñ n không ph i do b nh t t, ñ y là cái ch t nh nhàng tho i mái. Trà th là 108 Trà th là ch 108 tu i. B i vì ch a trà (茶), phía trên ñ u có b th o, phân tích ra thành 2 ch th p (十), t c là hai mươi (二十); gi a có b nhân (人), vi t r i thành ch bát (八), phía dư i có b m c (木), bao g m b th p (十) và b bát (八), t ng h p l i thành tám mươi tám (八十 八), c ng thêm 20 (二十) mà phía trên ñã nói, như v y t ng là 108. M c ñích c a câu nói này là cư ng ñi u v s c kh e tu i th , t c là s ng c n ph i ñư c hư ng th cu c s ng, s ng c n ph i nghĩ ñ n cu c s ng h nh phúc. Nuôi dư ng tâm h n b ng “8 thang thu c b ” mà phía trên ñã nói chính là cách ñ hoàn ch nh cu c s ng c a chúng ta, ñ quân bình âm dương, ñ có ñư c ñ c trung dung. Trung dung th c ra chính là ch m t tr ng thái bình thư ng. Tâm thái bình thư ng là t t, tâm thái bình thư ng chính là trung dung. Cách suy nghĩ c a ngư i phương ðông và ngư i phương Tây có r t nhi u s khác bi t. V phương di n theo ñu i cách s ng kh e, tôi thư ng d a vào tư duy uyên bác và sâu s c c a phương ðông. S c kh e không ch ñơn thu n là v n ñ c a y h c, mà quan tr ng hơn là ph i t o cho m i ngư i thói quen suy nghĩ t t ñ p. S ng c n ph i ñư c hư ng th cu c s ng, s ng c n ph i nghĩ ñ n cu c s ng h nh phúc. BÌNH AN VUI V , CU C S NG TƯƠI ð P H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 80
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2