intTypePromotion=1
ADSENSE

Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 6

Chia sẻ: Afasg Agq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

105
lượt xem
35
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bác sĩ tốt nhất là chính mình part 6', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bác sĩ tốt nhất là chính mình part 6

 1. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 cu c ñ i. các nư c Âu M có r t nhi u ngư i cao to kh e m nh, ñi u này có nguyên nhân r t l n do h u ng nhi u s a bò. ði n hình nh t là ngư i Nh t B n. Năm 1937, th i “Nh t B n bé nh ” xâm lăng Trung Qu c, m i ngư i Nh t ñ u lùn, chân vòng ki ng. Hi n nay thì ñã khác, nói v nh ng h c sinh trung ti u h c cùng trang l a, tr em Nh t B n cao hơn tr em B c Kinh, Qu ng ðông, Phúc Ki n r t nhi u. Ti p ñó, sau chi n tranh th gi i th hai, chính ph Nh t B n th c hi n chính sách m i ngày cung c p cho m i h c sinh trung ti u h c m t túi s a bò, k t qu là nh vào m t túi s a bò ñó, tr ng thái cơ th m i trang l a c a ngư i Nh t hi n nay ñã vư t qua ngư i Trung Qu c. U ng s a bò khi nào thì t t? Trư c khi ñi ng . ð c bi t là ñ i v i tr em, chúng ñang trong giai ño n cơ th phát tri n, không ph i là u ng ban ngày, vì ban ñêm sau khi ñi ng kho ng m t ti ng ñ ng h , kích thích t sinh trư ng m i b t ñ u ti t ra, sau khi ng b n ti ng ñ ng h thì nó ti t ra r t nhi u, vì th trư c khi ñi ng u ng s a bò c ng thêm m t viên vi-ta-min C k t h p v i m t viên vi-ta-min B, như th tr em s không ch có thân th cao l n, th ch t t t, da d h ng hào, mà s c ñ kháng cũng m nh, ít khi b c m cúm, phát s t, chúng s r t kh e m nh, mà chi phí m i ngày cho vi c này cũng ch ng ñáng k gì. Nhi u ngư i nói khi h v a u ng s a bò thì l p t c b ñi ngoài, như v y ph i làm như th nào? B n có th th u ng s a chua. N u như không thích u ng s a chua thì ph i làm th nào? Có th u ng s a ñ u lành, nhưng c n ph i u ng hai túi, b i vì hàm lư ng can-xi trong s a ñ u lành ch b ng m t n a trong s a bò. Còn có ngư i nói, tôi không thích u ng s a bò, không thích u ng s a chua, cũng không thích u ng s a ñ u lành, th thì ph i làm như th nào? R t ñơn gi n, hãy ch p nh n s y u t c a cơ th mình, ng i ñó ch ñ i b nh t t ñ n v i mình. M t ngư i m i ngày c n cung c p 800 mi-li gam can-xi, trong th c ăn chúng ta ăn hàng ngày ch ch a kho ng 500 mg, 300 mg còn l i chúng ta c n b sung b ng m t túi s a bò, 250 mg s a tr lên là ñ cho 300 mg can-xi. 2: 250 ~ 400 gam h p ch t cac-bon (C) H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 101
 2. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 “2” là ch m i ngày dung n p 250 ~ 400 gam h p ch t cac-bon, t c là kho ng t 5 ~ 8 l ng th c ăn chính. 5 ~ 8 l ng này không ph i là con s c ñ nh mà khác nhau tùy theo lư ng v n ñ ng, th tr ng, tính cách, ñ tu i c a m i ngư i. Ví d như ngư i lao ñ ng chân tay n ng nh c, m i ngày c n ăn t i 1,5 kg; còn m t s ngư i ph n , b dư cân, công vi c làm l i nh nhàng, không c n dùng t i 5 l ng, ch kho ng 3 ~ 4 l ng cũng ñã ñ . ði u ti t lư ng th c ăn chính s giúp chúng ta ñi u ti t th tr ng cơ th , ñây là bi n pháp t t nh t. Hi n nay trên th trư ng bán r t nhi u lo i thu c gi m béo, nào là sương gi m béo, trà gi m béo, sát gi m béo, ñai lưng giúp gi m béo…. Trên th c t , không c n thi t ph i dùng nh ng lo i thu c này, vi c ñi u ti t món ăn chính và tăng cư ng v n ñ ng là t t nh t. M i ngày dung n p 250 ~ 400 gam h p ch t cac-bon, t c là kho ng t 5 ~ 8 l ng th c ăn chính. Vi c cung c p này khác nhau tùy theo lư ng v n ñ ng, th tr ng, tính cách, ñ tu i c a m i ngư i. 3: 3 ~ 4 ñơn v protein “3” là ch m i ngày cung c p 3 ~ 4 ñơn v protein th c v t. Con ngư i không nên khi nào cũng ăn chay, cũng không nên ăn toàn th t. Protein không nên cung c p quá nhi u cũng không nên quá ít, 3 ~ 4 ñơn v là t t, không nhi u cũng không ít. 1 ñơn v protein tương ñương v i 50 gam th t n c ho c 1 qu tr ng gà, ho c 100 gam ñ u hũ, ho c 100 gam cá hay tôm, ho c 150 gam th t gà hay v t, ho c 25 gam ñ u nành. M i ngày 3 l n. Ví d như nói, hôm nay bu i sáng tôi ăn 1 trái tr ng lu c, bu i trưa tôi ăn 1 ph n th t nh i kh qua, bu i t i ăn 1 mi ng ñ u hũ và 2 l ng cá, như th là 3 ~ 4 ñơn v protein, không quá nhi u cũng không quá ít. Cơ th tích lũy protein càng nhi u, ch t s càng s m, t i sao? Có r t nhi u a-xít-a-min theo nư c ti u ra, như v y s nh hư ng không t t ñ n th n, protein quá nhi u, tiêu hóa không ñư c, t o nên nhi u ñ c t cho ñư ng ru t. Protein quá ít cũng không t t, pháp sư H i ðăng c a Thi u Lâm t hơn 60 tu i v n luy n “nh t ch thi n”, nhưng do protein không cung c p ñ , ngư i héo g y, H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 102
 3. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 b h i ch ng Parkinson's, sau ñó ph i truy n a-xít-a-min vào tĩnh m ch, sau khi ñi u tr xong ra vi n ông ta nh p c c, không ăn không u ng, cu i cùng do thi u dinh dư ng mà ch t. Như v y, lo i protein nào là t t nh t? Protein có trong các lo i cá là r t t t, nó có công d ng r t rõ ñ i v i vi c phòng ch ng xơ c ng ñ ng m ch. nh ng nơi thư ng ăn cá, ví d như qu n ñ o Xích Sơn, cư dân Alaska, M , ñó ăn cá r t nhi u, ñ ng m ch nh ñó ñư c m m hóa, vì th h r t ít b b nh ñ ng m ch vành, b nh thi u máu não. Lo i protein th c v t nào là t t nh t? ðó là protein trong ñ u nành. Nó không ch là th c ph m c a s c kh e, mà còn có công d ng nh t ñ nh giúp gi m cholesterol và phòng b nh ung thư, ñ c bi t là r t t t cho ph n , giúp gi m nh h i ch ng th i kỳ mãn kinh. Protein không nên cung c p quá nhi u cũng không nên quá ít, 3 ~ 4 ñơn v là t t, không nhi u cũng không ít. Các lo i cá có ch t lư ng protein r t t t, có công d ng r t rõ ñ i v i vi c phòng ch ng xơ c ng ñ ng m ch. 4: Nh k 4 câu nói S “4” trong v n ñ dinh dư ng h p lý ñây là ñ c p ñ n 4 câu nói, t c là “có m n có chay, không ng t không nh t, ba b n năm b a, b y tám ph n no.” ð ñ m b o cung c p ñ y ñ toàn di n v dinh dư ng, nên ăn k t h p c chay l n m n, ch ăn chay ho c ch ăn m n, ñ u không th cung c p ñ y ñ ch t dinh dư ng c n thi t. Ăn chay m n ph i h p, m t tu n ba b n l n ăn chay, b t b p, b t ngô, ho c ngô, b p, khoai lang, ăn ph i h p lo i lương th c ph này là cách ñ m b o ngu n dinh dư ng h p lý nh t cho cơ th , có tác d ng b sung protein r t ñ y ñ , giúp nâng cao hi u su t h p thu protein, ngoài ra còn có công d ng cung c p vi-ta-min, nguyên t vi lư ng, ch t xơ. Ăn quá nhi u ñ ng t không có l i cho s c kh e. Trư c ñây ngư i ta t ng làm m t ñi u tra nghiên c u v nhóm ngư i dân sinh s ng 10 thành ph , l n lư t m i ngày bình quân tiêu th hơn 50 gam th t, tr ng ho c bánh ng t, k t qu cho th y lư ng cholesterol máu tăng bình quân l n lư t là 9 mi-li gam/m t ph n mư i mi-li lít, 31 mi-li gam/m t ph n mư i mi-li lít và 22 mi-li gam/m t H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 103
 4. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ph n mư i mi-li lít. Như v y có th th y là tr ng có nh hư ng cao nh t ñ i v i lư ng cholesterol, sau ñó là bánh ng t, th t là ít nh t. “Ba b n năm b a” là ch s l n ăn cơm trên m t ngày, t c là kh ng ch t ng lư ng ăn, ăn nh và ăn nhi u l n. Vi c này có nh hư ng tr c ti p ñ n b n thân, ăn nh nhi u l n có th giúp phòng ng a các b nh như ti u ñư ng, cao huy t áp tương ñ i hi u qu . M i ngày cùng v i vi c h p th m t vào cơ th m t li u lư ng dinh dư ng không thay ñ i, sáng và trưa có th ăn nh nhi u l n, s có l i ñ i v i gi m máu m , gi m th tr ng, nhưng bu i t i thì ngư c l i. Ăn nh nhi u l n có th làm cho biên ñ ñư ng máu không n ñ nh và biên ñ in-su- lin (1) ti t ra thay ñ i nhanh ch m không n ñ nh. ð i v i nh ng ngư i siêu n ng, ăn sáng nên ñ m b o cung c p 40% lư ng dinh dư ng trong ngày, bu i trưa cũng là 40%, bu i t i ch 20%, như v y s giúp h máu m và gi m béo. Cu i cùng là “B y tám ph n no”. Thói quen ăn 7 ~ 8 ph n no là t t nh t, c n ñ l i 2 ~ 3 ph n, nh t ñ nh không nên ăn quá no. Xin m i ngư i hãy ghi nh th t k , nh t ñ nh ch ăn 7 ~ 8 ph n no, câu nói này ñ i v i vi c kéo dài tu i th là vô cùng quan tr ng. Hãy ghi nh : có m n có chay, không ng t không nh t, ba b n năm b a, b y tám ph n no. 5: 500 gam rau xanh tươi ngon và trái cây ñây là ch ñi u gì? ðó chính là m i ngày ăn 500 gam rau xanh “5” tươi ngon và trái cây. Các nhà dinh dư ng h c cho bi t: m i ngày c n cung c p 400 gam rau xanh các lo i và 100 gam trái cây. Rau xanh còn tươi và trái cây ngoài vi c giúp b sung nguyên t vi lư ng, nguyên t vi sinh, ch t xơ ra, nó còn có tác d ng ñ c bi t trong vi c phòng ch ng ung thư k t tràng, ung thư vú, ung thư tuy n ti n li t, ung thư d dày, gi m béo, giúp thân th kh e m nh, phòng tr táo bón, ñau ñ u, m t ng , tâm huy t qu n, nhìn chung là có r t nhi u công d ng mà (1) M t lo i kích thích t do tuy n t y ti t ra, giúp xúc ti n s hình thành tinh b t trong cơ và gan c a cơ th ñ ng v t, thúc ñ y quá trình s d ng và ô-xy hóa ñư ng gluco trong cơ th , t ñó ñi u ti t hàm lư ng ñư ng trong máu và cơ th . Khi lư ng insulin ti t ra b gi m s gây ra b nh ti u ñư ng. (ND) H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 104
 5. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 không gì có th thay th ñư c. Có nghiên c u ñã ch ng minh, m i ngày cung c p ñ 500 gam rau xanh và trái cây, gi m ñư c ñ n 1/3 kh năng b u bư u tr lên. Th i gian ăn trái cây t t nh t là ăn trư c b a ăn 1 ti ng. Trái cây thu c lo i th c ăn s ng, sau khi ăn th c ăn s ng này vào cơ th s thành th c ăn chín, lư ng t bào b ch c u trong cơ th s không tăng lên, có l i ñ i v i b o v h th ng mi n nhi m c a cơ th . M i ngày cung c p ñ 500 gam rau xanh và trái cây, giúp gi m ñư c ñ n 1/3 kh năng b u bư u tr lên. H ng: cà chua ho c m t chút rư u nho H ng: “H ng” trên bàn ăn, trư c tiên là ch m i ngày hãy ăn cà chua. ð c bi t ñ i v i nam gi i khi m i ng d y, m i ngày ăn 1 ~ 2 qu cà chua, có th gi m ñư c ñ n 45% kh năng b ung thư tuy n ti n li t. Cà chua n u chín ăn càng t t, b i vì b n tính c a cà chua có tác d ng hòa tan m . Ngoài ra, n u như là ngư i có s c kh e t t, không kiêng k gì, m i ngày có th u ng m t chút rư u nho, rư u Thi u Hưng (hoàng t u), rư u n p, rư u g o ñ u ñư c. Ví d như rư u nho thì u ng kho ng 50 ~ 100 ml, có th giúp nh ng ngư i m nhi u, dư ñ m, cholesterol cao lưu thông máu d dàng, gi m b t kh năng xơ c ng ñ ng m ch khi bư c vào tu i trung, lão niên. Nghiên c u v nh ng lo i b nh th nh hành trên 27 qu c gia công nghi p phương Tây cho th y: t l ngư i ch t do b nh ñ ng m ch vành có liên hóa quan v i vi c tiêu th rư u nho. Ngư i Pháp có thói quen u ng rư u nho, t l ngư i m c b nh ñ ng m ch vành th p hơn 1/3 so v i ngư i M . Ngoài ra, n u như ngư i tâm tr ng hay bu n phi n, ăn m t chút t có th c i thi n ñư c tình hình, gi m b t ưu tư, b i t s kích thích cơ th gi i phóng Endorphin. M i ngày ăn 1 ~ 2 qu cà chua, có th gi m ñư c ñ n 45% kh năng b ung thư tuy n ti n li t. M i ngày u ng m t chút rư u nho, rư u Thi u Hưng (hoàng t u), rư u n p, rư u g o có th gi m b t kh năng xơ c ng ñ ng m ch khi bư c vào tu i trung, lão niên. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 105
 6. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Vàng: màu vàng c a rau và dưa Ch “vàng” trên bàn ăn là ch màu vàng c a rau, như: cà r t, khoai lang, bí ñ , ngô…, ñây là nh ng lo i có hàm lư ng dinh dư ng cao, ñ c bi t là cà r t, khi vào cơ th s chuy n hóa thành vi-ta-min A. Trong b a ăn c a ngư i Trung Qu c ph bi n là thi u can-xi, vi-ta-min A trong cà r t. Thi u chúng khi n kh năng mi n nhi m c a cơ th gi m sút, tr em thì d b c m cúm phát s t, d n ñ n c m nhi m ñư ng tiêu hóa; ngư i Trung Qu c d m c b nh ung thư, xơ c ng ñ ng m ch; ngư i già hay hoa m t, th l c kém. ð c bi t là vi-ta-min A, có th giúp cho tr em, ngư i l n nâng cao năng l c mi n nhi m, nâng cao s c ñ kháng, gi m nguy cơ m c b nh c m cúm và u bư u; ngư i già thì c i thi n ñư c th l c. Vi-ta-min A có nhi u ñâu? Nhi u nh t là trong c cà r t, dưa chu t, khoai lang, bí ñ , ngô, t, ho c gi cũng có th nói là nh ng lo i rau có màu h ng và màu vàng. Nh ng lo i rau có màu h ng và màu vàng ch a lư ng vi-ta-min A nhi u. Xanh: trà xanh và rau c i xanh Trà có công d ng b o v s c kh e, ñó là do ñ c ñi m thành ph n c a nó mà thành. Có th xác ñ nh, thành ph n hóa h c trong lá trà có hơn 300 lo i, bao g m ki m sinh v t, ch t vi sinh, a-xít a-min, trà có nhi u phenol, ch t khoáng… Nh ng thành ph n này có công d ng phòng và tr b nh, b o v s c kh e. Quan tr ng nh t trong lá trà là thành ph n ki m sinh v t, ch y u 3 lo i: caffeine, tê-in, và pentoxifylline, trong ñó tác d ng caffeine là quan tr ng nh t. Caffeine có tác d ng kích thích gây hưng ph n h th ng th n kinh c a con ngư i. Sau khi u ng trà, trư c tiên là nó gây hưng ph n l p v não, ch c n li u lư ng m t chút (50~200 mg, m i ly trà ch a kho ng 100 mg caffeine) là tinh th n hưng ph n, tư duy minh m n, kh năng c m nh n ñ i v i th gi i bên ngoài nhanh nh y hơn, không còn th y bu n ng và m t m i. Nhưng khi u ng quá nhi u (200~500 mg), cơ th s c m th y nôn nao, th n kinh căng th ng, ñau ñ u. Trong lá trà còn có hơn mư i lo i vi-ta-min có ñ c tính hòa tan m . C 100 gam lá trà thì có kho ng 100 ~ 500 mg vi-ta-min C, hàm lư ng vi-ta-min H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 106
 7. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 trong trà xanh cao hơn h ng trà. Vi-ta-min C có th khi n cholesterol chuy n hóa thành d ch m t a-xít, như v y nó v a giúp h cholesterol l i v a có công d ng phòng ch ng vi c hình thành s i m t. Vi-ta-min C là ch t gi i ñ c, v a có kh năng ch ng tia b c x , ch ng kim lo i n ng, ch ng m t m i và c m nhi m vô cùng tuy t di u, nó có th ngăn ng a và kh ng ch s phát tri n c a t bào ung thư. Nhi t lư ng trong lá trà r t th p, còn nhi t lư ng trong hai ly cà phê lo i h o h ng th i thư ng nào ñó tương ñương v i m t cái hamberger. G n ñây H c vi n Khoa h c Qu c gia M ñã ñưa ra m t báo cáo, v i vi c th nghi m trong th i gian 4 tu n, ki m tra ño lư ng nh ng ngư i m i ngày u ng 5 ly trà nh , ho c 5 ly cà phê nh cho th y: ngư i u ng trà, năng l c ñ kháng vi khu n gây b nh và siêu vi trùng gây b nh ñư c tăng cư ng, còn ngư i u ng cà phê thì không có thay ñ i gì, nguyên nhân là trong lá trà có a-xít a-min trà – L, giúp nâng cao kh năng mi n nhi m c a cơ th . Trong lá trà, h p ch t phenon chi m 20% ~ 30%, chúng giúp hòa tan m và ti t ra theo phân và nư c ti u, giúp h cholesterol máu, gi m béo và tr xơ c ng ñ ng m ch. Ngoài ra, lư ng a-xít a-min trong lá trà chi m kho ng 2% ~ 5%, có m t s ch t mà t thân cơ th không th h p thành, có tác d ng r t quan tr ng ñ i v i sinh lý cơ th . Lá trà còn có trên 40 lo i nguyên t khoáng ch t, ví d như k m, có tác d ng r t quan tr ng ñ i v i phát tri n th ch t, trí l c c a thanh thi u niên, và ñ i v i ch c năng tuy n sinh d c c a ngư i trư ng thành. Ngoài tác d ng dư c lý ra, tác d ng quan tr ng nh t trong lá trà bi u hi n trên phương di n tâm lý, xã h i và tâm h n. Trong cu c s ng thư ng ngày, ngư i Trung Qu c nghiên c u và dùng trà ñ ti p khách, nh trà mà tình c m thêm thân m t, có câu “ðêm ñông khách ñ n trà v i rư u”. T “g o, c i, d u, tương, d m, mu i, trà!” ñ n “ñàn, c , thư, h a, thơ, nh c, trà” có th cho th y, b t k là ñ i s ng v t ch t hay ñ i s ng tinh th n, t xưa ñ n nay ñ u không th thi u trà. Trong Tì Bà hành có vi t: “Thương nhân tr ng l i khinh bi t ly, Ti n nguy t Phù Lương mãi trà kh ”. (ð i ý là: Ngư i lái buôn ch tham l i, coi thư ng bi t ly, B ñi Phù Lương buôn chè t tháng trư c), trong ti u thuy t H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 107
 8. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Thu c c a L T n cũng l y quán trà làm b i c nh. M t ly trà xanh, chân thành tương ki n, m t ly trà xanh khi n n i bu n l ng d u, tinh th n s ng khoái, nh nhõm, b t ñi s l nh lùng c a lý trí. U ng trà có th khi n nh ng nóng n y, tranh ch p gi a m i ngư i tr nên tiêu tan, vì th l ch s ñ u l y vi c u ng trà và t a thi n liên h v i nhau, rõ ràng “u ng trà cũng là m t ki u thi n”. ði n hình có th k ñ n quán “u ng trà ñàm ñ o” c a Tri u Hưng Nhân, nh ng ngư i quanh xóm thư ng hay lui t i, m i ngư i ñ n ñ u có th trong quán “u ng trà bàn ñ o lý” và ñư c m i vào cân nh c nh ng quy t sách cùng “ch quán”, trong b u không khí yên l ng trang nghiêm, v i tâm thái bình hòa, thư ng th c ly trà nóng, r t nhi u ngư i ñã “chuy n thù thành b n”, t ñó mà tình c m m i ngư i trong xóm ngày càng th m thi t. Các lo i rau xanh còn tươi ngon, có th cung c p r t nhi u lo i vi-ta- min, ch t ch ng ô-xy hóa…, nh ng ch t dinh dư ng này có công d ng ñi u ti t sinh lý cơ th , ch ng lão hóa, ñó th c s là nh ng th c ăn hàng ngày không th thi u. Lá trà ngoài công d ng dư c lý ra, quan tr ng hơn n a là nó có th giúp b o v s c kh e bi u hi n trên phương di n tâm lý, xã h i và tâm h n. Các lo i rau xanh còn tươi cũng là th c ăn không th thi u trong b a ăn hàng ngày. Tr ng: b t y n m ch, cháo y n m ch ñây là ch b t y n m ch. “Tr ng” Vi c phát hi n công d ng b o v s c kh e c a y n m ch b t ñ u t năm 1963, khi ñó B Nông nghi p M ñã nghiên c u 37 lo i nông s n có công d ng b o v s c kh e, k t qu là ñã phát hi n công d ng c a y n m ch là lý tư ng nh t. Qua th c nghi m v i ñ ng v t, nh ng ngư i t nguy n l y b n thân mình làm thí nghi m và vi c nghiên c u v b nh truy n nhi m, t t c ñ u cho th y công d ng c a y n m ch không thay ñ i, công d ng h máu m là r t t t. T ñó v sau, y n m ch ñã tr thành th c ph m b o v s c kh e và ñư c lưu hành kh p nơi trên th gi i. Cháo y n m ch không ch có công d ng h cholesterol, h triglyceride (ch t gây xơ v a ñ ng m ch - ND), mà công d ng ñ i v i b nh ti u ñư ng, gi m béo cũng r t t t. ð c bi t là y n m ch còn giúp vi c ñ i ti n d H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 108
 9. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 dàng. R t nhi u ngư i già thư ng khó khăn trong vi c ñ i ti n, d gây b nh v não và huy t qu n ngoài ý mu n. Nh ng ngư i già ăn cháo y n m ch, khi n u chín nên ñ l a nh linh kho ng 10 phút, có th thêm s a bò vào, ăn như th s giúp gi m máu m , b sung can-xi, th t là nh t c lư ng ti n. B Nông nghi p M ñã nghiên c u 37 lo i nông s n có công d ng b o phát hi n công d ng c a y n m ch là lý tư ng nh t. v s c k h e , k t qu ðen: m c nhĩ ñen Ch “ñen” trên bàn ăn là ch m c nhĩ ñen. M c nhĩ ñen r t t t, giúp h ñ ñông máu, làm loãng máu, t ñó mà ch ng t c m ch máu não s không x y ra, không b b nh ñ ng m ch vành. Hi n nay r t nhi u ngư i già thư ng hay b ch ng viêm t c huy t qu n, ch ng viêm t c này có nguyên nhân do nh ng s i lông mao nh bé gây nên. M t ng huy t qu n l n ñ t nhiên b ng n, bán thân b t to i, t hơn n a là xu t huy t não; nh ng s i lông tơ nh làm t c huy t qu n t t , k t qu cu i cùng là làm cho não không ho t ñ ng ñư c, tr thành ngư i ñ n, không còn kh năng ghi nh n a. ð i ña s tình tr ng này x y ra là do ñ ñông máu quá cao mà thành. M i ngày ăn t 5 ~ 10 gam m c nhĩ ñen, tương ñương v i 1kg m c nhĩ ñen dùng cho 50 ~ 100 ngày. M i ngày dùng m t ít, làm canh làm rau ñ u có th ñư c. M c nhĩ ñen giúp h ñ ñông máu, làm loãng máu. Thư ng xuyên dùng “canh ngũ s c” ñ b o v s c kh e Trong ti t m c “Con ñư ng c a s c kh e” mà tôi ph trách trên ñài truy n hình Trung ương t ng gi i thi u v canh Ngũ s c. Nó bao g m, h ng: cà chua, cây cà chua; vàng: n a cái tr ng gà, cà r t, h t b p non; xanh: các lo i rau xanh, màu s c càng ñ m càng t t; tr ng: ñ u ph ; ñen: m c nhĩ ñen ho c n m ăn. Cũng có th thêm vào th t b m, th t thái mi ng, thay ñ i hương v , n u thành canh, tùy theo kh u v m i ngư i mà ch bi n khác nhau. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 109
 10. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Ăn u ng cũng có văn hóa c a nó, khoa h c v ăn u ng không nh ng giúp b n ăn u ng làm sao cho có ñ dinh dư ng, ăn u ng làm sao cho ñ p, còn ch cho b n ăn th nào cho kh e. Nào, chúng ta hãy b t ñ u ngay ñi nhé! Trư c khi ăn cơm hãy dùng canh, s c kh e s ñư c ñ m b o hơn, m t th gi i an toàn chính là m t th gi i kh e, m t th gi i ñ p. Dùng canh ngũ s c thư ng xuyên là bi n pháp ñ m b o an toàn cho s c kh e. Ăn gì cũng ñư c, nhưng có ch ng có m c Có m t ngư i b nh t ng h i ý ki n m t v bác sĩ: tôi b b nh ñ ng m ch vành, b nh ti u ñư ng, xin bác sĩ góp ý giúp tôi xem ăn gì thì t t nh t? V bác sĩ h i l i ngư i b nh: Ông thích ăn nh ng gì? Ông ngư i b nh tr l i, tôi thích ăn chân giò, th t kho tàu. V bác sĩ kia nói, như th không ñư c, chân giò, th t kho tàu có nhi u m , ông không nên ăn. Th gan heo thì sao? Cũng không nên ăn, bác sĩ tr l i. Ông ngư i b nh kia nói, tôi không ñư c ăn chân giò, không ñư c ăn th t kho tàu, không ñư c ăn gan heo, không ñư c ăn tr ng, g n ñây l i ñư c bi t lư ng ñư ng trong máu cao, ñ n chu i tiêu, ñào, cà chua cũng ñ u không ñư c ăn. Th này tôi không ñư c ăn, th kia tôi không ñư c ăn, th thì tôi s ng còn có ý nghĩa gì n a ch ! Tôi nói v i ông ta: “Không vi c gì c ! Th gì ông cũng có th ăn ñư c, nhưng có b n ch , ông không th không nh , ñó là: có ch ng có m c. Ông ñ ng có ngày nào cũng ăn chân giò, như th thì không ñư c.” T i sao v y? Trên th c t , cơ th chúng ta có kh năng ñi u ti t r t m nh. N u như b n không có b nh, không b b nh ti u ñư ng, b nh ñ ng m ch vành, th thì không ph i kiêng th gì c , th dinh dư ng nào cũng t t, th dinh dư ng nào cơ th cũng ñ u c n như nhau. Nhưng ph i m t v a hai ph i, ñ ng ñ mình quá m p. Còn khi cơ th b n có b nh, như gan nhi m m , ti u ñư ng, ñ ng m ch vành, th thì b n ph i th t chú ý, ñ c bi t là khi ñi ki m tra th y lư ng cholesterol r t cao, th thì ph i th t k lư ng, ph i bi t ki m ch b n thân m t chút, nhưng th gì cũng v n có th ăn ñư c. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 110
 11. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 M t vi n sĩ công tác m t vi n khoa h c, ông ta r t giàu có, nhà có hoa viên, có tài x riêng, có b o m u. Tuy nhiên khi ñi khám ki m tra s c kh e thì không n, dinh dư ng không ñ , thi u máu. Th t kỳ quái, ngư i giàu có như th mà v n thi u máu, th thì nh ng ngư i bình thư ng như chúng ta làm sao mà s ng! Nguyên nhân là do ñâu? V n là khi ông ta ñi b nh vi n ki m tra m i phát hi n, cholesterol cao, bác sĩ cho ông ta m t t ñơn, bao g m 20 th không th ăn; lư ng ñư ng trong máu cao, l i thêm m t t ñơn, hơn 40 lo i không th ăn, như th là t ng c ng t i 60 lo i th c ăn không th ăn, th thì làm sao mà không thi u máu ñư c? Sau cùng ông ta tìm t i tôi, nh tôi tư v n xem ph i làm như th nào? Tôi nói v i ông ta, r t ñơn gi n, ch có hai câu thôi, câu th nh t là “th gì cũng ăn ñư c”. Ông mu n ăn gì cũng ñư c, b i vì ăn u ng là m t th văn hóa, cũng là m t thú vui s ng, th gì ăn ñư c ñ u có th ăn, ch t dinh dư ng nào cũng có công d ng c a nó, chúng b sung cho nhau, trên ñ i này không có m t lo i th c ăn nào là cung c p ñư c ñ y ñ m i ch t dinh dư ng, vì th ăn t t c m i th ăn ñư c là cách cung c p dinh dư ng toàn di n nh t. Nhưng cũng ñ ng quên câu th hai, “có ch ng có m c”. Có nh ng th có th dùng th , ăn cho bi t, ho c lâu lâu ăn m t l n, nhưng n u ngày nào cũng ăn như th thì không nên, ph i có ch ng có m c. Ngư i M t ng làm m t th nghi m v i ñ ng v t: v i hai nhóm kh , m t nhóm ăn cho th t no thì thôi, m t nhóm ch ăn b y tám ph n no. 10 năm sau, nhóm kh ăn no r t béo t t, nhưng chúng b cao máu m , gan nhi m m , ñ ng m ch vành, trong 100 con thì 50 con ñã ch t. Còn nhóm kh kia, 100 con ch ch t có 12 con. K t lu n cu i cùng là: ăn u ng v a ph i là b o b i cho s c kh e. Trong khoa h c v ăn u ng c n ghi nh 2 câu, câu th nh t là: th gì ăn ñư c ñ u có th ăn, câu th hai là: có ch ng có m c. KH I ðÁ T NG TH 2: V N ð NG THƯ NG XUYÊN VÀ V A PH I H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 111
 12. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 B c th y c a ngành y h c, danh y th i c ñ i Hy L p, Hippocrate t ng nói, “Ánh n ng m t tr i, không khí, nư c và v n ñ ng, là ngu n g c c a cu c s ng và s c kh e.” Câu nói này ñã ñư c lưu truy n hơn 2500 năm. ñây chính là nói, mu n có s c kh e, ph i chú ý ñ n v n ñ ng, ánh m t tr i, không khí và nư c, t t c ñ u quan tr ng như nhau, như v y chúng ta có th th y ñư c t m quan tr ng c a v n ñ ng như th nào. Không lo i thu c nào thay th ñư c v n ñ ng T xưa ñ n nay, có không bi t bao nhiêu ngư i ñã luôn mơ ư c và theo ñu i s c kh e cùng s trư ng th , nhưng tóm l i là ñ u th t b i. Nguyên nhân là h ñã chi tiêu xa x cho nh ng th không c n thi t, h ñã quên m t chân lý cao nh t và g n gũi nh t ñó là “sinh m nh n m s v n ñ ng”. Có m t câu chuy n k v bác sĩ sói. Trong m t khu r ng có sói, có hươu, nai, m i ngư i vì mu n b o v hươu, nai nên ñã gi t sói ñi, h nh n th y ñây chính là cách ñ b o v nh ng ñàn hươu, nai, nào ng k t qu ngư c l i. Ch vài năm sau, hươu, nai vì không có sói nên ăn và n m ñ y trên nh ng th m c , ngh ngơi phơi n ng, k t qu là chúng ngày càng m p lên, ngày càng nhi u con m c các b nh gan nhi m m , máu nhi m m , ñ ng m ch vành, vì th chúng ch t càng s m, th là ñàn hươu, nai ngày càng ít ñi, ch ng bao lâu thì t chúng tiêu vong, t ñ ng tuy t ch ng. Ph i làm th nào ñây? Cách duy nh t là ph i ch a b nh cho chúng, v y ai có th ñ m nhi m tr ng trách này? Nghĩ ñi nghĩ l i, cu i cùng phương pháp t t nh t là l i mang sói ñ n. H l i mua nh ng con sói m i th vào, th là sói l i ăn th t hươu nai, hươu nai ph i b ch y, sói ñu i theo, trong quá trình như th , thân th nh ng con hươu, nai ñư c rèn luy n. Th gi i t nhiên kỳ di u như th , chính là trong quá trình ñ u tranh tương tác l n nhau, t thân chúng ñư c cân b ng. Vì th có th nói, cu c s ng không có s v n ñ ng là không th duy trì ñư c, khi hươu nai ch t càng nhanh, sói ñã tr thành bác sĩ c a hươu nai. s v n ñ ng, ñây là kh u hi u b t di b t d ch. Thư ng Sinh m nh n m xuyên v n ñ ng là r t có l i cho s c kh e, nó s khi n máu huy t c a b n tr lên “giàu có”, huy t qu n có tính ñàn h i, lư ng hô h p gia tăng, cơ tim s càng H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 112
 13. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 kh e m nh, xương c t s c ng cáp hơn, huy t áp s gi m; ngoài ra nó còn giúp cân b ng tr ng lư ng cơ th , làm cho hình th tráng ki n và kh e ñ p, ch ng b nh béo phì; nó cũng giúp nâng cao năng l c làm vi c cùng kh năng ch u ñ ng c a cơ th , kích thích và tăng cư ng kh năng mi n nhi m, khi n chúng ta s ng t t hơn… Quan tr ng hơn n a là, ngư i tích c c v n ñ ng, bi u hi n bên ngoài c a cơ th luôn có dáng v d nhìn, tính cách c i m , luôn tràn ñ y ni m tin ñ i v i cu c s ng. V n ñ ng cũng chính là li u thu c an th n t t nh t, vì v y b n nên thư ng xuyên v n ñ ng, t p luy n th d c m i ngày. M t l i ích to l n c a v n ñ ng n a là giúp kéo dài tu i th , gi m xơ c ng ñ ng m ch. N u như duy trì vi c ñi b thư ng xuyên trong 20 năm, 50 năm, như th th tr ng cơ th trong 50 năm cũng không thay ñ i. N u như chúng ta bi t chăm sóc t t cho cơ th , như th hoàn toàn có th gi cho th tr ng, huy t áp trong 10 năm, 20 năm th m chí ñ n 50 năm không thay ñ i. B n thân tôi v cơ b n ñ t ñư c 40 năm không thay ñ i. Tôi ñã t t nghi p ð i h c ñư c 43 năm, hi n nay tr ng lư ng cơ th là 64 kg, ñã hơn 40 năm qua v y mà tr ng lư ng cơ th không thay ñ i gì nhi u, huy t áp cũng không ñ i, tâm thái không ñ i. V n ñ ng có th thay th cho thu c, nhưng không thu c nào có th thay th ñư c cho v n ñ ng. B n có b n r n hơn t ng th ng không Có th i gian tôi ph trách chương trình “L i th c nói th c” trên ñài truy n hình Trung ương, có m t ñ ng chí ñ ng d y nói, giáo sư H ng à, ông nói r t hay, nhưng tôi có m t v n ñ xin h i ông. Tôi th c s r t mu n t p th d c, nhưng tôi là m t lãnh ñ o, công vi c r t b n, v cơ b n là không có th i gian nào ñ dành cho vi c t p th d c, ông nói tôi ph i làm th nào? Tôi nói v i ông ta, l i th c nói th c nhé, m t ngư i t p th d c hay không t p, không có liên h gì v i v n ñ th i gian, t p th d c hay không t p là v n ñ quan ni m, không là v n ñ th i gian. Anh nói công vi c c a anh r t b n, ngày nay ai mà không b n? ð ng chí ð ng Ti u Bình m i ngày ñ u ñi b , còn thư ng xuyên ñi bơi, ñánh bài brit, H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 113
 14. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nhà b con. Ông nói công vi c c a ông b n, ông dám nói ông b n hơn l i còn t ng th ng Bush không? T ng th ng Bush m i ngày t p th d c m t ti ng ñ ng h , ông ta cũng v n ñ ng thanh niên M m i ngày ít nh t nên t p th d c m t ti ng ñ ng h , thanh thi u niên m i ngày ít nh t là hai ti ng ñ ng h . Ông ta t mình ch y quanh nhà Tr ng 5000 mét, trong 27 phút là hoàn thành. Anh có dám nói anh b n b ng Th tư ng Singapore, Goh Chok Tong không? Goh Chok Tong hàng ngày ñ u ch y b t p th d c. Có m t l n vào H i ngh thư ng ñ nh 8 nư c, m t bu i sáng th t là ñ y ý nghĩa. Goh Chok Tong t p th d c, Bush ch y b , Vladimir Putin thì luy n võ. M t lãnh ñ o như anh làm sao b n b ng nh ng v lãnh ñ o hàng ñ u c a các nư c. Tôi nói cho anh bi t nhé, nguyên nhân th c s là do anh không có ý th c v t p th d c, khi r nh thì anh xem ti vi, chơi bài, nói chuy n phi m, anh không bao gi nghĩ ñ n vi c t p th d c. Khi tôi lên l p gi ng thì thư ng xuyên ñ ng d y, hít th sâu, làm cho ng c v n ñ ng n ra. M i ngày tôi ñ u thư ng xuyên ñi b . Mùa ñông ñi m t ti ng ñ ng h , bu i sáng n a ti ng, bu i chi u n a ti ng. Mùa hè ñi hai ti ng ñ ng h , sáng n a ti ng, chi u n a ti ng, t i m t ti ng. M i ngày tôi ñ u ñi b , ñi b chính là cách t p th d c t t nh t. Nhi u ngư i hi n nay thư ng m c b nh v xương c , c m th y khó ch u mà không bi t làm sao. Th c s ñây là ñi u r t ñơn gi n, ch c n m i ngày t p th d c 1 ~ 2 ti ng ñ ng h , th là có th phòng tránh ñư c b nh xương c , hi u qu th t vô cùng t t. N u b n mu n t p th d c, th t r t ñơn gi n, ch c n ng i xu ng ñ ng lên mư i m y l n, hít th sâu m y l n, ư n ng c, l i làm m t s ñ ng tác quan tr ng khác, t p như th t 1 ~ 2 ti ng là ñư c. M t ngư i t p th d c hay không, không có liên h gì v i v n ñ th i gian, t p th d c hay không t p là v n ñ quan ni m, không ph i là v n ñ th i gian. Giàu có b c t v n không b ng k ăn mày Có hai lu t sư ngư i M ñ n Trung Qu c làm vi c do m t h ng m c v h p tác qu c t , Trung Qu c tr lương cao cho h . M t ngư i hơn 50 tu i, m i gi làm vi c hơn 3000 nhân dân t (1 USD hi n b ng kho ng 8,2 nhân dân t - H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 114
 15. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 ND); ngư i kia còn thanh niên, m i gi hơn 2000 nhân dân t . H có s c kh e không t t, b i vì quá b n r n, ngày nào cũng b n, không có th i gian t p th d c, vì th h ñ u b b nh ñ ng m ch vành, b nh ti u ñư ng. Tu i tác ñã l n như nh ng v này làm sao mà ch a ñư c? H li n g i ñi n tho i v M , tìm chuyên gia ngư i M , ñi máy bay v M ñ ñi u tr , nhưng cũng không tr kh i ñư c. Cu i cùng h tìm ñ n g p tôi, nói, bây gi h ph i làm như th nào? Tôi nói, các b n b b nh này mà không tr kh i ñư c là b i vì các b n quá b n r n, áp l c công vi c quá nhi u. Su t ngày b n r n, làm vi c ñ n khuya, nh ng ñi u các b n nói tôi ñ u hi u, nhưng th thì tôi cũng ñành ch u thua. Cu i cùng vào m t bu i sáng n , ngư i chuyên gia l n tu i ñang r a tay, ñ t nhiên kh y xu ng, th là t c th , m t l i cũng không nói ñư c. Ngư i thanh niên kia sau khi bi t chuy n này, bình thư ng anh ta cũng không bao gi t p th d c, th nhưng t ñó ñã thư ng xuyên dành th i gian ñ t p th d c. Anh ta nghĩ, s c kh e quan tr ng như th , sinh m ng mong manh như th . Ngư i nói ch t là ch t, cái ch t luôn c n k ngay bên c nh. Anh ta nh n th y s giàu có nhi u khi th c s không b ng k ăn mày. T ñó t nh ng , luôn quan tâm ñ n chăm sóc s c kh e. Ngay hôm sau anh ta ñã l p t c th c hi n, m i ngày t p th d c 2 ti ng ñ ng h , b t lu n là th i gian ñi công tác, cũng ñi ñánh c u lông, ñi bơi, m i ngày t p 2 ti ng không thay ñ i. Tôi nghĩ, n u như v chuyên gia 50 tu i kia không ch t, có l v thanh niên này bây gi cũng s luôn b n r n t i ngày, mãi mãi anh ta s không có th i gian ñ t p th d c. Sinh m ng mong manh như th , cái ch t luôn c n k . Hãy b o v và chăm sóc cho thân th , hãy b t ñ u t p th d c ngay t ngày hôm nay ñi. Cách t p th d c t t nh t là ñi b T p th d c như th nào là t t nh t? Qua k t qu nghiên c u, năm 1992, T ch c Y t Th gi i ñã ch ra: ñi b là cách t p th d c t t nh t. B i vì nhân lo i ñã m t 300 v n năm ñ ti n hóa t kh thành ngư i, k t c u thân th c a chúng ta ngày nay là k t qu ti n hóa c a vi c ñi b , qua phân tích v thân th con ngư i v i k t c u sinh lý c a nó ngư i ta nh n th y vi c ñi b là h p lý nh t. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 115
 16. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Có th nói, t p th d c b ng cách ñi b v a ñơn gi n, d làm mà chúng ta l i không ph i t n kém chi phí gì. Vào ñ u nh ng năm 20 c a th k 20, H i h c thu t v tim c a M ñã ñ t n n móng cho con ngư i, nhà khoa h c n i ti ng nghiên c u v b nh tim, ch u trách nhi m b o v s c kh e cho t ng th ng M , ti n sĩ White cho r ng: t góc ñ ti n hóa lu n mà xét, ñi b chính là cách v n ñ ng th d c t t nh t, ñ i v i vi c b o v và tăng cư ng s c kh e, phương pháp v n ñ ng này có công d ng ñ c bi t hi u qu . Ông ñã s d ng phương pháp ñi b ñ ch a tr cho nh ng ngư i b b nh tim và xơ c ng ñ ng m ch, hi u qu ñ t ñư c th t vô cùng kinh ng c. Ông ta ñ ngh ñ có s c kh e t t m i ngư i nên thư ng xuyên ñi b m i ngày, hãy th c hi n vi c này ñ tr thành m t thói quen cho ñ n nh ng ngày tháng sau cùng c a cu c ñ i. Uy quy n trong gi i khoa h c ñã khi n lý lu n khoa h c c a ông ta tr thành sách giáo khoa và nh hư ng ñ n các th h sau. Ti n sĩ White t ng trích d n câu ng n ng c a phương Tây: “Không kh n trương, không nóng v i, không có cao huy t áp.” Ngoài 80 tu i ông ta ñ n Trung Qu c, ông thư ng xuyên lên xu ng 12 t ng l u mà không dùng thang máy, hàng ngày ñ u t p th d c b ng cách ñi b . Ông tr thành v danh y c a m t th i ñ i, nh ng l i nói và hành ñ ng ñã tr thành m u m c ñi n hình. Qua nghiên c u 1645 ngư i t 65 tu i tr lên ñã phát hi n: ñ i v i nh ng ngư i già m i tu n ñi b m t ti ng v i nh ng ngư i m i tu n ñi b b n ti ng tr lên, t l b b nh huy t qu n tim ph i vào vi n gi m 69%, t l b ch t vì b nh gi m 73%. Như th vi c ñi b ñã tr thành phương pháp v n ñ ng giúp b o v s c kh e r t hi u qu , là cách phòng ng a h u hi u ñ i v i b nh huy t qu n tim. ñây, tôi mu n nh n m nh m t ñi u: xơ c ng ñ ng m ch là hoàn toàn có th d phòng ñư c, hoàn toàn có th thay ñ i ñ o ngư c, t không ñ n có thành t có ñ n không. Năm 1960 khi tôi còn là m t bác sĩ th c t p, th y giáo d n dò tôi, m t khi ñ ng m ch ñã b xơ c ng thì không cách nào có th làm ñ o ngư c l i ñư c. ð n g n ñây các nhà khoa h c ñã ch ng minh, trên m t m c ñ nh t ñ nh, quá trình ñ ng m ch xơ c ng cũng có th ñ o ngư c l i ñư c, tuy nhiên ñi u này không th x y ra m t cách tri t ñ . ði b chính là bi n pháp hi u H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 116
 17. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 qu nh t khi n ñ ng m ch xơ c ng tr l i n ñ nh d n. Nghiên c u ñã ch ng minh, ch c n duy trì vi c ñi b t m t năm tr lên, ch ng xơ c ng ñ ng m ch s nhanh chóng sút gi m. ði b cũng là bi n pháp r t t t giúp h huy t áp, h cholesterol, gi m cân. Tuy nhiên v n ñ ng quá s c có th s d n ñ n ñ t qu , vô cùng nguy hi m, vì th v n ñ ng th d c b ng cách ñi b là h p lý nh t. Có m t v thư ký ñ ng y ñã ngoài 70 tu i, ông ñã ngh hưu t 10 năm trư c, v y mà tr i qua 10 năm s c di n v n không có thay ñ i gì. Nguyên nhân ñâu? ðó chính là do ông thư ng xuyên ñi b m i ngày. Công d ng c a ñi b là không còn nghi ng gì ñư c n a, ñ ng chí ð ng Ti u Bình cũng ñi b m i ngày, nh ñó mà s c kh e luôn ñư c ñ m b o. B c M có kho ng 80 tri u ngư i ñi b t p th d c hàng Ngày nay, châu Âu, v n ñ ng ñi b ñã tr thành m t phương châm s ng th nh hành ngày; c a con ngư i hi n ñ i. ð i v i ngư i trung lão niên, nhìn chung không khuy n khích nh ng ki u v n ñ ng không có dư ng khí, như c t , ñ u s c, ch y 100m, mà khuy n khích ki u v n ñ ng có dư ng khí làm cho cơ tim và các b p th t có ñư c tr ng thái hô h p t t nh t, ví d như ñi b , ch y ch m, bơi, ñi xe ñ p, leo núi, các lo i c u…, m i ngư i tùy theo s thích mà l a ch n. ði b là cách v n ñ ng t t nh t ñ i v i con ngư i, là phương pháp ñ c bi t ñem l i l i ích cho s c kh e. ði b là cách phòng ng a b nh huy t qu n tim hi u qu nh t. Kinh dư ng sinh c a ñ o sĩ G n ñây có m t nghiên c u, ngư i ta chia nh ng ngư i già thành hai nhóm, m t nhóm trung bình ñi b th d c m i ngày 4,2 km, m t nhóm v cơn b n không v n ñ ng th d c. K t qu cho th y, t l nh ng ngư i già m i ngày ñi b 4,2 km b nhi m b nh ch t, b b nh ñ ng m ch vành th p hơn nhóm không ñi b 60%. ði u này cho th y l i ích c a vi c ñi b . Theo m t bài báo: năm Lôi Ti t Quỳnh 95 tu i, ðài truy n hình ph ng v n bà, h i bà làm th nào mà gi ñư c s c kh e như th , bà nói s thích duy H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 117
 18. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 nh t c a bà chính là hàng ngày ñi b . Còn có Tr n L p Phu, ông ta t i sao l i s ng ñư c ñ n 100 tu i? Nguyên nhân chính là m i ngày ông ñ u ñi b . Bên c nh ðông Hoa Môn, B c Kinh có m t cái mi u g i là mi u Ph ð . Vào nh ng năm 60 th k 20, trong ñó có m t ñ o sĩ s ng, ông ta r t nghèo, B Dân chính hàng tháng thư ng cho ti n ông ta. Ông ta không có công vi c gì làm, không có con cái, nói chung là không có th gì c , ch m t thân m t mình. C theo lý mà xét, v a nghèo l i s ng cô ñ c ñáng l ph i ch t s m. Nhưng v ñ o sĩ này có m t ñ c ñi m, ñó chính là m i ngày bu i sáng th c d y, ông ta ch ng cây g y batoong, t ðông Hoa Môn ñi ñ n Ki n Qu c Môn, ñi h t quãng ñư ng l i quay tr v , th i gian ñi và v h t 2 ti ng ñ ng h , m t năm 4 mùa ngày nào cũng v y. Trong ngôi mi u ñó có r t nhi u phòng, trư c ñây nh ng phòng này là nơi c a m t s ngư i có ti ng tăm, hi n ñã mư i m y năm trôi qua, r t nhi u ngư i không bi t ñã ñi ñâu, có th có m t s ngư i ñã tr thành ngư i thiên c , duy nh t có ông ñ o sĩ này, h t năm này qua năm khác v n s ng m nh kh e. Ông ta tuy t ñ i không ñư c b i b th dinh dư ng gì cũng không bao gi ñư c ăn nh ng món ăn ngon, ch là m i sáng ông ta ñ u ch ng g y ñi b . 2 ti ng ñ ng h , ch là ñơn gi n th , nhưng duy trì liên t c m i ngày, ñ n nay thân th v n còn kh e m nh. Tôi ñã t ng ñi u tra m t s ngư i, ch c n kiên trì m i ngày ñi b , v cơ b n tu i già s không ñ n s m. G n ñây có m t ngư i mà tôi t ng ñưa gi i thi u trên truy n hình cũng v y, so v i mư i m y năm trư c bây gi ông ta v n ch ng th y thay ñ i gì m y. Ông ta có nhi u ti n không? Không có. Ông có ñ a v cao không? Cũng không có. Ch là m i ngày ông ta ñ u cùng ngư i b n ñ i ñi b t p th d c. ði b có th giúp gi m nguy cơ m c b nh ti u ñư ng, ñi b có th giúp gi m cao máu m , ñi b có th khi n ñ ng m ch xơ c ng ñư c m m hóa, ñi b có th khi n não b t nh táo, ñi b có th phòng ng a b nh ñãng trí c a tu i già, ñi b khi n ngư i s ng khoái…. L i ích c a vi c ñi b th t nhi u bi t bao. Kiên trì ñi b m i ngày, có th thay th cho r t nhi u lo i thu c b o v chăm sóc s c kh e. H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 118
 19. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 “3, 5, 7” cho s v n ñ ng h p lý T i sao ñi b l i t t nh t? Có 3 ch : 3, 5, 7. Ch c n n m gi s v n ñ ng v i 3 ch này là s ñư c an toàn. “3” là ch m i ngày hãy ñi b kho ng 3 km, th i gian t 30 phút tr lên. “5” là ch m i tu n t p th d c kho ng 5 l n, ch có t p th d c m t cách ñ u ñ n thì m i có hi u qu . “7” là ch v n ñ ng h p lý. Th thì, như th nào g i là h p lý? ðó là v n ñ ng có dư ng khí v i cư ng ñ “nh p tim sau v n ñ ng + tu i = kho ng 170” là v a ph i. ðây là nói v cư ng ñ v n ñ ng trung bình c a m t ngư i bình thư ng. Ví d như m t ngư i 50 tu i, sau khi v n ñ ng nh p tim ñ t ñ n 120 l n/phút, 50 + 20 = 170. N u như có căn cơ th tr ng t t, có th nhi u hơn m t chút, ví d có th ñ t ñ n kho ng 190; cơ th không t t l m, năm tu i c ng nh p tim ñ t ñ n 150 là ñư c. T p th d c ñi b c n ph i tùy theo s c mà th c hi n, n u không s d n ñ n tình tr ng thi u ô-xi thay th , d n ñ n nh ng nh hư ng không t t ngoài ý mu n. Ba l n “n a phút”, khi n b n không ph i ch u ñ a ñày Vi c phân chia các khâu trong t p luy n ñã ñư c nghiên c u r t nhi u, ñ c bi t ñ i v i tu i trung lão niên là vô cùng quan tr ng, tôi xin gi i thi u v i m i ngư i m t chút v ba l n “n a phút” và ba l n “n a ti ng”. Ba l n “n a phút” là ch : sau khi th c d y khi ng không nên ngay l p t c ñ ng d y, mà nên n m l i trên giư ng n a phút, sau ñó t t ng i d y n a phút; ti p ñó hai chân th t t xu ng thành giư ng n a phút, cu i cùng m i ñ ng d y v n ñ ng. Ba l n “n a phút” không t n kém c a chúng ta m t xu nào, nhưng l i có th c u ñư c r t nhi u ngư i! Có r t nhi u ngư i ban ngày ñang kh e m nh, ch qua m t ñêm ng ñã nghe nói b ch t. Ôi, m i hôm qua tôi còn g p ông ta, sao hôm nay ñã ch t r i? Nguyên nhân v n là do ñêm hôm qua, ñ t nhiên t nh d y, ñ ng tác th c hi n quá nhanh, t o tư th cơ th v i huy t áp quá th p, não thi u máu b choáng và té ngã, xương x b va ñ p và v b . H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 119
 20. wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All ! 2010 Bây gi n u chúng ta luôn th c hi n thao tác ba l n “n a phút” này, không ph i t n m t ñ ng nào, không bao gi x y ra tình tr ng thi u máu não, trái tim cũng ñư c an toàn, h n ch ñư c r t nhi u nh ng cái ch t không ñáng có, nh ng cái ch t không c n ph i do xơ c ng cơ tim, không c n do ñ t m ch máu não. Có m t l n khi tôi gi ng bài xong, tôi h i: “Làm sao ông l i khóc?” Ông ta càng khóc th m thương hơn, nói: “Ôi, tôi chính là hai năm trư c ñang ñêm t nh d y ñi v sinh, ñ ng tác ch nhanh m t chút, ñ t nhiên ñ u b choáng, k t qu là ngày hôm sau b li t n a ngư i, ñã n m trên giư ng 8 tháng, con cái ñ u không hi u thu n. N u như tôi s m nghe ñư c anh gi ng bài này thì ñã không b bán thân b t to i, n u s m bi t ñư c ba l n ‘n a phút’, tôi ñâu ñ n n i ph i ch u ñ a ñ y 8 tháng!” Ba l n “n a phút”, không t n kém m t xu nào, nhưng l i có th c u ñư c r t nhi u ngư i. Ba l n “n a ti ng”, s c kh e tràn ñ y sinh l c ñây là ch : m i sáng th c d y Ba l n “n a ti ng” tôi mu n gi i thi u t p th d c n a ti ng, bu i trưa ng n a ti ng, bu i chi u ñi b n a ti ng. M i sáng th c d y t p th d c n a ti ng, t p Thái c c quy n, ch y b , ho c làm gì khác cũng ñư c, nhưng c n tùy theo th tr ng c a mình, t p luy n h p lý. Bu i trưa ng n a ti ng, ñây là nhu c u c a chi c ñ ng h sinh h c cơ th con ngư i. Bu i trưa ng n a ti ng, bu i chi u ñi làm, sinh l c s vô cùng sung mãn. Gi c ng trưa r t quan tr ng, ch c n duy trì vi c ng trưa m i ngày n a gi ñ ng h , kh năng b ch t do b nh ñ ng m ch vành s gi m ñư c 30%. B i vì th i gian ng trưa, huy t áp s xu ng th p, gi m áp l c cho tim, nh ñó tim ñư c b o v t t hơn. Vì v y chúng ta nên ghi nh , nh t ñ nh không nên làm vi c liên t c trong th i gian quá dài, c n ñ c bi t chú ý ñ n th i gian ngh ngơi. T ng có m t bác sĩ là phó ch nhi m m t khoa, vì ph i vi t bài tham gia H i ngh Qu c gia, b n ñ n không có th i gian ngh , vì công vi c quá kh n trương, làm vi c quá s c, H ng Chiêu Quang t thu t v s c kh e Trang 120
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2