BÀI 1: PHAY MẶT PHẲNG SONG NG SONG VÀ VUÔNG GÓC

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
193
lượt xem
98
download

BÀI 1: PHAY MẶT PHẲNG SONG NG SONG VÀ VUÔNG GÓC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG – VUÔNG GÓC PHAY MẶT PHẲNG YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY MẶT PHẲNG PHAY MẶT PHẲNG BẰNG DAO PHAY TRỤ PHAY MẶT PHẲNG BẰNG DAO PHAY MẶT ĐẦU GÁ ĐẶT CHI TIẾT KHI PHAY MẶT PHẲNG YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG VUÔNG GÓC GÁ ĐẶT CHI TIẾT GIA CÔNG TRÌNH TỰ PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG VUÔNG GÓC SAI HỎNG KHI PHAY MẶT PHẲNG KIỂM TRA MẶT PHẲNG SONG SONG - VUÔNG GÓC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 1: PHAY MẶT PHẲNG SONG NG SONG VÀ VUÔNG GÓC

 1. BAØI 1 PHAY MAËT PHAÚNG SONG NG SONG VAØ VUOÂNG GOÙC 1
 2. PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG – VUOÂNG GOÙC PHAY MAËT PHAÚNG YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT KHI PHAY MAËT PHAÚNG PHAY MAËT PHAÚNG BAÈNG DAO PHAY TRUÏ PHAY MAËT PHAÚNG BAÈNG DAO PHAY MAËT ÑAÀU GAÙ ÑAËT CHI TIEÁT KHI PHAY MAËT PHAÚNG PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG - VUOÂNG GOÙC YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT KHI PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG - VUOÂNG GOÙC GAÙ ÑAËT CHI TIEÁT GIA COÂNG TRÌNH TÖÏ PHAY MAËT PHAÚNG SONG SONG VUOÂNG GOÙC SAI HOÛNG KHI PHAY MAËT PHAÚNG KIEÅM TRA MAËT PHAÚNG SONG SONG - VUOÂNG GOÙC BAØI TAÄP THÖÏC HAØNH 2
 3. PHAY MAËT PHAÚNG YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT KHI PHAY MAËT PHAÚNG ÑOÄ KHOÂNG THAÚNG ÑOÄ KHOÂNG PHAÚNG ÑOÄ NHAÙM BEÀ MAËT 3
 4. Phay maët phaúng vôùi dao phay truï ÑAËC ÑIEÅM- CAÁU TAÏO DAO PHAY TRUÏ Caùc loaïi dao phay truï Caáu taïo dao phay truï PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ Laép truïc dao treân maùy phay ngang Laép dao phay truï leân truïc dao phay Löïc doïc truïc khi gaù dao phay truï PHÖÔNG PHAÙP PHAY THUAÄN VAØ PHAY NGHÒCH Ñònh nghóa phay thuaän vaø phay nghòch Ñaëc ñieåm phay thuaän vaø phay nghòch 4
 5. caùc loaïi dao phay truï TOÅ HÔÏP DAO PHAY TRUÏ DAO PHAY TRUÏ RAÊNG THAÚNG DAO TRUÏ RAÊNG THÖA VAØ RAÊNG DAO PHAY TRUÏ RAÊNG XOAÉN NHAËT 5
 6. CAÁU TAÏO DAO PHAY TRUÏ CAÙC BEÀ MAËT CÔ BAÛN CUÛA DAO PHAY TRUÏ a : maët tröôùc cuûa raêng b : maët sau cuûa raêng c : maët löng cuûa raêng CAÙC GOÙC ÑOÄ CÔ BAÛN CUÛA DAO PHAY TRUÏ goùc sau goùc saéc goùc tröôùc goùc xoaén cuûa dao phay coù raêng xoaén * ôû dao phay truï khoâng coù caùc goùc phuï 6
 7. PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ LAÉP TRUÏC DAO LEÂN MAÙY PHAY NGANG 1. ñai oácxieát truïc dao 2. ñai oác xieát giaù ñôû 3. truïc dao 4. dao phay truï 5. khaâu ñònh vò 6. oác coá ñònh xaø ñôû 7. truïc xieát ruùt dao 8. baïc loùt 7
 8. PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ LAÉP DAO LEÂN TRUÏC DAO 8
 9. PHÖÔNG PHAÙP LAÉP DAO PHAY TRUÏ LÖÏC DOÏC TRUÏC KHI LAÉP DAO PHAY TRUÏ Phuï thuoäc vaøo chieàu xoaén vaø chieàu quay dao, sao cho löïc doïc truïc höôùng vaøo trong truïc chính Hoaëc laép dao toå hôïp coù chieàu xoaén traùi phaûi ngöôïc nhau toùm laïi : neáu dao coù chieàu xoaén phaûi, neân laép dao sao cho coù chieàu quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà neáu dao coù chieàu xoaén traùi , neân laép dao coù chieàu quay cuøng chieàu kim ñoàng hoà 9
 10. PHÖÔNG PHAÙP PHAY THUAÄN VAØ PHAY NGHÒCH PHÖÔNG PHAÙP PHAY NGHÒCH Ñònh Nghóa: Laø quaù trình phay khi chieàu quay cuûa dao vaø chieàu tieán baøn maùy ngöôïc nhau PHÖÔNG PHAÙP PHAY THUAÄN Ñònh Nghóa: Laø quaù trình phay khi chieàu quay cuûa dao vaø chieàu tieán baøn maùy cuøng chieàu nhau 10
 11. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA PHAY THUAÄN VAØ PHAY NGHÒCH ÑAËC ÑIEÅM CUÛA PHAY THUAÄN ÑAËC ÑIEÅM CUÛA PHAY NGHÒCH Dao caét vaøo chi tieát töø daøy ñeán Dao caét vaøo chi tieát töø moõng moõng neân deã caét, nhöng löïc va ñeán daøy neân deã bò hieän töôïng ñaäp lôùn. khoâng thích hôïp khi caét tröôït, nhöng ít va ñaäp vaø eâm hôn phoâi ñuùc, reøn , caùn, chai beà maët... Khi maùy cuõ, keùm chính xaùc, Khe hôû cuûa vít me vaø ñai oác xuaát hieän khe hôû cuûa vít me vaø baøn maùy bò doàn veà moät phía neân ñai oác baøn maùy, seõ xuaát hieän baøn maùy di chuyeån eâm hôn hieän töôïng giaät cuïc, deã daãn ñeán hoûng dao Döôùi taùc duïng cuûa löïc caét, chi Moät thaønh phaàn cuûa löïc caét coù tieát coù xu höôùng bò baät ra khoûi taùc duïng ñeø chi tieát xuoáng baøn ñoà gaù, caàn phaûi keïp chaët khi maùy neân khoâng caàn löïc xieát lôùn phay nghòch Trong ñieàu kieän gia coâng bình Thích hôïp trong tröôøng hôïp thöôøng, maùy coøn chính xaùc thì maùy ñaõ bò rô, phay phaù thoâ phay thuaän coù ñoä nhaún beà maët cao hôn, dao coù tuoåi beàn cao hôn TRONG ÑIEÀU KIEÄN MAÙY CUÛA XÖÔÛNG TRÖÔØNG,CHÆ DUØNG PHÖÔNG PHAÙP PHAY NGHÒCH 11
 12. PHAY MAËT PHAÚNG BAÈNG DAO PHAY MAËT ÑAÀU ÑAËC ÑIEÅM VAØ CAÁU TAÏO DAO PHAY MAËT ÑAÀU LAÉP DAO PHAY MAËT ÑAÀU LEÂN MAÙY PHAY PHÖÔNG PHAÙP PHAY ÑOÁI XÖÙNG VAØ KHOÂNG ÑOÁI XÖÙNG 12
 13. ÑAËC ÑIEÅM CAÁU TAÏO DAO PHAY MAËT ÑAÀU CAÙC LOAÏI DAO PHAY MAËT ÑAÀU Dao phay lieàn khoái: coù caáu taïo lieàn khoái baèng theùp gioù Dao phay raêng chaép : Raêng dao ñöôïc gheùp baèng theùp gioù hay haøn, keïp hôïp kim cöùng Nhöõng kích thöôùc cô baûn cuûa dao phay maët ñaàu laø : Dao phay maët ñaàu lieàn khoái Ñöôøng kính D Chieàu daøi L soá raêng Z (ñoâi khi chæ caàn 1ñeán 2 raêng) Dao phay chaép maûnh hôïp kim 13
 14. Moät soá loaïi dao phay maët ñaàu keïp maûnh hôïp kim cöùng 14
 15. LAÉP DAO PHAY MAËT ÑAÀU TREÂN MAÙY PHAY ÑÖÙNG CAÙC LOAÏI TRUÏC GAÙ DAO- CAÁU TAÏO Caùc loaïi truïc gaù dao maët ñaàu caáu taïo truïc gaù dao ngaén 15
 16. LAÉP DAO PHAY MAËT ÑAÀU TREÂN MAÙY PHAY ÑÖÙNG LAÉP DAO VAØ TRUÏC DAO LEÂN TRUÏC CHÍNH LAÉP DAO MAËT ÑAÀU LEÂN TRUÏC GAÙ DAO laép dao maët ñaàu leân truïc dao laép dao vaø truïc dao leân truïc chính maùy phay Khoaù nuï duøng ñeå xieát dao 16
 17. PHÖÔNG PHAÙP PHAY ÑOÁI XÖÙNG VAØ KHOÂNG ÑOÁI XÖÙNG PHAY KHOÂNG ÑOÁI XÖÙNG Khaùi nieäm: laø phöông phaùp phay maø taâm dao vaø truïc ñoái xöùng cuûa chi tieát gia coâng bò leäch nhau ñaëc ñieåm: chòu taùc ñoäng cuûa hình thöùc phay thuaän vaø phay nghòch ôû moãi nöõa beân dao phay 17
 18. PHÖÔNG PHAÙP PHAY ÑOÁI XÖÙNG VAØ KHOÂNG ÑOÁI XÖÙNG PHAY ÑOÁI XÖÙNG khaùi nieäm : taâm dao vaø truïc ñoái xöùng cuûa chi tieát gia coâng truøng nhau Ñeå quaù trình phay laø toát nhaát neân choïn dao coù ñöôøng kính khoaûng 1,4 laàn beà roäng chi tieát vaø cho phaàn phay nghòch lôùn hôn phaàn phay thuaän 18
 19. PHÖÔNG PHAÙP GAÙ ÑAËT CHI TIEÁT GIA COÂNG GAÙ KEÏP CHI TIEÁT VÔÙI EÂTOÂ HAØM SONG SONG Caùc loaïi eâtoâ maùy Gaù chi tieát vôùi eâtoâ vaø cheâm song song (can loùt) GAÙ KEÏP BAÈNG ÑOØN KEÏP Caùc kieåu ñoøn keïp Phöông phaùp keïp baèng ñoøn keïp vaø bulong keïp GAÙ KEÏP BAÈNG ÑOÀ GAÙ PHAY GAÙ KEÏP BAÈNG HAØM KEÏP GAÙ KEÏP TREÂN KHOÁI V 19
 20. GAÙ KEÏP CHI TIEÁT VÔÙI EÂTOÂ HAØM SONG SONG Caùc loaïi eâtoâ maùy Gaù chi tieát vôùi eâtoâ vaø cheâm song song (can loùt) EÂTOÂ HAØM SONG SONG COÙ ÑEÁ XOAY EÂ TOÂ XOAY VAÏN NAÊNG GAÙ CHI TIEÁT TREÂN EÂTOÂ KIEÅM TRA KHI GAÙ CHI TIEÁT TREÂN EÂTOÂ 20
Đồng bộ tài khoản