Bài 12: Quy luật phân li

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
599
lượt xem
83
download

Bài 12: Quy luật phân li

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo các dòng thuần chủng Lai các dòng thuần chủng khác nhau bởi 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích KQ F, F1, F2, F3. SD toán xác suất để phân tích KQ lai, đưa ra giả thuyết giải thích KQ Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 12: Quy luật phân li

 1. Ch−¬ng 2 tÝnh quy luËt cña hiÖn t−îng di truyÒn B i8 Quy luật Men đen: Quy luËt ph©n li
 2. I. Phương pháp nghiên cứu DTH của Men đen . Ph DTH Men 1. Kh¸i niÖm 1. Kh a. CÆp tÝnh tr¹ng t−¬ng ph¶n a. ng b. Alen, cÆp alen b. Alen c. ThÓ ®ång hîp. dÞ hîp c. Th dÞ
 3. 2.PPphân tích cơ thể lai Tạo các dòng thuần chủng Lai các dòng thuần chủng Lai khác nhau bởi 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích KQ F, F1, F2, F3. SD toán xác suất để phân SD tích KQ lai, đưa ra giả đư thuyết giải thích KQ Tiến hành thí nghiệm Ti chứng minh cho giả thuyết
 4. II. Quy luật phân li 1. Thí nghiệm : Pt/c X hoa ®á hoa tr¾ng F1 100% hoa ®á hoa ®á X F2 3/4 hoa ®á : 1/4 hoa tr¾ng 2. giải thích kết quả . tÝnh tr¹ng tréi: . tÝnh tr¹ng lÆn: F2: tù thô phÊn hoa ®á hoa tr¾ng 1/3 2/3 100% hoa tr¾ng 3®á : 1tr¾ng 100%hoa ®á F3 =>F2 1tr¾ng t/c 2 ®á kh«ng t/c 1 ®á t/c
 5. -Mçi tÝnh tr¹ng do mét cÆp nh©n tè di 3. H×nh thμnh häc thuyÕt 3. truyÒn quy ®Þnh (cÆp alen, cÆp gen). Trong tÕ bµo, c¸c nh©n tè di truyÒn kh«ng hßa trén vµo nhau. - Bè (mÑ) chØ truyÒn cho con mét trong hai thµnh viªn cña cÆp nh©n tè di truyÒn. - Khi thô tinh, c¸c giao tö kÕt hîp víi nhau mét c¸ch ngÉu nhiªn t¹o nªn c¸c hîp tö. ♂ F2 ♀ 0.5 R 0.5 r 0.5 0.5 0.5 R 0.25 RR 0.25 Rr 0.5 0.25 RR 0.25 Rr 0.5 r 0.25 Rr 0.25 rr 0.5 0.25 Rr 0.25 rr
 6. Men đen đã làm phép lai phân tích để kiểm tra giả thuyết của mình. Lai ph©n tÝch ? TH1 TH2 P AA x aa Aa x aa G A ;a A :a ; a FB Aa 1 Aa : 1 aa 100% tréi 50% tréi: 50% lÆn
 7. 2. Nội dung: Mỗi tính trạng do 1 cặp alen quy định, 1 có nguồn gốc từ bố, 1 có nguồn gốc từ mẹ. Các alen của bố và mẹ tồn tại ở cơ thể con một cách riêng rẽ không hòa trộn vào nhau. Khi hình thành giao tử, các thành viên của cặp alen phân li đồng đều về các giao tử. 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia..
 8. 3. Cơ sở TB học: do phân ly của các NST trong cặp tương đồng dẫn tới sự phân ly của các alen trong quá trình hình thành giao tử. 4. Điều kiện: Quá trình giảm phân diễn ra bình thường.
 9. X P Hoa đỏ Hoa trắng Gp F1 100% Hoa đỏ X Hoa đỏ Hoa đỏ F1x F1 GF1 ♂ 0.5 0.5 ♀ 0.5 F2: 1/4 AA : 2/4Aa :1/4aa 3/4(A-) : 1/4aa 0.5
 10. PAA = 0.5A .0.5 A = 0.25 AA PAa = 0.5A .0.5 a + 0.5a .0.5 A = 0. 5 Aa Paa = 0.5a .0.5 a = 0.25 aa
 11. P Tr«i x LÆn P Tr«i x tréi tr F1 100% Tréi 1 tréi : 1 lÆn F1 3tréi : 1 lÆn 100% Tréi 100% Tr tr 100% Tr KG AA x aa Aa x aa KG Aa x Aa AA x Aa AA aa aa AA Aa P P (AA x Aa ) (AA Aa P LÆn x LÆn F1 100 % lÆn 100 KG aa x aa aa P Sè lo¹i giao tö tèi ®a: 2 P mét cÆp tÝnh Sè lo¹i kiÓu gen tèi ®a: 3 tr¹ng do mét cÆp gen quy ®inh Sè lo¹i kiÓu h×nh tèi ®a: 3
 12. 1/ Sự không phân ly của bộ nhiễm sắc thể 2n trong quá trình giảm phân có thể tạo nên a giao tử 2n. b tế bào 4n. C giao tử n. d tế bào 2n. 2/ . Để loại bỏ những gen xấu khỏi nhiễm sắc thể, người ta đã vận dụng hiện tượng a mất đoạn lớn. b chuyển đoạn nhỏ. c chuyển đoạn lớn. d mất đoạn nhỏ. 3/ .Trong trường hợp rối loạn phân bào 2, các loại giao tử được tạo ra 3/ từ cơ thể mang kiểu gen XY khi nhiễm sắc thể kép XX không phân ly là a XY và 0. b X, Y và 0. c XX , Yvà 0. d XX, XY và 0. 4/ Người ta tiến hành lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBB x Aabb. Biết rằng các cặp alen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Khi con lai được tự đa bội hoá sẽ có kiểu gen là lai a AAAABBbb và AAaaBBbb. b AAAABBBB và AaaaBBbb. AAaaBBbb. AaaaBBbb. c AAAABBbb và AAaaBBbb. d AAaaBBbb và AaaaBBbb. AAaaBBbb.
 13. 5/ Nguyên nhân gây đột biến gen do A tác nhân vật lí, tác nhân hoá học. B sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường. C sự bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí của môi trường, tác nhân sinh học của môi trường. D sự bắt cặp không đúng, sai hỏng ngẫu nhiên trong tái bản ADN, tác nhân vật lí của ,tác nhân hoá học, tác nhân sinh học của môi trường. 6/ Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen bình thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng khác nhau về axit amin thứ 80. Gen cấu trúc đã bị đột biến dạng A thay thế 1 cặp nuclêôtit này bằng 1 cặp nuclêôtit khác hoặc đảo vị trí ở bộ ba thứ 80. B thêm 1 cặp nuclêôtit vào vị trí 80. C đảo vị trí cặp nuclêôtit ở vị trí 80. D mất cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 80.
 14. 7/ . Thể đột biến là những cơ thể mang đột biến a đã biểu hiện ra kiểu hình. b mang đột biến gen. c nhiễm sắc thể. D gen hay đột biến nhiễm sắc thể. 8/ Tác nhân hoá học như 5- brômuraxin là chất đồng đẳng của timin gây a đột biến mất A. b nên 2 phân tử timin trên cùng đoạn mạch AND gắn nối với nhau. c đột biến A-T"G-X. d đột biến thêm A. 9/ Gen không phân mảnh có a cả exôn và intrôn. B vùng không mã hoá liên tục. c đoạn intrôn. d vùng mã hoá liên tục. 10/ Kỳ cuối mỗi nhiễm sắc thể 10 a đóng xoắn và co ngắn cực đại. B ở dạng sợi mảnh và bắt đầu đóng xoắn. c ở dạng sợi mảnh và bắt đầu dãn xoắn. d dãn xoắn nhiều. nhi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản